Codex Suprasliensis

1001101 мꙑи҅хъ бо о҅тъ бога ѥ҅свѣ · твоѥи бо
1001102 доуши погꙑбѣль҆ прѣо҅долѣ дожи
1001103 и҆ до съмрь҆ти · не добрѣ мѫдрова-
1001104 ти на цѣломѫдрованиѥ къ богоу ·
1001105 много бо бѣсованиѥ҅ ѥ҅же отъ тебе то-
1001106 мьѥниѥ въвръже тѧ въ хоулѫ · а҅гꙿг҄е-
1001107 ла бо ѥ҅гоже посъла г꙯ь і꙯̈с х꙯с и҅ б꙯ъ · загра-
1001108 ди о̑уста плѣжѫштиїхъ · ѥ҅гоже тꙑ
1001109 свои҅мъ прѣзорь҆ствомъ прѣложи въ
1001110 аполона · и҅ разгнѣвавъ сѧ а҅ѵрилиꙗ-
1001111 нъ повелѣ съвалъмꙑ оловѣнꙑ биті
1001112 ꙗ по челюсть҆ма · глагол҄ѧ ѥ҅моу не ѫ҅ро-
1001113 дь҆но и҅ прѣзорь҆но о҅тъвѣштаваи҆ ·
1001114 вѣдꙑ ꙗ҅ко прѣдъ цѣсаремь стои҅ши ·
1001115 и о҅тъведъ паѵла свѣн҄е сѫдиїшта прі-
1001116 зъвавъ и҅о̑улиꙗ҅ниѭ̑ рече къ н҄еи҆ ·
1001117 владꙑчице моѥ҅ѩ д꙯шѧ и҅о̑улиꙗниѥ ·
1001118 о̑умол҄ена бꙑвꙿши о҅тъ мене · не прѣл҄ь-
1001119 штаи сѧ боуѥстиѭ̑ павь҆ла брата сво-
1001120 ѥ҅го · виждѫ бо тѧ дѣвицѫ мѫдрѫ сѫ-
1001121 штѫ · и҅ мꙿногѫ прѣмѫдрость имѫштѫ ·
1001122 да о̑утѣшивъши сѧ послоушаи҆ мене ·
1001123 и бѫдеши владꙑчица моѥ҅и д꙯ши · и о-
1001124 бразꙑ златꙑ поставьѭ̑ ти по вь҆сѧ
1001125 градꙑ вь҆сеѩ вь҆сел҄енꙑѩ҆ · о҅тъвѣшта-
1001126 въши же и҅о̑улиꙗни рече : не о҅тъвръ-
1001127 гѫ сѧ аѵрилиꙗ҅не томителю и҅ непрѣ-
1001128 подобьне · не прѣль҆стиши рабꙑ бо-
1001129 га вꙑшьнꙗаго · не примꙑшлꙗи҅ ми
1001130 съмрьти вѣчь҆нꙑѩ лишити мѧ хотѧ
1001201 славꙑ х꙯совꙑ · и цѣсарьства небесънаа-
1001202 го· ѥ҅гоже тꙑ штоуждъ ѥ҅си · и҅ о҅тъвед
1001203 ѭ̑ повелѣ прити паѵлоу · и҅ рече ѥ҅моу
1001204 павьле · и҅о̑улиꙗни сестра твоꙗ о҅бѣшта
1001205 сѧ пожрь҆ти богомъ · и҅ бꙑти ѥ҅и҆ женѣ
1001206 ми и госпожди цѣсарь҆ствоу моѥ҅моу ·
1001207 въсхошти о̑убо и҅ тꙑ тожде мѫдроваті
1001208 и҅ пристѫпивъ пожь҆ри богомъ · паѵлъ
1001209 рече : правь҆ сълъга · ничесоже штоу-
1001210 жда сътвори нао̑учениꙗ о҅ть҆ца твоѥ҅го
1001211 диꙗвола · не можеши бо никогоже о҅тъ-
1001212 тръгнѫти · развѣ лъжеѭ̑ · насъ же не и҅-
1001213 маши въсхꙑтити · а҅ште и҅ цѣсарь҆ство꙯
1001214 намъ о҅бѣштаваѥ҅ши · ѥ҅гоже тꙑ лихъ
1001215 ѥси · а҅ѵрилиꙗ҅нъ рече : доколѣ досажда-
1001216 ѥ҅ши не срамь҆ꙗ҅ѩ҅ сѧ ѫ҅роде и҅ безоумь҆лю ·
1001217 тако ми богꙑ а҅зъ ва имамъ мѫчити ·
1001218 да никꙿтоже възможетъ помошти ва-
1001219 ма · и҅ повелѣ принести о҅гн҄ь · и҅ полицѧ
1001220 желѣзнꙑ · и҅ въложити ѩ въ огн҄ь · и па-
1001221 ѵлоу съвѧзати рѫцѣ и҅ нозѣ · и҅ колъ же-
1001222 лѣзнъ въврѣти междоу рѫкама и҅ но-
1001223 гама · и҅ вънъзнѫти вь҆ земьѭ̑ · и҅ дꙿвѣ-
1001224 ма митѣ палицама нама биті и҆ ·
1001225 и і꙯̈о̑улиꙗ҅ниѭ̑ повелѣ поставити на блѫ-
1001226 дилишти · рекꙿше на цѧтои҅мь҆ствѣ ·
1001227 и мꙿнози о҅тъ стоѩ҅штааго тоу народа ·
1001228 бѣа҅хѫ текѫште · и҅ рь҆въноуѭ̑ште кꙋ-
1001229 пь҆но · кꙿто прь҆воѥ҆ вьнидеть҆ къ н҄еи҆ ·
1001230 бѣа҅хѫ бо ꙗ҅ко кон҄и ръжѫште о҅ добротѣ
1002101 ѥѩ · ставꙿши же ѥ҅и на мѣстѣ на н҄емꙿже
1002102 повелѣ а҅ѵрилиꙗнъ · и҅ абиѥ а҆гꙿг҄елъ г꙯нь
1002103 прѣдъста прѣдъ н҄еѭ̑ · глагол҄ѧ : не о̑у-
1002104 бои҆ сѧ и҅оулиꙗ҅ни· г꙯ь бо і꙯̈с х꙯с ѥ҅моуже тꙑ
1002105 слоужиши посъла мѧ покрꙑти тѧ ·
1002106 и показати свѧтоѥ и҅мѧ ѥго вь҆сѣмъ
1002107 боѩ҅штиїмъ сѧ ѥ҅го · и ꙗ҅ко отъ желани-
1002108 ꙗ къ и҅ю̑лиꙗ҆ниї течаа҅хѫ народи вь҆си ·
1002109 а҅гꙿг҄елъ же о҅тътрѧсъ прахъ ꙗ҅ко о҅тъ но-
1002110 гъ и҆хъ · о҅слѣпи ѩ и҅ не вѣдѣа҅хѫ камо
1002111 и҅дѫтъ · и҅ не можаа҅хѫ приближити сѧ
1002112 ѥ҅и · и҅ вь҆пиꙗ҅хѫ вь҆си народи коупꙿно
1002113 глагол҄ѫште · великъ богъ паѵл҄ь и҅ їо̑у-
1002114 лиꙗнинъ · иже вь҆сь҆де съпасъ и покро-
1002115 вител҄ь боѩштиїхъ сѧ ѥ҅го · и҅ прѣбꙑва-
1002116 хѫ ѥ҅ште слѣпи · пришьдъше же покла-
1002117 нꙗа҆хѫ сѧ ѥ҅и҆ · вь҆пиѭ̑ште и҅ глагол҄ѫште :
1002118 и҅о̑улиꙗ҅ниѥ рабо б꙯а вꙑшь҆нꙗго · съгрѣ-
1002119 шихомъ прѣдъ тобоѭ̑ ѫ҅родъскꙑ · нъ
1002120 простивъши нꙑ ꙗ҅ко блага бога слоужи-
1002121 тел҄ьница · помоли сѧ х꙯соу да подастъ
1002122 намъ видѣниꙗ҅ · с꙯таа҅ же и҅о̑улиꙗ҅ни
1002123 милосрь҆довавъши вь҆зѧ водꙑ мало ·
1002124 и възведꙿши о҅чи свои на небо · помоли
1002125 сѧ богоу глагол҄ѫшти : г꙯и і꙯̈с х꙯се с꙯псе вь҆-
1002126 сѣхъ ч꙯лкъ · о̑услꙑши мене и҅ покажи ·
1002127 чоудеса своꙗ҅ ꙗ҅же твориши с꙯номъ чло-
1002128 вѣчьскомъ · и҅ даръствоуи҆ и҆мъ видѣ-
1002129 ниѥ҆ · да прославѧтъ с꙯тоѥ и҅ прѣхваль҆-
1002130 ноѥ и҅мѧ твоѥ҆ · и҅ тако покропи вь҆сь народꙿ ·
1002201 и҅ вьси ослѣпьѥниї прозь҆рѣшѧ · и текꙿше
1002202 въ црькъвь҆ х꙯вѫ каꙗхѫ сѧ славѧште б꙯а ·
1002203 и҅ їсповѣдаѭ̑ште грѣхꙑ своѩ бꙑшѧ
1002204 крь҆стиꙗни · с꙯тꙑи҅ же павьлъ на мꙿно-
1002205 зѣ мѫчимъ · и҅ биѥмъ палицами же-
1002206 лѣзнами · бѣа҅хѫ бо раждъженꙑ свь-
1002207 тѧште сѧ а҅кꙑ мль҆нии҆ · и҅ вь҆пиꙗ҅ше гла-
1002208 гол҄ѧ : а҅ѵрилиꙗ҅не мѫчителю и непрѣпо꙯-
1002209 добь҆не · чꙿто зъло сътворь҆ша мѧ соуро-
1002210 вѣ и непрѣподобь҆нѣ мѫчиши · мнѣ
1002211 бо о҅бльгъчаваѥ҅тъ о҅тъ мѫкъ х꙯с · тебе
1002212 же и҅матъ причѧсть҆ника сътворити
1002213 о҅гню вѣчьноуо̑умоу · о̑уготованоуо̑у-
1002214 моу тебѣ и҅ диꙗ҅волоу · а҅ѵрилиꙗ҅нъ
1002215 рече : кꙿде ѥ҅стъ сестра твоꙗ ѭ̑же тꙑ
1002216 мѣниши дѣвѫ сѫштѫ · се посълахъ
1002217 ѭ̑ на блѫдъ · да прои҅дѫтъ ѭ̑ вь҆си хотѧ-
1002218 штеи҆ · ѥ҅ште дѣва ѥстъ · с꙯тꙑи
1002219 паѵлъ рече : вѣроуѭ̑ богоу лъгъчѧштꙋ-
1002220 о̑умоу ми болѣзни · и҅ їзбавьꙗѭ̑шта
1002221 мѧ о҅тъ вь҆сѣхъ зълꙑи҅хъ твои҅хъ о̑у-
1002222 мꙑшлꙗи҆ · ꙗко тѫ и҅ и҅матъ покрꙑти ·
1002223 посъла бо а҅гꙿг҄ела своѥ҅го съ вꙑсотъ небесъ-
1002224 скꙑихъ съхранити ѭ̑ · и҅ се чисто и҅ прѣ-
1002225 чисто и҅мѫшти дѣвъство възврашта-
1002226 ѥ҅тъ сѧ видѣти ѫ҅зꙑ моѩ · и҅ повелѣ а҅-
1002227 ѵрилиꙗнъ привести с꙯тѫѭ̑ и҅о̑улиꙗ҅-
1002228 ниѭ̑ · и҅ пришедъши ѥ҅и къ сѫдиїштꙋ ·
1002229 видѣвъ ѭ̑ паѵлъ и҅спль҆ни сѧ радости
1002230 и҅ просмиꙗ сѧ · а҅ѵрилиꙗ҅нъ же рече :
1003101 насꙑтишѧ ли сѧ любь҆ѥ҅ници твои҆
1003102 добротꙑ твоѥ҅ѩ · їѵ̈лиꙗни рече : моꙗ҆
1003103 доброта и҅ оукрашениѥ и лѣпота х꙯с ѥ҅-
1003104 стъ · и҅же посъла а҅гꙿг҄ела своѥ҅го и҅ по-
1003105 крꙑ мѧ о̑убогѫѭ̑ ꙗ҅ко о̑упꙿвахъ на н҄ь ·
1003106 и҅ славьѭ̑ ст꙯оѥ имѧ ѥго · ꙗ҅ко тъ ѥ҅стъ
1003107 б꙯ъ творѧи чоудеса · и҅ нѣстъ и҅ного ра-
1003108 звѣ того · и҅ повелѣ аѵрилиꙗ҅нъ отрѣ-
1003109 шити паѵла · ї и҅скопати ровъ въ земи
1003110 девѧти лакътъ · и принести дръва
1003111 и҅ о҅гн҄ь и҅ жешти въ ровѣ · и҅ томоу бесѣ-
1003112 доуѭ̑штоу и҅скопашѧ ровъ · и҅ прине-
1003113 сошѧ дръва и огн҄ь · и҅ їждегошѧ въ ро-
1003114 вѣ · таже повелѣ вь҆врѣшти паѵла
1003115 и҅ ѵлиꙗ҅ниѭ̑ въ о҅гн҄ь · о҅на же и҅дѫшта
1003116 благословьꙗ҅ста бога · и҅ мол҄ꙗста с꙯пса
1003117 і꙯̈с х꙯са помошть҆ника · и пришедъша
1003118 на мѣсто · прѣкръстиста лици свои҆ ·
1003119 о҅бразомъ крестънꙑи҅мъ х꙯совомъ ·
1003120 и҅ въвръгошѧ ꙗ въ о҅гн҄ь · и҅ бѣаста въ
1003121 огн҄и поѭ̑шта и хвалѧшта бога · и҅ се
1003122 агꙿг҄елъ гн꙯ь съшедъ съ небесе · и҅стрѧ-
1003123 се вънъ пешть҆ницѫ съ о҅гн҄емъ · и҅ не
1003124 дастъ о҅гню сътѫжити и҅ма · и҅ поꙗа-
1003125 ста благословѧшта б꙯а въ ровѣ о҅гн҄ь-
1003126 нѣѣмъ горѫштиїмъ · глагол҄ѫшта
1003127 благословьѥ҅нъ ѥ҅си г꙯и б꙯е вьсѣхъ вѣкꙿ ·
1003128 бесъмрь҆тънꙑи҆ · иже помѧнѫ о̑убожь-
1003129 ство наше · недостоиномъ сѫштемꙿ
1003130 грѣхъ ради нашихъ · безъ҆ловенъ сꙑ
1003201 и благъ · ꙗ҅ви сѧ нама о̑угасити силѫ огꙿ-
1003202 н҄ѣ · и ꙗ҅рость мѫчител҄ꙗ а҅ѵрилиа҅на · и҅
1003203 слꙑшаа҆хѫ ѥ҅ю̑ народи о҅тъдалече стоѩ-
1003204 ште · бѣа҅хѫ бо мнози молѧште сѧ о҅ н҄ею̑
1003205 къ богоу · ꙗ҅коже и҅ многомъ о҅тъ поганъ
1003206 покаꙗти сѧ и҅ разврѣсти срь҆дь҆ца о҅ свѧ-
1003207 тоую̑ · и҅ о̑уклонити сѧ о҅тъ коумирослꙋ-
1003208 жениꙗ и҅ вѣровати х꙯соу · мнози же отъ
1003209 сѣчецъ мѫчѧштиїхъ с꙯таꙗ повелѣни-
1003210 ѥ҅мъ а҅ѵрилиꙗн҄емъ · видѧште силꙑ
1003211 бꙑваѥ҅мꙑѩ богомъ · вѣровашѧ къ бо꙯-
1003212 гоу · и вьзвѣстишѧ а҅ѵрилиꙗ҅ноу вь҆-
1003213 са бꙑвьшаꙗ · и повелѣ тоу сѫштаꙗ
1003214 въ ровѣ камениѥ҅мъ побити · и҅ се на-
1003215 прасно шоумъ и꙯҅ громъ сь҆ небесе многамі
1003216 мль҆ниꙗ҅ми облаци движѧште сѧ пль-
1003217 ни о҅гн҄ѣ · и҅ придошѧ о҅блаци дожи ї до а҅-
1003218 ѵрилиꙗ҅на и҅ стасѧ и҅ їзлиꙗ҅шѧ о҅гн҄ь
1003219 на земьѭ̑ · и҅ гласъ съ небесе глагол҄ѧ :
1003220 а҅ѵрилиꙗн въ родьство огн҄ьноѥ ·
1003221 о̑уготованоѥ и҅ отꙿцоу
1003222 посълавъ а҅ѵрилиꙗнъ пове-
1003223 лѣ лѣшти ꙗ и҅з-д-рова · и въ темꙿни-
1003224 цѫ въврѣшти · и бѣа҅ста славѧшта
1003225 бога · о҅ чоудесехъ ꙗ҅же сътвори о н҄ею̑ ·
1003226 и по седꙿми дь҆ниї и҅зиде а҅ѵрилиꙗнъ
1003227 и҅ сѣде на сѫдишти · и҅ принесошѧ ѥ҅-
1003228 ликоже бѣаше о̑у н҄его коумирь · съре-
1003229 брь҆нꙑ и златꙑ · о̑украшенꙑ каме-
1003230 ниѥ҅мъ многоцѣнънꙑи҅мъ · и҅ поста-
1004101 ви ѩ по чиноу · подъстълавъ подъ но-
1004102 гꙑ и҅хъ багърѣницѫ цѣсарь҆скѫ · и҅ рече :
1004103 зови паѵла и҅ ѵ̈лиꙗ҅ниѭ̑ · и҅ постави ꙗ
1004104 прѣдъ сѫдииштемъ · и҅ прѣтѧ и҅ма ре-
1004105 че : пристѫпьша пожь҆рѣта богомъ ·
1004106 а не надѣи҅та сѧ и҅збѣжати рѫкоу мо꙯-
1004107 ѥ҅ю̑· с꙯тъи҅ же паѵлъ о҅склабивъ сѧ рече :
1004108 не о҅ставьѭ̑ бога сътворьшааго небо и҅
1004109 земь҆ѭ̑ · и҅ поклон҄ѭ сѧ коумиремъ ·
1004110 Аѵрилиꙗ҅нъ рече : зълосъмрь҆ть҆не и҅ не-
1004111 прѣподобь҆не · коумири ли ти сѧ мь҆нѧ-
1004112 тъ а не бози · не видиши ли каци сѫтъ ·
1004113 с꙯тъи же паѵлъ отъвѣштавъ рече : сего
1004114 диꙗ · ѥ҅гоже мѣниши богоу бꙑти · чло-
1004115 вѣкъ бѣ о̑ученикъ сотонинъ · навꙑкъ
1004116 зѣло хꙑтрость҆ вль҆шебънѫѭ̑ · блѫдь-
1004117 никъ сꙑ и҅злиха паче вь҆сѣхъ чловѣкъ ·
1004118 живѫштиихъ · видѧ чловѣчьскꙑ до-
1004119 брꙑѩ женꙑ и дьштери · тѣмъ похотѧ
1004120 и҅ ви҆ лице бесѣдоуѩ и҅мъ · и҅ съвъкоупл҄ѣ-
1004121 ѩ сѧ сь҆ н҄ими · прѣврати ѩ чисти ї а҅кꙑ
1004122 бога · своѥ҅ѭ̑ вльхвовънѫѭ̑ хꙑтростиѭ̑
1004123 и҅змѣнꙗѩ҅ сѧ · и҅же прѣтварѣше сѧ о҅во-
1004124 гда тоуромъ бꙑвъ · о҅вогда же крила-
1004125 тамъ пꙿтицамъ подобѧ сѧ · о҅рълоу и҅ стръ-
1004126 коу · и҅же тѣмъ и҅змѣн҄ениїмъ прѣль-
1004127 сти женꙑ доброродь҆нꙑѩ · о҅вѣмъ бо
1004128 ꙗ҅ви сѧ въ злато прѣложь҆ сѧ · и богать-
1004129 ство о҅бѣштаваѩ · нъ да не вь҆сего по рѧ-
1004130 доу и҅зглагол҄ѫ вѣдѣ бо ꙗ҅ко гнѣвае҅ши
1004131 сѧ ·
1004201 Сии҆ же и҅же близъ диꙗ · глагол҄емꙑи҆ а҅по-
1004202 лонъ · не о҅тъ блѫда ли роди сѧ · о҅тъ же-
1004203 нꙑ рекомꙑѩ литоус · ꙗ҅же не роди ли
1004204 того въ поустꙑн҄и а҅сии҅стѣи посрѣдѣ
1004205 дъвою̑ дѫбоу · ꙗ҅ко и҅ тъ сь҆твори дѣла
1004206 непрѣподобьна · подражаѩ о҅ть҆ца сво-
1004207 ѥ҅го · такожде же и҅ дио҅нѵсь҆ · нарочи-
1004208 тꙑи҆ вашь богъ · нѣ ли ї тъ о҅тъ блѫда
1004209 родилъ сѧ · бꙑвъ о҅тъ семелиѩ кадꙿмо-
1004210 вꙑ · а҅ѵрилиꙗнъ рече : ѫ҅роде непрѣпо-
1004211 добь҆нꙑи҆ · о҅тъ крона и҅ е҅реѩ раждаѭ̑-
1004212 тъ сѧ матери божь҆скꙑѩ · паѵлъ о҅скла-
1004213 бивъ сѧ рече : то ѥ҅стъ ли богъ женѫ и҅-
1004214 мꙑ · а҆ѵрилиꙗнъ рече : непрѣподобь҆-
1004215 нꙑи҆ ѫ҅роде · доколѣ хоулꙑ глагол҄е-
1004216 ши о бозѣхъ много блѧдꙑ · и҅ досажда-
1004217 ѩ· а҅ х꙯с вашъ ѥ҅гоже глагол҄ете вꙑ крь҆-
1004218 стиꙗ҅ни бꙑти богоу небесьскоуоумꙋ ·
1004219 не о҅тъ женꙑ ли роди сѧ · с꙯тꙑи҅ же паѵ-
1004220 лъ о҅тъвѣштавъ рече : нѣси о̑убо достои҅-
1004221 нꙿнъ слꙑшати таи҅нъ б꙯жиї · да не блѧдь҆-
1004222 ми своими прѣльстиши о҅тъ прѣдь҆сто-
1004223 ѩ҅штиїхъ сихъ и҅ погоубиши · потрѣ-
1004224 ба ѥ҅стъ решти · въ начѧло сътвори бо-
1004225 гъ небо и земь҆ѭ и вꙿса ꙗ҅же на н҄ею̑ · по-
1004226 слѣжде же вь҆сѣхъ съзъда чловѣка по
1004227 о҅бразоу своѥ҅моу · и҅же ѥ҅стъ о҅ благои҅-
1004228 звол҄ениї · безьлобь҆но непорочь҆но · пра-
1004229 вьдꙿно богочь҆стиво · и҅ посади ї въ раи
1004230 пиштѧ · врѧмени же прѣшедъшоу ·
1005101 рече богъ : не добро ѥ҅стъ бꙑти чловѣ-
1005102 коу ѥдꙿномоу · сътворимъ ѥ҅моу по-
1005103 мошть҆ подобь҆нѫ ѥ҅моу · сътворимꙿ
1005104 рекꙿше о꙯҅ць и҅ с꙯нъ · ничꙿсоже бо творитꙿ
1005105 о꙯҅цъ бе с꙯на · ни с꙯нъ творитъ ничь҆со-
1005106 же безъ о꙯҅ца · и҅ рече · наведе г꙯ь о̑ужасть
1005107 сь҆на а҅дама · и҅ приїмъ ѥ҅дꙿно о҅тъ ребрꙿ
1005108 ѥ҅го · сътвори ѥ҅моу женѫ · о҅тъ свои҅хъ
1005109 ѥ҅моу о̑удовъ · и҅ бѣа҅ше съ а҅дамомъ
1005110 е҅ѵа въ раи҆ · ѭ̑же видѣвъ диꙗ҅волъ и҅
1005111 въздревъновавъ ·сътвори погꙑбѣль҆
1005112 и҅ма · о҅тълѫчивъшоу бо сѧ а҅дамоу
1005113 на о҅но мѣсто породꙑ · и҅ е҅ѵгѫ ѥ҅динѫ
1005114 о҅ставивꙿшоу · пристѫпи диꙗ҅волъ ·
1005115 и҅ о̑уподобивъ сѧ змиї прѣль҆сти ѭ҆ ·
1005116 и҅ та жена прѣль҆сти а҅дама · и҅ бѣа҅ста
1005117 о҅ба въ прѣслоушаниї б꙯жии бꙑвъша ·
1005118 и҅ їзгънана бꙑста и҅с породънꙑѩ пи-
1005119 штѧ · дѣлати земь҆ѭ̑ рѫкама свои҅ма ·
1005120 и҅ троудноѥ житиѥ вь҆сприїмъша · жи-
1005121 ста девѧть сътъ · и҅ л꙯ лѣтъ · родивъ-
1005122 ша с꙯нꙑ и҅ дьштери · о҅тъ н҄ихъже и҅спꙿ-
1005123 лъни сѧ миръ вь҆сь҆ · а҅дамоу же о҅тъ о҅-
1005124 слоушаниꙗ конець приѥ҅мꙿшоу по де-
1005125 вѧти сътъ и҅ тридесѧти лѣтѣхъ·
1005126 и҅ вь҆сѣмъ о҆тꙿцемъ нашимъ съведе-
1005127 номъ бꙑвъшемъ въ а҅дъ · жити въ
1005128 сь҆мрьти · и҅ не бѣа҅ше различиꙗ по-
1005129 срѣдоу праведꙿнааго и҅ грѣшнааго ·
1005130 нъ бѣа҅ше правꙿдивꙑи҆ · ꙗ҅ко нечь-
1005201 стивꙑи҆ · и҅ грѣшънꙑи҆ ꙗ҅ко праведъ-
1005202 нꙑи҆ · ꙗ҅коже блаженꙑи҆ паѵлъ а҅посто꙯-
1005203 лъ свѣтило црьквьноѥ҆ сьвѣдѣтел҄ь-
1005204 ствова глагол҄ѧ : цѣсарьствова съ҆мрь҆-
1005205 ть҆ о҅тъ а҅дама дожи ї до м҄ѡсеа҆ · и҅ не о
1005206 съгрѣшивъшиїхъ · богъ же небесьскꙑи҆
1005207 по мнозѣхъ родѣхъ · о̑услꙑшавъ сте-
1005208 наниꙗ и҅ молитвꙑ дръжимꙑи҅хъ а҅до꙯-
1005209 мъ · свои҅мъ словомъ · ѥ҅же ѥ҅стъ ѥ҅го ѥ-
1005210 дночѧдꙑи с꙯нъ · по строю̑ и҅зволи чло-
1005211 вѣческъ родъ въсприѩ҅ти · и҅ раздрѣ-
1005212 шити о҅слоушаниѥ послоушаниѥ҅мъ ·
1005213 ꙗ҅коже їѡ̑а҅нъ сь҆вѣдѣтел҄ьствоуѥ҅тꙿ
1005214 о҅ н҄емъ глагол҄ѧ : въ начѧло бѣ слово ·
1005215 и҅ слово бѣ о҅тъ б꙯а · и҅ б꙯ъ бѣ слово· сиї бѣ
1005216 въ начѧло о҅тъ б꙯а · вь҆са тѣмъ бꙑшѧ ·
1005217 и҅ бес того не бꙑстъ ни ѥдино · ѥ҅же бꙑс꙯ ·
1005218 сиї о̑убо богъ слово небесъноѥ҆ · о҅течь
1005219 с꙯нъ · и҅же ѥ҅стъ сила и҅ мѫдрость о҅тьча ·
1005220 и҅ десница вꙑшь҆н҄ѣа҅го · благовѣсти
1005221 сѧ гаѵриїломъ а҅рꙿхагꙿг҄елом · дѣ-
1005222 вѣ с꙯тѣ и҅ прѣчистѣ о҅тъ рода цѣсарь҆-
1005223 ска сѫшти · и҅менемь мариꙗ · глаго-
1005224 л҄ѫштоу · д꙯хъ с꙯тꙑи вь҆нидетъ въ тѧ
1005225 и҅ сила вꙑшь҆нꙗа҅го о҅бь҆сѣнитъ тѧ ·
1005226 зан҄е и҅ раждаѥ҅моѥ о҅тъ тебе с꙯то · на-
1005227 рачетъ сѧ с꙯нъ б꙯жиї · и҅ раждаѥ҅тъ сѧ
1005228 о҅тъ свѧтаа҅го д꙯ха · и҅ о҅тъ непорочь-
1005229 нꙑѩ и҅ прѣчистꙑѩ дѣвꙑ · миръскаꙿ-
1005230 го ради строꙗ и҅ съпасениꙗ · никꙿто-
1006101 же бо можааше свои҅ма о҅чима б꙯а бесплъ-
1006102 тъна видѣти · о҅гн҄ь бо ѥ҅стъ о҅палꙗѩ҅
1006103 б꙯ъ · и҅ никꙿтоже о҅тъ чловѣкъ б꙯а видѣ-
1006104 въ живъ бѫдетъ · того ради о̑убо строꙗ҆ ·
1006105 роди сѧ х꙯с пль҆тиѭ̑ · и҅ ѥ҅же о̑успѣ-
1006106 ваѥ҅тъ връстоѭ̑ по пльть҆скоуо̑умоу ·
1006107 и҅ сь҆прѣбꙑваатъ съ ч꙯лкꙑ а҅кꙑ чловѣ-
1006108 къ вѣште триї десѧтъ лѣтъ · о҅бь҆хо-
1006109 дѧ градꙑ и҅ вь҆си · благодарь҆ствѧ вь҆сѧ
1006110 о̑утомь҆ѥ҅нꙑѩ҆ диꙗволомь · и҅ потомь҆
1006111 пригваждаѥ҅тъ сѧ на дрѣвѣ крь҆сть҆-
1006112 нѣѣмь҆ · страждѧ миръскаа҅го ради
1006113 съпасениꙗ҆ · сьнабь҆дѣти миръ по-
1006114 гꙑбъшь · по прѣль҆штению̑ диꙗ҅волю ·
1006115 и҅ о̑умираа҅тъ по чловѣчь҆ствоу · и҅ погрі-
1006116 баѥ҅тъ сѧ · сꙑ съвръшенъ присно · и҅
1006117 прѣжде сꙑ · и҅ непригвожденъ · и҅ непо꙯-
1006118 страданꙿнь҆ · и҅ бесьмрь҆тенъ · и҅ присно
1006119 сꙑ по божь҆ствоу · и҅ третиӥ дьнь въ-
1006120 ставъ и҅з мрътвꙑи҅хъ · ꙗ҅в
1006121 свои҅мъ о̑ученикомъ · рекꙿше с꙯тꙑи҅мъ
1006122 апс꙯ломъ · мъногомъ и҅же по и҅стинѣ
1006123 вѣровавъшиїмъ вь҆ н҄ь · сь҆поживъ сь
1006124 н҄ими · ꙗ҅дꙑ же и҅ пиѩ съ а҅плꙑ до четꙑ-
1006125 рь҆ десѧтъ дь҆ниї · и҅ вь҆зиде на небеса
1006126 и҅ сѣде о҅ деснѫѭ̑ отꙿца· съ пльтиѭ̑ сь-
1006127 мѣсивъшѫѭ̑ сѧ съ б꙯жиѥ҅мъ словомъ ·
1006128 и҅ того ради видѧи сотона · болитъ съ-
1006129 кроушивъ сѧ · съть҆ре бо и҆ х꙯с подъ нога-
1006130 ма чловѣчь҆скама · и҅же чловѣци благо꙯-
1006201 дѣтиѭ̑ б꙯жиѭ̑ въходѧтъ въ цѣсарьство꙯
1006202 небесъскоѥ · ѥ҅гоже тꙑ лихъ ѥ҅си · и҅ма-
1006203 ши бо чѧсть о̑учѧстиꙗ родь҆ства о҅гн҄ь-
1006204 нааго · и҅ сь҆причѧсть҆никъ ѥ҅си отꙿцоу
1006205 твоѥ҅моу диꙗволоу · Си слꙑшавъ а҅ѵри-
1006206 лиꙗ҅нъ лице своѥ и҅змѣн҄ѣа҅ше различь҆-
1006207 нѣ о҅тъ ꙗрости · и҅ скрь҆жьтаа҅ше зѫбꙑ
1006208 на н҄ь · ꙗ҅ко левъ въ дрѧздѣ траштѧ звѣ-
1006209 рь҆ · и҅ не постигъ · и҅ о҅тъвѣштавъ рече
1006210 къ с꙯тоуо̑умоу паѵлоу : мꙿного ти блѧдъ-
1006211 шоу о҅жидахъ длъготрь҆пѧ · ѫ҅роде и҅ не-
1006212 прѣподобь҆не · доколѣ о̑укараѥ҅ши и҅ хꙋ-
1006213 лиши богꙑ · пристѫпивъ пожь҆ри бого-
1006214 мъ · а҅ште ли ни · то зьло зь҆лѣ погоубь-
1006215 ѭ̑ ва · да никꙿтоже възможетъ и҅збаві-
1006216 ти ваю̑ о҅тъ рѫкоу моѥ҅ю̑ · паѵлъ же и о̑у-
1006217 лиꙗ҅ни възъписта коупꙿно великомъ
1006218 гласомъ глагол҄ѫшта крь҆стиꙗ҅на е҅свѣ ·
1006219 и҅ въ х꙯са и҅мавѣ надеждѫ · а҅ бѣсомъ не
1006220 поклан҄ѣѥ҅вѣ сѧ · и҅ богомъ твои҅мъ не
1006221 слоуживѣ · и мѫкъ твои҅хъ не бои҅вѣ сѧ ·
1006222 примꙑшлꙗи҅ о̑убо мѫкꙑ ѥ҅ликꙑ хоште-
1006223 ши · вѣроуѥ҅вѣ бо богоу ꙗ҅ко побѣжде-
1006224 нъ бѫдеши нама · ꙗ҅коже и҅ диꙗ҅волъ
1006225 побѣжденъ бꙑстъ · силѫ подаѭ̑штꙋ
1006226 нама х꙯соу · и҅ побѣждаѭ̑штоу твоѩ
1006227 пронꙑривꙑѩ къзни · и҅ повелѣ а҅ѵри-
1006228 лиꙗ҅нъ принести дрѣво велико · и҅ при-
1006229 несено бꙑстъ · и҅ рече : привѧжате паѵла
1006230 на н҄емь · и҅ пристѫпь҆ша слоугꙑ съвѧ-
1007101 зашѧ ѥ҅моу рѫцѣ · и҅ повелѣ принести
1007102 свѣштѧ горѧштѧ · и҅ прижагати лице
1007103 паѵл҄е · проповѣдꙿникоу вь҆пиѭ̑штоу
1007104 и҅ глагол҄ѫштоу : не бѫди досадител҄ь
1007105 владꙑкамъ вь҆сеѩ вь҆сел҄енꙑѩ · и хоу-
1007106 льникъ о҅ бозѣхъ · и҅о̑улиꙗ҅ни же видѧ-
1007107 шти своѥ҅го брата о҅гн҄емъ о҅палꙗе҅ма ·
1007108 възъпи глагол҄ѫшти · а҅ѵрилиꙗ҅не мѫ-
1007109 чителю · и҅ непрѣподобь҆не чꙿто брата
1007110 моѥ҅го зь҆лѣ мѫчиши · и҅ повелѣ и҅ тѫ прі-
1007111 вѧзати къ дрѣвоу · и҅ свѣштѧ горѫштѧ
1007112 принести на лице ѥ҅ѩ· и҅ потомь҆ по вь҆се-
1007113 моу тѣлоу прижизати · а҅ѵрилиꙗ҅ноу
1007114 глагол҄ѫштоу бесрамь҆наꙗ · жена сѫшти
1007115 стꙑди сѧ ꙗ҅коже подобаатъ женамъ ·
1007116 и҅о̑улиꙗ҅ни же о҅склабивъши сѧ рече : по и҅-
1007117 стинѣ а҅ѵрилиꙗне приѥ҅мь҆ѭ̑ тѧ о̑учѧ-
1007118 штоу ти мѧ ꙗ҅ко блага о꙯҅ца · глагол҄ѫштоу
1007119 ти · жена сѫшти стꙑди сѧ · стꙑждѫ бо
1007120 сѧ х꙯са моѥ҅го с꙯на б꙯а живааго · сѫшта прѣ-
1007121 дь лицемъ мои҅мъ · и҅ не могѫ о҅ставьши
1007122 ѥ҅го поклонити сѧ бѣсом · нъ стꙑждѫ
1007123 сѧ ѥ҅го зѣло · а҅ѵрилиꙗ҅нъ же ꙗ҅рѣше сѧ
1007124 слꙑшѧ то вь҆се о҅ть҆ н҄еѩ · и҅ повелѣ слоуга-
1007125 мъ огн҄ь нанести по вь҆семоу тѣлоу ѥ҅ю̑ ·
1007126 слоугамꙿ же беспрѣстани жегѫштамъ ·
1007127 вь҆си граждане прѣдъстоѩ҅штиї и҅ по-
1007128 зороуѭ̑штиї ѥ҅ю̑ · вь҆зꙿпишѧ глагол҄ѫ-
1007129 ште : самодръжь҆че цѣсарю а҅ѵрилиꙗ҅-
1007130 не · неправедь҆нѣ сѫдиши · неправедь-
1007201 нѣ мѫчиши · не хоштета пожрьти о҅тъ-
1007202 вѣштаи҆ о҅ н҄ею̑ · а҅ѵрилиꙗнъ же о̑убоꙗ҅-
1007203 въ сѧ народа ѥ҅да крамолѫ вь҆здвигꙿнѫ-
1007204 тъ · дастъ о҅ н҄ею̑ о҅тъвѣтъ повелѣвъ
1007205 главѣ и҅ма о҅тъсѣшти · и҅ тѣлесѣ ѥ҅ю̑ по꙯-
1007206 врѣшти пꙿсомъ и҅ звѣремъ · и҅ птицамꙿ
1007207 небесъскꙑи҅мъ · сиꙗ҅ же о҅тъвѣтъ при-
1007208 ѥ҅мъша вь҆ четврътъи҆ день҆ марꙿта мѣ-
1007209 сѧца · и҅зидоста радоуѭ̑шта сѧ и҅ поѭ̑-
1007210 шта глаголааста : съпасе на о҅тъ
1007211 штиїхъ наю̑ · и҅ ненавидѧштѩѩ
1007212 наю̑ посрами · и҅шедъшема же и҅ма въ-
1007213 нъ града · с꙯тꙑи҆ паѵлъ о̑умоли сѣчь҆-
1007214 цѫ ꙗ҅ко да и҅ѵ̈лиꙗ҅ниѭ̑ прѣжде ѥ҅го о̑у-
1007215 сѣкꙿнѫтъ · с꙯таа же и҅о̑улиꙗ҅ни прѣ-
1007216 кръстивъши лице своѥ · съ радости-
1007217 ѭ̑ протѧже вꙑѭ̑ своѭ̑ · и҅ сѣчь҆-
1007218 ца о҅тъсѣче главѫ ѥ҅и҆ · Видѣвъ же
1007219 свѩтꙑи҆ паѵлъ сестрѫ своѭ̑ съконь҆-
1007220 чавъшѫ сѧ о҅ господи · въздвигъ о҅чи
1007221 свои҆ на небо благослови бога · и҅ прѣ-
1007222 кръстивъ сѧ протѧгнѫ вꙑѭ̑ своѭ̑ · и҅ о̑у-
1007223 сѣченъ бꙑстъ · и҅ съконь҆ча мѫчениѥ҆
1007224 своѥ҆ · и҅ бѣа҅ста лежѧшти тѣлесѣ с꙯тоу-
1007225 ю̑ вь҆нѣ града · не даѥ҅мѣ вь҆зѧти сѧ о҅-
1007226 тъ крь҆стиꙗ҅нъ · бѣа҅хъ бо вои҅ни при-
1007227 ставиѥ҅ни на мѣстѣ томь блюсти ·
1007228 прихаждаахѫ же звѣриѥ҆ и҅ пь҆си · и҅ пь҆-
1007229 тицѧ небесьнꙑѩ · и҅ сѣдѣа҅хѫ о҅крѫгꙿ
1007230 тѣлесоу ѥ҅ю̑ · ꙗ҅коже и҅ моухꙑ о҅тъ н҄ею̑
1008101 о҅тъгонити · и҅ сице творѣахѫ до седꙿми
1008102 дьниї и҅ ноштиї · и҅ не ꙗ҅шѧ ни пишѧ
1008103 звѣриѥ тиї · и҅ вь҆звѣштено бꙑстъ а҅-
1008104 ѵрилиꙗ҅ноу о҅тъ приставьѥ҅нꙑихъ во-
1008105 и҅нъ вьсе то бꙑвъшеѥ҆ · и҅ о̑услꙑшавъ ре-
1008106 че : ѡ̑ зꙿлочь҆сть҆ноѥ бѣшениѥ рода крь҆сті-
1008107 ꙗньска · ꙗко ни о̑умеръшъ и҅хъ могохъ
1008108 побѣдити · и҅ посълавъ о҅тъведе стрѣ-
1008109 гѫштѧѩ вои҅нꙑ ноштиѭ̑ · свѣтоу же
1008110 бꙑвъшоу · и҅ їшедъше крь҆стиꙗ҅ни
1008111 възѧшѧ тѣлесѣ с꙯тоую̑ · и҅ погребошѧ
1008112 мирьнѣ съ радостиѭ̑ · цѣсарь҆ствоуѭ̑-
1008113 штоу г꙯оу нашемоу і꙯̈с х꙯соу · сь н҄имь҆же
1008114 о҅тꙿцоу слава · коупꙿно съ с꙯тꙑи҅мь҆ д꙯хомꙿ
1008115 нꙑн҄ꙗ и҅ присно и҅ вь вѣкꙑ вѣкомь҆ амин꙯ ⁘
1008118 Мѣсѧца марта въ е꙯ день҆ · мѫчениѥ с꙯тааго василиска ⁘
1008119 Въ то врѣмѧ цѣсарь҆ствовавъшоу маѯи-
1008120 миꙗ҅ноу · приде прѣмѣнь҆никъ въ а҅сꙿ-
1008121 клипиѡ̑да мѣсто · и҅нъ воѥ҅вода и҅ме-
1008122 немъ а҅грипа · и҅ пои҅де на въсточь҆нѫ-
1008123 ѭ̑ странѫ привести крьстиꙗ҅нꙑ жрь҆-
1008124 ти и҅мъ велѧ богомъ · блаженꙑи҅ же
1008125 василискъ бѣа҅ше вь҆ темници · пла-
1008126 чѧ сѧ и҅ молѧ сѧ и глагол҄ѧ : г꙯и помѧни
1008127 мѧ и҅ о҅бличи моѥ҅ призꙿваниѥ҆ · да не о҅-
1008128 тълѫченъ бѫдѫ о҅тъ с꙯тꙑи҆хъ мѫжь ·
1008129 и҅ ꙗ҅ви сѧ ѥ҅моу г꙯ь и҅ рече : помѧнѫхъ тѧ
1008201 вь҆писахъ твоѥ и҅мѧ съ сѫштиїми съ
1008202 тобоѭ̑ прь҆воѥ мѫченикꙑ · тꙑ же си
1008203 пожали и҅мꙿже послѣжде възъванъ ѥ҅-
1008204 си · нъ мнозѣхъ старѣи҆ бѫдеши · нъ
1008205 шедъ о̑устрои҅ сѧ съ ѫ҅жиками свои҅ми ·
1008206 и҅ пришъдъ мѫчениѥ приїмеши въ ко꙯-
1008207 манѣхъ · нъ не бои҅ сѧ о҅тъ мѫкъ а҅зъ бо꙯
1008208 ѥ҅смъ съ тобоѭ̑ · и҅ не и҅матъ тебе врѣді-
1008209 ти страхъ чловѣчь҆скъ · и҅ василискъ
1008210 же помоливъ сѧ видѣ двь҆ри ть҆мници
1008211 о҅твръстꙑ · къде же свѣтъ бꙑстъ въ-
1008212 ставъ мол҄ꙗꙿше стрѣгѫштѧѩ вои҅нꙑ ·
1008213 глагол҄ѧ и҅мъ : дадите ми вол҄ѫ мало дь҆-
1008214 ниї · да шедъ о̑устроѭ̑ ѫжикꙑ своѩ · въ
1008215 вь҆си хоумиꙗ҅ньсцѣ · потомꙿ же придѫ
1008216 къ и҅стинь҆ноуо̑умоу ѫ҅жицѣ · г꙯оу моѥ҅-
1008217 моу і꙯̈с х꙯соу · Вои҅ни же рѣшѧ : бои҅мъ сѧ
1008218 еда въскорѣ начьнѫ и҅скати тебе · ва-
1008219 силискъ рече : и҅дѣмъ о̑убо братиꙗ мо-
1008220 ꙗ въскоупѣ · даже не придетъ въ кома-
1008221 нъ воѥ҅вода · вои҅ни же и҅дошѣ съ с꙯тꙑи҆-
1008222 мъ василискомъ · и҅ шедъше прѣбъи-
1008223 шѧ сь҆ н҄имь҆ въ домоу ѥ҅го · и҅ видѣвъ бра-
1008224 тиѭ̑ и҅ матерь҆ своѭ̑ · мол҄ѣа҅ше сѧ и҅мъ
1008225 глагол҄ѧ : прѣбѫдѣте о҅ вѣрѣ х꙯совѣ ·
1008226 и҅ молитвѫ сътворите о҅ мнѣ къ г꙯оу · да
1008227 съконъчанъ бѫдѫ въ҆ и҅сповѣданиї се-
1008228 мъ · а҅зъ бо о҅тъхождѫ о҅тъ васъ · и҅ о҅тъ-
1008229 сели не видите мене въ пль҆ти · шъдъ
1009101 же къ г꙯оу молитвѫ сътворѫ за вꙑ · и за вь-
1009102 сего рода крь҆стиꙗ҅нь҆ска · да и҆ прѣстане-
1009103 тъ о̑уже коумирослоужениѥ н꙯е꙯чьстивꙑи-
1009104 мъ · и҅ придетъ благодѣть х꙯сова по вь҆-
1009105 сеи҆ земи · Воѥ҅вода же агрипъ вьлѣзъ
1009106 въ амасиїск градъ · съзъва старѣи҅-
1009107 шинꙑ града · бѣа҅ше же храмъ коумирꙿ-
1009108 скꙑи и҅скони · нарицаѥ҅мъи петасъ ·
1009109 и҅ дроугꙑи҆ серафимъ · о҅нъ же близъ ѥ҅-
1009110 го жрътвѫ сътворивъ · и҅скаа҅ше тѣ-
1009111 м василиска · и҅ повелѣ привести ї и҅
1009112 и҅нꙑ темничь҆никꙑ · къ градоу ко-
1009113 мань҆скоу · и҅ тоу и҅мъ сѫдити · хотѣꙿ-
1009114 ше бо скоро о҅тити о҅тъ а҅масиѩ · рече
1009115 воѥ҅вода маг҄истриꙗ҅ноу и҅ вои҅номъ ·
1009116 съвѧзавъше василиска биѭ̑ште при-
1009117 ведѣте · о҅ни же шъдꙿше ѩ҆шѧ с꙯тааго ва-
1009118 силиска · и҅ съвѧзавъше ѥ҅го сътвори-
1009119 шѧ ѥ҅моу о҅ноуштѫ · и҅ гвоздиѩ острꙑ
1009120 вънозишѧ въ о҅ноуштѫ · и҅ о҅боушѧ и҆ ·
1009121 и҅ биѭ̑ште ѥ҅го женѣа҅хѫ · ꙗ҅коже кръ҆-
1009122 ви ѥго земь҆ѭ̑ полиꙗ҅ти · гвоздиї бо
1009123 вънидошѧ до кости ѥ҅го · тако бо бѣꙿ-
1009124 ше запрѣштено посъланꙑи҅мъ отъ во꙯-
1009125 ѥ҅водꙑ къ н҄емоу · ведомъ же мѫчени-
1009126 къ х꙯совъ · къ команѣ · вь҆ велицѣ мѫ-
1009127 цѣ сꙑ начѧ пѣти с꙯тъи глагол҄ѧ : а҅ште
1009128 оплъчитъ сѧ на мѧ плъкъ не о̑убои҅тъ
1009129 сѧ срь҆дꙿце моѥ · г꙯ь мнѣ помошть҆никъ
1009201 и а҅зъ о̑узьрѫ врагꙑ моѩ · г꙯и б꙯е мои съпа-
1009202 си мѧ о҅тъ о̑устъ ль҆вовь҆ · и҅ съхрани мѧ
1009203 съ с꙯тꙑими свои҅ми · молѧштоу же сѧ
1009204 ѥ҅моу · дои҅дошѧ на село да почиѭ̑тъ ма-
1009205 ло · госпожда же селоу томоу е҅линꙑн◌҄и
1009206 бѣа҅ше · имѧ ѥ҅и троꙗ҅ни · гости же мѫ-
1009207 жѧ иже ведѣа҅хѫ с꙯таа҅го василиска · бѣ-
1009208 а҅ше же и҅хъ до триї на десѧте · о҅нѣмъ
1009209 же ꙗ҅дѫштемъ въ клѣти · привѧза-
1009210 шѧ с꙯таа҅го дѫбѣ соусѣ а҅воровѣ · о҅па-
1009211 кꙑ же сꙑ съвѧзанъ · молитвѫ сътворі
1009212 надлъзѣ · и҅ народъ събъра сѧ н҄е-
1009213 моу · и҅ а҅биѥ бꙑстъ трѫсъ и҅ звонъ · ꙗ҅-
1009214 коже въскочити ведѫштиїмъ ѥ҅го о҅тъ
1009215 страха · пришедъшоу же народоу къ
1009216 н҄емоу · вь҆си дивл҄ѣхѫ сѧ видѧште дѫ-
1009217 ба о҅блиствь҆нѣвъша · ти бо вѣдѣѣхѫ
1009218 и҆ · и҅здавъна соухъ · и҅ їсточꙿникъ и҅зи-
1009219 де и҅з н҄его · ѥ҅стъ же и҅ до сихъ дь҆ниї · ви-
1009220 дѣвъ же народъ чоудеса господь҆н҄ꙗ ·
1009221 риваа҅хѫ дроугъ дроуга · кꙿто пръвоѥ҆
1009222 прикоснетъ сѧ къ н҄емоу · видѣвъши
1009223 же господꙑн҄и села того бꙑвъшеѥ чоу-
1009224 до · вѣрова г꙯оу съ вь҆сѣмь҆ домомъ свои҆-
1009225 мъ · привождаахѫ же и҅ бѣсѧштѧѩ҅ сѧ
1009226 къ н҄емоу · и їцѣлѣваа҅хѫ · и҅ їна многа
1009227 знамениꙗ творѣа҅ше · и҅ вь҆си славьꙗ҅-
1009228 хѫ б꙯а · и҅ воѥ҅водинꙑ слоугꙑ вѣрова-
1009229 шѧ къ г꙯оу · и҅ о҅трѣшишѧ ѥ҅го о҅тъ ѫ҅зъ ·
1010101 а҅биѥ҅ же приде стадо воловъ и҅з горꙑ ·
1010102 и҅ поклонишѧ сѧ ѥ҅моу · и҅дѫштем же
1010103 и҅мъ пѫтемь · по вь҆са мѣста бꙑваꙿ-
1010104 хѫ знамениꙗ с꙯тꙑимъ василиско-
1010105 мъ · молѧштоу сѧ и҅ глагол҄ѫштоу ·
1010106 вь вь҆сѣхъ мѣстѣхъ ѥ҅го благослове-
1010107 ствитъ доуша моꙗ господа · Прише-
1010108 дъшемъ же и҆мъ вь҆ н҄еи҅же вьси хотѣ-
1010109 хѫ въкоусити · и҅ глаголашѧ ѥмоу
1010110 ꙗ҅ждь · се бо третиї день҆ ѥ҅сть пон҄е-
1010111 же ничь҆соже въкоуси · блаженꙑи же
1010112 рече испльн҄енъ ѥ҅сꙿмъ бесьмрьтънаа҅-
1010113 го брашь҆на · васъ питаѥ҅тъ хлѣбъ ·
1010114 а҅ мене слово б꙯жиѥ · васъ веселитъ вино꙯ ·
1010115 мене же благодѣть с꙯тааго д꙯ха · васъ
1010116 крѣпитъ пишта мене же х꙯с · васъ на-
1010117 сꙑтѧтъ мѧса · мене же молитвꙑ · ва-
1010118 съ покои҅тъ животъноѥ · мене же мои҆
1010119 х꙯с · васъ о҅деждѫтъ ризꙑ · мене же
1010120 правꙿда · вꙑ веселите сѧ смѣхомъ · азъ
1010121 же пѣтиѥ҅мъ · вꙑ красоуѥ҅те сѧ злато-
1010122 мъ · азъ же крь҆стомъ · вꙑ чаѥ҅те ви-
1010123 дѣти кꙿнѧза маловрѣмень҆на · азъ
1010124 же чаѭ̑ цѣсара вѣчьнааго · речетъ бо го꙯-
1010125 сподь мои и҅дѣте благословь҆ѥ҅ниі от-
1010126 ца моѥ҅го приїмѣте о̑уготованоѥ ва-
1010127 мъ цѣсарествиѥ · дошедъшемъ же и҅-
1010128 мъ на о̑утрь҆ꙗ въ команѫ · слꙑшаахѫ
1010129 о҅тъ многъ · ѥ҅же творѣше воѥвода мѫкꙑ
1010201 крьстиꙗ҅номъ · вьлѣзъ же маг҄истриꙗ҅нꙿ
1010202 къ воѥ҅водѣ рече : пришелъ ѥ҅стъ васили-
1010203 скъ · повелѣ же воѥ҅вода вь҆вести ѥ҅го въ
1010204 храмъ а҅полоновъ и҅ жрьти · а҅ште ли не хо-
1010205 штетъ · то въскорѣ съмрьтиѭ̑ погоу-
1010206 бити ї · и҅зведъше же и҆ биѭ̑ште глаго-
1010207 лаахѫ : вьлѣзъ въ храмъ жь҆ри · повелѣ
1010208 бо воѥвода и҅ли жъръше и҅збꙑти ти ·
1010209 и҅ли не жъръше зьлѣ о̑умрѣти · помꙑ-
1010210 сли о̑убо да не зь҆лѣ о̑умь҆реши · вѣроуѩ
1010211 къ невидимоуо̑умоу богоу · с꙯тꙑи҅ же
1010212 мѫченикъ рече : а҅зъ вѣдѣ ꙗ҅ко мои
1010213 б꙯ъ вь҆сегда видитъ сѧ · и҅ видитъ досто-
1010214 и҅нꙑѩ своѩ҅ · а҅зъ помль҆чѫ себе ради ·
1010215 да повѣдѧтъ чоудеса б꙯а моѥ҅го · ѥ҅же
1010216 видѣшѧ на пѫти ведѫштиї мене · во-
1010217 и҅ни же и҅же бѣшѧ сь҆ н҄имь҆ рѣшѧ : по и҅-
1010218 стинѣ велика чоудеса видѣхомъ сь н҄і-
1010219 мъ и҅дѫште · сим же глагол҄ѫштемъ :
1010220 пришедъше поѩ҅шѧ василиска · и҅ вьве-
1010221 дошѧ и҆ къ воѥводѣ · и҅ глагола ѥ҅моу
1010222 воѥ҅вода тꙑ ли ѥ҅си васискъ словꙑи҆ ·
1010223 о҅нъ же рече а҅зъ ѥ҅смъ · воѥ҅вода рече :
1010224 чесо ради о̑убо не жьреши по ц꙯рьскоу по-
1010225 велѣнию̑ · василискъ рече кꙿто ти по-
1010226 вѣда ꙗ҅ко не жь҆рѫ · а҅зъ въи҅нѫ жь҆рѫ бо꙯-
1010227 гоу своѥ҅моу жрьтвѫ хвалѣ · воѥ҅вода
1010228 же слꙑшавъ радъ бꙑстъ · и҅ рече благо꙯-
1010229 дѣть҆ милостивꙑи҆мъ богомъ · и҅ при-
1011101 стѫпивъ василискъ къ крадѣ рече же-
1011102 рь҆цемъ : что ѥ҅стъ и҅мѧ богоу вашемꙋ ·
1011103 о҆ни же рѣшѧ а҅полонъ · василискъ ре-
1011104 чѧ : наречениѥ бога вашего · пагоубѫ
1011105 вѣроуѭ̑штиїмъ къ н҄емоу знаменꙋ-
1011106 ѥ҅тъ · вь҆сь҆ бо вѣроуѩи҆ къ н҄емоу погꙑ-
1011107 бꙿнетъ вь҆ вѣкꙑ · воѥ҅вода рече : коѥ҅ и҅мѧ
1011108 и҅матъ богъ ѥ҅моуже тꙑ рече жръти ·
1011109 василискъ рече мои богъ неи҅здреченꙿнъ
1011110 ѥ҅стъ и҅ невь҆нѧтъ · и҅ не разоумѣѩ҅ сѧ · и҅ не-
1011111 и҅сповѣданъ невидимъ сꙑ · Воѥ҅вода
1011112 рече чꙿто о̑убо · и҅мене ли не и҅матъ богъ ѥ҅-
1011113 моуже рече жь҆рѫ · василискъ глагола :
1011114 ꙗ҅же въ с꙯тꙑи҅хъ кꙿн҄игахъ лежѧшта и҅ме-
1011115 на бога моѥ҅го · а҅ште велиши да глаго-
1011116 л҄ѫ · воѥ҅вода рече : рь҆ци не боѩ҅ сѧ · васи-
1011117 лискъ рече о҅тецъ нарицаатъ сѧ · и҅ вь҆-
1011118 седръжител҄ь · и҅ г꙯ь и҅ б꙯ъ и҅ вь҆сѣмъ ц꙯рь ·
1011119 и҅ г꙯ь саваѡ̑ѳъ · и҅ съпасъ · и҅ милосръдъ ·
1011120 и штедръ · и҅ милостивъ · и҅ длъготръ-
1011121 пѧи҆ · томоу а҅зъ жъ҆рѫ · жрътвѫ хвалѣ ·
1011122 воѥ҅вода рече : ѥ҅моуже хоштеши богоу
1011123 тъчьѭ̑ жь҆ри · и҅ їзбѫди насъ · не бо ѥ҅-
1011124 си призъванъ прѣмѫждрати сѧ · васі-
1011125 лискъ рече : вь҆неми жрь҆твѫ моѭ̑ · и҅ вь҆-
1011126 здѣвъ рѫцѣ на небо рече : б꙯е вь҆седръ-
1011127 жителю · ѥ҅динъи блаже и҅ милосрь҆де ·
1011128 послоушаѩи҆ вь҆сѣхъ въ и҅стинѫ работа-
1011129 ѭ̑штиїхъ тебѣ · покажи и҅ о҅ мьн҆ѣ не-
1011201 достои҅нѣ рабѣ своѥ҅мъ · своѭ̑ благꙑн҄ѫ ·
1011202 сътворивꙑи чловѣка и҅ въо҅бразивꙑи҆
1011203 о҅бразомъ с꙯тꙑи҆мъ твои҆мъ · и҅же въдꙋ-
1011204 нѫ намъ д꙯ха с꙯тааго твоѥ҅го · г꙯и їсоу х꙯е
1011205 о̑услꙑши гласъ мои҆ · и҅ подвигни нечꙋ-
1011206 вествь҆на и҅ глоуха коумирѣ сего · и҅ по-
1011207 врьзи ѥ҅го и҅ съкроуши · и҅ расꙑпи їмъ
1011208 скврънавѫꙿ жрътвѫ · и҅ покажи їмъ ꙗ҅-
1011209 ко тꙑ ѥ҅си ѥ҅динъ б꙯ъ · о҅бличи о҅ мьнѣ
1011210 силѫ божьства твоѥ҅го вь҆ сь часъ · и҅ а҅би-
1011211 ѥ молитвѫ сътворивъшоу ѥ҅моу · сь҆ні-
1011212 де о҅гн҄ь съ небесе · и҅ пожьже храма · и҅ лъ-
1011213 жеи҅менънааго бога сътвори ·а҅кꙑ пѣ-
1011214 съкъ дробенъ · видѣвъ же воѥвода и-
1011215 збѣже вънъ · и҅ вьсь градъ възмѧте
1011216 сѧ · о҅тъ бꙑвъшаа҅го страха · о҅ста же
1011217 ѫ҅трь҆ с꙯тꙑи҆ поѩ и҅ глагол҄ѧ : да въскръ-
1011218 снетъ богъ и҅ разидѫтъ сѧ врази ѥ҅го ·
1011219 и҅ бѣжѧтъ о҅тъ лица ѥ҅моу ненавидѧ-
1011220 штиї ѥго · о҅гн҄ь прѣдь н҄имъ да пои҅де-
1011221 тъ · и попалитъ о҅крьсть врагꙑ своѩ ·
1011222 воѥ҅вода же повелѣ посълати вои҅нꙑ и҅ ї-
1011223 звести ї и҅с храма · тѧжьцѣ бо скръжъ-
1011224 тааше зѫбꙑ на н҄ь · и҅ рече къ н҄емоу : о҅-
1011225 боуѥне · и вьсеѩ милости богъ стоуждь҆
1011226 чьсо ради и҅нако рече · и҅ їнако сътвори ·
1011227 глаголааше жръти · да въ жрътвꙑ мѣ-
1011228 сто влъхвованиѥ҅м свои҅мъ о҅гн҄ь при-
1011229 несе на храмъ · и бога нашего пожьже
1012101 да а҅бꙑ не бꙑлъ влъхвъ · и҅ насъ бꙑ о҅гн҄ь
1012102 тъ пожеглъ · а҅бꙑхомъ не и҅збѣгли и҅ те-
1012103 бе бꙑ пожеглъ ѫ҅трь҆ о҅ставъша · нъ о҅ста
1012104 ничьсоже приѥ҅мъ врѣда · ѫ҅трь сꙑ оу о҅гꙿ-
1012105 нꙗ · нъ нꙑн҄ꙗ и҅сповѣждь мнѣ о҅ вльхво-
1012106 ваниї своѥ҅мь҆ · и҅ пристѫпивъ пожь҆ри ·
1012107 и҅ отъпоуштѫ тѧ · а҅ште ли не хоштеши ·
1012108 прѣпростѣ съмрьти прѣдамъ тѧ · ва-
1012109 силискъ рече : не жь҆рѫ коумиремъ безꙿ-
1012110 доушънꙑи҆мъ нъ богоу своѥмоу · ѥ҅же
1012111 вь небесехъ жрътвѫ славѣ · и҅ знамени-
1012112 ꙗ҅ же о҅гню ꙗ҅же видѣ · и҅ їна бол҄ьши си-
1012113 хъ сътворѫ · въ и҅мѧ о꙯҅ца и҅ с꙯на и стааго
1012114 д꙯ха · разгꙿнѣвавъ же сѧ воѥвода повелѣ
1012115 ѥ҅го о̑усѣкꙿнѫти · ведошѧ же и из гра-
1012116 да и҅ о̑усѣкꙿнѫшѧ и҆ · на мѣстѣ нарица-
1012117 ѥ҅мѣ дио҅скоръ · воѥ҅вода же повелѣ тѣ-
1012118 ло ѥ҅моу въврѣшти вь҆ рѣкѫ · нъ вьзѧ-
1012119 шѧ ѥ крь҆стиꙗ҅ни о҅тъ спекоулатора ·
1012120 давъше ѥ҅моу три десѧти златицъ ·
1012121 и҅ съзъда ѥ҅моу цръкъве маринъ кто
1012122 крьстиꙗнъ въ команѣ · бꙑваѭ̑тъ
1012123 же чоудеса многа на мѣстѣ томь · и҅
1012124 вьси наслаждаѭ̑штеи҅ сѧ чоудесъ ·
1012125 славѧтъ о҅тꙿца и҅ с꙯на и҅ с꙯тааго д꙯ха · нꙑ-
1012126 н҄ѣ и҅ присно и҅ вь вѣкꙑ вѣкомъ а꙯҅ми ⁘
1012128 мѣсѧца марта вь ѕ꙯ дьнь҆ чоудотворениꙗ с꙯тааго
1012129 конона и҅же въ исавриї ⁘
1012201 Вь врѣменехъ с꙯тꙑи҅хъ а҅постолъ · ѥ҅гда
1012202 словоу божь҆ства и҅ въплъштениꙗ о̑у-
1012203 сꙿмоштрениѥ чловѣкомъ проповѣдаꙿ-
1012204 ше тъгда вь҆сел҄енѣи҆ проповѣдьни-
1012205 къ и҅ а҅постолъ паѵлъ · походѧ ѩ҅зꙑ-
1012206 кꙑ · дои҅де и҅ къ странамъ и҅саѵръскꙑ-
1012207 мъ · и҅ о̑услꙑшавъ · ꙗ҅ко вь҆си гради и҅-
1012208 мъ и҅ мѣста паче и҅нѣхъ ѩ҅зꙑкъ бѣсꙑ
1012209 имѫтъ · къ коумирьскꙑимъ прѣль-
1012210 стемь҆ · хотѣа҅ше и҅ти къ горьн҄иїмъ
1012211 мѣстомъ · нъ възбрани ѥ҅моу с꙯тꙑи҆
1012212 д꙯хъ · многааго ради їхъ ради и҅хъ не-
1012213 вѣрь҆ства · ꙗ҅ко не и҅мѫтъ приѩ҅ти про꙯-
1012214 повѣданиꙗ · по реченоуо̑умоу о҅тъ г꙯а ·
1012215 не помештате бисъра вашего свиниꙗ҅-
1012216 мъ · о̑уклони сѧ о҅ть н҄ихъ · ноуждѫ се-
1012217 бѣ сътворивъ · и҅ їнѣмъ прѣжде жь҆-
1012218 дѫштиїмъ · проповѣдати слово бе съ-
1012219 блазна · по о҅тъкръвению̑ д꙯ха с꙯тааго ·
1012220 потомь҆ же несторъ кꙿто вь тѣхъ мѣстѣ-
1012221 хъ · добрааго корене о҅брѣтъ сѧ · нада
1012222 нарицаѥ҅мѫ и҅мꙑ женѫ · живѫшта вь
1012223 вь҆си нарицаѥ҅мѣ видана · сѫшти о҅тъ
1012224 града и҅саѵрь҆скаа҅го · и꙯ї · попь҆риштъ ·
1012225 и҅ прозѧбоста плода благовѣрънааго ·
1012226 и҅ нарекошѧ и҅мѧ ѥ҅моу кононъ · семоу
1012227 же въздрастомъ съвръшеноу бꙑвъ-
1012228 шоу · родител҄ѣ ѥмоу съвѣштаста сѧ
1012229 женити ї дѣвицеѭ̑ именемь а҅нꙿна ·
1013101 дошедъшоу же врѣмени бракоу · ꙗ҅ви сѧ
1013102 кононоу · а҅рꙿхагꙿг҄елъ михаи҅лъ · а҅кꙑ мѫ-
1013103 жь҆ въ о҅дежди свѣть҆лѣ · и҅ бесѣдоуѩ
1013104 сь҆ н҄имъ о҅глашааше и҅стинь҆нꙑѩ таи҅-
1013105 · о҅нъ же о̑увѣштавъ сѧ · и҅ тоу а҅биѥ҆
1013106 срьдь҆це въдавъ прошаа҅ше кръштени-
1013107 ꙗ · молꙗше же сѧ а҅кꙑ мѫжоу а҅рхагꙿг҄е-
1013108 лоу · мнѧ сего чловѣка сѫшта · а҅рхагꙿг҄е-
1013109 лъ же разоумѣвъ конона о̑увѣштавъ-
1013110 ша сѧ · и҅ вь҆сѣмъ о̑умомъ приїмъшь сло-
1013111 во · и҅ просѧшта кръштениꙗ · веде ѥ҅го
1013112 къ водѣ · и҅ сьведъ ѥго · въ с꙯тѫѭ̑ и҅ бла-
1013113 женѫѭ̑ трои҅цѫ · и҅ давъ ѥ҅моу комъка-
1013114 ниѥ и҅ знаменавъ ѥ҅го · и҅ свѧтивъ о҅ти-
1013115 де невидимо · видимо бо прѣбꙑваа҅-
1013116 ше сь҆ н҄имъ дои҅жде с꙯ти сѧ · и҅ їсплънь бꙑ-
1013117 стъ с꙯тааго д꙯ха · родител҄ꙗ же ѥ҅моу сего
1013118 не вѣдѫшта сьвѣтъ о҅ брацѣ твораста ·
1013119 и҅ приведъша о҅жениста · о҅нъ же въпрь҆-
1013120 воѥ вь҆земъ въжьженѫ свѣштѫ · поло-
1013121 живъ подъ спѫдомь҆ · и҅ рече къ женѣ
1013122 своѥ҅и҆ сѫшти ѥ҅и дѣвици · чꙿто ѥ҅стъ
1013123 слажде свѣтъ ли и҅ли тъма · о҅на же о҅ть҆-
1013124 вѣшта свѣтъ ѥ҅стъ слажде · и҅ їна при-
1013125 ложивъ о҅тъ с꙯тааго д꙯ха данꙑѩ ѥ҅моу
1013126 благодѣти словеса казанию̑ · о҅брати
1013127 о̑умъ о҅троковици · и҅ чиста прѣбꙑвъ-
1013128 ша · троудиста сѧ и҅звѣсто въ вꙿсеи чи-
1013129 стотѣ съхранивъша свои тѣлесѣ · вь҆ не-
1013201 и҅стьлѣниї · о̑услꙑша же мати правь҆дь҆-
1013202 ноуо̑умоу · и҅ рада бꙑстъ и҅ въсхвали ѭ̑ ·
1013203 и҅ въ тои҆ жизни прѣбꙑста · потомь же
1013204 и о҅т ца своѥ҅го а҅рꙿхагꙿг҄еловꙑ ради благо-
1013205 дѣти · о҅братив блага о̑угодь҆ника по-
1013206 каза б꙯оу · ꙗ҅коже и҅ х꙯а ради мѫчениѥ съ-
1013207 връши · о̑умеръши же с꙯тааго конона же-
1013208 нѣ чистѣи҆ · и҅ съ материѭ̑ ѥ҅го · въ ѥ҅дно꙯-
1013209 мь҆ гробѣ положи ї · о҅ста же о҅ себѣ ѥ҅ди-
1013210 нъ растꙑ · вь вь҆семъ трь҆пѣниї и҅ троу-
1013211 дѣ · даноѥ ѥ҅моу съкровиште о҅тъ бла-
1013212 годѣти доуховь҆нꙑѩ · до врѣмене ꙗ҅вь҆е҅-
1013213 ниꙗ ѥ҅моу съхран҄ь · Великъ же день тво꙯-
1013214 рѧште а҅пол҄ѡноу · вь҆ пештерѣ коѥ҅и
1013215 страшьнѣ и҅ темь҆нѣ · и҅жде по о҅бꙑча-
1013216 ю̑ и҅мъ бѣаше творити съборъ исаѵрь҆-
1013217 скоуо̑умоу градоу · и҅деже многꙑ тъ-
1013218 мꙑ мѫжь и҅ женъ · о҅тъ и҅саѵриѩ съби-
1013219 раа҅хѫ сѧ · ѥ҅стъ же въ прѣгꙑн҄ѣхъ мѣ-
1013220 сто то · и҅ вь҆ непрѣходънꙑи҆хъ горахъ ·
1013221 растоѩ о҅тъ града попришть четꙑрь ·
1013222 въ тъ о̑убо день҆ сь҆бираѭ̑штоу сѧ наро-
1013223 доу · и҅ хотѧште и҅зꙿ града излѣсти · въ-
1013224 незаа҅пъ пристѫпивъ с꙯тꙑи҆ кононъ ·
1013225 показа сѧ и҅мъ вь томь҆ градѣ · и҅ видѣ-
1013226 въ ѩ въо҅рѫжьшѧ сѧ и҅ о̑уготовьшѧ сѧ ·
1013227 на прѣдьлежѧштаꙗ нечь҆стиꙗ · свои-
1013228 мъ и҅мъ ѩ҅зꙑкомъ въскрича глаголѧ :
1013229 мѫжи потрьпите · да васъ въпрошѫ ·
1014101 рече же имъ : на чꙿто образъ сьвьпльчени-
1014102 ю̑ о̑устръ҆мили сѧ ѥ҅сте · ѥ҅да каꙗ рать ва-
1014103 съ ноуждьна зоветъ · о҅ни же рѣшѧ ні꙯ · нъ
1014104 трѣбѫ богоу а҅полоноу творимъ дьне-
1014105 сь · с꙯тꙑи҅ же къ н҄имъ · да кꙿто е҅стъ сіи҆
1014106 а҅полонъ хотѣлъ бꙑхъ о̑увѣдѣти ·
1014107 чꙿто же ѥ҅стъ мошть҆ ѥ҅моу · и҅ли чꙿто ѥ҅го꙯
1014108 сила · о҅ни же рѣшѧ ѥ҅моу : тъ нꙑ строи҅-
1014109 тъ и҅ крѣпитъ въ рати ꙗ҅коже и҅ о҅тцѧ
1014110 нашѧ · о҅ни бо и҅ прѣдашѧ намъ сиї обꙑ-
1014111 чаи҆ · с꙯тꙑи҅ же кононъ въпрашааше и҅хъ
1014112 рѫгаѩ сѧ : слꙑшасте ли о̑убо о҅тъ н҄его
1014113 гласъ · ли дасте ѥ҅моу слово · о҅ни же рѣ-
1014114 шѧ : ни нъ о҅бꙑчаи҆ отецъ нашихъ о̑увѣ-
1014115 ри насъ · о҅нъ же кь҆ н҄имъ : нъ о҅тꙿци ваші
1014116 а҅кꙑ бессловесънаꙗ животъна о̑у прѣль҆-
1014117 сти бѣа҅хѫ · не сѫште въ разоумѣ и҅сті-
1014118 нꙿнаа҅го бога · а҅ште бо бꙑшѧ ѥ҅го вѣдѣ-
1014119 ли · не бꙑшѧ къ глоухоу и҅ неподвижь҆-
1014120 ноу камꙑкоу толико творили тьшта-
1014121 ниѥ · Дадите же ми на н҄ь власть · и҅ по꙯-
1014122 кажѫ вамъ кого чь҆тете и҅ кꙿто ѥ҅стъ бо-
1014123 гъ вашъ · да покажѫ ѥ҅го чрь҆ниломъ ·
1014124 да виждѫ може ли и҅змꙑти себе · и҅ да-
1014125 дите ми мꙿлатъ желѣзнъ и҅ съкроушѫ
1014126 ѥ҅го · и҅ видимъ може ли пакꙑ въ о҅бра-
1014127 зѣ своѥ҅мъ бꙑти · подамъ же ѥ҅моу бра-
1014128 шъно · и простеръ рѫкѫ вьземъ да ꙗ҅стъ ·
1014129 доколи безоумь҆л҄и ѥ҅сте · сего не разоу-
1014201 мѣѭ̑ште · нъ нꙑн҄ꙗ послоушаи҅те мене ·
1014202 ꙗ҅ко и҅ а҅зъ ѥ҅смъ вашего племене · штоу-
1014203 ждъ же васъ дѣломъ · о҅станѣте сѧ о҅тъ
1014204 сихъ и҅ нао̑учѫ васъ кого бꙑ чисти · и҅
1014205 клан҄ꙗти сѧ богоу и҅же въ вꙑшь҅н҄иїхъ
1014206 сѣдѧи҆ · бога сѫшта крѣпа · невиди-
1014207 ма вь҆се же видѧшта · творьца небоу
1014208 и҅ земи · и҅ морю · и҅ вь҆сѣмъ и҅же сѫтъ вь҆
1014209 н҄ихъ · ц꙯рь крѣпькъ и҅ силенъ · и҅
1014210 съпасаѩ въ рати своѩ · погоубь҆ꙗѩ же
1014211 врагꙑ · и҅ коумиромъ слоугоуѭ̑шти-
1014212 їмъ · и҅ бѣсомъ жьрѫштѧѩ а҅ не богоу ·
1014213 тацѣмъ врагъ ѥ҅стъ дръзъ · тъ не про꙯-
1014214 ситъ жрътвъ кръвавъ · нъ бе събла-
1014215 зна хоштетъ да сѧ познаѥ҅тъ о҅тъ
1014216 приходѧштиїхъ къ н҄емоу · без лѫ-
1014217 кꙑ и҅ бе зълобꙑ · вѣровати же ѥ҅моу ꙗ҅-
1014218 ко богъ и҅стинънꙑи҆ · и҅ о҅тець҆ сн꙯оу и҅но꙯-
1014219 чѧдоу · бо꙯у сѫштоу и҅стинъноуо̑умꙋ ·
1014220 г꙯оу нашемоу і꙯̈с х꙯соу · и҅же о҅тъ отꙿца не-
1014221 разлѫченъ ѥ҅стъ · ѥ҅гоже ради и вѣкꙑ
1014222 сътвори · о҅бьшть҆никъ же б꙯жьствоу ·
1014223 и҅ цѣсарь҆ствоу ѥ҅го · и҅ с꙯ноу ѥ҅моу ѥ҅стъ
1014224 д꙯хъ с꙯тꙑи҆ · и҅же о҅тъ о҅тꙿца и҅сходитъ
1014225 благотворѧь҆ · и҅же ѥ҅стъ надъ вьсѣ-
1014226 ми дѣлаѥ҅мо · си о̑убо триїмень҆наꙗ
1014227 ѥ҅дꙿно сѫтъ б꙯жьство · ѥ҅динъ ѥ҅стъ б꙯ъ ·
1014228 ревь҆нивъ сꙑ · и҅ о҅гн҄ь попал҄ѣѩ врагꙑ
1014229 своѩ · и҅же коумирѧ чьтѫтъ а҅кꙑ б꙯гꙑ
1015101 и҅ бѣсомъ жьрѫтъ · и҅ попалꙗѩ вь҆ н҄и-
1015102 хъ вь҆ дь҆ни гнѣвоу · и҅ о҅тъмь҆стивъ ·
1015103 милосръдъ же ѥ҅стъ лише къ вь҆сѣмъ ·
1015104 призꙑваѭ̑штиїмъ ї и҅ вѣроуѭ̑шти-
1015105 мъ кꙿ н҄емоу · паче же и҅же о҅тъ нечь҆сти-
1015106 ꙗ о҅братѧтъ сѧ къ н҄ѥмоу · любитъ же
1015107 и҅ любѧштѧѩ ѥ҅го · славитъ же и҅ славѧ-
1015108 штѧѩ ѥ҅го · радоуѥ҅тъ сѧ о҅ мирѣ · ѥ҅же
1015109 дроугъ дроуга любитъ · веселитъ сѧ
1015110 пакꙑ о҅ чистости житиꙗ · и҅ о҅ сь҆мѣре-
1015111 ниї и҅же о̑убо зъла зъла ненавидитъ · и҅ о҅ добрѣ
1015112 порадоуѥ҅тъ сѧ · а҅ште ѥ҅го не любите · ꙗ҅-
1015113 вѣ ѥ҅стъ ꙗ҅ко зь҆ли ѥ҅сте · и҅ мѧтежь҆ни-
1015114 ци · и҅ не и҅мате мошти сътрьпѣти гнѣ-
1015115 ва ѥ҅го · Нъ послоушаи҅те и҅ не о҅жесточи-
1015116 те вꙑѩ вашеѩ кꙿ н҄емоу· пон҄еже ꙗ҅ко
1015117 рѣхъ не и҅мате мошти сътрь҆пѣти ꙗ҅-
1015118 рости гнѣва ѥ҅моу · на такꙑѩ бо напра-
1015119 сно ꙗ҅ритъ сѧ · а҅ ѥ҅же нꙑн҄ѣ а҅кꙑ безоу-
1015120 мь҆ли ѥ҅сте · на слоужь҆бѫ блазнѧштоу
1015121 васъ диꙗ҅волоу · нъ о҅ставивъше и҆ о҅тъ-
1015122 стѫпите о҅тъ н҄его · и҅ о҅братите сѧ къ
1015123 г꙯оу нашемоу і꙯̈с х꙯соу · и҅ вь҆сѣхъ васъ бла-
1015124 гꙑи҅хъ насꙑтитъ · о̑учѧштоу же ѥ҅мꙋ
1015125 сихъ · о҅тъ такого безоумиꙗ о҅тъстѫ-
1015126 пити · и҅ на съпасъноѥ҆ прѣи҅ти пропо-
1015127 вѣданиѥ · о҅ни же прѣбꙑваа҅хѫ непо-
1015128 корѧште сѧ ѥ҅моу · ꙗ҅коже и҅ на гнѣвъ о҅-
1015129 братити сѧ и҅мъ на н҄ь · възвраштаѭ̑-
1015201 штоу ѩ ѥ҅моу о҅тъ трѣбъ и҅мъ паче же бъ-
1015202 шъѭ̑ ставѧштоу · мѧтежоу же бꙑвъ-
1015203 шоу вь҆ н҄ихъ· о҅ви о̑устрь҆мишѧ сѧ о̑уби-
1015204 ти ї · о҅ви же ставь҆ꙗ҅хѫ ѩ҅ възбран҄ꙗѭ̑ште
1015205 и҅мъ · ꙗ҅ко мало сладъко слꙑшѧште · и҅ о-
1015206 братити сѧ хотѧште · нъ ѥ҅дꙿначе съврь-
1015207 шениꙗ не и҅мѣа҅хѫ · ѥ҅дꙿва же ставишѧ
1015208 мѧтежь҆ · и҅же сѧ мнѣа҅хѫ о҅браштаѭ̑-
1015209 ште сѧ · начѧшѧ глаголати къ праведꙿ-
1015210 ноуо̑умоу : како можеши о̑увѣрити на-
1015211 съ ꙗ҅ко ѥстъ бог · вѧштиї нашего бо-
1015212 га · нами чь҆сть҆ноу сѫштоу · Много
1015213 же ѥ҅моу глагол҄ѫштоу къ н҄имъ и҅ оучѧ-
1015214 штоу · никакоже покорѣахѫ сѧ · нъ и҅
1015215 паче не вѣроваахѫ · ꙗ҅коже на то и҅мъ
1015216 прити и҅ чоудесъ о҅тъ н҄его просити · и҅
1015217 глаголасѧ ѥ҅моу : что можетъ сътво-
1015218 рити ѥ҅гоже тꙑ чьтеши · да вѣроуѥ҅мъ
1015219 ѥ҅моу · покажи о̑убо намъ понѣ ѥ҅дно
1015220 знамениѥ҆ · и҅ вѣроуѥ҅мъ ѥ҅моу и҅ тебѣ ·
1015221 с꙯тꙑи҆ же кононъ видѣвъ и҅хъ толико
1015222 невѣрь҆ство · ꙗ҅ко и҅ знамениꙗ просѧтꙿ ·
1015223 рече къ н҄имъ о҅слабите ми мало · и҅ се съ-
1015224 творимъ · нѣ ли ю̑нотъ въ васъ и҅ благо꙯-
1015225 голѣненъ · дроузии҅ же бол҄ьши и҅ни
1015226 же на кон҄ихъ · да пои҅демъ о̑убо вь҆си
1015227 на мѣсто вашемоу събороу · вꙑ же варі-
1015228 те а҅зъ же а҅кꙑ старъ вь҆слѣдоуѭ̑ · и҅ да-
1015229 димъ слово дроугъ дроугоу · и҅же варивꙿ
1016101 доидетъ мѣста того · того ѥ҅стъ силенꙿ
1016102 б꙯ъ · а҅ и҅же послѣжде придетъ да месть҆
1016103 приїметъ б꙯ъ и҅мъ · ꙗ҅ко не съштоу ѥ҅мꙋ
1016104 б꙯оу · о҅ни же видѣвъше старость ѥ҅моу
1016105 порѫгашѧ сѧ и҅ о҅бѣшташѧ сѧ · о̑упꙿваѭ̑-
1016106 ште кон҄ьскꙑи҅мъ ходомъ · и҅ голѣнь҆-
1016107 ми свои҅ми · глаголаа҅хѫ бо дроугъ къ дрꙋ-
1016108 гоу · ꙗко не и҅матъ дои҅ти мѣста · до че-
1016109 тꙑрь҆ дь҆ниї · како бо и҅матъ сътръпѣ-
1016110 ти толикъ пѫть҆ · бѣдꙿноу сѫштоу и҅ го꙯-
1016111 ръноу · с꙯тꙑи҅ же б꙯жии кононъ · разоу-
1016112 мѣвъ ꙗ҅ко о҅тъчаашѧ ѥ҅го · ꙗ҅ко не могѫ-
1016113 штоу ѥ҅моу сего о̑устава съкоьчати ·
1016114 подвиже сѧ паче · и҅ ѥ҅динъ молитвѫ тво-
1016115 рѧ глаголааше : владꙑко г꙯и б꙯е о҅тче вь҆-
1016116 седръжителю · г꙯и їсоу х꙯е · ѥ҅гоже ради
1016117 миръ бꙑстъ · о̑укрѣпи мѧ · и҅ съблазні
1016118 вьсе множь҆ство се · да навꙑкнѫтъ ꙗко꙯
