Kad je Strahinjići Banoviću žena učinila izdaju, i kad su je za to braća nja pogubili
When Strahinja Banović’s wife betrayed him, and when therefore her brothers slew her

Serbocroatian English
Na objedu stajahu mila braća Ugovići,
I s njima ti bijaše mlad Strahinja Banoviću.
Oni mi se vesele u gosposkoj u trpezi,
Ali mi se ne veseli Strahinjica Banoviću,
Nego stoji zlovoljno s šuram svojijem na trpezi.
Ide Stjepan Ugović Strahinjici govoriti:
»Što se, šuro, ne veseliš pored s nami u trpezi?
Ali žališ, Strahinja, dvore tvoje porobljene?
Ali žališ, moj šura, ljubi tvoju zarobljenu? —
Ako žališ, moj brate, dvore tvoje porobljene,
Stavit’ ćemo carine po lijepoj vlaškoj zemlji,
Hoćemo ti iz nova dvore tvoje ponoviti.
Ako li mi ti žališ ljubi tvoju zarobljenu,
Što je tebi zarobio Denalija Vlahoviću,
Hoćemo te opeta drugom ljubi oženiti.«
Ali pođe Strahina šuri svomu odgovarat’:
»Ostavi me, moj šura, radi Boga velikoga:
Što ti meni govoriš o mojemu b’jelu dvoru,
Da ćeš stavit’ carine po lijepom vlaškom zemljom,
I da mi ćeš iz nova dvore moje ponoviti —
N’jesu meni, Stjepane, tuđe suze od potrebe,
Ni da mene proklinju tužni Vlasi siromasi.
Šta ti meni govoriš od Jelice ljubi moje,
Da ćeš mene opeta drugom ljubi oženiti, —
Ja se neću Jelice nikad veće dobaviti;
Nego meni ti nudaj testijera i blagoslova,
Er ti hoću otiti u planinu u zelenu,
Jeda bih se u planini na kû sreću namjerio.«
Ali njemu Stjepane Ugoviću govoraše:
»Neka s tobom ja pošljem jednoga od Ugovića.«
»Neću, reče, Stjepane, nijednoga od Ugovića,
N’jesu meni, moj šura, braća tvoja od potrebe.«
I bješe na bedru kordu svoju pripasao,
A u ruku uzeo tu palicu drenovicu;
I on tamo otide pješice, bez konja dobra,
I prid sobom odvede Bezbiljega hrta svoga,
Kad je doš’o Strahinja y planinu u zelenu,
U planini nahodi jedno tursko mlado momče,
Dje mi momče ježđaše po planini po zelenom.
Bješe mu se poklonio i stram puta uklonio.
Pođe njega pitati to turačko mlado momče,
»Otkud ideš, kaurine, od koje si pokrajine?
Dokle si se zaputio pješice, bez konja dobra?
Ali ti je ko godi konja tvoga ugrabio?«
A Banović Strahinja turskom momku odgovara:
»N’jesu meni, Turčine, moga konja ugrabili. —
Ja ti imah pobratima, Denaliju Vlahovića,
I čuo sam, Turčine, druzi mi su povjedali,
Da je meni u istinu moj pobratim poginuo.
Za to idem od jada pješice, bez dobra konja.«
Ali pođe Turčine Strahinji odgovarati:
»Ti se nemoj, kaurine, ništa za to žalostivit’
Nije tebi Denalija, tvoj pobratim, poginuo,
Neg’ je dobro junaštvo Denalija učinio.
On je dvore porobio Strahinjice Banovića,
I on ti je zarobio l’jepu ljubu Strahinjinu,
I ono ga pod šatorom kolak tihoga Danaja.«
Kad je junak Strahinja mlado momče razumio,
Bješe ti mu muštuluka zlatan dukat darovao,
I on brzo otide put tihoga Podunaja;
Iz daleko ugledao Denalijin bio šator,
Ter se ide polako ka šatoru približati;
Pod šatorom ugled’o l’jepu Jelu, ljubi svoju,
Pođe ti jom Strahinja sabljom svojom popr’jećivat’,
Da mi ne bi probudila Denaliju Vlahovića;
A on sanav boravi Jelici na svionu skutu.
Vješe mlada poznala Strahinjicu gospodara,
I bješe je naučila nevolja i huda sreća,
Brzo pođe buditi Denaliju Vlahovića:
»Probudi se, Denalija, iz neba te brod ubio!
Sad će tebe Strahinja, moj gospodar, pogubiti!«
Bijaše se Denalija s tihijem sankom razbudio,
I sablju je uzeo u desnicu ruku svoju,
I oni se bijahu na te sablje udarili,
Ali niko nikomu n’jedne rane ne zadava.