1016119 блазнѧтъ сѧ о н҄ихъже вѣроуѭ̑тъ · и҅-
1016120 спльни ѩ да разоумѣѭ̑тъ ꙗ҅ко тꙑ ѥ҅си
1016121 б꙯ъ · и҅ развѣ тебе и҅ного нѣстъ · и҅ да прі-
1016122 и҅метъ мѧ с꙯тꙑи҆ а҅рꙿхагꙿг҄елъ михаи҅лъ ·
1016123 и҅же приведе мѧ на разоумъ твои҆ · и҅ по꙯-
1016124 знати мѧ сътвори таи҅нѫ твоѭ̑ и҅з дѣ-
1016125 тъска въздраста · и҅ а҅биѥ҅ приде с꙯тꙑи
1016126 михаи҅лъ · и҅ с꙯тааго о̑укрѣпивъ дове-
1016127 де бес троуда на мѣсто · а҅ сиѩ съблазні
1016128 невидимѣ · наченъше пѫть҆ походѧ-
1016129 ште и҅ ломѧште сѧ бѣа҅хѫ въ горахъ
1016201 върѫштаѭ̑ште сѧ вь стѣнахъ вьсь҆ дь-
1016202 нъ тъ и҅ тѫ ношть҆ · ꙗ҅коже не и҅мѣти и҅-
1016203 мъ силꙑ ни тѣла цѣла ни кости · ни
1016204 мѣста о҅тъ мѣста прѣи҅ти не можаа҅хѫ ·
1016205 с꙯тꙑи҅ же кононъ варивъ на дроугꙑѩ дь҆-
1016206 ни зао̑утра въставъ о҅брати сѧ · и҅ о҅брѣ-
1016207 те ѩ на мѣстѣ и҅жде и҅хъ бѣ о҅ставилъ ·
1016208 видѣвъше же ѥ҅го вь҆незаапь о̑ужасъ-
1016209 нѫшѧ сѧ · о҅нъ же приближивъ сѧ къ н҄і-
1016210 мъ · нападе на н҄ѧ поѥ҅мь҆ ѩ и глагол҄ѧ :
1016211 что се сътвористе · о҅ставивъше мѧ
1016212 доселѣ а҅ а҅зъ о҅жидаѭ̑ васъ · да въстѫ-
1016213 живъ пакꙑ о҅братихъ сѧ къ вамъ ·
1016214 о҅ни же троудьни и҅ доушѧ не и҅мѫште ·
1016215 повѣдаахѫ ѥ҅моу бꙑвъшеѥ҆ мол҄аа-
1016216 хѫ ѥ҅го наставити ї на пѫть҆ · о҅номоу
1016217 же оувѣштавъшоу сѧ · и҅ молитвѫ съ-
1016218 творивъ · о҅ть҆нѧ о҅тъ н҄ихъ невидѣ-
1016219 ниѥ҅мъ а҅рꙿхагꙿг҄еловомъ · да вьси бꙑ-
1016220 въшиї пои҅дошѧ вьслѣдъ ѥ҅го · прише-
1016221 дъшемъ же и҅мъ на мѣсто · глагола и҅-
1016222 мъ с꙯тꙑи҆ : покористе ли сѧ о̑убо по о̑уста-
1016223 воу вашемоу сътворите о҅бѣтъ вашъ ·
1016224 се бо о҅тъпадосте вꙑ и҅ б꙯гъ вашъ · да-
1016225 дите о̑убо да мьштѫ б꙯гоу вашемоу ·
1016226 о҅ни же прѣбꙑваа҅хѫ безокоуѭ̑ште ·
1016227 невѣрь҆ствиїмъ · и҅ глаголаа҅хѫ не и҅-
1016228 маши напꙿсати винꙑ б꙯гоу нашемꙋ ·
1016229 мꙑ бо ѥ҅смъ повинь҆ни съблазнивъ-
1017101 ше сѧ на пѫти · тъ бо не о҅тъпаде · и҅ насі-
1017102 льѥ сътворишѧ ѥмоу · не съконь҆чати
1017103 ѥже о҅бѣшташѧ сѧ · Пакꙑ о̑убо рече и-
1017104 мъ : чꙿто о̑убо хоштете моѥ҅моу ли вѣ-
1017105 роуѥте богоу и҅ли васемоу · о҅ни же
1017106 рѣшѧ своѥ҅моу · и҅ рече и҅мъ : и҅же о̑убо
1017107 речетъ лъжеи҅менънъи҆ богъ покори-
1017108 те ли сѧ ѥ҅моу · и҅ вь҆си о̑уставомъ вьзь҆-
1017109 пишѧ · о̑увѣришѧ же ѥ҅го о҅ семь · и҅ ра-
1017110 ждегъ сѧ с꙯тꙑи҆ доухомь тече къ коу-
1017111 мироу · на вꙑсоцѣ же стоѩштоу коу-
1017112 мирѵ · въспрѣтивъ ѥ҅моу рече къ н҄емꙋ ·
1017113 тебѣ глагол҄ѫ велитъ ти і꙯̈с х꙯с мои сьлѣ-
1017114 сти · страхомъ же клонѧ сѧ и҅ запрѣште-
1017115 ниѥ҅мъ сь҆паде коумирь҆ съ мѣста сво-
1017116 ѥ҅го · и валѧ сѧ приде близъ с꙯тааго · и҅ ста
1017117 простъ · о̑ужаснѫшѧ же сѧ вь҆си о҅тъ стра-
1017118 ха · вьздивь҆ше же сѧ о҅тъ чоудесъ вь҆-
1017119 скричашѧ велми · поманѫвъ же и҅мъ
1017120 рѫкоѭ̑ рече къ н҄имъ : покористе ли сѧ
1017121 понѣ нꙑн҄ѣ · и҅ли ни е҅дначе · видѣшѧ
1017122 бо коѥго рѫгаѭ̑шта сѧ · да о҅ви о҅бѣшта-
1017123 ваа҅хѫ сѧ · дроузиї же не покораа҅хѫ сѧ ·
1017124 глагол҄ѫште а҅кꙑ нѣстъ велико чоудо꙯ ·
1017125 о҅нъ же не о҅слабь҆ꙗ҅ше имъ · нъ прѣбꙑ-
1017126 вааше кажѧ и҅ глагол҄ѧ :
1017127 ѡ̑ толикоу вашемоу безоумию̑ · доколѣ
1017128 прѣбꙑвате въ безоумиї · и҅же ѥ҅стъ б꙯ъ ·
1017129 не тацѣхъ хоштетъ да бѫдѫтъ и҅же
1017201 ѥ҅моу сѫтъ свои҆ · и҅ чътѫштиї ѥ҅го · нъ та-
1017202 ка срьдꙿца и҅мѣти · ꙗ҅коже ѥ҅стъ самъ
1017203 и҅стиненъ и҅ благъ сꙑ · и҅ свои҅мъ благо-
1017204 мъ велитъ бꙑти · правь҆дивъ сꙑ · и҅ сво-
1017205 и҅мъ такожде велитъ бꙑти · и҅ тацѣ-
1017206 мъ такожде велитъ бꙑти · ꙗ҅къ же и҅
1017207 самъ ѥ҅стъ мои҆ б꙯ъ · вашь҆ же б꙯ъ камѣ-
1017208 нъ сꙑ о҅камени ваша срь҆дьца · и҅ прѣль-
1017209 сть҆никъ сꙑ · и҅ диꙗволъ прѣль҆стити
1017210 хоштетъ васъ · и҅ невѣренъ сꙑ невѣр -
1017211 нъ и҅ васъ сътвори · да не прѣбꙑваи҅те
1017212 о̑убо о҅ сихъ · нъ послоушаи҅те мене и҅ о҅тъ-
1017213 стѫпите о҅тъ бѣсованиꙗ · и҅ о҅тъ прѣль҆-
1017214 сти и҅хъ ꙗ҅ко не сѫтъ б꙯зи · нъ ѥ҅стъ б꙯ъ ѥ҅-
1017215 же мноѭ̑ повѣданъ вамъ · хоштете ли
1017216 и҅ о҅тъ камꙑка сего о̑услꙑшати · и҅же ва-
1017217 ми чьстенъ ꙗ҅ко прѣльштаѥ҅те сѧ · при-
1017218 ближите сѧ къ мнѣ и҅ о̑услꙑшите · о҅ні
1017219 же приближивъше сѧ прилежь҆нѣ зьрѣꙿ
1017220 хѫ къ н҄емоу · видѣти нѣчꙿто бол҄е бꙑ-
1017221 ваѭ̑штиїхъ о҅ть҆ н҄его · с꙯тꙑи҅ же кононъ
1017222 съ многомъ прѣштениѥ҅мъ · въсꙿпрѣті-
1017223 въ коумироу стоѩштоуо̑умоу рече : гла-
1017224 гол҄и ми тꙑ кꙿто ѥ҅стъ б꙯ъ · тꙑ ли · и҅ли
1017225 ѥ҅же мꙿноѭ̑ проповѣдаѥ҅мъ · тъгда съ
1017226 многомъ страхомъ камѣнꙑи б꙯ъ · рѫ-
1017227 цѣ простеръ на небо · чловѣчь҆скомъ гла-
1017228 сомъ и҅звѣшта глагол҄ѧ : ѥ҅динъ ѥ҅стъ
1017229 б꙯ъ ѥ҅динъ ѥ҅стъ х꙯с · и҅же тобоѭ̑ проповѣ-
1018101 данъ · семоу же бꙑвъшоу чоудеси · вьсь҆
1018102 тъмами народъ великомъ гласомъ
1018103 вь҆скрича глагол҄ѧ : ѥ҅динъ б꙯ъ кононовꙿ
1018104 о҅делѣ · сии҅ же гласъ до дь҆несь҆н҄ѣаго
1018105 вь҆пиѭтъ събираѭ̑ште сѧ · въ прѣсла-
1018106 вънъи҆ тъ день памѧти с꙯тааго конона ·
1018107 вꙿса и҅саѵриꙗ и прѣдѣли ѥ҅и҆ · сь свѣшта-
1018108 ми и҅сходѧште и҅з домовъ свои҆хъ · съ
1018109 вечера и҅дѫште вь съборънѫѭ̑ ѥ҅моу црь҆-
1018110 къве · вь҆ видѣнѣ нарицаѥ҅мѣ вь҆си ·
1018111 прѣбꙑваѭ̑ште же кричѧште о҅ прѣ-
1018112 славь҆нѣѣмь чоудеси · потрѧсъ и҅мъ
1018113 рѫкоѭ̑ ѥ҅ꙿдва ѩ стави глагол҄ѧ : понѣ нꙑ-
1018114 н҄ѣ и҅сповѣдите о҅тъпадениѥ҆ б꙯оу ваше-
1018115 моу · дадите о̑убо да мь҆штѫ ѥ҅моу · на-
1018116 родоу же многоу вѣровавъшоу · о̑устръ-
1018117 мишѧ сѧ и҅ съкроушишѧ коумирѧ · и҅ крꙿ-
1018118 стишѧ сѧ · прокъ же и҅хъ ѥ҅дначе не поко꙯-
1018119 рѧште сѧ · по диꙗ҅воловѣ силѣ · и҅ тѧжь-
1018120 ко си сътворивъше о҅ съкроушениї коу-
1018121 мира своѥ҅го · дроугоѥ҆ чꙿто примꙑслишѧ ·
1018122 лѫкава коѥ҅го бѣса приложити силѫ
1018123 на прѣподобьнааго · и҅же и҅мъ бѣа҅ше
1018124 въ съкровѣ вь҆ пештерѣ · страшенъ кꙿ-
1018125 то мꙿнѧ сѧ ратꙿникъ и҅мъ сꙑ и҅ гоуби-
1018126 тел҄ь · ѥ҅моуже и҅ подараа҅хѫ трѣбами ·
1018127 не на о̑успѣхъ · нъ да не бѫде о҅тъ н҄его
1018128 врѣда · вѣровавъше же молꙗхѫ сѧ · ꙗ҅-
1018129 ко да бꙑ шелъ и҅ о҅тъгъналъ лѫкаваꙿго꙯
1018201 того бѣса · дроузии҅ же и҅скоушаѭ̑ште
1018202 ꙗ҅коже не и҅матъ съдолѣти · а҅ вѣровавъ-
1018203 шеи҆ жь҆дѣахѫ ꙗ҅ко и҅ томоу зьлоу о҅делѣ-
1018204 ти и҅матъ с꙯тꙑи҆ кононъ · и҅ о҅бѣштавꙿ
1018205 сѧ и҅мъ пои҅де сь н҄ими на мѣсто · вь҅сь҅ же
1018206 народъ и҅дѣа҅ше · и҅ свѣстѧ въжегъше
1018207 сьнидошѧ въ камѣнѫѭ̑ тѫ распали ѫ-
1018208 ѭ̑ · съ многомъ страхомъ сѫмнѧште сѧ ·
1018209 о҅нъ же видѣвъ ѩ тако сѫмнѧштѧ сѧ ·
1018210 вь҆скрича глагол҄ѧ не бои҅те сѧ · нꙑнꙗ бо
1018211 о̑узрите конець҆ · и҅ пристѫпивъ на ра-
1018212 спали ѫѭ̑ тѫ пештерѫ · и҅ вьспрѣти не-
1018213 чистоуо̑умоу томоу д꙯хоу · ꙗ҅коже о҅чи-
1018214 висть҆ вь҆сѣмъ показати сѧ ѥ҅моу · и҅зѫ-
1018215 три же вь҆пиѩ поуштааше гласꙑ моли-
1018216 твънꙑѩ · да ѥ҅моу не о҅бличитъ скврьна-
1018217 вааго ѥ҅моу о҅браза · о҅номоу же вь҆спрѣ-
1018218 тивъшоу ѥ҅моу · съ многомъ страхомь҆
1018219 и҅злѣзъ о҅тъ сквожьн҄ѧ коѥ҅ѩ҆ и҅дѣа҅ше ·
1018220 валѧ сѧ · и҅ а҅ви сѧ вьсѣмъ а҅кꙑ старица
1018221 растрьзана тѣломь · и҅ вь҆скрича весь на-
1018222 родъ вь҆пиѩ прь҆вꙑи҆мъ гласомь҆ · ѥ҅динꙿ
1018223 б꙯ъ кононовъ · б꙯ъ кононовъ о҅долѣ · и҅ въ-
1018224 спрѣтивъ лѫкавоуо̑умоу томоу бѣсоу ·
1018225 зарече ѥ҅моу да никꙿдеже сѧ не ꙗ҅витъ ·
1018226 ни пакости сътворитъ комоу · тъгда
1018227 с꙯тꙑи҆ кононъ въздъхнѫ на н҄ѧ глагол҄ѧ
1018228 и҅ кажѧ и҅мъ : видите кꙿто вами съвла-
1018229 детъ · видите коѥ҆ сѫтъ ваши бози ·
1019101 ваа҅хѫ ноудѧште ѥ҅го · и҅ съ многоѭ̑ ноужде-
1019102 ѭ̑ поведошѧ и҆ · да и҅жде близъ бꙑшѧ ꙗ҅ко
1019103 ѥ҅дино пь҆пь҆риште · мꙑшлꙗа҅хѫ како бꙑ
1019104 вь҆лѣсти къ с꙯тоуо̑умоу · он же въ мльча-
1019105 ниї сꙑ · вь҆зь҆рѣвъ видѣ кꙑи҅хъ бѣсъ сьсѫ-
1019106 мнѧште сѧ ѥ҅го · и҅ застѫпаѭ̑штѧ о҅тъ
1019107 страха · и҅ повелѣвъ и҅мъ прити къ себѣ ·
1019108 и҅ пришедъше сташѧ прѣдь҆ н҄имь҆ · въпра-
1019109 шаа҅ше же ѩ глагол҄ѧ : чьсо ради придосте ·
1019110 о҅ни же рѣшѧ чꙿто велиши намъ творити ·
1019111 о҅нъ же властьѭ̑ повелѣ рекъ и҅мъ : нико-
1019112 моуже о҅тъ чловѣкъ да не творите пако-
1019113 сти ни на коѥ҅же зъло дѣло и҅ скврънаво пꙋ-
1019114 стити · о҅ни же рѣшѧ : мꙑ о҅ сихъ бѣхомꙿ
1019115 и҅ о҅ сихъ радоуѥ҅мъ сѧ · ѥ҅же на чловѣкъи
1019116 бꙑти и҅спрьва · и҅ного бо ничесоже твори-
1019117 ти не и҅мамъ · да а҅ште о̑убо хоштеши на-
1019118 съ о҅тъ сихъ о̑упразнити · а҅ште ли хоште-
1019119 ши и҅но повели намъ и҅ сътворимъ · нъ не
1019120 и҅ждени насъ тъчь҆ѭ̑ гнѣвомъ и҅ти въ
1019121 поустаꙗ мѣста · рече же и҅мъ : и҅дѣте на
1019122 дѣло е҅се о҅нꙑ н҄ивꙑ противѫ не копа-
1019123 нꙑ о҅стаѭ̑тъ · да и҅дѣте копаи҅те и҅ по-
1019124 трѣбите · о҅ни же слꙑшавъше и҅дошѧ
1019125 съ многомъ страхомъ сътворити пове-
1019126 лѣноѥ · разбои҅ници же зѣло приближі-
1019127 въше сѧ къ мѣстоу · и҅ молѧште своѥ҅го꙯
1019128 старѣи҅шинѫ копиа пристѫпити сь
1019129 н҄ими о̑увѣштати не могошѧ · и҅ о҅стави-
1019201 въше ѥ҅го о̑устрь҆мишѧ сѧ на мѣсто · копиї
1019202 же въ печали бꙑвъ о҅ сьвѣтѣ и҅хъ · ѥ҅динъ
1019203 о҅ставъ на мѣстѣ · тоу лѫштѫ своѭ̑ потъ-
1019204 къ и҅ ножь҆ свои҆ повръгъ сѣде · и҅ положь гла-
1019205 вѫ своѭ̑ на колѣноу плака по н҄ихъ · надѣ-
1019206 ѩ҅ сѧ ꙗ҅ко ничь҆соже добра и҅мъ бѫдетъ ·
1019207 приближивъше же сѧ къ домоу с꙯таа҅го о҅уда-
1019208 ришѧ вь҆ двь҆ри · кононъ же мь҆нѣвъ ꙗко
1019209 кꙿто сѫтъ о҅тъ просѧштиїхъ · и҅ли о҅тъ бо-
1019210 лиї по о҅бꙑчаю приходѧштиїхъ · о҅тврь҆-
1019211 зе и҅мъ двьри · и҅ видѣвъ ѩ въ о҅рѫжиї мь-
1019212 нѣа҅ше ꙗ҅ко съ пѫти сѫ пришьли почиті ·
1019213 къждо же тъкаше дроугъ дроуга въпра-
1019214 шаѩ коѥ ѥ҅стъ мѣсто и҅ждеже и҅мѣниѥ
1019215 лежитъ · о҅нѣмꙿ же и҅штѫштеїмъ и҅мѣ-
1019216 ниꙗ · кононъ тъштаа҅ше сѧ о̑уготовиті
1019217 и҅мъ трепезѫ · приносѧ и҅мъ вино и҅ велѧ
1019218 и҅мъ ꙗ҅сти молꙗа҅ше сѧ глагол҄ѧ : Пои҅дѣ-
1019219 те чѧда да въкоусите · о҅ни же не полоу-
1019220 чивъше ѥ҅гоже и҅скаахѫ на гнѣвъ о҅бра-
1019221 тишѧ сѧ · и҅мъше же ѥ҅го о҅бнажишѧ ме-
1019222 чѧ · и҅ простеръше на н҄ь своѩ рѫкꙑ ноужꙿ-
1019223 даахѫ и҆ принести ѥ҅моу и҅мѣниѥ · прѣ-
1019224 тѧште ѥ҅моу и҅ о̑убити хотѧште · многꙋ
1019225 же мѧтежоу бꙑвъшоу · и҅ разбои҅никомꙿ
1019226 готовомъ сѫштемъ о̑убити с꙯тааго · вь҆-
1019227 незаапъ бѣсомъ многомъ сътекъшемъ
1019228 сѧ · придошѧ тъштаниѥ҅мъ с꙯тааго мѫ-
1019229 ченика конона · повелѣно б꙯о꙯ и҅мъ бѣ · да овꙑ
1020101 пешти сѫште въ манастꙑри въжегъше ·
1020102 дроузии҅ же на разбои҅никꙑ о̑устръмивъ-
1020103 шѧ сѧ о̑устрашишѧ · ꙗ҅коже о҅мрь҆твѣти
1020104 и҅мъ и҅ мечѧ о҅упꙋстити · ти тако по ѥд но꙯-
1020105 моу и҅ по двѣма о҅бразоуѭ̑ште · влѣчаа-
1020106 хѫ · и҅ доведъше пешти и҅ прилагаѭ̑ште
1020107 и҅мъ главꙑ пал҄ѣꙿхѫ · и҅ їсполоу о̑умрьтві-
1020108 въше пометаахѫ на земи · с꙯тꙑи же ко-
1020109 нонъ помиловавъ ѩ повелѣ бѣсомъ о҅ста-
1020110 ти сѧ и҅хъ и҅ о҅сташѧ сѧ · видѣвъ же ѩ о҅тъ-
1020111 немогъшѧ молитвѫ сътвори о҅ н҄ихъ и҅
1020112 възникошѧ · бꙑвъше же въ о̑умѣ своѥ҅-
1020113 мъ · въставъше припадошѧ каѭ̑ште
1020114 сѧ о҅ дръзости · и҅ плакаа҅хѫ сѧ тѫжѧште
1020115 о҅тъ болѣзни пал҄ениꙗ · и҅ лежѧште прѣ-
1020116 дъ ногама мол҄ꙗхѫ сѧ ѥ҅моу да о҅слабитъ
1020117 и҅мъ о҅тъ многꙑѩ болѣзни · о҅нъ же мо-
1020118 литвѫ сътворивъ · без болѣзни сътворі-
1020119 въ и҅ бес тѫгꙑ о҅тъпоусти ѩ · отъпоуште-
1020120 номъ же и҅мъ бꙑвь҆шемъ · так текѫ-
1020121 ште бѣгаа҅хѫ а҅кꙑ огн҄емъ пакꙑ гони-
1020122 ми · дои҅деже дои҅дошѧ мѣста и҅деже бѣꙿ-
1020123 копиї старѣи҅шина и҅мъ · вь҆зь҆рѣвъ же
1020124 на н҄ѧ и҅ видѣвъ о̑ужасе сѧ · ꙗ҅ко ѥ҅дина-
1020125 че живи сѫтъ · въ радости бꙑвъ · въ-
1020126 ставъ цѣлова ихъ о҅ прѣславь҆нѣѣ҆мь҆
1020127 чоудеси · съповѣдавъшемъ же и҅мъ
1020128 ѥ҅же сѧ и҅мъ събꙑ · похоули ѩ пон҄же ѥ҅-
1020129 го запръва не послоушашѧ · въставъше
1020130 же
1020201 пои҅дошѧ въ своѩ домꙑ · и҅ їсповѣдашѧ
1020202 вьса вь҆сѣмъ ѥ҅же сѧ сълоучи и҅мъ · ꙗко-
1020203 же многоу страхоу напасти на вь҆сѣхъ
1020204 слꙑшѧштии҅хъ · нъ и҅ досели нꙑнꙗ
1020205 прѣбꙑваатъ страхъ с꙯тааго конона въ
1020206 вьсеи҆ тои странѣ · да а҅ште кꙿто прѣо҅бі-
1020207 дитъ и҅мѧ ѥ҅моу · недалече приїметъ
1020208 мь҆сть҆ · толико же чь҆сть҆но ѥ҅стъ и҅мѧ ѥ҅-
1020209 моу о҅тъ благодѣти · данꙑѩ ѥ҅моу о҅тъ
1020210 с꙯таа҅го д꙯ха · ꙗ҅коже и҅нъгда дьвѣма кꙑ-
1020211 и҅ма лѫкавома · о҅тъ саврꙑ въ горахъ жі-
1020212 вѫште · страшꙿномъ възоромъ · и҅ сверѣ-
1020213 па власꙑ и҅мѫшта · прѣо҅бидѣвъша и҅-
1020214 мѧ ѥ҅моу и҅ страха ѥ҅го небрь҆гꙿша · а҅биѥ҅
1020215 тоу о҅тъ бѣсовъ пришедъша на н҄ꙗ · ꙗ҅-
1020216 коже прѣстѫпьшема и҅ма вь҆спрѣште-
1020217 ниꙗ · и҅ ѥ҅мъше и҆ за власꙑ влѣчаахѫ і꙯̈ пла-
1020218 чѫшта ведѣа҅хѫ съвѧзавъше къ нога-
1020219 ма рабоу б꙯жию̑ · паче же ѥ҅ште растѣѣ҆-
1020220 ше страхъ на нечь҆стивꙑи҅хъ доусѣхъ ·
1020221 ꙗ҅коже и҅мъ и҅ н҄ивꙑ дѣлати и҅ пешти сѧ
1020222 вь҆сѣмь садомь҆ и҅ н҄ивънꙑи҅мъ сѣтиѥ҅-
1020223 мъ повелѣниѥмъ ѥ҅го · и҅ въ тѣхъ н҄ива-
1020224 хъ ѥ҅дина бѣа҅ше о҅сѣта сланоутꙿкомъ ·
1020225 пѫтꙿникъ же кꙿто мимои҅дꙑ · и҅ мь҆нѧ бл҄ꙋ-
1020226 домѫ видѣвъ н҄ивѫ добрѫ и҅ плодънѫ
1020227 и҅ съзь҆рѣвъшѫ · и҅ вь҆злюбивъ прѣклони-
1020228 въ сѧ вь҆зѧ на годѣ · видѣвъ же неблю-
1020229 домѫ сѫштѫ н҄ивѫ · прѣклони сѧ и҅ потрь҆-
1021101 за не соумьнѧ сѧ · да а҅ко начѧ снопꙑ вѧ-
1021102 зати · о̑услꙑша гласъ глагол҄ѫшть до-
1021103 вь҆л҄етъ ти и҅ мини · о҅нъ же възникъ
1021104 и҅ вь҆зь҆рѣвъ не видѣ никогоже · и҅ начѧ
1021105 пакꙑ тръзати хотѧ брѣмѧ накла-
1021106 сти скотоу своѥ҅моу · гласъ же прѣбꙑ-
1021107 ваа҅ше зовꙑ · Довьл҄етъ ти не бѫди не-
1021108 сꙑтъ · онъ же пакꙑ вь҆зникъ не о̑узь-
1021109 рѣ никогоже · и҅ начѧ ѥ҅дꙿначе тръзати ·
1021110 насꙑтивъшоу же сѧ · съвѧза брѣмѧ
1021111 хотѧ на скотъ възложити · ѥдва възꙿ-
1021112 двигъ съ многѫ ноуждѫ възложивъ
1021113 на плешти свои҆ · а҅биѥ҅ же зъвавꙑи ѥ҅го
1021114 бѣсъ вь҆злѣзе на брѣмѧ · да ѥ҅го н꙯е꙯ повръ-
1021115 жетъ · и҅ биѩ ѥ҅го сѣде на плештоу ѥ҅мꙋ ·
1021116 и҅ гон҄%аше ◌҆ и къ ногама с꙯тааго конона ·
1021117 троудна и҅ потъна о҅тъ тѧгости · и҅ о҅тъ ранꙿ ·
1021118 и҅ приведъ ѥ҅го къ с꙯тоуоумоу кононоу
1021119 съвѧзавъ съ краденꙑи҆мъ сланоутꙿкомꙿ
1021120 хоул҄ѣаше глагол҄ѧ : виждь рабе б꙯жиї ꙗ҅ко꙯
1021121 мꙑ нѣсмъ толꙿми виньни ꙗ҅коже непо-
1021122 слоушь҆ливиї чловѣци и зь҆лиї · и҅ нꙑн҄ꙗ
1021123 же ѥ҅же повелѣ сътворихомъ и҅ въкопа-
1021124 хомъ н҄ивꙑ · и҅ насѣахомъ сланоутъка
1021125 и҅ съзьрѣвъшоу ѥ҅моу · ꙗ҅коже се видиші
1021126 самъ · и҅ мимои҅дꙑ сиї лакомꙑи и҅ прѣ-
1021127 о҅бидѣвъ страха твоѥго · несꙑтомъ
1021128 срьдꙿцемь҆ трь҆за много · зѣло же зовѫштꙋ
1021129 ми ѥ҅го много и҅ глагол҄ѫштоу довь҆л҄етъ ті
1021201 чловѣче · почꙿто тако твориши · и҅ не о҅ста сѧ ·
1021202 нъ и҅ мене прѣо҅бидѣ прѣбꙑваѩ вь несъи-
1021203 тъствѣ своѥ҅мь҆ · и погоуби нашѧ плодъи ·
1021204 толико крадъ ѥ҅динъ да что велиши ·
1021205 Рабъ же б꙯жии видѣвъ чловѣка съдръжи-
1021206 ма и҅ събиѥ҅на · о҅тъ сълоучивъшиїхъ҅ ѥ҅мꙋ
1021207 зълъ помилова҅ ѥ҅го · и҅ прѣжде повелѣвъ
1021208 нечистоуо̑умоу д꙯хоу о҅тити и҅ пешти сѧ
1021209 дѣломь҆ о҅тъгꙿна и҆ · о҅нъ же дрѧхлъ о҅ти-
1021210 де ѥ҅же н꙯е꙯ погꙿнѣва сѧ на крадъшаа҅го · по-
1021211 хоуливъ же крадъшааго о҅ несꙑтости ѥ҅-
1021212 го · и҅ наказавъ ѥ҅го не начинати о҅тъселі
1021213 тацѣхъ тать҆бинъ · ни прѣбꙑвати о҅ не-
1021214 сꙑтости · о҅тъпоусти ї · се же до нꙑнꙗшꙿ-
1021215 н҄ѣа҅го съхран҄енъ прѣбꙑваатъ въ стра-
1021216 нахъ тѣхъ , ꙗ҅коже а҅ште и҅ кꙿто начь҆нетъ
1021217 о҅тъ заградь҆нꙑи҅хъ · и҅ о҅тъ виноградъ ·
1021218 не тꙿчиѭ̑ о҅тъ плода нъ и о҅тъ листвиꙗ · и҅ о҅-
1021219 тъ коѥ҅го любо сѣмене кѫѭ̑ любо винѫ да
1021220 о̑украдетъ немошть҆но ѥ҅моу ѥ҅стъ · да не
1021221 тоу а҅биѥ҆ ранѫ вь҆зьметъ · ти тако въ мно꙯-
1021222 зѣ молитвѣ и҅сповѣданиѥ҅мъ тъчно кра-
1021223 деноуо̑умоу съложивъ златомь҆ и҅ли сь҆ребро꙯
1021224 мъ принести · ти тъгда мѫкꙑ да и҅збѫ-
1021225 детъ чловѣкъ тъ · такожде же и҅ о҅ пꙿти-
1021226 цахъ ѩ҅же сѫтъ на с꙯тѣѣмъ гробѣ много-
1021227 мъ сѫштемь҆ · и҅ скотоу и҅же пригонѧтъ
1021228 и҅ приносѧтъ о҅тъ лѣта на с꙯тѫѭ̑ и҅ славь҆-
1021229 нѫѭ̑ памѧть · стада различь҆ воловъ ·
1022101 кобꙑлъ · козꙑ о҅вь҆цѧ многꙑ тъмами па-
1022102 сомꙑ въ горахъ неблюдомѣ · блюдомѣ
1022103 же сѫтъ страхомь҆ · ꙗ҅коже не сь҆мѣти
1022104 никомоуже начѧти красти · и҅ли бъши-
1022105 ѭ̑ без бѣдꙑ присѧгнѫти · а҅ште бо се тъ-
1022106 чьѭ̑ оузь҆рѧтъ зълодѣи властель҆скоѥ
1022107 ѥ҅моу и҅мѧ · и҅ли и҅ знамениꙗ҆ вꙑи҆ висѧште
1022108 а҅биѥ познавъше блюдѫтъ сѧ ·
1022109 Тако ѥ҅моу житиѥ богъ почь҆те · ꙗ҅коже и҅
1022110 по съмрьти ѥ҅го славь҆нѣи҅ша сътвори ·
1022111 ѥ҅сте же къ симь чоудесемъ и҅ се бꙑстъ ·
1022112 въдовици коѥ҅и҆ о̑убозѣ с꙯нъ и҅ночѧдъ ѥ҅дꙿ-
1022113 наче съсꙑ · ѥ҅гоже носѧшти въ пазоусѣ
1022114 мати ѥ҅моу · въ врѣмѧ жѧтвѣ шъдъши
1022115 да съберетъ класꙑ на пиштѫ себѣ · по-
1022116 ложи на земи с꙯на своѥ҅го · и҅ къ жѧтел҄ѣ-
1022117 немъ пристѫпивъши · и҅ берѫшти кла-
1022118 сꙑ · вънезаапъ влъкъ прішедъ о҅брѣ-
1022119 те повръженъ дѣтишть҆ · никомоуже
1022120 сѫштоу о̑у н҄его · и҅ въсхꙑтивъ и҅ о҅тиде ·
1022121 жѧтел҄ѣне же о̑услꙑшавъше плача
1022122 младеништа · и҅ мати почоувъши о҅-
1022123 брати сѧ · и҅ разоумѣвъши своѥ҅го зъла
1022124 въскрича съ вь҆сѣми · жѧтел҄ѣне же о҅-
1022125 ви клицаа҅хѫ о҅ви течаа҅хѫ вь҆ слѣдъ вль-
1022126 ка · и҅ не постигъше ѥ҅го вратишѧ сѧ · ма-
1022127 ти же ѥ҅го и҅ не испочивъши въздѣвъши
1022128 рѫцѣ и҅ текѫшти и҅де плачѫшти сѧ до
1022129 с꙯тааго мѫжа · повѣдати ѥ҅моу своѭ̑ бѣ-
1022130 дѫ ·
1022201 и҅ дошьдьши манастꙑрѣ · вь҆скрича ма-
1022202 ти дѣтишта велꙿми глагол҄ѫшти :
1022203 с꙯тꙑи҆ кононе даждь҆ ми с꙯на моѥ҅го · о҅нъ
1022204 же о̑услꙑшавъ гласа плачоу въскочи къ
1022205 двь҆ремъ по о҅бꙑчаю̑ · о҅на же видѣвъші
1022206 и҆ · и҅ похвативъши нозѣ ѥ҅го плака сѧ го-
1022207 рь҆ко · о҅нъ же въставивъ ѭ въпрашааше :
1022208 чꙿто ѥ҅стъ вина · о҅нои҅ же о҅тъ печали не мо꙯-
1022209 гѫшти и҅сповѣдати · съповѣдашѧ
1022210 и҅же бѣшѧ сь҆ н҄еѭ̑ пришь҆ли · и҅ о̑услꙑша-
1022211 въ бꙑвъшеѥ҆ · и҅ попече сѧ съ матерь҆ѭ̑
1022212 дѣтишта · и҅ ставъ при вꙿсѣхъ · и҅ вь҆здѣ-
1022213 въ на вꙑсотѫ о҅чи ї рѫцѣ помоли сѧ · и҅ прі-
1022214 зъвавъ с꙯тоѥ҆ трии҅мень҆ноѥ и҅мѧ · пове-
1022215 лѣ бѣсомъ и҅ти и҅ о҅братити вль҆ка съ дѣ-
1022216 тиштемь҆ цѣломъ · о҅ни же призꙿвани
1022217 бꙑвъше и҅ невидими скоро пои҅дошѧ ·
1022218 и҅ постигошѧ и҆ далече зѣло · ѥ҅ште мла-
1022219 деништь въ о̑устѣхъ носѧшть҆ · да о҅ви
1022220 похвативъше за о̑уши влѣчаа҅хѫ и҆ ·
1022221 дроузии҅ же съзажда пориваа҅хѫ а҅ дроу-
1022222 зиї биꙗ҅хѫ · и҅ тако ведошѧ влька къ но-
1022223 гама с꙯тоуо̑умоу кононоу · и҅ падъ поло-
1022224 жи дѣтиштъ прѣдъ вь҆сѣми · ꙗ҅коже
1022225 вь҆сѣмъ вьскричати гласомъ велиїмъ ·
1022226 и҅ о҅тъ многꙑѩ радости просль҆зивъше-
1022227 мъ сѧ · славити бога о҅ такои силѣ да-
1022228 нѣи ѥ҅моу · и҅ вь҆зѣмъ҆ дѣтишта о҅тъ звѣ-
1022229 рѣ дастъ матери · и҅ молитвѫ сътворивъ
1023101 отъпоусти вьсѣхъ съ влъкомъ · нечистиї
1023102 же доуси и҅ о҅тъ коумиръ и҅хъ и҅згънани
1023103 бꙑвъше и҆ о҅съпами начѧ болѣти стра-
1023104 на та · с꙯тꙑи҆ же данѫѭ̑ ѥ҅моу силоѭ̑ отꙿ
1023105 с꙯тааго д꙯ха · о҅тъ вь҆сѣхъ прѣдѣлъ тоѩ
1023106 странꙑ прогꙿна · дроугꙑѩ҅ же ѥ҅же на врѣ-
1023107 дъ бѣаше чловѣкомъ о҅бличи · и҅ запрѣ-
1023108 тивъ доухомь҆ призъва и҅ сь҆вѧза · въ и҅-
1023109 мѧ и҅соу хрь҆стоса · въложивъ вь҆ три де-
1023110 сѧти кръчагъ · и҅ о̑утврь҆дивъ и҅ съвѧза и҅
1023111 печать҆лѣ о҅ловомъ · погребъ вь҆ своѥ҅мъ
1023112 домоу · се же о҅тъ многꙑи҆хъ ѥ҅моу чоу-
1023113 десъ и҅цѣл҄ениꙗ · о҅ н҄ихъже величааше
1023114 сѧ и҅мѧ ѥ҅моу · ѥ҅же о҅ н҄емь҆ бѣа҅ше слоухꙿ·
1023115 вь҆ своѥ҅мъ житиї помѧнѫхъ о҅тъ мꙿно-
1023116 гꙑи҅хъ мало · Магнъ кꙿто воѥ҅вода вь҆-
1023117 земъ власть҆ отꙿ цѣсарь҆скааго повелѣ-
1023118 ниꙗ · и҅спль҆н҄енъ гнѣва на крь҆стиꙗнꙑ ·
1023119 и҅ г꙯л҄ѧ : и҅же да не о҅тъвръжетъ сѧ и҅мене
1023120 хрисостова · да о̑убиѥ҅нъ бѫдетъ · и҅ гнѣ-
1023121 ва и҅спльн҄енъ приде къ и҅кониїскоу гра-
1023122 доу · и҅ вь҆ гнѣвѣ сꙑ начѧ глаголати :
1023123 ѩ҅же вѣсте вь градѣ сь҆де и҅ли въ и҅нѣхъ
1023124 градѣхъ сѫштѧ и҅ли нарицаѭ̑штѧ
1023125 сѧ крь҆стиꙗ҅нꙑ повѣдите · о҅ни же ви-
1023126 дѣвъше ꙗ҅ко доушетъ гнѣвомъ · о̑у-
1023127 чаа҅хѫ съ страхомъ глагол҄ѫште : слꙑ-
1023128 шимъ сѫшта нѣкого въ горн҄иїхъ стра-
1023129 нахъ и҅менемь конона · тоѩ вѣрꙑ ·
1023130 о҅ н҄емже глагол҄ѫтъ велика чоудеса бꙑ-
1023201 ваѭ̑тъ о҅тъ н҄его · ꙗ҅же вь҆сѣхъ насъ о̑ужаса-
1023202 ѭ̑тъ · о҅нъ же рече глагол҄ꙗте кꙿде живетъ
1023203 въ градѣ · и҅ли въ вь҆си · и҅ градоу и҅мѧ и҅ вь҆сі ·
1023204 и҅ колико растоѩтъ междоу собоѭ̑ · о҅ни
1023205 рѣшѧ ꙗ҅ко вь҆сь҆ видѣна нарицаѥтъ сѧ ·
1023206 и҅ного коѥ҅го о҅тъ тоѩ вѣрꙑ слꙑшимъ и҅-
1023207 менемь нисиї · о̑усоровѣ вь҆си · по томоу
1023208 жде пѫти сѫшта · и҅ се о̑увѣдѣвъ повелѣ-
1023209 въ о̑устрь҆ми сѧ на мѣсто · и҅ дошедъ о̑усо-
1023210 ровꙑ вь҆си · и҅ а҅биѥ тоу ѩ с꙯таа҅го нисиꙗ ·
1023211 и҅ повелѣвъ блюсти ѥ҅го · о҅тътоли поу-
1023212 сти без мѧтежа призъвати с꙯таа҅го ко-
1023213 нона · о҅тъ виданꙑ вь҆си · на и҅но о҅рѫди-
1023214 ѥ҅ · да не мѧтежь҆ бѫдетъ вь҆ тѣхъ мѣстѣ-
1023215 хъ ѥ҅го ради · боꙗ҅ше бо сѧ тѣхъ мѣстъ
1023216 слꙑшавъ ꙗ҅ко дрь҆зи и҅ которичи сѫтъ вь҆
1023217 н҄ихъ · на о̑утриꙗ҅ же прѣдъсѣдъ магнъ
1023218 повелѣ привести с꙯тааго нисиѭ̑ · се по-
1023219 мꙑсливъ · и҅ли да о̑увѣштаѭ̑ о҅тъврѣ-
1023220 шти сѧ христосова и҅мене · и҅ли да мѫ-
1023221 читъ ѥ҅го донь҆жде приведенъ бѫдетъ
1023222 с꙯тꙑи҆ кононъ · нисию̑ же приведеноу
1023223 бꙑвъшоу · начѧ въпрашати ї г꙯л҄ѧ : чꙿто
1023224 и҅мѧ твоѥ и҅ чꙿто ти кобь҆ · ꙗ҅когоже о҅бꙑ-
1023225 чаꙗ нѣстъ кнѧземъ въпрашати о҅ вь҆се-
1023226 мь҆ · рече с꙯тꙑи нисиї : крь҆стиꙗн ѥ҅-
1023227 смъ · и҅ повелѣ ѥ҅го бити · с꙯тꙑи҅ же нисиї
1023228 прѣтръпѣ о҅ добрѣѣмь и҅сповѣдании҆
1023229 христосовѣ · кротъкъ бо и҅ бе зълобꙑ
1023230 бѣа҅ше и҅ рѣчиѭ̑ простѫѫ · не бо бѣѣше
1024101 о҅тъ н҄его съплетъка рѣчемъ · не бо и҅ вѣ-
1024102 дѣѣ҆ше · нь҆ бѣѣше добь҆ вѣроѭ̑ и҅ трь҆пѣ-
1024103 ниѥ҅мъ · и҅ їного ѥ҅моу о҅тъвѣта не да-
1024104 стъ · нъ тъчь҆ѭ̑ кръстиꙗ҅нъ ѥ҅смъ · ма҅-
1024105 гнъ же наи҆паче гнѣваѩ сѧ хотѧ ѥ҅мꙋ
1024106 о҅долѣти · повелѣ горь҆шѧ възложиті
1024107 на н҄ь ранꙑ · да вь тѣхъ оумьретъ даже
1024108 не придетъ кононъ · биѭ̑штиї же безꙿ
1024109 милости биꙗ҅хѫ · о҅нъ же биѥ҅нъ и҅ прѣ-
1024110 бꙑвъ многꙑ часꙑ вь҆ тѣхъ ранахъ безъ
1024111 гласа прѣда доушѫ · и҅ тако добрѣ и҅ прѣпо꙯-
1024112 добь҆нѣ ѥ҅же х꙯а ради съповѣданиѥ҆ съко-
1024113 нь҆ча с꙯тꙑи҆ нисиї · о̑усоровѣ своѥ҅и ѥ҅моу вь҆-
1024114 си · воѥ҅вода же магнъ ничꙿсоже ради потꙿ-
1024115 шта сѧ на сиѥ҆ старѣи҅шинъство прити ·
1024116 нъ и҅ на пагоубѫ крь҆стиꙗ҅номъ · поусти-
1024117 въ о̑убо къ видѣнѣ призꙿвати с꙯тааго ко-
1024118 нона ль҆стиѭ̑ · прѣбꙑстъ о̑усоровѣ вь҆си ·
1024119 ничꙿсоже и҅ного ради · нъ о̑убити с꙯таа҅го
1024120 съ нисиѭ̑ ѥ҅же и҅ сътвори · о̑уготовивъ
1024121 же кон҄ѧ и҅ мѫжѧ · поустивъ въскорѣ къ
1024122 видѣнѣ вь҆си · и҅ждеже бѣа҅ше с꙯тꙑи ко꙯-
1024123 нонъ · и҅ а҅биѥ сѣдъ на сѫдишти повелѣ
1024124 ѥ҅го привести · вь҆сѣмъ же пришедъ-
1024125 шии҅мъ повелѣниѥ҅мъ воѥ҅водꙑ · видѧ-
1024126 ште с꙯тааго о҅бразоуѭ̑шта сѧ мѧтѣа҅-
1024127 хѫ сѧ · плачѫште сѧ и҅ ничꙿсоже сьмѣѭ̑-
1024128 ште решти · видѣа҅хѫ бо ѥ҅моу сѣдинꙑ
1024129 бѣлꙑ а҅кꙑ вльнѫ · благо тѣло · о҅скла-
1024130 бьѥ҅нѣ о҅чи · лице въ старости веселоѥ҅ ·
1024201 въведеноу же бꙑвъшоу прѣдъ воѥ҅водѫ ·
1024202 многъ плачъ о҅тъ прѣстоѩштии҅хъ бꙑ-
1024203 стъ ѥ҅го ради · Воѥ҅вода же хотѧ ѥ҅го по-
1024204 страшити · повелѣ прѣдь҆ н҄имь поло-
1024205 жити мѫкꙑ · и҅ начѧ ѥ҅го словесꙑ льсті-
1024206 ти г꙯лѧ : а҅зъ тебе стара сѫшта и҅ тацѣми
1024207 сѣдинами о̑украшена сѫшта мьн҄ѫ и҅
1024208 мѫдрость и҅маши зѣло · тѣмь противѫ
1024209 сѣдинамъ покажи и҅ разоума и҅ прѣль҆-
1024210 сти и҅ боуѥ҅сти · и҅мѧ христосово · не
1024211 вѣдѣ о҅тъкѫдоу о҅брѣте сѧ въ васъ · о҅-
1024212 тъметавъ сѧ о҅тъврь҆зи сѧ и҅ дроугъ
1024213 бѫдеши мноѭ̑ ц꙯роу · и вь҆сѣмъ старѣ-
1024214 и҅шинамъ · и҅ о҅тъ н҄ихъ вь҆се добро тебѣ
1024215 дастъ сѧ · и҅ ѥ҅лико тебѣ любо и҅ драго
1024216 тебѣ бѫдетъ · и҅ ѥ҅же вь҆сѣхъ вꙑше ве-
1024217 ликꙑи҅хъ богъ и҅ѥ҅реи҅ство дастъ сѧ те-
1024218 бѣ · ꙗ҅коже и҅номоу никомоуже не лѣ-
1024219 по ѥ҅стъ · нъ добротѣ твоѥ҅и и҅ чоудъна-
1024220 мъ сѣдинамъ · мене же самого вѣдѣ
1024221 ꙗ҅ко любити и҅маши · не тъчиѭ̑ сихъ
1024222 ради нъ и҅нѣхъ многꙑи҆хъ ходатаю̑
1024223 тебѣ бꙑвъшоу · да а҅ште о̑убо о̑угодь҆-
1024224 на тебѣ сѫтъ словеса моꙗ и҅ о҅бѣти · вь҆-
1024225 зникни и҅ о҅бѣштаи҅ сѧ не стꙑди сѧ ·
1024226 и҅ о҅тъвръгъ наготѫ о҅блѣци сѧ вь҆ чи-
1024227 стотѫ · а҅ не противи сѧ мь҆нѣ а҅кꙑ
1024228 о҅нисиї · робъ же б꙯жиї грь҆чь҆скомъ ѩ҅зꙑ-
1024229 комъ бѣа҅ше грѫбъ и҅ нео̑устроѥ҅нъ ·
1024230 с꙯таа҅го же д꙯ха текѫшти къ н҄емоу бла-
1025101 годѣти · ꙗснѫ рѣчиѭ̑ и҅саврь҆скꙑи҅мꙿ
1025102 ѩ҅зꙑкомъ о҅тъвѣшта глагол҄ѧ : на се лі
1025103 точѧ приде скоро троудивъ себе · и҅ слꙋ-
1025104 гоуѭ̑штѧѩ тебѣ · не вѣси ли ꙗ҅ко ні-
1025105 кꙿтоже насъ не можетъ о҅тъ любьве хрꙿ-
1025106 стовꙑ о҅тълѫчити ль҆штениї · ни
1025107 въспрѣштениѥ съмрьти ни о҅гн҄ь ні
1025108 мечь · Чꙿто же г꙯лѫ о҅ сихъ · ѥ҅же положі
1025109 прѣдъ мноѭ̑ · велꙿми мниши сѧ мь҆-
1025110 нѣ порѫгаѩ · нь҆ велꙿми самъ бѫдеші
1025111 порѫганъ · о҅ сихъ разгнѣвавъ сѧ ма-
1025112 гнъ · повелѣ ѥ҅го мѫчити на многꙑ ча-
1025113 сꙑ · и҅ повелѣвъ о҅слабити съ гнѣвомꙿ
1025114 възъва и глагол҄ѧ : о̑упваѩ къ мнѣ
1025115 глагол҄еши · и҅ мѫдриши сѧ словесъи
1025116 свои҅ми мь҆нѧ · ꙗ҅ко тацѣми словесꙑ
1025117 о̑убѣжати и҅маши мь҆сти · о҅стани сѧ
1025118 о̑убо понѣ нꙑн҄ѣ о҅тъ боуѥ҅сти · и҅ о҅тꙿ
1025119 безоумь҆на о̑упꙿваниꙗ крь҆стиꙗ҅нь҆ска ·
1025120 и҅ о҅бѣштаи҅ ми сѧ · о҅тъвѣштавъ же
1025121 с꙯тꙑи҆ начѧ противѫ магꙿноу глагола-
1025122 ти : ѡ̑ безбожь҆не · и҅ вь҆сѣкого звѣрѣ
1025123 тѧжии҆ · доколи прѣо҅бидиши б꙯жи-
1025124 ѥ трь҆пѣниѥ · и҅ противиши сѧ богоу ·
1025125 богꙑ лъже · и҅менънꙑѩ поставл҄ѣѩ ·
1025126 ѥ҅же сѫтъ дѣла рѫкоу чловѣчь҆скоу ·
1025127 о҅тъ камени и҅ о҅тъ дрѣва творени ·
1025128 хода не и҅мѫште · и҅ сиѩ ли патавьꙗ҅-
1025129 ѥши противѫ вь҆са сътворьшоуо̑умꙋ
1025130 х꙯оу · ѡ̑ крамоль҆ниче б꙯жиї и҅ враже
1025201 и҅стинѣ а҅кꙑ влъкъ пришедъ на ро-
1025202 бꙑ ѥ҅моу заклатъ пои҅де · а҅кꙑ с꙯таꙿго
1025203 нѵсиꙗ мѫчи и҅ и҅ о̑уби · и҅ мене тѣми жде
1025204 и҅збꙑти тъштиши сѧ · кѫѭ̑ о҅бидѫ
1025205 намъ сътворивъше · тако мѫчиши ·
1025206 и҅ прѣбꙑвааши биѩ · и҅ ноудиши о҅тъ-
1025207 стѫпити о҅тъ бога живааго · о҅бѣшта-
1025208 ваѩ цѣсарь҆скꙑѩ любьве · застѫпьѥ҅-
1025209 ниѥ старѣи҅шинамъ · даа҅ниѥ҆ и҅мѣні-
1025210 ю̑ · и҅е҅реи҅ство сквръ҆наво · то ли прѣмѣ-
1025211 ноуѥ҅ши ми противѫ б꙯жиѥ҅мъ даромꙿ ·
1025212 нъ безъ о̑успѣха тебѣ да бѫдетъ о҅бѣ-
1025213 тъ твои҆ · и҅ а҅ште и҅ съвлѣче мѧ о҅тъ о҅де-
1025214 ждѧ · нъ о̑убо х꙯а вь҆ н҄егоже ѥ҅смъ о҅бль҆че-
1025215 нъ · не и҅маши мошти сьвлѣшти · мꙑ
1025216 бо х꙯а и҅мамъ и҅ ѥ҅дного б꙯а вѣмъ · и҅же мо-
1025217 жетъ насъ и҅збавити робъ свои҅хъ о҅тъ
1025218 твоѥ҅ю̑ рѫкоу · да о̑уже ѥ҅же хоштеши тво꙯-
1025219 рити то твори · Се пакꙑ слꙑшавъ во-
1025220 ѥвода разгнѣва сѧ зѣло · и҅ повелѣ ѥ҅го꙯
1025221 съвлѣшти и҅ съвѧзавъше бити и҆ · па-
1025222 кꙑ же помꙑшл҄ѣше кꙑѩ и҅нꙑ мѫкꙑ
1025223 лютѣи҅шѧ и҅зъо҅брѣсти · да вь҆ тѣхъ
1025224 ѥ҅го погоубитъ · томоу же се помꙑшл҄ѣ-
1025225 ѭ̑штоу · сего бь҆ѭ̑шта слꙑшавъше и҅-
1025226 саѵръска града людиѥ҆ · ꙗ҅ко мѫчитъ
1025227 воѥ҅вода с꙯тааго конона · въскорѣ събь҆-
1025228 равъ сѧ многъ народъ въ о҅рѫжиї пои҅-
1025229 дошѧ на н҄ь · воѥ҅вода же разоумѣвъ
1025230 множь҆ство мѧтежа · и҅ ꙗ҅ко на н҄ь при-
1026101 дошѧ · на помошть с꙯тааго конона · прѣ-
1026102 жде бо вѣдѣа҅ше ꙗ҅ко семоу ѥ҅стъ бꙑ-
1026103 ти · и҅ кон҄ѧ о҅седъланꙑ о̑уготова · и҅ о҅-
1026104 брѣтъ готовꙑ вь҆сѣдъ побѣже · и҅ дои҅-
1026105 де и҅конии҅ска града и҅ тоу гонезе · циї
1026106 же о҅тъ и҅савръ погꙿнашѧ вь҆слѣдъ воѥ҅-
1026107 водѫ ѩ҅ти ѥ҅го и҅ о̑убити · таже не пості-
1026108 гъше о҅братишѧ сѧ · Мнозиї же о҅тъ
1026109 народа вь҆лѣзъше въ хлѣвинѫ и҅жде
1026110 мѫчааше воѥ҅вода роба христосова · о҅-
1026111 брѣтошѧ с꙯таа҅го на земи ѥ҅дꙿного лежѧ-
1026112 шта распѧта · и҅ о҅трѣшивъ ѥ҅го народꙿ
1026113 видѣа҅хѫ капл҄ѫштѧ о҅ть҆ н҄его крь҆ви ·
1026114 капл҄ѣми · и҅ вьпиꙗ҅хѫ плачѫште сѧ
1026115 и҅ пекѫште сѧ · о҅тъ тоѩ же крь҆ви къж-
1026116 до подъи҅мъ помазаахѫ своꙗ тѣлеса ·
1026117 вѣроуѭ̑ште тѣмь҆ сѧ о҅свѧтити · и҅до-
1026118 шѧ же сь҆ н҄имъ въ манастꙑрь҆ · и҅ мꙿно-
1026119 гѫ тѫгѫ и҅мѣа҅хѫ вь҆сѣчь҆скꙑ пекѫ-
1026120 ште сѧ и҅мъ цѣлити ранꙑ · и҅ сътворі-
1026121 въше ѥ҅го цѣла прилежаниѥ҅мъ · и҅ вѣ-
1026122 рѫ своѭ̑ къждо прѣклан҄ѣѩ сѧ · цѣловаꙿ-
1026123 ше колѣнѣ паведꙿноуо̑умоу · и҅ тако
1026124 радоуѭ̑ште сѧ и҅дошѧ въ своѩ домꙑ ·
1026125 По сихъ же троудѣхъ · и҅ х꙯а ради ѥ҅же прі-
1026126 ѩ҅ мѫкꙑ · показавъ своѭ̑ вѣрѫ · жи-
1026127 въ двѣ лѣтѣ въ добрѣ старости и҅ въ
1026128 славь҆нѣ · житию̑ конецъ съконь҆ча ·
1026129 сѫштиї же тоу посълашѧ къ вь҆семоу
1026130 прѣдѣлоу · прѣподобь҆наа҅го съмрь҆ть҆
1026201 повѣдаѭ̑ште · и҅ се о̑увѣдѣвъше сътеко꙯-
1026202 шѧ сѧ · плачѫште с꙯тааго · и҅ погребъше ѥ҅-
1026203 го · а҅кꙑ своѥго казателꙗ ◌҅ и о̑учителꙗ ·
1026204 и҅мъ бꙑвъша · положишѧ ѥ҅го въ ковъ-
1026205 чезѣ · и҅жде бѣа҅ста блаженѣи҆ · м꙯ти ѥ҅-
1026206 моу · и҅ блаженаꙗ нареченаꙗ жена ѥ҅моу ·
1026207 присно дѣва бꙑвъши · по съмрь҆ти же
1026208 ѥ҅го домь҆ ѥ҅го на црь҆кꙿве о҅тълѫчишѧ ·
1026209 и҅ копаѭ̑ште корениѥ при е꙯҅ппѣ и҅же
1026210 тъгда сълоучи сѧ тоу · дои҅дошѧ копа-
1026211 ѭ̑ште до съждъ крь҆чажь҆нꙑи҅хъ ·
1026212 и҅ видѣвъше ѩ съ многомъ о̑утврь҆жде-
1026213 ниїмъ сь҆вѧзанꙑ печати о҅ловѣнъи
1026214 и҅мѫштѧ · числомъ л꙯ · и҅ дивл҄ѣхѫ сѧ
1026215 помꙑшл҄ꙗѭ̑ште чꙿто се бѫдетъ · и҅ по-
1026216 дꙿвигнѫти хотѧште о҅тъ н҄ихъ не възꙿ-
1026217 могошѧ тѧжь҆комъ сѫштемъ и҅мъ ·
1026218 мнѣа҅хѫ бо ѩ злата пль҆нꙑ сѫштѧ · и҅-
1026219 ли нѣчꙿто и҅но · и҅ разбивъше ѥ҅динъ о-
1026220 тъ н҄ихъ · видѣшѧ вь҆незаапъ и҅скочі-
1026221 въша и҅с кръчага · два мрачна люта ·
1026222 и҅ вь҆сѧ въкоупѣ прѣстоѩштѧѩ тоу по-
1026223 врь҆гошѧ на земь҆ѭ̑ · мрачь҆на и҅ тьмь҆-
1026224 на вь҆здоуха сътвориста · ꙗ҅коже зи-
1026225 ждѫштиїмъ съсѫдꙑ · и҅ вса ѫ҅жа о҅тъ-
1026226 вь҆сѫдоу о҅тътръгнѫти сѧ · и҅ ѥ҅же бѣа҅-
1026227 ше възградилъ разврати сѧ · сами же
1026228 сѧ вь҆сѣмь҆ кажѫште по въздоухоу ·
1026229 кричаа҅хѫ повѣдаѭ̑ште своꙗ҆ и҅мена ·
1026230 о҅въ глаголааше а҅зъ ѥ҅смъ диѡ̑мидіи҆ ·
1027101 дроугꙑи глаголааше а҅зъ ѥсмъ коуто-
1027102 нъ · ꙗ҅коже о҅тъ того въ страхъ многъ
1027103 въпасти тои҆ вь҆си · и҅ никомоу о҅тъто-
1027104 ли сь҆мѣти по слънечьнѣѣмъ заходѣ
1027105 вь҆нѣ домоу своѥ҅го о҅брѣсти сѧ · мно-
1027106 гꙑ бо о̑удавишѧ · дроугꙑѩ же прѣи҅ти
1027107 хотѧштѧ възбранꙗа҅хѫ и҅мъ · ꙗ҅коже
1027108 не прѣходити моста · дроузиї же съ-
1027109 сѫди крь҆чажь҆нии҆ въ то мѣсто и҅жде
1027110 бѣа҅хѫ положени сѫтъ до дꙿнешь҆н҄ѣ-
1027111 го · нъ а҅ште кꙿто чꙿто речетъ чесо ради
1027112 о҅тъвръгошѧ сѧ зарока ѥ҅моу бѣси ·
1027113 пон҄еже и҅ чловѣци · прѣстѫпишѧ за-
1027114 повѣдь ѥ҅моу · ѩ҅же присно о̑учѧ вь҆сѣ-
1027115 мъ глаголааше · не бѫдѣте несꙑти
1027116 нъ любои҅мѣнь҆ни · вѣдꙑ ꙗ҅ко сии дꙋ-
1027117 хове лѫкави сѫтъ · симъ зъломъ по-
1027118 повинꙿни · затвори бо ѩ въ съсѫдѣхъ · о҅-
1027119 ни же покорениї с꙯тааго конона досели
1027120 прѣбꙑшѧ · да пон҄еже прѣстѫпишѧ
1027121 чловѣци заповѣди ѥ҅го · и҅ бѣси тако-
1027122 жде прѣстѫпишѧ · и҅ симъ бꙑвъшиї-
1027123 мъ прѣтръпѣвъшиїмъ въ а҅лꙿчь҆бахꙿ
1027124 и҅ молитвахъ · на длъгꙑ дь҆ни ѥ҅дꙿва
1027125 съкѫташѧ о҅тъбѣгъшиїма бѣсова-
1027126 ниѥ · се же о҅тъ многꙑи҅хъ мало на-
1027127 мѣнихомъ · а҅ ѥ҅же цѣл҄ениꙗ въ жи-
1027128 тии своѥ҅мъ сътвори · и҅ по съмрьти
1027129 ѥ҅го · никꙿтоже можетъ и҅сповѣдати
1027130 послоушъствоуѭ̑штоу о҅ томъ богоу ·
1027201 томоу бо хръстови и҅ б꙯оу нашемоу · слава
1027202 съ о҅тꙿцемъ и҅ съ с꙯тꙑи҆мъ д꙯хомъ нꙑн҄ѣ
1027203 и҅ присно и҅ вь҆ вѣкꙑ вѣкомъ а҅минъ ⁘
1027205 мѣсѧца марта · з꙯ · мѫчениѥ с꙯тꙑи҅хъ и҅ славънꙑ-
1027206 хъ новоꙗ҅вь҆шиїхъ сѧ мѫченикъ · ѳеѡ̑дора · ко҅ста-
1027207 нтина · ѳеѡ̑фила · калиста · васоꙗ · и҅ дроужинꙑ и҅хꙿ ⁘
1027208 На мѫченичьскꙑѩ страсти рече : любѧ-
1027209 штиимъ мѫченикꙑ да прость҆ремъ
1027210 сѧ · благодѣти виземь҆ѭ̑ште о҅тъ н҄і-
1027211 хъ · новоꙗ҅вь҆шемъ сѧ намъ мѫчени-
1027212 комъ · и҅дѣте о̑убо станѣте дьнесь ·
1027213 и҅ да съмотриїмъ добрааго съвъкоупье҅-
1027214 ниꙗ҅ · ѩ҅же о҅ни съкоупишѧ · мнѣ же ѡ̑
1027215 прѣчисто и҅ хръстолюбь҆но послоушані-
1027216 ѥ · о̑упражꙿн҄ениꙗ мѫчениꙗ съѱати ·
1027217 нъ любь҆вь҆ѭ̑ паче же страхомъ съдръжі-
1027218 мъ · и҅ по и҅стинѣ чоудити ми сѧ при-
1027219 де · како прѣо҅бидѣвъше вь҆сѣхъ · къ
1027220 б꙯оу и владꙑцѣ и҅ строителю · о҅тъ то-
1027221 ликꙑ славꙑ и҅ о҅тъ сана · вь н҄ихъже бѣ-
1027222 хѫ вь҆ мирѣ семь҆ · и҅ зѣло лѣпотьнъ҆ ни-
1027223 чтоже бо отъ прѣтръгъшъ · нъ вь҆се
1027224 прѣо҅бидѣвъше вѣчьноѥ съпасениѥ҆
1027225 вьзѧшѧ · тоѩ бо просишѧ о҅тъ владꙑ-
1027226 кꙑ благодѣти · и҅ о҅стрѣ възѧшѧ вѣ-
1027227 ньцѧ · страсть҆ничь҆скꙑѩ троудъи ·
1027228 и҅ їзволишѧ ходити по небесемъ · а҅ не
1027229 маловрѣменꙿноѥ и҅мѣти грѣхоу на-
1027230 слаждениѥ · Познашѧ владꙑкѫ х꙯са
1028101 зѣло · и҅ паче познани бꙑшѧ о҅тъ н҄его꙯ ·
1028102 просишѧ благодѣти о҅тъ н҄его сь҆ небе-
1028103 се · и҅ соугоубь҆ за ѥ҅дꙿно вь҆зѧшѧ · възлю-
1028104 бишѧ паче земь҆нꙑи҅хъ с꙯таꙗ и҅ добрѣ
1028105 вь҆зѧшѧ · ѥ҅же вь҆злюбишѧ въсприѩшѧ ·
1028106 паче ть҆лѣнънꙑхъ неть҆лѣньнаꙗ ·
1028107 и҅ а҅биѥ҅ полоучишѧ · въсхотѣшѧ вѣчь҆-
1028108 но чь҆сть҆ни бꙑти · и҅ съ а҅гꙿг҄елꙑ весе-
1028109 лѧтъ сѧ · коупл҄ѫ сътворишѧ съ небес-
1028110 скꙑи҅ми дѣлꙑ · и҅ соугоубь҆ прио҅брѣ-
1028111 тошѧ · прѣо҅бидѣшѧ земъноѥ вои҅-
1028112 нъство · и небесъскоѥ полоучишѧ ·
1028113 ѡ̑ дивънꙑимъ и҅ прѣславънꙑимъ дѣ-
1028114 ломъ · кꙿто не въсчоудитъ сѧ о҅строѭ
1028115 вѣроѭ̑ сеѭ̑ · како съ радостиѭ̑ къ стра-
1028116 стемъ дръзнѫшѧ · како бе сѫмь҆нѣ-
1028117 ниꙗ къ мѫчению̑ пристѫпишѧ · се о̑у-
1028118 бо да прѣтръгъше слово на мѫчени-
1028119 кꙑ прѣи҅демъ · добрѣ и҅сповѣдаѭ̑ште
1028120 шь҆ствиѥ҅ нрава · како приведени бꙑ-
1028121 шѧ въ срацинъскѫѭ̑ земь҆ѭ̑ · и҅ како
1028122 бꙑшѧ и҅ како имъ мѫчениѥ бꙑстъ ·
1028123 Слꙑшите ѡ̑ боголюбь҆ци · чьстьно и҅ бла-
1028124 го послоушаниѥ · о҅тврь҆зѣте о҅чи ва-
1028125 шихъ срь҆децъ · и҅ съ тихостиѭ̑ прии-
1028126 мѣте · да придѫтъ любими · м꙯в · мѫ-
1028127 ченика · и҅ съ нами доухомь҆ да похо-
1028128 дѧтъ · а҅ште о̑убо и҅ без насъ мѫчени бꙑ-
1028129 шѧ · вѣроуѥ҅мъ ꙗ҅ко доухомъ съ нами
1028130 сѫтъ · да что рекѫ на позоратаѩ слово ·
1028201 припꙿнемь · ѳеѡ̑филъ ѥ҅же о насъ цѣсарь-
1028202 ствоуѥ · воѩ сътворивъ на скврънавꙑѩ
1028203 срацинꙑ и҅зиде · и҅ се сътворивъ полоу-
1028204 чи сѧ ѥ҅моу · ѥ҅же ѥ҅моу бѣа҅ше любо · по-
1028205 плѣнивъ славънꙑѩ градꙑ безбожь҆нꙑ-
1028206 хъ срацинъ · и҅ждеже и҅ а҅мемоурꙿмнинъ
1028207 живѣа҅ше родъ · а҅мемоурꙿмниѭ̑ же на-
1028208 рицаѭ̑тъ кнѧза сь҆вѣтъ и҅хъ · тъ бо и҅
1028209 прь҆въи҆ сь҆вѣть҆никъ нарицаѥ҅тъ сѧ ·
1028210 о҅брати сѧ о҅тътѫдоу · приносѧ намъ
1028211 побѣдьнаꙗ · и҅ плѣнъ многъ и҅ различе-
1028212 нъ · симꙿже бꙑвꙿшемъ · въста зълодѣи
1028213 на крь҆стиꙗ҅нꙑ · и҅ вꙿсѧ воѩ своѩ о̑устрои҅-
1028214 въ · на дроугоѥ҅ лѣто на вь҆злюбь҆ѥнꙑи
1028215 градъ къ а҅мориї приде поплѣнити ѥ҅го꙯
1028216 хотѧ · толико бо бѣа҅ше вь҆злюбь҆ѥ҅нꙑи҆
1028217 и҅ славънꙑи҆ градъ · ꙗ҅коже въторъи сло-
1028218 вѣѣ҆ше о҅тъ цѣсарѣ града · да ꙗ҅ко о̑убо
1028219 приде къ градоу · реченꙑи҆ скврънавъи
1028220 а҅мемоурꙿмни · начѧ на градъ плъчити
1028221 сѧ · и҅ симъ тако бꙑваѭ̑штемъ · о҅вогда
1028222 же борѧ сѧ о҅вогда же лесть҆ми ль҆стѧ гра-
1028223 дъ прѣѩ҆ · Вьлѣзъ же безбожь҆нꙑи ѫ҅трь
1028224 въ градъ · а҅кꙑ безбожь҆нꙑи творѣше ·
1028225 ѡ̑ бѣдꙑ кꙿто довь҆ленъ и҅сповѣдати · пе-
1028226 чали и҅ въздꙑханиꙗ и҅ плачь҆ людиї живѫ-
1028227 штиїхъ въ градѣ томь · видѧ о҅тꙿць с꙯на
1028228 кол҄ема · и҅ с꙯нъ о҅тꙿца · и мати своѭ̑ дь҆-
1028229 штерь · и҅ дъшти своѭ̑ матерь · господи-
1028230 нъ робꙑ · и҅ роби господина · дроугъ дроуга ·
1029101 и҅ братъ брата · и҅ прокꙑѩ по рѧдоу · и҅ про-
1029102 сто решти дроузиї кол҄еми · дроузиї же-
1029103 гоми · дроузиї же давими · тако госпо-
1029104 дьн҄ѫ сь҆мрьть вь҆зѧшѧ · да о̑уже никꙿде-
1029105 же покоꙗ никꙿдеже о҅слабь҆ѥ҅ниꙗ · никꙿде-
1029106 же животворѧшта · нъ вь҆сь҆жде сь҆мрь҆ть҆
1029107 вь҆сь҆жде печаль҆ · вь҆сь҆жде плачь҆ вьсь҆жде
1029108 въздꙑханиꙗ · вь҆сь҆жде колениꙗ вь҆сь-
1029109 жде крьви · вь҆сь҆жде сль҆зꙑ и҅ нѣстъ кто
1029110 милоуѩ · и҅ нѣстъ кꙿто милосръ҆доуѩ · ѡ̑ скрꙿ-
1029111 би о҅ бѣдꙑ · ѡ̑ плачь҆ ѡ̑ колениѥ · ѡ̑ беза-
1029112 конънꙑи҅мъ тѣломъ · како скврь҆нѧ-
1029113 тъ въздоуха лють҆ци · свои҅ми сквръна-
1029114 вꙑими дѣлꙑ · видѣште безбожь҆нии҆
1029115 безаконьноѥ о̑убиваниѥ · дои҅дошѧ и҅
1029116 новосвѣтълꙑѩ благовѣрию подвижь-
1029117 никꙑ · ѥ҅же доухомь҆ господь҆н҄емь҆ зла-
1029118 тꙑ строуѩ҆ · добрꙑѩ цвѣть҆цѧ крь҆стиꙗ҅-
1029119 номъ · о҅бь҆ходь҆ни дѣлател҄е · прѣдо-
1029120 брии мѫченици · и҅ съвѧзавъше и҅мъ рѫ-
1029121 цѣ и҅ нозѣ · повелѣшѧ поустити къ стра-
1029122 нѣ срациньстѣ · затворити ӥі въ ть҆-
1029123 мници · и҅ блюсти зѣло · сь҆ н҄ими же и҅ бе-
1029124 зъ числа множь҆ство крь҆стиꙗ҅нъ · ѡ̑ чоу-
1029125 до како безаконꙿникъ вѧжетъ свободъ-
1029126 нꙑѩ · како робъ грѣхоу робꙑ творитъ ·
1029127 ѥ҅же сѫтъ правдѣ дѣлател҄е · съвѧзани
1029128 же бꙑвъше пои҅дошѧ вь҆ печали мнозѣ
1029129 и҅ въ тѫзѣ · пѫтемъ же · ѩ҅же хотѣа҅ше
1029130 скврьнавꙑи сиї · а҅меноуръмнии҆ · о̑уби-
1029201 вааше · дроугꙑѩ҅ же въ роботѫ даꙗ҅ше свои҆-
1029202 мъ бол҄ѣромъ · дроугꙑѩ҅ же вь҆ темницѫ
1029203 о҅тъпоуштаа҅ше · и҅дѣа҅хѫ же добрии мѫ-
1029204 ченици · вь҆ сѵрь҆скѫ земь҆ѭ̑ · лишени стра-
1029205 ждѫжде · и҅ вь темницѫ поуштаѥ҅ми ·
1029206 вѣсте бо братиѥ҆ како плѣнь҆ници стра-
1029207 ждѫтъ · Въ темници же сѫштемъ · дроу-
1029208 гъ дроуга молꙗше · молити гопода · да
1029209 никакоже о҅блазнивъше сѧ о҅тъ своѩ вѣ-
1029210 рꙑ о҅тъпадѫтъ · се бо и҅мѣа҅ше ль҆стивъи҆
1029211 на о̑умѣ · да тъчь҆ѭ̑ въкоусѧтъ о҅тъ бра-
1029212 шь҆на ѥ҅моу · и҅ о҅бь҆шть҆никомъ бꙑти вѣ-
1029213 рѣ · да а҅ште то сътворѧтъ · честь҆нꙑи҆мꙿ
1029214 и҅ великꙑи҅мъ даромъ достоини бѫдѫтꙿ·
1029215 да ꙗ҅ко се бѣа҅ше ѥ҅моу на о̑умѣ · минѫшѧ
1029216 з꙯ лѣтъ вь҆ темь҆ници · чистѣ и҅ крѣпѣ
1029217 своѭ̑ вѣрѫ блюдѫште · поважденъ же бꙑ-
1029218 въ о҅тъ о҅ть҆ца своѥ҅го диꙗ҅вола · пакость҆-
1029219 никъ · повелѣ въ҆дати сѧ ѥ҅моу и҅ сь҆ н҄имъ
1029220 бꙑти · и҅ли не покоривъше сѧ о҅сѫждено-
1029221 мъ бꙑти на сь҆мрьть҆ · и҅ повелѣ о҅тъ бол҄ѣ-
1029222 ръ свои҅хъ и҅ рече : и҅ди въ темь҆ницѫ · и҅ о̑у-
1029223 строи҅ ми на о̑утриꙗ ѩ҅же и҅маши знаме-
1029224 нитꙑ мѫжѧ · нарицаѥ҅мꙑѩ крь҆стиꙗ҅-
1029225 нꙑ · шедъ же лютъи слоуга тъ · и҅ вь҆лѣзъ
1029226 въ темницѫ повелѣ и҅мъ и҅злѣсти · и҅злѣ-
1029227 зъшемъ же и҅мъ · желѣзнами веригами
1029228 съвѧзати и҅хъ повелѣ · съвѣзани же бꙑ-
1029229 въше · непобѣдимиї вои҅ни хрь҆стови ·
1029230 и҅дѣа҅хѫ веселѣште сѧ къ пакость҆никоу ·
1030101 симꙿ же ведомомъ бꙑвъшемъ · въ а҅ме-
1030102 моурꙿмнинъ дворъ · вь҆звѣстишѧ ѥ҅мꙋ
1030103 о҅ н҄ихъ · и҅ рече посъланꙑи : се сиї стоѩ҅-
1030104 тъ прѣдъ тобоѭ̑ · о҅нъ же къ н҄емоу по-
1030105 кар҄ѣѭ̑ ли сѧ нашемоу законоу · и҅ли ні ·
1030106 и҅ рече слоуга не вѣдѣ г꙯и · о҅нъ же о҅тврꙿ
1030107 зъ оуста своꙗ и҅ рече тако : вь҆сѣчьскꙑ
1030108 примꙑсливъше не могохомъ и҅хъ о̑у-
1030109 вѣштати · о҅тъврѣшти сѧ х꙯а своѥго
1030110 и҅ бꙑти съ нами · нꙑнꙗ о̑убо и҅ди и҅ се
1030111 и҅сповѣждь҆ и҅мъ · о҅бладаѩи҆ вь҆сеѭ̑
1030112 соуриѥѭ̑ сице къ вамъ глагол҄етъ : дъ-
1030113 вѣма прѣдълежѧштема вешть҆ма ·
1030114 и҅ котораѭ̑штема сѧ и҅ма дроуга къ
1030115 дроузѣ · ѥ҅дно и҅зволите · и҅ли о҅тъврѣ-
1030116 шти сѧ х꙯а и҅ съ нами веселити сѧ · и҅лі
1030117 не покорѣште сѧ мечемъ дьнесь҆ съконꙿ-
1030118 чати сѧ · Слꙑшавъше же се добл҄ии҆ во-
1030119 и҅ни · и҅ по и҅стинѣ дѣлател҄е х꙯ви а҅кꙑ
1030120 и҅зъ ѥ҅динѣхъ о̑устъ · и҅ ѥ҅динѣмъ гла-
1030121 сомъ рѣшѧ : не бѫди то ѥ҅же о҅тъврѣ-
1030122 шти сѧ намъ небесъскааго ц꙯рѣ · нъ по-
1030123 клан҄ꙗѥ҅мъ сѧ трои҅ци ѥ҅дꙿносѫшть҆нѣ
1030124 и неразлѫчь҆нѣ · тебѣ же цѣсароу проти-
1030125 вимъ сѧ и҅ заповѣдемъ твои҅мъ не по꙯-
1030126 караѥ҅мъ сѧ · навꙑкохомъ бо о҅тъ ◌꙯ стꙑ-
1030127 и҅хъ кꙿн҄игъ покар҄ѣти сѧ богоу а҅ не къ-
1030128 нѧземъ · се же слꙑшавъ льстивꙑи҆ ·
1030129 и҅ раждегъ сѧ гнѣвомъ · и҅ велми възъ-
1030130 вавъ повелѣ на о̑утриꙗ҅ на рѣцѣ тигрь҆-
1030201 стѣ да сѧ о҅брѧштѫтъ · и҅жде и҅ прьвѣѥ
1030202 бѣшѧ · тоуижде сѫдоу бꙑти прѣдъ
1030203 лицемь льстивааго · сътворишѧ же шь҆-
1030204 ствиѥ с꙯тии҆ · о҅тъ реченааго мѣста до
1030205 рѣкꙑ · о҅тъ часа девѧтаа҅го до свѣта ·
1030206 да ако сѧ приближишѧ о҅бои близъ рѣкꙑ ·
1030207 сии҅ же страстонось҆ци съвѧзани · а҅ сии҆
1030208 ль҆стивꙑи҆ и҅ нео̑укроштенꙑи҆ пь҆съ ·
1030209 по водѣ и҅дꙑ повелѣ ѩ въ ѥ҆дꙿнои҆ темні-
1030210 ци затворити · и҅злѣзъ же и҅с корабьꙗ҆
1030211 приде на кон҄и кꙿ н҄имъ · ставъ же рече
1030212 слоугамъ свои҅мъ : приведѣте ми ѥ҆дꙿ-
1030213 ного о҅ть҆ н҄ихъ · да некъли понѣ тъ сѧ
1030214 мьнѣ о҅бѣштаѥ҅тъ · и҅ тѣхъ сътво-
1030215 ритъ о҅бѣштати сѧ · приведошѧ же че-
1030216 стънааго съсѫда и҅ стежера мѫченико-
1030217 мъ · крѣпа вѣрꙑ камꙑка · ѳео҅д҄ѡра
1030218 непобѣдимаа҅го · славънꙑна проспа-
1030219 ѳера · дроугааго скопꙿца подражаѩ҆ конꙿ-
1030220 дачь҆скꙑѩ · и҅же филипоу не покаже-
1030221 тъ водꙑ крьстити сѧ · и҅ вѣровати г꙯оу ·
1030222 не бо бѣа҅ше томоу непричѧсть҆никъ ·
1030223 нъ пролиꙗ҅ти кръвь҆ · и҅ вь҆сѣмъ сѧ крь҆сти-
1030224 ти · Семоу же ставшоу тлькомъ рече
1030225 мѫченикоу : покори ми сѧ чловѣче · и҅ о҅-
1030226 ставъ сѧ крь҆стиꙗ҅нь҆ства съ нами е҅дꙿна-
1030227 ко бѫди · да и҅ честь҆ великѫ о҅тъ мене вь҆-
1030228 зь҆меши · и҅ богатъство дамъ ти много ·
1030229 а҅ не съ҆мрьти о҅сѫжденъ бѫди · тъи бо
1030230 скопець҆ ѥ҅си и не печеши сѧ ни о҅ женѣ ни
1031101 о дѣтехъ · нъ чистъ ѥ҅си · и҅ да ꙗ҅ко жилъ
1031102 ѥ҅си на свои҅ земи · такожде съ прилого-
1031103 мъ и҅ о̑у мене живеши · и҅ сътворѫ тѧ ѥ҅-
1031104 дного о҅тъ бол҄ѣръ свои҅хъ · о҅тъвѣшта-
1031105 въ же страстоносецъ тлъкомъ рече : да
1031106 не бѫдетъ мь҆нѣ пꙿсе нео̑укроштенꙑи҆ ·
1031107 о҅тъврѣшти сѧ х꙯а своѥ҅го небесьнааго
1031108 цѣсара · и҅ бѣсѣхъ сѧ приложити · да а҅-
1031109 ко тако о҅тъвѣшта съ о̑упꙿваниѥ҅мъ ·
1031110 не могꙑ тлъкъ и҅звѣштати лѫкавоуꙋ-
1031111 моу а҅мемоурмниноу · досаждениꙗ и҅
1031112 о̑укора · и҅ пристѫпивъ начѧ мѫчени-
1031113 коу казати глагол҄ѧ : покори сѧ мь҆нѣ
1031114 чловѣче и҅ цѣсароу да не о̑умь҆реши · о҅тъ҆-
1031115 вѣштавъ же страсть҆никъ христовъ ре-
1031116 че : о҅каꙗ҅не и҅ о̑унꙑле · и҅ безаконию̑
1031117 дѣлателю · а҅ште цѣсароу твоѥ҅моу о̑у-
1031118 стѧштоу мене не покорихъ сѧ · како мі
1031119 сѧ ѥ҅стъ тебѣ покорити · разгнѣвавъ
1031120 же сѧ и҅ тлъкъ · и҅ о҅тъ цѣсара своѥ҅го въ-
1031121 прошенъ бꙑвъ : чꙿто ѥ҅моу и҅зꙿдрече ·
1031122 о҅тъвѣшта : досаждаѥ҅тъ ти и҅ о̑укара-
1031123 ѥ҅тъ тѧ ц꙯роу · и҅ разгꙿнѣвавъ сѧ ль҆стивъи҆ ·
1031124 и҅ въжегъ сѧ гнѣвомъ и҅ а҅кꙑ левъ рика-
1031125 ѩ на праведꙿнааго · мечемъ повелѣ честь҆-
1031126 нѫѭ̑ ѥ҅го главѫ о҅тъсѣшти · да и҅жде-
1031127 же о҅тъвѣтъ сътвори тоу и҅ тѣло съконь҆-
1031128 чано бꙑстъ · нео̑укроштениї бо безако-
1031129 нию̑ дѣлател҄е · о҅трѣшивъше поꙗ҅съ
1031130 ѥ҅моу · власꙑ ѥ҅моу вь҆звѧзашѧ · и ра-
1031201 стръзавъше ризꙑ ѥ҅моу о҅тъ вꙑѩ до но-
1031202 гоу · мечемъ о̑ударенъ бꙑвъ · и҅ тако
1031203 прѣдастъ д꙯шѫ господоу · о̑усѣченъ
1031204 же бꙑвъ и҅стинънꙑи҆ дѣлател҄ь х꙯въ ·
1031205 лежаа҅ше на земи а҅кꙑ свѣтъла звѣзда
1031206 съ небесе на земл҄ѫ пришьдъши · ѥ҅дꙿна-
1031207 че же ѥ҅моу гнѣвомъ доушѫштоу · о҅ прѣ-
1031208 тръпѣниї мѫченика · рече приведѣ-
1031209 те ми сѣмо мѫжѧ жестокꙑ · о҅тъ е҅ѳі-
1031210 ѡ̑пь҆скꙑѩ странꙑ · съ мечи да и҅сѣкѫтꙿ
1031211 и҅ прочѧѩ · и҅ вьведъ сь҆вѣть҆никꙑ своѩ
1031212 рече къ н҄имъ : видѣсте ли прѣтрь҆пѣ-
1031213 ниѥ нечь҆стиваг҅о о҅ного · о҅ни же рѣшѧ :
1031214 видѣхомъ и҅ почоудихомъ сѧ · да чꙿто
1031215 рече сътворимъ прочиїмъ · о҅ни же о҅тъ-
1031216 вѣштавъше рѣшѧ : такожде послѣдь҆-
1031217 н҄ѫѭ̑ съмрьть҆ да прии҅мѫтъ · да а҅ко
1031218 часъ третии҆ приде · и҅ о҅бꙑчь҆нѫѭ̑ мо-
1031219 литвѫ съконь҆чавъше с꙯тиї · начѧшѧ
1031220 дроугъ дроуга поо̑уштати на добро ·
1031221 пришедъше же сиї мѫжи лютии҆ · поу-
1031222 стишѧ с꙯ѧ на с꙯тꙑѩ да живꙑ ѩ пожьрѫт ·
1031223 видѣвъше же ѩ҆ с꙯тии а҅кꙑ весели къ вѣ-
1031224 нь҆цоу страсти пои҅дошѧ · е҅динъ҆ же
1031225 о҅тъ н҄ихъ блага рода о҅тъ дѣдъ славе-
1031226 нъ же племенемъ · васои҅ именемь҆ · свѣ-
1031227 телъ сꙑ благодѣтиѭ̑ и҅ и҅стинънꙑи҆
1031228 х꙯въ вои҅нъ · радъ бꙑвъ и҅ божиѩ благодѣ-
1031229 ти и҅спль҆нивъ сѧ · дроужинѣ своѥ҅и рече :
1031230 станѣте добл҄е ѡ̑ братиꙗ҆ и҅ мѫжь҆скꙑ
1032101 за ха · на скврь҆наваа҅го сего · да вѣчьнꙑ-
1032102 ѩ насладимъ сѧ славꙑ · да пои҅демъ
1032103 къ любь҆ноуо̑умоу пѫти нашемоу ·
1032104 а҅ никꙿтоже о҅тъ насъ не о҅стани · а҅ште
1032105 ли кꙿто тврьда о̑ума не и҅матъ · да сѧ
1032106 о҅тълѫчитъ о҅тъ насъ · не вѣсте ли го-
1032107 сподиѥ҆ мои҆ ꙗ҅ко а҅зъ на нашеи земи ·
1032108 славенъ сꙑ племенемь҆ · вꙑсокъ же
1032109 саномъ · богатъ же зѣло · на позориште
1032110 миръноѥ · точаа҅хъ и҅граа҅хъ и҅ троу-
1032111 ждаа҅хъ сѧ · тъгда ли и҅мѣниꙗ ради
1032112 и҅ чловѣчь҆скꙑ похвалꙑ · и҅ маловрѣ-
1032113 мень҆нꙑѩ сласти подвизаа҅хъ сѧ · а҅
1032114 нꙑнꙗ колико паче небесь҆наа҅го ради
1032115 цѣсара · того ради братиꙗ҅ да възмо-
1032116 жемъ вь҆си · и҅ да не вътори ꙗ҅вимъ сѧ
1032117 мѫченикомъ хръ҆стовомъ · нъ добл҄і-
1032118 и҅ за н҄ь да постраждемъ · вѣдѣ се бра-
1032119 тиꙗ҅ ꙗ҅ко никꙑи҅же чловѣкъ бе съмрь҆-
1032120 ти · да а҅ште съмрь҆ть҆ прѣдь҆лежитъ ·
1032121 съмрь҆ти да о̑убѣжимъ вѣчь҆нꙑѩ ·
1032122 ꙗ҅же бо нꙑн҄ꙗ маловрѣмень҆наа сь҆мрꙿ-
1032123 ть҆ · сънъ праведнꙑи҅мъ нарицаѥ҅тъ
1032124 сѧ · да никꙿтоже о̑убо о҅тъ лика не о҅ста-
1032125 ни · да тъчно вѣнь҆цѧ полоучимъ вьси ·
1032126 о҅тъ мъздодавь҆ца бога · и҅ г꙯а нашего
1032127 їсоу хръста · ѡ̑ о̑уме правꙑѩ вѣ-
1032128 рꙑ и҅спль҆н҄енъ · ѡ̑ лѣствице небесе
1032129 доходѧшти · ѡ̑ великодоушь҆нꙑи о̑у-
1032130 ме · ꙗ҅ко на сѫдишти пакость҆ника
1032201 не подвиже сѧ твои съмꙑслъ · нъ паче крѣ-
1032202 пѣи҆ бꙑстъ · да прѣжде же о҅тъ дроу-
1032203 жинꙑ о҅тътръгъше · лютꙑѩ и҅ безмі-
1032204 лостивꙑѩ слоугꙑ диꙗ҅воловꙑ · коста-
1032205 нꙿтина патрик҄иꙗ на земи сѫшта · а҅гꙿг҄е-
1032206 лъ же б꙯жии҆ на небеси бꙑвъ · растръза-
1032207 въше же ризꙑ ѥ҅моу · чь҆сть҆нѫѭ̑ ѥ҅го
1032208 главѫ о҅тъсѣкошѧ · потомь҆ же ѳеѡ̑-
1032209 фила проспаѳа · и҅ по н҄емъ калиста
1032210 спаѳара · да ꙗ҅ко дои҅дошѧ на троудь҆-
1032211 ника хрь҆стова васоꙗ · видѣвъ ꙗ҅ко
1032212 ризꙑ растръзаѭ̑тъ самъ сѧ съвлькъ
1032213 рече : нагъ и҅зидохъ и҅ чрѣва матере
1032214 моѥѩ · нагъ пои҅дѫ о҅блѣци мѧ хрь-
1032215 сте · нетьлѣнь҆нѫѭ̑ твоѭ̑ одеждеѭ̑ ·
1032216 да ꙗ҅ко и҅ семоу чь҆сть҆нѫѭ̑ главѫ о҅тъ-
1032217 сѣкъше · о҅ставишѧ и вь҆ темници ·
1032218 и҅ждеже с꙯тии бѣшѧ блюдоми · и҅ по-
1032219 ѭ̑ште третии часъ ꙗ҅коже бѣа҅ше им
1032220 о҅бꙑчаи҆ · вь҆незаа҅пъ о̑узь҆рѣшѧ си-
1032221 лѫ кѫѭ̑ сь небесе поуштенѫ къ н҄и-
1032222 мъ · свѣтити · трои҅нѫ свитаѭ̑ште
1032223 сѧ · и҅ гласъ о҅тъ н҄еѩ страстонось҆ца
1032224 васоꙗ · свѣтило ѥ҅смъ · видѣвъше
1032225 же се мѫжи мнози о҆тъ крьстиꙗнъ ·
1032226 въсхвалишѧ бога · и҅ разоумѣшѧ съ-
1032227 конь҆чаниѥ с꙯тааго · по съконьчании҆
1032228 же хръстова мѫченика · тоу а҅биѥ по
1032229 ѥдꙿномоу когождо и҅хъ и҅сѣкошѧ ·
1032230 и҅ тако блажениї своѭ̑ д꙯шѫ прѣдашѧ ·
1033101 Съконьчашѧ же сѧ с꙯тиї м꙯в мѫченика ·
1033102 мѣсѧца марта въ з꙯ · цѣсарь҆ствоуѭ̑-
1033103 штоу гръчьстѣи власти · михаилъ
1033104 ѳео҅д҄ѡръ · и҅ ѳекла правовѣрьниї ц꙯ри ·
1033105 славѣште б꙯а · и҅ похвальнѫѭ̑ ѥ҅моу пѣ-
1033106 снь҆ въздаѭ̑ште · ѥ҅диноѭ̑ д꙯шеѭ̑ и҅ ѥ҅-
1033107 динѣмь҆ о̑умомъ · течениѥ съконьча-
1033108 въше вѣньцѧ вь҆зѧшѧ · да а҅ко о̑уже съ-
1033109 конь҆чашѧ сѧ с꙯тии · повелѣ ль҆стивъи҆
1033110 дроугааго коѥ҅го крь҆стиꙗ҅на приве-
1033111 сти глагол҄ѧ покори ми сѧ · и҅ ѥ҅дꙿноо̑у-
1033112 менъ ми бѫди · и҅ли зьлѣ о̑умь҆реши
1033113 а҅кꙑ сии҆ · а҅ште ли о̑убо покориши ми
1033114 сѧ бѫдеши чь҆стенъ въ полатѣ моѥ҅и҆ ·
1033115 и҅ многоу и҅мѣнию̑ и҅ даромъ достои҅нъ
1033116 бѫдеши о҅тъ мене · прѣль҆стивъ же си и҅
1033117 тъчь҆нъ бꙑвъ въ срь҆дь҆ци · о҅каанꙑи
1033118 о҅нъ рече сътворѫ вол҄ѫ твоѭ̑ ц꙯роу · тъ-
1033119 чъѭ да полоучѫ жизнь҆ · въ радости
1033120 же бꙑвъ рече къ н҄емоу : а҅ште ми сѧ
1033121 хошти и҅звѣстити · принесѫ ти ѥ҅го꙯-
1033122 же вꙑ глагол҄ете кръста · и҅ видѧштꙋ
1033123 мь҆нѣ попери ї и҅ о҅тъврь҆зи сѧ ѥ҅го · и҅ се
1033124 творѧ бѫдеши ми дроугъ приснꙑи ·
1033125 о҅каꙗ҅нꙑи҅ же рече творѫ вол҄ѫ твоѭ̑
1033126 ц꙯роу · принесъше же чь҆стънаа҅го кръ-
1033127 ста христова · и҅ положивъше ѥ҅го на
1033128 земи · попъра и҆ глагол҄ѧ : о҅тъврь҆гѫ
1033129 сѧ таи҅бь҆но крь҆стиꙗ҅нъскꙑ вѣрꙑ и҅хꙿ ·
1033130 и҅ ѥ҅диноо̑уменъ ти бѫдѫ ц꙯роу ·
1033201 ѡ̑ скврьнавꙑи҅ма ногама како не о̑утрь҆-
1033202 поста ти · како не о̑устрашишѧ сѧ ѥ҅мꙋ
1033203 власи · съ мрачь҆нꙑи҅мъ е꙯҅моу о̑умомъ ·
1033204 о҅ томъ же о҅ толицѣ · да а҅ко о̑уже безако-
1033205 нъноѥ дѣло сътвори и҅ дръзо · бол҄ѣре
1033206 срацинь҆сти рѣшѧ къ цѣсароу : не лѣ-
1033207 по ѥ҅стъ жити ѥ҅моу · нъ и҅ тъ съм҆рьти-
1033208 ѭ̑ да о҅сѫдитъ сѧ · а҅ште бо своѥ҅ѩ҅ вѣрꙑ
1033209 не съхрани · то ни нашеѩ и҅матъ съхра-
1033210 нити · се же и҅мъ вѣштавъшемъ · а҅ме-
1033211 моурꙿмнии҆ повелѣ ѥ҅го о̑усѣкнѫти ·
1033212 ѡ̑ бѣдꙑ кꙑи҅ми о̑убо гласꙑ и҅звѣшта
1033213 о҅каа҅нꙑи҆ · кꙑѩ помꙑслꙑ въ срь҆дь҆-
1033214 ци ношааше · ѥ҅гда о҅тꙿвѣта съмрьть҆-
1033215 на вь҆зѧ · ѥ҅же и҅ прѣжде съмрьти съ-
1033216 мрь҆тьнъ бꙑстъ · и҅же вѣрѫ погоуби-
1033217 въ и съмрьти не погрѣши ѡ̑каꙗне · и҅
1033218 небоже · чꙿто ти прибꙑтъка бꙑстъ ·
1033219 да ꙗ҅ко ѥ҅го о̑усѣкнѫшѧ · повелѣ тѣло
1033220 ѥ҅го вь҆врѣшти съ мѫченичь҆скꙑ тѣ-
1033221 лесꙑ вь҆ рѣкѫ · въвръженомъ же бъи-
1033222 въшемъ · тѣло о҅каанааго тоу а҅биѥ по-
1033223 грѧзе · а҅ сихъ добрꙑи҅хъ мѫченикъ тѣ-
1033224 леса · а҅кꙑ кораби връхоу плаваахѫ ·
1033225 и҅ акꙑ лоучѧ сльнечь҆нꙑѩ къ брѣгоу
1033226 съвь҆коупл҄ѣа҅хѫ сѧ главꙑ и҅мъ къ сво-
1033227 и҅мъ тѣлесемъ · не хотѧште сѧ о҅тъ н҄и-
1033228 хъ разлѫчити · не бо прѣзь҆ритъ г꙯ь лю-
1033229 бѧштиїхъ ѥ҅го въ и҅стинѫ · и҅ бѣа҅ше
1033230 видѣти чоудо прѣславьно · како тѣ-
1034101 леса с꙯тꙑи҅хъ ношаа҅хѫ сѧ сквозѣ водѫ ·
1034102 нъ б꙯ъ · ѡ̑ мѫченици ѥ҅гоже вь҆злюбисте ·
1034103 и҅ за н҄егоже съмрь҆ть҆ и҅зволисте · тъ
1034104 же то чоудо сътвори · да ꙗ҅коже о̑убо
1034105 ношаахѫ сѧ сквозѣ рѣкѫ добрꙑи҅мъ
1034106 мѫченикомъ тѣлеса · при брѣзѣ
1034107 пришедъше сташѧ · и҅деже и҅ с꙯тиї и҅зꙿ-
1034108 волишѧ · циї же о҅тъ хрь҆столюбь҆ць҆ вь҆-
1034109 земъше тѣлеса и҅мъ · мѵромъ помаза-
1034110 въше · положишѧ на мѣстѣ знамени-
1034111 тѣ · а҅зъ же вашего събора мол҄ѫ ѡ̑ мѫ-
1034112 ченици · славь҆ниї и҅ чь҆сть҆нии · и҅збъ-
1034113 ранꙑѩ слоугꙑ добриї мѫченици бла-
1034114 говѣрию̑ · о̑устроѥ҅ни дѣлател҄е · подра-
1034115 жател҄е хръстови · жилишта с꙯таа҅го
1034116 д꙯ха · исповѣдꙿници дрь҆зи · ѥ҅дꙿноо̑у-
1034117 мни съ а҅гг҄елꙑ · раби г꙯а и҅ о҅тца · о̑учені-
1034118 ци и҅ночѧдааго · о҅тишиꙗ и҅ застѫпь҆-
1034119 ници крь҆стиꙗномъ · въ цѣсарь҆ствѣ
1034120 небесь҆стѣѣ҆мъ сѫште · молите бога
1034121 о҅тъ ратии҆ · о҅тъ глада и҅ о҅тъ пагоубꙑ ·
1034122 и҅ црькъвънааго тѣла не прѣзь҆рите ·
1034123 растрь҆заѥ҅ма · вь҆ бѣдахъ вь҆сѣхъ застѫ-
1034124 паи҅те · плѣнь҆никꙑ и҅збавите и҅ за не-
1034125 дѫжь҆нꙑѩ молите · и съгрѣшь҆шии҆
1034126 г꙯оу просимъ простꙑн҄ѫ вами вьзѧти ·
1034127 прочии҅хъ лѣтъ въ о̑устрои҆ · и҅ въ говѣ-
1034128 ниї и҅ въ страсѣ · о̑укрѣпл҄еномъ бꙑти ·
1034129 да хоудꙑѩ сеѩ нашеѩ жизни въ покои҆
1034130 съврь҆шивъше · конецъ бе страха полꙋ-
1034201 чити · вꙑ бо за х꙯а о̑убь҆ѥ҅ни бꙑсте · и҅ тѣ-
1034202 мъ вь҆зѧсте вѣнь҆цѧ о҅тъ рѫкоу госпо-
1034203 дь҆н҄оу · и҅ врѣмѧ присѣштению̑ просвь҆-
1034204 тѣсте сѧ паче сль҆нечь҆нꙑѩ свѣтьло-
1034205 сти · пон҄еже благодѣти и҅ вѣрѫ прѣ-
1034206 мѫдрости · посрѣдѣ пакостьникъ ·
1034207 добриї мѫченици проповѣдасте · и҅ то-
1034208 го ради вь҆ вѣкꙑ веселите сѧ · ц꙯рѧ нашѧ
1034209 о̑укрѣпите · вѣрѫ нашѫ о̑утврь҆дите ·
1034210 насъ застѫпаи҅те въи҅нѫ · и҅мѫште бо
1034211 васъ застѫпꙿникꙑ · и҅ молитвь҆никꙑ ·
1034212 ничꙿсоже сѫпротивна приходѧшта
1034213 кꙿ намъ не възбои҅мъ сѧ · владꙑкѫ хрь҆-
1034214 ста б꙯а нашего и҅стинь҆нааго въи҅нѫ
1034215 и҅мѫште о̑упꙿваниѥ҆ · молити насъ
1034216 ради не прѣстаи҅те · да и҅ мꙑ полоучі-
1034217 мъ вѣчь҆нѫѭ̑ жизнь҆ о҅ х꙯ѣ и꙯҅сѣ г꙯и на-
1034218 шемъ · ѥ҅моуже слава съ о҅тꙿцемъ и҅ съ
1034219 с꙯тꙑи҅мъ д꙯хомь҆ · нꙑнꙗ и҅ присно и҅ вь҆
1034220 вѣкꙑ вѣкомъ · а҅мин ⁘
1034222 мѣсѧца марта въ ѳ꙯ дьнь҆ мѫчениѥ с꙯тꙑи҅хъ мѫченикъ
1034223 м꙯ · и҅же въ севастии мѫчени бꙑшѧ ⁘
1034224 Вь҆ лѣтѣхъ лик҄иниꙗ ц꙯ра · бѣа҅ше го-
1034225 н҄ениѥ҅ на крь҆стиꙗ҅нꙑ · и҅ вь҆-
1034226 си благовѣрьнѣ живѫштиї о҅ х꙯ѣ · ноу-
1034227 ждаа҅хѫ сѧ жръти богомъ · а҅грико꙯-
1034228 лаоу воѥ҅водѣ сѫштоу · гоубителю
1034229 сѫштоу сверѣпоу · и҅ бꙑстроу къ диꙗ҅-
1034230 вол҄и слоужьбѣ · крь҆стиꙗ҅ни же и҅же бѣꙿ-
1035101 хѫ въ вои҅ньствѣ вь҆си ноуждаахѫ сѧ о҅т
1035102 н҄ихъ жрь҆ти бѣсомъ · Бѣа҅хѫ же вои҅-
1035103 ни кападок҄ии҅скꙑѩ странꙑ · въ
1035104 саноу ѥ҅дномъ · живѫште благовѣрь҆-
1035105 нѣ · числомъ м꙯ · непобѣдь҆ни и҅ добі
1035106 вь ратехъ · а҅ се и҅мъ и҅мена : дометиꙗ҅-
1035107 нъ · и҅сѵхии҆ · змарагдъ · мелитонъ ·
1035108 и҅раклии · а҅леѯанꙿдръ · е҅ѵтѵхии҆ · лѵ-
1035109 симахъ · домнъ · сак҄ердон · кѵрио҅нъ ·
1035110 сѵнои҅къ · ѯанꙿѳиї · сеѵриꙗнъ · е҅кꙿдик҄іи҆
1035111 а҅как҄ии҆ · їѡ̑а҅нъ · гаии҆ · а҅ѳанасиї · горко꙯-
1035112 нии · о̑уа҅лъ · и҅о̑улиꙗ҅нъ · сисиниї · филі-
1035113 ктимон · кѵриїл · о̑уа҅лерии · клавдіи·
1035114 прискъ · ѳеѫ҅доул · е҅ѵтѵхии҆ · флаѵіи҆ ·
1035115 леѡ̑нтии҆ · а҅гг҄ии҆ · ае҅тиї · никал · хоу-
1035116 дио҅н · и҅лиа҅диї · канꙿдидъ · ѳеѡ̑фил ·
1035117 валериꙗ҅нъ · си вь҆си ѩ҅ти бꙑвъше о҅тъ
1035118 воѥводъ · ноуждаа҅хѫ ѩ жрь҆ти бѣсомъ ·
1035119 начѧ же воѥ҅вода глаголати и҅мъ : ѥже о̑у-
1035120 спѣшьно вамъ въ ратехъ показасте ·
1035121 и҅ добь҆ѥ҅сть҆ дроужинѣ своѥ҅и҆ · пока-
1035122 жате и҅ нꙑн҄ѣ ѥ҅дꙿноглась҆ѥ ваше · и҅ по-
1035123 корите сѧ вь҆коупѣ ц꙯роу законоу · и҅
1035124 жь҆рѣте богомъ прѣжде мъкъ · с꙯тиї
1035125 же рѣшѧ пакость҆никоу : а҅ште за съ-
1035126 мрьтънаа҅го ц꙯ра борѫште сѧ о҅долѣваꙿ-
1035127 хомъ · ꙗ҅коже и҅ тꙑ послоушь҆ствоуѥ҅-
1035128 ши · колико паче за бесъмрь҆ть҆нааго
1035129 цѣсара подвизаѭ̑ште сѧ · побѣди-
1035130 мъ твоѥ҅го зълокъзнь҆нааго нрава ·
1035201 а҅гриколаи҆ воѥ҅вода глагола : ѥ҅дꙿно о҅тъ
1035202 двою̑ прѣдълежитъ вамъ · и҅ли жъръ-
1035203 ше богомъ вь҆ санꙑ и҅ вь҆ чь҆сти достои҅но-
1035204 мъ бꙑти · и҅ли не покоривъше сѧ о҅тъ-
1035205 ѩти живота и҅ вои҅нъство · и҅ о҅тънѫдь
1035206 о̑уже прѣдати сѧ мѫкамъ · помꙑсли-
1035207 те о̑убо и҅ и҅зволите ѥ҅же на поль҆зѫ ва-
1035208 мъ · с꙯тии҅ же глаголашѧ ѥ҅же на поль҆-
1035209 зѫ намъ г꙯ь печетъ сѧ · воѥ҅вода гла-
1035210 гола не многоглагол҄ите · нъ о̑утро
1035211 пристѫпивъше жь҆рѣте богомъ · и҅ по꙯-
1035212 велѣ ѩ вь҆вести въ темницѫ · вьлѣ-
1035213 зъше же с꙯тии҆ вь҆ темницѫ прѣкло-
1035214 нишѧ колѣнѣ свои҆ · и҅ молишѧ г꙯а гла-
1035215 гол҄ѫште : и҅зꙿми насъ г꙯и о҅тъ напасті ·
1035216 и҆ о҅тъ съблазн҄ъ творѧштиихъ беза-
1035217 кониѥ · вечероу же бꙑвъшоу начѧ-
1035218 шѧ пѣти ѱалꙿмъ сии҆ : живꙑи҆ въ по-
1035219 мошти вꙑшь҆н҄ꙗго · въ кровѣ б꙯а небе-
1035220 сънааго въдворитъ сѧ · рече госпо-
1035221 деви застѫпꙿникъ мои ѥ҅си тꙑ · и҅
1035222 прибѣжиште б꙯ъ мои о̑уваѭ̑ на н҄ь ·
1035223 ꙗ҅ко тъ и҅збавитъ мѧ о҅тъ сѣти ловь҆чѧ ·
1035224 и҅ о҅тъ словесе мѧтежь҆на · и҅ конь҆чавъ-
1035225 ше ѱалꙿмъ помолишѧ сѧ · и҅ въставъше
1035226 пакꙑ поꙗхѫ до полоуношти · бѣа҅ше
1035227 же старѣи҆ и҅мъ вь҆ пѣснехъ с꙯тꙑи҆ кѵ-
1035228 риѡ̑нъ · а҅ въ о҅ть҆вѣтѣхъ с꙯тꙑи҆ кань҆-
1035229 дидъ · и҅ доменъ · и҅ ꙗ҅вивъ сѧ и҅мъ съпа-
1035230 сител҄ь рече : и҅звол҄ениѥ ваше добро ·
1036101 нъ и҅же сътрь҆питъ до коньца · тъ съ-
1036102 пасетъ сѧ · вь҆си же о̑услꙑшашѧ гласа
1036103 сего · и҅ бꙑвъше въ страсѣ бе съна прѣ-
1036104 бꙑшѧ до свѣта · призъвавъ же воѥво-
1036105 да вь҆сѧ дроугꙑ своѩ · повелѣ приве-
1036106 сти свѩтꙑѩ · и҅ пришедъше м꙯ ста-
1036107 шѧ прѣдъ воѥ҅водѫ · и҅ начѧ глагола-
1036108 ти и҅мъ воѥвода : ѥ҅же и҅мамъ и҅здре-
1036109 шти не на благодѣти зь҆рѧ глагол҄ѫ ·
1036110 нъ ꙗ҅коже ѥ҅стъ и҅стина · ѥ҅лико сѫтъ
1036111 вои҅ни подъ ц꙯ремъ · ни сѫтъ а҅кꙑ вьи ·
1036112 ни храбь҆ри · ни мѫдри ни крась҆ни ·
1036113 ни тако любими мноѭ̑ · да не о̑убо лю-
1036114 бьве моѥ҅ѩ на ненависть҆ прѣнесете ·
1036115 се о̑убо вꙑ ѥ҅стъ ненавидѣти и҅ любиті ·
1036116 с꙯тꙑи канꙿдидъ глагола : противѫ
1036117 твоѥ҅моу нравоу и҅ и҅мѧ твоѥ положено꙯
1036118 бꙑстъ · агриколаоу сверѣпъ бо ѥ҅си ль҆-
1036119 стецъ · воѥ҅вода глагола : не рѣхъ ли
1036120 ти ꙗ҅ко в ѥ҅стъ ненавидѣти · и҅ лю-
1036121 би · с꙯тꙑи҆ канꙿдидъ глагола : ѥ҅лма
1036122 же въ нꙑ ѥ҅стъ не тꙑ о̑убо сверѣпоуи҆
1036123 о҅тъ б꙯а ненавидимъ не и҅зволи люби-
1036124 ти насъ · неподобь҆не и҅ завидь҆ливе ·
1036125 и҅ покръвене тъмоѭ̑ · слꙑшавъ же се
1036126 воѥвода въздроу а҅кꙑ левъ · и҅ повелѣ
1036127 съвѧзати ѩ · и҅ влачѧште вести ѩ вь҆
1036128 темꙿницѫ · с꙯тꙑи кѵриѡ̑нъ глагола :
1036129 не вь҆зѧ власти мѫчити насъ нъ
1036130 въпрашати · тъгда възбоꙗвъ сѧ воѥ҆-
1036201 вода · повелѣ легъко и҅хъ вести вь҆ темꙿ-
1036202 ницѫ · запрѣтивъ а҅глаи҅о̑у капиклариꙋ꙯ ·
1036203 тврь҆дѣ блюсти и҅хъ · жь҆дѣа҅ше бо и҅
1036204 доуѯова пришествиꙗ · и҅ вь҆сь҆ о̑убо де-
1036205 нь и҅ ношть о̑учаахѫ сѧ о҅тъ с꙯таа҅го кѵ-
1036206 риѡ̑на · глаголаа҅ше бо и҅мъ : братиꙗ
1036207 по строю̑ б꙯жию̑ дроужина бꙑхомъ ·
1036208 въ маловрѣмень҆наа҅го сего житиꙗ ·
1036209 да не о҅тълѫчимъ сѧ о̑убо о҅тъ себе · нъ
1036210 ꙗ҅коже жихомъ ѥ҅дꙿноѭ̑ д꙯шеѭ̑ · и҅ ѥ҅ди-
1036211 нѣмь҆ о̑умомь҆ · тако же и҅ послоушь҆-
1036212 ствоуѥ҅мъ · ꙗ҅коже сь҆де бꙑхомъ и҅-
1036213 скоушени · маловрѣмень҆ноуо̑умоу
1036214 ц꙯роу · такожде потъштимъ сѧ и҅скꙋ-
1036215 шени о҅брѣсти сѧ · б꙯оу великоуо̑умоу
1036216 ц꙯роу · минѫвъшемъ же дь҆немь҆ з꙯ · сѫ-
1036217 штемъ с꙯тꙑи҅мъ вь темь҆ници · при-
1036218 де доуѯъ о҅тъ к҄есариѩ · и҅ пришедъ вь҆
1036219 севастии҆ ї въ и꙯ день҆ сѣдъ съ воѥ҅водѫ
1036220 повелѣ привести с꙯тꙑѩ҆ · ведомомъ
1036221 же и҅мъ · о̑учаа҅ше ѩ с꙯тꙑи҆ кѵриѡ̑нъ ·
1036222 глагол҄ѧ : братиꙗ не възбои҅мъ сѧ · ѥгꙿ-
1036223 да бо вь҆ ратехъ о҅брѣтахомъ сѧ · и҅ по-
1036224 мол҄ꙗхомъ б꙯а · то помагааше намъ
1036225 и҅ о҅делѣваахомъ · и҅ вь҆си побѣгаа҅хѫ ·
1036226 и҅ мꙑ ѥ҅дини м꙯ · по꙯срѣдоу и҅хъ о҅брѧштахо꙯мꙿ сѧ · по꙯мь-
1036227 ните ли ѥ҅гда сѧ бꙿрахо꙯мъ на велицѣи҆ брані · съ слъзами мо꙯-
1036228 и҅ дастъ намъ б꙯гъ силѫ · да о҅во о҅ть҆ н҄ихꙿ л҄ѣꙿхо꙯мꙿ
1036229 о̑убихомъ · о҅вꙑ прогꙿнахомъ · и҅ ни ѥ҅ді- б꙯а ·
1036230 нъ о҅тъ насъ не бꙑ ꙗ҅звь҆нъ · о҅тъ толи-
1037101 ка народа · нꙑнꙗ о̑убо трои сѫтъ пако-
1037102 сти дѣѭ̑ште намъ · сотона и҅ доуѯъ
1037103 и҅ воѥ҅вода ѥ҅динъ ѥ҅ст
1037104 же невидимъ о̑убо м꙯ мъ
1037105 да о̑удолѣѥ҅тъ · да не бѫдетъ · нъ мо-
1037106 л҄ѫ васъ · помолимъ о̑убо а҅кꙑ въи҅нѫ
1037107 нꙑн҄ѣ б꙯а · и҅ не и҅мѫтъ къ намъ прик -
1037108 снѫти сѧ мь҆сти и҅ мѫкꙑ · ни ѫ҅зꙑ ·
1037109 не вь҆сегꙿда ли ѥ҅гꙿда начь҆нѣѣ҆хомъ сѧ
1037110 брати · глаголаа҅хомъ ѱалꙿмоса сего :
1037111 б꙯же въ и҅мѧ твоѥ съпаси мѧ и҅ вь҆ силѣ
1037112 твоѥи҅ сѫди ми · б꙯е о̑услꙑши молитвѫ
1037113 моѭ̑ · въноуши глаголꙑ о̑устъ мои҅хъ ·
1037114 и нꙑнꙗ того рь҆цѣмъ ѱалꙿмоса · и҅ оуслꙑ-
1037115 шитъ насъ и҅ поможетъ намъ · и҅ ведо-
1037116 ми къ пакость҆никомъ сего ѱалма гла-
1037117 голаа҅хѫ · и҅ вь҆си сь҆нидошѧ сѧ видѣтъ ·
1037118 ставꙿшемꙿ же и҅мъ прѣдъ воѥ҅водѫ и҅ доу-
1037119 кꙿсомъ · вь҆зь҆рѣвъ на н҄ѧ доуксъ глаго-
1037120 ла : сии҆ хотѣли бꙑшѧ да бол҄ьшемъ чь҆-
1037121 стемъ достои҅ни бѫдѫтъ · бѫдетъ же
1037122 вамъ о҅тъ мене чь҆сть҆ велика · и҅ дари бо꙯-
1037123 л҄ьши и҅нѣхъ · да о̑уже ѥ҅дꙿно о҅тъ двоѥ҅го꙯
1037124 прѣдъложимъ вамъ · и҅ли жь҆ръшемъ
1037125 богомъ саномъ великомъ и҅ чь҆стемъ и҅
1037126 даромъ достои҅номь҆ бꙑти · и҅ли не по-
1037127 коривъшемъ сѧ о҅тъѩ҅ти поꙗ҅сꙑ и҅ вои҅нь-
1037128 ство · и҅ о҅тънѫдь҆ о̑уже прѣдати мѫка-
1037129 мъ · канꙿдидъ глагола вь҆зь҆ми и҅ поꙗ҅-
1037130 сꙑ нашѧ и҅ тѣлеса · ничтоже бо намъ х꙯а
1037201 честь҆нѣи҅ше · тъгда доукꙿсъ повелѣ ка-
1037202 мении҆мь҆ лица и҅мъ бити · с꙯тꙑи҆ ка-
1037203 нꙿдидъ глагола : наставь҆ниче ть҆мѣ ·
1037204 и҅ вь҆сего безакониꙗ҆ о̑учителю · начꙿни
1037205 се творити · и҅ о̑узь҆риши мьсть҆ своѭ̑ ·
1037206 въздроувъ же воѥвода на слоугоуѭ̑штѧ-
1037207 ѩ҅ вои҅нꙑ рече : ѡ̑ зълꙑѩ слоугꙑ · по-
1037208 чꙿто въскорѣ не творите повелѣнааго
1037209 вамъ · въземъше же слоугꙑ камение
1037210 дроугъ дроуга биꙗ҅хѫ · видѣвъше
1037211 же с꙯тии бꙑвъшеѥ · дрь҆зи бꙑшѧ · ра-
1037212 згнѣвавъ же сѧ доукꙿсъ · вьзь҆мъ камꙑ-
1037213 къ · връже да о̑ударитъ ѥ҅дꙿного о҅тъ
1037214 с꙯тꙑи҅хъ · вьзвративъ же сѧ камꙑкъ
1037215 на лице кнѧже и҅ съкроуши ѥ҅моу вь҆се
1037216 лице · тъгда с꙯тꙑи҆ кѵриѡ̑нъ рече : бо-
1037217 рѫштии сѧ съ нами врази наши ти и҅-
1037218 знемогошѧ и҅ падошѧ · въ и҅стинѫ да
1037219 вь҆нидетъ о҅рѫжиѥ и҅хъ въ срь҆дьца ихꙿ ·
1037220 и҅ лѫци и҅хъ да съкроушѧтъ сѧ · воѥ҅во-
1037221 да рече тако ми бози · вль҆шь҆ство нѣ-
1037222 коѥ бꙑстъ · с꙯тꙑи҆ доменъ рече : тако꙯
1037223 ми х꙯ъ б꙯ъ нашъ вь҆мѣстилъ сѧ ѥ҅стъ
1037224 · бестоудꙿна же лица васа глаго-
1037225 л҄ѫштаа на б꙯а неправьдѫ · бесꙿчисти-
1037226 ꙗ бо и҅спль҆ні · не стꙑдиши и сѧ прѣ-
1037227 и҅сподь҆н҄ии҆ темь҆нꙑи҆ диꙗ҅воле · и҅ штꙋ-
1037228 ждь҆ и҅стинѣ · подателю блазномъ ·
1037229 глава диꙗ҅вол҄ѣ тꙑ ѥ҅си а҅гриколаоу · а҅ о҅-
1037230 пашь҆ лисиꙗ҆ доуꙿксъ · и҅же съ тобоѭ̑ ·
1039101 ва о҅ба слоузѣ сотонинѣ · ѥ҅ште ли не о̑у-
1039102 вѣритъ ваю̑ прьвꙑи҆ начѧтъкъ мѫка-
1039103 мъ · начнѣта и҅ вътороѥ҆ · слоугꙑ же
1039104 глаголашѧ с꙯тꙑи҅мъ · о҅боуѥ҅нии҆ вь҆сеѩ
1039105 милости и҅ богомъ врази · чесо ради не
1039106 жь҆рете богомъ · с꙯тꙑи҆ кѵріѡ̑нъ рече :
1039107 мꙑ къ ѥ҅дномоу богоу приближаѥмъ сѧ ·
1039108 раби і꙯̈с х꙯са с꙯тааго д꙯ха · съврьшити и҅зво꙯-
1039109 л҄ениѥ и течениѥ страстемь · и҅ вѣнь҆цѧ
1039110 вь҆зѧти неть҆лѣнию̑ · побѣдивъше ва-
1039111 шѧ зълокъзньнꙑѩ нравꙑ · тъгда доу-
1039112 кꙿсъ повелѣ вести и҅хъ вь҆ темницѫ · да
1039113 помꙑслитъ что о҅ н҄ихъ · вь҆веденомъ
1039114 же бꙑвъшемъ и҅мъ вь҆ темꙿницѫ · начѧ
1039115 с꙯тꙑи҆ кѵріѡ̑нъ пѣти съ вь҆сѣми и҅ми
1039116 глагол҄ѧ : кꙿ тебѣ вь҆зведохомъ о҅чи на-
1039117 ши живѫштоуоумоу на небеси · се ꙗко꙯
1039118 о҅чи рабъ въ рѫкоу господиї свои҅хъ ·
1039119 ꙗ҅ко о҅чи рабꙑн҄ь въ рѫкоу госпождѧ сво-
1039120 ѥѩ · тако о҅чи наши къ г꙯оу б꙯оу нашемоу
1039121 доиждеже о̑уштедритъ нꙑ · и҅ по молі-
1039122 твѣ къ шестоуо̑умоу часоу ношти · и҅
1039123 гласъ бꙑстъ кꙿ н҄имъ · и҅ ꙗвивъшоу сѧ и҅-
1039124 мъ б꙯оу · и҅ глагол҄ѫштоу вѣроуѩи҆ вь҆ мѧ
1039125 а҅ште о̑умь҆ретъ живъ бѫдетъ · дръза-
1039126 и҅те не бои҅те сѧ и҅хъ мѫкъ · маловрѣме-
1039127 нь҆ни бо сѫтъ · сътрь҆пите мало · и҅ зако꙯-
1039128 нь҆нѣ постраждите да вѣнь҆цѧ вь҆зь҆-
1039129 мете · прѣбꙑшѧ же въ тѫ ношть весе-
1039130 лѧште сѧ · о҅ наказании господьн҄и ·
1039201 о̑утроу же бꙑвъшоу · въ тъ дьнь повелѣ
1039202 и҅звести ѩ и҅с темницѧ · и҅ привести · и҅
1039203 ставꙿъше прѣдъ пакостьникꙑ рѣшѧ :
1039204 ѥ҅же хоштете творите · ꙗ҅ви же сѧ диꙗ҅-
1039205 волъ о҅ деснѫѭ̑ дръжѧ мечь҆ · о҅ лѣвѫѭ̑
1039206 же змии҆ · глаголаа҅ше же къ о̑ухоу а҅гри-
1039207 колаоу : мои҆ ѥ҅си подвизаи҅ сѧ · повелѣ же
1039208 воѥвода · съвѧзавъше за вꙑѭ̑ вести
1039209 вь҆сѧ вь҆коупѣ къ ѥ҅зероу · ѥ҅стъ бо вь҆ се-
1039210 вастиї е҅зеро и҅мꙑ водѫ многѫ · въ то
1039211 же врѣмѧ ѥ҅гꙿда с꙯тꙑѩ мѫчаахѫ · бѣа҅ше
1039212 стоудень҆ велика · въведъше же ѩ҆ нагꙑ
1039213 поставишѧ посрѣдѣ е҅зера · бѣа҅ше же
1039214 и҅ въздоухъ стоуденъ · и҅ часъ бридъкъ ·
1039215 къ вечероу бо бѣа҅ше дь҆ни · пристави-
1039216 шѧ же и҅мъ стражѧ вои҅нꙑ · и҅ капикла-
1039217 риꙗ · въскраи҅ же бѣа҅ше ѥ҅зера бан҄ѣ · ра-
1039218 ждежена · да а҅ште кꙿто хоштетъ пристѫ-
1039219 пити и҅ їзбѣгнѫти · прибѣжитъ къ ба-
1039220 н҄и · въ часъ же прьвꙑи҆ ношти · съклѣ-
1039221 штаа҅хѫ сѧ о҅тъ стоудени с꙯тии҆ · и҆ тѣ-
1039222 ло и҅мъ распадааше сѧ · ѥ҅динъ же о҅тъ
1039223 числа м꙯ о҅тъпадъ прибѣже къ бан҄и ·
1039224 и҅ прикоснѫвъ сѧ къ топлотѣ · а҅биѥ҆ ра-
1039225 стаа сѧ · и҅ тако о҅тъдастъ д꙯шѫ своѭ̑ ·
1039226 с꙯тиї же о҅тъпадъше рѣшѧ · ꙗ҅ко и҅зъ ѥ҅ді-
1039227 нѣхъ о̑устъ гласомъ велиѥ҅мъ · ѥ҅да вь҆
1039228 рѣкахъ прогнѣваѥ҅ши сѧ г꙯и · ли вь҆ рѣ-
1039229 кахъ ꙗ҅рость҆ твоꙗ · и҅ли въ мори о̑устръ-
1039230 мь҆ѥ҅ниѥ твоѥ · и҅же бо о҅тълѫчивъ сѧ
1040101 о҅тъ насъ а҅кꙑ вода разлиꙗ҅ сѧ · и҅ разидо-
1040102 шѧ сѧ вь҆сѧ кости ѥ҅го · мꙑ же не о҅тъстѫ-
1040103 пимъ о҅тъ тебе донь҆ждеже о҅живиши
1040104 насъ · и҅ и҅мѧ твоѥ призовемъ · ѥ҅гоже
1040105 хвалитъ вь҆са тварь҆ · змиѥве и҅ вь҆са бе-
1040106 здениꙗ · о҅гн҄ь градъ снѣгъ ледъ · доу-
1040107 хъ боуренъ творѧштии слово ѥ҅го · хо-
1040108 дѧи҆ по мороу а҅кꙑ по соухоу · и҅ сверѣ-
1040109 пꙑи҅мъ влънамъ помаꙗнии҅мъ рѫкꙋ
1040110 твоѥ҅ю̑ кротѧи · и҅ нꙑн҄ꙗ тꙑ ѥ҅си г꙯и и҅же
1040111 о̑услꙑшавъ м҄ѡѵсиѭ̑ и҅ даѭ̑шта зна-
1040112 мениꙗ и҅ чоудеса въ е҅гѵптѣ · въ фараѡ̑-
1040113 нѣ и҅ въ людехъ ѥ҅го · раздѣл҄ѣѩ море и҅
1040114 въ поустꙑн҄и настав люди
1040115 своѩ · и҅же о̑услꙑшавъ и҅ꙗ҅к҄ѡва молѧ-
1040116 шта сѧ · бѣжѧшта вь҆спрѣштениꙗ и҅-
1040117 саавова · и҅же съ їѡ̑сифомъ продавъ сѧ
1040118 и҅ съпасъ ѥ҅го · и҅же о̑услꙑша с꙯тꙑѩ а҅по-
1040119 столꙑ · и҅ насъ о̑услꙑши г꙯и · и҅ да не пото-
1040120 питъ насъ боура водьнаа · ни пожь҆ретꙿ
1040121 насъ глѫбина · ꙗ҅ко о҅бииштахомъ зѣ-
1040122 ло помози намъ б꙯е сꙿпасе нашь · ꙗ҅ко ста-
1040123 хомъ въ глѫбинѣ мороу · и҅ мокрꙑ бꙑ-
1040124 шѧ ногꙑ нашѧ кръвьѭ̑ нашеѭ̑ · о҅блегъ-
1040125 чи тѧгости нашѧ · и҅ лютости въздоу-
1040126 ха г꙯и б꙯е нашъ · и҅ да о̑увѣдѧтъ вь҆си ꙗ҅ко
1040127 кꙿ тебѣ възвахомъ и҅ съпасени бꙑхомъ ·
1040128 кꙿ тебѣ о̑упвахомъ и҅ не постꙑдѣхомъ
1040129 сѧ · и҅ сѫштоу часоу третию̑моу ношти ·
1040130 слъньце о҅ н҄ихъ въсиꙗ топло ꙗ҅ко въ жѧтвѫ ·
1040201 и҅ растаавъ сѧ ледъ бꙑстъ вода топла · вь҆-
1040202 си же стрѣгѫштиї сь҆номь съдръжими
1040203 бѣа҅хѫ · ѥ҅динъ же капикларии бѣа҅ше
1040204 бь҆дѧ · и҅ послоушаѩ молѧшть҆ сѧ и҅хъ · и҅ по-
1040205 мꙑшлѣѩ · како и҅же прибѣгъ къ бани ·
1040206 не вьчьте сѧ съ четꙑрь҆ми десѧтꙑ · нъ а҅бь҆-
1040207 ѥ о҅тъ топлотꙑ растаа сѧ · а҅ сии҆ въ колицѣ
1040208 мразѣ сѫште доселѣ живи сѫтъ · и҅ зь҆рѧ
1040209 свѣта и҅же о҅ н҄ихъ · и҅ вь҆зьрѣвъ на небо ·
1040210 хотѧ видѣти о҅тъкѫдоу ѥ҅стъ свѣтъ ·
1040211 видѣ вѣнь҆цѧ съходѧштѧ на главꙑ с꙯тꙑ-
1040212 хъ · числомъ л꙯ѳ · и҅ помꙑшлꙗше вь҆ себѣ
1040213 глагол҄ѧ : четꙑре десѧте и҅хъ ѥ҅стъ · то ка-
1040214 ко ѥ҅дꙿномꙋ нѣстъ вѣнь҆ца · и҅ разоумѣвꙿ
1040215 ꙗ҅ко прибѣгꙑи въ бан҄ѫ · не причꙿтенъ бꙑ-
1040216 стъ к н҄имъ · и҅ възбоуждь҆ вь҆сѧ стрѣгѫ-
1040217 штѧѩ · и҅ съвръгъ ризꙑ сь҆ себе на лица и҅-
1040218 хъ · въскочи вь҆ е҅зеро вь҆пиѩ и҅ глагол҄ѧ :
1040219 и҅ а҅зъ крь҆стиꙗ҅нъ ѥ҅смъ · и҅ вь҆шедъ посрѣ-
1040220 дѣ и҅хъ рече : г꙯и б꙯е вѣроуѭ̑ вь҆ тѧ · вь҆ н҄ь-
1040221 же и҅ си вѣровашѧ · и҅ въчь҆ти мѧ вь҆ н҄ѧ · и҅
1040222 съподоби мѧ и҅скоушениѥ҆ мѫкъ приѩ҅-
1040223 ти · ꙗ҅ко да и҅ а҅зъ и҅скоушенъ бѫдѫ · по-
1040224 бѣжденъ же бꙑвъ диꙗ҅волъ прѣмѣни
1040225 сѧ въ мѫжескъ о҅бразъ · съвѧзавъ рѫ-
1040226 цѣ свои и҅ колѣнѣ свои҅ дръжѧ глаголаа-
1040227 ше : о̑увꙑ мьнѣ о̑увꙑ мь҆нѣ · побѣжде-
1040228 нъ бꙑхъ мѫжи сими свѧтꙑи҅ми · и҅ бꙑ-
1040229 хъ вь҆сѣмъ въ рѫгъ · не и҅мꙑ ѥ҅днодоу-
1040230 шенъ слоугъ · а҅ште бо бꙑхъ и҅мѣлъ · то
1041101 не бꙑхъ побѣжденъ бꙑлъ · и҅ нꙑн҄ѣ что꙯
1041102 сътворѫ · развраштѫ срь҆дь҆ци кнѧзе-
1041103 ма мои҅ма · и҅ съжегѫтъ тѣлеса с꙯тꙑи҅хꙿ ·
1041104 и҅ вь҆ рѣкѫ въврьгѫтъ · и҅ се сътворѫ да
1041105 и҅ о҅статъка и҅хъ не бѫдетъ · с꙯тъи҅ же кѵ-
1041106 ріѡ̑нъ рече : кꙿто богъ великъ ꙗ҅ко богъ
1041107 нашъ · тꙑ ѥ҅си богъ творѧи҆ чоудеса ·
1041108 сѫштѧѩ бо на нꙑ по насъ сьтвори · и҅ ли-
1041109 шениѥ четꙑрь҆ десѧтъ напль҆нилъ ѥ҅си ·
1041110 и҅ начѧшѧ пѣти · съпаси ньи г꙯и ꙗ҅ко о҅скѫ-
1041111 дѣ прѣподобьнꙑи҆ · о̑утроу же бꙑвъшꙋ
1041112 придоста нечь҆стиваꙗ мѫчител҄ꙗ · и҅ о҅-
1041113 брѣтоста капиклариꙗ сь҆ н҄ими сѣдѧ-
1041114 шта · и҅ въпросиста вои҅нꙑ · чꙿто видѣвъ
1041115 сътвори се · рекошѧ же вои҆ни : мꙑ ꙗ҅ко-
1041116 же и҅змрь҆ли бѣхомъ сь҆номъ · о҅нъ же бь҆-
1041117 дѣ въ вь҆сѫ ношть҆ · и҅ вьнезаапѫ вь҆збоу-
1041118 ди нꙑ · и҅ видѣхомъ свѣтъ великъ на н҄и-
1041119 хъ · о҅нъ же а҅биѥ съвръгъ ризꙑ своѩ · въ-
1041120 скочи вь҆ н҄ѧ вь҆пиѩ и҅ глагол҄ѧ : и҅ а҅зъ крь҆-
1041121 стиꙗ҅нъ ѥ҅смъ · и҅ разгнѣвавъша сѧ мѫ-
1041122 чителꙗ · повелѣста и҅звлѣшти ѩ · и҅ и҅-
1041123 звѧзавъше ѩ вести на брѣгъ морѣ · и҅ дрꙿ-
1041124 колꙿми ногꙑ и҅хъ прѣбивати · ѥ҅дꙿного
1041125 же мати прилежааше и҅хъ · бѣ бо сꙑнъ
1041126 ѥ҅ѩ ю̑нѣи҆ вь҆сѣхъ · и҅ боꙗ҅ше сѧ ѥ҅да како꙯
1041127 о҅тъврь҆жетъ сѧ · и҅ на н҄ь присно вь҆зира-
1041128 ше · възлагаѭ̑шти на н҄ь рѫцѣ и҅ глаго꙯-
1041129 л҄ѫшти : чѧдо моѥ҅ сладъкоѥ · ѥ҅ште ма-
1041130 ло прѣтръпи да съвръшенъ бѫдеши ·
1041201 не бои҅ сѧ чѧдо · се бо х꙯с прѣдъстои҅тъ по-
1041202 магаѩ тебѣ · ѥ҅гда же и҅мъ прѣбивах҅ѫ
1041203 голѣни · прѣдаа҅хѫ д꙯шѧ своѩ глагол҄ѫ-
1041204 ште : д꙯ша наша ꙗ҅ко пꙿтица и҅збави сѧ о҅-
1041205 тъ сѣти ловѧштии҅хъ · сѣть҆ съкроуши
1041206 сѧ и҅ мꙑ и҅збавь҆ѥ҅ни бꙑхомъ · помошть҆
1041207 наша въ и҅мѧ господь҆н҄е · сътворь҆шааго
1041208 небо и҅ земьѭ̑ · и҅ вь҆си вь҆коупѣ рекꙿше а҅-
1041209 минъ · прѣдашѧ д꙯шѧ своѩ · сꙑнъ же
1041210 о̑учимꙑи҆ материѭ̑ · и҅менемь҆ мелитъ ·
1041211 ѥ҅ште дꙑхаа҅ше · повелѣста же мѫчите-
1041212 л҄ѣ привести возꙑ · и҅ въскладъше тѣле-
1041213 са свѧтꙑи҅хъ прѣвезошѧ ѩ на брѣгъ рѣ-
1041214 кꙑ · о҅ставь҆ше ю̑ношѫ чаѭ̑ште ѥ҅моу жі-
1041215 воу бꙑти · видѣвъши же мати ѥ҅го тъ
1041216 ѥ҅динъ о҅ставь҆ѥ҅нъ · о҅тъвръгъши жень҆-
1041217 скѫѭ̑ немошть҆ · вь҆земъши же мѫжь҆скѫ-
1041218 ѭ̑ крѣпость҆ и҅ мѫдрость҆ · и҅ вь҆земъши
1041219 с꙯на своѥ҅го на рамоу крѣпъко · вь҆слѣдъ
1041220 колъ и҅дѣа҅ше · носимъ же с꙯нъ матерь҆ѭ̑
1041221 прѣдастъ д꙯хъ свои҆ радоуѩ сѧ · несъш꙯и꙯ же и҆
1041222 м꙯ти ѥ҅го повръже и҆ врь҆хоу и҅хъ · вь҆згнѣ-
1041223 тивъше же о҅гн҄ь съжегошѧ тѣлеса с꙯тꙑи-
1041224 хъ · сь҆вѣтъ же сътворь҆ша мѫчител҄ѣ
1041225 рекоста : сиѩ҆ о҅стань҆кꙑ а҅ште сице о҅ста-
1041226 вимъ · вь҆зѧти ѩ и҅мѫтъ крь҆стиꙗни ·
1041227 и҅ напль҆нити вь҆сь҆ миръ · нъ придѣте
1041228 да ѩ въвръжемъ вь҆ рѣкѫ · и҅ събъравъ-
1041229 ше кости с꙯тꙑи҅хъ и҅ пепелъ съметъше
1041230 въсꙑпашѧ вь҆ рѣкѫ · и҅ ничꙿсоже не
1042101 и рѣка и҅хъ · по трехъ же дь҆нехъ ꙗ҅вишѧ
1042102 сѧ е҅пискоупоу града того · и҅менемь҆ петрꙋ ·
1042103 ꙗ҅ко сѫтъ съхран҄енꙑ кости нашѧ семь҆ мѣ-
1042104 стѣ · приди о̑убо вь҆ ношти и҅ їзнеси нꙑ и҅-
1042105 з-д- рѣкꙑ · и҅ пои҅мъ е꙯҅ппъ клирикꙑ и҅ мѫ-
1042106 жѧ вѣрь҆нꙑ · и пришедъ ста на брѣзѣ рѣ-
1042107 кꙑ · и҅ се просвьтѣшѧ сѧ кости с꙯тꙑи҅хъ вь҆
1042108 водѣ · а҆кꙑ и҅ свѣтиль҆ници · и҅ а҅ште кде о-
1042109 ставь҆ѥна бꙑвааше кость҆ свѣтомъ ꙗ҅вь҆-
1042110 ꙗ҅ше сѧ · и҅ тако събъравъше кости с꙯тꙑихꙿ ·
1042111 мѫченикъ · положишѧ ѩ въ ракахъ · и҅ си-
1042112 це пострадавъше вѣнь҆чани бꙑшѧ · и҅ си-
1042113 ꙗ҅ѭ̑тъ ꙗ҅ко и҅ звѣздꙑ вь вь҆семь мирѣ ·
1042114 богоу вѣровавъше х꙯са и҅сповѣдавь҆ше ·
1042115 с꙯тааго д꙯ха не о҅тъврь҆гъше сѧ · прославь҆ѥ҅-
1042116 ни бꙑвъше о҅ х꙯ѣ · памѣть҆ вь҆ житии҆ семь
1042117 о҅ставишѧ · на съпасениѥ вь҆сѣмъ вѣроуѭ̑-
1042118 штиїмъ · въ о꙯҅цъ и҅ с꙯нъ и҅ с꙯тꙑи҆ д꙯хъ · ѩ҅ти же
1042119 бꙑшѧ с꙯тии҆ мѫченици на мѫчениѥ о҅ х꙯ѣ ·
1042120 прѣжде четꙑрь каланꙿдъ марꙿта · сирѣчь҆
1042121 въ к꙯ѕ феѵроа҅ра · прѣдашѧ же своѩ доушѧ
1042122 господеви · прѣжде з꙯ дьнь҆ марта · при ли-
1042123 к҄инии҆ самовласть҆ци · нам же цѣсарь҆ствꙋ-
1042124 ѭ̑штоу г꙯оу нашемоу и҅ б꙯оу с꙯псоу · и҅ вла-
1042125 дꙑцѣ нашемоу і꙯̈с х꙯соу · ѥ҅моуже ѥ҅стъ сла-
1042126 ва и҅ дръжава и҅ честь҆ · нꙑн҄ѣ и҅ присно и҅ вь҆
1042127 вѣкꙑ вѣкомь · а҅минъ ⁘
1042130 с꙯таа҅го васил҄ѣ а꙯҅рꙿхие҅ппа к҄есариѩ кападок҄иїскꙑѩ ·
1042201 похвала о҅ м꙯ мѫченицѣхъ ·
1042202 О мѫченичи памѧти · како сꙑтость бѫде-
1042203 тъ любѧштиїмъ мѫченикꙑ · зан҄еже
1042204 кь добрꙑимъ клеврѣтомъ · чь҆сть҆ и҅ о̑у-
1042205 казаниѥ ѥ҅стъ приꙗзни · къ о҅бь҆штоуо̑у-
1042206 моу владꙑцѣ · ꙗ҅вѣ ѥ҅стъ · ꙗ҅ко хвалѧште-
1042207 и҆ добл҄ѧ мѫжѧ въ тъчь҆нѣхъ врѣменехꙿ ·
1042208 не о҅тълѫчѧтъ сѧ подражениꙗ · блажи
1042209 о̑убо по и҅звѣсти пострадавъшааго мѫ-
1042210 чениѥ · да бѫдеши мѫченикъ вол҄еѭ̑ ·
1042211 и҅ и҅злѣзеши без гон҄ениꙗ҆ · безъ о҅гн҄ѣ ·
1042212 без-д-ранъ тѣхъ жде мѫкъ съподобь҆ѥ҅-
1042213 нъ · намꙿ же прѣдълежитъ не о҅ ѥ҅дино-
1042114 мъ мѫченицѣ чоудити сѧ ни о҅ дъвою̑ ·
1042115 ни о҅ десѧти чисмѧ ѥ҅стъ блажимꙑи҆-
1042116 хъ м꙯ сѫтъ мѫжь · ꙗ҅коже ѥ҅динъ д꙯шѫ
1042117 и҅мѫште · въ раздѣл҄ена тѣлеса · а҅ въ ѥ҅-
1042118 дномъ съдꙑхании҆ · и҅ ѥ҅дин҄ении вѣ-
1042119 рꙑ · ѥ҅дно же и҅ трь҆пѣниѥ ѥ҅же противѫ
1042120 лютꙑи҅мъ · и҅ състоꙗ҅ни-ѥ҅-же за и҅сти-
1042121 нѫ показашѧ · вь҆си тъчни дроугъ дроу-
1042122 гоу равь҆ни · вол҄еѭ̑ равьни и҅ страстиѭ̑ ·
1042123 тѣмже и҅ равьночь҆стьноу вѣнь҆цоу сла-
1042124 вꙑ съподобишѧ сѧ · коѥ о̑убо слово дои҅-
1042125 детъ достои҅но и҅хъ похвалити · ни а҅-
1042126 ште и҅ м꙯ ѩ҅зꙑци довь҆лѣли бꙑшѧ толі-
1042127 кѫ добрѫ дѣтѣль мѫжь вь҆спѣти ·
1042128 а҅ а҅ште и҅ ѥ҅динъ би бꙑлъ чоудимꙑи҆ ·
1042129 довь҆лѣа҅ше нашеи҆ силѣ о҅долѣти ·
1042130 а҅ не нъ толико множь҆ство · трѫтъ
1043101 о҅и҆мъскꙑи҆ · плъкъ непрѣборемꙑи҆ ·
1043102 тъчь҆нъ и҅ на бранехъ непобѣдимꙑ ·
1043103 воле же о̑убо посрѣдѣ и҅хъ вь҆ведъша
1043104 памѧть҆ на о҅бь҆штѫ поль҆зѫ · о҅тъ н҄ихъ
1043105 прѣстоѩ҅штиїхъ състрои҅мъ · прѣдъ-
1043106 показавъше вьсѣмъ · ꙗ҅коже начрь҆та-
1043107 нии мѫжь҆ сихъ мѫжь҆ства · ꙗ҅ко и҅ добл҄ь-
1043108 ства побраньскаꙗ · многашꙿди бо слово꙯-
1043109 писател҄е · и҅ шарописател҄е начрь҆таѭ̑тꙿ
1043110 о҅ви словомъ о̑украшаѭ̑ште · а҅ сии҆ на
1043111 дъскꙑ чрътаѭ̑ште · и҅ многꙑ поо̑усти-
1043112 шѧ на мѫжь҆ство о҅бои҆ · и҅хъже бо слово
1043113 повѣстиѭ̑ и҅ слоухомъ о̑указаатъ сѧ ·
1043114 тѣхъ же и҅ кꙿн҄игꙑ мль҆чѧшта подража-
1043115 ниѥмъ показаѭ̑тъ · такожде же и҅ мꙑ
1043116 въспомѧнемъ прѣстоѩ҅штиїмъ · до-
1043117 брѫ дѣтѣль҆ мѫжь · да ꙗ҅коже се прѣдъ
1043118 лицемъ принесъше дѣа҅ниꙗ и҅хъ · по-
1043119 двигнѣмъ сѧ на подражаниѥ добл҄ꙗи҅-
1043120 шиїхъ · и҅ приснѣи҅шиїхъ подражани-
1043121 мъ · то бо ѥ҅стъ похвал҄ениѥ мѫченикꙿ ·
1043122 о̑утѣшениѥ събъранꙑи҅хъ · ѥ҅же къ до-
1043123 брѣ дѣтѣли · не хотѧтъ бо словеса ꙗ҅же
1043124 о҅ с꙯тꙑи҅хъ · подъ закономъ похвалꙑ
1043125 бꙑти · зан҄еже хвалѧште о҅тъ винꙑ мі-
1043126 ра сего · начѧтъкꙑ похвалъ приѥ҅мл҄ѫ-
1043127 тъ · а҅ и҅мꙿже миръ распѣтъ ѥ҅стъ · како꙯
1043128 можетъ чꙿто о҅тъ сѫштиїхъ вь҆ н҄емъ прі-
1043129 ложити къ славѣ · не бѣ бо ѥ҅дꙿно о҅течь҆-
1043130 ство с꙯тꙑи҅мъ · дроугꙑи҆ бо о҅тъ и҅ноѩ
1043201 странꙑ бѣ · то како ю̑же безградьникꙑ
1043202 ли ѩ наречемъ · и҅ли градь҆никꙑ вьсеѩ
1043203 вь҆сел҄енꙑѩ · ꙗкоже бо въ прѣношениѥ
1043204 събьранꙑи҅хъ · принесеноѥ о҅тъ кого-
1043205 ждо о҅бь҆ште принесъшии҅мъ бꙑваатꙿ ·
1043206 такожде и҅ о҅ блаженꙑи҆хъ сихъ · кого-
1043207 ждо о҅течь҆ство обь҆ште вь҆сѣмъ ѥ҅стъ ·
1043208 и҅ вь҆си сѫтъ о҅тъвьсѫдоу подаѭ̑ште се-
1043209 бѣ о҅течьство · паче же почто и҅штемъ
1043210 градъ стоѩштии҅хъ · на ть҆лѣхъ · о҅ста-
1043211 вл҄ьше нꙑн҄ѣшь҆н҄ии градъ и҅хъ · и҅же ѥ҅-
1043212 стъ разоуменъ · градъ о̑убо ѥ҅стъ мѫче-
1043213 никъ · градъ б꙯жии҆ · ѥ҅гоже хꙑтрецъ
1043214 и҅ сьдѣтел҄ь б꙯ъ · вꙑшьн҄ии їероусали-
1043215 мъ · свободънꙑи҆ мати павь҆лова и҅ ть҆-
1043216 ченъ ѥ҅го · чловѣчь҆скомъ о̑убо рожде-
1043217 ниѥ҅мъ · и҅нъ и҅ного · а҅ д꙯ховноѥ҅ ѥ҅дꙿно
1043218 вь҆сѣмъ · о҅бешть҆ бо о꙯ць и҅мѫтъ богъ ·
1043219 и҅ братиꙗ вьси не о҅тъ ѥ҅дꙿного и҅ ѥ҅дно-
1043220 ѩ рождени · нъ о҅тъ въсꙑн҄ениꙗ доу-
1043221 ховьнааго · въ съвь҆коупл҄ениѥ ѥ҅же лю-
1043222 бь҆вьѭ̑ сами сѧ съчетавъше · ликъ го-
1043223 товъ приложениѥ велико · славѧшті-
1043224 ихъ о҅тъ вѣка г꙯а · не по ѥ҅дномоу събь҆-
1043225 ранꙑ · нъ н꙯а꙯прасно прѣложь҆ше сѧ · ка-
1043226 коже ѥ҅стъ о҅бразъ прѣложениꙗ · сиї
1043227 велии҅ствомъ тѣла · и҅ ю̑ностиѭ̑ ра-
1043228 штениꙗ · и҅ силоѭ̑ тъченъ вь҆сѣхъ сво꙯-
1043229 и҅хъ · о̑ун҄ьше вь҆си въ о҅и҅мъство въ҆чь҆-
1043230 тени бꙑшѧ · и҅ за браньскѫѭ̑ хꙑтро-
1044101 сть · и҅ за мѫжьство д꙯шѧ · того дѣл҄ь-
1044102 ма велиѩ чь҆сти и҅мѣа҅хѫ о҅тъ цѣсара ·
1044103 и҅менити сѫште вь҆сѣми за добрѫ
1044104 дѣтѣль · ѥ҅гда же о̑уже повѣдано бꙑ-
1044105 стъ · ѥ҅гда же о̑уже повѣдано бꙑстъ бе-
1044106 збожьноѥ о҅но и҅ нечь҆стивоѥ повѣда-
1044107 ниѥ · не нарицати х꙯а · а҅ште ли то бѣдꙑ
1044108 подъѥмати · прѣтимъ же бѣ вь҆сѣкъ
1044109 о҅бразъ мѫкꙑ · и҅ многа ꙗ҅рость҆ звѣрі-
1044110 нъска двизааше сѧ· о҅тъ неправедъ-
1044111 нꙑи҅хъ на благовѣрь҆нꙑѩ · кови же и҅ сь҆-
1044112 вѣти зь҆ли на н҄ѧ плетоми бꙑваахѫ ·
1044113 и҅ различь҆ни о҅брази мѫкъ примꙑшл҄е-
1044114 ни бꙑваа҅хѫ · и҅ мѫчимии҅ неослабимі ·
1044115 о҅гн҄ь готовъ мечь и҅зъо҅штренъ · ра-
1044116 спѧтиѥ поставь҆ѥ҅но · пропасть҆ · коло
1044117 воштагꙑ · и҅ о҅ви бѣгаа҅хѫ · а҅ дроузии҆
1044118 послоушаа҅хѫ · и҅ни колѣбаахѫ сѧ ·
1044119 дроузии҅ же и҅скоушениꙗ тъчь҆ѭ̑ прѣ-
1044120 штении о̑убоꙗ҅шѧ сѧ · ини же близъ бꙑ-
1044121 въше лютꙑи҅хъ прѣнемогошѧ · дроу-
1044122 зии҅ же пакꙑ въ подвигъ вь҆лѣзъше ·
1044123 воле же не могѫште до конь҆чинꙑ болѣ-
1044124 зни сътрь҆пѣти · вь срѣдѫ страдани-
1044125 ꙗ о҅тъвръгошѧ сѧ · ꙗ҅коже троуждаѭ̑-
1044126 штии сѧ въ пѫчинѣ · и҅ брѣмена ꙗ҅же и҅-
1044127 мѣа҅хѫ трьпѣниꙗ погоубишѧ · тъгда
1044128 о̑убо сии непобѣдимии҆ · и҅ добл҄ии вои-
1044129 ни хрь҆стови · вьлѣзъше вь срѣдѫ пока-
1044130 заѭ̑штоу кънѧзоу кꙿн҄игꙑ цѣсаревꙑ ·
1044201 и послоушаниꙗ о҅тъ вьсѣхъ просѧштоу · сво꙯-
1044202 бодь҆номъ гласомь҆ дрь҆зо мѫжь҆скꙑ · ни-
1044203 какоже оустрашивъше сѧ о҅ прѣтимꙑи҅хꙿ ·
1044204 вь҆ срѣдѫ вь҆лѣзъшѧ крьстиꙗ҅ни сами сѧ
1044205 нарекошѧ · ѡ̑ле блажении ѩ҅зꙑци · ѥ҅лико
1044206 и҅хъ с꙯тꙑи҅ тъ гласъ и҅споустишѧ · и҅же въ-
1044207 здоухъ приѥ҅мъ свѧштенъ бꙑстъ · а҅гꙿг҄е-
1044208 ли же слꙑшавъше вь҆сплескашѧ · диꙗ҅во-
1044209 лъ же сь҆ бѣсꙑ о̑уꙗ҅звенъ бꙑстъ · г꙯ь же
1044210 на небесехъ написалъ и҅мена и҅хъ · рѣ-
1044211 шѧ же о̑убо къждо и҅хъ : вь҆ срѣдѫ вьшедъ-
1044212 ше крьстиꙗ҅нъ ѥсмъ · и҅ ꙗ҅коже се вь҆лазѧ-
1044213 штеи҅ въ бъраниѥ въкоупѣ и҅мена своꙗ
1044214 глагол҄ѫтъ · и҅ на мѣсто бо бьраниꙗ въ-
1044215 стѫпаѭ̑тъ · ѳакожде же и҅ сии · тъгда
1044216 поврьгъше нареченаа и҅мена своꙗ · ꙗ҅же
1044217 отъ рождь҆ства о҅тъ о҅бь҆штааго с꙯пса · къ-
1044218 ждо себе нарицааше · и то творѣа҅хѫ вь-
1044219 си дроугъ по дроузѣ съчетаѩ себе · тѣ-
1044220 мꙿже бꙑстъ вь҆сѣмъ ѥ҅дꙿно и҅мѧ · о̑уже бо
1044221 ни о҅нъ · ни о҅нъ · нъ вь҆си крь҆стиꙗ҅ни
1044222 наричеми бꙑваа҅хѫ · воле же чьто съ-
1044223 творилъ тъгда владꙑка тъ · лютъ бо꙯
1044224 бѣа҅ше и҅ разлѫченъ · о҅во ласканиѥмꙿ
1044225 тѣшааше · о҅во же хотѣа҅ше съврати-
1044226 ти прѣштении · запрьва о̑убо льштаꙿ-
1044227 ше и҅хъ ласкании҅мъ · покоушаѩ҅ сѧ о҅сла-
1044228 бити о҅тъ настоꙗниꙗ благꙑѩ вѣрꙑ не прѣ-
1044229 дадите глагол҄ѧ ю̑ности вашеѩ · ни мо-
1044230 зѣте и҅змѣнити безъврѣменьноѭ̑
1045101 съмрьтиѭ̑ · сладъкꙑѩ сеѩ жизни · не
1045102 лѣпо ѥ҅стъ о҅бꙑкъшии҅мъ о҅делѣва-
1045103 ти въ рати · зълодѣи҅скоѭ̑ съмрьти-
1045104 ѭ̑ о̑умирати · къ симъ же и҅ дарꙑ о҅бѣ-
1045105 штавааше · а҅ дроугоѥ҅ а҅ше чь҆сти
1045106 о҅тъ ц꙯рѣ и҅ санꙑ прии҅мете · и҅ тъмамі
1045107 примꙑшл҄ении҆ · ласкааше ѩ · ѥ҅гда
1045108 же не о҅слабѣшѧ и҅скоушениѥ҅мъ тѣмꙿ ·
1045109 въ дроугꙑи образъ о̑умꙑшлениꙗ҆ прѣ-
1045110 и҅де · ранами и҅ съмрь҆ть҆ми и҅ мѫками
1045111 безмѣрънами · досаждаа҅ше и҅мъ · о҅нъ
1045112 же сица словеса глаголаа҅ше · а мѫченича
1045113 кака · почꙿто рече ль҆стиши нꙑ ѡ̑ богоборꙿ-
1045114 че · о҅тъстѫпити о҅тъ б꙯а живааго · ти ра-
1045115 ботати бѣсомъ пагоубънꙑи҅мъ · прѣ-
1045116 дълагаѩ намъ своꙗ благаꙗ҆ · что може-
1045117 ши толико дати · ѥ҅лико тъштиши сѧ
1045118 о҅тѧти · ненавиждѫ такого дара тъште-
1045119 тѫ и҅мѫшта · не приѥ҅мл҄ѫ чь҆сти мате-
1045120 ре нечь҆стиꙗ · дарꙑ ли даѥ҅ши о҅стаѭ̑-
1045121 штѧѩ · славѫ ли о҅стаѭ̑штѫѭ̑ · цѣсаре-
1045122 ви ли твориши знана · нъ о҅тъ истоваа҅го꙯
1045123 ц꙯ра о҅тъводиши · почто малꙑ глагол҄ѧ
1045124 мало даѥ҅ши о҅тъ мира сего · о҅ вꙿсемь҆ ми-
1045125 рѣ мꙑ небрѣжемъ · не сѫтъ намъ тъчь҆-
1045126 на видимаа желаѥмꙑѩ надеждѧ · ви-
1045127 диши ли небо се · коль҆ добро ѥ҅стъ видѣ-
1045128 ти и҅ коль велико · и҅ земь҆ѭ̑ колика ѥ҅стъ ·
1045129 и҅ вь҆са ꙗ҅же на н҄еи҆ чоудь҆на · ничтоже о҅тъ
1045130 вь҆сего того тъчь҆но ѥ҅стъ · блаженъства
1045201 праведънꙑи҅хъ · си бо мимоходѧтъ · а҅ на-
1045202 ша прѣбꙑваѭ̑тъ · ѥ҅динъ даръ желѣѭ̑
1045203 вѣнь҆ць праведь҆нꙑи҆ · ѥ҅динѫ славѫ хо-
1045204 штѫ видѣти · и҅ цѣсарествиѥ небесь҆но꙯-
1045205 ѥ · зѣло любь҆ѭ̑ вꙑшь҆нѫѭ̑ честь҆ · мѫкꙑ
1045206 сѧ боѭ̑ г҄еѡ̑нь҆скꙑѩ · о̑устрашаѭ̑ сѧ о҅но꙯-
1045207 го о҅гн҄ѣ · а҅ прѣтимаа҅го вами не боѭ̑ сѧ ·
1045208 ꙗ҅ко клеврѣтъ ми ѥ҅стъ о̑умѣѥ҅тъ говѣ-
1045209 ти · небрѣгѫштиїхъ о҅ коумирѣхъ ·
1045210 стрѣлꙑ о҅трочиѩ имамъ ранꙑ вашѧ · тѣ-
1045211 ло бо биѥ҅ши· ѥ҅же а҅ште дрь҆зѣ сътрь҆пи-
1045212 тъ · славь҆нѣѥ вѣнь҆чаѥ҅тъ сѧ · а҅ште ли
1045213 напрасно о̑умь҆ретъ · о҅тидетъ и҅збꙑ-
1045214 въ сѫдии нѫждь҆нꙑи҅хъ · ции слоужь҆-
1045215 бѫ тѣлесънѫ прѣи҅мъше · ѥ҅ште и҅ д꙯ша-
1045216 ми власти покоушаѥ҅те сѧ · ции б꙯а на-
1045217 шего вꙑшь҆ши сѧ творите · и҅ послѣдь҆-
1045218 н҄еѥ҅ досаждениѥ о҅тъ насъ прии҅мъше
1045219 негодоуѥте · и҅ страшьнꙑи҅ми сими мѫ-
1045220 ками прѣтите · грѣхъ на нꙑ носѧште ·
1045221 благовѣриѥ · нъ не страшивомъ прѣті-
1045222 те · ни о̑ужасънꙑи҅мъ · ни пристрашь҆нꙑ-
1045223 мъ · по божиї же любꙿви ѥ҅се мꙑ · и҅ на коле-
1045224 си привѧзани бꙑти готови · и҅ вѧзани
1045225 бꙑти и҅ жегоми · и҅ вь҆сѣкъ о҅бразъ мѫ-
1045226 кꙑ приѩ҅ти · ѥ҅гда же си слꙑша велича-
1045227 вꙑи҆ о҅нъ и҅ сверѣпꙑи҆ · не сътръпѣвъ
1045228 дръзости мѫжь҆ · прѣвъзвь҆рѣвъ ꙗро-
1045229 стиѭ̑ · съматраꙿше коѥ҅ би примꙑшл҄е-
1045230 ниѥ҅ и҅зобрѣсти · да би длъгѫ и҅мꙿ ·
1046101 сътворилъ съмрьть · о҅брѣте же о̑умꙑ-
1046102 шл҄ениѥ҆ · съмотрите же како ѥ҅стъ лю-
1046103 то · съмотривъ бо ѥ҅стъство тоѩ земьѩ ·
1046104 ꙗ҅ко стоудень҆ велика ѥ҅стъ вь н҄еи · и҅ го-
1046105 дина врѣмене ꙗ҅ко зимна · ношть҆ съ-
1046106 глѧдавъ вь҆ н҄еи҅же паче лютость҆ бꙑва-
1046107 ѥ҅тъ · нъ и҅ сѣвероу тъгда въ тѫ ношть҆
1046108 вѣѭ̑штоу · повелѣ вь҆сѣхъ о҅бнажьше ·
1046109 на ꙗ҅снѣ посрѣдѣ града съмрь҆зъшемъ
1046110 сѧ о̑умрѣти · о҅баче вѣсте ѥ҅лико васъ
1046111 и҅скоусисте зимѫ · ꙗ҅ко тѧжекъ ѥ҅стъ
1046112 о҅бразъ тоѩ мѫкꙑ · нѣстъ бо и҅нѣмъ
1046113 о̑указати нъ и҅скоушь҆шиїмъ҆ · тѣло
1046114 бо вь҆ стоудень҆ въпадъ · запрь҆ва о̑убо
1046115 вь҆се о҅синꙗѥ҅тъ · съсѣдаѭ̑шти сѧ крь҆-
1046116 ви · потомъ възмѫштаѥ҅тъ сѧ · и҅ въ-
1046117 скꙑпитъ · зѫбомъ зꙑбь҆ѭ̑штемъ сѧ ·
1046118 жиламъ съгръждаѭ̑штемъ сѧ · и҅ вь҆се-
1046119 моу тѣлоу невол҄еѭ̑ сълѧцаѭ̑штоу сѧ ·
1046120 болѣзнь҆ же напрасна и҅ люта и҅ неи҅здрі-
1046121 чема · до самѣхъ о̑удовъ доходѧшти ·
1046122 болѣзнь҆но творитъ · мразимꙑи҅мъ
1046123 чоуи҅ство · потомь҆ краи о҅тъпадаѭ̑т ·
1046124 тѣла · ꙗ҅коже о҅гн҄емъ горѫштемъ · о҅тъ-
1046125 гонима бо топлота о҅тъ конецъ тѣла ·
1046126 и҅ въбѣгаѭ̑шти въ глѫбинѫ чѧсти ·
1046127 о҅ть҆ н҄ихъже о҅тъстѫпила · мрь҆твꙑ о҅-
1046128 ставьꙗ҅ѥ҅тъ · а҅ вь҆ н҄ѧже въстѫпаѥ҅тъ бо꙯-
1046129 лѣзни въноситъ · по малоу съмрь҆ти
1046130 находѧшти мразомъ · тъгда о̑убо прі-
1046201 сѫждени бꙑшѧ на ꙗ҅снѣ вь҆сѫ ношть сто-
1046202 ꙗти · ѥ҅гда вѣтръ лютъ сѣверъ вѣꙗ҅ше
1046203 не прѣстаѩ · ѥ҅зеро же бѣ о҅ н҄емъже и҅ градъ
1046204 сътворенъ бꙑстъ · вь҆ н҄емь҆же си истра-
1046205 даа҅хѫ с꙯тии҆ · ꙗ҅коже се пол҄е сътворено бѣ ·
1046206 кон҄емъ тешти · то прѣтворь҆шоу мразꙋ
1046207 ѥ҅го и҅ съмръзъше сѧ велми · пѣши и҅ съ-
1046208 ноузни по н҄емоу хождаа҅хѫ · рѣкꙑ же прі-
1046209 сно текѫштѧ сташѧ помръзъшѧ · мѧ-
1046210 къкоѥ҅ же ѥ҅стъство водь҆ноѥ҅ · камени-
1046211 ѥ подраживо прѣтвори сѧ · сѣверъ же лю-
1046212 тъ вѣѩ вь҆се вь҆ н҄емъже д꙯ша бѣ на съмрꙿ-
1046213 ть҆ рѣа҅ше · тъгда о̑убо слꙑшавъше пове-
1046214 лѣниѥ҅ · съмотри же ми вь҆ се мѣсто · не-
1046215 побѣдимоѥ҅ же мѫжь сь радостиѭ̑ · о҅тъ-
1046216 връгъ къждо и послѣдь҆н҄ѫѫ срачицѫ
1046217 къ съмрь҆ти мразь҆нѣи҅ и҅дѣа҅хѫ · ꙗ҅коже
1046218 се богатъство грабити · сами себе поо̑у-
1046219 штаѭ̑ште и҅ глагол҄ѫште : ѥ҅да съ ризъ
1046220 съвлачимъ сѧ · нъ ветъхаго чловѣка о҅тъ-
1046221 лагаѥ҅мъ · тьлѣѥ҅маа҅го похоть҆ми прѣ-
1046222 ль҆сти · хвалимъ тѧ г꙯и съ сеѭ̑ ризоѭ̑ · и҅
1046223 грѣхъ съ себе съвлачѧште · пон҄еже за зꙿ-
1046224 миꙗ҆ о҅блѣкохомъ сѧ х꙯а дѣл҄ьма съвлѣ-
1046225 цѣмъ сѧ · не мозѣмъ ризъ штѧдѣти
1046226 за породѫ ѭ̑же погоубихомъ · чꙿто въ-
1046227 здамъ г꙯ви · съвлѣченъ бꙑстъ и҅ нашь г꙯ь ·
1046228 чꙿто ѥ҅стъ велико рабови тожде подъѩ҅ти
1046229 ѥ҅же и҅ г꙯ь · паче же и҅ самого г꙯а мꙑ ѥ҅смъ съ-
1046230 вль҆къшеи · о҅и҅ми бо дръзнѫшѧ сътворіти ·
1047101 о҅ни съвлѣкошѧ и҅ раздѣлишѧ ризꙑ · велꙿмі
1047102 о̑убо напсанѫ нашѫ хоулѫ · собоѭ̑ о҅стави-
1047103 мъ · люта ѥ҅стъ зима нъ сладъка порода ·
1047104 болѣзньно съмрьзениѥ · нь҆ сласть҆нъ по-
1047105 кои · мало дожꙿдѣмъ · и҅ лоно а҅враа҅ма па-
1047106 триа҅рха покрꙑѥтъ нꙑ · ѥ҅дноѭ̑ ношти-
1047107 ѭ̑ вь҆сь҆ вѣкъ и҅змѣнимъ · сь҆жь҆жена бѫ-
1047108 ди нога · да въи҅нѫ сь҆ а҅гг҄елꙑ ликоуѥ҅тъ ·
1047109 о҅тѧта бѫди рѫка · да и҅матъ дръзнове-
1047110 ниѥ · къ владꙑцѣ въздѣа҅ти сѧ · коли-
1047111 ко о҅тъ нашихъ о҅и҅мъ · на рати падошѧ ·
1047112 ц꙯роу тьлѣнь҆ноуо̑умоу приꙗ҅знь҆ хранѧ-
1047113 ште · мꙑ же за приꙗ҅знь҆ и҅стовааго ц꙯рѣ ·
1047114 живота сего не прѣдамъ ли · колико зъло-
1047115 дѣи҅скѫ сьмрь҆ть҆ приѩ҅шѧ · ѩ҅ти бꙑвъ-
1047116 ше о҅ неправь҆дахъ · мꙑ же по правь҆дѣ не
1047117 сътрь҆пимъ ли · съ҆мрьти не о̑уклонимъ
1047118 сѧ ѡ̑ сь҆вои҅нꙑ · не дадимъ заждѧ диꙗ҅-
1047119 волови · пль҆ти сѫтъ не поштѧдимъ ·
1047120 пон҄еже бо вь҆сѣко о̑умрѣти ѥ҅стъ · о҅умрѣ-
1047121 мъ да о҅живемъ · да бѫдѫтъ жрь҆тва тѣ-
1047122 леса наша · прѣдъ тобоѭ̑ г꙯и · и҅ да приѩ҆-
1047123 ти бѫдемъ · ꙗ҅коже жрь҆тва жива благо-
1047124 приѩтъна тебѣ · стоудениѭ̑ сеѭ̑ · вь҆се-