Sablje bjehu junaci do barđaka oblomili,
Paka su se uhitili na junačke b’jele ruke,
Jedan drugijem ne može metnuti na crnu zemlju.
Denaliji Vlahoviću huda sreća priskočila:
Papuč mu se popuze po travi, po djetelini,
Bješe junak padnuo na junačku crnu zemlju.
Tadar pođe nevoljan l’jepu Jelu dozivati:
»A dje mi si, dje mi si, l’jepa Jele Strahinjina,
Ili meni pomozi, ili tvomu gospodaru!«
Kad viđela Jelica da će Turčin poginuti,
Bješe ti se dobavila ulomka od oštre korde,
I njim pođe Strahinju po ramenu udarati.
Kad vidio Strahinja što je ona namislila,
Pođe jadan klikovat’ Bezbiljega hrta svoga:
»Dje si, hrte Bezbilježe, u potrebi vjerni druže!«
A on hrte ležijaše u planini stramputice.
Kad bijaše razumno glas svojega gospodara,
Prešno ti je dotrč’o na junaško razbojište,
Denalija uhitio za njegovo tanko grlo,
I bješe mu Turčinu tanko grlo primaknuo.
Kad vidjela Jelica da je Turčin poginuo,
Brzo se je uzvrgla na njegova konja dobra,
Tere pođe bježati u planinu u zelenu.
A za njome Strahinja pješice bez konja dobra,
Pođe ti je klikovat’ iz svojega grla tanka:
»Dočekaj me, dočekaj, l’jepa Jele, ljubi moja!
Što si jadna činila, činila si za nevolju.
Ovo tebi, ljubovce, vjere Boga velikoga,
Da ti neću nikakva bezakonja učiniti;
Neg’ te zdravo dovestit’ k tvojom braćim Ugovićim!«
Bješe ti se Jelica na te r’ječi privarila,
I njega je mlađahna na konjicu dočekala.
Uza nju se Strahinja na konjica uzmetnuo,
Paka se je povratio ka šatoru Turčinovu,
I bješe ti po njenu zlato i blago pokupio,
I bješe ti se povratio ka lijepom Bugariji,
Ka lijepom Bugariji, k šuram svojijem Ugovićim.
Kad je doš’o Strahinja prid njihove b’jele dvore,
Bijahu se ta braća čudnu čudu začudili,
I oni su Strahinju u veselju pričekali,
Pođoše se veselit’ u njihovu b’jelu dvoru,
Ma se neće Strahinja da veseli nimalahno,
I pođe mu Strahinji šura Stjepan govoriti:
»Što mi, šuro, ti stojiš zlovoljno i neveselo?
Ter se s nami ne veseliš tvom junaštvu velikomu
Što si danas učinio s Denalijom Vlahovićem?«
Kad bijaše Stjepana Strahinjica razumio,
Pođe s sebe svlačiti svoju skerletnu dolamu,
I bješe otkrio b’jelo rame do košulje,
I ovako Stjepanu žuri svomu odgovara:
»Kako ću se, moj žura, pored s vami veseliti?
Ovo, reče, pogledajte pleći poje izranjene,
Što me vaša sestrica prid Turčinu darovala.
Kad vidjeli Ugovići i Strahinju razumjeli,
Sestru svoju izveli izvan svoga b’jela dvora,
I tu ti je bijahu na kordice razd’jelili.
At their meal stood the dear brothers Ugović,
And with them was young Strahinja Banović.
They were joyful at the noble dining table,
But Strahinja Banović was not joyful,
But rather stood morose with his brothers-in-law at the dining table.
Stjepan Ugović went to speak with Strahinja:
“Why are you, brother-in-law, not joyful with us at the dining table?
Do you bewail, Strahinja, your seized court?
Do you bewail, my brother-in-law, your captive love? —
If you bewail, my brother, your seized court,
We will impose a tax upon the beautiful Vlachian land,
We will anew renew your court.
If you bewail to me your captive love,
Whom Denalija Vlahović captured,
We will again wed you to another love.”
But Strahinja went to answer his brother-in-law:
“Leave me be, my brother-in-law, for great God’s sake:
Why do you speak to me of my white court,
That you will impose a tax upon the beautiful Vlachian land,
And that you will anew renew my court —
I have no need, Stjepan, of strangers’ tears,
Nor to be cursed by sad Vlach paupers.
Why do you speak to me of Jelica my love,
That you will again wed me to another love, —
I will nevermore have Jelica;
But rather now give me [a sword] and a blessing,
For I wish to depart to the green mountain,
So that I would in the mountain [with good fortune go to her].”