1047125 жегоми · добро приношениѥ · ново вь҆съ-
1047126 жежениѥ · не о҅гн҄емь҆ ни стоудениѭ̑ жь҆ре-
1047127 мо · Си словеса о̑утѣшьнаꙗ · подаваѭ̑-
1047128 ште дроугъ дроугоу · и҅ дроугъ дроуга
1047129 поо̑уштаѭ̑ште · ꙗ҅коже се страждѫ на
1047130 рати творѧште · ношть҆ проваждаахѫ ·
1047201 трьпѧште страсть · добл҄ьно радоуѭ̑ште сѧ ·
1047202 о҅ надѣѥ҅мꙑи҅хъ · рѫгаѭ̑ште сѧ противънꙋ-
1047203 о̑умоу · ѥ҅дꙿна же молитва вь҆сѣхъ ·
1047204 Четꙑре десѧте вьнидохомъ въ подвигъ сь ·
1047205 м꙯ вѣньчани бѫдѣмъ владꙑко · да не о҅-
1047206 станетъ ни ѥ҅динъ же о҅тъ чисмене · чьсть-
1047207 но ѥ҅стъ чисмѧ ѥ҅же почелъ ѥ҅си · четꙑрь҆-
1047208 ми десѧтꙑ дь҆нии поста · и҅мꙿже вь҆зако-
1047209 ниѥ҆ вь҆ниде миръ · Четꙑрꙿми десѧтꙑ
1047210 дьнь҆ми постомъ · и҅лиꙗ г꙯а и҅зискавъ г꙯а
1047211 видѣлъ · молитва же тѣхъ така бѣ · ѥ҅-
1047212 динъ же о҅тъ чисмене о҅слабѣвъ · проти-
1047213 вѫ лютꙑи҅мъ бѣжавъ о҅тиде · сѣтова-
1047214 ниѥ безмѣрно с꙯тꙑи҅мъ · о҅ставилъ мол҄е-
1047215 ниꙗ и҅хъ г꙯ь · бес конь҆ца бꙑти · поставь҆-
1047216 ѥ҅нꙑ бо стрѣшти мѫченикꙑ · близъ
1047217 нѣкꙿде въ бан҄и грѣѥ҅мъ · съмотрааше
1047218 бѫдѫштаа҅го · готовъ приѥ҅мл҄ѧ о҅тъ
1047219 о҅и҅мъ прибѣгаѭ̑штии҅хъ къ н҄емоу ·
1047220 нъ и҅ ѥ҅ште бо и҅ то примꙑшл҄ено бꙑстъ ·
1047221 бан҄ѣ близъ · скорѫ помошть҆ прибѣга-
1047222 ѭ̑штии҅мъ подаваѭ̑шти · и҅ то зьлодѣ-
1047223 и҅ми · лѫкавꙿно примꙑшл҄ено бꙑстъ ·
1047224 такого мѣста и҅зъо҅брѣсти · на н҄емъ-
1047225 же готовоѥ о̑утѣшениꙗ о҅слабѣа҅ше · трь҆-
1047226 пѣниѥ подвизаѭ̑штиїхъ сѧ · то славь҆-
1047227 нѣи҅шѧ ꙗ҅вь҆ꙗ҅ше · трь҆пѣниѥ мѫченикꙿ ·
1047228 не тъ бо ѥ҅стъ трь҆пѣливъ и҅же трѣбова-
1047229 нии недои҅матъ · нъ и҅мѣѩи҆ о҅билиѥ ·
1047230 ти въ страдании҆ трь҆пѧ · е҅гда же о̑убо
1048101 они подвизаа҅хѫ сѧ · о҅нъ же блюдѣаше ·
1048102 събѫдѫштеѥ҅ сѧ видѣ видѣниѥ дивь҆-
1048103 но · силꙑ нѣкꙑѩ съ небесъ съходѧштѧ ·
1048104 и҅ ꙗ҅коже се о҅тъ цѣсара · дарꙑ велиѩ о҅и҅мо꙯-
1048105 мъ раздаваѭ̑ште · вь҆сѣмъ же дарꙑ да-
1048106 ꙗ҅хѫ · ѥдꙿного же тъчь҆ѭ̑ о҅ставишѧ бе чь҆-
1048107 сти · недостои҅на рекше : сѫшта небесъ-
1048108 скꙑи҅хъ чь҆стии҆ · и҅же а҅биѥ противѫ бо-
1048109 лѣзни не сътрь҆пѣвъ · къ ратънꙑи҅мъ
1048110 о̑убѣже · люто видѣниѥ҅ праведънꙑи҆-
1048111 мъ · вои҅нъ о̑ушидь҆ храбърꙑи҆ · плѣнь-
1048112 никъ о҅вь҆чѧ х꙯во · звѣроꙗ҅димо · а҅ ѥ҅же о҅каꙿ-
1048113 нѣѥ · ꙗ҅ко и҅ небесь҆нꙑѩ жизни погрѣши
1048114 сѧ · и҅ ни сеѩ҅ же наслади сѧ · а҅биѥ же прико-
1048115 сновении҆ топлотꙑ · пльти ѥ҅го растаа҅въ-
1048116 ши · любѧи҅ же жизнь҆ съпаде сѧ · безако-
1048117 нꙿновавъ вътъште · а҅ стражь҆ ѥ҅гда видѣ
1048118 ѥ҅го о̑уклон҄ьша сѧ · и въ бан҄ѫ текꙿша ·
1048119 вь҆ мѣсто о҅тъбѣгъшааго · самь҆ сѧ о̑устро꙯-
1048120 и҅лъ · и҅ съвръгъ ризꙑ къ нагꙑи҆мъ сѧ
1048121 примѣси · а҅ вь҆пиѩ тожде зъваниѥ свѧ-
1048122 тꙑихъ · кръстиꙗнъ ѥ҅смъ · и҅ напрасні-
1048123 ѥмъ прѣложениꙗ · чоудо сътворилъ зъ-
1048124 рѧштии҅мъ · чисмѧ же напль҆нилъ · и҅ пе-
1048125 чаль҆ бꙑвъшѫѭ̑ · о҅ о̑убѣжавь҆шиїмъ
1048126 приложениѥмъ своимъ о̑утѣшилъ · по-
1048127 драживъ борь҆цѧ прѣдъпль҆чьнꙑѩ ·
1048128 ции въ прь҆вѣѣмь҆ штитѣ падъшааго꙯
1048129 а҅биѥ напльн҄ѣа҅тъ трѫтъ · да не чело
1048130 и҅хъ възмѫтитъ сѧ · падъшии҅мъ · та-
1048201 ково же и҅ о҅нъ сътворилъ · видѣ небесъскаꙿ
1048202 чоудеса · позна и҅стинѫ , прибѣже къ вла-
1048203 дꙑцѣ · причте сѧ съ мѫченикꙑ · о҅бно-
1048204 вилъ ѥ҅же о҅ о̑ученицѣхъ · о҅тиде и҅ю̑да ·
1048205 и҅ вь҆ниде за н҄ь матѳиꙗ · подражникъ
1048206 бꙑстъ паѵлови · сꙑи҆ вь҆чера гонител҄ь ·
1048207 дьнесь҆ е҅ѵа҅гг҄ел҄истъ · съвꙑше и҅ сь҆ зъва-
1048208 ниѥ приѩтъ · не о҅тъ чловѣкъ · ни чловѣ-
1048209 комъ вѣрова · въ имѧ г꙯и и҅соу х꙯а крь҆сти
1048210 сѧ вь҆ н҄ь · не о҅тъ паѵла нъ своѥ҅ѭ̑ вѣроѭ̑ ·
1048211 не въ водѣ · нъ въ своѥ҆и крь҆ви· и҅ тако дь҆-
1048212 нии начинаѭ̑штоу · ѥ҅дначе дꙑхаѭ̑ште
1048213 о҅гню прѣдани бꙑшѧ · и҅ о҅стань҆ци о҅гн҄ьніи҆ ·
1048214 вь҆ рѣкѫ вь҆сꙑпани бꙑшѧ · да вь҆сеѭ̑ тва-
1048215 риѭ̑ · прои҅детъ блаженꙑи҅хъ страсть҆ ·
1048216 на земи подвигошѧ сѧ · стоудень҆ сътрь҆-
1048217 пѣшѧ · о҅гню прѣдани бꙑшѧ вода и҅хъ
1048218 приѩ҅тъ · тѣхъ ѥ҅стъ гласъ · прои҅дохомъ
1048219 сквозѣ о҅гн҄ь и҅ водѫ · и҅ їзведе насъ на про-
1048220 хлаждениѥ · Сии сѫтъ о҅бь҆мъшии на-
1048221 шѫ странѫ · ꙗ҅коже се сꙑнове чѧсти · въ-
1048222 збран҄ѣѭ̑ште нашествиꙗ҆ ратънꙑи҅хъ ·
1048223 не въ ѥ҅дꙿномъ мѣстѣ сѧ затворьше · нъ
1048224 въ многа мѣста сѫште · и҅ многа о҅течь҆-
1048225 ства о̑украшь҆ше · и҅ славно ѥ҅стъ · не по ѥ҅-
1048226 дꙿномоу раздѣл҄ени бꙑвꙿше приѥ҅мь҆ѭ̑-
1048227 штии҅мъ · нъ размѣшени бꙑвъше въ-
1048228 коупѣ ликоуѭ̑тъ · ѡ̑ле чоудо · ни мꙿн҄е
1048229 сѫтъ чисменемъ · ни множаи҅ше бꙑва-
1048230 ѭ̑тъ · а҅ште и҅ на р꙯ и҅хъ раздѣлиши · своѥ҅-
1049101 го чисмене не и҅злазѧтъ · а҅ште въ ѥ҅дꙿно
1049102 сьбереши м꙯ · и҅ тако прѣбꙑваѭ̑тъ по е҅-
1049103 стъствоу о҅гн҄ьноуо̑умоу · о҅гн҄ь бо и҅ къ
1049104 вь҆жагаѭ̑штоуо̑умоу прѣстѫпаѥтъ ·
1049105 и҅ весь҆ ѥ҅стъ о̑у и҅мѫштааго · и҅ четꙑре де-
1049106 сѧте · и҅ вꙿси сѫтъ въкоупѣ · и҅ вꙿси сѫтъ
1049107 о̑у когожде · не завидѧштеѥ благодѣа҅-
1049108 ниѥ · неи҅здаѥ҅маа благодѣть҆ · готова
1049109 помошть крь҆стиꙗ҅номъ · съборъ мѫче-
1049110 никъ · вои҅ни побѣдотворци · ликъ сла-
1049111 вословѧштии҅хъ · колико сѧ бꙑ троуди-
1049112 лъ да бꙑ нѣкако о҅брѣлъ · понѣ ѥ҅дного
1049113 за тѧ молѧшта г꙯а · м꙯ сѫтъ съгласꙿно мо-
1049114 литвѫ въсꙑлаѭ̑ште · и҅деже дꙿва ѥ҅ста и҅-
1049115 ли г꙯ събь҆рани · о и҅мени г꙯ни тоу ѥ҅стъ по-
1049116 срѣдѣ и҅хъ · а҅ и҅деже м꙯ кто о̑уже притъ ·
1049117 ꙗ҅ко нѣстъ б꙯жиѥ тоу пришествиѥ ·
1049118 и҅же скрьбитъ къ четꙑремъ десѧтемъ да
1049119 прибѣгаѥ҅тъ · и҅же сѧ веселитъ кꙿ н҄имъ прі-
1049120 тѣкаѥ҅тъ · о҅въ да и҅збѫдетъ печали · а҅ сь҆
1049121 да поштѧдитъ сѧ веселиѥ ѥ҅го · сꙿде жена
1049122 вѣрна за чѧдъ молѧшти приходитъ ·
1049123 о҅ходѧштоу мѫжеви · за възвраштениꙗ
1049124 молѧшти · недѫгоуѭ̑штоуо̑умоу съпа-
1049125 сениѥ · Съ мѫченикꙑ да бѫдѫтъ про-
1049126 шениꙗ ваша · ю̑ношѧ да тъчꙿникꙑ по-
1049127 дражаѭ̑тъ · о҅тꙿци же да помолѧтъ сѧ
1049128 тацѣхъ о҅трокъ о҅ть҆ци бꙑти · а҅ мате-
1049129 ри добрꙑ матере повѣсть да вꙑкнѫтꙿ ·
1049130 мати ѥдꙿного блаженꙑи҅хъ · тѣхъ ви-
1049201 дѣвъши прокꙑи҆хъ · о̑уже стоудениѭ̑ о̑у-
1049202 меръшѧ · а҅ своѥ҅го и҅наче дꙑхаѭ̑шта ·
1049203 за силоѭ̑ и҅ за сътрь҆пѣниѥ лютꙑи҅хъ ·
1049204 о҅ставь҆ꙗ҅ѭ̑штемъ ѥ҅го кнѧземъ · ꙗ҅коже
1049205 могѫшта нѣкако размꙑслити · сама
1049206 свои҅ма рѫкама вь҆земꙿши на рамо · възло꙯-
1049207 жи на кола · на н҄ихъже прочии иже лежѧ-
1049208 ште · на о҅гн҄ь везоми бѣа҅хѫ · по и҅сти-
1049209 нѣ мати мѫченича · не и҅споусти бо сль҆-
1049210 зѫ немоштьнѫѭ̑ · ни и҅звѣштала ни-
1049211 чь҆соже · ни сь҆мѣрено ни недостои҅но
1049212 врѣмени · нъ и҅ди рече ѡ̑ с꙯ноу на добръи҆
1049213 пѫть҆ · съ тъчникꙑ свои҅ми и҅ съ дроу-
1049214 гꙑ свои҅ми · не о҅тълѫчи сѧ лика · не по-
1049215 кажи сѧ послѣжде и҅нѣхъ владꙑцѣ по
1049216 и҅стинѣ · добра корене добра же и҅ лѣто-
1049217 расль҆ · показа доблаꙗ мати · ꙗ҅ко о̑у-
1049218 чении҅ми благꙑѩ вѣрꙑ вь҆скрь҆мила
1049219 и паче · неже млѣкомъ · о҅нъ же тако
1049220 въскръмь҆ѥ҅нъ бꙑвъ · сице посланъ бꙑ-
1049221 стъ о҅тъ благовѣрнꙑѩ матере · а диꙗ҅-
1049222 волъ о҅тиде посрамь҆ѥ҅нъ · Вь҆сѫ бо тва-
1049223 рь҆ двигнѫвъ на н҄ихъ · въсѫ о҅брѣте
1049224 побѣдимѫ доброѭ̑ дѣтѣлиѭ̑ мѫжь҆ ·
1049225 ношть҆ лютовѣтрь҆нѫ · земь҆ѭ̑ зимнѫ ·
1049226 и҅ часъ врѣмени о҅бнажениѥ тѣлесъ ·
1049227 ѡ̑ле ликъ с꙯тъ · ѡ̑ле сьнемъ свѧштенъ ·
1049228 ѡ̑ле трѫтъ непобѣдимъ · ѡ̑ле о҅бь҆штиї
1049229 хранител҄е рода чловѣчь҆скааго · добри
1049230 о҅бь҆шть҆ници печали · съпоспѣшници
1050101 мольбꙑ · звѣздꙑ вь҆сел҄енꙑѩ · цвѣти
1050102 црь҆къвьнии҆ · Васъ не земл҄ѣ покрꙑ-
1050103 ла · ни небо приѩтъ · о҅твръзошѧ вра-
1050104 та раи҅скаꙗ · достои҅но видѣниѥ҆ воѥ҅-
1050105 мъ · а҅гг҄ел҄ьскꙑи҆мъ · достои҅но патриа҅-
1050106 рхомъ · пророкомъ правь҆дꙿникомъ · мѫ-
1050107 жи вь самомъ цвѣтѣ ю̑ности · о҅ житиї
1050108 небръгъше · паче родител҄ь · паче чѧдъ
1050109 г꙯а вь҆злюбь҆ше · самого житиꙗ раште-
1050110 ниѥ носѧште · прѣзь҆рѣшѧ врѣменъ-
1050111 нѫѭ̑ жизнь҆ · да прославѧтъ б꙯а · въ оудѣ-
1050112 хъ свои҅хъ · позориште бꙑвъшѫ миро-
1050113 ви · и҅ а҅гг҄еломъ и҅ чловѣкомъ · съпадъ-
1050114 шии҅хъ вь҆здвигошѧ · сѫмнѧштиїхъ
1050115 сѧ о̑утврь҆дишѧ · благовѣрь҆нꙑи҅мъ же-
1050116 ланиѥ соугоубишѧ · ѥ҅днѫ побѣдѫ
1050117 вь҆си благѫѭ̑ вѣрѫ вьздвигошѧ · ѥ҅ді-
1050118 нѣмъ же и҅ вѣньцемъ · правдꙑ о̑укра-
1050119 сишѧ сѧ · о҅ х꙯ѣ і꙯̈сѣ г꙯и нашемъ · ѥ҅моу-
1050120 же слава и҅ дръжава · вь҆ вѣкꙑ вѣкомь
1050121 а҅мин ⁘ 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
1050124 мѣсѧца марта въ і꙯̈ мѫка с꙯тааго кодрата
1050125 и҅ и҅же сь н҄имъ ⁘
1050126 Отъ многъ и҅ различенъ градъ · похꙑ-
1050127 штеномъ бꙑвъшемъ крьстиꙗ҅номъ ·
1050128 вь҆ врѣмена дек҄иꙗ ц꙯ра и҅ о̑уа҅лериꙗ҅на ·
1050129 и҅ ведомомъ бꙑвъшемъ вь никоми-
1050130 диискꙑи градъ вѵѳиниѩ · и҅ вь ть҆мь-
1050201 ницѫ въвръженомъ бꙑвъшемъ · и҅ съ вьсѣцѣ-
1050202 мъ о̑утврь҆ждении҅мъ · блюдоми бѣа҅хѫ на
1050203 въпрашаниѥ҆ · да а҅ште рачѧтъ жрътвъно ꙗ҅-
1050204 сти · то без мѫкъ о҅тъпоуштени бꙑвъше ·
1050205 пакꙑ въ своѥ къждо и҅хъ и҅детъ о҅течь҆ство ·
1050206 страхоу же многоу сѫштоу въ градѣ крьсть-
1050207 ꙗ҅номъ · паче же · и҅мꙿже въ к҄есарии҆ · декиоу
1050208 ц꙯рю прѣбꙑвати · о҅ви о̑убо бѣжаа҅хѫ въ горꙑ ·
1050209 о҅ви же на селѣхъ сѫште таꙗ҅хѫ сѧ · и҅скоусь҆-
1050210 нии҅ же и҅ добии х꙯сови раби · съ о̑упꙿваниѥмъ
1050211 въ градѣ прѣбꙑваа҅хѫ въ мнозѣ радости ·
1050212 о҅жидаѭ̑ште · да некъли нѣкъгда и҅ ти
1050213 съподобѧтъ сѧ прославити б꙯а · ѥ҅динъ же
1050214 о҅тъ тѣхъ сꙑ · блаженꙑи кодратъ · връсто-
1050215 ѭ̑ и҅ добротоѭ̑ и҅ родомъ · и҅ богатъствомъ
1050216 и҅ ѥ҅же вьсего и҅стинь҆нѣѥ҆ · богочь҆стиѥмъ
1050217 о̑украшенъ · приходѩ къ тъмничьноуо̑у-
1050218 моу · стражоу · и҅ къ вои҅номъ даѩ и҅мъ мно-
1050219 го злато · безъ соумь҆нѣниꙗ затворенѣи҆ тоу
1050220 братии слоужаа҅ше · комоуждо и҅хъ потрѣ-
1050221 бъноѥ приносѧ · и҅ дръзѣи҅шѩѩ на мѫче-
1050222 ниѥ · мол҄ѣше поминати ѥ҅го вь҆ цѣсарь҆ствѣ
1050223 господьни · а҅ страшивꙑѩ дръзꙑ творѣ-
1050224 ше поо̑уштаѩ ѩ · не боꙗ҅ти сѧ нъ радовати ·
1050225 поминаѩ и҅мъ ꙗ҅ко мнози о҅тъ ч꙯лкъ · не ль҅гъ-
1050226 ко · не съ многоѭ̑ болѣзниѭ житиꙗ сего
1050227 о҅тъходѧште · ни нꙑнꙗшь҆нѧѩ жизни
1050228 съподобишѧ сѧ · ни тамо покоꙗ полоучи-
1050229 шѧ · и҅ коѩжде болѣзни · съдравиѥ҅ съказа-
1050230 ѩ глаголааше · ꙗ҅ко ѥ҅же за х꙯а троудити сѧ ·
1051101 паче же ѥ҅же за н҄ь о̑умь҆рѣти · мъзда-м-нога-
1051102 мъ и҅ великамъ ходатаи ѥ҅стъ · Бꙑвъшоу
1051103 же таковоуо̑умоу дьни · вь҆ н҄ьже прѣдъсѣ-
1051104 дъ а҅нѳѵпатъ въ народѣ · повелѣ приве-
1051105 сти рабꙑ х꙯совꙑ на сѫдиште · приведено-
1051106 мъ же и҅мъ бꙑвь҆шемъ прѣдъ н҄ь · рече а҅нѳꙋ-
1051107 патъ къ б꙯жиѥ҅мъ рабомъ : да повѣдаѥ҅тъ
1051108 къждо васъ своѥ҆ и҅мѧ · и҅ санъ и҅ о҅тъчь҆ство ·
1051109 Блаженꙑи҅ же кодратъ зади за вь҆сѣми стоѩ ·
1051110 не дръжимъ никꙑи҅мъже къ въпрошени-
1051111 ю̑ а҅нѳоупата · пръвꙑи҆ вь҆сѣхъ · великомъ
1051112 гласомъ о҅тъвѣштаваа҅ше · крь҆стиꙗ҅ни на-
1051113 ричемъ сѧ · се ѥ҅стъ чоудь҆ноѥ и҅мѧ наше ·
1051114 слава вьсѣхъ насъ и҅ доброродъство ѥ҅дно ѥ҅стъ ·
1051115 раби ѥ҅смъ і꙯̈с х꙯са г꙯а небесъскааго · и҅ неви-
1051116 димааго б꙯а · градъ же комоуждо насъ ѥ҅сть ·
1051117 небесъскꙑи ѥроусалимъ · вь н҄ьже вь҆сели-
1051118 тъ г꙯ь вь҆сѧ надѣѭ̑штѩѩ сѧ на н҄ь · да о̑убо
1051119 о̑уже слꙑша вь҆са наша а҅нѳѵпате · Анѳѵ-
1051120 патъ же а҅кꙑ въ забь҆вении бꙑвъ · о҅ дръзо-
1051121 сти мѫжа того · рече къ слоугамъ : о҅тъча-
1051122 ꙗвъшааго сѧ о҅ного приведѣте прѣдъ мѧ ·
1051123 да виждѫ что дръзость҆ ѥ҅го прио҅брѣте ѥ҅-
1051124 моу · о҅нъ же слꙑшавъ · и҅ прошъдъ сквозѣ
1051125 народъ самъ прискочи · и҅ ставъ прѣдъ въсѣ-
1051126 ми · и҅ прѣкръстивъ сѧ рече къ а҅нѳоупатоу :
1051127 самъ придохъ а҅нтоупате прѣдъ тѧ · прѣ-
1051128 дъборникъ бꙑвъ дроужинѣ своѥ҅и҆ · про-
1051129 тивѫ о҅ть҆цоу твоѥ҅моу диꙗ҅волоу · въскорѣ
1051130 о̑убо твори ѥ҅же хоштеши · да о̑увѣси о҅тъ
1051201 и҅скоуса сего · ꙗ҅ко х꙯сови ѥ҅смъ вои҅ни · и҅ призꙑ-
1051202 ваниѥ҅мъ владꙑкꙑ нашего · непобѣдни сѫ-
1051203 ште о҅ къзнехъ · вои҅на твоѥ҅го сотонꙑ · стои҅-
1051204 мъ противѫ крѣпѧште сѧ · Анѳѵпатъ рече :
1051205 глагол҄и о҅тъчаа҅не и҅мѧ своѥ҆ пръвоѥ҆ · и҅ при-
1051206 лоучаи · с꙯тъї кодратъ рече : рѣхъ ти ꙗ҅ко крꙿь-
1051207 стиꙗ҅нъ ѥ҅смъ · и҅ а҅зъ и҅ вь҆си сии҆ · ѩ҅же види-
1051208 ши братиѭ̑ моѭ̑ · прилоучаꙗ҅ же не и҅мамъ
1051209 нъ раби г꙯ни ѥ҅смъ· се ѥ҅стъ наше доброродь҆-
1051210 ство · а҅нѳѵпатъ рече : не достои҅тъ ти кръ-
1051211 стиꙗ҅ноу сѧ нарицати · ѥ҅лꙿма повелѣниѥ҆
1051212 непобѣдимꙑи҅хъ ц꙯ръ · о̑умараѥтъ тѧ · ви-
1051213 ждѫ же тѧ и҅ доброличь҆на · и҅ рѣчива зѣло ·
1051214 да о̑убо послоушаи мене дроуже · и҅ вь҆звѣ-
1051215 штѫ о҅ тебѣ къ цѣсароу · и҅ старѣи҅шинъскꙋ-
1051216 моу саноу бѫдѫ ти ходатаи҆ · тъчь҆ѭ̑ а҅ште
1051217 б꙯гꙑ благодарь҆ствиши · прѣблаженꙑи҅
1051218 же мѫченикъ х꙯совъ кодратъ рече а҅нѳѵ-
1051219 пате · не ѫ҅родъствоуи богꙑ г꙯лѧ · не бо сѫтъ
1051220 б꙯зи мнози · нъ ѥ҅динъ богъ о҅тецъ · о҅тъ н҄е-
1051221 гоже вь҆са · и҅ ѥ҅динъ г꙯ь і꙯с х꙯с · и҅мꙿже вь҆са ·
1051222 Анѳѵпатъ речѧ : сѫтъ о̑убо множаи҅ши б꙯зи ·
1051223 ц꙯ръ же заповѣда двѣма на десѧте жрь҆ти бо-
1051224 гома · и҅мꙿже повинѫти сѧ подобаатъ · и҅ по-
1051225 клонити · с꙯тꙑи кодратъ съ дръзновениї-
1051226 мъ великомъ гласомъ възъпи г꙯лѧ : не добро
1051227 ѥ҅стъ многомъ богомъ бꙑти · ѥ҅динъ богъ
1051228 да бѫдетъ · ѥ҅динъ ц꙯ръ · Тъгда а҅нѳѵпатъ
1051229 разгнѣвавъ сѧ повелѣ и сьвлѣшти · и҅ на дь҆-
1051230 стѣ протѩгъше бити и жилами соуровамі
1052101 глагол҄ѧ : повѣждъ си и҅мѧ · о҅номоу же не
1052102 о҅тъвѣштаваѭ̑штоу · въпрашааше слꙋ-
1052103 гꙑ а҅нѳѵпатъ : что и҅мѧ ѥ҅моу ѥ҅стъ · о҅ні
1052104 же рѣшѧ кодратъ · нъ и велика рода ѥ҅стъ ·
1052105 а҅нѳѵпатъ рече поштѧдите и҆ · и҅ въстави-
1052106 те и о҅тъ дрѣва · и҅ рече к н҄емоу чꙿто се сътво꙯-
1052107 ри намъ · почꙿто прокоуди чинъ свои҆ · и҅ при-
1052108 зъвавꙑ и҆ близъ себе рече к н҄емоу : почꙿто
1052109 санъ свои и҅ родъ о҅ставивъ · къ соуѥ҅ть҆нѣ-
1052110 и҆ крь҆стиꙗ҅нь҆стѣ вѣрѣ пристѫпи ·
1052111 Блаженꙑи҅ же кодратъ рече : а҅зъ бърахъ прі-
1052112 падати въ домъ бога моѥ҅го паче · некъли
1052113 жити въ жилиштихъ грѣшънꙑи҅хъ ·
1052114 а҅нѳоупатъ рече послоушаи҆ мене и҅ пожь҆ри
1052115 богомъ · да не ꙗ҅ко зълодѣи зьлѣ о̑умь҆ре-
1052116 ши · с꙯тꙑи҆ кодратъ рече : блаженъ ѥ҅стъ
1052117 мѫжъ и҅же не и҅детъ на пѫть нечь҆сти-
1052118 вꙑихъ · и҅ на сѣдалишти пагоубънꙑи҅-
1052119 хъ не сѣде · нъ бѫдетъ въ законѣ г꙯ни во-
1052120 лꙗ ѥ҅го · перинии҆ · а҆нѳѵпатъ рече : не прѣ-
1052121 ль҆штаи себе кодрате · о҅ вь҆сѣкомъ бо крь҆сті-
1052122 ꙗ҅нѣ · казнь҆ цѣсарь҆ска лежитъ · любо о̑у-
1052123 богъ ѥ҅стъ любо богатъ · любо сановитъ лю-
1052124 бо смръдъ · то ни того поштѧдитъ сѫдъ ·
1052125 с꙯тꙑи рече : е҅и҆ · и҅бо божиѥ писаниѥ҆ г꙯летъ ·
1052126 нѣстъ рабъ ни свободь҆ · нѣстъ богатъ и҅ ні-
1052127 штъ · ни варваръ · ни скѵѳъ · ни е҅линъ ни
1052128 жидовинъ · вь҆си бо о҅ господи ѥ҅дино ѥ҅смъ ·
1052129 зан҄е мол҄ѫ тѧ казнь҆ ц꙯рь҆скѫ · и҅ бол҄ѣрь҆скѫ
1052130 въскорѣ съконь҆чаи о҅ мь҆нѣ · а҅зъ бо крь҆сть҆ꙗ҅-
1052131 нъ ·
1052201 ѥ҅смъ · родъ мои҆ и҅ достои҅нъство съ с꙯тꙑи҆ми ѥ҅-
1052202 стъ свѣть҆ль҆ство и҅мѫштиихъ · а҅ не о҅тъ ч꙯лкъ
1052203 и҅же дь҆несь сѫтъ · а҅ о̑утрѣ не бѫдѫтъ · а҅нѳѵ-
1052204 патъ рече : послоушаи҆ мене и҅ пожь҆ри · и҅ на-
1052205 сꙑштаи҅ сѧ жизни сеѩ҆ и҅ свѣта сего · и҅ то гла-
1052206 гол҄ѧ а҅нѳѵпатъ проплака сѧ съ стенаниимꙿ
1052207 великомъ · добл҄ии҅ же мѫченикъ кодратъ ·
1052208 рече к н҄емоу : не прѣдълагаи҅ ми змиїнъ
1052209 оумꙑшлꙗи · и҅ диꙗ҅вол҄ь не проливаи слъзъ ·
1052210 пь҆се и҅ въсхꙑшть҆ниче · не и҅маши бо мене
1052211 прѣль҆стити · раба б꙯жиꙗ · Маѯимъ кнѧзъ
1052212 рече : пронꙑривꙑи чловѣче · господинъ мои҆
1052213 вель҆лѣпꙑи милоуѥ҅тъ тѧ · а҅ тꙑ досаждаѥ҅-
1052214 ши ѥ҅моу · с꙯тꙑи кодратъ рече : самъ себе
1052215 да сѧ плачетъ · о҅ мь҆нѣ бо нѣстъ трѣбѣ
1052216 плакати сѧ · ни миловати · а҅ште ли о̑убо
1052217 а҅нѳѵпатъ сѫдитъ · то тꙑ кто ѥ҅си прѣдь҆
1052218 н҄имъ вѣштаваѩ҆ · довь҆лѣѥ҅тъ намъ си ·
1052219 а҅ште ли и҅ тꙑ старѣи҆шина хоштеши бꙑти ·
1052220 то богъ тѧ проклъни · коментарисии рече :
1052221 тако ми твои полоучаи владꙑко мои҆ а҅нѳѵ-
1052222 пате · а҅ште сего тако о҅ставиши · то не и҅ма-
1052223 тъ сѧ лѣнити и҅ тѣхъ самѣхъ ц꙯ръ о̑укара-
1052224 ти · и҅ прио҅брѧштеши намъ залазъ не хꙋ-
1052225 дъ · с꙯тꙑи кодратъ рече : по и҅стинѣ ꙗ҅ко꙯-
1052226 же рече б꙯жиѥ писаниѥ · въскѫѭ̑ велича-
1052227 шѧ сѧ странꙑ · и҅ людиѥ҆ поо̑учишѧ сѧ ть҆-
1052228 штетънꙑи҅мъ · прѣдъсташѧ ц꙯ре земь-
1052229 стии҆ · и҅ кнѧзи събрасѧ сѧ коупь҆но · о҅ го-
1052230 споди и҅ о҅ христосѣ ѥ҅го · се бо и҅ нꙑнꙗ о҅тъ соу-
1053101 ѥ҅тънꙑи҅хъ кнѧзъ · рабъ б꙯жиї сѫдъ приѥмꙿь҆-
1053102 ѥ҅тъ · а҅нѳѵпатъ рече : съвлѣкъше бездарь҆-
1053103 ствь҆наа҅го · пакꙑ биꙗ҅те · да въспрѧнѫвъ
1053104 повинетъ сѧ богомъ · и҅ заповѣдемъ владꙑ-
1053105 къ нашихъ цѣсарь҆ · биѥ҅мъ же блаженꙑи҆
1053106 глаголаа҅ше : слава тебѣ б꙯же г꙯и і꙯̈схе · ꙗ҅ко и҅ ме-
1053107 не грѣшь҆нааго и҅ недостои҅наа҅го съподобі-
1053108 лъ ѥ҅си · и҅мене твоѥ҅го ради се вьсе пострада-
1053109 ти · да и҅ а҅зъ о̑убогꙑи причꙿтенъ бѫдѫ къ
1053110 рабомъ твои҆мъ · любимꙑи҆мъ тобоѭ̑ ·
1053111 благодарь҆ствоуѭ̑ тѧ г꙯и · съподоби мѧ вла-
1053112 дꙑко · и҅спль҆нити сѧ с꙯тааго твоѥ҅го д꙯ха ·
1053113 даждъ ми мѫдрость҆ и҅мѣти · о҅ тебѣ · и҅ не-
1053114 прѣклонънѫ вѣрѫ моѭ̑ съхрани · о̑умѫ-
1053115 дри мѧ мѫдростиѭ̑ твоѥ҅ѭ̑ · ꙗ҅ко нꙑнꙗ врѣ-
1053116 мѧ ѥ҅же о҅тъ тебе застѫпь҆ѥ҅ниѥ · нꙑнꙗ
1053117 врѣмѧ и҅звол҄ениꙗ · нꙑнꙗ врѣмѧ ꙗ҅же о҅тъ
1053118 тебе помоштъ · о҅свѣти мѧ и҅ о̑утвръди мѧ
1053119 о҅бѣштаниѥ҅мъ твои҆мъ · прии҅ми мѧ да
1053120 прославитъ сѧ и҅мѧ твоѥ · мноѭ̑ о̑убогꙑи҆-
1053121 мъ рабомъ твои҅мъ · съвръши мѧ о҅ твоѥ҅мъ
1053122 и҅мени · и҅ приведи мѧ къ твоѥ҅моу о҅ть҆цоу ·
1053123 и҅сповѣждъ мѧ прѣд н҄имъ бꙑти ми рабꙋ
1053124 твоѥ҅моу · е҅и҅ г꙯и і꙯̈соу х꙯е мол҄ѫ тѧ · съвръши
1053125 ми течениѥ · биѭ̑штиїмъ же и҅змѣнивꙿ-
1053126 шемъ сѧ пѧть҆ кратꙑ · и҅ о҅тънемогъше-
1053127 мъ · кръвь҆ течааше рѣками и҅ съ пль҆тиѭ̑ ·
1053128 о҅тъ блаженааго мѫченика · а҅нѳѵпатъ ре-
1053129 че къ с꙯тоуо̑умоу : вѣроуѥ҅ши ли понѣ нꙑ-
1053130 н҄ѣ кодрате богомъ · блаженꙑ кодратъ
1053201 глаголааше : капишта поганъскаꙗ сьребро꙯
1053202 и҅ злато · о̑уста и҅мѫтъ и҅ не глагол҄ѫтъ · о҅чи
1053203 и҅мѫтъ и҅ не о̑узь҆рѧтъ · о̑уши и҅мѫтъ и҅ не
1053204 о̑услꙑсѧтъ · ноздри и҅мѫтъ и҅ не о҅бон҄ѣ-
1053205 ѭ̑тъ · рѫцѣ и҅мѫтъ и҅ не посѧжѫтъ · не въ-
1053206 згласѧтъ грътань҆ми свои҅ми · подобь҆-
1053207 ни и҅мъ бѫдѫтъ творѧштии ѩ · и҅ вь҆си о̑у-
1053208 пꙿваѭ̑штии на н҄ѩ · перинии а҅нѳѵпатъ
1053209 рече : ть҆мномъ словомъ хоулиши · мь҆нѧ
1053210 зазь҆рѣти · послоушаи о̑убо кодрате и҅
1053211 пожь҆ри богомъ · с꙯тꙑи кодрат̈ рече : сло-
1053212 весемъ ть҆мнꙑи҆мъ добрѣ рече · тъмь҆-
1053213 на бо ти и҅стина сѧ мнитъ · прѣлесть҆ же
1053214 свѣтъла · свѣтъломъ о̑убо словесемъ ·
1053215 прѣродитель҆нꙑи҆ми начь҆нѫ гласꙑ ·
1053216 вѣдомо да бѫдетъ тебѣ · ꙗ҅ко богомъ тво꙯-
1053217 и҅мъ не жърѫ · и҅ заповѣди к҄есаровѣ и҅ бо-
1053218 л҄ѣрь҆стѣ не повинѫ сѧ · зан҄е а҅ште хоште-
1053219 ши мѫчити · то твори вол҄ѫ своѭ̑ · и҅ скорѣ-
1053220 ѥ къ небесъскоуо̑умоу ц꙯роу пось҆л҄и мѧ ·
1053221 Анѳѵпатъ рече : тако ми богꙑ не и҅мамъ
1053222 тебе поштѧдѣти · нъ нѣкацѣми мѫка-
1053223 ми и҅ горь҆коѭ̑ сь҆мрь҆тиѭ̑ погоубь҆ѭ̑ тѧ
1053224 о҅каꙗ҅не · дь҆ни о̑уже пришъдъшоу · пове-
1053225 лѣ вь҆сѧ вести ѩ вь темницѫ · повелѣвъ
1053226 брь҆селиѥ тлъчено подъ хрьбьтъ блажена-
1053227 а҅го мѫченика подосꙑпати · и҅ камꙑ ве-
1053228 ликъ възложити на прь҆си ѥ҅моу · и҅ нозѣ
1053229 ѥ҅моу въ гладѫ въложити · желѣзꙑ же
1053230 о҅ковати и въсѫдоу · и҅ сътворишѧ тако
1054101 с꙯тоуо̑умоу · и҅ небрѣгошѧ ѥ҅го тако на
1054102 многꙑ дь҆ни · Блаженꙑи же кодратъ ·
1054103 ꙗ҅ко по и҅стинѣ добии страстотръпецъ ·
1054104 доброчь҆стиꙗ · добь҆ѥ сътрьпѣ лютꙑѩ҆
1054105 тꙑ мѫкꙑ · и҅ не прѣмѣни сѧ о҅ть б꙯жиѩ
1054106 надеждѧ · Шъдъ же а҅нѳѵпатъ вь҆ н҄ик҄е-
1054107 и҅скꙑи градъ · повелѣ с꙯тꙑи҆мъ мѫчени-
1054108 комъ вьслѣдовати · въшъдъ же въ цръкъ-
1054109 виште · и҅ пожъръ коумиромъ · повелѣ
1054110 прѣдъставити с꙯тꙑѩ · вь҆ниде же и҅ с꙯тꙑи҆
1054111 кодратъ · ꙗ҅ко нѣкоторꙑи҆ добии вои҆нъ
1054112 пъваѩ своѥ҅ѭ̑ силоѭ̑ · на сьнитиѥ ратьни-
1054113 къ · прѣди и҅дꙑи҆ грь҆дѣ на рать҆никꙑ ·
1054114 вь҆зираѥтъ кръстъ на лици показаѩ҆ о̑у-
1054115 страшаѥ҅тъ ратьничь҆скъ плъкъ · тако-
1054116 жде и҅ добии сии҆ · прѣдъ вь҆сѣми с꙯тꙑи҅ми
1054117 и҅дѣа҅ше · свѣтъло вь҆се лице и҅ силно пока-
1054118 заѩ · и҅ ѫ҅зꙑ о҅блежѧштѩ на н҄емъ · а҅кꙑ
1054119 о̑утварь҆ многоцѣнꙿнѫ и҅мꙑ на себѣ велі-
1054120 чааше и҅ радоваа҅ше сѧ · ꙗ҅коже чоудити
1054121 сѧ е҅линъскꙑи҆мъ философомъ · крь҆сть҆-
1054122 ꙗ҅нь҆стѣи мѫдрости и҅ трь҆пѣнию̑ · и҅ сла-
1054123 вити бога глагол҄ѫштемъ · по и҅стинѣ ве-
1054124 лика ѥ҅стъ вѣра крь҆стиꙗ҅нъска · ꙗ҅коже
1054125 и҅ многомъ о҅тъ н҄ихъ вѣровати богоу ·
1054126 и҅ ѥ҅гда сташѧ прѣдъ а҅нꙿѳѵпатомъ · о̑умо꙯-
1054127 ли с꙯тꙑи кодратъ слоугꙑ · да того прьвѣ-
1054128 ѥ слоугꙑ вь҆ведѫтъ · вь҆веденоу же ѥ҅моу
1054129 бꙑвъшоу прѣдъ а҅нѳѵпата · рече а҅нѳѵ-
1054130 патъ къ с꙯тоуо̑умоу : пожь҆ри богомъ ·
1054201 с꙯тꙑи кодратъ рече : рабъ а҅зъ христоса рекъ-
1054202 шааго · бози и҅же н꙯бсе ◌҅ земл҄ѧ не сътворь҆-
1054203 шѧ · да погꙑбнѫтъ · а҅нѳоупатъ речѧ :
1054204 пожри кодрате · мѫченикъ рече : не жърѫ
1054205 рѣхъ ти о̑убо ꙗ҅ко х꙯совъ робъ ѥ҅смъ · а҅нѳѵ-
1054206 патъ глагола : повинѫти ти сѧ подобаа҅-
1054207 тъ закономъ ц꙯ремъ · а҅ не х꙯соу твоѥ҅моу
1054208 ꙗ҅коже г꙯леши · с꙯тꙑи кодратъ рече : Азъ
1054209 ц꙯роу моѥ҅моу х꙯соу повиноуѭ̑ сѧ · а҅ не чло-
1054210 вѣкомъ не вѣдѫштии҅мъ б꙯а · молити сѧ
1054211 о̑убо за н҄ѧ повелѣно ѥ҅стъ намъ ѥ҅стъ · да
1054212 некли о҅братѧтъ сѧ и҅ прии҅мѫтъ о̑увѣдѣ-
1054213 ниѥ и҅стинꙑ · жръти же коумиромъ ни-
1054214 какоже · а҅нѳѵпатъ рече : да а҅ште о̑убо мо꙯-
1054215 лиши сѧ за ц꙯рѧ · то подоба ти ѥ҅стъ и҅ пове-
1054216 лѣниѥ҅мъ и҅хъ повиновати сѧ · пишетъ
1054217 бо сѧ · о҅тъдати кесарово к҄есареви · и҅ б꙯жи-
1054218 ѥ богоу · с꙯тꙑи кодратъ рече : за село моѥ҆
1054219 и҅скоупихъ сѧ к҄есароу · и҅ б꙯оу моѥ҅моу по-
1054220 добаа҅тъ ми и҅скоупити сѧ и҅же о҅ н҄емъ длъ-
1054221 гоу · Повелѣлъ же ѥ҅стъ жрьти крь҆стиꙗ҅-
1054222 номъ · любо ли оумирати не жь҆рѫштемь҆ ·
1054223 мꙑ же готови ѥ҅смъ за христосово и҅сповѣ-
1054224 даниѥ · не тъчь҆ѭ̑ ѥ҅дноѭ̑ о̑умрѣти · нъ
1054225 и҅ тꙑсѫштами · Анѳѵпатъ рече : види-
1054226 ши ли колико множь҆ство крьстиꙗ҅нъ
1054227 пожръшѧ б꙯ви · ѥ҅да тѣхъ мнитъ ти сѧ
1054228 бꙑти добрѣи҅шоу · с꙯тꙑи҆ кодратъ
1054229 рече : зѣло добрѣи҅ доброродь҆нѣи ѥ҅смъ ·
1054230 ꙗ҅ко не пожръхъ · кꙿде же сѫтъ пожъръшеи ·
1055101 не виждѫ и҅хъ о̑убо · и҅ повелѣ а҅нѳѵпатъ
1055102 привести ѩ прѣдъ сѧ · и҅ ꙗ҅ко ѩ хотѣшѧ въве-
1055103 сти · блаженꙑи кодратъ да не видѣнъ
1055104 и҅ми бѫдетъ · тако просто стоѩ · рече къ а҅-
1055105 нѳѵпатоу повели да мѧ о҅трѣшѧтъ · о҅трѣ-
1055106 шеноу же ѥ҅моу бꙑвъшоу · текъ блаженъи҆
1055107 въ цръкъвиште · и҅ вь҆са капишта сътъръ
1055108 повръже на земи · видѣвъше же жърꙿци бꙑ-
1055109 въшеѥ похꙑшть҆ше и҆ коупно съ вои҅нꙑ ·
1055110 поставишѧ и҆ прѣдь҆ а҅нѳѵпатомъ · разгꙿ-
1055111 нѣвавъ же сѧ а҅нѳѵпатъ · повелѣ и҆ повѣси-
1055112 въше стръгати · повѣшенъ же бꙑвъ с꙯тъи
1055113 начѧ славити б꙯а · рече к н҄имъ блаженъи҆
1055114 кодратъ : ѡ̑ о҅кании҆ и҅ вь҆сѣко о҅каа҅нии҆ ·
1055115 что пострадавꙿше толь҆ скоро сътѫживъ-
1055116 ше си о҅тъвръгосте сѧ в꙯лдкꙑ х꙯са · и҅ сами сѧ ді-
1055117 ꙗ҅волоу прѣдасте · не вѣровасте ли бꙑти вь҆-
1055118 скрѣшению̑ мрътвꙑи҅мъ · не вѣсте ли ꙗ҅ко꙯
1055119 о҅гню нео̑угасаѥмоу бꙑти · и҅ чрьви нео̑усꙑ-
1055120 паѭ̑штоу и҅ бездьнѣи тинѣ · и҅ прѣи҅спо-
1055121 дьн҄ии҆ дь҆бри · кꙑи҆ о҅тъвѣтъ бѫдетъ ва-
1055122 мъ · въ славънꙑи҆ и҅ великꙑи҆ дь҆нь҆ пришь҆-
1055123 ствиꙗ с꙯пса насего і꙯̈с х꙯са · разврьзѣте о҅чи
1055124 о̑ума вашего · и҅ видите о҅тъкѫдоу и҅спа-
1055125 досте · и҅ кꙿде падосте сѧ · цѣсарь҆ство небесъ-
1055126 ноѥ о҅ставивъше · непотрѣбь҆ноуо̑умоу ра-
1055127 боу вои҅ни ѥ҅сте · и҅же о҅тъшъдъшоу в꙯лдцѣ ·
1055128 биѥ҅тъ клеврѣтꙑ своѩ · и҅ о̑убиваѥ҅тъ ·
1055129 ѥ҅гоже господинъ пришедъ на полꙑ прѣсѣ-
1055130 четъ · и҅ разоумѣи҅те чꙿто сътвористе · мало-
1055201 врѣменънꙑи҅хъ мѫкъ о̑убоꙗ҅въше сѧ · вѣчь҆-
1055202 нѣи мѫцѣ сами сѧ прѣдасте · о̑узь҆рите вꙑ
1055203 бѫдѫштаꙗ вамъ о҅тъ правь҆дивааго сѫди-
1055204 ѩ і꙯̈сха · и҅же о҅тъдастъ комоуждо по дѣломъ
1055205 свои҅мъ · и҅ се глагол҄ѫштоу · блаженоуо̑умоу
1055206 кодратоу · възъпишѧ о҅тъвръгъшии҅ сѧ · съ
1055207 слъзами великомъ гласомъ · и҅ рѣшѧ о̑убоꙗ҅-
1055208 хомъ сѧ г꙯и мѫкъ · и҅ съвъсхꙑштени бꙑхомъ
1055209 ꙗ҅ко бесловесь҆нии҆ животи · и҅ а҅кꙑ а҅гнь҆ци по-
1055210 срѣдоу влъкъ расхꙑштени бꙑхомъ · съклю-
1055211 чишѧ бо насъ грѣси свои҆ · и҅ жити хотѧште
1055212 въ маловрѣменꙿнѣѣмъ семъ житии҆ · въ
1055213 бѫдѫштиимъ вѣцѣ о̑умрѣхомъ · да что съ-
1055214 творимъ о̑убо не вѣмъ ѡ̑ о҅каꙿнии · блаженꙑ-
1055215 и҅ же кодратъ радости и҅спль҆нивъ сѧ · о҅ покаа҅-
1055216 нии и҅хъ · и҅ слъзꙑ и҅хъ видѣвъ рече к н҄имъ :
1055217 пъваите братиѥ ꙗ҅ко милосрь҆дъ ѥ҅стъ г꙯ь на-
1055218 шъ їсоу х꙯ъ · съ слъзами припадѣте к н҄емꙋ ·
1055219 стои҅те и҅ нꙑнꙗ о҅ и҅сповѣдании҆ ѥ҅же въ съпа-
1055220 са · свои҅ми кръвь҆ми о҅чистите сѧ о҅тъ грѣхъ
1055221 и҅ ѥ҅же пль҆тиѭ побѣждени бꙑсте · крѣпо-
1055222 стиѭ̑ д꙯шънѫѭ̑ побѣдите · тѣмꙿже кричъ
1055223 великъ сътворьшемъ на мнозѣ часѣ · и҅ по-
1055224 връгъшемъ сѧ на земи и҅ прь҆стиѭ̑ посꙑпа-
1055225 въшемъ главꙑ своѩ · толикъ трепетъ бꙑ-
1055226 стъ прѣдъстоѩ҅штии҅мъ · ꙗ҅коже не тъчъ-
1055227 ѭ̑ кръстиꙗ҅номъ ѥ҅днѣмъ плакати сѧ съ
1055228 н҄ими · живѫштии҅ бо вь҆ ник҄еи҅стѣмъ гра-
1055229 дѣ · о̑ужасъше сѧ о҅тъ бꙑвъшааго крича и҅ вь҆-
1055230 пл҄ѣ · събра сѧ на мѣсто то мѫжи и҅ женꙑ ·
1056101 и младенци · жидове и҅ ѥ҅лини · и҅ крь҆тиꙗ҅нъско
1056102 множьство · и҅же сѧ таѩште творѣа҅хъ · ꙗ҅ко-
1056103 же не бѣа҅ше вь҆мѣстити сѧ народоу · разгнѣ-
1056104 вавъ же сѧ о҅ томъ а҅нѳѵпатъ · повелѣ блаже-
1056105 нааго кодрата паче стръгати · и҅ свѣштами
1056106 горѫштами прижагати ребра ѥ҅го · и҅ расѣда-
1056107 ѩ сѧ ꙗ҅ростиѭ̑ съпадааше съ прѣстола · не-
1056108 чловѣчь҆стѣ повелѣваѩ наносити на н҄ь мѫ-
1056109 кꙑ· добии же христосовъ кодратъ · ꙗ҅ко ника-
1056110 коже чоуѩ мѫкъ · поо̑учааше каѭ̑штѧѩ҅ сѧ
1056111 глагол҄ѧ : добрѣ братиꙗ молите сѧ г꙯оу при-
1056112 лежь҆но · о҅нѣмъ же глагол҄ѫштемъ · ꙗ҅ко нѣ-
1056113 смъ достоинь҆ни нарицати и҅мене с꙯тааго х꙯сова ·
1056114 о̑укаравъше и҆ · глаголааше и҅мъ : молите сѧ
1056115 богоу братиꙗ молите сѧ · приб꙯л꙯и꙯жите сѧ къ мь҆-
1056116 нѣ · о҅нѣмꙿ же пристѫпивъшемъ · и҅ припа-
1056117 даѭ̑штемъ к немоу · и҅ плачѫштемъ сѧ ве-
1056118 лꙿми · и҅ вꙿсѣмъ тоу сѫштиїмъ плачѫште-
1056119 мъ сѧ с н҄ими · вь҆здвигъ гласъ свои блаже-
1056120 нꙑи҆ кодратъ · вь҆зпи съ слъзами глагол҄ѧ :
1056121 блаженꙑи богъ · и҅же ѥ҅дꙿночѧдаа҅го с꙯на сво-
1056122 ѥ҅го и҅соу хрь҆ста посълавꙑи · и҅ тѣмъ сѧ при-
1056123 миривъ съ нами · врагомъ же намъ сѫште-
1056124 мъ · прѣлихꙑи҅мъ чловѣколюбии҅мъ при-
1056125 свои҅ствивъ нꙑ · и҅же вь҆сѣкѫ тварь҆ сътво-
1056126 ривꙑи · бꙑвꙿшаа҅го ради по о҅бразоу твоѥ҅мꙋ
1056127 чловѣка · да насꙑштаатъ сѧ тобоѭ̑ сътво꙯-
1056128 ренꙑими зъдании҆ · и҅ нꙑнꙗ владꙑко ·
1056129 и҅згънана сътвори сотонѫ о҅тъ рабъ твои҅хъ
1056130 сихъ · прии҅ми владꙑко и҅ нꙑн҄ѣ съвои҅нꙑ
1056201 моѩ · о̑увѧзъшѧ о̑убо вь҆ сѣтехъ диꙗ҅вол҄ѣхъ ·
1056202 нꙑн҄ѣ же прибѣгаѭ̑штѧѩ къ твоѥи благꙑ-
1056203 н҄и · и҅ ч꙯лколюбь҆ю̑ · да о̑убо не гнѣваи҅ сѧ на нѧ ·
1056204 ꙗ҅ко о҅твръгошѧ сѧ тебе · древь҆ѥ · о҅баче стоѩ҅тꙿ
1056205 непрѣклонии · приїми даръ мои недосто-
1056206 и҅нааго раба твоѥ҅го · и҅ съподоби ѩ примѣси-
1056207 ти сѧ къ небесънꙑи҅мъ твои҆мъ · и҅ и҅стинъ-
1056208 нꙑи҅мъ вои҅номъ · сътвори с꙯ѩ самъ знамени-
1056209 ѥ въ благо · да о̑увѣдѧтъ ꙗ҅ко помиловалъ ѩ
1056210 ѥ҅си · и҅ не гноуша сѧ каѭ̑штемъ сѧ и҅мъ · е҅и҆
1056211 в꙯лдко г꙯и і꙯̈с х꙯се · о̑услꙑши мене раба своѥ҅го ·
1056212 и҅ за доушѧ и҅хъ прии҅ми моѭ̑ д꙯шѫ · ꙗ҅ко те-
1056213 бѣ подобаатъ слава · вь҆ вѣкꙑ а҅минъ ·
1056214 и҅ съ великомъ гласомъ вь҆сеи҆ братии · рекꙿше-
1056215 мъ а҅минъ · напрасно свѣштѧ о̑угасошѧ ·
1056216 и҅ рѫкꙑ мѫчѧ҆штии҅хъ слоугъ раслабѣшѧ ·
1056217 и҅ облакъ свѣтелъ на вь҆сѣхъ с꙯тꙑи҅хъ бꙑс꙯ ·
1056218 тъма же и҅ мракъ · на а҅нѳѵпата и҅ на по-
1056219 ганꙑѩ просꙑпа сѧ · ꙗ҅коже о҅тъ страха о̑умꙿ
1056220 погоубити а҅нꙿтоупатоу · и҅ вьстрепетати
1056221 коупно · съ съвѣтьникꙑ свои҅ми · надѣѭ̑-
1056222 штемъ сѧ и҅мъ · ꙗ҅ко и҅ градъ сѧ и҅матъ па-
1056223 сти · мль҆чанию̑ же многоу бꙑвъшоу · а҅гг҄е-
1056224 льскъ гласъ слꙑшанъ бꙑстъ · поѭ̑ште-
1056225 мъ и҅ славословѧштемъ б꙯а · часома же двѣ-
1056226 ма минѫвъшема · расхождааше сѧ по ма-
1056227 лоу тъма · и҅ начѧшѧ вь҆зирати погании҆ на
1056228 с꙯тꙑѩ · и҅ видѣти и҅же о҅ н҄ихъ свѣтъ · покаа҅-
1056229 въшии бо сѧ · начѧшѧ съ великомъ гласомъ
1056230 вь҆пити и҅ глаголати : съгрѣшихомъ и҅ бе-
1057101 законꙿновахомъ о҅цѣсти съпасе · ѥ҅ꙿдва же вь҆
1057102 себѣ бꙑвъ а҅нѳѵпатъ · повелѣ ѩ вести вь҆
1057103 темницѫ и҅ о̑утврь҆дити · и҅ сънемъше съ
1057104 дрѣва блаженааго кодрата · въврь҆гошѧ и
1057105 вь темницѫ и҅ о̑утврь҆дишѧ · и҅ на о̑утриꙗ
1057106 сѣдъ а҅нтѵпатъ на сѫдишти · повелѣ прѣ-
1057107 дъставити ѥ҅моу раскаавъшѧѩ҅ сѧ · въпра-
1057108 шавъ же ѩ и҅ о̑увѣдѣвъ прилежь҆ноѥ · и҅ непрѣ-
1057109 клоньноѥ и҅сповѣданиѥ и҅хъ · и҅ не възмогъ
1057110 прѣвратити и҅мъ о̑ума · повелѣ вести ѩ в꙯ъ꙯ с꙯в꙯о꙯ѩ꙯ · зе-
1057111 мь҆ѩ и҅ градꙑ · ѥ҅дного когождо и҅хъ · и҅ тоу
1057112 живꙑ ѩ съжизати · блаженоуо̑умоу же ко-
1057113 дратоу коупно и съ и҅нѣми · къ е҅лиспонтоу
1057114 прѣдъи҅ти · Вь҆си же с꙯ти-и҅-дошѧ радости
1057115 и҅сплънивъше сѧ и҅ славѧште б꙯а · и҅ тако къ-
1057116 ждо и҅хъ веденъ бꙑстъ · на своѭ̑ земьѭ̑ и҅ о҅
1057117 х꙯сѣ съкончашѧ сѧ · шъдъ же а҅нѳѵпатъ
1057118 въ а҅памии҅скꙑи градъ · и҅ пожъръ коуми-
1057119 ромъ · повелѣ привести прѣдъ сѧ с꙯тꙑѩ
1057120 мѫченикꙑ · и҅ рече къ блаженоуо̑умоу ко-
1057121 дратоу · жь҆реши ли богомъ о̑убо влъшве ·
1057122 и҅ непрѣподобь҆не · и҅ли ни · добии҅ же мѫче-
1057123 никъ кодратъ рече : о҅тца твоѥ҅го нарицаи҆
1057124 такого сѫшта · а҅зъ бо кръстьꙗ҅нъ ѥ҅смъ
1057125 и҅ не вѣдѣ ни вльшьбꙑ ни проказь҆ства ·
1057126 и҅ не жь҆рѫ бѣсомъ · видѧ же а҅нѳѵпатъ вь҆-
1057127 се тѣло с꙯таа҅го о҅драно · рече къ дроугомъ
1057128 свои҅мъ : кꙑѩ мѫкꙑ нанесѫ на зълосъмрь҆-
1057129 тънааго сего не вѣдѣ · о҅нѣмъ же не довѣдѫ-
1057130 штемъ · и҅ не о҅тъвѣштаѭ̑штемъ ничсоже ·
1057201 видѣѣхѫ бо о̑уже кꙿ томоу не мошти тѣлоу
1057202 ѥ҅го тръпѣти мѫкъ · повелѣ а҅нѳѵпатъ при-
1057203 нести врѣтиште · и҅ вь҆садити и вь҆ н҄е · и҅ и҅ско꙯-
1057204 пати ровъ · и҅ вь҆вѣсити и҆ вь҆ н҄ь вь҆ врѣтишти ·
1057205 и҅ бити и · посохами · многоу же часоу минѫ-
1057206 въшоу · повелѣ и҅зѧти и и҅з врѣтишта · мь҆-
1057207 нѧ ꙗ҅ко о̑умрълъ ѥ · ꙗ҅коже о҅трѣшишѧ врѣ-
1057208 тиште · и҅скочивъ с꙯тꙑи ста простъ · Анꙿѳѵ-
1057209 патъ рече : не ю̑ ѥ҅ште почоу мѫкъ · с꙯тꙑи҅ же
1057210 кодратъ вьзь҆рѣвъ на небо рече : благода-
1057211 рь҆ствоуѭ̑ тѧ г꙯и і꙯̈с х꙯се · ꙗ҅ко стрѣлꙑ мла-
1057212 деништъ бꙑшѧ ранꙑ и҅хъ · и҅ и҅знеможе
1057213 вь҆ н҄ихъ крѣпость҆ и҅хъ · мнѣ же силѫ пода
1057214 и и҅ о̑укрѣпи мѧ · и҅ къ а҅нѳѵпатоу рече :
1057215 о҅каа҅не · видиши ли и҅ пꙑтаѥ҅ши ѥ҅ште ·
1057216 ѥ҅же о̑убо можеши творити то твори · тъ-
1057217 чь҆ѭ̑ скорѣѥ · възъꙗ҅ривъ же сѧ а҅нѳѵпа-
1057218 тъ рече къ н҄емоу : по вь҆семоу потоу погоу-
1057219 бь҆ѭ̑ тѧ а҅ште и҅ влъшъбами свои҅ми пъва-
1057220 ѥ҅ши · с꙯тꙑи҅ же кодратъ възъ҆пивъ рече :
1057221 благословь҆ѥ҅нъ ѥ҅си г꙯и б꙯же нашъ · ꙗ҅ко и҅зба-
1057222 ви о҅тъ рѫкꙑ съмрьтьнꙑ жизнь҆ нашѫ ·
1057223 нꙑнѣ о̑убо въздамъ ти славѫ прѣвꙑшь҆-
1057224 н҄юмоу богоу нашемоу · а҅нѳѵпатъ же
1057225 повелѣ и҆ прѣди вести вь к҄есариѭ̑ · въшъ-
1057226 дъ же а҅нѳѵпатъ въ градъ на о̑утриꙗ по-
1057227 жръ бѣсомъ · и҅ повелѣ блаженааго ко꙯-
1057228 драта прѣдъставити ѥ҅моу · и҅ пꙑтаа҅-
1057229 ше о҅тъ н҄его а҅ште хоштетъ пожръти · о̑у-
1057230 вѣдѣвъ же непрѣложениѥ блаженааго мѫ-
1058101 ченика · рече къ н҄емоу : довь҆лѣѥтъ ти о̑у-
1058102 бо ѩ҅же приѩтъ мѫкꙑ · пристѫпивъ по-
1058103 жьри богомъ · Блаженꙑи҅ же кодратъ рече :
1058104 и҅гралъ ѥ҅си съ мноѭ̑ мѫками сими твои҆-
1058105 ми · и҅ разгнѣвавъ сѧ а҅нѳѵпатъ · повелѣ
1058106 прострѣти и по о҅строу камению̑ · и҅ бити ї
1058107 говѧждами жилами по вь҆семоу тѣлоу ·
1058108 биѥ҅мъ же блаженꙑи славь҆ꙗше б꙯а г꙯лѧ :
1058109 многашди бърашѧ сѧ съ мноѭ̑ и҅бо не прѣмо-
1058110 гошѧ мене · на хръбь҆тѣ моѥ҅мъ коваа҅хѫ
1058111 грѣшници · о̑удалишѧ безакониѥ и҅хъ ·
1058112 и҅ ꙗ҅ко съконь҆ча ѱалмъ · а҅нѳѵпатъ рече :
1058113 биꙗте и протѣжь҆но · добии҅ же мѫчени-
1058114 къ кодратъ рече : б҅иꙗ҅те биꙗ҅те · пль҆ти
1058115 о̑убо пакости твориши · а҅ д꙯шѧ не врѣди-
1058116 ши · а҅нѳоупатъ рече : о҅каа҅не зълоу бѣ-
1058117 соу прѣо҅долѣлъ ѥ҅си · с꙯тꙑи҆ кодратъ
1058118 рече : тако ми и҅ г꙯а моѥ҅го і꙯с х꙯са · зълоу
1058119 зѣло и҅ не тъчьѭ ѥ҅дномоу · нъ и҅ вь҆семоу
1058120 воинъствоу ѥ҅го господинъ бꙑхъ · госпо꙯-
1058121 да моѥ҅го ради і꙯̈с х꙯са · ѥ҅моуже слава въ
1058122 вѣкꙑ а҅минъ · Множь҆ствоу же брать҆-
1058123 ѩ҅ о҅тъвѣштавъшемъ а҅минъ · разгнѣ-
1058124 вавъ сѧ зѣло а҅нѳѵпатъ · повелѣ ѩти
1058125 о҅тъ множь҆ства дъва мѫжа · и҅ привести
1058126 ꙗ к н҄емоу · ѩ҅тома же и҅ма бꙑвъшема ·
1058127 о҅ставивъ с꙯таа҅го кодрата · о҅ блаженѣѣ-
1058128 мъ саторнинѣ и҅ роуфинѣ начѧ пꙑта-
1058129 ти · се бо бѣа҅ста и҅мени ѥ҅ю̑ · повѣсивъ
1058130 же ꙗ повелѣ дърати · желѣзнꙑ ногътꙑ
1058201 доидеже чрѣва начънѫтъ хътѣти и҅звали-
1058202 ти сѧ на земьѭ̑ · Блаженаꙗ же мѫчима
1058203 молꙗста с꙯тааго кодрата · и҅ вь҆съ прѣдъ-
1058204 стоѩштѫѭ̑ брать҆ѭ̑ · молити сѧ богоу
1058205 за нꙗ · и҅ възъпивъ с꙯тꙑи кодратъ рече
1058206 г꙯и і꙯̈с х꙯се · невидимаа҅го о҅ть҆ца · посьл҄и
1058207 помошть҆ своѭ̑ на н҄ѣ · и҅ застѫпи ꙗ · е҅и҆
1058208 б꙯же съмѣренꙑи҅хъ · помилоуи҆ рабꙑ
1058209 своѩ · и҅ даждъ и҅мъ трь҆пѣниѥ · и҅ побѣ-
1058210 дѫ дожи и҆ до конь҆ца · Многоу же часоу
1058211 минѫвъшоу · и҅ ничь҆соже о҅тъвѣштаѭ̑-
1058212 штема и҅ма · о҅тъ многꙑи҅хъ бо мѫкъ ·
1058213 не можаа҅ста и҅ глаголати · Повелѣ же а҅-
1058214 нѳѵпатъ сънемъше ꙗ прѣдати сѣчь҆ца-
1058215 мъ · да на пѫти е҅лиспонта и҅дѫште
1058216 о҅тъсѣкѫтъ главѣ ѥ҅ю̑ · тѣма же тако꙯
1058217 съконь҆чавшема сѧ · Мѫжи боголюби-
1058218 ви и҅ хръстолюбиви · вь҆слѣдъствовавъ-
1058219 ше и҅хъ пѫть҆мь · вь҆зѧшѧ многоцѣнъ-
1058220 нꙑѩ мошти ѥ҅ю̑ · давъше злато много
1058221 сѣчь҆цемъ · принесъше же ꙗ въ своѩ гра-
1058222 дꙑ положишѧ чь҆стьно · Блаженоуоу-
1058223 моу же кодратоу повелѣ а҅нѳѵпатъ коу-
1058224 пно и҅ съ и҅нѣми · въслѣдъствовати въ а҅-
1058225 полониѭ̑ · и҅ въшьдъ҆ нечь҆стивꙑи а҅нѳѵ-
1058226 патъ · въ цръквиште а҅полоново · пове-
1058227 лѣ привести с꙯тааго кодрата · и҅ прокꙑѩ
1058228 приведеномꙿ же и҅мъ бꙑвъшемъ · ноуждаꙿ-
1058229 ше ѩ пожръти нечьстивꙑи҅мъ бѣсомъ ·
1058230 и҅ глагола къ блаженоуоумоу кодратоу :
1059101 послоушаи о̑убо мене · и҅ о҅стани сѧ бѣсова-
1059102 ниꙗ своѥ҅го · почꙿто санъ свои и҅ родъ о̑ука-
1059103 рѣѥ҅ши · о̑увѣждъ богꙑ и҅ съпаси сѧ · и҅ а҅-
1059104 зъ повел҄ѫ врачемъ и҅цѣлити тѧ · тъчьѭ̑
1059105 пожь҆ри богомъ · пристѫпи къ а҅склипию̑
1059106 и҅ тъ тѧ и҅стѣлитъ · о̑убои҅ сѧ величь҆ства
1059107 богъ и҅ великааго а҅полона добь҆ꙗ҅го · и҅ е҅ра-
1059108 клꙗ и҅же вь҆сѣхъ ц꙯ръ · и҅ диꙗ · тръвеличь҆-
1059109 ствънааго · а҅реа҅ · писидона · о̑убо нѣси ли
1059110 николиже плавалъ по мороу · да бꙑ о̑увѣ-
1059111 дѣлъ страхъ ѥ҅го · любо ли поклони сѧ сль҆-
1059112 ньцоу свьтѧштоуоумоу сѧ по вь҆сеи҆ вь҆сел҄е-
1059113 нѣи҆ · ѥда и҅ тъ о̑умрълъ ѥ҅стъ ꙗ҅коже тꙑ хоу-
1059114 лѧ глагол҄еши · е҅да нѣстъ на небеси ·
1059115 Блаженꙑи҅ же кодратъ рече : а҅зъ поклан҄ѣѭ̑
1059116 сѧ и҅стинꙿноуо̑умоу богоу · и҅ ѥ҅диночѧдоу-
1059117 моу с꙯ноу ѥ҅го і꙯̈с х꙯соу · и҅ не о҅тъмештѫ сѧ свѧ-
1059118 тааго доуха · нъ трепештѫ ѥ҅го крѣпости ·
1059119 и҅ неи҅сповѣдимѫѭ̑ силѫ · поѭ̑ и҅ славь҆ѭ̑
1059120 въи҅нѫ · мрътвомъ же капиштемъ не кла-
1059121 н҄ѣѭ̑ сѧ · бѣсъ не боѭ̑ сѧ · ни тебе и҅мѫштаꙿ-
1059122 го малогодънѫѭ̑ власть҆ · ѥ҅ште же мало дь҆-
1059123 нии҆ · и҅ їдѫ къ господоу моѥ҅моу · тꙑ же зъ-
1059124 ло-зь҆лѣ въплачеши · ꙗ҅ко не въсхотѣ о̑увѣ-
1059125 дѣти и҅стиннааго б꙯а · давъшаа҅го ти жи-
1059126 ть҆ · с꙯не сотонинъ · о҅бь҆шть҆ниче нечистꙑ-
1059127 хъ бѣсовъ · бѣсънꙑи҆ пьсе · кръвопивꙑи҆
1059128 змию̑ · плътоꙗ҅дивꙑи мечоу · сверѣпѣи
1059129 звѣрии҆ · не стꙑдиши ли сѧ жърѧ камени-
1059130 ю прѣдъ народомъ прѣдъ толикомъ мно-
1059201 жъствомъ народа · и҅же ничесоже приѥмь҆ѭ̑-
1059202 тъ · сокачиѩ чистѣи҅шѧ васъ сѫтъ · и҅же
1059203 сѫтъ раби чловѣчь҆сти · ꙗ҅ко въ дворѣхъ
1059204 закалаѭ̑тъ чистѣ на сь҆нѣдениѥ чловѣ-
1059205 комъ · а҅ не бѣсомъ · вꙑ же коумиромъ бе-
1059206 зъчоувь҆ствь҆номъ · жърѫште прѣдъ на-
1059207 родомъ · не срамь҆ꙗ҅ѥ҅те сѧ · ꙗ҅ко и҅ камені-
1059208 ю̑ закалаѭ̑ште вꙑ сънѣдаѥ҅те · да приде-
1059209 тъ бестоудь҆ници приѥ҅мл҄ѧи҆ жрътвѫ ·
1059210 да ꙗ҅витъ сѧ · да въспроситъ о҅ себѣ · да при-
1059211 и҅метъ да ꙗ҅стъ · да речетъ камѣнꙑи҆
1059212 богъ вашъ · что хоштетъ да ѥ҅моу зако-
1059213 л҄ѫтъ · козѫ ли и҅ли волъ и҅ли птицѫ ·
1059214 чьсть҆нѣи҅шеѥ ѥ҅моу · о̑усрамь҆ꙗи҅те сѧ
1059215 чѧда стоудовънаꙗ · вꙑ бо бѣсъни сѫште
1059216 нꙑ цѣломѫдрънꙑѩ бѣшенꙑ мь҆ните ·
1059217 и҅ се глагол҄ѫштоу ѥ҅моу · Разгнѣвавъ
1059218 сѧ а҅нѳѵпатъ · повелѣ соль съ оцътомъ
1059219 съмѣсивъше поливати ранꙑ ѥ҅го · и҅ соу-
1059220 кномъ въстирати · и҅ ꙗ҅ко помлъча свѧ-
1059221 тꙑи҆ · перинии҆ нечь҆стивꙑи҆ · повелѣ
1059222 раждегъше желѣза зѣло жешти и по ре-
1059223 бромъ · Блаженꙑи҆ же кодратъ длъго-
1059224 тръпѣливъ тръпѧ болѣзни · молꙗше
1059225 сѧ въ о̑умѣ млъчѧ · и҅ о̑усть҆нѣ ѥ҅го подві-
1059226 заста сѧ · гласа же ѥ҅моу не бѣа҅ше слꙑ-
1059227 шати · о҅тънемогъшемъ же сѧ слоугамъ ·
1059228 повелѣ сь҆нѩти и҆ и҅ вести вь҆ темницѫ ·
1059229 и҅ на оутрьꙗ п҅овелѣ а҅нѳѵпатъ с꙯тааго
1059230 прѣдъвести къ е҅лиспонтъскоуоумоу
1060101 о҅стровоу · и҅ прѣшедъшоу а҅нтоупатоу рѵ-
1060102 ндакъ рѣкѫ · и҅зидошѧ противѫ ѥ҅моу
1060103 кнѧзъ и҅же бѣ того мѣста · и҅ съ народомꙿ
1060104 събъравъшии҅мъ сѧ · о҅тъ капиштъ · а҅ по
1060105 и҅стинѣ желаѭ̑штемъ видѣти христо-
1060106 сова страстотрь҆пьца · прослоутиѥ҅ бо мѫ-
1060107 чениꙗ ѥ҅го о̑уже по вь҆сеи а҅сии҆ · и҅ бъхма
1060108 по вь҆сеи вь҆сел҄енѣи о҅бь҆текло бѣаш҅е · по-
1060109 велѣ же вь҆сѣмъ а҅нѳѵпатъ прѣдъи҅ти ·
1060110 къ прѣди сѫштии вь҆си глагол҄емѣи҆ ·
1060111 сероукоминъ · тоу бо капишта многа
1060112 бѣа҅хѫ поставь҆ѥ҅на · и҅ прѣбꙑвъ тоу на
1060113 о̑утриꙗ сѣдъ · повелѣ привести с꙯таа҅го
1060114 мѫченика кодрата · вь҆сь҆ же народъ съ-
1060115 бъравъ сѧ стоꙗ҅хѫ позороуѭ̑ште мѫче-
1060116 ника блаженааго кодрата · о҅нъ же а҅ште
1060117 и҅ полиꙗ҅но бѣа҅ше крь҆виѭ̑ вь҆се тѣло · и҅ а҅-
1060118 кꙑ мѣхъ бѣа҅ше надъменъ · нъ тихо и҅
1060119 свѣтъло показаа҅ше лице своѥ · и҅ с꙯клабѧ
1060120 сѧ ведомъ бѣа҅ше слоугами · многꙑи҅хъ
1060121 бо ради мѫкъ ѩ҅же нанесошѧ на н҄ь · не мо꙯-
1060122 жааше о̑уже и҅ ходити · вьсь҆ бо пѫть҆ на ко-
1060123 лѣхъ везомъ бѣа҅ше · и҅ а҅ко прѣдъста
1060124 прѣдъ а҅нѳѵпатомъ · и҅ рече к н҄емоу · по-
1060125 о̑умилъ ли сѧ ѥ҅си ꙋ꙯б꙯о꙯ кодрате · и҅ли ни · о҅нъ
1060126 же прѣвеликомъ гласом възꙿпивъ рече :
1060127 и҅змладь҆ ногътии҆ цѣломѫдръствоуѭ̑ ·
1060128 и҅з ѫтробꙑ матере моѥ҅ѩ҆ кръстиꙗ҅нъ ѥ҅смъ ·
1060129 и҅ и҅ного б꙯а не знаѭ̑ развѣ г꙯а моѥ҅го і꙯̈с х꙯са ·
1060130 тъгда разгнѣвавъ сѧ а҅нꙿтѵпаѳъ · повелѣ
1060201 о҅гн҄ь҆ вь҆згнѣтити · и҅ възложити сковрадѫ ·
1060202 слоугамъ же възгнѣтивъшамъ о҅гн҄ь · и҅ та-
1060203 ко раждежена бѣа҅ше сковрада ꙗ҅коже о҅бра-
1060204 зъ ѥ҅ѩ҆ подобенъ бѣа҅ше о҅гню · и҅ повелѣ а҅нѳѵ-
1060205 патъ възложити с꙯таа҅го на сковрадѫ ·
1060206 Блаженꙑи҅ же когратъ рече : а҅зъ самъ о҅ себѣ
1060207 вь҆злѣзѫ сковрадѫ · и҅ не замоуждѫ ·
1060208 и҅ сътворивъ христово знамениѥ · вьзлеже
1060209 на сковрадѣ · възметаа҅хѫ же слоугꙑ ди-
1060210 ꙗ҅волѧ на сковрадѫ · пьць҆лъ · и҅ масло и҅ трь҆-
1060211 стиѥ · с꙯тꙑи҅ же кодратъ поꙗ҅ше : б꙯е на по-
1060212 моштъ мь҆нѣ вь҆нь҆ми · г꙯и на помоштъ мь҆-
1060213 нѣ потъшти сѧ · да постꙑдѧтъ сѧ и҅ посра-
1060214 мь҆ꙗѭ̑тъ сѧ и҅скѫштии҆ д꙯шѧ моѥѩ · да въ-
1060215 звратѧтъ сѧ въспѧть · и҅ о̑усрамь҆ꙗѭ̑тъ сѧ
1060216 хотѧштии мь҆нѣ зълоу · и҅ конь҆чавъшоу
1060217 ѥ҅моу ѱалмъ · ꙗ҅ко дь҆вѣма часома прѣше-
1060218 дъшема · начѧ с꙯тꙑи҆ рѫгати сѧ а҅нѳѵпа-
1060219 тоу глагол҄ѧ : о҅гн҄ь сии твои стоуденъ ѥ҅стъ ·
1060220 и҅ желѣза сковрадꙑ мѧкчаи҅ша сѫтъ тво-
1060221 ѥ҅го срь҆дь҆ца · добрѣ оубо сътвори · троудъ-
1060222 на мѧ сѫтъ о҅тъ шъствиꙗ пѫтьнааго · по-
1060223 велѣ на мѧкъцѣѣмъ семъ о҅дрѣ почити ми ·
1060224 нꙑн҄ѣ о̑убо и҅спочихъ и҅ възмогохъ · и҅ то гла-
1060225 гол҄ѧ с꙯тꙑи мѫченикъ о҅браштааше сѧ на ско꙯-
1060226 врадѣ · ꙗ҅ко на о҅дрѣ по и҅стинѣ настъланѣ ·
1060227 многоу же часоу прѣбꙑвъшоу · и҅ о҅гню ника-
1060228 коже прикоснѫвъшоу сѧ ѥ҅мъ · Повелѣ а҅-
1060229 нѳѵпатъ сънемъше и о҅тъ сковрадꙑ · ма-
1060230 ло вь҆нѣ вь҆си на хлъмъ въ҆зведъше · мечемъ
1061101 главѫ ѥ҅моу о҅тъсѣшти · прии҅мꙿ же о҅тъвѣ-
1061102 тъ · и҅ тъштѧ сѧ на небесь҆скоѥ҆ цѣсарь҆ство ·
1061103 блаженꙑи кодратъ поꙗше глагол҄ѧ : бла-
1061104 гословьѥ҅нъ г꙯ь · и҅же не дастъ насъ на о̑улове-
1061105 ниѥ зѫбомъ и҅хъ · и҅ нѣкотории о҅тъ вь҆слѣ-
1061106 дъ и҅дѫштѧѩ братиѩ · поꙗ҅а҅хѫ сь҆ н҄имъ
1061107 и҅ дожи и҅ до мѣста и҅деже хотѣа҅ше съконь҆-
1061108 чати сѧ · коньча ѱалꙿмъ · и҅ на мнозѣ помо-
1061109 ливъ сѧ · и҅ благодарь҆ствивъ бога · прѣкло꙯-
1061110 нивъ колѣнѣ · и҅ вꙑѭ̑ протѧгъ · въ добрѣ
1061111 и҅сповѣдании҆ · о̑усѣченъ бꙑстъ · на славѫ
1061112 и҅ хвалѫ х꙯соу богоу насемоу · нꙑн҄ѣ и҅ при-
1061113 сно и҅ въ вѣкꙑ вѣкомъ ⁘
1061115 мѣсѧца марта въ а꙯ї · житиѥ григора папꙑ роумъскаꙿго꙯ ·
1061116 Блаженꙑи григории · поставь҆ѥ҅нъ
1061117 бꙑстъ патриа҅рхъ · с꙯тѣи б꙯жии цръ-
1061118 кви римь҆стѣи · а҅ прѣжде патриа҅ршъства ·
1061119 цръноризъцъ бѣ въ манастꙑри · с꙯таа-
1061120 го а҅постола а҅нь҆дреа · нарицаѥ҅мааго
1061121 клио҅скаѵра · близъ с꙯тоую̑ мѫченикоу ·
1061122 їѡ̑а҅на и҅ паѵла · бѣа҅ше же и҅гоуменъ то-
1061123 го манастꙑрѣ · мати же ѥ҅го блаженаꙗ си-
1061124 лвиꙗ · живѣа҅ше близъ вратъ с꙯тааго паѵ-
1061125 ла а҅постола · на мѣстѣ нарицаѥ҅мѣѣмъ
1061126 к҄ела нова · Тъ же блаженꙑ григории҆ · ѥ҅гꙿ-
1061127 да сѣдѣа҅ше въ хꙑзинѣ своѥ҅и҆ · и҅ писаа-
1061128 ше · приде къ н҄емоу маломоштъ · молѧ и
1061129 и҅ глагол҄ѧ : момилоуи҆ мѧ рабе б꙯а вꙑшь҆-
1061130 нꙗго · ꙗ҅ко старѣи҅шина бѣхъ корабꙿнико꙯мъ ·
1061201 и҅ и҅стопихомъ сѧ и҅ погоубихомъ много и҅-
1061202 мѣниѥ҆ · и҅ своѥ и҅ стоужде · любоништи-
1061203 и҅ же и҅ по и҅стинѣ рабъ христосовъ · призъ-
1061204 вавъ слоугѫ своѥ҅го глагола ѥ҅моу : брате
1061205 шедъ даждъ семоу ѕ꙯ златицъ · братъ же ше-
1061206 дъ сътвори ꙗ҅коже повелѣ ѥ҅моу рабъ божии҆
1061207 григории҆ · и҅ дастъ маломошти ѕ꙯ златицъ ·
1061208 и҅ о҅тиде · пакꙑ о̑убо мало прѣмоудивъ въ
1061209 тъ жде день҆ · приде тъ жде маломоштъ къ
1061210 блаженоуо̑умоу григороу глагол҄ѧ : помилоу-
1061211 и҅ мѧ рабе б꙯а вꙑшь҆нꙗаго ꙗ҅ко много погоуби-
1061212 хъ · а҅ мало ми ѥ҅си далъ · Блаженꙑи҆ же призꙿ-
1061213 вавъ слоугѫ своѥ҅го глагола ѥ҅моу : и҅ди брате
1061214 даждъ ѥ҅моу дроугѫѫ ѕ꙯ златицъ · сътвори
1061215 же братъ тако · вь҆зьмъ же ништии в꙯і зла-
1061216 тицъ о҅тиде · пакꙑ же мало помоудивъ тре-
1061217 тиѥ҆ въ тъ жде дь҆нь҆ приде къ блаженоуоумꙋ
1061218 григорию̑ глагол҄ѧ : помилоуи҅ мѧ рабе бога
1061219 вꙑшь҆нꙗꙿго · даждъ ми дроугоѥ благословь҆
1061220 ѥ҅ниѥ ꙗ҅ко много погоубихъ · Блаженꙑи҅ же
1061221 призъвавъ слоугѫ своѥ҅го глагола ѥ҅моу : и҅ди
1061222 даждъ ѥ҅моу дроугѫѭ̑ ѕ꙯ златицъ · о҅тъвѣ-
1061223 штавъ же глагола : вѣрѫ ми и҅ми чь҆стънъи҆
1061224 о҅ть҆че ꙗ҅ко нѣстъ остала ни ѥ҅дина злати-
1061225 ца въ ризьници · глагола к н҄емоу блаженъи҆ :
1061226 не и҅маши ли и҅ного никакогоже съсѫда · ни
1061227 ли ризъна да даси ѥ҅моу · онъ же о҅тъвѣшта-
1061228 въ рече : и҅ного съсѫда чь҆стънꙑи҆ о҅тьче не
1061229 и҅мамъ · развѣ сь҆ребрънааго блюда · и҅же
1061230 ѥ посълала госпожда великаꙗ съ коуциѭ̑ ·
1062101 глагола къ н҄емоу рабъ б꙯жии григории҆ : и҅ди
1062102 брате даждъ ѥ҅моу блюдъ тъ · братъ же
1062103 сътвори ꙗкоже повелѣ ѥ҅моу блаженꙑи҆ ·
1062104 и҅ дастъ ништоуоумоу · ништии҅ же възе-
1062105 мъ в꙯і златицъ и҅ сь҆ребрь҆нꙑи блюдъ о҅тиде ·
1062106 ѥ҅гда же и поставишѧ патриа҅рха с꙯тѣи црь҆-
1062107 кви римь҆стѣи҆ · по обꙑчаю̑ патриа҅рꙿшъ-
1062108 скоу · повелѣ сак҄елароу своѥ҅моу въ ѥ҅динъ
1062109 дьнь · ѥ҅дноѭ̑ привести в꙯ї маломошти ·
1062110 на трепезѫ своѭ̑ да о҅бѣдоуѭ̑тъ сь҆ н҄имъ ·
1062111 сак҄еларии҅ же сътвори ꙗ҅коже повелѣ ѥ҅мꙋ
1062112 патриа҅рхъ · и҅ призъва в꙯і мѫжь ништъ ·
1062113 и҅ ѥ҅гда сѣдошѧ съ патриа҅рхомъ · на трепе-
1062114 зѣ о҅брѣтошѧ сѧ г꙯ї · призъвавъ же сак҄ела-
1062115 ра глагола ѥ҅моу : не бѣхъ ли ти реклъ в꙯ї по-
1062116 зъвати · то како без моѥ҅го повелѣниꙗ
1062117 три на десѧте ѥ҅си позъвалъ · сак҄еларь҆ же
1062118 слꙑшавъ · и҅ пристрашенъ бꙑвъ · о҅тъвѣ-
1062119 штавъ рече к н҄емоу : вѣроуи҅ ми чь҆стънъи
1062120 владꙑко · дъва на десѧте и҅хъ ѥ҅стъ · тре-
1062121 тиꙗ҅го не десѧте не видѣа҅ше никꙿтоже ·
1062122 развѣ патриа҅рхъ ѥ҅динъ · о҅бѣдоуѭ̑ште-
1062123 мъ же и҅мъ · видѣа҅ше патриа҅рхъ третиꙗ҅-
1062124 го на десѧте сѣдѧшта на краи҆ стола · и҅ се
1062125 лице ѥ҅го о҅бразꙑ и҅змѣнꙗше · о҅вогда о̑убо
1062126 видѣти и бѣа҅ше сѣда · о҅вогда же о҅трока ·
1062127 и҅ ѥ҅гда же въсташѧ съ трепезꙑ · и҅нꙑ вь҆сѧ
1062128 о҅тъпоусти блаженꙑи҆ · а҅ третиꙗ҅го на де-
1062129 сѧте · видимаа҅го тако чоудъна · ѩ҅ и҆ за
1062130 рѫкѫ · и҅ вь҆ведꙑ и вь҆ клѣть҆ своѭ̑ глагола
1062201 ѥ҅моу : заклинаѭ̑ тѧ о҅ велицѣи҆ силѣ вьсе-
1062202 дръжителꙗ бога · повѣждь҆ ми кꙿто тꙑ
1062203 ѥ҅си · и҅ что ѥ҅стъ и҅мѧ твоѥ҆ · о҅нъ же рече
1062204 к н҄емоу : и҅ ѥ҅же въпрашаѥ҅ши и҅мене мо꙯-
1062205 ѥ҅го · то и҅ то чоудъно ѥ҅стъ · о҅баче а҅зъ ѥсмъ
1062206 о̑убогꙑи҆ · пришедꙑи҆ к тебѣ ѥ҅гда бѣ
1062207 въ манастꙑри с꙯тааго а҅нь҆дреа а҅посто-
1062208 ла · нарицаѥ҅мааго клио҅скаръ · ѥ҅гда сѣ-
1062209 дѣа҅ше въ хꙑзинѣ и҅ писаа҅ше · ѥ҅моуже
1062210 да дъва на децѧте златицъ · и҅ съребръ-
1062211 нꙑи блюдъ и҅же ти бѣ посълала съ коуци-
1062212 ѭ̑ блаженаꙗ сиа҅виа мати твоꙗ · и҅ да о̑у-
1062213 вѣси ꙗ҅ко о҅тъ дьне того о҅тън҄елиже пода
1062214 ми съ длъготръпѣниѥмъ · и҅ простомъ
1062215 срь҆дь҆цемъ · нарече тѧ г꙯ъ патриа҅рхоу бꙑ-
1062216 ти · свѧтѣи҆ црь҆кви своѥ҅и҆ · за н҄ѫже и҅ крь҆-
1062217 вь҆ своѭ̑ пролиꙗ · и҅ бꙑти ти прѣи҅мь҆ни-
1062218 коу · и҅ намѣсть҆никоу връховь҆нꙗго а҅по꙯-
1062219 стола петра · глагола же к н҄емоу блаже-
1062220 нꙑи григории : како вѣси тꙑ ꙗ҅ко тъгда
1062221 нерече г꙯ь бꙑти мьнѣ патриа҅рхоу · о҅нъ
1062222 же о҅тъвѣштавъ рече : не ѥ҅льма ли а҅гг҄е-
1062223 лъ г꙯а вь҆седръжителꙗ ѥ҅смъ а҅зъ · то того
1062224 ради вѣдѣ · и҅ тогда бо господь҆ мѧ бѣ
1062225 посълалъ к тебѣ · и҅скоусити о̑усрь҆диѥ
1062226 твоѥ҅ · а҅ште о̑убо чловѣколюбьнѣ · а҅ не
1062227 чловѣкомъ твориши видѣти милость҆
1062228 своѭ̑ · Блаженꙑи҅ же то слꙑшавъ о̑убоꙗ҅
1062229 сѧ · не оу бо бѣа҅ше дотолѣ видѣлъ а҅гг҄е-
1062230 ла · а҅кꙑ къ чловѣкоу бо бесѣдова и҅ вьзира
1063101 на н҄ь · рече же а҅гг҄елъ къ блаженоуо̑умоу : не
1063102 бои҆ сѧ · се посълалъ мѧ ѥ҅стъ г꙯ь да бѫдѫ съ
1063103 тобоѭ̑ въ житии҆ семъ · блаженꙑи҅ же слꙑ-
1063104 шавъ то о҅тъ а҅гг҄ела паде ницъ на земи ·
1063105 и҅ поклони сѧ господоу г꙯лѧ : а҅ште малаго꙯
1063106 того ради даа҅ниа и҅ ничесоже сѫшта · толи-
1063107 ко множьство штедротъ показа о҅ мь҆нѣ
1063108 прѣмилостивꙑи҆ г꙯ь · ꙗ҅коже а҅гг҄ела своѥ҅го꙯
1063109 посълати къ мь҆нѣ · бꙑти ѥ҅моу съ мно-
1063110 ѭ въи҅нѫ · какоѩ о̑убо славꙑ съподобѧтъ
1063111 сѧ прѣбꙑваѭ̑штии въ заповѣдехъ ѥ҅го ·
1063112 и҅ дѣлаѭ̑ште правдѫ · без лъжѧ бо ѥ҅стъ ре-
1063113 кꙑи҆ · ꙗ҅ко милость҆ хвалитъ сѧ на сѫдѣ ·
1063114 и҅ милоуѩи ништа въ заѥ҅мъ даѥ҅тъ богоу ·
1063115 тъ же самъ а҅гг҄ель҆скꙑи господь · строѩи
1063116 чловѣчь҆скоѥ съпасениѥ · глагол҄етъ къ о҅
1063117 деснѫѭ̑ стоѩ҅штии҅ми : грѧдѣте благо-
1063118 словь҆ѥ҅нии о҅ть҆ца моѥ҅го · прии҅мѣте о̑уго-
1063119 тованоѥ вамъ цѣсарь҆ство · о҅тъ начѧла ми-
1063120 роу · а҅лꙿченъ бо бѣхъ и҅ дасте ми ꙗ҅сте · жѧ-
1063121 дънъ бѣхъ и҅ напои҅сте мѧ · страненъ бѣ-
1063122 хъ и҅ наведосте мѧ · болѣхъ и҅ присѣтисте
1063123 мене · нагъ бѣхъ и҅ о҅блѣкосте мѧ · въ темь҆-
1063124 ници и҅ придосте къ мь҆нѣ · ѥ҅льма о̑убо съ-
1063125 твористе ѥ҅дномоу о҅тъ братиѩ сеѩ моѩ хꙋ-
1063126 дꙑѩ · то мь҆нѣ сътвористе · бѫди же вьсѣ-
1063127 мъ намъ почитаѭ̑штии҅мъ же и҅ послоу-
1063128 шаѭ̑штии҅мъ · о̑услꙑшати блаженꙑи тъ
1063129 гласъ · и҅ вѣчь҆нꙑи҅хъ благꙑн҄ь · ѩ҅же о̑уго-
1063130 това богъ любѧштии҅мъ и҆ · да нꙑ съприи҅-
1063201 мникꙑ сътворитъ х꙯с б꙯гъ · прѣчистꙑѩ
1063202 ради матере ѥ҅го с꙯тꙑѩ богородицѧ · ꙗ҅ко꙯
1063203 томоу подобаатъ слава честь҆ и҅ покла-
1063204 нꙗниѥ҆ · нꙑнꙗ и҅ присно и҅ вь҆ вѣкꙑ вѣко-
1063205 мъ · а҅мин ⁘
1063207 мѣсѧца марта въ в꙯ї · мѫчениѥ с꙯тааго пио҅нꙿна · пре-
1063208 звѵтера змѵрнь҆ска града ⁘
1063209 Памѧть҆ с꙯тꙑи҆мъ о҅бь҆штевати а҅посто-
1063210 ломъ велитъ вѣдꙑ · ꙗ҅ко и҅же памѧть҆
1063211 творитъ съ вьсѣмъ срь҆дь҆цемъ и҅ вѣро-
1063212 ѭ · и҅ и҅нѣхъ о̑утроуждаѥ҅тъ · бол҄ь҆шѧ
1063213 хотѧште подражати · пио҅ниꙗ҅ же мѫ-
1063214 ченика · и҅ паче поминати лѣпо · пон҄еже
1063215 ѥ҅гда бѣа҅ше въ мироу · многꙑ о҅тъ прѣль-
1063216 сти о҅брати · а҅постольскꙑи҆ мѫжь въ насъ
1063217 бꙑвъ · и҅ конь҆ць҆ ѥ҅гда призъванъ бꙑстъ
1063218 къ г꙯оу · и҅ мѫченъ бꙑвъ · съпсаноѥ се о҅ста-
1063219 ви на наказаниѥ намъ · и҅ до нꙑн҄ѣшь҆-
1063220 н҄ꙗго и҅мѣти намъ памѧть о̑учениꙗ ѥго꙯
1063221 мѣсѧца шестааго в꙯ дьни · настаѭ̑шти
1063222 сѫботѣ велицѣи҆ · вь҆ дни вьн҄егда сѧ роді
1063223 блаженꙑи҆ мѫченикъ полѵкарпъ · гон҄е-
1063224 нию̑ сѫштоу дек҄иꙗ цѣсара въ змѵрь҆нѣ ·
1063225 ѩ҅ти бꙑшѧ пио҅нии҆ презвѵтеръ · и҅ савини
1063226 и҅сповѣдь҆ница · и҅ а҅склипиꙗ҅дъ и мак҄е-
1063227 дони · и҅ лимонъ презвѵтеръ съборь҆нѣи҆
1063228 цръкъви · пио҅нии же видѣ прѣжде ѥ҅дно꙯-
1063229 го дь҆не · вь҆н҄егда сѧ роди роди полѵкарпꙿь ·
1063230 ꙗ҅ко въ тꙑ дь҆ни ѩ҅ти бꙑшѧ сии҆ съ савиніѭ̑ ·
1064101 и҅ съ а҅склипиѥмъ постѧште сѧ · и҅ ꙗ҅ко видѣ
1064102 ꙗ҅ко о̑утро въ тъ҆ дьнь҆ ѩти и҅мѫтъ бꙑти ·
1064103 въземъ розвънꙑ и҅звитꙑ три на вꙑѭ̑ сво꙯-
1064104 ѭ̑ възложи · и҅ савининиї и҅ а҅склипии҆ · и҅ жі-
1064105 дѣа҅хѫ сѣдѧште въ домоу · се же сътворі
1064106 за ведомꙑѩ ради · не разоумѣти кꙑихꙿ
1064107 ꙗко и҅ дроузии и҅дѫтъ о҅скврь҆нити сѧ въ
1064108 трѣбахъ · нъ да видѧтъ вь҆си · ꙗ҅ко вь҆-
1064109 нѧтъ вь темꙿницѫ а҅биѥ и҅ти · помол҄ьше-
1064110 мъ же сѧ и҅мъ · и҅ въкоусивъше хлѣба и҅ во-
1064111 дꙑ · въ сѫботѫ великѫѭ̑ · приде к н҄имъ
1064112 пол҄емъ · и҅ и҅же бѣа҅хѫ сь҆ н҄имъ · вь҆зискаті
1064113 и҅ влачити крь҆стиꙗ҅нꙑ · на трѣбꙑ и҅ на
1064114 о҅скврь҆н҄ениѥ · и҅ рече полемѡнъ · вѣмъ о̑у-
1064115 бо пио҅ниї · заповѣди ц꙯рѧ · ꙗ҅ко велиѳъ ва-
1064116 мъ жрь҆ти богомъ · пио҅нии рече вѣмъ за-
1064117 повѣди б꙯жиѩ · вь҆ н҄ихъже велитъ намъ
1064118 томоу ѥ҅дномоу сѧ кланꙗти · полемъ ре-
1064119 че пои҅дѣте о̑убо на съборъ да томоу сѧ о҅бѣ-
1064120 штаѥ҅те · рече же а҅склипиꙗди и҅ савинии҆ ·
1064121 мꙑ богоу живоуоумоу покараѥмъ сѧ и҅ о҅бѣ-
1064122 штаваѥ҅мъ сѧ · веде же ѩ пол҄емъ · и҅ при-
1064123 шъдъшемъ и҅мъ · видѣшѧ вь҆си ꙗ҅ко ѫ҅зꙑ
1064124 носѧтъ · и҅ а҅кꙑ на прѣславъно чоудо течаа҅-
1064125 хѫ · колико брь҆зо народи · ꙗ҅коже о҅ть҆ри-
1064126 вати дроугъ дроуга · и҅ пришедъшемъ
1064127 и҅мъ на мѣсто и҅деже бѣшѧ събърали сѧ ·
1064128 и҅спльни же сѧ вь҆се то мѣсто · и҅ въсходи и҅ го꙯-
1064129 рь҆ницѧ · е҅линъ и жидовъ · и҅ жденъ праздъ-
1064130 новаахъ · пон҄еже бѣа҅ше великаа сѫбота ·
1064201 поставишѧ же ѩ посрѣдѣ и҅хъ · и҅ пѡлемъ
1064202 рече : ѡ̑ пио҅ниѥ · покорите сѧ а҅кꙑ и҅ вь҆си ·
1064203 и҅ жь҆рѣте да не мѫчени бѫдете · простъръ
1064204 же рѫкѫ пио҅нии҆ · свѣтломъ лицемъ о҅тъ-
1064205 вѣштавъ рече : Мѫжи и҅же о҅ добротѣ змѵ-
1064206 рнь҆стѣи хвалѧште҆ сѧ · и҅ и҅же въ васъ сѫтъ
1064207 жидове пришь҆ли · послоушаи҅те мене ма-
1064208 ло вамъ вѣштаѭ̑шта · слꙑшѫ бо о҅ само-
1064209 приходѧштии҅мъ · ꙗ҅ко посмѣѭ̑ште сѧ
1064210 и҅ порадоуѭ̑ште сѧ · и҅гри мните тѣхъ по-
1064211 грѣшениѥ · и҅мꙿже не по вол҄и жърѫтъ · лѣ-
1064212 по же бꙑ вамъ е҅линомъ покарѣти сѧ о̑учі-
1064213 телю вашемоу о҅мироу · и҅же сьвѣштаѥ҅тꙿ ·
1064214 неподобно ѥ҅стъ о҅ о̑умираѭ̑штии҅хъ хва-
1064215 лити сѧ · вамъ же ѡ̑ жидове м҄ѡѵсии ꙗ҅ко
1064216 велитъ · а҅ште видиши о҅сла врага твоѥ҅го
1064217 падъша подъ брѣменемъ не миноуи҆ ·
1064218 нъ въставѧ въстави и҆ · такожде же и҅ со-
1064219 л҄ѡмоноу глагол҄ѫштоу : а҅сте падетъ
1064220 врагъ твои не порадоуи҅ сѧ · и҅ о҅ потъчениї
1064221 ѥ҅моу не възноси сѧ · а҅зъ бо своѥ҅моу о̑учи-
1064222 телю покарѣѭ̑ сѧ · о̑умрѣти и҅звол҄ѫ паче ·
1064223 а҅ не прѣстѫпити словесе ѥ҅моу · и҅ подви-
1064224 заѭ̑ сѧ и҅змѣнити ꙗ҅же прѣжде навꙑ-
1064225 кохъ · Потомъ же и҅ нао̑учихъ · кꙑи҅мъ
1064226 о̑убо посмѣѭ̑тъ сѧ жидове · а҅ште и҅ врази
1064227 и҅мъ ѥ҅смъ ꙗ҅коже вѣштаѭ̑тъ · нъ чловѣ-
1064228 ци ѥ҅дначе о҅бидѫ ненавидѧште · рь҆цѣ-
1064229 мъ кꙑѩ прѣо҅бидѣхомъ · кꙑѩ о҅тъгъна-
1064230 хомъ · кꙑѩ о̑убихомъ · кꙑѩ҅ ли къ коуми-
1065101 ромъ ноудихомъ · и҅ли мнѧтъ тъчно ѥ҅стъ
1065102 своѩ грѣхꙑ и҅же нꙑн҄ѣ страха ради чловѣ-
1065103 чь҆ска творѧштии҅мъ · нъ толико о̑ун҄е ѥ҅ли-
1065104 ко вол҄ьнии грѣси неповол҄ьнꙑимъ · кꙿто
1065105 о̑убо поноуди жидовъ жръти велфегороу ·
1065106 и҅ли ꙗ҅сти жрътвꙑ мрътвꙑи҅мъ · и҅ли блѫ-
1065107 дити въ дьштерехъ и҅ностранникъ · и҅ли
1065108 съжешти коумиромъ сꙑнꙑ и҅ дь҆штери ·
1065109 и҅ли ръпътати на б꙯а и҅ли противити сѧ мѡ-
1065110 ѵ̈сии҆ · а҅ и҅ не благодѣти и҅мѣти благодѣ-
1065111 ѭ̑штии҅мъ · и҅ли о҅браштати сѧ срьдꙿцемъ
1065112 въ е҅гѵпꙿтъ · и҅ли въшъдъшоу мѡѵ̈сии вь-
1065113 зѧти законъ · решти а҅р҄ѡноу : сътвори
1065114 намъ богꙑ и҅ телецъ творити · васъ бо мо-
1065115 гѫтъ прѣль҆стити · пон҄еже почитаѭ̑тъ
1065116 сѧ вамъ · кн҄игꙑ сѫдии҅скꙑѩ · цѣсарьскꙑ-
1065117 ѩ и҅сходь҆нꙑѩ · и҅ вꙿси о н҄ихъже о҅бличени
1065118 бꙑваѭ̑тъ · нъ и҅штѫтъ · чесо ради ции
1065119 не ноудими сами приходѧтъ на жрътвѫ ·
1065120 да тѣхъ ли ради вь҆сѣмъ крь҆стиꙗномъ
1065121 зазираѥте · мните сѫштѫѭ̑ жизнь҆ то-
1065122 коу подобь҆ноу бꙑти · кꙑи коупъ бол҄иї
1065123 ѥ҅стъ плѣвънꙑи҅ ли и҅ли пꙿшеничь҆нꙑи҆
1065124 ѥ҅гда бо при҅детъ дѣлател҄ь съ лопатоѭ̑
1065125 потрѣбити тока · плѣвамъ ль҆гъкамъ
1065126 сѫштамъ · о̑удобь҆ вѣтромъ о҅тъносѧтъ
1065127 сѧ · а҅ пшеница тоу о҅стаѥ҅тъ · Видите па-
1065128 кꙑ въвръжена невода · вь҆се лі ѥ҅же сь҆бе-
1065129 ретъ на потрѣбѫ ѥ҅стъ · тако же и҅ нꙑн҄ѣ-
1065130 шьн҄ꙗꙿ жизнь · како о̑убо хоштете · о҅ семь
1065201 намъ страдати · а҅кꙑ правь҆дь҆никомъ
1065202 и҅ли а҅кꙑ и҅ неправь҆дь҆никомъ · а҅ште же
1065203 и҅ а҅кꙑ неправь҆дь҆нии · како о̑убо и҅ вꙑ ·
1065204 тѣми дѣлꙑ неправьдьнꙑи҅ми · о҅бли-
1065205 чаѥ҅ми тожде творите · а҅ште ли ꙗ҅ко
1065206 праведнии҆ · праведнꙑи҅мъ страждѫ-
1065207 штии҅мъ · кꙑѩ вамъ надеждѧ и҅мѣти ·
1065208 а҅ште бо праведънꙑи е҅два съпасаѥ҅тъ
1065209 сѧ · нечь҆стивꙑи и грѣшънꙑи҆ кꙿде а҅ви-
1065210 тъ сѧ · сѫдъ бо мира належитъ · о҅ н҄емъ-
1065211 же и҅звѣстихомъ сѧ многꙑи҅ми · а҅зъ
1065212 же и҅ о҅шъдъи҅ вь҆сѫ жидовъскѫ земл҄ѫ
1065213 прошедъ · прѣшедъ же и҅о҅рдана видѣ-
1065214 хъ земьѭ̑ до нꙑн҄ѣшь҆нꙗго · послоу-
1065215 шъствоуѭ̑штоу · бꙑвшоу на н҄еи б꙯жи-
1065216 ю̑ гнѣвоу · творѧштии҅хъ ради грѣхꙑ
1065217 и҅ живѫштии҅хъ на н҄еи · странникꙑ
1065218 о̑убиваѭ̑ште · и҅ и҅но много ноуждѫ
1065219 творѧште · Видѣхъ дꙑма и҅ж н҄еѩ до
1065220 нꙑн҄ѣшьнꙗго въсходѧшта · и҅ земѭ
1065221 о҅гн҄емъ о̑упепел҄енѫ · и҅ всего плода пра-
1065222 здъна · и҅ мокротънꙑѩ влагꙑ · видѣ-
1065223 хъ и҅ море мрътво · водѫ прѣмѣн҄енѫ
1065224 своѥ҅ѩ вешти · страхомъ б꙯жиѥ҅мъ о҅тъ-
1065225 падъшѫ · и҅ не могѫшти животъно
1065226 вь҆ себѣ кръмити · и҅ въходѧште по-
1065227 дъ водоѭ̑ комоу вь҆ н҄е · и҅змештетъ и
1065228 вънъ · и҅ о̑удръжати тѣла чловѣчь-
1065229 ска не могѫштѫ вь҆ себѣ · приѩти бо
1065230 чловѣчь҆ска не хоштетъ · да не чловѣ-
1066101 ка ради · пакꙑ вьспрѣштена бѫдетъ ·
1066102 и҅ се далече вамъ г꙯лѫ : вꙑ видѣсте и҅ повѣда-
1066103 ѥте · людии҅скѫ земл҄ѫ и҅ декапол҄итъскѫ ·
1066104 и҅згорѣвъшѫ о҅гн҄емъ и҅ прѣдълежѧштѫ до꙯
1066105 нꙑн҄ѣшь҆нꙗго · на показаниѥ нечь҆стивꙑ-
1066106 и҅мъ · е҅тни вь҆ сик҄илии о҅стровъ · и҅сходѧ
1066107 о҅тъ н҄его о҅гн҄ь · а҅ште и҅ се далече о҅тъ васъ ѥ҅-
1066108 стъ · поразоумѣи топлѣ водѣ и҅сходѧштиї
1066109 о҅тъ земл҄ѧ · и҅ поразоумѣи҅те о҅тъкѫдоу
1066110 раждизаѥ҅тъ сѧ · и҅ли отъкѫдоу съгрѣва-
1066111 ѥтъ сѧ · аште нѣстъ о҅гн҄ь подъ земл҄еѭ̑ ·
1066112 тѣмъ проповѣдаѭ̑ вамъ : о҅ бѫдѫштии҅-
1066113 мъ о҅гн҄емъ бꙑти сѫдоу о҅тъ б꙯а · словесе ѥ҅го꙯
1066114 ради їсоуса христова · и҅ того ради богомъ
1066115 вашимъ не слоугоуѥ҅мъ · и҅ капиштоу зла-
1066116 тоу не покланꙗѥ҅мъ сѧ · симъ же и҅ їнѣмъ
1066117 мнозѣмъ реченомъ бꙑвъшемъ пио҅ни-
1066118 ѥ҅мъ · полемонъ и҅ сѫштии сь҆ н҄имъ и҅ вь҆сь҆
1066119 народъ · помлъчашѧ послоушаѭ̑ште ·
1066120 ꙗ҅коже никомоуже кръкнѫти · рекъшꙋ
1066121 же пакꙑ пио҅нию̑ · ꙗ҅ко богомъ вашимъ
1066122 не слоугоуѥ҅мъ · и҅ капиштоу златоу не по-
1066123 клонимъ сѧ · приведошѧ и҅хъ на срѣдѫ ·
1066124 и҅ приставишѧ и҅мъ кꙑѩ о҅тъ събора съ по꙯-
1066125 лемономъ · молѧште сѧ и҅ глагол҄ѫште :
1066126 о̑увѣштаи҅ сѧ намъ пио҅ниѥ · ꙗ҅ко тебе лю-
1066127 бимъ · и҅ многа ради достои҅нъ ѥ҅си живъ
1066128 бꙑти · нрава добрааго ради и҅ кротости
1066129 добро ѥ҅стъ да живеши · и҅ свѣта сего ви-
1066130 дѣти и҅ и҅но много · онь же кь нимь и азь г꙯лѫ ꙗ-
1066201 ко добро ѥ҅стъ жити · нъ о҅но о̑ун҄е ѥ҅стъ ѥ҅го-
1066202 же мꙑ любимъ · и҅ свѣтъ о҅нъ и҅стинънъи҆ ·
1066203 и҅ се же о̑убо вь҆се добро · и҅ ненавидѧште
1066204 дѣла б꙯жиꙗ бѣгаѥ҅мъ · нъ и҅нѣхъ бол҄ь-
1066205 шъ хоштемъ · а҅ сихъ прѣо҅бидимъ · а҅леѯа-
1066206 ндръ къбо го лѫкавъ мѫжь҆ речѧ : послоу-
1066207 шаи҆ насъ піо҅ниѥ · піо҅нии҆ рече тꙑ мене
1066208 послоушаи҆ · ѥ҅же бо тꙑ вѣси вѣдѣ · а҅ ѥ҅же
1066209 а҅зъ вѣдѣ тꙑ не вѣси · а҅леѯанꙿдръ же вь҆-
1066210 схотѣ порѫгати сѧ ѥ҅моу · и҅ рече нарѫга-
1066211 ѩ҅ сѧ · а҅ сиѩ ѫ҅зꙑ чьсо ради сѫтъ на тебѣ ·
1066212 піонии҆ рече сего ради · да не прѣходѧште ·
1066213 града вашего · поразоумѣѭ̑тъ нꙑ · ꙗ҅ко꙯
1066214 жъръше и҅ о҅скврънивъше сѧ придохомъ ·
1066215 и҅ да о̑увѣсте а҅кꙑ и҅ не въпрашати сѧ ве-
1066216 лимъ · нъ въ темницѫ и҅демъ по вол҄и ·
1066217 а҅ не а҅кꙑ инѣхъ вол҄еѭ̑ · · и҅ насъ въсхꙑ-
1066218 тивъше ведете · нъ и҅мꙿже носимъ ѫ҅зꙑ о҅-
1066219 ставите насъ · не бо съ ѫ҅зами вь҆ведете на-
1066220 съ къ коумиромъ вашимъ · ти тако а҅-
1066221 леѯандръ помлъча · пакꙑ же о҅нѣмъ мо꙯-
1066222 лѧште сѧ ѥ҅моу · о҅номоу глагол҄ѫштоу
1066223 ѥ҅моу · тако о̑уставихомъ и҅ о̑устръми-
1066224 хомъ · и҅ много о҅бличаѩ и҅хъ · и҅ о҅ бѫдѫ-
1066225 штии҅хъ съповѣдаѩ и҅мъ · Алеѯандръ
1066226 рече : чꙿто о̑убо на потрѣбѫ сѫтъ намъ
1066227 словеса си ваша · и҅миже и҅ недостои҅ни ѥ҅-
1066228 сте жити · народоу же хотѧштоу позоръ
1066229 съборънꙑи творити · да то о̑услꙑшѧтъ
1066230 паче · ции҆ о҅тъ стратига пришедъше п҄ѡ-
1067101 лемѡноу рѣшѧ : не даждъ глаголати ѥ҅мꙋ
1067102 да не вь҆лѣзѫтъ на позоришти · плиштъ
1067103 и҅ възисканиѥ о҅ н҄емъ бѫдетъ · се слꙑша-
1067104 въ полем҄ѡнъ глагола : піо҅ниѥ а҅ште не хо꙯-
1067105 штеши жръти · понѣ приди на мѣсто коу-
1067106 миръско · о҅нъ же рече : нъ не бѫдетъ по-
1067107 льзѧ твои҅мъ коумиремъ · а҅ште тоу при-
1067108 демъ · пѡлем҄ѡнъ рече о̑увѣштаи҅ сѧ на-
1067109 мъ пиѡ̑ниѥ · піѡ̑нии рече : еша могль бꙑхь а-
1067110 зь вась оувѣштати крьстиꙗномь бꙑти · они же ве-
1067111 льми вьсмиꙗвьше сѩ рѣшѩ : не имаши того створи-
1067112 ти да живи изгоримь · пионии рече : горе есть зѣло
1067113 оумьрьшоу изьгорѣти · оскабивьши же сѩ савини ·
1067114 полемонь и сѫшти сь нимь рѣшѩ · смѣеши
1067115 ли сѩ · она же рече : еи аште б꙯ь хоштеть · крь-
1067116 стиꙗнꙑни бо есмь · елико бо кь хрьстоу вѣ-
1067117 роуѫть · смѣѫть сѩ вь радости вѣчьнѣи ·
1067118 г꙯лаше еи : тꙑ бо · емоуже не хоштеши бѫде-
1067119 ть ти приѩти · иже бо не жьрѫть женꙑ вь блѫ-
1067120 днитьствѣ сто꙯ѩ҅тꙿ · она же рече : свѩтоуоумоу го-
1067121 сподоу пешти сѩ о томь · пакꙑ же пио҅н꙯и꙯ѵ рече :
1067122 полемонь · оувѣштаи сѩ намь пионие · пи-
1067123 они рече : повелѣно ти есть или оувѣшта-
1067124 ти или мѫчити · аш꙯т꙯е꙯ не можеши оувѣшта-
1067125 ти то мѫчи · тогда повьпрашавь полемо-
1067126 нь г꙯ла : пожьри пионие · пиони рече · ꙗко крь-
1067127 стьꙗнь есмь · полемонь рече : коего б꙯а чъ-
1067128 теши · пиони рече : б꙯а вьседрьжителѣ · сь-
1067129 творьшааго небо и землѭ и вьсѣ ꙗже вь ни-
1067130 хь · и вьсѣхъ нась · иже подасть намь вьсе бо-
1067201 богать҆ство · ѥ҅гоже познахомъ слова ѥ҅го
1067202 ради їсоуса христоса · полемѡнъ рече : по-
1067203 жь҆ри о̑убо по цѣсароу повелѣнию̑ · піѡ̑ніи҆
1067204 рече : а҅зъ чловѣкоу жрътвꙑ не творѫ ·
1067205 кръстиꙗ҅нъ бо ѥ҅смъ · полемѡнъ рече
1067206 кръстиꙗ҅нъ ли ѥ҅си · піѡ̑ниї рече : е҅и҆ · по-
1067207 лем҄ѡнъ рече коѥ҅ѩ црь҆къве · о҅тъвѣшта
1067208 съборь҆нѣи҆ не бо ѥ҅стъ и҅на о҅тъ хръста · та-
1067209 че приде на савинѫ · рече бо прѣжде ѥ҅и҆
1067210 піѡ̑нии · ꙗ҅ко нарьци себе ѳеѡ̑доти · да
1067211 не въпадеши о҅тъ и҅мене пакꙑ · въ рѫцѣ
1067212 безаконьнѣи твоѥ҅и госпожди бꙑвъшиї ·
1067213 госпожда бо ѥ҅и въ врѣменехъ гордиꙗна
1067214 цѣсара · хотѧшти о҅братити савинѫ о҅тъ
1067215 вѣрꙑ · о҅тъгъна ѭ̑ о҅тъ себе съвѧзавъши ·
1067216 потомъ же съ пиѡ̑номъ сѫшти ѩ҅та бꙑ-
1067217 стъ · въ гон҄ении҆ томь҆ · рече же о̑убо и҅ тои҆
1067218 полем҄ѡнъ : что сѧ глагол҄еши · о҅на же рече
1067219 ѳео҅доть · о҅нъ же рече кръстиꙗ҅нꙑн҄и ли
1067220 ѥ҅си · о҅на же глагола е҅и҅ кръстиꙗнꙑн҄и ѥ҅-
1067221 смъ · полемѡнъ рече коѥ҅ѩ цръкъве · са-
1067222 вина рече съборънꙑѩ · полемѡнъ рече ко꙯-
1067223 ѥ҅го бога чь҆теши · савина рече вьседръжи-
1067224 телꙗ · и҅же сътвори небо и҅ земь҆ѭ̑ · и҅ вь҆сѣ-
1067225 хъ насъ · ѥ҅гоже познахомъ слова ѥ҅го ради ·
1067226 и҅соу хръстоса · таче въпраша а҅склипиа҅-
1067227 да полем҄ѡнъ · и҅ ли тꙑ крь҆стиꙗ҅нъ ѥ҅си ·
1067228 а҅склипиꙗ҅дъ рече е҅и҆ : полемонъ рече коѥ҅ѩ҆
1067229 црь҆къве · а҅склипиꙗ҅дъ рече съборънꙑѩ ·
1067230 полемѡнъ рече коѥ҅го бога чꙿтеши · а҅сꙿкли-
1068101 пиꙗдъ рече їсоуса х̈са · полемѡнъ рече : сиї
1068102 о̑убо и҅нъ ли ѥ҅стъ · а҅склипиꙗ҅дъ рече ни ·
1068103 нъ тъ жде ѥ҅гоже и҅ сиꙗ нарекоста ·
1068104 Симъ реченомъ бꙑвъшемъ ведошѧ ѩ вь҆
1068105 темницѫ · и҅дѣа҅ше же вь҆слѣдъ народъ
1068106 многъ · ꙗ҅коже пль҆номъ бꙑти вь҆сѣмъ стъгнамꙿ ·
1068107 глаголаа҅хѫ ции о҅ пио҅нии҆ · како присно
1068108 блѣдъ сꙑ нꙑн҄ꙗ роумѣно лице ѥ҅моу ѥ҅стъ ·
1068109 дръжѧшти же ѥ҅го савини за ризꙑ · о҅търъ-
1068110 ваниꙗ ради о҅тъ народа · глаголаахѫ ции҆
1068111 нарѫгаѭ̑ште сѧ · тетъка бои҅тъ сѧ да не
1068112 о҅търь҆вена бѫдетъ · ѥ҅динъ же о҅тъ н҄ихъ
1068113 възъпи · а҅ште не жьрѫтъ да сѧ мѫчѧтъ ·
1068114 дроугꙑи҆ же кꙿто глаголаа҅ше : се чловѣкъ
1068115 и҅детъ жръти · глаголааше же сего ради :
1068116 и҅же бѣа҅ше съ нами а҅склипиꙗ҅дъ · пиѡ̑ніи҆
1068117 речетъ лъжеши · не бо сего творитъ а҅скли-
1068118 пиꙗ҅дъ · дроузии҅ же глаголаꙿхѫ : сии҆ и҅ сии҆
1068119 жрътвѫ сътворишѧ · пиѡ̑ниї рече: къ-
1068120 ждо своѭ̑ и҅матъ вол҄ѫ · чꙿто о̑убо тебѣ · а҅зъ
1068121 пио҅ниї сѧ нарицаѭ̑ · се рекъшоу ѥ҅моу · ѥ҅дъ-
1068122 ва о҅тъ народа съклѣштеномъ сѫштемъ ·
1068123 въведошѧ ѩ въ ть҆мницѫ · прѣдавъше
1068124 стражемъ · вь҆лѣзъше же о҅брѣтошѧ затво꙯-
1068125 рена презвѵтера съборънꙑѩ цръкъве ·
1068126 и҅менемъ лимна · и҅ женѫ мак҄едонь҆скѫ ·
1068127 и҅ ѥ҅дного о҅тъ вѣрꙑ фрѵг҄ии҅скꙑѩ · и҅ме-
1068128 немь҆ е҅ѵтѵхиꙗ҅къ · сѫштемъ о̑убо и҅мъ
1068129 въкоупь҆ · о̑увѣдѣшѧ стрѣгѫштии тъ-
1068130 мницѫ · ꙗ҅ко приносимааго о҅тъ вѣрънꙑ-
1068131 хъ
1068201 не възимаѭ̑тъ піѡ̑ниїна чѧдь · глаголаа-
1068202 ше бо піѡ̑нъ : ꙗ҅ко ѥ҅гда вѧште трѣбоваахо꙯-
1068203 мъ · никомоуже бꙑхомъ · и҅ нꙑнꙗ како
1068204 хоштемъ вьзѧти · разгнѣвашѧ же сѧ ть҆-
1068205 мничь҆нии стражиѥ · и҅ разгнѣвавъше
1068206 сѧ вьведошѧ и҅хъ паче вь҆нѫтрь · ꙗ҅коже
1068207 не и҅мѣти и҅мъ никоѥ҅ѩ҅же милости · сла-
1068208 вивъше же б꙯а о̑умльчашѧ · подаѭ̑штоуо̑у-
1068209 моу и҅мъ о҅бꙑченаꙗ · ꙗ҅коже покаати сѧ
1068210 стражемъ · и҅с темницѧ и҅звести ѩ пакꙑ
1068211 напрѣждъ · о҅ни же прѣбꙑшѧ рекше сла-
1068212 ва господоу · сълоучи бо сѧ намъ се на добро꙯ ·
1068213 пространиѥ бо и҅мамъ и҅ бесѣдовати и҅ б꙯а
1068214 молити и҅ день҆ и҅ ношть҆ · о҅баче о̑убо и҅ вь҆ те-
1068215 мницѫ мнози о҅тъ странꙑ прихождаахѫ ·
1068216 о̑увѣштати хотѧште · и҅ слꙑшѧште и҅хꙿ
1068217 о҅тъвѣтъ дивь҆ꙗ҅хѫ сѧ · вълажаахѫ же и҅ ѥ҅-
1068218 лико по ноужди бѣахѫ влачими · о҅тъ
1068219 кръстиꙗ҅нъ братиꙗ · многъ плачъ творѧ-
1068220 ште по вьсѧ часꙑ · паче же о҅ добрꙑи҅хъ мѫжи-
1068221 хъ · и҅ о҅ добрѣ житии бꙑвъшии҅мъ · ꙗ҅ко-
1068222 же плакати сѧ піѡ̑нию̑ и҅ глаголати : бе-
1068223 з оума без оума нꙑ мѫчите · без оума нꙑ
1068224 сѣчете видѧште бисърꙑ цръкъвънꙑѩ
1068225 о҅тъ свинии попъранꙑ · и҅ звѣздꙑ небесъ-
1068226 нꙑѩ подъ о҅пашь҆ѭ̑ змии҅ноѭ̑ · на земл҄ѫ
1068227 влачимꙑ · винограда и҅же насади десни-
1068228 ца б꙯жиꙗ҆ · о҅тъ свинии прокоужденъ · и҅ то꙯-
1068229 го нꙑнꙗ ѥ҅мл҄ѫтъ вь҆си мимоходѧштеи҆ ·
1068230 чѧда моꙗ · ѩ҅же пакꙑ раждаѭ̑ · донь҆жде сѧ
1069101 о҅брази х꙯с въ васъ · млади мои пои҅дошѧ по
1069102 жестокоу пѫти · нꙑнꙗ соусана о̑удѣбе-
1069103 на бꙑстъ · о҅тъ безаконъноу старцоу · нꙑ-
1069104 нꙗ о҅тъкрꙑваѭтъ младѫ и҅ добрѫ · да на-
1069105 сꙑтѧтъ сѧ добротꙑ ѥ҅ѩ҆ · и҅ въ лъжѫ навадѧ-
1069106 тъ на н҄ѫ нꙑнꙗ о̑убо · гладъ не хлѧбьнꙑи҆
1069107 ни жѧжда водънаꙗ · нъ е꙯ж꙯е꙯ о̑услꙑшати слово
1069108 господьн҄е · нꙑнꙗ о̑убо вьздрѣмашѧ сѧ вь҆-
1069109 сѧ дѣвицѧ и҅ съпаа҅хѫ · съвръши бо сѧ г꙯лъ
1069110 г꙯а и꙯҅са · ѥ҅да сꙑнъ чловѣчь҆скꙑи о҅брѧште-
1069111 тъ вѣрѫ на земи · Слꙑшѫ же ꙗ҅ко и҅ ѥ҅ди-
1069112 нъ къждо ближикѫ прѣдаѥ҅тъ · да съвръ-
1069113 шитъ сѧ реченоѥ · ѥ҅же прѣдати братъ бра-
1069114 та въ сь҆мрь҆ть҆ · и҅ли и҅спросилъ ѥ҅стъ васъ со-
1069115 тона · просѣа҅ти а҅кꙑ пꙿшеницѫ · нъ да ни-
1069116 ктоже не мнитъ чѧда · ꙗ҅ко о҅тънеможе г꙯ь ·
1069117 нъ мꙑ г꙯летъ бо · и҅ли не можетъ рече рѫка
1069118 моꙗ о҅тѧти васъ · и҅ли о҅тѧжьча слоухъ мо-
1069119 и҆ не о̑услꙑшати · нъ грѣси ваши растоѩ҅-
1069120 тъ посрѣдоу насъ и҅ б꙯а · о҅блѣнихомъ бо сѧ
1069121 дроузии же и҅ прѣо҅бидѣвъше · безако-
1069122 ниѥ сътворихомъ · дроугъ дроуга хапь҆-
1069123 ѭ̑ште · и҅ дроугъ дроуга ꙗ҅дѫште сами сѧ
1069124 о̑уморихомъ · лѣпо же бѣ намъ правꙿдѫ
1069125 и҅злиха и҅мѣти · паче кн҄ихчии҆ и҅ фари-
1069126 сеи҆ · слꙑшѫ бо ꙗ҅ко и҅ кꙑѩ о҅тъ васъ жидо-
1069127 ве призꙑваѭ̑тъ въ сьнь҆мѣхъ · тѣмъ
1069128 вь҆нь҆мѣте да никакоже вамъ · и҅ велико
1069129 и҅ мало · и҅ вол҄ьнꙑи грѣхъ прикоснетъ сѧ ·
1069130 и҅ ни ѥ҅динъ о҅тъ васъ да не съгрѣшитъ ·
1069201 великꙑи҅мъ грѣхомъ и҅ хоулоѭ̑ ꙗ҅же на свѧ-
1069202 тꙑи доухъ · не бѫдѣте коупно сь н҄ими
1069203 кнѧзи содомь҆стиї · и҅ людиѥ гоморь҆стии҆ ·
1069204 и҅мже рѫцѣ кръве и҅спльнь҆ · мꙑ же ни про-
1069205 рока о̑убихомъ · ни х꙯са прѣдахомъ ни ра-
1069206 спѧхомъ · да что много глагол҄ѫ вамъ ·
1069207 помните ѥ҅гоже слꙑшасте · и҅ нꙑнꙗ бесѣ-
1069208 доуи҅те и҅мꙿже нао̑учени бꙑсте · пон҄еже
1069209 и҅ се о̑услꙑшасте · ꙗ҅ко рѣшѧ жидове х꙯с
1069210 чловѣкъ бѣѣ҆ше · и҅ почи ꙗ҅ко ноуждъно꙯-
1069211 ѭ̑ съмрьть҆ѭ̑ · да рекѫтъ намъ коѥ҅мꙋ
1069212 нѫждеѭ̑ о̑умь҆рь҆шоу · вь҆сь҆ миръ о̑учени-
1069213 къ и҅спль҆н҄енъ бꙑстъ · коѥ҅моу ноужде-
1069214 ѭ̑ о̑умь҆ръшоу чловѣкоу · о̑ученици и҅ дрꙋ-
1069215 зии҅ с н҄имъ толици · за и҅мѧ о̑учителꙗ сво-
1069216 ѥ҅го о̑умрѣшѧ · коѥ҅моу ноуждеѭ҆ о̑умь҆-
1069217 ръшоу чловѣкоу · и҅менемь҆ толико лѣ-
1069218 тъ бѣси и҅згонѧтъ сѧ · и҅ елико на величі-
1069219 ꙗ въ цръкви съборнѣи бꙑваѭ̑тъ · не ра-
1069220 зоумѣѭтъ же ꙗ҅ко ноуждеѭ̑ съмрь҆ть҆-
1069221 нъ ѥ҅стъ · ѥ҅же по своѥ҅и вол҄и и҅зводѧ себѣ
1069222 о҅тъ житиꙗ · се же ѥ҅моу глаголавъшоу ·
1069223 повелѣ потъштавъше сѧ и҅мъ и҅злѣсти
1069224 и҅с темницѧ · придоста же к н҄имъ нео҅ко꙯-
1069225 ръ и҅е҅пархъ ѳеѡ̑филъ · съ народомъ мно꙯-
1069226 гомъ глагол҄ѫшта · се старѣи васъ о̑укті-
1069227 монъ въдастъ сѧ · и҅ жрътвѫ сътвори ·
1069228 о̑увѣштаи҅те сѧ и҅ вꙑ · въпрашаѭ̑тъ бо
1069229 васъ лепидонъ · и҅ е҅ѵктимонъ · піѡ̑нии
1069230 рече : и҅же сѫтъ вь҆ведени вь҆ темь҆ницѫ ·
1070101 то лѣпо и҅мъ ѥ҅стъ дожьдати а҅нѳѵпата ·
1070102 да видимъ что и҅мъ велитъ · о҅тидошѧ
1070103 же много и҅мъ глаголавъше · и҅ пакꙑ прі-
1070104 дошѧ съ многомъ народомъ · рече е҅пархъ
1070105 ѳеѡ̑филъ : лѫками а҅нѳѵпатъ посъла
1070106 да ведени бѫдете въ е҅фесъ · піѡ̑нии рече :
1070107 да придетъ посъланꙑи҆ и҅ пои҅метъ насъ ·
1070108 ѳеѡ̑филъ рече : нъ пригк҄иѱъ ѥ҅стъ чь҆сть҆-
1070109 нѣи҆ · и҅ тꙑ паче и҅ди к н҄емоу · а҅ште ли не
1070110 хоштеши · кнѧзи ѥ҅смъ · да ѥ҅же хоштѫ тво꙯-
1070111 рѫ · повръзъ же и за вꙑѭ̑ дастъ вои҅номъ
1070112 вести · ꙗ҅коже мала ѥ҅го не о̑удавити · прі-
1070113 де о̑убо на стъгнꙑ · и҅ савинии · кричѧште-
1070114 ма и҅ма великомъ гласомъ : кръ҆стиꙗ҅на
1070115 ѥ҅свѣ · и҅ на земл҄ѫ помештѫште себе · да не
1070116 ведени бѫдѫтъ въ коумирьницѫ · ше-
1070117 сть҆ вои҅нъ піѡ̑ниꙗ ношаахѫ стрь҆могла-
1070118 вь҆ · не могѫштемъ же и҅мъ ѥ҅го дръжати ·
1070119 колѣнома тъкаахѫ по ребромъ · а҅ за рѫ-
1070120 цѣ и҅ за нозѣ влачаахѫ вьпь҆ѭ̑шта · при-
1070121 несошѧ же ѥ҅го носѧштии҆ · и҅ положишѧ
1070122 на земи въ коумирь҆ници · ѥ҅диначе же сто꙯-
1070123 ꙗ҅ше е҅ѵктимонъ · при коумирь҆ници · и҅
1070124 лепидонъ рече : чь҆со ради вꙑ не жь҆рете пи-
1070125 ѡ̑ниѥ · піѡ̑нии рече ꙗ҅ко крь҆стиꙗ҅ни ѥ҅-
1070126 смъ · лепидъ рече ꙗ҅ко коѥ҅го б꙯а чь҆тете ·
1070127 піѡ̑нии҆ рече сътворьшааго небо и҅ земьѭ̑ ·
1070128 и҅ море и҅ вь҆се ѥ҅же вь н҄ихъ · лепидъ рече :
1070129 распѧтꙑи҅ же о̑убо кто ѥ҅стъ · пиѡ̑нии
1070130 рече : ѥ҅гоже посъла б꙯ъ на съпасениѥ мира ·
1070201 кнѧзи же велꙿми вь҆зпивъше вь҆смиꙗ҅шѧ
1070202 сѧ · и҅ лепидонъ ѥ҅го начѧ клѧти · піѡ̑ниї
1070203 же вь҆зь҆пи богъ вѣренъ и҅ не постꙑдите
1070204 сѧ · правдѫ почь҆тѣте · и҅же сѫтъ тъчни
1070205 а҅кꙑ и҅ вꙑ познаи҅те · закономъ вашимъ
1070206 послѣдоуи҅те · Насъ мѫчии҅те а҅кꙑ и҅ не по꙯-
1070207 кар҄ѣѭ̑ште сѧ · и вꙑ не покарѣѥ҅те сѧ · мѫ-
1070208 чити повелѣно вꙑ ѥ҅стъ а҅ не ноудити · и҅
1070209 к н҄емоу роуфинъ кто прѣдъстоѩ · въ рито꙯-
1070210 рь҆стѣи хꙑтрости · сии рече стани пиѡ̑ні-
1070211 ѥ не величаи҅ сѧ · о҅нъ же к н҄емоу : то ли ти сѫ
1070212 риторъства · то ли сѫтъ твоѩ кн҄игꙑ · тѣ-
1070213 хъ сократъ о҅тъ аѳинеи не пострада · тои҅
1070214 ли сократъ и҅ а҅ристидъ · и҅ а҅наѯархъ · и҅ про-
1070215 чии҆ величаа҅хѫ сѧ · и҅мже и҅ философиѭ̑ и҅
1070216 правꙿдѫ · и҅ тръпѣниѥ любьꙗ҅хѫ · ѥ҅динъ
1070217 же нѣкꙑи въ санѣ и҅ славѣ мирь҆стѣи҆ сꙑ
1070218 рече : не кличи піѡ̑ниѥ · пиѡ̑нии рече не
1070219 ноуди нъ крадѫ раждъзи и҅ сами вь҆ н҄ѫ вь҆-
1070220 лѣземъ · терентии҅ же кꙿто о҅тъ народа въ-
1070221 скрича : вѣсте ꙗ҅ко си ї и҅нѣхъ поваждаѥ҅тꙿ
1070222 да не жь҆рѫтъ · да о̑уже о̑убо · вѣнь҆ца възло꙯-
1070223 жишѧ на нꙗ · о҅на же растръзавъша о҅тъме-
1070224 таꙿста · димосии҅ же стоꙗаше дръжѧ коуми-
1070225 рь жрътвънꙑи҆ · не же съмѣа҅ше къ комоу
1070226 близъ пристѫпити · нъ самъ прѣдъ вь҆сѣ-
1070227 ми дим҄ѡсии и҅зѣ о҅тъ н҄его · кричѧште-
1070228 ма же и҅ма крь҆стиꙗ҅на ѥ҅свѣ · не о҅брѣтъше
1070229 что и҅матъ сътворити · пакꙑ вь҆ темни-
1070230 цѫ ведошѧ · и народъ рѫгааше сѧ и҅ зао̑ушаꙿ-
1071101 хѫ и҆ · и҅ къ савинии кꙿто глаголааше : ти въ
1071102 о҅тьчинѫ своѭ̑ не можааше о̑умрѣти · о҅на
1071103 же рече кто ѥ҅стъ о҅ть҆чина моꙗ · а҅зъ пио҅-
1071104 нова сестра ѥ҅смъ · а҅склипиа҅ди же къ піѡ̑-
1071105 нию̑ рече : не бои҅ши ли сѧ мене о҅ семъ · и҅ та-
1071106 ко вь҆ведена бꙑста вь҆ темницѫ · вълазѧ-
1071107 штоу же піѡ̑нию̑ вь҆ темницѫ · ѥ҅динъ о҅тꙿ
1071108 вои҅нъ о̑удари и по главѣ велꙿми ꙗ҅коже
1071109 врѣдити ѥ҅го · о҅нъ же помль҆ча · рѫцѣ же
1071110 о̑ударьшоуо̑умоу ѥ҅го · и҅ ребра о҅бѧтришѧ
1071111 сѧ · ꙗ҅коже ѥ҅два ѥ҅моу о҅тъдꙑхати · въ-
1071112 лѣзъша же вь҆ темницѫ славь҆ꙗ҅ста б꙯а · ꙗ҅-
1071113 ко прѣбꙑста въ и҅мѧ христово без врѣда ·
1071114 и҅ не похвали сѧ о҅ н҄ею̑ врагъ · и҅ прѣбꙑста
1071115 въ пѣснехъ и҅ молитвахъ · о̑утврь҆ждаѭ̑-
1071116 шта себе · Потом же приде а҅нѳѵпатъ въ
1071117 змѵрь҆нии · и҅ приведенъ бꙑвъ піѡ̑нии҆ ·
1071118 сѣдшоу а҅нтѵпатоу на сѫдишти · въпра-
1071119 шати и начѧ : что сѧ нарицаѥ҅ши · о҅тъвѣ-
1071120 шта : піѡ̑ниї нарицаѭ̑ сѧ · а҅нѳѵпатъ же
1071121 глагола : жь҆реши ли · о҅тъвѣшта ни · а҅нѳѵ-
1071122 патъ въпраша : кѫѭ̑ вѣрѫ и҅маши · о҅тъ-
1071123 вѣшта съборънꙑѩ црь҆кве презвѵтеръ ѥ҅-
1071124 смъ · а҅нѳѵпатъ рече тꙑ ли ѥ҅си о̑учител҄ь
1071125 и҅мъ · о҅тъвѣшта е҅и҆ · рече а҅нѳѵпатъ : боу-
1071126 ѥ҅сти о̑учител҄ь ѥ҅си · о҅тъвѣшта піѡ̑нии
1071127 б꙯жии҆ вѣрѣ ѥ҅смъ · и҅ вѣроуѭ къ господоу
1071128 сътворь҆шоуо̑умоу вь҆са · а҅нѳѵпатъ рече
1071129 жьри · о҅тъвѣшта ни · къ богоу боголѣпь-
1071130 но вѣровати нао̑учихъ сѧ · о҅нъ же глагола
1071201 вь҆си богꙑ чтемъ · и҅ небо и҅ сѫштѧѩ на небе-
1071202 си бо꙯гꙑ · что на въздоухъ вьзираѥ҅ши зь҆-
1071203 ри ѥ҅моу · о҅тъвѣшта не на въздоухъ вь҆-
1071204 зираѭ̑ нъ къ сътворь҆шоуоумоу въздоуха ·
1071205 и҅ небо и҅ сѫштѧѩ на небеси · а҅нѳѵпатъ
1071206 рече : рь҆ци кꙿто сътвори · о҅тъвѣшта : не
1071207 достои҅но ѥ҅стъ решти · а҅нѳѵпатъ рече :
1071208 богъ о̑убо и҅же ѥ҅стъ зеѵсъ · и҅же ѥ҅стъ на
1071209 небеси · ц꙯рь бо ѥ҅стъ вьсѣмъ богомъ · млъ-
1071210 чѧштоу же піѡ̑ниѵ · и҅ о҅бѣшеноу бꙑвшоу ·
1071211 рѣшѧ жь҆ри · о҅тъвѣшта ни · пакꙑ мѫчі-
1071212 въше и҆ ногътьми рѣшѧ : покаи҅ сѧ · о҅тъ-
1071213 вѣшта нѣсмъ о҅боуꙗ҅лъ · нъ живааго бо-
1071214 га боѭ̑ сѧ · а҅нѳѵпатъ · и҅ и҅ни мнози жръ-
1071215 шѧ · и҅ живи сѫтъ и҅ съмꙑслѧтъ · о҅тъвѣ-
1071216 шта не жь҆рѫ · а҅нѳѵпатъ рече : чꙿто сѧ тъ-
1071217 штиши на съмрь҆ть҆ · пио҅ниї рече : не тъ-
1071218 штѫ сѧ на съмрь҆ть҆ нъ на жизнь҆ · а҅нѳѵ-
1071219 патъ рече : не велико чоудо твориши тъ-
1071220 штѧ сѧ на сь҆мрь҆ть · нъ ѥ҅лꙿма о̑убо тъшти-
1071221 ши сѧ на съмрь҆ть҆ · живъ да и҅згориши ·
1071222 и҅ въписашѧ вь҆ пинак҄идꙑ роумъскꙑ ·
1071223 піѡ̑нии҆ и҅сповѣдавꙑи҅ сѧ самъ крь҆сти-
1071224 ꙗ҅нъ · живоу и҅згорѣти повелѣхомъ ·
1071225 шедъшоу же ѥ҅моу на сѫдилиште съ тъ-
1071226 штаниѥ҅мъ · и҅ пришедъшоу комента-
1071227 рисию̑ · самъ сѧ съвлѣче · таче разоумѣ-
1071228 въ прѣчистꙑи · лѣпотѫ тѣла своѥ҅го ·
1071229 многꙑ радости и҅спль҆ни сѧ · вь҆зьрѣвъ
1071230 же на небо и҅ хвалѫ въздавъ богоу · и҅же та-
1072101 ко ѥ҅го съблюдъша · прострѣ сѧ самъ на
1072102 дрѣво· и҅ прѣда сѧ вои҅ноу пригвозди-
1072103 ти сѧ · пригвожденоу же ѥ҅моу бꙑвъшꙋ ·
1072104 пакꙑ дим҄ѡсии҅ рече : покаи҅ сѧ · и҅ о҅тънь҆-
1072105 мемъ гвоздиѩ · о҅тъвѣшта же о҅нъ : чоу-
1072106 хъ ꙗ҅ко ничꙿтоже сѫтъ · тѣмже тъштѫ
1072107 сѧ да абиѥ вь҆станѫ · о҅бличаѩ ѥ҅же и҅зꙿ
1072108 мрътвꙑи҅хъ вьскръсениѥ · поставишѧ
1072109 о̑убо ѥ҅го на дрѣвѣ · таче по томъ и҅ пре-
1072110 свѵтера коѥ҅го митродора вѣрꙑ марк҄і-
1072111 а҅ньскꙑѩ · лоучи же сѧ піѡ̑ниꙗ поставі-
1072112 ти о҅ деснѫѭ̑ · митродора же о҅ лѣвѫѭ̑ ·
1072113 и҅ о҅ба зь҆рѣста на въстокъ · принесеномъ
1072114 же бꙑвъшемъ дръвомъ · и҅ крѫгомъ гла-
1072115 дъше · пио҅ниї затвори о҅чи · ꙗ҅коже наро-
1072116 доу мнѣти і и҅здъша · о҅нъ же о҅ таи҅нъи-
1072117 хъ мольбѫ творѧ · пришъдъ же на коне-
1072118 цъ молитвѣ · прозь҆рѣ · ѥ҅ште же пламе-
1072119 ни великоу сѫштоу · веселъ лицемъ · по-
1072120 слѣжде рекшоу а҅минъ · и҅ рекъ господоу
1072121 прии҅ми моѭ̑ доушѫ · а҅кꙑ о҅търигаѩ
1072122 тихо и҅ без болѣзни и҅здъхнѫ · и҅ прѣда
1072123 доухъ свои господоу · вь҆сѫ крьвь вьсѫ доу-
1072124 шѫ · неправь҆дьнѣ о҅сѫжденѣ бꙑвъши ·
1072125 о҅бѣштавъшоу же сѧ съхранити · тако
1072126 житиѥ живъ блаженꙑи пио҅нии · непо-
1072127 рочьно неи҅сть҆лѣнно · присно о̑ума и҅мꙑ
1072128 своѥго простръта къ богоу вьседръжи-
1072129 телю · и҅ къ ходатаю̑ б꙯оу и҅ чловѣкомъ ·
1072130 и҅соуса хръста бога нашего · такомоу же
1072201 и҅ достои҅нъ бꙑстъ коньцоу · и҅ великааго
1072202 подвига побѣдивъ · прои҅де тѣснꙑи҅мі
1072203 двь҆рь҆ми · на широкъ и҅ великъ свѣтъ ·
1072204 назнамена же сѧ ѥ҅моу вѣньцъ по тѣлоу ·
1072205 по о҅гн҄и бо тако ѥ҅го видѣхомъ приходивъ-
1072206 ше · ꙗ҅коже тѣло ю̑но страсть҆никоу и҅згла-
1072207 ждено · и҅ о̑уши ѥ҅моу свѣтьлѣ бꙑста ·
1072208 брада же ѥ҅моу а҅кꙑ топрьво брадѣѭ̑штꙋ
1072209 свьтѣа҅ше сѧ · и҅ лице ѥ҅моу пакꙑ свѣтъ-
1072210 ло и҅ благодѣть҆ чоудъна · ꙗ҅коже крь҆сті-
1072211 ꙗ҅номъ о̑утврь҆дити сѧ паче вѣроѭ̑ · не-
1072212 вѣрь҆нии҅ же възбоꙗ҅въше сѧ · и҅ сьвѣдиѭ̑
1072213 и҅мѫште въ страсѣ о҅тити · мѫченъ же
1072214 бꙑстъ с꙯тꙑи҆ пиѡ̑нии мѣсѧца марта
1072215 в꙯ї · дьнь҆ сѫбота часъ і꙯̈ · при нанѣ ц꙯ри · о҅ на-
1072216 съ же ц꙯ръствоуѭ̑штоу господоу нашемꙋ
1072217 і꙯̈с христосоу · ѥ҅моуже слава и҅ дръжава
1072218 вь вѣкꙑ вѣкомъ · а҅мин ⁘
1072219 молитва с꙯таа҅го піѡ̑ниꙗ҆ · и҅же сѧ о҅брѣте въ и҅но пи-
1072220 саниѥ ⁘
1072221 И вь҆ сихъ кн҄игахъ чте сѧ роумъскꙑ · пи-
1072222 ѡ̑нии҅ самъ сѧ и҅сповѣда крь҆стиꙗ҅на ·
1072223 сѫшта · живъ да сѧ съжежетъ и҅ о̑угодъ-
1072224 но бꙑстъ · блаженꙑи҅ же шедъ на мѣсто꙯
1072225 и҅ждеже бѣа҅ше о҅гн҄ь раждъженъ · ви-
1072226 дѣвъ пламень полѧшть · моли сѧ ведѫ-
1072227 штии҅мъ ѥ҅го вои҅номъ · о҅слабити ѥ҅моу
1072228 часъ малъ · да молитвѫ сътворитъ · и҅
1072229 прѣклонивъ колѣнѣ · и҅ вь҆здѣвъ рѫцѣ ·
1072230 и҅нѣмъ подъдръжѧштемъ ѥ҅го · самъ бо
1073101 о҅тъ многа висѣниꙗ не можааше о҅ себѣ
1073102 рѫкоу вьздѣти · начѧ же молити сѧ го-
1073103 сподоу и҅ глаголати · слава тебѣ і꙯̈сѵ х꙯е
1073104 с꙯ноу б꙯жии҆ и҅ночѧдꙑи҆ · сь҆ н҄имъ сꙑ при-
1073105 сно слово божиѥ · живаꙗ҅ сила и҅ живꙑ
1073106 творѧ вьсѧ · съкровиште о҅тчоу вѣдѣні-
1073107 ю̑ · благоѥ҅ корениѥ новоуоумоу садоу ·
1073108 ѥ҅же къ богоу плодоприношению̑ наше-
1073109 моу без лъжѧ надежда · познавъшиимъ
1073110 тобоѭ̑ · о҅тъца и҅ с꙯тааго д꙯ха · вѣнець҆ сла-
1073111 вѣ о꙯҅тцоу · и҅же различънꙑи҅хъ свѣтъ
1073112 и҅сповѣданию̑ нашемоу · съплитаѥ҅мъ
1073113 на благѫ вон҄ѫ о҅тьцоу · таи҅на съкръвена-
1073114 ꙗ о҅тъ вѣкъ · и҅ нꙑн҄ѣ о҅бличимаꙗ насъ ра-
1073115 ди · и҅сповѣдаѭ̑штии҅мъ владꙑчь҆ство
1073116 твоѥ · Строи҅тел҄ь вь҆сеи твари · дръжѧи҆
1073117 кръмѫ небесънѫѭ̑ ѥ҅же ѥ҅стъ с꙯тꙑи д꙯хъ ·
1073118 и҅ и҅збавѧ въсѫ д꙯шѫ клатѧштѫ сѧ въ горе-
1073119 сти диа҅воловѣ · и҅же дѣлател҄ь добрꙑи
1073120 разлѫчаѩ доухомъ с꙯тꙑи҅мъ плѣвꙑ пꙿше-
1073121 ницѧ · хлѣбъ небесъскꙑи҆ · о̑утвръждаѩ
1073122 срь҆дьца · вѣдѫштии҅мъ добраꙗ твоꙗ дѣ-
1073123 а҅ниꙗ · вино благоѥ҅ новааго винограда · ве-
1073124 селѧи и҅ свѣтъло творѧи лица · о҅жидаѭ̑-
1073125 штии҅мъ прихода твоѥ҅го · и҅сточникъ жи-
1073126 вотворѧштоуо̑умоу д꙯хоу · неразлѫчи-
1073127 маꙗ десница о҅ть҆ча · живꙑи҆ о҅бразъ о҅тчꙋ
1073128 подобию̑ · тихоѥ о҅тишиѥ плаваѭ̑штиї-
1073129 мъ · надежда безнадеждънꙑи҅мъ · свѧ-
1073130 тость҆ бо꙯жии҆ благодѣти · праведънꙑи҆
1073201 сѫдии · мъздодавъць и҅сповѣдаѭ̑штии҅-
1073202 мъ сѧ прѣдъ чловѣкꙑ · пѫть҆ водѧи къ о҅тꙿ-
1073203 цоу · двь҆ри о҅тчоу въходоу · пастоухъ бла-
1073204 гꙑи положивꙑи доушѫ за о҅вь҆цѧ · и҅ мене
1073205 грѣшнаꙿго и҅збавивъ о҅тъ вль҆ка · вь҆сь҆жде
1073206 сꙑ и҅ждеже тѧ кто помолитъ и҅стинноѥ цѣ-
1073207 сарьство · покою̑ брѣменънꙑи҅мъ · врачоу
1073208 болѧштии҅мъ доушами · и҅же божиѭ̑ вла-
1073209 стиѭ̑ о҅ставьꙗ҅ѩ грѣхꙑ · вѣнецъ мѫчени-
1073210 комъ · и҅стинънꙑи҆ б꙯гъ · и҅же надъ вь҆сѣ-
1073211 ми б꙯гъ · съ сꙑномъ и҅ с꙯тꙑи҅мъ и҅ животво-
1073212 рѧштии҅мъ · и҅ неразлѫчимꙑи҆ о҅тъ б꙯жиѩ
1073213 славꙑ · и҅ свѧтааго д꙯ха твоѥ҅го вь҆ тѧ жи-
1073214 вꙑи҆ · и҅ вьса ꙗ҅же на небесехъ и҅ на земи и҅ въ
1073215 мори · испль҆н҄ѣѩ приходомъ · и҅ строѩ
1073216 и҅ подаѩ пиштѫ вь҆сеи пль҆ти · тебѣ подо-
1073217 баа҅тъ хвала · слава великолѣпотиѥ · свѧ-
1073218 тость · о҅тцоу и҅ с꙯тоуо̑умоу д꙯хоу вь҆ вѣкꙑ а҅-
1073219 минъ · И се рекъ · слꙑшѧштемъ вь҆сѣмъ ·
1073220 сътворивъ х꙯во знамениѥ · вь҆лѣзе въ о҅гн҄ь
1073221 и҅ зинѫвъ прѣда доушѫ · и҅ съконьча сѧ
1073222 с꙯тꙑи мѫченикъ б꙯жии въ змѵрь҆нии · а҅-
1073223 зъ же власъ въ е҅фесѣ сꙑ · въ то врѣмѧ о̑у-
1073224 празнивъ сѧ о҅тъ дѣла ц꙯ра · прѣписахъ
1073225 протлъковавъ о҅тъ роумъска ѩ҅зꙑка ѩзꙑ-
1073226 ка на гръческъ ⁘
1073229 мѣсѧца марта въ г꙯і мѫчениѥ с꙯тааго савина ⁘
1073230 Цѣсарьствоуѭ̑штоу дио҅клитиꙗноу ·
1074101 заповѣдь посъла сѧ по вь҆сеи вь҆сел҄енѣи҅ ·
1074102 ꙗ҅коже вь҆сѣмъ не покорѧштии҅мъ сѧ запо-
1074103 вѣди ѥ҅го · и҅ не жь҆рѫштии҆ богомъ · мѫчени
1074104 бꙑваѭ̑ште зълѫ съмрь҆тиѭ̑ о̑умрѣти · до-
1074105 и҅де же си заповѣдь҆ по всеь҆ е҅гѵпть҆стѣи҆
1074106 странѣ · гон҄ѣнию̑ же о̑убо належѧштоу на
1074107 крь҆стиꙗнꙑ зѣло е҅гѵпть҆стѣ странѣ зѣ-
1074108 ло мѧтѫшти сѧ · савинъ кто и҅менемь҆ вь҆
1074109 то врѣмѧ сꙑ · поуста града пръвꙑи блага
1074110 рода сꙑ · славенъ же и҅менемь҆ крь҆стиꙗ҅нъ
1074111 сꙑ · належѧштѧѩ ради бѣдꙑ · о҅тъшъдъ
1074112 вънъ гра · въ хꙑзѣ малѣꙿмъ и҅ съ и҅нѣми
1074113 крь҆стиꙗ҅нꙑ таꙗ҅ше сѧ · въ постѣхъ и҅ моли-
1074114 твахъ дьнь и҅ ношть҆ прилежѧ · многомъ же
1074115 крьстиꙗ҅номъ ѩ҅томъ бꙑвъшемъ · и҅ вь҆сѣмꙿ
1074116 и҅мѧ савиноу нарицаѭ̑штемъ · прославивꙿ-
1074117 ше · не хоудо вь҆зисканиѥ бꙑстъ о҅тъ беза-
1074118 конънꙑи҅хъ · и҅мже зѣло мѫжа прославишѧ ·
1074119 по томꙿ же мало дь҆нии ништии кто · по о҅бꙑ-
1074120 чаю̑ просѧ хлѣба · вѣдꙑ мѣсто кꙿде живетъ
1074121 свѧтꙑи савинъ · пришедъ глагола безако꙯-
1074122 нь҆никомъ что ми дасте и҅ покажѫ вамъ
1074123 мѣсто · и҅жде ѥ҅стъ и҅скомꙑи вами савинъ ·
1074124 о҅ни же о̑услꙑшавъше и҅ ради бꙑвъше дашѧ
1074125 ѥ҅моу два златика · и҅ шедъше вь҆слѣдъ н҄е-
1074126 го дои҅дошѧ мѣста · и҅ о̑ударивъше въ двь҆-
1074127 ри а҅кꙑ ѫ҅родоуѭ̑ште чꙿто · о҅твръзъ ѥ҅ди-
1074128 нъ о҅тъ братиѩ · о҅увѣдѣти хотѧ что хотѧ-
1074129 тъ · а҅биѥ въскочишѧ безаконьници ·
1074130 и҅ о҅брѣтошѧ с꙯тааго савина съ и҅нѣми ше-
1074201 стиѭ̑ братиѩ · и҅ съвѧзавъше влѣкошѧ въ-
1074202 нъ и҅с клѣти · Въпрашавъше же кто ѥ҅стъ
1074203 о҅тъ н҄ихъ · и҅скомꙑи и҅ми савинъ · и҅ о̑увѣ-
1074204 дѣвъше пои҅мꙿше ѥ҅дного съвѧзашѧ · ве-
1074205 ригами двои҅ми · и҅ козълъ тѧжькъ възло꙯-
1074206 живъше ѥ҅моу приведошѧ ѥ҅го къ воѥводѣ ·
1074207 въ то же врѣмѧ а҅риꙗ҅нъ кꙿто нарицаѥ҅мъ ·
1074208 старѣи҅шина бѣа҅ше въ поустѣѣмъ гра-
1074209 дѣ нарицаѥ҅мѣѣмъ · тъ и҅шедъ на походѫ
1074210 подлъгъ рѣкѫ о̑узь҆рѣ и҅здалече плъкъ
1074211 великъ народа грѧдѫштъ · видѣвъ же
1074212 мѣсто трѣвно и҅ красъно · сълѣзе о҅тъ ко-
1074213 нꙗ поглоумити сѧ · бꙑстъ же часъ малъ
1074214 вьзьрѣвъ о҅чима свои҅ма · и҅ о̑узь҆рѣ с꙯тааго꙯
1074215 савина влѣкома съ нѫждеѭ̑ великоѭ̑ ·
1074216 и҅ рече къ коментарисию̑ : кꙿто ѥ҅стъ ѥ҅гоже
1074217 ведѫтъ нашего чина вои҅ни · о҅нъ же рече
1074218 мьн҄ѫ г꙯и · воѥ҅вода ѥ҅динъ о҅тъ небогꙑи҅хꙿ
1074219 крьстиꙗ҅нъ ѥ҅стъ · и҅ потомъ мало дошедъ-
1074220 ше вои҅ни · сташѧ прѣдъ воѥ҅водѫ · и҅ стъ-
1074221 кашѧ коментарисиѥмъ глагол҄ѫште :
1074222 савинъ ли ѥ҅стъ и҅же крь҆стиꙗ҅номъ застѫ-
1074223 пꙿникъ · и҅спръва и҅штемꙑи҆ о҅тъ вашеѩ
1074224 о҅тъ вашеѩ власти · о҅нъ же слꙑшавъ и҅ зѣ-
1074225 ло сѧ въздрадовавъ рече : благодѣть ми-
1074226 лостивꙑи҅мъ и҅ бесъмрътънꙑи҅мъ бого-
1074227 мъ · и҅ а҅биѥ повелѣ на вꙑсоцѣ мѣстѣ прѣ-
1074228 столъ поставити · и҅ сѣдъ на вꙑсоцѣ ре-
1074229 че : савинъ и҅же нечь҆стивꙑѩ вѣрꙑ · нарі-
1074230 цаѥ҅мꙑи҅мъ кръстиꙗнинъ · досадител҄ь
1075101 да приведенъ бѫдетъ къ нашемоу сѫди-
1075102 лиштоу · коментарисии рече : савина по-
1075103 велѣ ваше величиѥ въ затворѣ бꙑти ·
1075104 а҅ште ли велиши се станетъ прѣдъ твои҅-
1075105 мъ сѫдилиштемъ · приведеноу же ѥ҅моу
1075106 бꙑвъшоу · а҅риꙗ҅нъ воѥвода рече : да и҅спо-
1075107 вѣстъ прѣжде и҅мѧ своѥ҅ и҅ кобь· и҅ о҅тъкѫ-
1075108 доу ѥ҅стъ · с꙯тꙑи савинъ рече : савинъ на-
1075109 рицаѭ сѧ крь҆стиꙗ҅нъ же ѥ҅смъ · воѥ҅вода
1075110 рече робъ ли ѥ҅си и҅ли свободь · савинъ глаго-
1075111 ла : свободь҆ ѥ҅смъ въ добрѣ въздрастѣ ·
1075112 и҅ вои҅нъ въ доуѯовѣѣмъ чиноу · Воѥ҅вода
1075113 рече : да чꙿто ти бꙑстъ да о҅тиде о҅тъ своѥ҅-
1075114 го во꙯и҅ньства · а҅ не паче себе о̑устрои҅ тꙑ · и҅
1075115 на потрѣбѫ сътворити · свѧтꙑи҅мъ цѣ-
1075116 саремъ и҅ закономъ и҅мъ · с꙯тꙑи савинъ
1075117 о҅тъвѣшта : а҅зъ видѣвъ безаконьнꙑ-
1075118 ѩ҅ и҅мъ заповѣди · дошедъшѧ до робъ хрі-
1075119 стовъ · и҅зволихъ паче примѣтати сѧ въ
1075120 домъ б꙯а моѥ҅го · и҅ли жити въ жилишти-
1075121 хъ грѣшъникъ · воѥ҅вода рече · нѣси ли слꙑ-
1075122 шалъ о҅ заповѣданꙑи҅хъ намъ · о҅тъ само-
1075123 дръжецъ · ꙗ҅ко да вь҆си въсѫдоу · въ всѣхъ
1075124 о҅бластехъ и҅ странахъ и҅ мѣстѣхъ · жръ-
1075125 ти и҅ трѣбꙑ творити милостивꙑи҅мъ бо-
1075126 гомъ · савинъ глагола · нѣстъ о̑утаило сѧ
1075127 насъ нечь҆стивоѥ заповѣданиѥ҆ · ꙗ҅кож
1075128 и҅ прѣжде рѣхъ · ни закони · ѥѩ҅же ради
1075129 блазнишѧ · и҅ їзгоубишѧ многꙑ · и҅
1075130 нарицаѥ҅ши ц꙯рѧ · пон҄еже вештиѭ и
1075201 тъ ти закони и҅стиннии҆ · не вѣдѫште бо
1075202 то творѧтъ · хоулѫ творѧтъ къ своѥ҅моу го꙯-
1075203 сподоу и҅ благодѣтелю · а҅зъ же жь҆рѫ бо-
1075204 гоу моѥ҅моу і꙯̈с х꙯соу · и҅ том҄оу ѥ҅дномоу слꙋ-
1075205 гоуѭ̑ · а҅риꙗ҅нъ воѥ҅вода разгнѣвавъ сѧ ре-
1075206 че : зълаа главо дръзнѫ ли досадити до-
1075207 брꙑѩ нашѧ ц꙯рѧ · и҅ с꙯тꙑѩ и҅мъ законꙑ и҅-
1075208 же сѫтъ поуштени намъ о҅ть҆ н҄ихъ · на о҅-
1075209 бьштеѥ съпасениѥ · Савинъ глагола до-
1075210 брѣ да вѣси воѥ҅вода · ꙗ҅коже николиже
1075211 жръти и҅мамъ богомъ твои҅мъ · а҅ште
1075212 съ вьсѣмъ вь҆спрѣштениѥ҅мъ повели-
1075213 шиши · воѥвода се о̑услꙑшавъ рече :
1075214 а҅зъ же нꙑнꙗ о҅баче съ милостиѭ̑ ти прі-
1075215 хождѫ · бесъмрътънꙑихъ ради богъ
1075216 милости · и҅сповѣждъ о̑убо ꙗ҅ко сѫтъ бо-
1075217 зи и҅стинь҆нии҆ · благодѣть҆нии҆ · а҅ште
1075218 ли ми мь҆сти и҅ мѫкꙑ ѥ҅же ти бѫдѫтъ о҅тъ
1075219 мене сътворити тѧ и҅мѫтъ вѣдѣти ·
1075220 ꙗ҅ко сѫтъ и҅стиньниї бози · с꙯тꙑи҆ савинꙿ
1075221 о҅тъвѣшта : не и҅маши тꙑ мене никако꙯-
1075222 же въспрѣштаѩ мьнѣ мѫками · воѥ҅-
1075223 вода глагола повелѣно ѥ҅ с꙯тꙑи҅ми и҅ чьстъ-
1075224 нꙑи҅ми законꙑ различь҆нꙑи҅ми мѫка-
1075225 ми мѫчити тѧ · а҅ште о̑убо въ непокорѣ