But to him Stjepan Ugović said:
“Let me send with you one of the Ugovićes.”
“I do not want, I said, Stjepan, even one of the Ugovićes,
Your brothers are not, my brother-in-law, of need to me.”
And at his thigh he [placed] his sword,
But in his hand he took a cornel staff;
And he departed thither on foot, without a good horse,
And before him he led his greyhound Bezbiljeg,
When Strahinja came to the green mountain,
At the mountain he came across a Turkish young lad,
Where the lad rode a horse upon the green mountain.
He bowed to him and moved out of his way.
There went to ask him that Turkish young lad,
“Whence come you, giaour, from which province are you?
Whither are you headed on foot, without a good horse?
Has someone stolen your horse?”
But Banović Strahinja replied to the Turkish lad:
“They didn’t, o Turk, steal my horse. —
I have a brother-in-god, Denalija Vlahović,
And I have heard, o Turk, my friends have told me,
That in truth my brother-in-god has perished.
Therefore I go on foot from grief, without a good horse.”
But the Turk went to answer Strahinja:
“Do not, giaour, at all therefore be saddened:
Denalija, your brother-in-god, did not perish,
But rather Denalija performed a good heroic deed.
He seized the courts of Strahinja Banović,
And he captured the beautiful love of Strahinja,
And there he is beneath a tent by the quiet Danaj.”
When the hero Strahinja understood the young lad,
For his good words he gave him a golden ducat,
And he quickly departed along the path of the quiet Cisdunaj;
From afar he saw Denalija’s tent,
Then he slowly approached the tent;
Beneath the tent he saw beautiful Jela, his love,
Strahinja went to her, [drawing] his sabre,
So that she would not awaken Denalija Vlahović;
But he, [sleeping …] Jelica by the fringe of […].
The young one recognized lord Strahinja,
And she had learned misfortune and ill fortune,
Quickly she went to awaken Denalija Vlahović:
“Awaken, Denalija, from the sky a [ship] has killed you!
Now Strahinja, my lord, will slay you!”
Denalija awoke from quiet slumber,
And he took his sabre into his right hand,
And they struck with those sabres,
But no-one could inflict on anyone even one wound.
The heroes shattered their swords to the [hilts],
And then grabbed each other with heroic white hands,
They could not throw each other to the black earth.
To Denalija Vlahović ill fortune jumped up:
His shoes slipped upon the grass, upon the clover,
The hero fell to the heroic black earth.
[Thereupon] the unfortunate one went to call the beautiful Jela:
“Where are you, where are you, beautiful Jela of Strahinja,
Either help me, or your lord!”
When Jelica saw that the Turk would perish,
She availed herself of a fragment of a sharp sword,
And with it went to strike Strahinja in the shoulders.
When Strahinja saw what she had thought up,
The poor one went to cry out to Bezbiljeg his greyhound:
“Where are you, greyhound Bezbiljeg, faithful friend in need!”
But he the greyhound lay on the mountain road.
When he understood the voice of his lord,
He ran [straight] to the heroic struggle,
He grabbed Denalija by his thin throat,
And removed the Turk’s thin throat.
When Jelica saw that the Turk had perished,
Quickly she mounted her good horse,
[And then] went to flee into the green mountain.
But behind her went Strahinja on foot without a good horse,
Went to cry out from his thin lungs:
“Wait for me, wait, beautiful Jela, my love!
What you wretchedly did, you did from misfortune.
In this, sweetheart, by great God believe,
That I will not do any harm to you;
But rather lead you healthy to your brothers Ugović!”
At those words Jelica [changed her mind],
And for him the young woman waited on her horse.
Beside her Strahinja placed himself on the horse,
[And then] returned with it to the Turk’s tent,
And gathered from it gold and treasure,
And returned to beautiful Bulgaria,
To beautiful Bulgaria, to his sons-in-law the Ugovićes.
When Strahinja came before their white court,
Those brothers wondered at the wondrous wonder,
And they awaited Strahinja in joy,
They went to be joyful in their white court,
But Strahinja would not be joyful at all,
And to Strahinja went his brother-in-law Stjepan to say:
“Why do you, brother-in-law, stand morose and unhappy?
Do you not rejoice with us at your great heroic deed
That you did today with Denalija Vlahović?”
When Strahinja understood Stjepan,
He went to remove from himself his scarlet dolama,
And revealed white shoulders to his shirt,
And thus to Stjepan his brother-in-law he answered:
“How will I, my brother-in-law, rejoice beside you?
This, I say, look upon my wounded shoulders,
Which your sister gifted to me before the Turk.”
When the Ugovićes saw and understood Strahinja,
They led their sister out from their white court,
And there they, striking with swords, divided her.