1075226 прѣбꙑваѥ҅ши · с꙯тꙑи савинъ глагола :
1075227 ш҅те тако о̑устрашимъ сѧ земънꙑѩ
1075228 ѫкꙑ и҅ мь҆сти · ѩ҅же а҅ште и҅ многꙑ сѫ-
1075229 ъ · не могѫтъ въи҅нѫ и҅ при҅сно дръ-
1075230 ти вь се мѫчимааго · жрътиꙗ раді
1076101 соуѥ҅тънꙑи҆мъ богомъ · колико паче би
1076102 о̑ужасати сѧ намъ х꙯а и҅соуса · могѫштаа҅-
1076103 го мѫками о̑уготованꙑи҅ми о҅ть҆ н҄его
1076104 безаконънꙑи҅мъ · о̑удръжати вь вѣкꙑ ·
1076105 вьсѧ не противьшѧѩ҅ сѧ ѥ҅моу · би оубо
1076106 боꙗ҅ти сѧ паче бога · и҅ г꙯а нашего їсоу х꙯а па-
1076107 че сихъ рекомꙑи҅хъ богъ · и҅же соуѥ҅ть҆ні
1076108 сѫтъ · а҅риꙗ҅нъ воѥ҅вода се слꙑшавъ рече
1076109 се нао̑учихъ тѧ · ꙗ҅коже съмꙑслити и҅ їспо꙯-
1076110 вѣдати ꙗ҅ко сѫтъ бози · а҅ште ли ни и҅ не-
1076111 вол҄еѭ̑ тѧ приноуждѫ исповѣдати · и҅спо꙯-
1076112 вѣждъ о̑убо п꙯о꙯ в꙯о꙯л꙯҄и꙯ прѣжде бѣдꙑ · с꙯тꙑи савинꙿ
1076113 рече тꙑ мѧ приноудиши · решти сѫтъ
1076114 бози ѩ҅же вѣштаѥ҅ши · такожде и҅ а҅зъ
1076115 тѧ приноуждѫ · при народѣ вь҆семъ семꙿ ·
1076116 и҅сповѣдати ꙗ҅ко ѥ҅стъ богъ на небеси ·
1076117 и҅ развѣ того никтоже и҅нъ · нъ х꙯ъ і꙯̈с б꙯ъ са-
1076118 виновъ · Се слꙑшавъ воѥ҅вода зѣло же ра-
1076119 згнѣвавъ сѧ · повелѣ ѥ҅го о҅бѣсивъше стръ-
1076120 гати · толико же стръганъ бꙑстъ с꙯тꙑи҆
1076121 б꙯жии мѫченикъ · дондеже мѧса ѥ҅моу па-
1076122 дошѧ вь҆са на земи · тъгда воѥвода глаго-
1076123 гола : нѣси ли ѥ҅ште покорилъ сѧ жрьти бо-
1076124 гомъ · о҅тъвѣшта с꙯тꙑи҆ савинъ : ника-
1076125 коже о̑убо жьрѫ · ѥ҅динъ же о҅тъ прѣстоѩ҅-
1076126 штии҅хъ · висамбонъ и҅менемъ рече : вла-
1076127 дꙑка нашъ нѣстъ ꙗ҅коже стоꙗ҅ти ѥ҅моу ·
1076128 нъ и҅здъхнѫти и҅ о̑умрѣти · савинъ слꙑ-
1076129 шавъ а҅биѥ вь҆скрича г꙯лѧ : нѣсмъ о̑ума
1076130 и҅згоубилъ · ни о҅тънемогохъ съмꙑсломъ ·
1076201 ꙗкоже да не бѫдетъ отъстѫпити о҅тъ сътво-
1076202 ривъшааго мѧ б꙯а · а҅риꙗ҅нъ воѥвода рече : ѥ҅-
1076203 ште ли пакꙑ дръзаѥ҅ши и҅ жестокъ ѥ҅си срь҆-
1076204 дь҆цемъ савине · нъ не и҅мамъ тѧ сде мѫчи-
1076205 ти · и҅дѣмъ на о҅нѫ странѫ къ а҅нтинопол҄ь ·
1076206 да тоу о̑увѣси ꙗ҅ко сѫтъ и҅стинь҆нии бози ·
1076207 и҅мꙿже самодръжител҄е намъ жрьти велѧтъ ·
1076208 савинъ прѣжде воѥводꙑ · ведомъ къ а҅нті-
1076209 нополи · прѣшедъ рѣкѫ и҅ о҅тънемогъ · прѣ-
1076210 бꙑ тоу блюдомъ при брѣзѣ рѣкꙑ · и҅злѣ-
1076211 зошѧ же и҅з града народи мнози · видѣти
1076212 блаженааго мѫченика · воѥвода же вь҆сѣ-
1076213 дъ въ корабь҆ хотѣаше прѣити къ а҅нтино-
1076214 пол҄и · и҅жде с꙯тꙑи савинъ провожденъ бѣа҅-
1076215 ше · слꙑшавъ же с꙯тꙑи б꙯жии мѫченикъ ·
1076216 о҅бъстоѩ҅штѧѩ народꙑ глагол҄ѫштѧ : ꙗ҅ко
1076217 воѥвода вь҆лѣзе вь корабь҆ · прити хотѧштоу
1076218 вь҆ сии градъ · въста · и҅ въставъ посрѣдоу на-
1076219 рода вь҆сего помоли сѧ г꙯лѧ : Боже мои х꙯е и꙯҅с · ѥ҅-
1076220 гоже ради болѣзнь҆ сиѭ прѣтръпѣхъ · и҅
1076221 позоръ и҅ нагъ видимъ ѥ҅смъ о҅тъ селика на-
1076222 рода · о̑услꙑши мене дь҆несь и҅ простьри рѫ-
1076223 кѫ своѭ̑ крѣпѫѭ̑ · и҅ прослави и҅мѧ своѥ и҅
1076224 мене грѣшнааго неключимааго роба своѥ҅-
1076225 го · посрѣдоу сихъ людии · тако да прославі-
1076226 тъ сѧ с꙯тоѥ и҅мѧ твоѥ · да ставиши безако-
1076227 ннааго воѥ҅водѫ посрѣдоу рѣкꙑ · и҅ сътво-
1076228 риши да не прѣи҅де ѥ҅моу корабь · нъ да
1076229 бѫдетъ въ бѣдахъ · да некъли по ноужди
1076230 прославитъ чъстъноѥ и҅ великоѥ и҅мѧ твоѥ҆ ·
1077101 ѥгоже сѧ о҅тъмеште · кꙿдеже и҅здрече сави-
1077102 нъ · стави сѧ корабь посрѣдоу рѣкꙑ · и҅
1077103 бѣаше клатимъ зѣло · да ꙗ҅коже разоу-
1077104 мѣ се воѥвода рече : сѫштиїмъ с н҄имъ въ ко꙯-
1077105 раби · видите ꙗ҅ко ѥ҅же рече о҅нъ влъхвъ · съ-
1077106 твори влъхвовании҅мъ · и҅ дръжитъ насъ
1077107 посрѣдоу рѣкꙑ · а҅зъ дивл҄ѫ сѧ видѧ силѫ
1077108 влъшъствиꙗ ѥ҅го · повелѣ же воѥвода при-
1077109 зъвати и҅нѣхъ корабь҆ на помоштьꙗ ѥ҅моу ·
1077110 и въскричавъше и҅же бѣа҅хѫ въ кораби при-
1077111 зъвашѧ корабл҄ѧ на помоштиꙗ и҅мъ при-
1077112 ти · дошъдъше же мѣста · и҅жде бѣаше
1077113 корабь҆ воѥводинъ · и҅ ти зѣло вѣтрꙑ и҅ вль҆-
1077114 нами мьчими възвраштаа҅хѫ сѧ въспѧ-
1077115 ть · и҅ бѣдно и҅мъ бѣа҅ше · ѥ҅динъ же о҅тъ
1077116 н҄ихъ корабь не могꙑ приближити сѧ къ
1077117 воѥводиноу корабью̑ · о҅брати сѧ на о҅нѫ
1077118 странѫ · възꙿпи же воѥ҅вода · къ сѫштии҅-
1077119 мъ въ кораби глагол҄ѧ : шъдъше на о҅нѫ
1077120 странѫ възиштате прѣдъ градомъ · ко-
1077121 ѥ҅го савина и҅менемъ · кръстиꙗ҅на сѫшта ·
1077122 о̑умѫчена мѫками · и҅ рьцѣте ѥ҅моу чьсо
1077123 ради стави насъ влъшъствомъ твои҅мъ ·
1077124 прити на о҅нѫ странѫ к тебѣ · о̑убоꙗ бо сѧ
1077125 мѫкꙑ да тѣмъ не да намъ прѣи҅ти · сѫ-
1077126 штии҅ же въ кораби шъдъше · и҅ о҅брѣтъше
1077127 с꙯тааго савина рѣшѧ ѥ҅моу · та словеса · свѧ-
1077128 тꙑи҅ же о҅тъвѣштавъ рече и҅мъ : живъ г꙯ь
1077129 б꙯ъ мои і꙯̈с х꙯с · ѥ҅гоже ради а҅зъ се страждѫ ·
1077130 не и҅матъ прѣи҅ти на о҅нѫ странѫ · доньжде
1077201 прѣжде и҅сповѣстъ и҅мѧ г꙯а моѥ҅го і꙯̈с х꙯са ·
1077202 ѥ҅рмиꙗ҅ же кꙿто вои҅нъ ѥ҅динъ о҅тъ стрѣгѫ-
1077203 штии҅хъ ѥ҅го рече к н҄емоу : то како може-
1077204 ши разоумѣти · а҅ште воѥ҅вода и҅сповѣ-
1077205 стъ далече сꙑ · о҅тъвѣшта с꙯тꙑи савиниї
1077206 глагол҄ѧ : ѥ҅гда напишетъ кн҄игꙑ и҅сповѣ-
1077207 даѩ бога моѥ҅го · и҅ поуститъ къ мнѣ прѣ-
1077208 дъ вь҆сѣми вами · тъгда и҅ тъ проштенъ
1077209 бѫдетъ въ градъ вь҆лѣсти · възврашть҆-
1077210 шемъ же сѧ и҅мъ · и҅ пришъдъ съ корабь-
1077211 ѥ҅мъ близъ воѥ҅водꙑ · и҅ съповѣдавъше
1077212 ѥ҅моу вь҆са ꙗ҅же слꙑшавъше о҅тъ с꙯тааго
1077213 савина · о̑уже бо бѣѣхѫ о҅тъчаали своѥ҅-
1077214 го живота · и҅ їспросивъ хартиѭ̑ напи-
1077215 са тако : ѥ҅динъ б꙯ъ савиновъ і꙯̈с х꙯с сь҆
1077216 н҄имь҆ и҅нъ никтоже ѥ҅стъ · да ако въпи-
1077217 са тако и҅ посъла къ с꙯тоуо̑умоу савиноу ·
1077218 а҅биѥ҆ о̑утиши сѧ · и҅ корабь҆ о̑устрь҆ми сѧ
1077219 на о҅нѫ странѫ · вълѣзъ же воѥ҅вода въ
1077220 градъ · и҅ сѣдъ на сѫдилишти · пове-
1077221 лѣ привести с꙯таа҅го савиниꙗ · и҅ гла-
1077222 гола кꙿ н҄емоу : тꙑ начѧлъ ѥ҅си дѣло ·
1077223 ненавидимоѥ о҅тъ богъ и҅ самодръ-
1077224 жецъ · и҅же стави насъ посрѣдѣ рѣкꙑ
1077225 влъшь҆ствомъ свои҅мъ · ѥ҅лико бо мо-
1077226 жааше сътвори мь҆нѣ а҅кꙑ и҅ хотѣ ·
1077227 ѥ҅же о̑убо могѫ а҅зъ тебѣ то сътворѫ ·
1077228 и҅ повелѣ свѣштѧ въжегъше принесті ·
1077229 и҅ страстьника распѧти ѫ҅жи четꙑрь҆-
1077230 ми · и҅ привѧзати и по четꙑри колꙑ ·
1078101 и подъпалити ѥ҅моу чрѣво и҅ ребра · донь-
1078102 жде пльть҆ ѥ҅моу а҅кꙑ воскъ съжежена
1078103 бꙑвъши растечетъ сѧ · толико же ѥ҅мꙋ
1078104 зъла нанесъшоу ни ѥ҅дꙿного гласа и҅спꙋ-
1078105 сти · нъ прѣбꙑ тръ҆пѧ а҅кꙑ и҅номоу а҅
1078106 не самомоу страждѫштоу · а҅риꙗнъ во-
1078107 ѥ҅вода рече : безоумь҆лю рь҆ци ми что це хъ-
1078108 ште бꙑти ꙗ҅ко никакоже ничсоже чоу-
1078109 ѥ҅ши тако мѫчимъ велми горцѣ · что сѧ
1078110 надѣѥ҅ши · и҅ли на кого о̑упꙿваѥ҅ши глаго-
1078111 л҄и ми · о҅тъвѣштавъ с꙯тꙑи҆ савинъ
1078112 рече : надеждѫ и҅мамъ къ богоу своѥ҅мꙋ
1078113 їсоу хръстоу · ꙗ҅ко моштенъ ѥ҅стъ о҅тъ
1078114 мѫкъ твои҅хъ соуѥ҅тънꙑи҅хъ и҅збави-
1078115 ти мене · и҅ вѣчь҆ноуо̑умоу цѣсарь҆ствꙋ
1078116 о̑уподобити мѧ · воѥ҅вода рече хоштеши
1078117 о̑убо зь҆лѣ о̑умрѣти · о҅тъвѣшта стра-
1078118 стьникъ христовъ глагол҄ѧ : а҅ште о̑у-
1078119 мърѫ · пакꙑ и҅мамъ ꙗ҅коже рѣхъ жи-
1078120 знь҆ вѣчь҆нѫѭ̑ · а҅риꙗ҅нъ же воѥвода се
1078121 слꙑшавъ вь҆ гнѣвѣ бꙑвъ · къ вои҅номъ
1078122 глагола : се послоухъ вамъ сльнь҆це и҅ мѣ-
1078123 сѧцъ · како и҅ чꙿсого ради мѫчихъ сего
1078124 неподобънаа҅го · да и҅ вꙑ о̑увѣсте вь҆си
1078125 въ градѣ семъ живѫштии · ꙗ҅ко не рачи
1078126 никакоже покаа҅ти сѧ ни жрь҆ти богомъ ·
1078127 да съпасетъ сѧ · нъ паче и҅зволи о̑умрѣ-
1078128 ти мѫками · да о̑уже о̑убо о҅тъвѣтъ съ-
1078129 творити на н҄ь · и҅ се рекъ повелѣ ѥ҅го вь҆ рѣ-
1078130 кѫ вь҆врѣшти · и҅ въ бездь҆нии҆ о̑умрѣти ·
1078201 пои҅мъше же ѥ҅го вои҅ни ведошѧ надъ брѣ-
1078202 гъ рѣкꙑ · и҅ възъмъше камꙑ велии при-
1078203 вѧзашѧ ѥ҅моу къ ногама · вьврѣшти и та-
1078204 ко вь҆ рѣкѫ · по о҅тъвѣтоу воѥводиноу :
1078205 ции҅ же о̑убо о҅тъ многꙑихъ братиꙗ при-
1078206 несошѧ ѥ҅моу ꙗ҅дь҆ да ꙗ҅стъ · о҅нъ же рече
1078207 что себѣ троудꙑ творите вь҆злюбьѥ҅нии҆ ·
1078208 а҅зъ о҅тъсели не и҅мамъ въкоусити брашꙿ-
1078209 на земнаа҅го · нъ о҅жидаѭ̑ о҅ноѩ пиштѧ вь҆-
1078210 коусити · ѥ҅гоже о҅ко не видѣ ни о̑ухо слꙑ-
1078211 ша и҅ на срь҆дь҆це чловѣкоу не вьзиде · ва-
1078212 съ же вьсѣхъ хоштѫ вь҆слѣдъ мене и҅дѫ-
1078213 штъ · и҅ видѧште мѧ тако подвизати
1078214 сѧ · да достои҅ни бѫдете и҅ вꙑ вѣчь҆нѣи҆
1078215 жизни вѣнь҆ць҆ вь҆зѧти · и҅ се ѥ҅моу рекшꙋ ·
1078216 въведошѧ ѥ҅го вои҅ни въ корабь҆ и҅ камень ·
1078217 ѥ҅гоже бѣшѧ привѧзали къ ногама ѥ҅го ·
1078218 да а҅ко бꙑстъ посрѣдѣ рѣкꙑ · пакꙑ
1078219 въскрича къ стоѩ҅штии҅мъ · и҅ зьрѧшти-
1078220 мъ к н҄емоу народоу глагол҄а : вь҆зь҆рите
1078221 на мѧ и҅ помните мѧ · и҅ прѣмоудивъ-
1078222 ше о̑утрѣ третии҆ дьнь пришедъше · и҅
1078223 странѫ сѣвера о҅тъ града о҅брѧштете тѣ-
1078224 ла моѥ҅го и҅звръжена на соухо · и҅ сего ка-
1078225 мене и҅же и҅мамъ на ногоу · хоштѫ вамꙿ
1078226 да погребете съ мои҅мъ тѣломъ · и҅ се ре-
1078227 къ вь҆зь҆рѣвъ на небо с꙯тꙑи҆ б꙯жии стра-
1078228 стьникъ савинъ · помоли сѧ глагол҄ѧ :
1078229 г꙯и і꙯̈соу хрь҆сте слава тебѣ ꙗ҅ко сътвори съ
1078230 мноѭ · недостои҅нꙑи҅мъ свои҅мъ рабо-
1078231 мъ ·
1079101 и҅ мнози вѣровашѧ кꙿ немоу· Слꙑшавъ
1079102 же кнѧзъ повелѣ привести и҆ · пришь҆-
1079103 дъшоу же а҅леѯандроу глагола ѥ҅моу кꙿ-
1079104 нѧзъ : рьци ми тꙑ кто ѥ҅си ль҆стѧи҆
1079105 многꙑѩ · и҅ о҅тъвраштаѩ ѩ о҅тъ жръ-
1079106 твъ божъ҆скꙑи҆хъ · и҅ о̑учѧ ѩ и҅нои вѣрѣ ·
1079107 рьци о̑убо намъ кто сꙑ тако ль҆стиши
1079108 народа · а҅леѯандръ глагола : крь҆стиꙗ҅-
1079109 нъ ѥ҅смъ и҅ санъ мои презвѵтерь҆скꙑи҆ ·
1079110 и҅мже саномъ кнѧзоу вѣроѭ̑ о̑упвахъ ·
1079111 христовꙑ надеждѧ приѩ҅ти · а҅нꙿтоні-
1079112 нъ глагола : и҅ кꙿто ѥ҅стъ х꙯с · а҅леѯандръ
1079113 рече съпасъ мира вь҆сего · и҅ свѣтъ вѣ-
1079114 роуѭ̑штиимъ вь҆ н҄ь · а҅нтонинъ гла-
1079115 гола : како можетъ съпасъ бꙑти тъ ·
1079116 и҅же бꙑстъ распѧтъ · и҅ съмрьть приѩ҅ ·
1079117 а҅леѯандръ глагола : то ѥ҅стъ чоудно
1079118 кнѧже ꙗ҅ко о̑умрѣ пль҆тиѭ · да не
1079119 тъчьѭ̑ сидв освѣтитъ · нъ и҅ въ а҅дѣ
1079120 о҅трѣшитъ болѣзни о̑умьръшиимꙿ ·
1079121 Антонинъ глагола : боуꙗ словеса гла-
1079122 гол҄еши · и҅ блѧди многꙑ · како о̑убо
1079123 не могꙑ помошти себѣ и҅нѣмъ мо-
1079124 жетъ помошти · а҅леѯандръ рече : съ-
1079125 мрьть҆ си вѣроуѭ̑штиимъ к н҄емоу
1079126 жизнь҆ · и҅ неть҆лѣниѥ на небесе-
1079127 хъ подаѥ҅тъ · а҅нꙿтонинъ глагола о̑у-
1079128 мль҆кни о̑убо блѧдꙑ и҅ пожь҆ри богомъ ·
1079129 а҅леѯандръ рече : а҅зъ глагол҄ѧ се не
1079130 блѧдѫ · а҅ште ли то тебе послоушаѭ̑
1079201 то не тъчь҆ѭ̑ блѧдь҆ ѥ҅смъ нъ и҅ ѫ҅родъ ·
1079202 ѫ҅родоуѭ̑тъ бо словеса твоꙗ · Антони-
1079203 нъ рече тако ми богꙑ · а҅ште послоу-
1079204 шавъ пожьреши богомъ · то и҅ владꙑ-
1079205 ка и҅мѣнию̑ многоу · а҅ште ли не по-
1079206 слоушаѥ҅ши лютами мѫками погоу-
1079207 бь҆ѭ̑ тѧ · а҅леѯандръ глагола не ль҆сти
1079208 сѧ кнѧзоу · ꙗ҅ко послоушаѭ̑ твоѥ҅го ла-
1079209 сканиꙗ · да погрѣшѫ хрисостово прі-
1079210 шествиѥ · тъ бо ѥ҅стъ богъ живъ · а҅нто꙯-
1079211 нинъ глагола : а҅ште не пожь҆реши · то꙯
1079212 мѫчима тѧ покажѫ вь҆сѣмъ · а҅леѯа-
1079213 ндръ рече лютами мѫками о̑умърѫ о҅-
1079214 тъ хрістоса · а҅ште тебе послоушавъ
1079215 пожьрѫ бѣсомъ нечистꙑи҅мъ ·
1079216 Антонинъ глагола : съвлъкъше и соу-
1079217 ровами жилами биꙗ҅те и по чрѣвоу ·
1079218 биѥ҅моу же ѥ҅моу и҅ не вѣштаѭ̑штꙋ
1079219 ничꙿсоже · Глагола ѥ҅моу кнѧзъ послоу-
1079220 шаи҆ мене а҅леѯандре и҅ пожь҆ри богомꙿ ·
1079221 а҅леѯандръ рече : ничꙿтоже сѫтъ мѫкꙑ
1079222 твоѩ томителю · и҅ не пожь҆рѫ рѣхъ ті
1079223 о̑убо · ꙗ҅ко крь҆стиꙗнъ ѥ҅смъ и҅ ѥ҅стъ
1079224 богъ на небесехъ · помагаѩ҅и҅ ми ·
1079225 а҅нтонинъ глагола : не рѣхъ ли ти ꙗ҅ко
1079226 о҅стани сѧ блѧдии҅ тѣхъ · и҅ пристѫ-
1079227 пивъ пожь҆ри · да бѫдетъ ц꙯рѣ вол҄ꙗ ·
1079228 Алеѯандръ глагола : а҅зъ жрътвѫ ц꙯рю
1079229 вѣчь҆ноуо̑умоу приношѫ · сътвори-
1079230 въшоуо̑у небо и҅ земь҆ѭ̑ · и҅ море и҅ вьса
1080101 ꙗ҅же вь҆ н҄ихъ · Антонинъ рече : не мь҆нѧ-
1080102 тъ ли ти сѧ бози бо ти и҅мꙿже самодръ-
1080103 жецъ ц꙯ръ жрътвꙑ творитъ · а҅леѯанꙿ-
1080104 дръ рече : чоудо велико о҅бъдръжитъ
1080105 мѧ кнѧже · да некъли и҅ тебе самого
1080106 видимъ покаѭ̑шта сѧ о҅тъ прѣль҆сті
1080107 коумиръскꙑѩ · и҅ о҅браштаѭ̑шта сѧ
1080108 къ и҅стинѣ · а҅нꙿтонинъ глагола : бѣше-
1080109 нъ ли ѥ҅си а҅леѯандре · а҅леѯандръ рече :
1080110 а҅зъ не бѣшѫ сѧ · нъ боѭ̑ сѧ бога и҅ того
1080111 с꙯на и҅соуса христоса · и҅мѫштааго власть
1080112 вь дьнь҆ сѫдънꙑи · доушеѭ̑ и҅ тѣломъ ·
1080113 а҅нтонинъ глагола : възгнѣтите о҅гн҄ь
1080114 и҅ раждь҆зѣте сковрадѫ · да въвръженъ
1080115 бѫдетъ вь҆ н҄ѫ · да тѣмъ бѫдѫтъ вль҆-
1080116 шъбꙑ ѥ҅го побѣжденꙑ · вь҆згнѣште-
1080117 ноу же бꙑвъшоу о҅гн҄оу · раждегошѧ скѫ꙯-
1080118 врадѫ · ꙗ҅коже бꙑти ѥ҅и҆ подобь҆нѣ о҅гню ·
1080119 Глагола же ѥ҅моу анꙿтонинъ : а҅леѯандре
1080120 пожь҆ри · даже не бѫдеши въ сковрадѣ ·
1080121 и҅ ничꙿтоже ти о̑успѣѥ҅тъ ѥ҅гоже тꙑ чь҆-
1080122 теши христоса · а҅леѯандръ рече не тꙑ
1080123 о̑убо о҅ себѣ се глагол҄еши · нъ о҅тꙿцемъ сво-
1080124 и҅мъ сотонѫ поваждаѥ҅мъ · ѥ҅гоже досто-
1080125 и҅нъствомъ мѫдрости и҅спль҆н҄енъ ѥ҅си ·
1080126 а҅нꙿтонинъ рече да въвръженъ бѫдетъ въ
1080127 сковрадѫ · да виждѫ чꙿто ѥ҅моу о̑успѣ-
1080128 ѥ҅тъ распѧтꙑи҆ и҅ о̑умъръи҆ · радоуѩ же сѧ
1080129 а҅леѯандръ въскочи въ сковрадѫ · ѥ҅ді-
1080130 нъ же вь҆ниде · а҅ бꙑстъ видѣти въ ско꙯-
1080201 врадѣ самого третиꙗ · въшедъшоу же
1080202 ѥ҅моу въ сковрадѫ · приде съ небесе роса ·
1080203 и҅ бꙑстъ сковрада ꙗ҅ко не видѣвши о҅гн҄ѣ ·
1080204 бѣа҅ше а҅леѯандръ хвалѧ бога и҅ глагол҄ѧ :
1080205 цѣсароуѩи вь҆ вѣкꙑ богъ · сѣдѧи҆ на хе-
1080206 ровимѣ · ѥ҅гоже хвалѧтъ а҅гг҄ели и҅ а҅рꙿха-
1080207 гг҄ели · благословь҆ѭ̑ тѧ а҅зъ грѣшънъи҆ ·
1080208 а҅леѯандръ · ꙗ҅ко сътвори чоудеса о҅ рабѣ
1080209 своѥ҅мъ дании҅лѣ · загради о̑уста льво꙯-
1080210 ви · и҅ съкроуши вь҆сѫ противънꙑи҅хъ
1080211 силѫ · и҅ раба своѥ҅го вѣнь҆чавъ · и҅ нꙑнꙗ
1080212 о̑услꙑши мене боже · и҅ покажи недо-
1080213 стои҅ноуо̑умоу семоу · твои҅хъ благꙑ-
1080214 н҄ь а҅нꙿтониноу · ꙗ҅ко надеждѧ ѥ҅го бѣ-
1080215 сꙑ съплетенꙑ сѫтъ · ѩ҅же несъврь҆шенꙑ
1080216 сѫштѧ · несъвръшенꙑ творѧтъ надѣ-
1080217 ѭ̑штѧѩ сѧ на н҄ѧ · а҅нтонинъ рече : рѣ-
1080218 хъ ти а҅леѯандре ꙗ҅ко бѣсъ и҅маши · и҅
1080219 тѣмъ о̑упꙿваѩ не стꙑдиши сѧ · а҅леѯа-
1080220 ндръ рече не разоумѣѥ҅ши ли неразоумь҆-
1080221 не · ꙗ҅ко бѣсъ николиже не мѫчитъ сѧ
1080222 тацѣми мѫками · нъ жрътвъ и҅ скваръ
1080223 трѣбоуѥтъ непоспѣшънъ жрътвъ ·
1080224 ѩ҅же погрѫжаѭ̑тъ чловѣкꙑ въ погꙑ-
1080225 бѣл҄ь · о҅ть҆ н҄егоже тꙑ нао̑учивъ сѧ · о̑у-
1080226 чител҄ь сꙑ поспѣлъ ѥ҅си въ родъство о҅гн҄ь-
1080227 ноѥ · и҅ причѧсть҆никꙑ поставь҆ꙗ҅ѥ҅ши
1080228 и҅же съ тобоѭ мѫчимꙑѩ ти · а҅нтонинъ
1080229 рече : въкопавъше четꙑри дрѣвеса ·
1080230 и҅ протѧгъше по дрѣвесемъ привѧ-
1081101 жате и твръдо · да протѧжемъ дрѣве-
1081102 сꙑ съкроушитъ сѧ · и҅ пожь҆ретъ · и҅ли
1081103 о҅бличаѥ҅мъ о̑умретъ зь҆лѣ · а҅леѯандръ
1081104 мѫчимъ глагола : ничꙿтоже сѫтъ хꙑ-
1081105 трости твоѩ · и҅ пришедъ а҅леѯандръ
1081106 протѧженъ бꙑстъ на дрѣвесехъ · добл҄и-
1081107 и҅ же мѫченикъ христовъ таковѫѭ̑
1081108 мѫкѫ трь҆пѣѣ҅ше · видѧ вь҆сѧ о̑удꙑ
1081109 протѧженꙑ · и҅ вь҆сѧ кости своѩ съкрꙋ-
1081110 шаѥ҅мꙑ · вельмѫдроуѩ҅ же а҅леѯандрь҆
1081111 рече : тꙑ ѥ҅си богъ крь҆стиꙗ҅нескъ · при-
1081112 ходивꙑи҆ къ с꙯тꙑи҅мъ въгодивъшии҅-
1081113 мъ тебѣ · приди и҅ къ мь҆нѣ грѣшноу-
1081114 моу · и҅ покажи ꙗ҅ко и҅мѧ твоѥ велико ѥ҅-
1081115 стъ · и҅ боѩ҅штии҅хъ сѧ тебе · и҅ се ѥ҅моу
1081116 рекъшоу и҅змѣни сѧ лице ѥ҅моу · и҅ бꙑстъ
1081117 а҅кꙑ пламꙑ · и҅ пристѫпи к н҄емоу о҅тъ
1081118 слоужѧштии҅хъ прѣдъ кнѧземъ · и҅ г꙯ла
1081119 ѥ҅моу : вь҆сѣмь҆ а҅вѣ ѥ҅стъ а҅леѯандре ·
1081120 ꙗ҅ко влъшъбами о҅долѣваѥ҅ши · бѣа҅ше
1081121 бо ти лице блѣдо видимо · нꙑнꙗ же па-
1081122 кꙑ свѣтъло а҅кꙑ сль҆нце · а҅леѯандръ
1081123 рече добрѣ рече блѣдо · немошти раді
1081124 пльть҆скꙑѩ · вь҆сѣкъ бо въ болѣзни
1081125 сꙑ тѣлесь҆нѣи блѣдѣѥ зѣло · свѣтло
1081126 же ѥ҅же нꙑнꙗ видѣ · трьпѣниꙗ ради
1081127 и҅ промꙑшл҄ениꙗ божиꙗ · вь҆сѣкъ бо
1081128 сътрь҆пѣвꙑи съпасаѥ҅тъ сѧ вь҆ вѣкꙑ ·
1081129 слоуга рече да тръпѣниꙗ҅ ли ради и҅змѣ-
1081130 ноуѥ҅тъ сѧ лице твоѥ · Алеѯандръ рече : е҅и҆ ·
1081201 навꙑкни о̑убо и҅ тꙑ о҅ чловѣче · въсѣкꙿ
1081202 кръстиꙗ҅нъ и҅штѧи҆ надеждѧ къ богꙋ ·
1081203 о̑удобь҆ о҅брѧштетъ · тѣлесъноѥ҅ бо бога-
1081204 тъство съ троудомъ и҅ болѣзниѭ̑ вели-
1081205 коѭ̑ о҅брѣтаѥ҅тъ сѧ · и҅мꙿже въ погꙑбѣль҆
1081206 д꙯шѧ не въздръжѧштѧѩ сѧ и҅дѫтъ ·
1081207 и҅ мнози тоу нꙑн҄ѣ и҅штѫштии того ·
1081208 а҅ ѥ҅же къ богоу богатъство · скоро ѥ҅стъ
1081209 и҅ благодарь҆ствь҆но · о̑удобь҆ о҅брѣтаѥ҅мо꙯
1081210 не злата ни сь҆ребра · нъ хоудоѭ̑ мѣдиѭ̑
1081211 небесъскоѥ цѣсарь҆ство прио҅брѣсти ·
1081212 Слꙑшавъ же се слоуга глагола : наста-
1081213 ви мѧ мол҄ѭ ти сѧ · да некъли и҅ а҅зъ въ-
1081214 змогѫ причѧстьникъ бꙑти вь вѣ-
1081215 кꙑ вѣкъ · а҅леѯанꙿдръ рече вѣроуи бо-
1081216 гоу и҅ христосоу ѥ҅гоже и҅мѣти и҅маші
1081217 жизнь҆ вь҆ вѣкꙑ вѣкъ · Слоуга глаго-
1081218 ла : боже помагаѩ҅и҆ рабоу своѥ҅моу а҅ле-
1081219 ѯанꙿдроу · помози и҅ мнѣ грѣшноуо̑у-
1081220 моу · о҅тъвръгни мѧ о҅тъ скварꙑ гнꙋ-
1081221 сънꙑѩ · и҅ о҅тъ лъжеи҅менитꙑи҅хъ бо-
1081222 гъ · и҅ о҅тъ прѣль҆сти и҅хъ · и҅ о҅тъ гнѣ-
1081223 ва непрѣподобь҆нааго · и҅ вь҆сѣкоѩ зь҆-
1081224 ли прио҅брѣтел҄ьника а҅нꙿтонина · и҅
1081225 причти мѧ съ рабомъ свои҅мъ а҅леѯанꙿ-
1081226 дромъ · и҅ рече а҅леѯандръ : бѫди боже
1081227 волꙗ твоꙗ · о҅ молитвѣ раба своѥ҅го ·
1081228 о̑услꙑша же молитвꙑ ѥ҅го кнѧзъ · ꙗ҅-
1081229 ко възглашааше къ богоу · и҅ разгнѣ-
1081230 вавъ сѧ погоуби и глагол҄ѧ · съприи҅мь-
1082101 никъ бѫди надълежѧштии съмрь҆ти
1082102 а҅леѯанꙿдровѣ · и҅ съконь҆чаи҆ въ и҅сповѣ-
1082103 дании мѫчениꙗ · повелѣ же и҅ добл҄ѣꙿ-
1082104 го а҅леѯандра · повѣсивъше стръгати ·
1082105 строужемоу же ѥ҅моу възꙿпи глагол҄ѧ :
1082106 кръстиꙗ҅нъ ѥ҅смъ · повелѣ же паче дъ-
1082107 рати и · ꙗ҅коже строужемъ бѣа҅ше о҅бра-
1082108 зъ кръ҆стънꙑи҆ · въ о̑умѣ своѥ҅мъ съ-
1082109 творивъ · въздвигъ о҅чи свои҆ на небо
1082110 глагола : благословь҆ѥ҅нъ ѥ҅си г꙯и б꙯е о҅те-
1082111 цъ нашихъ · и҅же раба своѥ҅го а҅леѯандра
1082112 добь҆ѥ҅сть҆нѣи҅шии҅ми троудꙑ · крѣ-
1082113 пꙿка на твоѥ о̑увѣдѣниѥ · се о̑убо скврь҆-
1082114 нꙿнааго томениѥ а҅нꙿтонина · на осра-
1082115 мь҆ѥ҅ниѥ приведъ · Слꙑшѧ же то кнѧ-
1082116 зъ повелѣ пакꙑ дърати и · и҅ поливаті
1082117 и о҅цꙿтомъ съ солиѭ̑ растворивъше · и҅ соу-
1082118 кномъ въстирати ранꙑ ѥ҅го · да некъ-
1082119 ли възможетъ приноудити и мѫкамі
1082120 тѣми пожръти · о҅нъ же пакꙑ гласомъ
1082121 великомъ глагола : не срамь҆ꙗѥ҅ши ли
1082122 сѧ ѡ̑ мѫчителю о҅ сътворенꙑи҅хъ тобо-
1082123 ѭ̑ зь҆лии҆ · и҅ о҅ въгаждании бѣсовьстѣ-
1082124 мъ · а҅ште бо не бꙑ бꙑло · хꙑтрости чло꙯-
1082125 вѣчь҆скꙑ · то не бꙑ и҅мѣлъ богъ · тꙑ
1082126 же не чоувъствоуѩ и҅ подобиѥ и҅хъ и҅мꙑ ·
1082127 слѣпъ сꙑ и҅ къ слѣпомъ прилежѧ · слѣ-
1082128 пꙑ надеждѧ и҅маши · ѥ҅гоже бо прѣді
1082129 малꙑ видѣа҅ше млатꙑ ковома · и҅ бра-
1082130 дъвиѭ̑ тешема · то того нꙑнꙗ поста-
1082201 вилъ ѥ҅си · и҅ бога и҆ наричеши · не пови-
1082202 нѫ сѧ о̑убо тебѣ · ни и҅скрачила твоꙗ ·
1082203 ни мѫкꙑ твоѩ о̑устрашѧтъ мене ·
1082204 и҅мамъ бо вьсѣхъ вѣкъ цѣсара бога за-
1082205 стѫпаѭ̑шта мѧ · и҅ се ѥ҅моу глагол҄ѫ-
1082206 штоу : сь҆нидошѧ ранꙑ дъраниꙗ ѥ҅го ·
1082207 ꙗ҅коже вь҆сеи҆ пль҆ти ѥ҅го о҅бнажити сѧ ·
1082208 и҅ вь҆си прѣстоѩ҅штии҆ о̑ужась҆ни бꙑ-
1082209 въше глаголаахѫ : како сии тръпитъ ·
1082210 не послоушаѭ̑штоу же с꙯тоуо̑умоу а҅-
1082211 леѯандроу · оувѣштаниꙗ кнѧжа · ни
1082212 ноуждѧ · ни ранъ · ни гнѣва · принк҄іѱъ
1082213 кнѧзъ рече : прѣстани а҅леѯанꙿдре о҅тъ
1082214 блѧди и҅ послоушаи и҅ пожь҆ри богомъ ·
1082215 и҅ цѣсароу дроугъ бѫдеси · о҅нъ же о҅тъ-
1082216 вѣшта ѥ҅моу : бѣа҅ше бо срь҆дь҆це ѥ҅моу
1082217 къ богоу · тѫтьнъ же гласа слꙑша
1082218 слꙑшааше сѧ о҅ деснѫѭ и҅ о҅ лѣвѫѭ̑ гла-
1082219 голѧ : мѫжаи҅ сѧ и҅ крѣпи сѧ а҅леѯандре
1082220 о҅ и҅мени моѥ҅мъ · о҅тъ вьсѣхъ бо мѫкъ
1082221 и҅збавь҆ѭ̑ тѧ и҅ о҅тъ рѫкоу кнѧжоу ·
1082222 гласа же слꙑшима о̑ужасаахѫ сѧ вь҆си
1082223 глагол҄ѫште : о҅тъкѫдоу гласъ сии҆ ·
1082224 делматии҅ же принк҄іѱъ пристраше-
1082225 нъ бꙑвъ · тъкнѫ а҅леѯандра глаго-
1082226 л҄ѧ : что ѥ҅стъ гласъ сии · пришедꙑи҆
1082227 кꙿ тебѣ · тъгда пакꙑ а҅леѯандръ
1082228 благодѣтиѭ̑ б꙯жиѭ о҅бразъ кръстъ-
1082229 нꙑи҆ сътворивъ · о҅тъ чела начѧ и҅ прѣ-
1082230 кръсти вь҆се тѣло своѥ҆ глагол҄ѧ : г꙯и
1083101 вь҆седръжителю благословь҆ѥ҅нъ ѥ҅си ·
1083102 и҅ и҅мѧ твоѥ҆ да прославитъ сѧ · и҅же
1083103 дь҆н҄ешьн҄иї дьнь҆ вь вѣкꙑ радости
1083104 рабоу своѥ҅моу · даръствовавꙑи · и҅ и҅-
1083105 спльни д꙯шѫ раба своѥ҅го твоѥ҅ѩ бла-
1083106 гостꙑн҄ѧ · и҅ покажи безаконь-
1083107 ноуо̑умоу и҅ безбожь҆ноуо̑умоу
1083108 а҅нꙿтониноу · и҅ делꙿматию̑ · ꙗ҅ко
1083109 тꙑ ѥ҅си богъ крь҆стиꙗ҅ньскъ · и҅ надѣ-
1083110 ѭ̑штии҅мъ сѧ на тѧ мъздоо҅тъдавь҆-
1083111 цъ ѥ҅си · тъгда пакꙑ глагола а҅нꙿто-
1083112 нинъ : а҅леѯандре пожьри богомъ ·
1083113 Алеѯандръ глагола рѣхъ ти ꙗ҅ко
1083114 не жь҆рѫ богомъ твои҅мъ · соуѥ҅тно꙯-
1083115 мъ глоухомъ слѣпомъ · а҅нтонинъ
1083116 рече доколѣ хоулиши и҅ вол҄ѧ ц꙯рѧ не тво꙯-
1083117 риши · и҅ и҅цѣлѣвъ сѧ самъ о҅тъ вьсѣко꙯-
1083118 ѩ ранꙑ съблюдеши · доброродь҆нъ сꙑ
1083119 не поо̑убожаи҅ сѧ самъ · а҅леѯандръ
1083120 рече : чоуждѫ сѧ како ѫ҅родиши сѧ гла-
1083121 гол҄ѧ богꙑ · како о̑убо могѫтъ сии бо-
1083122 зи бꙑти · ни видѧште ни о҅сѧзаѭ̑-
1083123 ште · ни о҅бѫхаѭ̑ште · и҅ къ тѣмъ
1083124 пригваждаѥ҅ши сѧ · о҅ставивъ жива-
1083125 а҅го и҅ їстинънааго б꙯а · и҅ томоу ѥ҅дно-
1083126 чѧдааго о҅трока і꙯̈съ х꙯а · сѫштааго и҅
1083127 прѣждесѫштаа҅го прѣжде вѣкъ ·
1083128 и҅ надѣѥ҅ши сѧ на капишта и҅ на бѣ-
1083129 сꙑ нечистꙑѩ · твори о̑убо ѥже хоште-
1083130 ши · рѣхъ бо ти ꙗ҅ко крьстиꙗ҅нъ ѥ҅смъ ·
1083201 и҅ мѫкꙑ твоѩ не прикасаѭ̑тъ сѧ мене ·
1083202 а҅нꙿтонинъ рече слоугамъ свои҅мъ : въ-
1083203 згнѣтивъше о҅гн҄ь и҅ сьнъмъше и съ
1083204 дрѣва · въврьзѣте и҆ въ о҅гн҄ь да погоу-
1083205 битꙑ и о҅гн҄ь · вь҆згнѣштеноу же
1083206 бꙑвъшоу о҅гню · ведомъ бѣа҅ше а҅ле-
1083207 ѯандръ правимъ дь҆вѣма а҅гг҄е-
1083208 лома · ꙗ҅же вьнидоста сь н҄имъ
1083209 въ о҅гн҄ь · и҅ распрашиста пламꙑ ·
1083210 ставъ же а҅леѯандръ посрѣдоу пешть-
1083211 ницѧ рече : свѧтъ ѥси боже · и҅же божь҆-
1083212 ствомъ свои҅мъ съпоустивꙑи о̑убо-
1083213 гоуо̑умоу а҅леѯандроу · помоштъ
1083214 сь небесе · да покажеши ꙗко вьса
1083215 ти покорена сѫтъ · и҅ лоучѧ пламе-
1083216 нънънꙑѩ · ꙗ҅же въшествиꙗ твои҅-
1083217 хъ вои҅нъ не сътрь҆пѣвъшѧ · стра-
1083218 шнааго и҅ трепетънааго повелѣниꙗ
1083219 твоѥ҅го · о̑увѧнѫшѧ о҅ мьнѣ · о҅пал҄ѣ-
1083220 ѭ̑тъ же безаконь҆нааго и҅ нечь҆сти-
1083221 вааго разоумъ · възьꙗ҅ривъ же сѧ кь҆-
1083222 нѧзъ повелѣ и҅звести и · и҅ глагола
1083223 ѥ҅моу пожри богомъ да поштѧждѫ
1083224 тѧ · и҅ къ цѣсароу съ многоѭ славоѭ̑
1083225 пось҆л҄ѫ тѧ · а҅леѯандръ рече : пожрь҆-
1083226 ти ми велиши и҅ о҅ставити и҅стинѫ ·
1083227 да дроугъ бѫдѫ подобь҆нострасть҆-
1083228 нь҆ноу чловѣкоу · и҅ врагъ бѫдѫ съ-
1083229 творивъшоуо̑умоу мѧ богоу · и҅ въ
1083230 бесть҆лѣнꙑи҅хъ мѣсто · тьлѣниѥ҅
1084101 прио҅брѧштѫ · нъ паче да прѣо҅биждѫ подо-
1084102 бънострастъна чловѣка · дь҆несь҆ сѫшта
1084103 а҅ о̑утрѣ о̑умираѭ̑шта · и҅ о̑убоѭ̑ сѧ сѫ-
1084104 штааго въ вѣкꙑ · и҅ прѣждесѫштаа҅-
1084105 го · и҅же о̑уготови вѣрънꙑи҅мъ · и҅хъ-
1084106 же о҅ко не видѣ · ни о̑уши слꙑшаста ·
1084107 а҅нтонинъ глагола : добрѣ · ꙗ҅ко не тъчь҆-
1084108 ѭ̑ богꙑ прѣо҅бидѣлъ ѥ҅си · нъ и҅ ц꙯рѣ по-
1084109 хоули · зане сътворѫ ти · да живоу ти
1084110 сѫштоу звѣрьми плоушта ти и҅звлѣ-
1084111 чена бѫдѫтъ · а҅леѯандръ рече : ѥ҅дꙿно-
1084112 ѭ̑ и҅ двашди и҅ многашꙿди рекохъ ти ·
1084113 ꙗ҅ко не боѭ̑ сѧ мѫкъ твои҅хъ х꙯са ради ·
1084114 не прикасаѭ̑тъ бо сѧ мене · а҅ште бо бꙑ-
1084115 хъ не вѣдѣлъ ѥ҅же глагол҄ѫтъ : не и҅-
1084116 скоусиши г꙯а бога своѥ҅го · о҅бѣштавъ сѧ
1084117 о̑убо богоу · како могѫ възвратити сѧ
1084118 на ѫ҅родивѫѭ̑ и҅ неполь҆зьнѫѭ̑ вѣрѫ
1084119 бѣсовъскѫѭ̑ · рекшоу господоу · подо-
1084120 бъномъ бꙑти глоухꙑимъ · и҅ непо-
1084121 движимꙑимъ · вѣроуѭ̑штии҅мъ вь҆
1084122 н҄ѧ · а҅зъ же ти пакꙑ глаголѫ · примꙑ-
1084123 шл҄ѣи ѡ̑ томителю мѫкꙑ · ѩ҅же и҅ма-
1084124 ши вѧштьшѧ · да понѣ тако о̑увѣси
1084125 ꙗко немоштьни сѫтъ · не тъчь҆ѭ̑ же
1084126 мь҆нѣ ѥ҅дꙿномоу нъ и҅ вь҆сѣмъ · и҅же и҅-
1084127 мене ѥ҅го ради троуждаѭ̑тъ сѧ · а҅нто-
1084128 нинъ глагола нꙑнꙗ о̑увѣдѣхъ ꙗ҅ко тꙑ
1084129 влъшъством кръмиши сѧ · и҅ бѣсовани-
1084130 ѥ҅мъ многомъ · та словеса о҅бличаѭ̑тъ тѧ
1084201 ꙗ҅ко не х꙯са ради ѥ҅гоже г꙯леши страждеші ·
1084202 нъ дѣи҅ствьнъ сꙑ влъшъбꙑ · прѣли-
1084203 штаѥши вь҆сѧ · а҅леѯандръ глагола :
1084204 тебѣ бѫди скврьньниче · тацѣхъ дѣ-
1084205 лъ и҅сплънивъшоу сѧ страрѣи҅шинъство꙯-
1084206 вати · съ о҅тꙿцемъ твои҅мъ диꙗ҅воло-
1084207 мъ · мнѣ бо ѥ҅же жити х꙯с · и҅ ѥ҅же о̑умрѣ-
1084208 ти прио҅брѣтѣль · а҅нꙿтонинъ рече да
1084209 веденъ бѫдетъ на позориште къ звѣ-
1084210 ремъ · и҅ а҅ко тъчъѭ̑ вь҆ниде сѣдъшоу
1084211 кнѧзоу · прѣкръсти сѧ и҅ вьздвиже о҅-
1084212 чи свои на небо · и гласомъ великомъ
1084213 глагола : твори въскорѣ непрѣподобь҆-
1084214 не · и҅ вь҆сѣхъ нечь҆стиве а҅нꙿтонине то-
1084215 мителю · вол҄ѫ отьца своѥ҅го сотонꙑ ·
1084216 готовъ бо ѥ҅смъ христосовом знамени-
1084217 ѥ҅мъ съблюдаѥ҅мъ · прѣо҅бидѣти ма-
1084218 ловрѣмень҆нꙑѩ мѫкꙑ твоѩ · и҅ то ѥ҅мꙋ
1084219 рекꙿшоу о҅твръзошѧ о҅градѫ звѣринъ-
1084220 нѫѭ̑ · и҅ и҅зиде рикаѩ҆ левъ · и҅ а҅кꙑ о҅ть҆-
1084221 ць҆ любовънꙑи҆ приѥ҅млетъ чѧдо своѥ҆ ·
1084222 тако притекъ ль҆въ скочи на праведь-
1084223 ника · и҅ подъ пазоухама ѥ҅го положи
1084224 нозѣ свои · и҅ лизаа҅ше потъ праведь҆-
1084225 ника · и҅ вь҆зирааше на н҄ь · просѧ божи-
1084226 ꙗ строꙗ · да некли разоумѣѭ̑тъ на-
1084227 роди · тако стен҄ѫштоу ль҆воу · о҅твори
1084228 звѣрокръмь҆никъ пакꙑ · и҅ и҅зиде и҅-
1084229 нъ львъ припаде · къ ногама с꙯тааго ·
1084230 вьзираѩ на лице ѥ҅моу · и҅зидошѧ же
1085101 хъ молити ꙗ · и҅звести мѧ и҅з бѣдꙑ
1085102 тоѩ҆ · да бꙑхъ покаꙗ҅лъ сѧ къ богоу ·
1085103 о҅на же о҅тъвѣштаста глагол҄ѫшта
1085104 бездобь молиши сѧ · никтоже бо о҅тꙿ
1085105 сьде пришедъшии҅хъ и҅сходитъ ·
1085106 и҅ли о҅тъпоуштаѥ҅тъ сѧ дожи и до въ-
1085107 скръсениꙗ · прѣбꙑваѭ̑штоу же ми
1085108 и҅ молѧштоу сѧ · и҅ покаати сѧ велꙿми
1085109 о҅бѣштаваѭ̑штоу · глагола ѥ҅динъ
1085110 ѥ҅ю̑ къ дроугоуо̑умоу · порѫчаѥ҅ши
1085111 ли сѧ за н҄ь ꙗ҅ко о҅тъ вь҆сего срь҆дица по-
1085112 каѥ҅тъ сѧ къ богоу · о҅тъвѣштавъ
1085113 дроугꙑи а҅г҄гелъ глагола : порѫчаѭ̑
1085114 сѧ · и҅ а҅кꙑ видѣхъ ꙗ҅ко подастъ ѥ҅моу
1085115 десницѫ порѫчь҆никъ · и҅ тъгда видѣ-
1085116 въша вь҆зведоста мѧ на земл҄ѫ въ гро-
1085117 бъ мои и҆ къ тѣлоу моѥ҅моу · и҅ глаго-
1085118 ласта ми вь҆ниди о҅тън҄ѫдоуже о҅тъ-
1085119 лѫчи сѧ · и҅ видѣхъ своѥ ѥ҅стъство а҅кꙑ
1085120 бисъръ бль҆штѧштъ сѧ · мрътвоѥ҅ же
1085121 тѣлесъноѥ видѣниѥ · а҅кꙑ тинавъ
1085122 калъ смрь҆дѧшть чрънъ · и҅ гноушахъ
1085123 сѧ вь҆нити вь҆ н҄е · глаголаста же къ
1085124 мнѣ не мошть҆но ти ѥ҅стъ покаати сѧ ·
1085125 а҅ште не тѣломъ и҅мꙿже съгрѣши · и҅ мо-
1085126 лѧштоу ми пакꙑ да бꙑхъ не въшелъ
1085127 вь҆ тѣло · тъгда пакꙑ глаголаста ми :
1085128 вь҆ниди вь҆ тѣло своѥ҆ · а҅ште то ведевѣ
1085129 тѧ о҅тън҄ѫдоу тѧ вь҆зведоховѣ · да о̑у-
1085130 бо вь҆ниди да и и҅нѣмъ на о̑успѣхъ
1085201 бѫдеши · о҅ н҄ихъже съгрѣшилъ ѥ҅си
1085202 и҅ приѩ · тъгда о̑убо видѣхъ сѧ ꙗ҅ко вь҆-
1085203 нидохъ о̑устꙑ мои҅ми · и҅ а҅биѥ начѧ-
1085204 хъ зъвати и҅ глаголати : милоуи҅те
1085205 мѧ милоуи҅те мѧ · таче и҅зведосте мѧ ·
1085206 тъгда глагола ѥ҅моу великꙑи ѳала-
1085207 сии҆ · въкоуси брашьна · и҅ не рачааше ·
1085208 нъ тъчь҆ѭ̑ о҅тъ мѣста до мѣста до мѣста въ црь҆-
1085209 кви падаѩ на лици своѥ҅мъ · и҅сповѣ-
1085210 дааше сѧ б꙯оу съ стенаниїмъ · и҅ съ
1085211 слъзами глагол҄ѧ : горе съгрѣшаѭ̑-
1085212 штии҅мъ · и҅ мѫцѣ жъдѫштии҅хъ ·
1085213 горе не каѭ̑штии҅мъ сѧ донь҆деже и҅-
1085214 мѫтъ врѣмѧ · горе о҅скврьнꙗѭ̑шти-
1085215 и҅мъ своѥ тѣло · сътворивъ же четꙑ-
1085216 ри десѧти дьнии о҅тиде чистъ къ госпо꙯-
1085217 доу · проо̑увѣдѣвъ прѣжде трии дь҆-
1085218 нии · съконьчаниѥ своѥ · ходивъшии҆
1085219 же и҅ видѣвъшии҆ достои҅новѣрь҆ни-
1085220 и҆ о҅ть҆ци · ти съповѣдашѧ намъ о̑у-
1085221 спѣха ради · богоу же подобаатъ сла-
1085222 ва дръжава · и҅ покланꙗниѥ съ безна-
1085223 чѧльнꙑи҆мъ о҅ть҆цемъ · и҅ съ сꙑномъ
1085224 и҅ животворѧштиимъ д꙯хомъ · нꙑ-
1085225 н҄ѣ и҅ присно и҅ вь҆ вѣкꙑ вѣкомъ · Аминꙿ ⁘
1085228 Мѣсѧца марта въ девѧтꙑ на десѧте · житиѥ прѣ-
1085229 подобь҆нааго о҅тьца нашего · павъла прѣ-
1085230 простааго ⁘
1086101 Повѣдаа҅ше же с꙯тꙑи божии · и҅е҅раѯ ·
1086102 и҅ кронии҆ · и҅ и҅ни мнози о҅тъ братиѩ
1086103 о҅ н҄ихъже хъштѫ глаголати · ꙗ҅ко
1086104 паѵлъ нѣкꙿто поль҆скꙑи҆ ратаи҆ ·
1086105 и҅здрѧдь безълобенъ и҅ простъ
1086106 житиѥ҅мъ · съ крась҆ноѭ̑ женоѭ̑ съпрѧ-
1086107 же сѧ · зълонравънѫ разоума · ꙗ҅же
1086108 о҅таи҆ ѥ҅го съгрѣшааше ◌꙯⁖ на дль҆зѣ врѣме-
1086109 ни же съ села напрасно въшедъ въ домъ
1086110 свои҆ · о҅брѣте ꙗ҅ зъло творѧшта · промꙑ-
1086111 слоу на поль҆зь҆ноѥ о̑управь҆ꙗ҅ѭ̑штоу
1086112 паѵла · и҅ видѣвъ ѭ̑ съ о҅бꙑчь҆нѫѭ̑ ѥ҅ѩ҅
1086113 хотиѭ̑ · вь҆смиꙗ҅вь҆ сѧ вь҆зь҆пи к н҄има
1086114 глагол҄ѧ : добрѣ добрѣ тако ми їсоуса
1086115 небрѣгѫ о҅ томъ · а҅зъ о̑уже к томоу не
1086116 виждѫ ѥ҅ѩ · и҅ди и҅мѣи ѭ и҅ дѣти ѥѩ ·
1086117 а҅зъ бо и҅дѫ и҅ бѫдѫ чрь҆норизецъ · и҅ ни
1086118 къ комоу же ничь҆соже рекъ · и҅де вь поу-
1086119 стꙑн҄ѫ къ блаженоуоумоу а҅нтонию ·
1086120 и҅ тлъкнѫвъ двьри · и҅ и҅шедъ же свѧ-
1086121 тꙑи҆ а҅нтонии · въпраша и҆ чь҆то хъште ·
1086122 глагола паѵлъ : чръноризецъ хоштѫ бꙑт꙯ ·
1086123 о҅тъвѣшта ѥ҅моу а҅нтонии҆ : шесть де-
1086124 сѧтъ лѣтъ сꙑ · и҅ старъ о̑уже сꙑ · сь҆-
1086125 де чрь҆нецъ не можеши бꙑти · нъ па-
1086126 че и҅ди вь вь҆сь҆ · и҅ дѣлаѩ живи благо-
1086127 дарь҆ствѧ бога · не можеши бо тꙑ съ-
1086128 тръпѣти скрь҆бии поустꙑнь҆скꙑхꙿ ·
1086129 о҅тъвѣштавъ старь҆цъ рече : ѥ҅же а҅ште
1086130 мѧ нао̑учиши · то то сътворѫ · рече ѥ҅мꙋ
1086201 а҅нтонии҆ : рѣхъ ти ꙗ҅ко старъ ѥ҅си ·
1086202 и҅ не можеши чрь҆нецъ бꙑти · и҅ди
1086203 а҅ште хоштеши чрь҆нецъ бꙑти · вь-
1086204 лѣзи вь о҅бь҆штии манастꙑрь҆ · и҅жде-
1086205 же вѧште братиѩ ѥ҅стъ · и҅же могѫ-
1086206 тъ тебѣ и҅ болѣзнемъ твоимъ по-
1086207 слоужити · а҅зъ бо ѥ҅динъ сѣждѫ
1086208 сь҆де · пѧтꙑи дь҆нь҆ не въкоушаѩ
1086209 брашно · и҅ тоже по скѫдоу · сими о̑у-
1086210 бо глаголꙑ о҅тъганꙗше паѵла · и҅ ако꙯
1086211 не рачи послоушати ѥ҅го · затворивꙿ
1086212 двь҆ри а҅нтонии · того ради не вь҆-
1086213 ниде до трии дь҆нии ни за ходоу се-
1086214 бѣ · старьцъ же прѣбꙑваа҅ше не о҅-
1086215 тъходѧ · въ четврь҆тъи дь҆нь҆ · по-
1086216 трѣбънаꙗ ноужда ѥ҅моу бꙑстъ ·
1086217 и҅ о҅твръзъ и҅зиде · и҅ видѣвъ пакꙑ
1086218 павъла глагола ѥ҅моу : о҅тиди о҅тъ-
1086219 сѫдоу старьче · почто мѧ ноуди-
1086220 ши · не можеши сьде прѣбꙑти ·
1086221 глагола ѥ҅моу паѵлъ : нѣстъ ми
1086222 ль҆зѣ и҅намо и҅ти развѣ сьде ·
1086223 вь҆зьрѣвъ же а҅нтонии и҅ видѣвъ
1086224 ꙗ҅ко не носитъ ничсоже на кръмѫ ·
1086225 ни хлѣба ни водꙑ · ни и҅ного ни-
1086226 чсоже · и҅ четврътꙑи҆ дь҆нь҆ и҅матъ
1086227 тръпѧ без брашъна · помꙑсли е҅-
1086228 да како о҅тъпадетъ и о̑умь҆ретъ ·
1086229 не о҅бꙑкъ а҅лчъбꙑ · и врѣдитъ
1086230 ми доушѫ · вь҆веде и кь҆ себѣ ·
1087101 и҅звѣстивъ же си зѣло о҅ н҄емъ о҅ вь҆се-
1087102 мъ · блаженꙑи҆ и҅ великꙑи҆ а҅нтониї ·
1087103 ꙗ҅ко съвръшена ѥ҅стъ зѣло доуша
1087104 ѥ҅го · христовъ же рабъ зѣло простъ
1087105 сꙑ · нѣ по колицѣхъ мѣсѧцихъ
1087106 христовоѭ̑ благодѣтиѭ̑ · сь҆дѣи҅-
1087107 ствоуѭ̑штоу ѥ҅моу и҅ блаженоуо̑у-
1087108 моу а҅нтонию̑ · сътвори ѥ҅моу хꙑ-
1087109 зинѫ о҅собь҆ да и҅скоусъ прии҅метъ
1087110 бѣсовъскъ · живъ же ѥ҅динъ о҅ се-
1087111 бѣ паѵлъ прѣпростꙑи · лѣто ѥ҅-
1087112 дино · и҅ благодѣти съподоби сѧ
1087113 о҅ бѣсѣхъ · и҅ болѣзнехъ вь҆сѣцѣхъ ·
1087114 оуправивъ до коньца въздръжа-
1087115 ньнѫнѫѭ̑ благодѣть · въ ѥ҅динъ
1087116 о̑убо о҅тъ дь҆нии · зѣло лютѣ бѣсѧ-
1087117 штъ сѧ ю̑ноша приведенъ҆ бꙑстъ
1087118 къ блаженоуо̑умоу а҅нтонию̑ · въ-
1087119 зь҆рѣвъ же великꙑи а҅нтонии на
1087120 ю̑ношѫ · глагола водѧштии҅мъ и҆ :
1087121 нѣстъ се моѥ дѣло · о҅ семъ бо чи-
1087122 ноу бѣсовь҆стѣѣмь҆ начѧль҆нѣѣ-
1087123 мь · нѣсмъ сѧ ѥ҅ште съподоби-
1087124 лъ благодѣти · нъ сии даръ ·
1087125 паѵла ѥ҅стъ прѣпростаа҅го · шъ-
1087126 дъ же великꙑи а҅нтонии къ и҅-
1087127 скоусъноуо̑умоу паѵлоу · ведꙑ
1087128 и҅ тꙑ · и҅ глагола ѥ҅моу о҅ть҆че паѵ-
1087129 ле · и҅ждени бѣсъ сии о҅тъ чловѣ-
1087130 ка сего · да цѣлъ и҅детъ въ свои҆
1087201 домъ · и҅ да прославитъ бога · глаго-
1087202 ѥ҅моу паѵлъ : а҅ тꙑ что · рече ѥ҅мꙋ
1087203 а҅нтонии҆ : нѣсмъ празденъ а҅зъ
1087204 и҅но дѣло и҅мамъ · и҅ о҅ставивъ тоу
1087205 о҅трока великꙑи а҅нтонии · и҆ възꙿ-
1087206 врати сѧ въ своѭ̑ хꙑзинѫ · въста-
1087207 въ же безлобь҆нꙑи старьць҆ · и҅ по-
1087208 моливъ сѧ · и҅ призвавъ вѣзѧштаꙿ-
1087209 аго сѧ глагола : рече о҅тьцъ а҅нтониї
1087210 и҅зиди и҅зъ чловѣка · бѣсъ же съ
1087211 хоулоѭ̑ въпиꙗ҅ше глагол҄ѧ : не и҅зі-
1087212 дѫ зълꙑи҆ старче лѫкавꙑи҆ · възь҆-
1087213 мъ же милотиѭ̑ своѭ̑ биꙗ҅ше и҆ по
1087214 хръбътоу глагол҄ѧ : и҅зиди рече
1087215 о҅ть҆ць҆ а҅нтонии · бѣсъ же хоулꙑ
1087216 вѣштаа҅ше на а҅нтониꙗ и на павъ-
1087217 ла · глагол҄ѧ боль҆шь҆ми · гладива-
1087218 ꙗ сиꙗ · ненасꙑштенаꙗ · ꙗ҅же
1087219 николиже свои҅мъ нѣста сꙑта ·
1087220 кѫѭ̑ о҅бь҆штинѫ и҅мата съ мноѭ̑ ·
1087221 что нꙑ мѫчита · глагола павь҆-
1087222 лъ : и҅злѣзеши ли · и҅ли и҅дѫ къ хрі-
1087223 стосоу · и҅ горе тебѣ и҅матъ сътво-
1087224 рити · похоули же и҅ христоса све-
1087225 рѣпꙑи тъ бѣсъ вь҆пиѩ : не и҅зи-
1087226 дѫ · разгнѣвавъ же сѧ павь҆лъ на
1087227 бѣсъ · и҅ и҅шедъ и҅зъ хꙑзинꙑ
1087228 своѥѩ въ прѣпладь҆нь҆ѥ҅ е҅гѵпꙿ-
1087229 ть҆стии҆ зноѥве о̑убо · ничимъ-
1087230 же сѫтъ хоуждъши · вавѵлонь҆-
1088101 скꙑѩ о҅ноѩ пештьницѧ · ставъ о̑у-
1088102 бо на камени свѧтꙑи старьцъ на
1088103 знои҆ · молꙗше сѧ богоу глагол҄ѧ си-
1088104 це : тꙑ видиши і꙯̈с х꙯се · распѧтꙑи
1088105 при пѫнть҆стѣмъ пилатѣ · ꙗ҅ко не
1088106 и҅мамъ сьлѣсти съ камене сего · ни
1088107 имамъ ꙗ҅сти ни пити доньдеже о̑у-
1088108 мърѫ · а҅ште мене не о̑услꙑши · и҅
1088109 и҅жденеши бѣса сего о҅тъ чловѣка
1088110 сего · и҅ свободь сего сътвориши о҅-
1088111 тъ доуха сего нечистааго · ѥ҅ште
1088112 же глагол҄ѫштоу прѣпростоуо̑у-
1088113 моу · и҅ сьмѣреноуо̑умоу паѵлоу
1088114 їсоусовоу · прѣжде съконь҆чани-
1088115 ꙗ молитвꙑ · вь҆зь҆пи гласомъ
1088116 бѣсъ и҅дѫ и҅дѫ · и҅ и҅схождѫ ноу-
1088117 ждею̑ и҅ мѫкоѭ̑ женомъ ѥ҅смъ ·
1088118 о҅тъхождѫ о҅тъ чловѣка · о̑уже
1088119 кꙿ томоу не приближѫ сѧ къ сь҆-
1088120 мѣреноуо̑умоу и҅ прѣпростоуо̑у-
1088121 моу паѵлоу · женетъ бо мѧ и҅ не
1088122 вѣдѣ камо и҅дѫ · и҅ а҅биѥ҆ и҅зиде
1088123 бѣсъ · и҅ прѣложи сѧ въ змии ве-
1088124 ликъ · ꙗ҅ко седмь҆ десѧтъ лакъ-
1088125 тъ · и҅ и҅де пль҆зѧ къ чръмъноу-
1088126 о̑умоу мороу · да съконь҆чаѥ҅тъ
1088127 сѧ реченоѥ с꙯тꙑи҅мъ доухомъ · на
1088128 кого вь҆зь҆рѫ · нъ на кротъкааго и
1088129 мль҆чаливааго и҅ сьмѣренааго срь-
1088130 дь҆цемъ · и҅ трепештѫштаа҅го мои҅хꙿ
1088201 словесъ · си сѫтъ чоудеса сь҆мѣренаꙿ-
1088202 го и҅ прѣпростааго паѵла · и҅ и҅на вѧ-
1088203 шть҆ша и҅ бол҄ьша сихъ · сии҆ нарече
1088204 сѧ прѣпростꙑи вь҆сеѭ̑ братиѭ̑ · ѥ҅го-
1088205 же молитвами причесть҆ници бѫ-
1088206 дѣмъ цѣсарь҆ства небесъскаа҅го ·
1088207 нꙑн҄ѣ и҅ присно и҅ вь҆ вѣкꙑ вѣкомъ · амін꙯ ⁘
1088209 мѣсѧца марта к꙯ · мѫка свѧтꙑихъ · терен-
1088210 тиꙗ · африкана · и҅ помпиꙗ ⁘
1088211 Цѣсарьствоуѭ̑штоу дек҄ию̑ · ри-
1088212 мь҆стѣи власти · и҅ хотѧштоу
1088213 вь҆сѧ на своѭ̑ вѣрѫ привлѣшти ·
1088214 о҅ть҆ца бо и҅мѣ диꙗ҅вола · посъла
1088215 по вь҆семоу цѣсарьствоу своѥмоу ·
1088216 ꙗ҅коже вь҆сѧ нарицаѭ̑штѧѩ҅ имѧ
1088217 хрисостово · привлѣшти на сквръ-
1088218 нноꙗ҅дениѥ · а҅ште ли да котори
1088219 сѫпротивѧтъ сѧ о҅ томъ · то да
1088220 предаѭ̑тъ сѧ сѫдоу · посъла же
1088221 въ а҅фрик҄иѭ̑ нечь҆стивѫѭ̑ тѫ
1088222 заповѣдь · къ кнѣзоу фѵртоу-
1088223 натиꙗ҅ноу а҅фрик҄ьскоуо̑умоу ·
1088224 и҅ дошъдъшоу цѣсароу повелѣ-
1088225 нию̑ къ власти ѥ҅го · и҅ прии҅мъ
1088226 кнѧзъ кн҄игꙑ цѣсарѧ · сѣдъ
1088227 на сѫдишти · повелѣвааше на-
1088228 родъ градъскꙑи҅хъ приводиті
1088229 ѥ҅мл҄ѫште · и҅ съсѫдꙑ мѫчиль-
1088230 нꙑѩ прѣдъ н҄ими полагати ·
1038101 и҅ рече к н҄имъ глагол҄ѧ : пожь҆рѣ-
1038102 те богомъ · а҅ште ли ни то зьлѣ и҅ма-
1038103 те и҅змь҆рѣти · мнози же о҅тъ на-
1038104 рода видѣвъше мѫчилънꙑѩ съ-
1038105 сѫдꙑ · о̑убоꙗ҅въше сѧ прѣштениꙗ ·
1038106 послоушашѧ кнѧза · и҅ о҅тъстѫпишѧ
1038107 о҅тъ вѣрꙑ хрисостовꙑ · о҅бѣшташѧ
1038108 же сѧ нѣкотории҆ о҅тъ н҄ихъ числомꙿ
1038109 четꙑри десѧти · добь҆ѥ҆ съходивъ-
1038110 ше съконь҆чати сѧ · и҅ г꙯лаахѫ съ пъ-
1038111 ваниѥмъ : дроугъ къ дроугоу блю-
1038112 дѣте сѧ братиꙗ · не о҅тъвръзѣмъ сѧ
1038113 господа нашего і꙯̈с х꙯са · да и҅ тъ не о҅-
1038114 тъврь҆жетъ сѧ насъ · разоумѣи҅те
1038115 ꙗко о̑уже рече господь҆ : не о̑убои҅те
1038116 сѧ о҅тъ о̑убиваѭ̑штии҅хъ тѣлеса ·
1038117 доушѧ же не могѫштемъ о̑убити ·
1038118 о̑убои҅те же сѧ паче · могѫштааго ·
1038119 и҅ доушѫ и҅ тѣло въ родь҆ствѣ о҅гн҄ь-
1038120 нѣѣмъ погоубити · дроугъ дроу-
1038121 га же крѣпь҆ꙗ҅хѫ словесꙑ сими · фѵ-
1038122 ртоунатиꙗнъ же кнѧзъ рече : ви-
1038123 ждѫ вꙑ мѫжи растомъ добрꙑ · и҅
1038124 красънꙑ и҅ словомъ о̑умѫдренꙑ ·
1038125 и҅ како таковѣи҆ прѣль҆сти прѣль҆-
1038126 сти прѣдасте сѧ · ѥ҅дного бога и҅спо-
1038127 вѣдаѭ̑ште и҅ христоса · нѣкого ѥ҅го꙯-
1038128 же а҆кꙑ зълодѣа · жидовь҆стии о҅тро꙯-
1038129 ци распѧшѧ · с꙯тꙑи҅ же мѫченикъ
1038130 терентии · о҅уста вь҆сѣхъ рече :
1038201 а҅ште бꙑ вѣдѣлъ кнѧзъ силѫ распѧ-
1038202 тааго · то о҅ставилъ бꙑ коумиръскѫ-
1038203 ѭ̑ соуѥ҅тънѫѭ̑ ль҆сть · и҅ томоу сѧ по-
1038204 кланꙗлъ · и҅ томоу въгаждавъ и҅-
1038205 стинноуо̑умоу с꙯ноу · о҅тъ о҅тьца бла-
1038206 годать҆никоу · и҅ милосръдоу мило꙯-
1038207 стивоу · и҅же покꙑновении҅мъ и҅ по-
1038208 велѣнии҅мъ о҅тчемъ · на земь҆ѭ̑ съ-
1038209 шедъ · и҆ божь҆ство въ чловѣчь҆ско ѥ҅-
1038210 стъство о̑украсивъ · и҅же и҅ подъѩ
1038211 кръстъ нашего ради съпасениꙗ ·
1038212 фоуртоунатиꙗ҅нъ же кнѧзъ т꙯о꙯ с꙯л꙯ꙑ꙯ш꙯а꙯в꙯ꙿ рече къ
1038213 свѧтꙑимъ : пожь҆рете ли · и҅ли при-
1038214 коснѫвъ сѧ о̑удовъ вашихъ погоубь҆-
1038215 ѭ̑ вꙑ · терентии рече : мь҆нѣлъ ли
1038216 ѥ҅си страхꙑ о̑убоꙗ҅ти сѧ намъ · нѣ-
1038217 смъ бо тольма слаби · да о҅ставим
1038218 жизнодавь҆ца · и҆ поклонимъ сѧ
1038219 богомъ стоуждиимъ · нъ простѣ-
1038220 ѥ твори ѥ҅же хоштеши о҅ насъ · ра-
1038221 згнѣвавъ же сѧ кнѧзъ · повелѣ
1038222 раздърати ризꙑ и҅хъ · и҅ вести ѩ
1038223 въ цръкъвиште коумиръскоѥ ·
1038224 бѣа҅хѫ же капишта та позлаште-
1038225 на и҅ о̑украшена · красоѭ̑ много-
1038226 цѣнъноѭ̑ · вь҆лѣзъ же кнѧзъ ре-
1038227 че и҅мъ : пожь҆рѣте великоуоумоу
1038228 богоу и҅раклю · видите славѫ и҅ си-
1038229 лѫ ѥ҅го · терентии рече : прѣль҆-
1038230 штаѥ҅ши сѧ не вѣдꙑ пользь҆наа ти ·
1089101 сии бо бози ѩ҅же мѣниши · камениѥ и҅
1089102 дрѣво и҅ мѣдь҆ и҅ желѣза сѫтъ · о̑укра-
1089103 шени златомъ на прѣль҆штениѥ чло-
1089104 вѣкомъ · о҅тъ вѣчьнꙑѩ жизни сии҆
1089105 бо не видѧтъ · ни глагол҄ѫтъ ни ходѧ-
1089106 тъ · ни слꙑшѧтъ камениѥ҆ сѫште ·
1089107 чловѣкꙑ и҅зваꙗ҅ни · и҅ въ видъ чловѣ-
1089108 чьскъ о҅бражени · рь҆цѣте же о̑убо къ
1089109 богомъ вашимъ · ѩ҅же мѣните а҅ште
1089110 могѫтъ помошти себѣ · и҅ли комоу
1089111 дати гнѣваѭ̑штѧѩ҅ сѧ на н҄ѧ · и҅ се
1089112 слꙑшавъ кнѧзъ вь҆збѣсивъ сѧ · по-
1089113 велѣ терентиꙗ и҅ а҅фрикана · маѯи-
1089114 ма же и҅ помпиꙗ · въ вънѫтрь҆н҄ѫ ть҆-
1089115 мницѫ вь҆врѣшти · и҅ съ вь҆сѣкоѭ̑ тврꙿ-
1089116 достиѭ̑ блюсти ѩ҆ рекъ : нѣ въ кꙑи҆
1089117 дьнь҆ въпрашаѭ̑ и҅хъ · блаженааго
1089118 же зинона и҅ а҅леѯандра · и҅ ѳео҅дора
1089119 сѫштемъ и҅мъ числомъ четꙑри де-
1089120 сѧти · ти шесть҆ · повелѣ къ сѫдии҅-
1089121 штоу привести · и҅ глагола и҅мъ : ни-
1089122 чꙿсоже не о̑успѣвъше пръвꙑи҅мъ ваші-
1089123 мъ пь҆рѣниѥ҅мъ · послоушаи҅те мене
1089124 и҅ пожь҆рѣте великоуоумоу и҅раклоу ·
1089125 о҅ни же о҅тъвѣштавъше рѣшѧ : мꙑ
1089126 многашди рѣхомъ ти · и҅ въ пръвоѥ҅
1089127 ти въпрашаниѥ҆ ꙗ҅коже крь҆стиꙗ҅ни
1089128 ѥ҅смъ · и҅ не прѣпь҆риши насъ капиште-
1089129 мъ нечистомъ поклонити сѧ · мꙑ
1089130 бо готови ѥ҅смъ о҅ въпрашании твоѥ҅мꙿ
1089201 о҅тъвѣштавати · Кнѧзъ рече не
1089202 послоушаѥ҅те ли мене молѧштоу
1089203 ми сѧ вамъ · то ноудите мѧ повелѣ-
1089204 ноѥ о҅тъ цѣсара сътворити · и҅ и҅на-
1089205 ко вамъ нанести · и҅ повелѣ бити ѩ ·
1089206 сѫкатомъ жезлиѥ҅мъ · и҅ жилами го꙯-
1089207 вѧждами · простьръше же рѫкꙑ
1089208 на небо с꙯тии҆ мѫченици · рѣшѧ
1089209 великомъ гласомъ вь҆зьпивъше :
1089210 призь҆ри боже и҅ помози рабомъ сво-
1089211 и҅мъ · и и҅збави нꙑ о҅тъ сѫпротивꙿ-
1089212 ника · Слꙑшавъ же то кнѧзъ · по-
1089213 велѣ ѥ҅ште и҅ паче бити ѩ · донде-
1089214 же и҅змѣни къждо по трь҆мь҆ десѧть҆-
1089215 мь к҄ентоурио҅нꙑ · биѥ҅момъ же
1089216 с꙯тꙑи҅мъ · конь҆чашѧ сѧ тини и҅ жь҆-
1089217 злиѥ · тъгда вь҆збѣсивъ сѧ повелѣ
1089218 дрѣвесꙑ сѫкатꙑ бити ѩ · ꙗ҅ко-
1089219 же о̑уже и҅ вънѫтрь҆н҄ѧѩ о̑удꙑ видѣ-
1089220 ти · тако о̑убо бꙑшѧ лица свѧтꙑ-
1089221 и҅хъ · ꙗ҅коже вь҆сѣмъ чоудити сѧ трꙿ-
1089222 пѣнию̑ и҅хъ · и҅ ѥ҅гда ѩ много мѫчи-
1089223 шѧ глагола кнѧзъ : пожьрѣте понѣ
1089224 нꙑн҄ѣ о҅каа҅нии · и҅ о҅тъпоуштѫ вꙑ ·
1089225 свѧтиї же мльчаахѫ · ничъсоже ѥ҅-
1089226 моу о҅тъвѣштаѭ̑ште · Пакꙑ же
1089227 повелѣ кнѧзъ гвоздиѩ ражде-
1089228 гъше жешти ѩ по хръбътоу · и҅ ѥ҅гꙿ-
1089229 да ѩ велми мѫчишѧ · повелѣ о҅ць҆-
1089230 тъ лютъ съ солиѭ̑ растворивъше
1090101 вь҆зливати на хръбътꙑ и҅хъ · и҅ соу-
1090102 кномъ вь҆стирати ранꙑ и҅хъ · възь҆- ꙗко е҅днѣми
1090103 рѣвъше же свѧтии на небо · % г꙯и боже оустꙑ рѣшѧ :
1090104 и҅збавивꙑи · свѧтꙑѩ҆ три о҅трокꙑ
1090105 твоѩ о҅тъ пешти о҅гн҄ьнꙑѩ · а҅нани-
1090106 ѭ̑ а҅зариѭ̑ мисаи҅ла · и҅ не давъ и҅мꙿ
1090107 пакости приѩ҅ти · и҅збавивꙑи҆ да-
1090108 нии҅ла о҅тъ о̑устъ ль҆вовъ · и҅ сънабь҆-
1090109 дѣвꙑи м҄ѡѵ̈сиѭ̑ о҅тъ рѫкꙑ фараѡ̑-
1090110 н҄ѧ · съпасꙑи ѳеклѫ о҅тъ о҅гн҄ѣ · и о҅тꙿ
1090111 позоришта · и҅ о҅тъ звѣрии҆ · съвръ-
1090112 шаѩи · и҅ хорѫгви даръствоуѩ лю-
1090113 бимꙑи҅мъ тобоѭ̑ · възведъи пастоу-
1090114 ха о҅вь҆ча г꙯а нешего и҅соу х꙯са · дарь҆ство꙯-
1090115 вавꙑї на многꙑ и҅ различь҆нꙑ бла-
1090116 годѣти · вь҆сиꙗвꙑи свѣтъ и҅ тъмѫ ·
1090117 о҅тъгь҆навъ · сьвиваѩи҅ небо а҅кꙑ ко-
1090118 жѫ · и҅зъчитаѩи҅ звѣздꙑ небесъ-
1090119 скꙑѩ · и҅ пѣсъкъ моръ҆скꙑи҆ · и҅ и҅-
1090120 стинѫ о̑украсивъ · о̑услꙑши насъ
1090121 молѧштъ ти сѧ х꙯се · и҅ помози намꙿ
1090122 ꙗ҅ко твоꙗ ѥ҅стъ слава и҅ дръжава вь҆
1090123 вѣкꙑ а҅минъ · коньчавъшемъ же
1090124 с꙯тꙑи҅мъ молитвѫ · и҅ рекꙿшемъ а҅-
1090125 минъ · Пакꙑ кнѧзъ повелѣ повѣ-
1090126 сивъше ѩ стръгати ребра и҅хъ · де-
1090127 ромонъ же свѧтꙑи҅мъ на многꙑ ча-
1090128 сꙑ · течениѥ кръвъноѥ о҅тъ с꙯тꙑи҅-
1090129 хъ тѣлесъ и҅хъ и҅схождаа҅ше · ꙗ҅ко-
1090130 же о҅тъ множь҆ства кръвънаа҅го
1090201 о̑умочити сѧ ризамъ слоугамъ · и҅ та-
1090202 ко не радѣа҅хѫ о҅ мѫкахъ · х꙯с бо бѣа҅-
1090203 ше о҅бль҆гъчаваѩ · и҅ помагаѩ и҅мъ ·
1090204 и҅ глагола кь҆ нимъ кнѧзъ : прѣпь҆рѣ-
1090205 шѧ ли вꙑ мѫкꙑ · о҅стати сѧ бѣсова-
1090206 ниꙗ҅ ѥ҅же и҅мате зълосъмрь҆тьнии҆ ·
1090207 и҅ли прѣбꙑваѥ҅те въ зъловѣрии ва-
1090208 шемъ · свѧтии҅ же ничсоже ѥ҅моу о҅тъ-
1090209 вѣшташѧ · нъ вь҆зь҆рѣвъше на небо
1090210 рѣшѧ : раскопавꙑи҆ о҅гн҄емъ градъ
1090211 содомескъ · и҅ о҅поустивꙑи · и҅ нꙑн҄ѣ
1090212 пось҆л҄и помошть҆ твоѭ̑ · и҅ разори безбо꙯-
1090213 жьноѥ бѣсованиѥ · и҅ съврь҆зи капи-
1090214 шта и҅хъ · и҅ сътворивъше знамени-
1090215 ѥ кръстоноѥ на лицихъ свои҅хъ · въ-
1090216 здоунѫшѧ на капишта · и҅ тоу а҅бие
1090217 сътръшѧ сѧ · и҅ бꙑшѧ а҅кꙑ прахъ ·
1090218 и҅ рекошѧ свѣтии къ безаконъноу-
1090219 о̑умоу кнѧзоу : виждь чь҆сти вашѧ ·
1090220 кде крѣпость҆ и҅хъ соуѥ҅тънаꙗ · ѥ҅-
1090221 да възмогошѧ помошти себѣ · се же
1090222 свѧтꙑи҅мъ глагол҄ѫштемъ · и҅ цръкъ-
1090223 виште капишть҆ноѥ разори сѧ · ра-
1090224 згнѣвавъ же сѧ кнѧзъ о҅ съкроушениї
1090225 богъ свои҅хъ · повелѣ мечемъ и҅сѣ-
1090226 шти свѧтꙑѩ · прии҅мъше же свѧ-
1090227 тии҆ о҅тъвѣтъ · и҅дошѧ радоуѭ̑ште
1090228 сѧ и славѧште господа · пришедъше-
1090229 мъ же и҅мъ къ наречен҄оумоу мѣстоу ·
1090230 прѣклонивъше колѣна · и҅ протѧгъше
1091101 вꙑѩ своѩ · съконь҆чашѧ сѧ мечемъ · въ
1091102 и҅сповѣдании҆ хрисостовѣ · пришедъ-
1091103 ше же крь҆стиꙗ҅ни · вь҆зѧшѧ тѣлеса
1091104 и҅хъ · и҅ положишѧ на нарочитѣ мѣ-
1091105 стѣ · сим же свѧтꙑи҅мъ съконьча-
1091106 въшемъ сѧ · Повелѣ безаконънꙑи҆
1091107 кнѧзъ терентиꙗ · и҅ фрикана при-
1091108 вести · и҅ глагола к н҄има : пожь҆рѣта
1091109 богомъ · а҅ште ли ни то зь҆лѣ ва погꙋ-
1091110 бь҆ѭ̑ · и҅ нѣстъ бога и҅же ва и҅з-д-рѫкꙋ
1091111 моѥ҅ю̑ и҅збавитъ · Свѧтаа же реко-
1091112 ста глаголаховѣ ти многашди · ꙗ҅ко
1091113 кръстиꙗ҅на ѥ҅свѣ и҅ въ христоса и҅ма-
1091114 вѣ надеждѫ · бѣсомъ же нечистꙑи҆-
1091115 мъ не поклонивѣ сѧ · ни богомъ твои҅-
1091116 мъ слоуживѣ · и҅ о҅ мѫкахъ твои҅хъ
1091117 небрѣжевѣ · да о̑убо примꙑшлꙗи҆
1091118 о҅ наю̑ ѥ҅лико хоштеши мѫкъ · вѣрꙋ-
1091119 ѥ҅вѣ бо богоу ꙗ҅ко побѣжденъ бѫде-
1091120 ши нами рабꙑ ѥ҅го · ꙗ҅коже побѣжде-
1091121 нъ бꙑстъ и҅ о҅ть҆ць҆ твои҆ диꙗ҅волъ ·
1091122 Слꙑшавъ же то кнѧзъ повелѣ въсаді-
1091123 ти ꙗ въ темницѫ · и҅ веригꙑ наложі-
1091124 ти и҅ма на вꙑѭ · и҅ на рѫцѣ и҅ на нозѣ ·
1091125 и҅ тако блюсти ѥ҅ю̑ · и҅ сътворишѧ
1091126 слоугꙑ ꙗкоже и҅мъ повелѣно бꙑстꙿ ·
1091127 пове же и҅ тръзѫбь҆цѧ желѣзнꙑ по-
1091128 дъстълати и҅ма · и҅ не дати нико-
1091129 моуже о҅тъ крь҆стиꙗ҅нъ въходити
1091130 к н҄има · ни пиштѧ и҅ма даꙗ҅ти ·
1091201 въ полоуношти же молѧштема сѧ
1091202 свѧтꙑи҅ма · просвь҆тѣ сѧ свѣтъ ве-
1091203 ликъ въ темници о҅ н҄ею̑ · и҅ а҅гг҄елъ го-
1091204 сподь҆н҄ь ста прѣдъ н҄има глагол҄ѧ :
1091205 въстанѣта и҅ почиваи҅та · и҅ пристѫ-
1091206 пивъ а҅гг҄елъ прикоснѫ сѧ веригахꙿ ·
1091207 о҅блежѧштии҅хъ о҅ вꙑи ѥ҅ю̑ · и҅ а҅биѥ о҅-
1091208 тъпадошѧ веригꙑ о҅тъ тѣлесе ѥ҅ю̑ ·
1091209 и҅ бѣаше прѣдь҆ н҄има трепеза о̑уго-
1091210 тована вь҆сѣчь҆скꙑими брашъ҆нꙑ
1091211 добрꙑи҅и҅ми · и҅ рече к нима а҅гг҄е-
1091212 лъ : прии҅мѣта о҅тъ прѣдълежѧ-
1091213 штии҅хъ прѣдъ вама брашънъ ·
1091214 ꙗ҅же посъла вама господь҆ богъ · свѧ-
1091215 таꙗ же благословиста господа · и҅ та-
1091216 ко приѩ҅ста брашъна · ꙗ҅коже и ть҆-
1091217 мничь҆нꙑимъ стражемъ видѣвъ-
1091218 шемъ свѣтъ · въскочити вь҆нѫ-
1091219 трь҆ · и҅ и҅стинь҆нѣѥ видѣти свѣ-
1091220 тъ · въшедъшемъ же и҅мъ о҅брѣ-
1091221 тошѧ с꙯таꙗ веселѧшта сѧ · и҅ и҅злѣ-
1091222 зъше съ страхомъ · Вь҆звѣсти-
1091223 шѧ кнѧзоу ѥ҅же видѣшѧ · и҅ въ
1091224 третии дь҆нь҆ повелѣ привести ꙗ
1091225 на сѫдиште · Ставъшема же с꙯тꙑ-
1091226 и҅ма прѣдъ кънѧземъ · рече къ
1091227 н҄има : тако ли наказашѧ ва мѫ-
1091228 кꙑ · ѡ̑ зълобѣсънаꙗ · покаꙗ҅въ-
1091229 ше сѧ пожрь҆ти богомъ ·
1091230 Стꙑи҆ рече терентии : мѫка си мь҆-
1092101 нѣ бѫди и҅ любѣштиимъ х꙯са · ѫ҅ро-
1092102 дивоѥ бо · богомѫдростьнѣѥ чловѣ-
1092103 комъ ѥ҅стъ · мѫдрость бо чловѣчъ-
1092104 ска · ѫ҅родь҆ство о̑у бога ѥ҅стъ · безоу-
1092105 мл҄ь же и҅ бѣсѧ сѧ бѫдѫ подобь҆нъ те-
1092106 бѣ · а҅ште бога о҅ставивъ бѣсомъ покло꙯-
1092107 н҄ѫ сѧ · Кнѧзъ же разгнѣвавъ сѧ пове-
1092108 лѣ дърати ꙗ · свѧтаа же строужема
1092109 молꙗста сѧ · глагол҄ѫшта і꙯̈с х꙯се · сꙑ-
1092110 не бога живааго · вь вѣкꙑ прѣбꙑва-
1092111 ѩи свѣте кръстиꙗнъскꙑи҆ · вѣро
1092112 неразоримаꙗ · ꙗ҅ви сѧ · и҅ помози на-
1092113 ма · и҅ не о҅срами наю̑ о҅тъ лица твоѥго ·
1092114 слоугамъ же дерѫштамъ ꙗ҆ · и҅ х꙯соу
1092115 о҅бльгъчаваѭ̑штоу мѫкꙑ · не чоу-
1092116 ꙗста свѧтаꙗ болѣзнии҆ · разгнѣва-
1092117 въ же сѧ кнѧзъ повелѣ сьнъмъше ꙗ҆
1092118 съ дрѣва вести вь҆ ть҆мницѫ · и҅ при-
1092119 зъвавъ вь҆сѧ чародѣѩ звѣринꙑѩ ·
1092120 повелѣ привести ѥ҅лико и҅мѫтъ звѣ-
1092121 рии҆ · лютъ и҅ зълъ · а҅спидꙑ и҅ е҅хидꙿ-
1092122 нꙑ · и҅ к҄ерастꙑ · и҅ въметавъше за-
1092123 творити съ свѧтꙑи҅ма · и҅ бѣа҅хѫ
1092124 звѣриѥ҆ плѣжѫште · и҅ прѣдъ нога-
1092125 ма ѥ҅ю̑ сѣдѧштемъ · и҅ не прикоснѫ-
1092126 шѧ сѧ ѥ҅ю̑ никакоже · Свѧтаꙗ же бѣꙿ-
1092127 ста поѭ̑шта и҅ хвалѧшта бога · прѣ-
1092128 бꙑшѧ же звѣриѥ затворени сь н҄и-
1092129 ма три дьни · и҅ три ношти · въ четвръ-
1092130 тꙑи же дьнь · посъла кнѧзъ ноштиѭ̑ ·
1092201 да видѧтъ а҅ште ѥ҅ста о̑уморена свѧ-
1092202 таꙗ҅ звѣрь҆ми · пришъдъше же посъ-
1092203 лании къ двь҆ремъ ть҆мничънꙑи҆-
1092204 мъ послоушатъ · о̑услꙑшашѧ ꙗ по-
1092205 ѭ̑шта и҅ хвалѧшта бога · хотѧште
1092206 же и҅звѣсть҆нѣѥ҆ видѣти · вь҆злѣ-
1092207 зошѧ на храминѫ ть҆мничь҆нѫѭ̑ ·
1092208 и҅ двь҆рь҆цами съмоштраахѫ долоу ·
1092209 и҅ видѣшѧ свѧтаꙗ сѣдѧшта · и҅ а҅-
1092210 гг҄ела господь҆нꙗ стоѩ҅шта прѣдъ
1092211 звѣрь҆ми · и҅ не даѭ̑штоу прибли-
1092212 жити сѧ и҅ми · и҅ текъше вь҆звѣсті-
1092213 шѧ кнѧзоу ѥ҅же видѣшѧ · и҅ въста-
1092214 въ зао̑утра рано кнѧзъ · сѣдъ на
1092215 сѫдишти повелѣ чародѣѥ҅мъ о҅тъ-
1092216 вести звѣри · и҅ привести с꙯таꙗ на
1092217 сѫдиште · шъдъше же чародѣи
1092218 и҅ приближити сѧ хот꙯ѧ꙯ште къ двь҆ре-
1092219 мъ · прити к н҄имъ звѣремъ · чаро-
1092220 дѣи свои҅ми призꙑваѭ̑ште ѩ · не
1092221 послоушаа҅хѫ и҅хъ · о҅твръзъше же
1092222 двьри ть҆мници · и҅зидошѧ коупꙿ-
1092223 но вьси звѣриѥ҆ · и҅ и҅зморишѧ вь҆-
1092224 сѧ чловѣкꙑ · ѩ҅же о҅брѣтошѧ тоу
1092225 стоѩ҅штѧ · и҅ тако идошѧ въ поу-
1092226 ста мѣста · и҅ шъдъше стражиѥ
1092227 тьмничь҆нии҆ · поѩ҅шѧ с꙯таꙗ и҅ ве-
1092228 дошѧ къ кнѧзоу · мѫчител҄ь же
1092229 видѣвъ свѧтаꙗ · не прии҅мъша
1092230 врѣда никакогоже · вь҆збѣсивъ сѧ
1093101 дастъ о҅ н҄ею̑ о҅тъвѣтъ : мечемъ о̑умо-
1093102 рити ꙗ · свѧтаꙗ҅ же и҅доста радоуѭ̑-
1093103 шта сѧ · и҅ поѭ̑шта и҅ глагол҄ѫшта :
1093104 съпасе насъ скръбѧштии҅хъ насъ ·
1093105 и҅ о҅тъ ненавидѧштиїхъ насъ прѣ-
1093106 може · вои҅ни же на то оуставь҆ѥ҅нии҆ ·
1093107 възь҆мъше мечъ о҅тъсѣкошѧ главѣ
1093108 свѧтоую̑ · и҅ съконь҆часта сѧ въ и҅спо-
1093109 вѣдании҅ хрисостовѣ · мѫжи же крь҆-
1093110 стиꙗ҅ни пришедъше възѧшѧ тѣле-
1093111 сѣ с꙯тоую̑ · и҅ добрѣ съпрѧтавъше по-
1093112 ложишѧ на мѣстѣ · нарочитѣ · дъ-
1093113 вою̑ пъпь҆риштоу въ дал҄ѧ о҅тъ римъ-
1093114 ска града · мѫчена же бꙑвъша свѧ-
1093115 таꙗ · терентии и҅ а҅фриканъ · маѯи-
1093116 мъ же и҅ помпии҆ · и҅ дроужина и҅хъ
1093117 при ц꙯роу и҅ томителю · декиа · и҅ о̑уа҅-
1093118 лериа · о҅ насъ же цѣсарьствоуѭ̑штꙋ
1093119 господоу нашемоу і꙯̈с х꙯соу · ѥ҅моуже
1093120 слава и҅ дръжа вь҆ вѣкꙑ вѣкомъ
1093121 а҅минъ ⁘
1093124 мѣсѧца марта к꙯а · житиѥ прѣподобънааго
1093125 о꙯҅ца нашего и҅саак҄и моностꙑра далматъскаꙿго꙯ ⁘
1093126 По поклон҄ении п꙯рѣстааго и҅ покла-
1093127 нꙗѥ҅мааго кръста · г꙯а и҅ бога
1093128 и҅ съпаса нашего і꙯̈с х꙯са · коуми-
1093129 рослоужению̑ о̑уже о҅тъвръженꙋ
1093130 бꙑвъшоу · вь҆са подънебесъ-
1093201 скаꙗ · просвѣтишѧ сѧ · а҅постольско꙯-
1093202 мъ пропроповѣданиѥ҅мъ · зане и
1093203 чь҆стънꙑи цѣсарь҆ костантинъ ·
1093204 поздѣ нѣкъгда божь҆ствънꙑи҅мъ
1093205 доухомъ вь҆сеѩ насел҄енꙑѩ цѣсарꙿ-
1093206 ства · дръжавѫ прѣи҅мъ · и҅ свѧ-
1093207 тааго о҅свѣштениꙗ съподобивъ
1093208 сѧ · и҅ о̑увѣдѣвъ господа нашего
1093209 і꙯̈с х꙯са б꙯а и҅стинꙿнааго сѫшта · тъ
1093210 пръвꙑи҆ цѣсарь҆ствова въ римь҆стѣ
1093211 градѣ · и҅ коумирѧ о҅тъврьже · мно꙯-
1093212 гоглавънꙑи҆ же и҅ многоо҅бразънꙑ-
1093213 и҆ змии҆ · диꙗ҅волъ · и҅но коумирослꙋ-
1093214 жениѥ · а҅риꙗ҅нъскѫѭ̑ хоулѫ и҅зо-
1093215 брѣте · въ дь҆ни бо прѣдъреченаа҅-
1093216 го крь҆стиꙗ҅нааго цѣсара костанті-
1093217 на · бѣ нѣкто презвѵтеръ · о҅тъ а҅-
1093218 леѯандръскꙑѩ свѧтꙑѩ б꙯жиѩ црь҆-
1093219 кве · пагоубьникъ о҅бразомъ · и҅ вь҆-
1093220 сѣкоѩ диꙗ҅вола и҅ врага доушь҆ на-
1093221 шихъ хоулꙑ о҅брѣтельникъ пръ-
1093222 вꙑи҆ · тъ с꙯тꙑи҅мъ е҅пискоупомъ
1093223 и҅ мѫченикомъ петромъ · божиѥ҅-
1093224 мъ а҅вл҄ениѥ҅мъ · о҅тълѫченъ бꙑс꙯ о҅-
1093225 тъ свѧтител҄ьскꙑѩ слоужъбꙑ ·
1093226 о҅бразъ же отълѫчениꙗ бꙑстъ си-
1093227 цъ · ѩ҅тоу бꙑвъшоу с꙯тоуо̑умоу
1093228 петроу вои҅нꙑ · ѩ҅же бѣа҅ше посъла-
1093229 лъ цѣсарь дио҅клитиꙗ҅нъ на о̑уби-
1093230 ѥ҅ниѥ ѥ҅го · и҅ въвръженоу бꙑвъшоу
1094101 въ темницѫ · бꙑстъ по о҅бꙑчаю̑ мо-
1094102 лѧштоу сѧ ѥ҅моу въ полоуношти ви-
1094103 дѣти ю̑ношѫ красъна стоѩ҅шта прѣ-
1094104 дь н҄имь · о҅блѣчена въ котꙑгѫ ль-
1094105 нѣнѫ · раздъранѫ о҅тъ горꙑ дожи и
1094106 до долоу · и҅ о҅бѣма рѫкама ѥ҅го и҅мъ-
1094107 ша за о҅бѣ полѣ ризь҆нѣи҆ · и҅ закрꙑ-
1094108 ваѭ̑шта обнажениѥ своѥ · да ѥ҅моу
1094109 не бѫдетъ видѣти голъ прь҆сии҆ ·
1094110 и҅ напрасно о҅тврь҆зе о̑уста своꙗ с꙯тъи
1094111 петръ и҅ рече : г꙯и кто ти ѥ҅стъ раздъ-
1094112 ралъ котꙑгѫ · о҅нъ же рече а҅рии҆ ра-
1094113 здъра ми на двоѥ · нъ блюди сѧ да
1094114 не простиши ѥ҅го · и҅ да не прии҅меші
1094115 ѥ҅го въ о҅бь҆штениѥ · и҅ да не отрѣши-
1094116 ши ѥ҅го о҅тълѫчениꙗ · а҅рии бо и҅ въ нꙑ-
1094117 н҄ѣшь҆н҄ии и҅ въ бѫдѫштии вѣкъ ·
1094118 да бѫдетъ о҅тълѫченъ о҅тъ славꙑ
1094119 божиѩ · призови же а҅хилѫ и҅ а҅леѯа-
1094120 ндра о҅ба презвѵтера · зане конь҆ча-
1094121 ваѭштоу тебѣ мѫчениѥ҆ · та
1094122 прѣѥ҅мл҄ета по рѧдоу е҅пискоупъ-
1094123 скꙑи столъ · заповѣждъ же и҅ма
1094124 да и҅ та не прии҅мета ѥ҅го на о҅бьште-
1094125 ниѥ · и҅ се рекъ господь · без вѣсти
1094126 бꙑстъ о҅тъ о҅чию̑ ѥ҅го · вь҆се же съ-
1094127 творивъ прѣподобънꙑи е҅пискоу-
1094128 пъ петръ · съконьча сѧ въ добрѣ и҅-
1094129 сповѣдании · разоумѣвъ же а҅рии҆
1094130 ꙗ҅ко о҅ста въ о҅тълѫчении · начѧ
1094201 о҅ коупь҆нѣ сѫштьнѣи · и҅ стѣи трои҅-
1094202 ци · въсѫдоу въ а҅леѯанꙿдрии҆ хоуль҆-
1094203 нꙑ о̑устꙑ и҅зносити · и҅ божьствънаꙿ
1094204 писаниꙗ҅ о҅тврьнь кръч꙯ꙿ꙯млꙗвати ·
1094205 сꙑноу и҅ словоу божию̑ · рождъшоуо̑у-
1094206 моу сѧ оть҆ н҄его безначѧль҆но прѣжде
1094207 вѣкъ · штоуждоу бꙑти сѫштиꙗ
1094208 о҅ть҆ча · и҅ съзъдании вьчин҄ѣти дръ-
1094209 знѫ скврънънꙑи · и҅ нечистꙑи · то-
1094210 го и҅мꙿже вь҆са бꙑшѧ · ꙗ҅же на небесе-
1094211 хъ и҅ на земи · видимаꙗ и҅ невидима-
1094212 ꙗ · симъ поздѣ нѣкъгда въ слоуха
1094213 въшедъшемъ · мѣн҄енааго чь҆сть҆-
1094214 нааго костантина цѣсара · не прѣ-
1094215 зь҆рѣ нъ книгꙑ написавъ · и҅ посъ-
1094216 лавъ того поо̑уштаасе · о҅во нака-
1094217 заниѥмъ о҅во е҅питимиѭ̑ · да сѧ о҅-
1094218 станетъ о̑уже к томоу · отъ тако-
1094219 вꙑѩ богоборънꙑѩ хоулꙑ · и҅ ꙗ҅ко ра-
1094220 зоумѣ такожде прѣбꙑвати ѥ҅моу
1094221 не о̑управивъшоу зь҆ли тоѩ҆ · тоу а҅-
1094222 биѥ а҅рию̑ о҅тъ а҅леѯандриѩ · въ ко-
1094223 стантин҄ь градъ прити скоро пове-
1094224 лѣ · да о҅тъвѣштаѥ҅тъ како дръ-
1094225 знѫ хоулити бога · таче цѣсарь
1094226 събъравъ о҅тъвь҆сѫдоу с꙯тꙑѩ҆ е҅пи-
1094227 скоупꙑ · въ ник҄еи҅скꙑ градъ ·
1094228 числомъ · т꙯іи · съказа и҅мъ о҅ богобо꙯-
1094229 рь҆нѣи тои боуи е҅реси о҅брѣтениѥ ·
1094230 и҅ поо̑усти ѩ да сѧ помолѧтъ владꙑ-
1095101 цѣ х꙯соу · да съпоборетъ за и҅стинъ-
1095102 нѫѭ̑ и҅ правѫѭ̑ вѣрѫ · и҅же прѣхва-
1095103 ль҆нии о҅тьци · съдѣи҅ствьникꙑ и҅мѫ-
1095104 ште с꙯тꙑи҅ доухъ · и тѣмь дꙑхаѭ̑-
1095105 ште · и҅ю҅деи҅скꙑѩ о̑убо подобьнꙑѩ
1095106 е҅реси о҅тъвръгошѧ и҅зобрѣтениѥ · и҅
1095107 ꙗ҅же тоѩ новѣи҅ши · то то молитва-
1095108 ми побѣдишѧ · пришъдъшоу бо ѥ҅-
1095109 моу о҅тъ а҅леѯандрии҅ска града · и҅ въ
1095110 свѧтꙑихъ съборъ въшедъшоу ·
1095111 прѣзоръствоу безоумъноуо̑умоу съ-
1095112 помагаѭ̑штоу ѥ҅моу · и҅сповѣда скв҆ь҆-
1095113 рꙿнънѫѭ̑ своѭ̑ хоулѫ · божь҆ствь҆ниї
1095114 же о҅ть҆ци ль҆сть о҅бличивъше · и҅сті-
1095115 нънѫѭ̑ и҅ нераздѣл҄ꙗѥ҅мѫѭ̑ вѣрѫ ·
1095116 ѥ҅диносѫштиꙗ трои҅чънааго · вь҆-
1095117 семоу подъ сль҆нь҆цоу живѫштиїмꙿ ·
1095118 вѣрънꙑи҅мъ прѣдашѧ · повѣда-
1095119 въшии конь҆статиноу цѣсароу ·
1095120 такожде вѣровати · а҅кꙑ състоль҆-
1095121 никоу сѫштоу о̑уставь҆ѥ҅нию̑ правꙑ-
1095122 ѩ вѣрꙑ · и҅же прии҅мъ и҅ вѣровавъ ·
1095123 о҅тъ бога бꙑти вѣръноуо̑умоу прѣ-
1095124 данию̑ · и҅ чисти и҅ прии҅мати · пове-
1095125 лѣниѥ҅мъ же цѣсаремъ вь҆сѫдоу по
1095126 вьсеи҅ земи · та дръжати коупꙿносѫ-
1095127 штѫѭ̑ вѣрѫ · о҅тьца и҅ сꙑна и҅ свѧтаꙿ-
1095128 го доуха · заповѣда · много ѥ҅же
1095129 о҅ставивъше · къ главизнѣ при-
1095130 дѣмъ · вь҆сѣхъ бо вѣкъ видимꙑхꙿ ·
1095201 и҅ невидимꙑихъ промꙑсльникъ бо-
1095202 гъ · и҅же а҅риѥ҅мъ прѣдъ чловѣкꙑ
1095203 похоул҄енꙑи҆ · и҅ сь тварь҆ми вь҆чь҆те-
1095204 нꙑи҆ · ѫ҅тробьнꙑи҅мъ подвизание҅-
1095205 мъ женомъ бѣа҅ше · и҅же въ мотꙑлꙑ
1095206 мѣсто нечистꙑѩ҆ ѫ҅тробꙑ · ѫ҅тробѫ
1095207 вь҆сѫ и҅зваливъ · заждемь҆ нечи-
1095208 стꙑи҆ тъ · пакꙑ свѣтиломъ свѣтѧ ·
1095209 дожи и до о҅тъхода прѣподобь҆нꙑи҆-
1095210 хъ о҅ть҆цъ · достои҅ньнь жизни своѥѩ҆
1095211 конь҆ць҆ о҅брѣте · подобаа҅ше бо о҅смра-
1095212 дивъшоуо̑умоу христосовами хоу-
1095213 лами · на смрадь҆нѣ мѣстѣ съко-
1095214 нь҆чати житиѥ · симꙿ же тако прѣ-
1095215 славь҆нѣ господьмь҆ и҅соу хрь҆стомъ ·
1095216 чоудесемъ бꙑваѭ̑штемъ · лѣтоу
1095217 прѣшедъшоу мирънꙑи҆ врагъ ве-
1095218 лиꙗ҅ поставь҆ꙗ҅ѥ҅тъ съсѫдъ свои҆ а҅-
1095219 кꙑ въторааго а҅риа҅ на правѫѭ̑ вѣ-
1095220 рѫ цѣсара о̑уа҅ла · и҅же безаконьнѣ-
1095221 и҅ сꙑ · и҅ а҅кꙑ и҅нъ а҅хаа҅въ · на свѧтꙑ-
1095222 ѩ божиѩ цръкви вь҆збѣси сѧ · о҅бꙿна-
1095223 вь҆ꙗ҅ѩ вь҆сѫ а҅риѥ҅вѫ хоулѫ · и҅ пове-
1095224 лѣ вь҆сѧ свѧтꙑѩ божиѩ цръкви пра-
1095225 вовѣрънꙑи҅хъ затворити · не тво-
1095226 рити вь҆ н҄ихъ о҅бꙑчьнꙑи҅хъ слоужъ-
1095227 бъ · и҅ о҅вꙑ и҅хъ сѣньницѧ сътвори ·
1095228 о҅вꙑ же и҅ разарати покоушаа-
1095229 ше сѧ · дръжа же таковаꙗ
1095230 нео̑утѣшимаꙗ скрьбь · на мꙿно꙯га
1096101 врѣмена · въ тои҅ же врѣмѧ бѣ · нѣ-
1096102 кꙿто мѫжь҆ въ поустꙑн҄и на въстоцѣ ·
1096103 а҅гг҄ельск꙯о꙯мъ житиѥ҅мъ живꙑи на земи
1096104 и҅менемь҆ и҅сак҄ии҆ · тъ по о҅бꙑчаю̑ ·
1096105 съ небесе божии гласъ слꙑшавъ · ве-
1096106 лѧште сь҆нити и҅зъ поустꙑнѧ · и҅ прі-
1096107 ти въ градъ конь҆статинь҆ · не о҅слꙋ-
1096108 шавъ сѧ сь҆ниде и҅зъ поустꙑн҄ѧ · и҅
1096109 приде въ нареченꙑи градъ · и҅ о҅брѣ-
1096110 те богоборънꙑѩ е҅реси потопъ доу-
1096111 шь҆нꙑи · и҅ по милостивѣѣ҆мь҆ и҅е҅ре-
1096112 мии пророцѣ · о҅гн҄ь възгорѣ сѧ въ ѫ҅-
1096113 тробѣ ѥ҅го · и҅ о҅бь҆хождааше вь҆сѫдꙋ
1096114 по божию̑ же попоуштению̑ · наказа-
1096115 ѭ̑штоуо̑умоу присно · на пользъно-
1096116 ѥ · бꙑстъ рать҆ велика о҅тъ поганꙑ-
1096117 и҅хъ · и҅ събъравъше плъкꙑ своѩ · прѣ-
1096118 плоувъше рѣкѫ рекѫмѫѭ̑ доуна-
1096119 въ · плѣнꙗахѫ ѳрак҄иѭ̑ · скрьбь же
1096120 и҅ печаль҆ не хоудѫ и҅мѣа҅хѫ гражда-
1096121 не · Тъгда цѣсарь҆ о̑уа҅лъ · и҅ тъ събъ-
1096122 равъ воѩ своѩ · готовь҆ꙗ҅ше сѧ и҅зити
1096123 на сѫпостатꙑ · и҅ бꙑстъ и҅сходѧштꙋ
1096124 ѥ҅моу на пол҄е · глѧдатъ вои свои҅хъ ·
1096125 разгорѣвъ сѧ с꙯тꙑимъ доухомъ · акꙑ
1096126 и҅нъ дании҅лъ о҅ соусанѣ · свѧтꙑи о҅-
1096127 ть҆цъ наш · и҅сак҄ии҆ · пристѫпи къ зъ-
1096128 лочь҆стъноуо̑умоу глагол҄ѧ : цѣса-
1096129 роу о҅тврь҆зи цръкви правовѣрънꙑ-
1096130 хъ · и҅ о̑управитъ ти господь пѫть҆
1096201 твои прѣдь тобоѭ̑ · о҅нъ же видѣвꙑ и҆
1096202 въ такомъ ништи о҅бразѣ · и҆ въ пръ-
1096203 тиштихъ старца · прѣо҅бидѣ и҆ · и҅ не
1096204 о҅тъвѣшта ѥ҅моу ни ѥ҅дного словесе ·
1096205 не бо бѣ тъгда тоу ни слѣда чрънори-
1096206 зъчьска · таче пакꙑ на о̑утриꙗ · и҅схо꙯-
1096207 дѧштоу ѥ҅моу · ста прѣдь҆ н҄имъ и҅ ре-
1096208 че : цасароу · о҅тврь҆зи цръкви право-
1096209 вѣрънꙑи҅хъ · и҅ о҅долѣѥ҅ши врагомъ
1096210 твоимъ · и҅ възвратиши сѧ съ миромъ ·
1096211 Цѣсарь҆ же словеси силѫ почоувъ · ѥ҅же
1096212 рече с꙯тꙑи҆ ꙗ҅ко о҅братиши сѧ съ миро-
1096213 мъ · съвѣтовааше съ сьвѣтникꙑ
1096214 свои҅ми · да о҅тврьзѫть црь҆къви ·
1096215 препоситъ же и҅ прочии҆ · и҅же бѣа҅хѫ
1096216 о҅тъ а҅рие҅вꙑ зълꙑѩ вѣрꙑ · паче съ-
1096217 вратишѧ цѣсарѣ · и҅ нарѫгавъше сѧ
1096218 ѥ҅моу и҅ о̑усмиꙗ҅въше сѧ словесемъ
1096219 ѥ҅го · шибаа҅хѫ и҅ хръзанꙑ · Послоу-
1096220 шавъ же и҅хъ цѣсарь · прѣо҅бидѣвъ и҆
1096221 пои҅де · въгодьникъ же божии беспрѣ-
1096222 стани молꙗше бога · да въскорѣ съ-
1096223 творитъ помоштъ о҅ правѣи вѣрѣ ·
1096224 по дъвою̑ же дь҆нию̑ о̑учинивъ цѣсарь
1096225 воѩ своѩ · и҅схождаа҅ше на рать ·
1096226 Блаженꙑи҅ же прѣставъ и҆ на пѫти прі-
1096227 стѫпи къ н҄емоу · и҅ и҅мъ за о̑уздѫ ко-
1096228 н҄ѣ ѥ҅го ставь҆ꙗше и҆ · глагол҄ѧ о҅тврь҆-
1096229 зи цръкви правовѣрънꙑи҅хъ · о҅нъ
1096230 же по о҅бꙑчаю̑ своѥ҅моу непрѣклоненъ
1097101 прѣбꙑстъ · сѫштии҅ же близъ цѣса-
1097102 ра · биꙗ҅хѫ и да о҅тъстѫпитъ · и҅ не мо-
1097103 жаа҅хѫ о҅тътръгнѫти ѥ҅го · бꙑстъ же
1097104 о҅тътого плиштъ · и҅ сътекошѧ сѧ м -
1097105 зи · и҅ различь҆но къждо биꙗ҅хѫ и · о҅-
1097106 ви прѫтиѥ҅мъ о҅ви бичи · а҅ дроузии
1097107 жь҆злиѥ҅мъ · и҅ ѥ҅два нѣкого себѣ богꙋ
1097108 попоустивъшоу · възмогошѧ о҅тътръ-
1097109 гнѫти рѫцѣ ѥ҅го о҅тъ о̑уздꙑ кон҄ьнꙑ-
1097110 ѩ цѣсарѧ · тъгда цѣсаръ о̑уа҅лъ възбѣ-
1097111 сивъ сѧ · вь҆зь҆рѣвъ сѣмо о҅намо · ви-
1097112 дѣ мѣсто нѣкако · а҅кꙑ вапѫ сѫштѫ
1097113 и҅сѧкꙿшѫ · и҅ тинꙑ смрь҆дѧштѫ пль-
1097114 нѫ · и҅ лѣсъ чѧстъ вь҆ н҄еи҆ · и҅ трь҆ниѥ
1097115 зѣло люто и҅ кѫпиниѥ · въ н҄еже мѣ-
1097116 сто а҅ште въпадетъ какъ любо ско-
1097117 тъ · то к томоу живо не и҅злѣзетъ · съ-
1097118 мотривъ о̑убо цѣсарь҆ мѣсто то · и҅ о̑у-
1097119 вѣдѣвъ ꙗ҅ко сѣть҆ съмрь҆тъна ѥ҅стъ ·
1097120 повелѣ вь҆врѣшти и҅ тоу · и҅ иде пѫть҆-
1097121 мъ свои҅мъ · въвръженоу же бꙑвъшꙋ
1097122 добь҆ю̑моу и҅сповѣдꙿникоу х꙯совоу и҅са-
1097123 к҄ио̑у · въ съмрь҆тънѫѭ̑ пѫчинѫ · прѣ-
1097124 бꙑстъ цѣлъ · не прии҅мъ никакогож
1097125 зъла · а҅биѥ҅ бо силоѭ̑ господа нашего
1097126 і꙯̈с х꙯са · пришъдъша дъва а҅гг҄ела и҅здр -
1097127 ста и и҅с тинꙑ тоѩ · и҅ и҅зведъша и пост -
1097128 виста на пѫти · и҅ рекоста ѥ҅моу : миръ
1097129 тебѣ крѣпи сѧ и҅ възмѫжаи҆ · и҅ се рекꙿша
1097201 о҅тидоста о҅тъ н҄его · вь҆ себѣ же бꙑвъ
1097202 прѣклонивъ колѣнѣ благодарь҆стві
1097203 бога · творѣштаа҅го промꙑслꙑ мно-
1097204 гꙑ · о҅ рабѣхъ свои҅хъ · въставъ же о҅тъ
1097205 молитвꙑ · и҅ текъ и҅нѣмь пѫтьмь прѣ-
1097206 дъвари цѣсара · и҅ пакꙑ и҅мъ за о̑уздѫ
1097207 конꙗ цѣсара · рече къ цѣсароу дръзость҆-
1097208 ѭ̑ : тꙑ о̑убо ѡ̑ цѣсароу · о̑уморити мѧ
1097209 хотѣа҅ше въвръгъ мѧ въ тинѫ · нъ
1097210 господь҆ і꙯̈ х꙯с хоулимꙑи҆ тобоѭ̑ о҅жи-
1097211 ви мѧ и҅зведъ мѧ и҅зъ сѣти твоѥ҅ѩ · на
1097212 о҅бличениѥ҅ непокорънааго твоѥ҅го о̑у-
1097213 ма · да и҅ нꙑн҄ꙗ поо̑уштаѭ̑ тѧ послоу-
1097214 шаи мене · и҅ о҅тврьзи цръкви право-
1097215 вѣрънꙑи҅хъ · и҅ о҅тъдаждъ ѩ · и҅ о҅до-
1097216 лѣѥ҅ши рати на н҄ѫже и҅деши · и҅ въ-
1097217 звратиши сѧ мирь҆нѣ · и҅ бѫдетъ
1097218 на хвалѫ хвал҄ениꙗ · Цѣсарь же видѣ-
1097219 въ блаженааго и свѣть҆ль҆ство лица ѥ҅-
1097220 го · и҅ словесънѫѭ̑ дръзость · а҅кꙑ за-
1097221 бꙑвъ сѧ · не може о҅ть҆вѣштати ѥ҅мꙋ
1097222 словесе · таче по малѣ часѣ глагола цѣ-
1097223 саръ къ блаженоуо̑умоу : да а҅ште о̑убо
1097224 не о҅твръзѫ ни о҅тъдамъ цръкъве пра-
1097225 вовѣрънꙑи҅хъ · то чꙿто бѫдетъ того
1097226 дѣл҄ьма · тъгда разгнѣвавъ сѧ свѧ-
1097227 тꙑи҅мъ доухомъ въгодьникъ хри-
1097228 стосовъ · по пророцѣ и҅лии҆ · на а҅хаꙿва
1097229 цѣсара и҅здраи҅л҄итъска · тако и҅ нꙑ-
1098101 нꙗ · прорече цѣсароу о̑уа҅лоу глагол҄ѧ :
1098102 добро ти бѣ о̑убо цѣсароу послоушавъ-
1098103 шоу мене · о҅тврѣсти и҅ о҅тъдати цръ-
1098104 кви правовѣрънꙑи҅хъ · и҅ шъдъшоу
1098105 възвратити сѧ мирьнѣ · нъ ѥ҅лма не
1098106 послоуша мене ни прѣклони сѧ · то
1098107 а҅ште тꙑ шъдъ на рать и҅ живъ о҅бра-
1098108 тиши сѧ · то да вѣси ꙗ҅ко нѣстъ господꙿ
1098109 глаголалъ нꙑнꙗ мь҆ноѭ̑ · и҅деши бо
1098110 на рать҆ и҅ сьнидеши сѧ · и҅ не възможе-
1098111 ши стати противѫ врагомъ свои҅мъ ·
1098112 и҅ побѣгнеши о҅тъ лица ихъ · и҅ поже-
1098113 нѫтъ тѧ и҅ въбѣгнеши въ храминѫ ·
1098114 и҅ тоу живъ о҅гн҄емъ съгориши · и҅ тъ-
1098115 гда о̑увѣси въ часъ бѣдꙑ твоѥ҅ѩ · ꙗ҅ко е҅-
1098116 стъ богъ на небесехъ и҅же тобоѭ̑ хоу-
1098117 лимꙑи҆ · Си слꙑшавъ цѣсарь҆ о̑уа҅лъ ·
1098118 призъва дꙿва болꙗрина · и҅мѧ ѥ҅дꙿномоу
1098119 саторникъ · а҅ дроугоуо̑умоу о̑уи҅кторꙿ ·
1098120 прѣдастъ и҅ма прѣподобь҆нааго гла-
1098121 гол҄ѧ : затворита и вь҆ темници съ вь҆сѣ-
1098122 коѭ̑ скръбь҆ѭ̑ · и҅ веригꙑ наложита
1098123 на вꙑѭ̑ ѥ҅моу · доньдеже о҅брашть҆ сѧ
1098124 о̑уморѫ и҆ · по соуѥ҅ть҆нѣѣмъ ѥ҅го проре-
1098125 чении҆ · Тъгда блаженꙑи и҅сак҄ии҆ о҅-
1098126 склабивъ сѧ малꙑ · рече цѣсароу : ю̑же
1098127 ти глаголахъ · а҅ште тꙑ възвратиши
1098128 сѧ живъ · то нѣстъ господь҆ глаголаль҆
1098129 мъноѭ̑ · и҅де же цѣсарь пѫтьмь҆ свои҅мꙿ ·
1098201 прѣждереченаа҅ же славь҆наꙗ мѫжа ·
1098202 пои҅мъша блаженааго и҅сак҄иа · ведо-
1098203 ста и҅ затвориста и҆ · ꙗ҅коже повелѣно꙯
1098204 и҅ма бꙑстъ цѣсаремъ · въшъдъ же
1098205 свѣтꙑи вь҆ ть҆мꙿницѫ · не прѣстаа҅ше
1098206 ношть҆ и҅ дь҆нь съ слъзами молѧ бога ·
1098207 призь҆рѣти на стадо своѥ · и҅ въскорѣ
1098208 посълати ѥ҅моу помоштъ · дошьдъ-
1098209 шоу жецѣсароу ѥ҅дного града близъ
1098210 доунава · съглѧдавъ воѩ своѩ и҅ съвѣ-
1098211 штавъ сѧ сь҆ н҄ими · нарече дьнь вь н҄ьже
1098212 сь҆нидетъ сѧ сь ратьникꙑ · съшедъшꙋ
1098213 же сѧ ѥ҅моу не може стати противѫ ра-
1098214 тникомъ · нъ плешти въдавъ побѣже
1098215 о҅тъ лица и҅хъ · о҅ни же женѣа҅хѫ вь҆слѣ-
1098216 дъ · и҅ бѣжѧ дои҅де села · и҅ о҅брѣтъ плѣ-
1098217 вьницѫ о҅твръстѫ · въскочи вь҆ н҄ѫ и҅ съ
1098218 препоситомъ · и҅же развраштааше доу-
1098219 шѫ ѥ҅го · женѫштии҅ же погани видѣ-
1098220 въше ꙗ҅ко въ плѣвь҆ницѫ въскочи бѣжѧ ·
1098221 възъмъше о҅гн҄ь запалишѧ плѣвь҆ни-
1098222 цѫ · и҅ съжегошѧ и҆ вь҆ н҄еи҆ · и҅ тъ мѫчимъ
1098223 тоу прѣдастъ доушѫ · по проречени-
1098224 ю̑ раба божиꙗ и҅сак҄иꙗ · о҅ставъшии҅ же
1098225 вои придошѧ вь҆ срѣмъ градъ · и҅ посъ-
1098226 лашѧ сълꙑ къ цѣсароу гратиꙗ҅ноу по꙯-
1098227 вѣдаѭ̑ште · о҅ вь҆сѣхъ бꙑвъшии҅хъ
1098228 и҅же а҅биѥ пришедъ · въ҆ прѣжденарече-
1098229 нꙑи градъ срѣмъ · по божию̑ наречению̑
1099101 постави и҅мъ цѣсарꙗ и҅менемь ѳеѡ̑-
1099102 досиꙗ · мѫжа вѣръна и҅ хръстолюбива
1099103 и҅ правовѣръ҆на · ѥ҅ште же не кръште-
1099104 ноу сѫштоу добьꙗ сѫшта и҅ храбъра ·
1099105 съ сь҆вѣтомъ же о҅бою цѣсароу · съста-
1099106 вишѧ рать҆ на поганꙑ · о̑ужегъшѧѩ
1099107 о̑уа҅ла цѣсара · и҅ съдѣи҅ствомъ госпо-
1099108 да нешего і꙯̈с х꙯са · и҅ о҅во и҅хъ и҅збишѧ
1099109 о҅во же прогнашѧ · множаи҅шии҅ же и҅
1099110 хъ въ доунавѣ бѣжѧште и҅стопнѫ-
1099111 шѧ · и҅ тако гратиа҅нъ и҅ ѳеѡ̑досии҆ цѣ-
1099112 сара възѧста побѣдѫ · и҅ по о҅долѣнии
1099113 томь · гратиꙗ҅нъ цѣсаръ и҅де въ римъ ·
1099114 а҅ ѳеѡ̑досии҆ въ къснѧтин҄ь градъ · до-
1099115 шъдъ же солоуна града въ ѩ҅зѫ въпа-
1099116 де и҅ разболѣ сѧ · призъвавъ же е҅пискꙋ-
1099117 па солоунъска града и҅менемъ а҅холи-
1099118 а · пꙑтааше кѫѭ̑ вѣрѫ дръжитъ ·
1099119 о҅номоу же рекшоу нѣстъ дошъла запа-
1099120 дънꙑи҅хъ странъ а҅риꙗ҅нъскаꙗ хоу-
1099121 ла · ни вь҆зможе прѣль҆стити · бꙑвъ-
1099122 шеѥ тѣмь нечъстъноѥ богобориѥ҆ ·
1099123 нъ прѣданѫѭ̑ и҅спрь҆ва а҅постолꙑ вѣ-
1099124 рѫ дръжимъ · тъгда цѣсарь҆ ѳеѡ̑до-
1099125 сии҆ съ чьстиѭ̑ то прии҅мъ · просѧ свѧ-
1099126 тааго кръштениꙗ · и҅ крь҆сти сѧ тоу
1099127 сѫштии҅мъ е҅пискоупомъ а҅холиѥ҅-
1099128 мъ солоуна града · въ и҅мѧ о҅ть҆ца и҅ сꙑ-
1099129 на и҅ свѧтаа҅го доуха · о̑устрабивъ же сѧ
1099201 по мнозѣхъ дь҆нехъ въ костантин҄ь
1099202 градъ приде · въ то же врѣмѧ григории҆
1099203 нань҆зиꙗ҅нъскꙑи е҅пискоупъ · вънѫ-
1099204 трь въ градѣ въ малѣ црь҆кви съборꙑ
1099205 творѣѣше · събираѩ и҅ о̑утврь҆ждаѩ
1099206 народъ о̑учении҅мъ свои҅мъ · о҅ пра-
1099207 вѣи вѣрѣ · ꙗ҅же црь҆кꙑ потомъ цѣса-
1099208 ремъ повелѣниѥмъ съзъдана бꙑстꙿ ·
1099209 и҅ нарече сѧ а҅настасиа · въвръгьшаꙗ҅
1099210 же бол҄ꙗрина блаженаа҅го и҅сак҄иꙗ вь҆
1099211 темницѫ · саторникъ · и҅ о̑уи҆кторъ ·
1099212 вь҆лѣзъша въ тьмницѫ къ блаженꙋ-
1099213 о̑умоу и҅сакию̑ глаголаста ѥ҅моу :
1099214 моли сѧ богоу о҅ть҆че · ꙗ҅ко цѣсарь побѣ-
1099215 ди рать҆никꙑ и҅ се грѧдетъ · глаго-
1099216 ла и҅ма о҅склабивъ сѧ малꙑ · вѣдѣ
1099217 чѧдо моѥ грѧдѫштааго вѣрнааго цѣ-
1099218 сарѣ ѳеѡ̑досиꙗ · зълодѣи бо и҅оуа҅лꙿ ·
1099219 приѩ сѫдъ подобь҆нъ тебѣ коупь҆но
1099220 съ препоситомъ · смрадъ бо съжеже-
1099221 ниꙗ ѥ҅ю̑ ѥ҅ште въ ноздрехъ мои҅хъ ѥ҅-
1099222 стъ · тъгда чоудивъша сѧ · и҅ покло-
1099223 нивъша сѧ а҅биѥ и҅зидоста · и҅ сърѣтꙿ-
1099224 ша цѣсара съповѣдаста ѥ҅моу вь҆се ѥ҅-
1099225 же о҅ свѧтѣѣмь҆ и҅сак҄ии҆ · и҅ о҅ прори-
1099226 цании ѥ҅го ѥ҅же вь лице глагола о҅каа-
1099227 ноуо̑умоу о҅уа҅лоу · и҅ како събꙑ сѧ ѥ҅-
1099228 моу · слꙑшавъ же то цѣсарь · чоуди
1099229 сѧ мѫжоу томоу · и҅ а҅биѥ҆ повелѣ
1100101 привести и҆ съ всѣкоѭ чь҆стиѭ̑ въ
1100102 полатꙑ цѣсарѧ · шъдъша же славь҆-
1100103 наꙗ та мѫжа съ потъштаниѥ҅мъ вь҆
1100104 тьмницѫ · припадоста къ ногама
1100105 прѣподобь҆нааго · и҅ мол҄ꙗста се мо-
1100106 лити сѧ ѥ҅моу за н҄ꙗ къ богоу · разоу-
1100107 мѣвъша ꙗ҅ко пророкъ ѥ҅стъ · и҅мже
1100108 събꙑшѧ сѧ ѥ҅моу вь҆са прорицаниꙗ ·
1100109 и҅ їзведъша и҆ и҅с темницѧ приведо-
1100110 ста и къ цѣсароу · цѣсарь҆ же и҅зъшъ-
1100111 дъ противѫ ѥ҅моу поклони сѧ ѥ҅моу ·
1100112 и҅ проси молитвꙑ о҅ть н҄его ·
1100113 Свѧтꙑи҅ же помоли сѧ и҅ цѣлова и҆ · и҅ съ-
1100114 повѣда ѥ҅моу вь҆се о҅ зь҆лочь҆сть҆нѣѣмь҆
1100115 о̑уа҅л҄и · о҅нъ же слꙑшавъ и҅ съжаливъ
1100116 си · о҅ напасти свѧтꙑи҅хъ црькъвъ ·
1100117 а҅биѥ казнь҆ заповѣда · и҅ кн҄игꙑ
1100118 написавъ посъла на нарочита мѣ-
1100119 ста · заповѣдаѭ̑шта сице : цѣсарь҆
1100120 ѳеѡ̑досии · побѣдникъ самодръ-
1100121 жецъ · къ вь҆сѣмъ а҅риа҅нъскомъ та-
1100122 и҅бь҆никомъ · вѣдомо да бѫдетъ
1100123 вамъ · ꙗ҅ко о҅тъ дьн҄ешь҆нꙗ҅аго дь҆не
1100124 а҅ште да сѧ о҅брѧштетъ кто о҅тъ ва-
1100125 съ вънѫтрь града събираѩ въ цръ-
1100126 кви правовѣрнꙑихъ · то съмрь҆-
1100127 тънѫѭ казнь҆ прии҅метъ · и҅ ѩ҅же
1100128 свѧтꙑѩ цръкъви съ ратиѭ̑ ѥ҅сте прѣ-
1100129 ѩ҅ли · то и҅ тꙑ о҅ставивъше вь҆нѣ град
1100201 прѣбꙑваите · вь҆звѣсти же и҅ къ ста-
1100202 рѣи҅шинѣ и҅мъ · и҅же бѣ въ то врѣмѧ
1100203 старѣи҅шина а҅риа҅номъ · и҅менемъ
1100204 димофилъ сице глагола : вѣроуи вь҆
1100205 ник҄еи҅скааго събора заповѣди · и҅
1100206 примири сѧ съ правовѣрънꙑи҅ми ·
1100207 димофилоу же о҅тъбѣгъшоу цѣсара
1100208 повелѣниꙗ · и҅ съвъкоупь҆ѥ҅ниꙗ и҅ съ-
1100209 мирениꙗ҅ · възда ѥ҅моу нарѣчиѥ цѣ-
1100210 сарь҆ глагол҄ѧ : мира и҅ съвъкоупь҆ѥ҅ни-
1100211 ꙗ҅ бѣгаѥ҅ши · да бѣгати ти о҅тъ свѧ-
1100212 тꙑи҅хъ цръкъвъ вел҄ѫ · Слꙑшавъ же
1100213 то димофилъ · призъвавъ въ црь҆кꙿ-
1100214 ве вь҆сѧ а҅риꙗ҅нꙑ глагола к н҄имъ : бра-
1100215 тиꙗ · цѣсарь҆ чловѣколюбивъ ѥ҅стъ
1100216 и҅ свои вѣрѣ цръкъвъ проситъ · тихо꙯
1100217 вь҆звѣстивъ намъ · ѩ҅же рече рати-
1100218 ѭ̑ и҅ мѧтежемъ цръкꙿви вь҆зѧсте · то
1100219 тꙑ мирь҆нѣ о҅тъдадите · да вѣсте
1100220 же ꙗ҅ко о҅тъ дь҆нешь҆нꙗаго дьне пове-
1100221 лѣно нꙑ ѥ҅стъ вь҆нѣ града сь҆бирати
1100222 сѧ · то рекъ и҅зиде вънъ града съ людь҆-
1100223 ми свои҅ми и҅ тоу съборꙑ творааше
1100224 прокоѥ · тако го же а҅риа҅ни до четꙑръ
1100225 десѧтъ лѣтъ правовѣрънꙑи҅хъ цръ-
1100226 кви дръжашѧ · ѳеѡ̑досиѥ҅мъ же кръ-
1100227 стиꙗ҅нꙑи҅мъ цѣсаремъ · не тъчь҆ѭ
1100228 и҅ цръкъвъ нъ и и҅з града и҅згънани
1100229 бꙑшѧ · и҅ прѣѩ҅шѧ црь҆кꙿви правовѣ-
1101101 рь҆нии҆ · не замоудивъ же цѣсарь҆ събо-
1101102 ръ е҅пискоупъскꙑи сътвори · о҅ пра-
1101103 во вѣрѣ о̑утврь҆дитъ · ник҄еи҅скѫѭ̑
1101104 вѣрѫ · и҅ поставити въ къснѧтин҄и
1101105 градѣ е҅пискоупа · дати о̑устрои
1101106 свѧтꙑи҅мъ црькъвамъ вь҆сѣмъ лю-
1101107 демь · Повелѣ же цѣсарь҆ ѳеѡ̑досии҆ ·
1101108 прити на съборъ и҅ старѣи҅шинамъ е҅-
1101109 ретичь҆скамъ · събрашѧ же сѧ коупно-
1101110 сѫштѧѩ вѣрꙑ · о҅тъ а҅леѯандриѩ ти-
1101111 моѳеи҆ · о҅тъ и҅е҅роусалима же кѵрилъ ·
1101112 и҅ мелетии҆ о҅тъ а҅нтиѡ̑хиѩ · бѣа҅ше ж
1101113 тоу григории нань҆зиа҅нъскꙑи҆ · и҅ а҅-
1101114 холии о҅тъ солоуна · и҅ и҅ни сь҆ н҄ими мь҆-
1101115 нози · бѣа҅ше же вь҆сѣхъ р꙯н · о҅тъ а҅ри-
1101116 е҅вꙑ же и҅ мак҄едон҄ѧ странꙑ · е҅леѵси
1101117 марк҄иа҅нъ ламѱачь҆скꙑи҆ · и҅ е҅ѵꙿѳии
1101118 е҅фесъскꙑи҆ · и҅ маръ халк҄идоньскъ
1101119 и прочии҆ вьсѣхъ бѣ л꙯ѕ · о҅тъ н҄ихъ
1101120 же наи҅вѧште о҅тъ е҅лиспонтъскꙑи-
1101121 хъ · и҅ отъ а҅сии҅скꙑи҅хъ градовъ бѣ-
1101122 ахѫ · събрашѧ же сѧ мѣсѧца маиа ·
1101123 е҅пископи же и҅ цѣсарь҆ · и҅ свѧтꙑи о҅-
1101124 ть҆цъ нашъ и҅сповѣдꙿникъ и҅саки
1101125 и҅ вь҆сѣчь҆скꙑ сѧ дѣа҅шѧ присъвъкоу-
1101126 пити ѩ хотѧште · къ правѣи и҅ коу-
1101127 пꙿносѫшть҆нѣи҆ вѣрѣ · о҅ни же мал
1101128 радивъше о҅ томь҆ · и҅ о̑увѣштаниꙗ҅ т
1101129 ни въ кѫѭ̑ же намѣнивъше рѣшѧ :
1101201 волимъ а҅риа҅нъскѫѭ̑ вѣрѫ неже къ
1101202 коупносѫштию̑ приложити сѧ · и҅ та-
1101203 ко и҅мъ и҅зглаголавъшемъ · и҅згъна-
1101204 шѧ ѩ и҅зъ събора цръкъвънаа҅го · ѥ҅-
1101205 ште же и҅зъ самого того града · о҅тъвръ-
1101206 гъшемъ сѧ правꙑѩ вѣрꙑ · о̑утврь-
1101207 дивъше же ник҄еи҅скѫѭ̑ ◌꙯с꙯т꙯ѫ꙯◌꙯◌҄ѭ꙯ правѫѭ̑ вѣ-
1101208 рѫ коупꙿно · и҅ ти о̑уставишѧ о̑уставꙿ
1101209 вѣрꙑ · цѣсарь҆ же о҅ поставь҆ѥ҅нии҆ е҅-
1101210 пискоупа къснѧтинꙗ града · къ е҅-
1101211 пискоупомъ глагола да поставѧтꙿ ·
1101212 и҅ нарекошѧ некꙿтариꙗ нѣгого · мѫ-
1101213 жа и҅менита и҅ доброговѣи҅на · кро-
1101214 тъка о҅бразомъ о҅тъ бол҄ѣръска ро-
1101215 да сѫшта · и҅ дръжѧштоу тъгда
1101216 е҅парꙿшъскꙑи҆ санъ · приведенъ же
1101217 бꙑстъ людьми на е҅пискоупь҆ство ·
1101218 и҅ поставь҆ѥ҅нъ бꙑстъ свѧтꙑи҅ми
1101219 о҅ть҆ци р꙯и сѫштоу тоу · и҅ хрь҆столю-
1101220 бивоуо̑умоу цѣсароу ѳеѡ̑досию̑ ·
1101221 и҅ чь҆сть҆ноуоумоу о҅тьцоу нашемꙋ
1101222 и҅сак҄ию̑ · Тъгда о̑убо о̑уставъ о̑у-
1101223 ставишѧ да и҅ къснѧтин҄ѣ града
1101224 е҅пискоупъ · то жде старѣи҅шинъ-
1101225 ство да и҅матъ и҅ тѫ жде чь҆сть҆ · ѭ̑же
1101226 и҅ римъска града е҅пискоупъ · зан҄е
1101227 нареченъ бꙑстъ новꙑи римъ · си-
1101228 мъ вь҆сѣмъ сице бꙑвъшемъ · въско-
1101229 рѣ и҅ съборъ е҅пискоупъскꙑи҆ коне-
1102101 цъ приѩ · на славѫ господа нашего і꙯̈
1102102 х꙯са · тъгда блаженꙑи и҅сак҄ии҆ ра-
1102103 доуѩ сѧ о҅ о̑устроѥ҅нии црь҆къвь҆нѣѣ-
1102104 мъ · и҅ правꙑѩ вѣрꙑ · и҅ тъ прослав
1102105 бога о҅ вь҆сѣхъ чоудесехъ · ѩ҅же сътв -
1102106 ри · мꙑслѧштоу же ѥ҅моу абиѥ҅ и҅т
1102107 въ поустꙑн҄ѫ · о҅ть҆н҄ѫдоуже божи-
1102108 ѥ҅мъ ꙗ҅вь҆ѥ҅нии҅мъ приде сѣмо · на
1102109 дѣло ѥ҅же и҅ съконь҆ча · о̑увѣдѣвъ-
1102110 ша же многашди намѣн҄ꙗнаꙗ сла-
1102111 вънаꙗ мѫжа · саторнинъ и҅ о̑уктор
1102112 пристѫпьша къ прѣподобьноуо̑у-
1102113 моу · молꙗста сѧ да ѥ҅ю̑ не о҅ставитъ
1102114 о҅нъ же ꙗ҅ко о҅ть҆ць҆ доуховь҆нъ · став -
1102115 ꙗ҅ше ꙗ глагол҄ѧ · господоу поспѣвъ-
1102116 шоу конь҆чати дѣло · на н҄еже тъ
1102117 нꙑ ѥ҅стъ посълалъ · подобаатъ въ-
1102118 звративъшоу сѧ мь҆нѣ · дръжат
1102119 сѧ по своѥ дѣло въздръжаниꙗ · вѣ-
1102120 рънаꙗ҅ же та мѫжа молꙗста сѧ ѥ҅м
1102121 съ слъзами · приѩ҅ти мол҄ениѥ ѥ҅ю̑
1102122 разоумѣвъ же блаженꙑи҆ доуховъ-
1102123 нѫѭ̑ ѥ҅ю̑ любь҆ве · ѭ̑же и҅мата къ н҄е-
1102124 моу · рече к н҄има : мь҆нѣ о̑убо жела-
1102125 ниѥ ѥ҅стъ възвратити сѧ о҅тън҄ѫд -
1102126 же ѥ҅смъ пришелъ · нъ ѥ҅лꙿма ꙗ҅ко ра-
1102127 ба христова любь҆ве и҅мата покои҅-
1102128 ти моѭ̑ хоудость҆ · то ѥ҅же ва рекѫ а҅-
1102129 кꙑ о҅ть҆ць҆ · то послоушаи҅та · и҅же
1102201 ваю̑ варивъ сътворитъ ми хꙑзинѫ
1102202 сѣсти ми вь҆ н҄еи҆ · то тоу бѫдетъ
1102203 ми житиѥ дожи и҆ до и҅схода доушѧ
1102204 моѥ҅ѩ҆ · послоушаста же мѫжа та сло-
1102205 весъ прѣподобь҆нꙑи҅хъ ѥ҅го · и҅ бѣа҅-
1102206 ста ретѧшта сѧ о҅ба · къто ѥ҅ю̑ варивъ ·
1102207 съжиждетъ ѥ҅моу клѣть҆ · саторни-
1102208 нъ же и҅мѣа҅ше село вь҆нѣ града · не
1102209 далече града · такожде же и҅ о̑уи҅кꙿ-
1102210 торъ · и҅мѣа҅ше и҅ тъ о̑у примориꙗ҆ ·
1102211 и҅ начѧста зъдати о҅ба въ и҅мѧ бла-
1102212 женааго и҅саа҅к҄иа · саторнинъ же
1102213 много мѫдръство въсприи҅мъ · о̑у-
1102214 мꙑсливъ правь҆дѫ ꙗко мѫжь тъ ·
1102215 мль҆чаливѫ жизнь ѥ҅стъ о҅бꙑклъ ·
1102216 и҅ не трѣбоуѥ҅тъ нꙑнꙗ красенъ
1102217 хлѣвинъ · сътвори ѥ҅моу клѣть҆
1102218 дъвопомоститѫ · и҅ вь҆сѣчъскꙑ
1102219 съвръшивъ ѭ̑ · приде къ блаженꙋ-
1102220 моу и҅ глагола ѥ҅моу : се сътворихъ
1102221 клѣть҆ ꙗ҅коже ѥ҅си повелѣлъ · въ-
1102222 шъдъ живи вь҆ н҄еи҆ · въшедъ же свѧ-
1102223 тꙑи о҅ть҆цъ нашъ вь клѣть҆ · и҅ ви-
1102224 дѣвъ ѭ̑ безмль҆вьнѫ · годѣ ѥ҅моу
1102225 бꙑстъ · и҅ сѣде вь҆ н҄еи҆ съ многомъ
1102226 о̑усрь҆диѥ҅мъ · о̑уи҅торъ же бѣаше
1102227 прѣградилъ много мѣсто · многа-
1102228 мъ хлѣвинамъ · и҅ великамъ · о̑у-
1102229 вѣдѣвъ же ꙗ҅ко варилъ ѥ҅стъ сато-
1103101 рнинъ · печальнъ бꙑстъ зѣло · и҅ въ-
1103102 шъдъ къ прѣподобьноуо̑умоу вь҆
1103103 клѣть · покланꙗаше сѧ ѥ҅моу мо-
1103104 лѧ и҆ · да бꙑ и҅ то мѣсто съзъданоѥ҆
1103105 о҅ и҅мени ѥ҅го прѣѩ҅лъ · прѣподобъ-
1103106 нꙑи҅ же мѫжь҆ а҅кꙑ о҅ть҆цъ чѧдолю-
1103107 бивъ · прѣпирааше и глагол҄ѧ : ни чѧ-
1103108 до · не тако тѧжь҆ко си твори · госпо-
1103109 дь҆нꙗ ѥ҅стъ заповѣдь҆ ѥже глагол҄е-
1103110 тъ · бѫди вамъ · е҅и҆ · е҅и · и҅ ни · ни · а҅ ѥ҅же
1103111 лише того · то о҅тъ пронꙑра ѥ҅стъ · на
1103112 н҄емъже о̑убо мѣстѣ господь съподо-
1103113 билъ мѧ ѥ҅стъ сѣсти · то на томъ по-
1103114 доба ми ѥ҅стъ сѣдѣти мль҆чѧште до꙯-
1103115 жи и до конь҆ца жизни моѥ҅ѩ҆ · и҅ помо-
1103116 ливъ сѧ за нꙗ о҅тъпоусти мирь҆нѣ ·
1103117 и҅ бѣа҅ше блаженꙑи и҅сак҄ии҆ · живꙑ
1103118 а҅гг҄ель҆ско житиѥ҆ · многашꙿди же мѣ-
1103119 н҄енаꙗ о҅на славънаꙗ мѫжа · не и҅дѣа҅-
1103120 ста прѣжде въ полатѫ къ ц꙯роу · а҅ште
1103121 не рано вь҆ зорѧ шъдъша къ прѣподо-
1103122 бь҆ноуо̑умоу покланꙗста сѧ ѥ҅моу ·
1103123 и҅ тако благословьѥ҅ниѥ вь҆зъмъша ·
1103124 о҅тъхождаа҅ста радоуѭ̑шта сѧ ·
1103125 Многомъ же и҅нѣмъ повѣдаѭ̑шта ·
1103126 о҅ прѣподобь҆нѣѣмь҆ · на рьвъность҆
1103127 доуховь҆нѫѭ̑ вь҆стависта · и҅ прихо-
1103128 ждаа҅хѫ о҅тъвь҆сѫдоу къ н҄емоу по вь҆-
1103129 сѧ дьни · възграждаѥ҅ми и҅ о̑утврь-
1103201 ждаѥ҅ми о҅ вѣрѣ господьн҄и · прѣподо꙯-
1103202 бьнꙑи҅мъ словесꙑ ѥ҅го · мнози же мо꙯-
1103203 лꙗахѫ и прити ѥ҅моу въ домꙑ и҅хъ ·
1103204 да помолитъ сѧ богоу за н҄ѧ · о҅нъ же
1103205 видѧ вѣрѫ и҅хъ и҅ непрѣзорь҆ство
1103206 показоуѩ хаждаа҅ше · а҅ште ли да
1103207 сълоучааше сѧ нѣ о̑у кого о̑умоуди-
1103208 ти ѥ҅моу · то и҅зъхождаа҅ше ношти-
1103209 ѭ̑ · и҅ вратомъ градънꙑи҅мъ затво-
1103210 реномъ сѫштемъ · стоꙗ҅ше и҅ молитвѫ
1103211 творѣа҅ше къ богоу · и҅ прѣкръштаа҅-
1103212 ше врата и҅ сама сѧ о҅тврь҆заахѫ · и҅ та-
1103213 ко хождаа҅ше вь҆ клѣть҆ своѭ̑ · и҅ вѣръ-
1103214 нꙑи҅ же цѣсарь҆ ѳеѡ̑досии прихождаа-
1103215 ше к н҄емоу · и҅ молꙗше и҆ да поминаѥ҅-
1103216 тꙑ и҆ · въ свѧтꙑи҅хъ ѥ҅го молитвахъ ·
1103217 и҅ господь рекꙑи҆ : и҅жде ѥ҅ста дъва и҅-
1103218 ли триѥ събрани въ моѥ и҅мѧ · то тоу
1103219 ѥ҅смъ посрѣдоу и҅хъ · тъ на славѫ свѧ-
1103220 тааго своѥ҅го и҅мене и҅зволи · о̑умножі-
1103221 ти сѧ словесъноуо̑умоу стадоу · въго-
1103222 дника своѥ҅го · ꙗ҅коже бо вель҆гласъна-
1103223 ꙗ трѫба трѫбѧшти вь҆ставь҆ꙗ҅ѥ҅тъ мно꙯-
1103224 гꙑ · на въплъчениѥ рати · тако небе-
1103225 сьскоѥ житиѥ прѣподобь҆нааго о҅ть҆-
1103226 ца нашего и҅саа҅к҄иа · вь҆сѫдоу же и҅ вь҆-
1103227 сѣмо проповѣдаѥ҅мо · на а҅гг҄ельскоѥ҅
1103228 се житиѥ многꙑ приведе · не бо бѣа҅-
1103229 ше ѥ҅ште тоу никакогоже чрь҆норизъ-
1104101 ца · тъгда видѣвъ саторнинъ божиѭ̑
1104102 благодѣтиѭ̑ множѧштѫ сѧ брати-
1104103 ѭ̑ · многѫ и҅мꙑ любь҆ве къ рабоу бо-
1104104 жию̑ · о҅тъдастъ ѥ҅моу вь҆се то село · да
1104105 бѫдетъ властиѭ̑ ѥ҅моу на манасти-
1104106 ръ · бѣа҅ше же блаженꙑи ꙗ҅ко свѣтило꙯
1104107 вь ть҆мнѣ мѣстѣ свь҆тѧ сѧ · а҅ште же
1104108 сѧ сълоучаа҅ше къгда и҅дѫштоу ѥ҅моу
1104109 въ градꙑ съ възъвавъшии҅мъ ѥ҅го въ
1104110 домꙑ своѩ благословь҆ѥ҅ниꙗ ради ·
1104111 ти а҅ште прошаа҅ше кто о҅тъ ништии҅-
1104112 хъ нѣчь҆со дати себѣ · то а҅ште сѧ съ-
1104113 лоучаа҅ше не и҅мѣти ѥ҅моу ничь҆соже да-
1104114 ти ѥ҅моу · то котꙑгѫ сьвлѣкъ съ себе
1104115 дадѣаше ништоуо̑умоу · тако же тво꙯-
1104116 раа҅ше вь҆са лѣта житиꙗ своѥ҅го · го-
1104117 сподоу работаѩ въ молитвахъ прѣбꙑ-
1104118 ваѩ · любострань҆ниѥ творѧ · ниште- :
1104119 любиѥ застѫпаѩ · памѧть҆ свѧтꙑи҅- г꙯и
1104120 хъ творѧ · добродръзостенъ · некото- по-
1104121 ричьнъ безълобенъ · безгнѣвь҆нъ · мі-
1104122 поо̑учаливъ · въ кротости о̑учѧ при- лоу-
1104123 ходѧштѧѩ къ правѣи҅ вѣрѣ · запо- ї ре-
1104124 вѣдаѩ и҅ сь҆вѣдѣтель҆ствоуѩ о҅ вь҆сѣ- тъ-
1104125 хъ · и҅сповѣдати и҅ славити · неразꙿ- ка
1104126 дѣлꙗѥ҅мѫѭ̑ и҅ коупꙿносѫштѫѭ̑ тро- амі-
1104127 и҅цѫ · о҅ть҆ца и҅ сꙑна и҅ свѧтааго доуха · н
1104128 ꙗ҅ко тѣмъ доброчь҆стънꙑи҅мъ и҅сповѣ- :
1104129 дании҅мъ · съпасениѥ чловѣчь҆ско ·
1104201 състои҅тъ сѧ · и҅ и҅но же много поо̑учаѩ ·
1104202 не прѣста ни о̑умлъкнѫ о҅тъ добра · съ-
1104203 старѣвъ же сѧ о̑убо въ добрѣ старости
1104204 дои҅де коньца житию̑ · и҅ съзъвавъ вь҆-
1104205 се ѥ҅же о҅ христосѣ доуховьноѥ ѥ҅го ста-
1104206 до · поо̑учивъ ѩ словесꙑ многꙑ · тврь҆-
1104207 домъ и҅ непозꙑбномъ прѣбꙑвати на
1104208 камени · вѣрꙑ господьн҄ѧ · прѣдастъ ·
1104209 прѣштедроуо̑умоу богоу · бꙑстъ же
1104210 плачъ въ братии ѥ҅го ради · о̑услꙑша
1104211 же и҅ крь҆стиꙗ҅нꙑи цѣсарь҆ ѳеѡдѡсии҆
1104212 о҅ н҄емъ ꙗ҅ко о̑уже о̑усь҆пе · и҅ тѫжаа҅ше зѣ-
1104213 ло · посъла же кръкꙑгѫ да вь҆ложивъ-
1104214 ше вь н҄ѫ чь҆сть҆ноѥ тѣло прѣподобънаꙿ-
1104215 го · привезѫтъ вь великѫѭ̑ цръкъве ·
1104216 ꙗ҅же тъгда ирини нарицаа҅ше сѧ · и҅ о҅тъ-
1104217 тѫдоу и҆ пакꙑ несѫтъ на погребениѥ ·
1104218 и҅ томоу бꙑвъшоу о҅бношть҆ницѫ тво-
1104219 ришѧ въ намѣн҄енѣи цръкви · и҅ та-
1104220 ко на о̑утриꙗ вь҆сь градъ коупно съ а҅рхи-
1104221 е҅пискоупомъ · и҅ съ вьсѣмь҆ клиросомъ ·
1104222 съ хвалами и҅ пѣснь҆ми доуховънꙑи҆-
1104223 ми · несошѧ и проваждаѭ̑ште дожи и
1104224 до погребениꙗ · а҅ѵрилиꙗ҅нъ же ѥ҅динъ
1104225 о҅тъ славънꙑи҅хъ цѣсаръ мѫжь҆ · про-
1104226 тивѫ манастꙑроу о҅ть҆ца и҅сак҄иа · на
1104227 полоуностъ съзъда цръкъве свѧтаꙿ-
1104228 го · прь҆вомѫченика стефана · въ врѣ-
1104229 мѧ же и҅зношениꙗ тръблаженааго
1105101 и҅сак҄иꙗ · постави помошть на пѫти
1105102 прѣдъ манастꙑремъ · множь҆ство
1105103 мѫжъ много · да въсхꙑтивъше доне-
1105104 сѫтъ мошти свѧтаа҅го о҅ть҆ца нашего
1105105 и҅саа҅к҄иꙗ҆ · въ прѣжде реченѫѭ црькъ-
1105106 ве благословь҆ѥ҅ниꙗ ради · и҅ положити
1105107 и҅ тоу ꙗ҅коже и҅ бꙑстъ · тако о̑убо и҅зво-
1105108 ли положити сѧ въ цръкъви с꙯тааго прь҆-
1105109 вомѫченика стефана · о҅ деснѫѭ̑ свѧ-
1105110 тꙑѩ трепезꙑ · вънѫтрь въ о҅лтари · о̑у-
1105111 ченици же ѥ҅го печалоуѭ̑ште си · въ-
1105112 звратишѧ сѧ въ манастꙑрь҆ · недале-
1105113 че сѫштоу о҅тъ прѣжде реченꙑѩ цръ-
1105114 къве · Съконь҆ча же сѧ свѧтꙑи о҅ть҆ць҆
1105115 нашъ и҅ и҅сповѣдникъ и҅сак҄ии҆ · мѣсѧ-
1105116 ца марта · к꙯а · цѣсарь҆ствоуѭ̑штоу хрь҆-
1105117 столюбивоуо̑умоу ц꙯рю ѳеѡ̑досию̑ ·
1105118 на славѫ годподоу нашемоу і꙯̈с х꙯соу · ѥ҅-
1105119 моуже слава и҅ дръжава вь҆ вѣкꙑ вѣ-
1105120 комъ а҅минъ ⁘
1105123 мѣсѧца марта к꙯в мѫчениѥ свѧтоую̑ · трофима
1105124 и҅ е҅ѵкарпиѡ̑на ⁘
1105125 Мъногоу бꙑвъшоу плиштоу и мѧ-
1105126 тежоу любимаа братиѥ · и҅ горь҆-
1105127 цѣ прѣтѧштоу цѣсароу на бо-
1105128 жиѩ҆ рабꙑ · люто же зъло дѣлаѭ̑ште-
1105129 мъ по вьса мѣста кнѧземъ · и҅ новꙑ и҅
1105130 лютꙑ и҅зобрѣтаѭ̑ште мѫкꙑ · лежаа-
1105201 хѫ бо дарове мнози о҅тъ цѣсара · да и҅же
1105202 о҅брѣтъ крь҆стиꙗ҅на прѣдастъ · то тъ
1105203 да вь҆зь҆метъ дарꙑ · и҅ тако вь҆сѣкоѩ҆
1105204 пакости и҅ вь҆сѣкоѩ бѣдꙑ · вь҆са вь҆сѫ-
1105205 доу испль҆нишѧ сѧ · господь҆ же пома-
1105206 гааше вь҆сѣмъ подвизаѭ̑штии҅мъ сѧ
1105207 на мѫчениѥ҆ · ꙗ҅коже бꙑстъ о҅ славь҆нꙋ-
1105208 ю̑ мѫченикоу· трофимѣ и҅ е҅ѵкарпи-
1105209 ѡ̑нѣ · сиꙗ о̑убо свѧтаꙗ мѫченика ·
1105210 вои҅на бѣа҅ста о̑у того кънѧза мѫчѧшта-
1105211 аго крь҆стиꙗнꙑ · и҅нъ же никтоже не
1105212 бѣа҅ше ѥ҅моу и҅звѣстенъ · развѣ сею̑
1105213 о҅ мѫчении҆ · люта бо и҅ нечловѣчь҆ска
1105214 сѫшта · на божиѩ рабꙑ бꙑста лютѣ-
1105215 и҅ша · посълана же бꙑста · трофимъ
1105216 и҅ е҅ѵкарпіѡ̑нъ · мѫчитъ рекомꙑѩ ра-
1105217 бꙑ божиѩ҆ · съвѧзати же вь҆сѧ прио҅бь҆-
1105218 штаваѭ̑штѧѩ сѧ кꙿ н҄имъ · и҅ тоѩ҅ жде
1105219 вѣрꙑ сѫштѧѩ · и҅доста же примꙑшл҄ѣ-
1105220 ѭ̑шта горъкꙑѩ мѫкꙑ · тако о̑убо
1105221 мꙑслѧштема и҅ма · бꙑстъ нѣчто сіце
1105222 невѣрънꙑи҅мъ не и҅звѣсто · вѣрь҆нꙑ-
1105223 и҅мъ же и҅ зѣло не и҅звѣсто · о҅гн҄ь бо мно꙯-
1105224 гъ съ великомъ шоумомъ · на въздоу-
1105225 сѣ въи҅нѫ гласъ и҅споуштаа҅ше · камо
1105226 сѧ подвизаѥ҅та трофиме · и҅ е҅ѵкарпи-
1105227 ѡ̑не · почꙿто ли рабомъ мои҅мъ прѣти-
1105228 та · не прѣо҅долѣѥ҅та тѣмь · ниже и҅хꙿ
1105229 побѣдита · нъ бѫдета и҅ ва сь҆ н҄ими ·
1105230 тако мь҆нѣ миловавъшꙋ ва · Се слꙑ-
1106101 шавъша лютаꙗ та · и҅ соуроваꙗ и҅ нечло꙯-
1106102 вѣка · падоста на земи не сътръпѣ-
1106103 въша ни вида того ни гласа · долоу клѧ-
1106104 чѧшта и҅ лици закрꙑваѭ̑шта · кꙿто сиї
1106105 ѥ҅стъ рекоста великꙑи҆ богъ · ꙗ҅ви-
1106106 вꙑи҅ сѧ и҅ глаголавꙑи҆ къ нама · бла-
1106107 жена бꙑховѣ бꙑла · а҅ште бꙑховѣ
1106108 раба ѥ҅го бꙑла · се и҅ма съ великомъ
1106109 страхъмъ глагол҄ѫштема · раздра сѧ
1106110 о҅гн҄ьнꙑи҆ о҅блакъ и҅ ста · и҅ гласъ и҅зꙿ
1106111 н҄его бꙑстъ : въстанѣта глагол҄ѧ и҅
1106112 покаи҅та сѧ · и҅ грѣси ваю̑ о҅ставь҆ꙗ҅ѭ̑тъ
1106113 сѧ · и҅ ꙗ҅ко о̑уставивъша сѧ въстаста
1106114 съ пъвании҅мъ · и҅ видѣста нѣкого
1106115 въ бѣлахъ ризахъ посрѣдѣ о҅блака сѣ-
1106116 дѧшта · многꙑ же прѣстоѩ҅шта ·
1106117 о̑ужасъша же сѧ вида того · рекоста прі-
1106118 и҅ми на господи о҅тъвѣтъ творѧште-
1106119 ма · о҅ н҄ихъже съгрѣшиховѣ · то и҅ма
1106120 рекꙿшема без вѣсти а҅биѥ бꙑстъ о҅-
1106121 блакъ · Сиꙗ же плакаа҅ста сѧ и҅ тѫжаа-
1106122 ста о҅ томь҆ ѥ҅же сътвориста зь҆ло много ·
1106123 и҅ молꙗа҅ста съ слъзами припадаѭ̑-
1106124 шта · проштениꙗ просѧшта о҅ съгрѣше-
1106125 нии҅хъ ѥ҅ю̑ · пришь҆дъшема же и҅ма
1106126 близъ никомидиѩ · живѫштии въ гꙿ-
1106127 радѣ надѣа҅хѫ сѧ зъло нѣчꙿто приѩ҅-
1106128 ти о҅тъ н҄ею̑ · сѫштии҅мъ тоу крьсти-
1106129 ꙗ҅номъ · о҅на же а҅биѥ пришь҆дъша къ
1106130 претороу ѥ҅же ѥ҅стъ сѫдиште · и҅ждеже
1106201 и҅ма бѣа҅ше повелѣлъ прѣбꙑвати къ-
1106202 нѣзъ · забꙑста же о҅ н҄емь҆же бѣа҅ста
1106203 посълана · ни цѣсара закона ни запо-
1106204 вѣдии помь҆нѣꙿста · нъ паче божии҆ за-
1106205 конъ и҅зволиста · ѥ҅же ѥ҅стъ съпасени-
1106206 ѥ҅ доуши и҅ тѣлоу · вь҆лѣзъша же въ ть҆-
1106207 мницѫ раздрѣшиста а҅биѥ сѫштѧѩ҆
1106208 тоу · братиѭ̑ ѩ наричѫшта · бꙑвъше-
1106209 ѥ҅ же ꙗ҅вьѥ҅ниѥ съповѣдаѭ̑шта · и҅ ꙗ҅ко
1106210 и҅ вѣ хоштевѣ крь҆стиꙗ҅на бꙑти повѣ-
1106211 даа҅ста · ꙗ҅ко многꙑи҅мъ мь҆нѣа҅ше сѧ
1106212 дѣлоу прѣславъноу бꙑти · трѡфи-
1106213 мъ и҅ е҅ѵкарꙿпиѡ̑нъ · словѫштаꙗ при
1106214 л҄оутости и҅ при дръзости · и҅ кнѧзе-
1106215 мь посълана на крь҆стиꙗ҅нꙑ мѫчи-
1106216 тъ · о҅на же небрѣгъша повелѣніꙗ҆
1106217 кнѧзъ паче крь҆стиꙗ҅номъ приꙗѥ҅та ·
1106218 Слꙑшавъ же кнѧзь҆ бꙑвъшаꙗ приде
1106219 вь҆ никомидиѭ̑ · и҅ призъвавъ ꙗ ре-
1106220 че : что ва бꙑстъ вь҆сѣхъ чловѣкъ
1106221 о҅каа҅ннѣи҅шаꙗ · како тврьдѣи доу-
1106222 ши ваю̑ напрасно прѣмѣниста сѧ · о҅-
1106223 травена ли бꙑста повѣдита ми · нъ
1106224 о̑умъ ли ѥ҅ста погоубила · съберѣта
1106225 о̑умъ и҅ помѧнѣта сѧ · да не то жде
1106226 прии҅мета · ѥ҅же многашди и҅нѣмъ҆
1106227 сътвориста · о҅на же о҅тъвѣштавъ-
1106228 ша рекоста : занѥже твориховѣ то
1106229 о̑увѣдѣховѣ господа · и҅стинъноѥ
1106230 слово вѣдимоѥ · разоумѣховѣ комꙋ
1107101 сътвориховѣ · сь тѣми хоштевѣ бꙑ-
1107102 ти · съ тѣми желаѥ҅вѣ жити · ꙗ҅роу да
1107103 бꙑ о҅брѣлъ лютѣи҅шѧ и҅ нечловѣчьнѣ-
1107104 и҅шѧ · да бꙑшѧ та жде и҅ нама сь҆дѣла-
1107105 лꙑ · ꙗ҅же и҅ бѣ о рабѣхъ божии҅хъ · о҅ и҅спо-
1107106 вѣдꙿницѣхъ крь҆стиꙗ҅нь҆скꙑ вѣрꙑ ·
1107107 сꙿ н҄имиже и҅ на да бꙑховѣ съподобила
1107108 сѧ · тѣми о҅тъвѣштаѥ҅вѣ о҅ нихъже съ-
1107109 грѣшиховѣ · и҅ то и҅ма рекꙿшема · повелѣ
1107110 кнѧзь бити ꙗ жъзлиѥмъ по ребромъ ·
1107111 и҅ власѣномъ соукномъ вь҆стирати ранꙑ
1107112 ѥ҅ю̑ · и҅ не о̑успѣ ничь҆соже · видѣа҅ше же ꙗ сла-
1107113 дь҆цѣ тръпѧшта · сеть҆нѣѥ҅ же побѣжде-
1107114 нъ бꙑвъ о҅тъвѣтъ дастъ о҅ н҄ею̑ · о҅гню
1107115 прѣдати ꙗ повелѣ · о҅на же и҅ нанесе-
1107116 нꙑѩ и҅ма ранꙑ добь҆ѥ сътрьпѣвъша ·
1107117 и҅ съ пострадавъшии҅ми причътъша
1107118 сѧ · коупꙿно съ с꙯тꙑи҅ми мѫченикъи ·
1107119 съподобиста сѧ приѩти небесь҆скоѥ
1107120 цѣсарь҆ство · съконь҆часта же сѧ свѧ-
1107121 таꙗ божиꙗ мѫченика · въ никоми-
1107122 дии҅стѣ градѣ · о҅ христосѣ господі
1107123 нашемъ · сь҆ н҄имъже о꙯҅ц꙯о꙯у слава и҅ дръжа-
1107124 ва · съ свѧтꙑи҅мъ доухомь · нꙑнꙗ и҅
1107125 присно и҅ вь вѣкꙑ вѣкомъ а҅минъ ⁘
1107129 Мѣсѧца марта · к꙯г · мѫка с꙯тааго дометиа и҅ ꙋ̑-
1107130 ченикъ ѥ҅го ⁘
1107201 Ио҆улиꙗ҅ноу тъгда пришедъшоу въ а҅нти-
1107202 о҅хии҅скꙑи градъ · не бо ѥ҅стъ цѣсаре-
1107203 мъ того нарешти · довь҆лѣѥ҅тъ бо ѥ҅-
1107204 моу безаконникомъ и҅ прѣстѫпь҆-
1107205 никомъ зъвати и · зан҄е заповѣ-
1107206 ди божиѩ прѣстѫпивъшоу ѥ҅моу коу-
1107207 миромъ жрь҆ти · тъ бо нао̑учивъ сѧ бо-
1107208 жиѥ҅мъ словесемь҆ · и҅ поставьѥ҅нъ бꙑ-
1107209 въ клиросѣ диꙗ҅къ · и҅ носивъ прѣчи-
1107210 стꙑѩ таи҅нꙑ · въ о҅лтари прѣстоꙗ҅-
1107211 лъ слоужѧ · прѣстѫпи свои҅ санъ паче
1107212 же не прѣстѫпи · нъ того богъ ꙗ҅ко не-
1107213 достои҅на о̑укорь҆ сътвори · ꙗ҅ко и҅ю̑довѫ
1107214 подражавъша прѣ прѣльсть҆ · Въшъдъ
1107215 о̑убо въ а҅нтио҅хии҅скꙑи градъ · добро-
1107216 чь҆стънꙑѩ гонꙗаше · а и҅же ѩ гонꙗаше
1107217 то тꙑѩ прилюбьꙗ҅ше и҅ кръмь҆ꙗ҅ше · и҅-
1107218 нꙑ же ноуждааше бога о҅тъврѣшти
1107219 сѧ · да съконь҆чаѥ҅тъ реченоѥ а҅посто꙯-
1107220 лоу рекшоу · пронꙑривии҅ же чловѣ-
1107221 ци и҅ чародѣи҅цѧ · на горь҆шеѥ прѣспѣ-
1107222 ѭ̑тъ льстѧштеи҆ ль҆сть҆ми · стоѩ҅-
1107223 штеи҅ же на тврь҆дѣѥ҅мъ камени рѫ-
1107224 гаахѫ сѧ томоу · бѣа҅ше бо мѫжь҆ тъ
1107225 не простъ · и҅ грѫбъ · нъ проказивъ ·
1107226 славоѭ̑ и҅ и҅мѣниѥ҅мъ · възгражде-
1107227 нꙑи҅хъ на пѣсь҆цѣ д꙯шѧ прѣльшта-
1107228 ѩ · тъ о̑убо въшь҆дъ въ градъ · въ црь҆-
1107229 къве великѫѭ̑ · ѭ̑же съзъда цѣсарꙿ
1107230 конь҆статинъ · о̑укори и҅ безъчь҆ство-
1108101 ва ѭ̑ · кон҄емъ граждъ сътворивъ ѭ̑ ·
1108102 а҅ о҅лтарь своѥ҅моу кон҄оу о҅тълѫчи ста-
1108103 ꙗ҅ти · такова же и҅ таковаꙗ зъла чь҆-
1108104 стьнѣи божии цръкви показа · на то-
1108105 го о̑убо нечь҆стивааго рать҆ вь҆ста о҅тъ
1108106 а҅сѵрии҆ · и҅ ноужда ѥ҅моу бѣа҅ше и҅ти во-
1108107 и · тъ же и҅схождаа҅ше на рать҆ · и҅дѫ-
1108108 штоу же ѥ҅моу на пѫть҆ · нѣкотории
1108109 пристѫпивъше кꙿ н҄емоу · навадишѧ
1108110 на праведника дометиа · тъгда то-
1108111 мител҄ь сладь҆цѣ прии҅мъ вадивъшѧ-
1108112 ѩ҅ тꙑѩ · о҅тъвѣшта глагол҄ѧ шъдъ-
1108113 ше приведѣте ми и҆ · то слꙑшавъше
1108114 о҅каании҆ ради бꙑшѧ славѣште томі-
1108115 телꙗ · да твръдо и҅ непостѫпь҆но бѫ-
1108116 детъ · и҅же о҅тъ н҄его на крь҆сть҆ꙗ҅-
1108117 нꙑ бѣшениѥ · и҅ текꙿше къ пеште-
1108118 рѣ с꙯таа҅го дометиꙗ҅на · видѣшѧ
1108119 и҆ а҅кꙑ а҅гг҄ельскъ о҅бразъ и҅мѫшта ·
1108120 стоѩ҅шта и҅ протѧгъша рѫцѣ на небо ·
1108121 и҅ добродарьствънѫѭ̑ пѣснь҆ въспоу-
1108122 штаѭ̑шта богоу · коупꙿно съ дьвѣма о̑у-
1108123 ченикома свои҅ма · и҅ прь҆воѥ о̑убо оужа-
1108124 сни бꙑвъше · глаголаахѫ дроугъ къ
1108125 дроугоу : како о̑убо възможемъ при-
1108126 стѫпити къ таковоуо̑умоу мѫчите-
1108127 лю · и҅ли кѫѭ̑ винѫ обрѧштемъ на по꙯-
1108128 гоубь҆ѥниѥ ѥ҅го · ѥ҅да прио҅брѧштемꙿ
1108129 грѣхъ себѣ · дроузии҅ же глаголаахѫ ·
1108130 о҅тъженѣмъ и о҅тъ прѣдѣлъ сихъ ·
1108201 а҅ште ли вь҆сѧ люди привлѣчетъ къ себѣ
1108202 и҅ вѣроуѭ̑тъ къ рождъшоуо̑умоу сѧ о҅-
1108203 тъ мариѩ · ѥ҅гоже распѧшѧ нѣкъгда
1108204 ꙗ҅ко достои҅нна съмрь҆ти сѫшта · съ дꙿ-
1108205 вѣма разбои҅никома жидове · цѣсароу
1108206 о̑убо на крьстиꙗ҅нꙑ гнѣваѭ̑штоу сѧ ·
1108207 и҅ бол҄ꙗромъ и҅ кнѧземь · кꙿто ставитъ
1108208 сего о̑убити · грѧдѣте о̑убо видимъ
1108209 что сѫтъ · и҅ въшедꙿшемъ вꙑше мѫ-
1108210 жа того с꙯таа҅го · видѣшѧ и҆ стоѩ҅шть҆
1108211 съ дьвѣма о̑ученикома ѥ҅го · молитвѫ
1108212 шестааго часа творѧшта · и҅ глагола-
1108213 шѧ ѥ҅моу · и҅зиди готови сѧ на пѫ-
1108214 ть҆ къ цѣсароу · о҅нъ же не о҅тъ-
1108215 вѣшта имъ нъ прѣбꙑваа-
1108216 ше въ молитвѣ своѥ҅и · и҅ па-
1108217 кꙑ рекошѧ ѥ҅моу : и҅зиди го꙯-
1108218 тови сѧ на пѫть҆о̑утросиѭ̑
1108219 къ цѣсароу · тоу бо приходи-
1108220 тъ · о҅нъ же не хотѧ о҅ставити
1108221 молитвꙑ · не о҅тъвѣшта и҅мъ
1108222 словесе · а҅биѥ҅ же а҅кꙑ ль҆ви кръвоꙗ҅ди-
1108223 вии҆ · о̑устръмишѧ сѧ на н҄ь скръжь-
1108224 штѫште зѫбꙑ · и҅ въземл҄ѫште каме-
1108225 ниѥ мештаа҅хѫ на н҄ь · и҅ на о҅ба о̑уче-
1108226 ника ѥ҅го · толма же безбожь҆нии ти
1108227 меташѧ камениѥ на правь҆дь҆ника ·
1108228 дон҄елѣже напль҆нишѧ пештерѫ
1108229 камениꙗ · ꙗ҅коже не знати пеште-
1108230 рꙑ · и҅ тако свѧтꙑи прѣдастъ доу-
1109101 шѫ господоу · съ дьвѣма о̑ученико-
1109102 ма свои҅ма · и҅ бꙑстъ праведь҆никоу
1109103 и҅ о̑ученикома ѥ҅го · гробъ пештера та ·
1109104 и҅ текъше побивъшии правь҆дь҆ни-
1109105 ка · въ҆звѣстишѧ ц꙯роу и҅о̑улиꙗ҅ноу вь҆-
1109106 са бꙑвъшаꙗ · и҅ ꙗ҅ко мꙑ правьдника
1109107 побихомꙑ · ѡ̑ безаконь҆нааго вьзбѣ-
1109108 шениꙗ · ѡ̑ ѥ҅же тъгда о҅слѣпь҆ѥниѥ не-
1109109 вѣрънꙑи҅хъ чловѣкъ · о̑убиваѭ̑шти-
1109110 и҅хъ вѣрънꙑѩ · и҅ правъдѫ кръвь҆ми о҅-
1109111 скврь҆нити · тъштѧштѧѩ҅ сѧ и҅ вь҆сѣ
1109112 мѣста слѣдѧштемъ · ꙗ҅коже побити
1109113 доброчь҆стиꙗ дѣлател҄ѧ · нъ сѣ о҅ста-
1109114 вивъ ѥ҅же безбожьнꙑи҅хъ тѣхъ · на
1109115 доброчьсть҆нꙑѩ вь҆збѣшениѥ · къ
1109116 свѧтоуо̑умоу дометиꙗ҅ноу повѣсте-
1109117 мъ възвраштѫ сѧ · мѣсто о̑убо свѧ-
1109118 таа҅го пештерꙑ · погоубь҆ѥ҅но и без вѣ-
1109119 сти бꙑстъ · посꙑпано камении҅мь
1109120 ѥ҅же на правь҆дника меташѧ · пора-
1109121 стъ бꙑлиѥ҅мъ многомъ и҅ трьниїмꙿ ·
1109122 тако бо и҅ до дь҆н҄ешь҆н҄ꙗго дьне ѥ҅стъ ·
1109123 нараштениѥ горꙑ тоѩ · прѣшъдъ-
1109124 шема же дь҆вѣма лѣтома по съконь҆-
1109125 чании свѧтаа҅го · сълоучи сѧ коупь҆-
1109126 цоу нѣкотороуо̑умоу · гънавъшоу
1109127 вель҆бѫдꙑ своѩ и҅ пасти ѩ на мѣстѣ
1109128 томь҆ · пасѫштемъ же сѧ вель҆бѫдомъ
1109129 тоу · по прилоучаю̑ ѥ҅дна о҅тъ н҄ихъ
1109130 сь҆дши · близъ вь҆си вь҆лѣзе въ н҄ивѫ
1109201 ꙗ҅сти хотѧшти · тѫ же видѣвъ господі-
1109202 нъ н҄ивꙑ тоѩ · тече и҅згънати ѭ̑ · и҅зго꙯-
1109203 нима же въпаде сѧ въ пѣровъ · и҅ и҅зло-
1109204 ми ногѫ прѣдьн҄ѫѭ̑ · и҅ которѣ бꙑвъ-
1109205 ши междоу господиномъ вельбѫда · и҅
1109206 господиномъ н҄ивꙑ · повръже ѭ̑ въ го-
1109207 рѣ · на мѣстѣ и҅деже лежаꙿше свѧтꙑи҆ ·
1109208 невидимь никꙑмьже · шьдь о̑убо господи-
1109209 нь еѩ вь кѵрестинь градь · и повѣда кьнѩ-
1109210 зоу о нивѣ · и како оклоснишѧ емоу
1109211 вельбѫдь · вельбѫдоу же оставеноу
1109212 бꙑвьшоу тоу до четꙑрь дьнии · и ле-
1109213 жѧштоу на мѣстѣ и покоушаѫ-
1109214 штоу сѧ вьстати · и разломенꙑѩ но-
1109215 гꙑ · не могѫштоу оутврьдити · стѫ-
1109216 пи · и҅ въниде ѥ҅моу нога въ доупинѫ
1109217 пештерънѫѭ̑ · и҅деже бѣа҅хѫ мо-
1109218 шти свѧтꙑхъ · и҅ а҅биѥ о̑утврьди сѧ
1109219 нога вель҆бѫдоу и҅ бꙑстъ съдрава ·
1109220 Пришъдъ же господинъ ѥ҅го · притече
1109221 къ н҄емоу · вель҆бѫдъ же видѣвꙑ и҆ ·
1109222 и҅стръже ногѫ своѭ̑ и҅ тече и҅ сьрѣте и҆ ·
1109223 о҅нъ же видѣвꙑ и҆ и҅ въ о̑ужасти бꙑвꙿ · хва-
1109224 л҄ѣш꙯е꙯ и҅ славь҆ꙗше господа · въпрашаа҅-
1109225 хъ же ѥго дроужина ѥ҅моу · что ѥ҅стꙿ
1109226 прѣславъноѥ҅ се · о҅нъ же рече и҅мъ а҅-
1109227 зъ о҅ставихъ и на мѣстѣ хромъ сѫ-
1109228 штъштъ · о҅ни же рѣшѧ ѥ҅моу грѧди
1109229 и҅ покажи намъ · да видимъ извѣсть҆-
1109230 нѣѥ мѣсто то · и҅ шъдъше на мѣсто
1110101 о҅брѣтошѧ доупинѫ великѫ · и҅ а҅биѥ҆
1110102 нѣкотории о҅ть н҄ихъ рѣшѧ ѥ҅моу :
1110103 по и҅стинѣ свѧтааго дометиꙗ мѣсто
1110104 се ѥ҅стъ · и҅ о̑убо сь҆де о҅брѧштемъ и҅ с꙯тꙑ-
1110105 ѩ мошти ѥ҅го · и҅ шъдъше приведошѧ
1110106 попꙑ да творѧтъ молитвꙑ на мѣстѣ ·
1110107 о҅ни же мотꙑкꙑ и҅ рꙑла вь҆земъше ко-
1110108 пашѧ · и҅ о҅брѣтъше мошти и҅знесошѧ
1110109 съ пѣснь҆ми и҅ хвалами · и҅ съ достои҅нь-
1110110 нѫѭ̑ чь҆стиѭ̑ · и҅ вьнесошѧ вь црь҆кве
1110111 тоу сѫштѧѩ вь҆си · многоу же народꙋ
1110112 сътекъшоу сѧ · и҅ мꙑслѧштемъ въсꙿ-
1110113 хватити правь҆дника мошти · и҅ о̑у-
1110114 ченикоу ѥ҅го · въспрѣтишѧ и҅мъ · ꙗ҅ко꙯
1110115 крамольникомъ · любь҆ѥ҅ници же свѧ-
1110116 тꙑи҅хъ · възь҆мъше мошти и҅хъ по-
1110117 ложишѧ · на свѧтѣѣмь҆ мѣстѣ · бꙑ-
1110118 стъ же на странахъ тѣхъ праздь҆ни-
1110119 къ великъ · вь҆си бо съшедъше сѧ по-
1110120 пове же и҅ клирици · о҅блаши же и҅ чръно꙯-
1110121 ризьци · и҅ и҅гоумени сътворишѧ пра-
1110122 здь҆никъ великъ · дръжѧтъ же памѧ-
1110123 ть҆ свѧтꙑи҅хъ моштии · дожи и҅ до нꙑ-
1110124 нꙗ · се ѥ҅стъ свѧтааго дометиꙗ житіе҆ ·
1110125 се ѥ҅стъ праведника мѫчениѥ · си
1110126 сѫтъ прѣподобь҆нааго троудьні
1110127 въгодь҆ни богоу · и҅ о҅тцемь и҅ а҅гꙿгеломꙿ ·
1110128 и҅ чловѣкомъ тѣхъ ради и҅злиха любі-
1110129 мъ ѥ҅стъ богомъ · чътомъ же ѥ҅стъ къ-
1110130 нѧзи · покланꙗѥ҅мъ же чистител҄и
1110201 и҅ доброчьстивꙑи҅мъ людемъ · и҅же и҅ дръ-
1110202 зновениѥ и҅матъ молитвовати къ богоу
1110203 за нꙑ · ѥ҅моуже слава дръжава · коупь҆-
1110204 но о҅тьцоу и҅ с꙯тоуо̑умоу д꙯хоу · нꙑнꙗ и҅
1110205 присно и҅ вь вѣкꙑ вѣкомь҆ а҅мин ⁘
1110208 Мѣсѧца марта к꙯д · страсть свѧтааго чистите-
1110209 л҄ѣ и҅ мѫченика · а҅ртемиа ⁘
1110210 Вь҆ лѣто дводесѧтъноѥ и҅ четврь҆тоѥ҆ ·
1110211 цѣсара диѡ҆клитиа҅на · мѧтежь҆
1110212 бꙑстъ великъ · и҅ вь҆зисканиѥ бѣсо-
1110213 въскоѥ҅ и коумирь҆скоѥ · посъла же
1110214 по вь҆сѧ градꙑ и҅ по вь҆сеи҆ земи ка-
1110215 знь҆ · повелѣваѩ вьзискати ьсѣ-
1110216 хъ капиштъ · паче же и҅же златомъ мꙿ-
1110217 ногоцѣнънꙑи҅мъ о̑украшенꙑ · при-
1110218 шъдъшоу же нѣкомоу комитоу · въ
1110219 странꙑ лао҅дик҄иискꙑѩ҆ · и҅ вь҆шъдъ
1110220 въ градъ вь҆зискаа҅ше мѣстъ црькъ-
1110221 виштънꙑи҅хъ · и҅ждеже стоꙗ҅ше ка-
1110222 пиште а҅полоново · и҅ о҅брѣтъ жрътвѫ ·
1110223 и҅ ѳъмьꙗ҅нъ принесе и҅мъ · сисинии҅ же
1110224 е҅пископъ коупꙿно и҅ съ презвѵтеромъ
1110225 а҅ртемомъ · въшедъ въ цръквиште
1110226 а҅ртемидово · вь҆са капишта съ-
1110227 кроуши · и҅ о҅гн҄емъ съжеже · слꙑша-
1110228 въше же сѫштии҆ въ градѣ кръстиꙗ҅-
1110229 ни сътекошѧ сѧ꙯ въ цръкъве божиѭ̑ · е҅пі-
1110230 скоупъ же сисинии о̑учааше глагол҄ѧ
1111101 къ христовомъ рабомъ : чѧдьца моꙗ ·
1111102 е҅да кто васъ о҅тълѫчи сѧ о҅тъ любь҆ве
1111103 христосовꙑ · и҅мꙿже вьниде а҅нтихръ-
1111104 стъ въ градъ · погоубитъ крь҆стиꙗ҅нꙿ ·
1111105 сътвори же комисъ · вь҆ дь҆нь и҅гри · и҅ по-
1111106 зорꙑ · и҅ ловитвꙑ · и҅ до дроугꙑи҅хъ
1111107 пѧти дьнии҆ · таче въшъдъ въ цръ-
1111108 кꙿвиште а҅ртемидово · вь҆зисковаа҅ше
1111109 капиштъ црькъвънꙑи҅хъ · и҅ нѣко-
1111110 тории о҅тъ е҅линъ о҅бадише е҅пископа
1111111 глагол҄ѫште · ꙗ҅ко сисинии҆ е҅пискоу-
1111112 пъ коупно съ а҅ртемомъ презвѵтеро-
1111113 мъ · та съкроушиста капишта а҅рте-
1111114 мидова · Слꙑшавъ же комисъ ꙗ҅ко вь҆
1111115 си крь҆стиꙗ҅ни събрали сѧ сѫтъ въ
1111116 цръкꙿви коупно съ е҅пискоупомъ · по-
1111117 велѣ вои҅номъ свои҅мъ о҅седълати ѥ҅моу
1111118 кон҄ь цѣсарь҆скъ · да въшъдъ въ о҅рѫжи
1111119 своѥ҅мъ въ црькъве · кръвь҆мъ пролиꙗ҅-
1111120 ниѥ҆ сътворитъ кръстиꙗ҅номъ · и҅ме-
1111121 тъ же е҅пискоупа сисиниꙗ · и҅ съ а҅рѳемо-
1111122 мъ презвѵтеромъ · и҅злѣзъ же и҅з гра-
1111123 да и҅ съ вои҅нꙑ · бѣа҅ше бо цръкꙑ пѧти
1111124 пъпь҆ришть҆ о҅тъ града · и҅ приближа-
1111125 ѭ̑штоу сѧ ѥ҅моу къ цръкъви · ꙗ҅ко въ
1111126 дал҄ѧ ѥ҅дного пъпришта · въстрѧсе сѧ ·
1111127 и҅ огн҄ь великъ начѧ жешти и҆ · ꙗ҅коже
1111128 съпадъшоу сѧ ѥ҅моу съ конꙗ о̑умира-
1111129 ти · принесъше же о҅дръ възложивъше
1111130 и на н҄ь принесошѧ въ преторъ · полоу-
1111201 ношти же бꙑвъшоу · повелѣ комисъ свѣ-
1111202 штѧ принести · и҅ свѣтити по вь҆семоу
1111203 претороу · и҅ прѣбꙑвати сь҆ н҄имъ вои҆-
1111204 номъ ѥ҅го · и҅ глагола къ доместико-
1111205 мъ свои҅мъ : васнь крь҆стиꙗ҅ни проклѧ-
1111206 шѧ мѧ · и҅ богъ и҅хъ мѫчитъ мѧ · гла-
1111207 голашѧ к н҄емоу доместици : доброчь҆-
1111208 стивии бози · и҅ о҅свѣштаниѥ богꙑн҄ѧ
1111209 а҅ртемидꙑ · ти тѧ и҅мѫтъ сънабь҆дѣ-
1111210 ти · лютѣ же ѥ҅моу страждѫштоу и҅
1111211 не могѫштоу тръпѣти болѣзни · по꙯-
1111212 велѣ вои҅номъ свои҅мъ шъдъше въ
1111213 црь҆къве · и҅ решти пискоупоу сиси-
1111214 нию̑ ꙗко богъ кръстиꙗ҅нескъ вели-
1111215 къ ѥ҅стъ · помоли сѧ о̑убо за мѧ къ
1111216 богоу · да въстанѫ и҅ и҅збѫдѫ мѫ-
1111217 кꙑ се%ѩ · и҅ поставь҆ѭ̑ ти златъ о҅-
1111218 бразъ въ градѣ семь҆ · шедъше же вои҅-
1111219 ни глаголашѧ е҅пискоупоу ѥ҅же слꙑ-
1111220 шашѧ · о҅тъвѣштавъ же е҅пискоу-
1111221 пъ глагола и҅мъ : шъдъше повѣди-
1111222 те комитоу вашемоу · злато твоѥ
1111223 и҅ сьребро твоѥ да бѫдетъ съ тобо-
1111224 ѭ̑ · а҅ште ли да вѣроуѥ҅ши въ господꙿ
1111225 нашъ і꙯̈с х꙯с · то и҅збѫдеши болѣ-
1111226 зни тоѩ лютꙑѩ · томоу же рекъшоу
1111227 вѣроуѭ̑ тъчьѭ̑ да и҅збѫдѫ сего ·
1111228 а҅биѥ҅ же съдравъ бꙑстъ · и҅ повелѣ
1111229 вои҅номъ своимъ въпрѧшти кръкꙑ-
1111230 гѫ и҅мъ · да и҅детъ съ н҄ими въ к҄еса-
1112101 риискꙑи҆ градъ · и҅зшедъшоу же ѥ҅-
1112102 моу и҅з града лао҅дик҄ии҅скааго ·
1112103 и҅ шъдъшоу трии҆ поприштъ · сь҆рѣ-
1112104 те и рабъ божии҆ а҅ртемонъ · и҅дꙑ и҅зꙿ
1112105 лова · дивиѩѩ животꙑ о̑улавь҆ꙗѩ
1112106 словомъ х꙯совомъ · вь҆слѣдьствова-
1112107 ста же вь҆слѣдъ ѥ҅го дъва е҅лени · и҅ ше-
1112108 сть҆ дивиихъ козъ · и҅же и҅дошѧ къ
1112109 е҅пискоупоу сисинию̑ · и҅мѣа҅ше бо е҅-
1112110 пискоупъ сисинии҆ · врътꙿпоградъ
1112111 красьнъ · повелѣ же комисии ста-
1112112 вити кръкꙑгѫ · и҅ въпрашаа҅ше
1112113 раба божиꙗ а҅рꙿтемона · како звѣ-
1112114 ри сиꙗ о̑улови · мьнѣа҅ше бо комисꙿ
1112115 ꙗ҅ко питаѥ҅ми сѫтъ и҅ кротьци ·
1112116 глагола же к н҄емоу рабъ божии а҅рте-
1112117 монъ · словесемь҆ христосомъ си о̑у-
1112118 ловь҆ѥ҅ни бꙑшѧ · Комись҆ рече старꙿ-
1112119 че · тако ми ѥ҅стъ разоумѣти ꙗ҅ко
1112120 крь҆стиꙗ҅нъ ѥ҅си · а҅ртемонъ рече : а҅-
1112121 зъ о҅тъ младеньства крь҆стиꙗ҅нъ
1112122 ѥ҅смъ · повелѣ же а҅биѥ комисъ : ве-
1112123 ригꙑ ѥ҅моу наложивъше на вꙑѭ̑ ·
1112124 прѣдати и дь҆вѣма вои҅нома · и҅ вь҆-
1112125 слѣдовати ѥ҅моу дожи ї до к҄есарии҅ска
1112126 града · тъгда повелѣ свѧтꙑи а҅рте-
1112127 монъ · е҅лень҆ма и҅ дивии҅мъ козамꙿ ·
1112128 и҅ти къ е҅пискоупоу къ врътпогра-
1112129 доу · о҅ни же съ спѣхомъ шъдъше ста-
1112130 шѧ близъ града · видѣвъ же ѩ е҅пи-
1112201 скоупъ глагола къ вратароу : о҅тъ-
1112202 кѫдоу придошѧ сиѩ дивиѩ козꙑ
1112203 и҅ ѥ҅лениі а҅биѥ҅ же ѥ҅динъ о҅тъ ѥ҅лени-
1112204 ю о҅твръзъ о̑уста своꙗ рече · чловѣчꙿ-
1112205 скомъ гласомъ : рабъ божии҆ а҅рте-
1112206 монъ ѩ҅тъ бꙑстъ · нечистꙑи҅мъ
1112207 комисомъ · и҅ и҅дꙑ въ к҄есарии҅скꙑи҆
1112208 градъ · сь҆вѧзанъ прѣданъ бꙑстъ
1112209 дьвѣма вои҅нома · намъ повелѣ
1112210 прити къ врътꙿпоградоу семоу · о̑у-
1112211 жасенъ же бꙑвъ е҅пискоупъ · о҅ чло-
1112212 вѣчьстѣ гласѣ е҅лен҄и · и҅ не и҅мꙑ вѣ-
1112213 рꙑ о҅ с꙯тѣѣмь҆ а҅ртемонѣ · повелѣ
1112214 вратароу призъвати диꙗ҅кона фи-
1112215 леа · и҅ пришъдъшоу ѥ҅моу ѥ҅моу глагола
1112216 къ н҄емоу е҅пискоупъ : диꙗ҅коне
1112217 филеа҆ · видиши дивиѩѩ сиѩ козꙑ
1112218 и҅ ѥ҅лени · стоѩштѧ близъ града ·
1112219 глагола ѥ҅моу диꙗ҅къ : е҅и господи
1112220 виждѫ · дивь҆но чоудо ти и҅мамъ
1112221 съповѣдати филеа҆ · ѥ҅динъ бо о҅тъ
1112222 ѥ҅лению̑ чловѣчь҆скомъ гласомъ
1112223 глагола · ꙗ҅ко презвѵтеръ и҅ рабъ бо-
1112224 жии҆ а҅ртемонъ · ѩ҅тъ бꙑвъ нечистꙑ-
1112225 мъ комисомъ · и҅детъ въ к҄есариѭ̑ ·
1112226 и҅ о̑ужастъ о҅бъдръжитъ мѧ о҅ чловѣ-
1112227 чьстѣ гласѣ ѥ҅лене · и҅ а҅ште то тако
1112228 ѥ҅стъ · то грѧди вьзь҆ми благословь҆ѥ҆-
1112229 ниѥ҆ · и҅ и҅ди въ к҄есариѭ̑ · съ ѥ҅динѣмꙿ
1112230 слоугоѭ̑ · и҅ и҅спꙑтаи а҅ште то ѥ҅стъ
1113101 и҅стина · велика бо печаль въ мьнѣ ѥ҅стъ ·
1113102 възьмъ же диꙗ҅къ благословь҆ѥ҅ниѥ о҅-
1113103 тъ е҅пискоупа · и҅ помоливъ сѧ и҅дѣа҅ше
1113104 пѫть҆мь҆ · шъдъ о̑убо въ к҄есариѭ̑ · и҅скаꙿ-
1113105 ше раба господь҆нꙗ а҅ртемона · бѣа҅ше
1113106 же свѧтꙑи вь҆ темници · о҅брѣтъ же и
1113107 диꙗ҅къ глагола къ н҄емоу : рабе бога
1113108 вꙑшън҄ѣꙿго · и҅ пастоуше словесънъи҆-
1113109 хъ о҅вецъ · како нꙑ о҅стави ѥ҅динꙑ · и҅
1113110 въпалъ ѥ҅си въ рѫцѣ томител҄и · и҅ ни-
1113111 кꙿтоже о҅тъ насъ о̑увѣдѣ · развѣ ѥ҅ди҆-
1113112 нъ о҅тъ дивии҅хъ животъ глагола е҅пи-
1113113 скоупоу · ꙗ҅ко рабъ божии · а҅ртемонъ ·
1113114 ѩ҅тъ бꙑвъ комисомъ нечистꙑи҅мъ
1113115 и҅де въ к҄есариѭ̑ · не вѣровавъ же е҅пи-
1113116 скоупъ · того ради посъла мѧ сѣмо ·
1113117 а҅ште и҅стина ѥ҅стъ ѥ҅же слꙑша · вели-
1113118 кѫ бо печаль҆ и҅матъ о тебѣ · глагола
1113119 кꙿ н҄емоу свѣтꙑи а҅ртемонъ : рабѣ бо-
1113120 жии филеа · шъдъ вь҆звѣсти владꙑ-
1113121 цѣ моѥ҅моу свѧтоуо̑умоу е҅пискоупꙋ ·
1113122 да молитъ сѧ за мѧ · да побѣждѫ
1113123 нечистаа҅го · и҅ хръстоненавидьнаꙿ-
1113124 го примꙑшл҄ѣѩ · и҅ бѫдѫ съпричѧ-
1113125 стьникъ христосоу · ѥ҅ште бо нѣстъ
1113126 въпрашаниѥ о҅ мь҆нѣ бꙑло · шъдъ
1113127 о̑убо вь҆звѣсти е҅пискоупоу · ꙗ҅ко ра-
1113128 бъ божии҆ а҅ртемѡнъ вь҆ тьмници
1113129 сѣдитъ · и҅ молитъ сѧ да сѧ молиши
1113130 за н҄ь · е҅пискоупъ же помоли сѧ глагол҄ѧ :
1113201 господи і꙯̈с х꙯се избавивꙑи дании҅ла и-
1113202 з оустъ львовъ · избавивꙑи три о҅тро꙯-
1113203 кꙑ о҅тъ пешть҆нааго о҅гн҄и · цѣсара
1113204 наѵходоносора · и҅збави и и҅ раба своѥ҅-
1113205 го а҅ртемона о҅тъ томителꙗ комиса ·
1113206 и҅ даждъ ѥ҅моу побѣдити вь҆са о̑умꙑ-
1113207 шл҄ениꙗ҆ · ꙗ҅же творитъ на н҄ь · по сътво-
1113208 рении҅ же комисоу о҅бꙑченꙑѩ позорꙑ ·
1113209 повелѣ на о̑утрьн҄ии҆ дь҆нь҆ привести
1113210 раба божиꙗ҆ а҅ртемона · пришъдъшꙋ
1113211 же ѥ҅моу · комись глагола к н҄емоу : по-
1113212 вѣждъ ми старь҆че что ти ѥ҅стъ и҅мѧ ·
1113213 о҅нъ же рече а҅ртемѡнъ · комись҆ рече :
1113214 тꙑ ли ѥ҅си разоривꙑи и҅ съкроуши-
1113215 вꙑи҆ великѫ богꙑн҄ѫ а҅рфемѫ · гла-
1113216 гола свѧтꙑи҆ а҅ртемонъ : а҅зъ ѥ҅смъ ·
1113217 комисъ глагола : повѣждь ми старь҆-
1113218 че како прѣо҅бидѣ силѫ ѥ҅ѩ҆ · и҅ не гнѣ-
1113219 ва сѧ на тѧ · васнь рекѫ ти и҅мже ми-
1113220 лостива ѥ҅стъ · то тѣмь҆ ти ѥ҅стъ да-
1113221 ла животъ и҅ не о̑уморила тебе · свѣ-
1113222 тꙑи҆ а҅ртемонъ рече : тебе прѣо҅би-
1113223 ждѫ молѧ сѧ богоу моѥ҅моу · да по-
1113224 бѣждѫ мѫчител҄ьство твоѥ · а҅ ли
1113225 мрьтвааго того и҅ нѣмаа҅го капи-
1113226 шта нѣстъ ми прѣо҅бидѣти · ко-
1113227 мись҆ глагола : по правьдѣ нарече
1113228 сѧ а҅ртемонъ · ꙗ҅коже бо мь҆н҄ѫ то ра-
1113229 бъ ѥ҅си богꙑн҄ѧ а҅ртемидꙑ · и҅ за н҄е-
1113230 же тождеи҅менитъ ѥ҅си · то тѣмъ
1114101 ти ѥ҅стъ дала животъ · Свѧтꙑ а҅рте-
1114102 монъ глагола : нечистꙑи҆ · и҅ непрѣ-
1114103 подобь҆нꙑи сꙑне диꙗ҅вол҄ь · о҅мраче-
1114104 не о̑умомъ · а҅ште хоштеши о̑увѣдѣ-
1114105 ти о҅ и҅мени моѥ҅мъ · то о̑увѣждъ · ꙗ҅ко
1114106 ѥ҅ште сѫштѫ ми въ ѫ҅тробѣ материі̑ ·
1114107 о҅бѣштании҅мъ дано бꙑстъ и҅мѧ мо꙯-
1114108 ѥ · комисъ рече почти си старость҆ и҅ о̑у-
1114109 срамьꙗи҅ сѧ сѣдинъ свои҅хъ · и҅ пожьри
1114110 великоуо̑умоу богоу а҅склипию̑ ·
1114111 Мѫченикъ глагола : шесть҆ на десѧте
1114112 лѣтъ сътворихъ въ а҅нагность҆ствѣ ·
1114113 почитаѩ кн҄игꙑ божиѩ҆ · и҅ дъва де-
1114114 сѧти и҅ о҅смь҆ лѣтъ сътворихъ почи-
1114115 таѩ христосово е҅ѵа҅гг҄елиѥ · и҅ три лѣ-
1114116 та сътворихъ въ презвѵтеръствѣ о̑у-
1114117 чѧ божиѭ̑ силѫ · и҅ капиштемъ не по-
1114118 жръхъ · а҅ нꙑн҄ѣ ли велиши ми подобꙿ-
1114119 ноуо̑умоу тебѣ нечоувь҆ствъноуо̑у-
1114120 моу бѣсоу пожръти · да а҅ште о̑убо хо-
1114121 штеши да пожьрѫ ѥ҅моу · то и҅дѣвѣ въ
1114122 цръкꙿвиште и҅ждеже стои҅тъ богъ
1114123 твои҆ · и҅ пожьрѫ ѥ҅моу · Комисъ глаго꙯-
1114124 ла нъ своѭ̑ славѫ и҅матъ великꙑи҆
1114125 богъ а҅склипии҆ · и҅ а҅ште не прии҅метъ
1114126 ть҆мь҆ꙗ҅нь҆наа҅го каждениꙗ ни жръ-
1114127 твъ · то не можеши вь҆нити въ цръкъ-
1114128 ве · бѣа҅хѫ же въ цръквишти томъ
1114129 змиѥ҅ве живѫште · и҅ жърь҆ци ѥ҅дно-
1114130 ѭ̑ лѣта сладь҆ка брашна подаꙗ҅хѫ
1114201 и҅мъ · Глагола свѧтꙑи : и҅дѣмъ въ црь҆-
1114202 къве · да а҅ште не прииметъ мене · ни
1114203 дастъ вь҆нити въ црь҆къве · то тъгда
1114204 ѳь҆мь҆ꙗнъ вьзьмъ и҅ жрътвꙑ възда-
1114205 мъ ѥ҅моу · и҅дѫштоу же комисоу и҅ съ
1114206 народомъ многомъ · и҅ свѧтоуо̑умоу ·
1114207 и҅ приближаѭ̑штоу сѧ мѫченикоу
1114208 къ црь҆кꙿвиштоу · не сътръпѧште
1114209 звѣриѥ҅ тии҆ силꙑ мѫченика · и҅ сла-
1114210 вꙑ сѫштѧѩ҆ на н҄емь҆ · свистаниꙗ и҅
1114211 мѧтежѧ · твораа҅хѫ въ црь҆къвишти ·
1114212 ꙗ҅коже цръквиштоу зꙑбати сѧ · а҅кꙑ
1114213 дѫбоу о҅тъ вѣтра зꙑбь҆ѭ̑штоу сѧ ·
1114214 видѣвъ же комись҆ и҅ народи о҅тъбѣ-
1114215 жашѧ · и҅ глагола комись свѧтоуо̑у-
1114216 моу : видиши ли старьче ꙗ҅ко вели-
1114217 ка сила ѥ҅стъ · и҅ не приѥмь҆ѥ҅тъ ни-
1114218 когоже вь҆нити безъ ѳь҆миꙗ҅на ·
1114219 глагола правь҆дьникъ : повели жъ-
1114220 рь҆цоу своѥ҅моу да о҅тврь҆зетъ црь҆къ-
1114221 ве · и҅ а҅зъ вь҆нидѫ · тъгда повелѣ ко꙯-
1114222 мисъ жь҆рьцоу да о҅тврь҆зетъ · и҅нъ
1114223 же нѣкто жь҆рецъ и҅менемь҆ вита-
1114224 лии҆ · глагола : мол҄ѫ сѧ вашеи҆ свѣть҆-
1114225 лѣи власти · не могѫ о҅тврѣсти бе-
1114226 съ ѳь҆мьꙗ҅на и҅ жрьтвꙑ · великъ бо
1114227 гнѣвъ ѥ҅стъ о҅тъ бога а҅склипиꙗ҆ ·
1114228 тъгда прии҆мъ жь҆рьцъ ть҆миꙗ҅нъ
1114229 принесе · и҅ о҅твръзъ црькъве а҅биѥ҆
1114230 о҅тъбѣже · тъгда глагола комисъ
1115101 праведь҆никоу : старьче · а҅ште прѣо҅-
1115102 бидиши и҅ можеши вь҆нити вь҆ црь҆къ-
1115103 ве то вь҆ниди · приближивъшоу же сѧ
1115104 с꙯тоуо̑умоу · и҅ сътворивъ христосово
1115105 знамениѥ҆ на челѣ своѥ҅мъ · вь҆ниде
1115106 въ цръкъве · и҅ сташѧ звѣриѥ непо-
1115107 стѫпь҆ни · помоли же сѧ свѧтꙑи гла-
1115108 гол҄ѧ : Благословь҆ѥ҅нъ ѥ҅си господи бо-
1115109 же · и҅же рабомъ твоимъ дании҅ломъ
1115110 съвръгꙑи змиꙗ · и҅ змиꙗ҆ о̑убивꙑи҆ ·
1115111 такожде господи · и҅ при мь҆нѣ грѣшь҆-
1115112 нѣѣмъ твоѥ҅ѭ̑ силоѭ̑ · и҅ твои҅мъ бо-
1115113 жь҆ствомъ звѣри сиѩ о̑умори · да про-
1115114 славитъ сѧ имѧ твоѥ свѧтоѥ · и҅злѣ-
1115115 зошѧ же звѣриѥ вънъ црь҆къве повелѣ-
1115116 нии҅мъ правь҆дника · и҅ вь҆слѣдьство꙯-
1115117 вашѧ ѥ҅го · ни ѥ҅дꙿного о҅тъ чловѣкъ
1115118 врѣдѧште · видѣвъше же народи и҅
1115119 комисъ звѣри и҅злѣзъшѧ вь҆нъ и҅
1115120 цръкве · о҅тъбѣгошѧ · тъгда глаго-
1115121 ла и҅мъ свѧтꙑи҆ : почто то бѣгаѥ҅те ·
1115122 не бои҅те сѧ сто҅ите · и҅ нꙑнꙗ о̑узь҆рите
1115123 ꙗ҅ко силоѭ̑ божиѭ̑ и҅змърѫтъ · на-
1115124 чѧшѧ же змиѥ҅ве глаголати чловѣчь҆-
1115125 скꙑ гласꙑ : комисе почто приведе въ
1115126 градъ сии҆ · правьдивааго сего мѫжа
1115127 да нꙑ погоубитъ · и҅ тꙑ не о̑успѣѥ҅-
1115128 ши ничсоже · Слꙑшавъ же комисъ
1115129 гласъ звѣрии · о̑убоꙗ сѧ · и҅ хотѣа҅-
1115130 ше бѣжати · и глагола мѫченикъ :
1115201 не бои҅ сѧ бꙑлꙗ · се бо о̑уже и҅змь҆рѫтъ ·
1115202 въздоунѫ же на н҄ѧ правь҆дникъ · и҅
1115203 падъше прѣдъ ногама ѥ҅го расѣда-
1115204 шѧ сѧ · ꙗ҅коже о҅тъ пл҄ѵска того мьнѣ-
1115205 ти вь҆сѣмъ ꙗ҅ко громъ бꙑстъ ·
1115206 Глагола же свѧтꙑи҅ а҅ртемонъ види-
1115207 ши ли бꙑлꙗ · чьсти вашѧ · како си-
1115208 лоѭ̑ божиѥ҅ѭ̑ и҅ господа нашего і꙯с х꙯са
1115209 и҅змь҆рѣшѧ · о̑ужасьнъ же бꙑвъ ко-
1115210 мисъ ꙗ҅ко безъ жъзла и҅ безъ о҅рѫжи-
1115211 ꙗ и҅змори ѩ · бѣахѫ бо въ широтѫ
1115212 пѧти лакътъ · а҅ въ длъготѫ два де-
1115213 сѧти ти пѧти лакътъ ·
1115214 Видѣвъ же старѣи҅шина жь҆рь҆чь҆скъ
1115215 вьздвигъ гласъ великъ глагола :
1115216 Великъ богъ крьстиꙗньскъ · и҅ вели-
1115217 ка слава мѫжа сего · ꙗ҅ко твоѥ҅ѭ̑ си-
1115218 лоѭ и҅змори звѣри сиѩ · припадъ
1115219 же къ ногама с꙯тааго глагола : ра-
1115220 бе бога живааго мол҄ѫ ти сѧ не о҅тъ-
1115221 стѫпьѭ о҅тъ тебе · знаменаи҅ мѧ
1115222 силоѭ̑ бога твоѥ҅го · да бѫдѫ съврь҆-
1115223 шено о҅бь҆чѧ стада твоѥ҅го · доселѣ
1115224 бо прѣлиштаа҅хъ сѧ · надѣѩ҅ сѧ на
1115225 капишта · и҅ на звѣри сиѩ · о҅тъшъ-
1115226 дъшоу же народоу и҅ кнѧзоу · не трь҆-
1115227 пѧштоу срама · повелѣ свѧтаа҅го
1115228 вести на сѫдиште · да прѣдъ народо-
1115229 мъ въпрашаѥ҅тъ ѥ҅го · приведеноу
1115230 же бꙑвъшоу мѫченикоу · глагола
1116101 к н҄емоу комисъ : тако ми великѫѭ̑
1116102 богꙑн҄ѫ а҅ртемѫ · и҅ двоѥнадесѧте-
1116103 лоучь҆ноѥ сльнь҆це · а҅ште ми не и҅спо-
1116104 вѣси коѥ҅ѭ̑ силоѭ̑ и҅змори нарочитꙑ-
1116105 ѩ сиѩ змиѩ · то мѫчѫ тѧ по вьсѣмъ
1116106 о̑удомъ · свѧтꙑи҆ а҅ртемонъ глаго-
1116107 ла силоѭ̑ христосовоѭ̑ · и҅ рафаи҅ла
1116108 а҅рхагг҄ела звѣри сиѩ и҅зморихъ · ко-
1116109 мисъ глагола распѧтꙑи нашимъ
1116110 родомъ · ѥ҅да можетъ силѫ и҅мѣти ·
1116111 Свѧтꙑи а҅ртемонъ глагола : о҅мраче-
1116112 не о̑умомъ · змиѥ҆ о҅бьветь҆шавьші-
1116113 ꙗ · рабе дь҆бри о҅гн҄ьнꙑѩ · ѥ҅ште ли
1116114 сѧ о҅тъмештеши не хотѧ слꙑшати ·
1116115 ꙗ҅ко силоѭ̑ божиѥ҅ѭ̑ звѣриѥ и҅змь-
1116116 рѣшѧ · тъгда повелѣ комисъ : же-
1116117 лѣзнъ о҅дрь҆ць҆ раждешти · и҅ о҅тъ
1116118 пльтии ѥ҅го о̑удꙑ о҅търѣзовати ·
1116119 и҅ глагола кꙿ н҄емоу комись : види-
1116120 ши ли старче · како пльти твоѩ нꙑ-
1116121 н҄ѣ трошѧтъ сѧ огн҄емъ · правьдни҆-
1116122 къ же вь҆зь҆рѣвъ на небо глагола :
1116123 господи исоу хрь҆сте не прости нечі-
1116124 стааго комиса · ѥ҅лма дръзнѫ на
1116125 мѧ се сътворити ми · нъ виждъ го-
1116126 споди · ꙗ҅ко и҅мене твоѥ҅го ради се
1116127 приѥ҅мь҆ѭ̑ · даждъ ми о̑убо тръпѣ-
1116128 ниѥ · да до конь҆ца о҅срамитъ сѧ ·
1116129 о̑услꙑши боже молитвꙑ раба сво-
1116130 ѥ҅го · и҅ мол҄ениꙗ моѥ҅го господи савао҅ѳꙿ ·
1116201 ꙗ҅ко тꙑ ѥ҅си богъ ѥ҅динъ надъ вь҆сѣми
1116202 цѣсарь҆ствиими насел҄енꙑѩ · тꙑ бо ѥ҅-
1116203 си сътворилъ господи небо и҅ земь҆ѭ̑ ·
1116204 и҅ вь҆се чоудимоѥ подъ небесемь҆ · и҅ госпо-
1116205 дь ѥ҅си вьсѣмь҆ и҅ нѣстъ никтоже про-
1116206 тивѧи сѧ тебѣ · милостиѭ̑ твоѥ҅ѭ̑
1116207 господи съпаси мѧ · тꙑ бо о҅свѧти о҅-
1116208 бразъ о҅трока своѥ҅го заклана бе зъ-
1116209 лобꙑ а҅вел҄а · и҅ о̑управи на вꙑсотѫ ·
1116210 възводѧ въгодь҆ника своѥ҅го е҆н҄ѡха ·
1116211 съвръши же к҄ивотъ и҆ съхрани прѣ-
1116212 подобь҆нааго ноꙗ҆ · възвꙑши же бла-
1116213 гословь҆ѥ҅нии҅мъ чистителꙗ мелхи-
1116214 седека · и҅ жрътвами и҅скоушенаа-
1116215 го прослави а҅враа҅ма · о̑умножи же о҅
1116216 сѣмени чѧдъ славънааго їа҅кова ·
1116217 изъхвати же и҅зъ о҅гнѣ палѧшта
1116218 любострань҆нааго лота · крѣпькаа-
1116219 го же трь҆пѣнии҅мъ оублажилъ ѥси
1116220 їѡ̑ва · твоѥѭ̑ же вол҄еѭ̑ въздръжа-
1116221 ниімъ їѡ̑сифъ пльтьнꙑѩ побѣді
1116222 страсти · вь҆звеличи сѧ на врагꙑ
1116223 доброчьстиѥмъ · въгодьникъ тво-
1116224 и моѵ̈си · тако вьси въправьдивъ-
1116225 ше сѧ · хвалѧтъ тебе прославь҆шаа-
1116226 го ѩ бога · и҅ а҅зъ господи боже мои҆
1116227 твои рабъ мол҄ѫ ти сѧ : помилоуи҅
1116228 мѧ твоѥ҅ѭ̑ милостиѭ̑ · и҅ помози мі
1116229 своѥ҅ѭ̑ силоѭ · и҅ то глагол҄ѫштоу
1116230 правь҆дь҆никоу · ѥ҅дина о҅тъ мь҆нии҆
1117101 сѫштиихъ въ лао҅дик҄ии҆ · вь҆ пискоу-
1117102 пи градѣ · и҅слѣдивъши въ слѣдъ
1117103 ѥ҅го приде въ к҄есариѭ̑ · и пришъдъ-
1117104 ши посрѣдоу народа · припаде къ но꙯-
1117105 гама свѧтааго мѫченика · и҅ лизаа-
1117106 ше нозѣ ѥ҅го · и҅ ставꙿши противѫ комі-
1117107 соу гласомъ чловѣчь҆скомъ глагола :
1117108 скврь҆нь҆ниче и҅ неподобь҆ниче · сꙑне
1117109 диꙗ҅вол҄ь · подроуже о҅гню · ѫ҅жико ть҆-
1117110 мѣ · почꙿто мѫчиши тако соуровѣ · ра-
1117111 ба божиꙗ а҅ртемона · се бо мь҆нѣ диви-
1117112 ю̑моу животоу въ поустꙑн҄и живъшꙋ ·
1117113 нꙑн҄ѣ же мѫжемъ симъ посълана бꙑ-
1117114 хъ въ градъ · дь҆несь҆ же дъва дьни ѥ҅-
1117115 ста о҅тън҄елиже и҅зидохъ и҅з града е҅пи-
1117116 скоупь҆ꙗ · вь҆зискаѭ̑шти и҅слѣдѧ-
1117117 шти моѥ҅го господина · доухомь бо
1117118 свѧтꙑи҅мъ ноудима ѥ҅смъ · о҅бли-
1117119 чити ти зълꙑѩ҆ мꙑсли · се же вѣдꙑ
1117120 бѫди бꙑл҄ꙗ · ꙗ҅ко рабъ божии҆ а҅ртемо-
1117121 нъ · о҅тъмь҆штенъ бѫдетъ · дь҆вѣ бо꙯
1117122 птици въвръжете тѧ въ клокоштѫ-
1117123 штъ конобъ · и҅ пль҆ти твоѩ вь҆сѧ съвь҆-
1117124 рѧтъ и҅ сокомъ сѧ сътворѧтъ · ꙗ҅ко
1117125 правь҆дина мѫжа и҅ прѣподобьна
1117126 христосова · тако соуровѣ мѫчилъ
1117127 ѥ҅си · разгнѣвавъ же сѧ комисъ · ꙗ҅-
1117128 ко дивиимъ животомъ слꙑшитъ ·
1117129 повелѣ вои҅номъ свои҅мъ · да пробо-
1117130 дѫтъ ѭ̑ · о҅на же велми о҅тъскочивъши
1117201 изиде вь слѣдъ състольника кнѧжа · и҅ а҅-
1117202 биѥ и҅здꙑха · печаленъ же бꙑвъ коми-
1117203 съ о҅ бꙑвъшии҅мъ · въставъ о҅тъ сѫди-
1117204 шта и҅де въ преторъ · и҅ на о̑утрь҆н҄ии дьнь҆
1117205 повелѣ сътворити конобъ · и҅ вꙿложи-
1117206 ти вь нь пь҆целъ и҅ разварити ї · и҅ съ-
1117207 вѧзавъше с꙯таа҅го а҅ртемона стръмо-
1117208 главь҆ · въврѣшти и вь҆ нь҆ · да въскорѣ
1117209 и҅збѫдетъ ѥ҅го · пришъдъшѧ же
1117210 слоугꙑ глаголашѧ комисоу · ꙗ҅ко-
1117211 же повелѣ сътворихомъ · клокоште-
1117212 тъ конобъ и҅ вънъ соваатъ · не и҅мъ
1117213 же и҅мъ вѣрꙑ комисъ · глагола и҅дѣ-
1117214 мъ да видимъ дѣло · и҅ тако да при-
1117215 веденъ бѫдетъ сѣдинавꙑи старь҆-
1117216 цъ · сѣдѧштоу же комисоу на коле-
1117217 сници · и҅ приближаѭ̑штоу сѧ ѥ҅мꙋ
1117218 къ конобоу · напрасно сь҆ небесе при-
1117219 доста дъва а҅гг҄ела въ о҅бразѣ о҅рълоу ·
1117220 и҅ похвативъша комиса о҅тъ коле-
1117221 сницѧ въвръгоста и въ конобъ · и҅ ве-
1117222 лми съвь҆рѣ ꙗ҅коже ни кости ѥ҅го о҅-
1117223 брѣсти сѧ · бѣа҅ше же свѧтꙑи мо-
1117224 лѧ сѧ и҅ прѣклонивъ колѣнѣ · та-
1117225 ко глаголааше г꙯и тꙑ моѥ прибѣ-
1117226 жиште ѥ҅си · о҅тъ скръби о҅дръжѧ-
1117227 штѧѩ҅ мѧ · и҅ тꙑ господи истръгꙑ-
1117228 и нозѣ мои о҅тъ сѣти ловѣштии҅хъ
1117229 мѧ · видѣвъше же вои҅ни и҅ вь҆сь наро-
1117230 дъ бꙑвъшеѥ҆ · о҅тъбѣжашѧ · и҅ о҅ста
1118101 свѧтꙑи҆ ѥ҅динъ на н҄емъже бѣ мѣстѣ ·
1118102 тъгда свѧтꙑи прѣклонивъ колѣнѣ ·
1118103 и҅ помоли сѧ на мѣстѣ томъ · и҅ и҅скꙑ-
1118104 пѣ множьство водъ много ·
1118105 Пришьдъ же жь҆рецъ виталии҆ · глаго-
1118106 ла блаженоуоумоу мѫченикоу : пра-
1118107 вьденъ сѫдъ божии҆ · ꙗ҅ко не дастъ прѣ-
1118108 подобьноуо̑умоу своѥ҅моу видѣти
1118109 и҅сть҆лѣниꙗ҆ · даждъ и҅ мьнѣ годподі
1118110 бан҄ѫ бесть҆лѣнь҆нѫѭ̑ · и҅ моли сѧ за
1118111 мѧ да и҅збѫдѫ грѣхъ мои҅хъ · и҅ бѫдѫ
1118112 ѥ҅моу и҅стинънꙑи҆ робичиштъ · не о҅-
1118113 тъстѫпьѭ̑ отъ тебе · ни о҅тъ разоу-
1118114 ма хрисостова · хотѧштоу же кръсти-
1118115 ти сѧ виталию̑ · дъва мѫжа въ бѣ-
1118116 лахъ ризахъ сьнидоста къ водѣ · и҅
1118117 възложиста рѫцѣ свои на главѫ ѥ҅го꙯ ·
1118118 и҅ о҅свѣтиста и҆ · свѧтꙑи҅ же а҅ртемо꙯-
1118119 нъ стоꙗ҅ше посрѣдѣ и҅хъ · и҅ и҅зъхо-
1118120 дѧштоу виталиѵ̈ и҅з водꙑ · пода-
1118121 стъ ѥ҅моу рѫкѫ мѫченикъ · вита-
1118122 лии҅ же поꙗ҅ше глагол҄ѧ : господь҆ свѣ-
1118123 тител҄ь мои и҅ съпасъ мои҆ · кого о̑убо-
1118124 ѭ̑ сѧ · въ тъ же ноштъ гласъ бꙑстъ
1118125 сь҆ небесе глаголѧ : рабе вꙑшьн҄ѣа҅го꙯
1118126 и҅ съпричѧсть҆ниче христовъ а҅рте-
1118127 моне · и҅зиди и҅з града того и҅ и҅ди
1118128 въ а҅сиѭ̑ · на мѣсто рекомоѥ вѵли ·
1118129 ѥ҅же ѥ҅стъ при мори · тоу бо о҅брѧште-
1118130 ши а҅леѯандра · и҅ ѥ҅го матере пѵрониѭ̑ ·
1118201 посълана бо ѥ҅ста и҅ та тамо · и҅ бѫдеши
1118202 и҅ тꙑ о҅чиштаѩ многꙑ о҅тъ бѣсъ · и҅ о҅тъ
1118203 ѩ҅зь҆ различь҆нꙑи҅хъ · тебѣ бо тоу ѥ҅-
1118204 стъ дано прославити сѧ чловѣкꙑ · мно-
1118205 зи бо прѣль҆штени бꙑшѧ тоу не вѣ-
1118206 дѫште славꙑ христосовꙑ · о̑утроу
1118207 же бꙑвъшоу вь҆си сь҆нидошѧ сѧ крь҆ште-
1118208 нии҆ · и҅ прии҅мъ блаженꙑи хлѣбъ и҅
1118209 разломивъ · и҅ чашѫ налиꙗвъ дастъ
1118210 и҅мъ глаголѧ : сии хлѣбъ тѣло ѥ҅стъ
1118211 христосово · и҅ чашѫ · се крь҆вь ѥ҅стъ
1118212 пролиꙗ҅наꙗ за нашѧ доушѧ · блюдѣ-
1118213 те сѧ чѧда · да никтоже васъ о҅тълѫ-
1118214 читъ о҅тъ любь҆ве христосовꙑ · твръ-
1118215 дѣ стои҅те · мь҆нѣ бо повелѣно ѥ҅стъ
1118216 и҅ти въ а҅сиѭ̑ · Слꙑшавъ же е҅пискоу-
1118217 пъ а҅натолии҆ к҄есарии҅скаго града ꙗ҅-
1118218 ко кръстишѧ сѧ о҅ть҆ н҄его мнози · и҅ а҅-
1118219 ко о̑учитъ словеси и҅стиньноуо̑умоу ·
1118220 и҅зъшъдъ и҅зъ црь҆къве съ народомъ
1118221 многомъ · и҅де къ правь҆дникоу а҅рте-
1118222 моу цѣловатъ ѥ҅го · и҅ потомь҆ помо-
1118223 ли сѧ е҅пискоупъ съ свѧтꙑи҅мъ · и҅ о̑у-
1118224 красишѧ мѣсто то · и҅ждеже бѣ мѫ-
1118225 ченикъ пострадалъ · и҅ сътворишѧ
1118226 цръкъве · и҅ многꙑ кръштенꙑѩ о҅-
1118227 тъ мѫченика · постави попꙑ и҅ ди-
1118228 ꙗ҅кꙑ · и виталиꙗ҆ постави е҅пискоу-
1118229 па · и҅ дастъ ѥ҅моу палестинъскꙑѩ
1118230 странꙑ · нарече же мѣстоу томоу и҅мѧ
2001101 жърицемъ · и҅ мь҆нѣ бѫдетъ страдати по-
2001102 дроужиꙗ и волѧ своѥѩ · а҅ твоѭ̑ шиѭ̑ бра-
2001103 двиѭ̑ о҅тъсѣкнетъ · къ семоу на земи
2001104 ми бесѣдоуѥши и҅ прѣдъ двьрьми клѣ-
2001105 ти моѥѩ · а҅ сь небесе зѧть о҅бѣштаваѥ҅-
2001106 ши ми привести · то коѥ ѥ҅стъство небе-
2001107 сънꙑихъ брака желѣѥ · вь҆са небесънаа
2001108 доухове сѫтъ бес пльти ·
2001109 и҅ а҅гг҄елъ о҅тъвѣшта : пльть҆нꙑи҅хъ дѣ-
2001110 лма и҅ беспльть҆нꙑи҅хъ сꙑнъ вꙑшь҆нꙗ-
2001111 го наречетъ сѧ · дѣвица рече о҅тъкѫдоу ꙋбо꙯
2001112 и҅матъ о҅ть҆ца и҅мѣти · о҅тъ мене хотѧ-
2001113 и҅ сѧ ꙗ҅коже глагол҄еши родити · и҅ а҅гг҄елъ
2001114 о҅тъвѣшта : се то ти ѥстъ дивно и҅ мѫ-
2001115 жа не знаѥ҅ши · и҅ родиши ѥ҅гоже глагол҄ѫ ·
2001116 и҅ сиротоѭ̑ дѣтишть҆ не бѫдетъ · и҅ и҅з ѫ-
2001117 тробꙑ твоѥѩ и҅зидетъ · и҅ двьрии не
2001118 врѣдитъ · и҅ дѣвицеѭ̑ пакꙑ бꙑти не
2001119 погоубиши · и҅ дои҅ти имаши родивъ-
2001120 шааго сѧ · и҅ бога и҅сповѣси отъ тебе ро-
2001121 дивъшааго сѧ · и҅ на рѫкоу носити и҅ма-
2001122 ши младеништь · и҅ на херовимѣ и о̑у-
2001123 зьриши · семоу бо о҅тъ тебе родивъшоу̑-
2001124 моу сѧ дѣвице · дастъ г꙯ь богъ столъ
2001125 давꙑда о҅тьца ѥ҅го · и҅ цѣсарьствоу ѥ҅-
2001126 го не бѫдетъ конь҆ца ·
2001127 Дѣвица о҅тъвѣшта : и҅ не хотѧ глагол҄ѧ
2001128 и҅ тꙑ съблазни сѧ · твоꙗ о̑уста тебе
2001129 оглаголашѧ · свои о̑устьнѣ тебѣ бꙑ-
2001130 ста о҅бличениѥ · тократь҆ глагола :
2001201 сꙑнъ вꙑшьнꙗго наречетъ сѧ родѧи҅ сѧ ·
2001202 а҅ нꙑнꙗ глагол҄еши сꙑнъ даѵидовъ · чꙿто
2001203 се слово · ѥ҅гда хоштеши мои о̑умъ на небе-
2001204 са вьзнесеши · и҅ ѥгда хоштеши на земь҆ѭ̑
2001205 сь҆несеши · коѥ҅моу вѣрѫ и҅мѫ · прь҆воуꙋ-
2001206 моу ли и҅ли вътороуо̑умоу реченоуоумꙋ ·
2001207 глагол҄еши бо · ꙗ҅ко дастъ ѥ҅моу г꙯ь богъ
2001208 столъ даѵи҅да о҅ть҆ца ѥ҅го · и҅ цѣсарь҆ствꙋ
2001209 ѥ҅го не бѫдетъ коньца · Никтоже вь
2001210 цѣсарихъ бꙑстъ бе съмрьти · Никто-
2001211 же о҅бьштааго конь҆ца о̑убѣжа · вь҆сѧ
2001212 прѣставь҆ꙗтъ владꙑка бесъмрь҆ть-
2001213 нꙑи҆ · вь҆сѣхъ и҅змрь҆мьрѫтъ чръвьѥ · ни-
2001214 кꙿтоже о҅тъ цѣсарь вратъ а҅довъ о̑убѣжа ·
2001215 никтоже того прѣскочи сѣтии · никто꙯-
2001216 же того мрѣжь гонезнѫ · Ни сао̑улъ
2001217 пръвꙑи поновивꙑи цѣсарьскꙑи҆ вѣнь҆-
2001218 ць · ни даѵи҅дъ рогомъ ꙗ҅вьѥ҅нꙑи досто-
2001219 и҅нъ цѣсарьствию̑ нареченъ · ни самоу-
2001220 ил҄ь и҅же цѣсаремъ о҅ть҆ць҆ масломъ дрѣ-
2001221 вѣнꙑи҅мъ познаваѩи҅ недостои҅на ·
2001222 ни со꙯лом҄ѡнъ прѣмѫдрꙑи · и҅же ножемъ
2001223 о҅бличи зазора лъжѧ · ни е҅зек҄иꙗ҅ и҅же сл꙯ъ-
2001224 зами възврати съмрь҆ти нарѣчиѥ · то
2001225 како мои сꙑнъ цѣсарьствовати и҅мать҆
2001226 вь вѣкꙑ · и҅ а҅гг҄елъ о҅тъвѣшта : се бо
2001227 то ти ѥ҅стъ мариѥ҆ дивно и҅ таи҅но · ꙗ҅ко
2001228 вь҆си о̑умрѣшѧ а҅ твои҆ сꙑнъ съмрь҆ть҆
2001229 побѣдитъ · мрътвꙑѩ въставитъ · гро-
2001230 бꙑ о҅тврь҆зетъ · а҅довꙑ клоучѧ съкроу-
2002101 шитъ · многа тѣлеса о̑умъръшиихъ вь҆-
2002102 скрѣситъ · о҅тъ бесъмрьть҆на бо родивъ сѧ
2002103 съмрьть҆ о̑уморитъ · не мози не вѣровати
2002104 да не въ винѫ въпадеши · о҅ н҄емъ бо гла-
2002105 гол҄ѫ · о̑уже въ твоѭ̑ ѫ҅тробѫ слꙑшании҆-
2002106 мъ въскочи · твоѥѩ҆ ѫ҅тробꙑ поновьѥ҅-
2002107 ниꙗ творѣ · и҅ дѣвица рече : да ти ѥ҅моу
2002108 вѣрѫ и҅мѫ · пръвоѥ ми о҅бличи · како
2002109 и҅ сꙑнъ вꙑшь҆н҄ꙗго и҅ сꙑнъ даѵидовъ ·
2002110 ѥ҅же о҅тъ мене хоштетъ сѧ ꙗ҅коже глагол҄е-
2002111 ши родити сѧ на земи · ѥ҅моуже мѣниши
2002112 бꙑти безъ о҅ть҆ца · то како дъва о҅ть҆ца на-
2002113 рече · и҅ а҅гг҄елъ рече прь҆воѥ҆ вꙑкни ти тъ-
2002114 гда пь҆ри сѧ · ѥ҅гда ти рекѫ сꙑнъ вꙑшь҆н҄ꙗ-
2002115 го · прѣжде вѣкъ бе страсти родивъшааго ·
2002116 о҅ть҆ца назнаменахъ · ѥ҅гда рекѫ сꙑнъ да-
2002117 ѵидовъ · пон҄е тꙑ ѥ҅си о҅тъ о҅тьца даѵи҅до-
2002118 ва тѣмь глаголахъ · прии҅мши и҅звѣсто
2002119 слово бесѣдꙑ моѥ҅ѩ храни · и҅ а҅зъ бо робъ то-
2002120 го ѥ҅смъ · ѥ҅гоже тꙑ и҅маши зь҆рѣти а҅кꙑ
2002121 бога вь҆ себѣ дѣлаѭ̑шта · и҅ поуштенꙑи҆
2002122 к н҄еи а҅ггелъ сице бесѣдовавъ о҅стави ѭ̑ ·
2002123 и҅ мариꙗ вь҆ себѣ си размꙑшлꙗше · повѣдѣ
2002124 ли се їѡ̑сифоу · и҅ли паче съкрꙑѭ̑ таи҅но-
2002125 ѥ се · е҅да бѫдетъ сълъгалъ приходивꙑи҆ ·
2002126 почто ми гнѣвити ѩ҅зꙑкъ старцоу · и҅ ꙗ҅-
2002127 коже сего сѵмь҆нѣа҅ше сѧ · ѫ҅троба дьмѣꙿ-
2002128 ше сѧ · и҅ младеништь ѫ҅трь҆ движаа҅ше
2002129 сѧ · мариꙗ҅ же чꙿто сътворити не о̑умѣа҅-
2002130 ше · многꙑ ризꙑ на ѫ҅тробѣ полагаѭ̑шти ·
2002201 їѡ̑сифа гонезнѫти хотѣаше · нъ не можаꙿ-
2002202 ше града о̑укрꙑти връхоу горꙑ стоѩ҅шта ·
2002203 їѡ̑сифа тъкнѫ видѣниѥ ѫ҅тробꙑ · и҅ и҅зꙿ-
2002204 ница вь҆зираѩ дѣвичѫ ѫ҅тробѫ съмотрѣꙿ-
2002205 ше · въпрашати хотѣа҅ше · тоже мльча-
2002206 ти ѥ҅моу ноужда бѣаше · и҅ о҅укрꙑти хо꙯-
2002207 тѣа҅ше а҅кꙑ продавъшоуо̑умоу дѣвъ-
2002208 ства съсѫдъ · тоже пръваꙗ жизнь ста-
2002209 вь҆ꙗше · да о̑уже своѭ̑ доушѫ печалиѭ̑
2002210 томь҆ꙗ҅ше · ѡ̑ горе мьнѣ рече · что съ-
2002211 творѫ а҅зъ · лице дѣвиче · ходъ дѣвичъ ·
2002212 о҅чи дѣвичи · о҅склабь҆ѥ҅ниѥ дѣвиче ·
2002213 бесѣда дѣвича · а҅ ѫ҅троба не дѣвича · нъ
2002214 матерѣ · не могѫ тръпѣти · да ꙗ҅вь҆ѭ̑
2002215 дѣло · таче а҅ште о҅бличѫ мариѭ̑ · сра-
2002216 мъ о҅бь҆шть · възъпь҆ѭ̑ ли зовꙑ то боѭ̑
2002217 сѧ · ѥ҅да како бе сѣмене дѣтиштоу о҅ба-
2002218 дител҄ь бѫдѫ · нѣ никтоже дѣтиштꙋ
2002219 о҅бадител҄ь · ѥ҅лꙿма не и҅матъ родѧи҅ сѧ
2002220 вс҆ѣа҅въшаа҅го и҆ · въсѣко ми ѥ҅стъ и҅ гла-
2002221 голати и҅ мльчати бѣда · чꙿто о̑убо сътво-
2002222 рѫ призъвавъ ли въпрашаѭ̑ · и҅ли прѣ-
2002223 жде въпрошениꙗ о҅бличѫ · нъ писаниѥ҆
2002224 сь҆вѣдѣтел҄ьствоуѥ҅тъ глагол҄ѧ : о҅бли-
2002225 чи а҅ да не сътвори · възъвавъ ѭ гнѣвъ-
2002226 номъ лицемъ · сѫди въ ѫ҅тробѣ сѫштоуꙋ̑-
2002227 моу · сѫдии сѣдѣа҅ше · повѣждъ ми
2002228 рече ѡ̑ мариѥ҆ · что се бꙑстъ не потаи҆
2002229 мене ѥ҅же ти сѧ сълоучи · нѣ сьде нико-
2002230 гоже сеѩ бесѣдꙑ слꙑшѧ · вѣдѣ храни-
2003101 ти таи҅ноѥ҅ · никомоуже сего нѣ слꙑша-
2003102 ти · тъчьѭ̑ мь҆нѣ ѥ҅дномоу повѣждъ ·
2003103 о҅тъкѫдоу се ѥ҅стъ · семоу о҅ть҆ца покажи
2003104 ми · да тѧ проштѫ грѣха · милости бо
2003105 достои҅на бѫдеши · а҅кꙑ помꙑсломъ
2003106 прѣдолѣна жена ·
2003107 Тъгда чистаꙗ дѣвица мариꙗ · плачѫ-
2003108 шти сѧ рече : а҅ште о҅ть҆ца семоу и҅штеши ·
2003109 не и҅маши никде о҅брѣсти · и а҅ште сиро-
2003110 тѫ мь҆ниши то и того о҅тъпаде · їѡ̑сифꙿ
2003111 рече : и҅ сълъгати мариꙗ не можааше ·
2003112 како бо ни сирота можетъ бꙑти ни о҅-
2003113 тьца и҅мѣти · мариꙗ рече : а҅ште и҅сти-
2003114 нѫ повѣдѣ не и҅меши ми вѣрꙑ · ѫ҅тро-
2003115 бꙑ зьриши · а҅ та%ѩштааго сѧ вь҆ н҄еи҆
2003116 не видиши · чрѣво съмотриши а҅ не по-
2003117 мꙑслиши · о҅тъ ѫ҅тробꙑ прѣжде дь҆нь҆-
2003118 ницѧ о҅тъ о҅ть҆ца родивъша сѧ тоу живѫ-
2003119 шта · а҅ште ти повѣдѣ ѥ҅же глагола а҅гг҄е-
2003120 лъ · речеши сама сѧ послоухъ себѣ твори-
2003121 ши · твоѥ послоушь҆ство нѣстъ и҅сти-
2003122 нъно · приведи кто слꙑша кто ли тоу сто-
2003123 ꙗ · приведи и҅стинънꙑ послоухꙑ · а҅ште
2003124 сего и҅штеши николиже не о҅брѧштеши ·
2003125 ѥ҅динъ бо ѥдинѣмъ къ ѥ҅днои҆ поуштенъ
2003126 бꙑстъ · и҅ ѥ҅дного родѧштааго сѧ дѣл҄ьма ·
2003127 ѥ҅динои҆ глагола : не бѣ никогоже · а҅ште
2003128 ли бꙑ кто бꙑлъ · то раждаѥ҅моуо̑умоу
2003129 сѧ о̑уто бꙑ хотѣлъ о҅тьцъ бꙑти ·
2003130 и҅ ꙗ҅коже не ѩ вѣрꙑ дѣвици · разоумѣвъши
2003201 жена · мариꙗ въ и҅нѫ мꙑсль приде · ти и
2003202 не хотѧшти рече : ѥ҅лми зѣло неи҅звѣ-
2003203 ста ѥ҅смъ · ти по и҅стинѣ ѫ҅троба мѧ прѣ-
2003204 даѥ҆ дѣтиштъ мѧ о҅бавь҆ꙗѥ въ ѫ҅тро-
2003205 бѣ скачѧ · почто паче сама гнѣвл҄ѫ їѡ̑-
2003206 сифа · да заражѫ млъчаниѥмъ о҅тъвѣ-
2003207 штаниѥ҆ · да съвѧжѫ млъчании҅мъ о̑у-
2003208 стьнѣ · ти съ агг҄еломъ невидимо съ-
2003209 пь҆рѫ сѧ · Къде си нꙑн҄ꙗ ѥ҅си и҅же радоу-
2003210 и҅ сѧ мьнѣ глагола · въ кꙑи҅хъ мѣстѣ-
2003211 хъ живеши повѣждъ · да тамо придѫ ·
2003212 ти о҅бѣшѫ сѧ вꙑи твоѥ҅и҆ · дондеже при-
2003213 шъдъ и҅звѣсто сътвориши їѡ̑сифоу ·
2003214 чии сꙑнъ се · иже въ моѥѩ ѫ҅тробꙑ по-
2003215 стел҄и и҅граѥ · не могѫ старь҆ца зь҆рѣти
2003216 подъ обѫзомъ коуꙗ҅ѭ̑шта · а҅ тꙑ кде
2003217 моудиши не вѣдѣ · приди ти за мѧ пь҆-
2003218 ри сѧ · Си марии҆ глагол҄ѫшти скоро а҅гг҄е-
2003219 лъ къ їѡ̑сифоу приде · и҅ и҅звѣстивъ сло-
2003220 во и҅згънати дѣвицѫ стави · не бои҅ сѧ
2003221 їѡ̑сифе · приѩ женѫ си · не бракоу о҅бь҆-
2003222 штънѫ · нъ божии҅хъ таи҅нъ строи҅нѫ ·
2003223 женѫ ти мѣн҄ѫ нъ о҅ть҆ць нѣси · о҅ть҆ца
2003224 на земи не и҅шти · ни на небеси матери ·
2003225 вьсего бо сиротъства ѥ҅стъство и҅збꙑ ·
2003226 ѥ҅динъ бо о҅тъ ѥ҅дного · ѥ҅дноѭ̑ прѣжде
2003227 вѣка роди сѧ · и҅ пакꙑ ѥ҅динъ о҅тъ ѥ҅ди-
2003228 ноѩ · ꙗ҅коже вѣстъ ѥ҅динъ раждаѥ҅тъ сѧ ·
2003229 Не сътѫжи марии҆ · не сътвори печали ѥ҅же
2003230 о҅тъ мариѩ · не и҅шти како да не тебе врѣ-
2004101 дитъ свѣтъ · ме мѧти ковьчегомъ · да не
2004102 кладеши ѥ҅же вь҆ н҄емъ · бес порока съсѫдъ ·
2004103 бе скврънꙑ хлѣвина · безъ възмѫште-
2004104 ниꙗ стьклѣница · безъ сѣмене порожде-
2004105 ниѥ҆ · без невѣсть҆ства дѣвица · безъ
2004106 чрътога чистаꙗ · безъ о҅тъсѣчениꙗ҆ ка-
2004107 мꙑ · заключенъ градъ · и҅сточь҆никъ пе-
2004108 чать҆лѣнъ · несѣта н҄ива · несаждена ло-
2004109 за · несъповѣдомо чоудо · неи҅зоумѣѥ҅мо
2004110 рождениѥ҆ · а҅ште ли не вѣроуѥ҅ши ми гла-
2004111 гол҄ѫштоуо̑умоу ти · врѣмене рождению̑
2004112 пожьди · да а҅ште вь҆стен҄етъ и҅ли въспла-
2004113 четъ сѧ мариꙗ҆ · а҅кꙑ и҅нꙑ женꙑ · чловѣ-
2004114 къ ѥ҅стъ а҅ не богъ пльтиѭ̑ · о҅тъ мариѩ
2004115 родѧи҅ сѧ · и҅ їѡ̑сифъ о҅тъвѣшта : а҅ште се
2004116 сице ѥ҅же глагол҄еши ѡ̑ а҅гг҄еле · въскѫѭ̑
2004117 разгнѣвашѧ сѧ ѩ҅зꙑци · и҅ людиѥ поо̑учи-
2004118 шѧ сѧ тъштетънꙑи҅мъ · и҅ а҅гг҄елъ рече :
2004119 а҅ште хоштеши навꙑкнѫти скоро навꙑ-
2004120 къни · господь҆ бо рече къ родѧштоуоумоу
2004121 сѧ : сꙑнъ ми ѥ҅си а҅зъ дь҆несь҆ родихъ тѧ ·
2004122 ꙗ҅ко томоу подобаатъ слава и҅ дръжава ·
2004123 чь҆сть҆ и҅ поклан҄ꙗниѥ · нꙑнꙗ · и҅ присно
2004124 и҅ вь вѣкꙑ вѣкомъ а҅мин ⁘
2004126 с꙯тааго їѡ̑ана златоо̑устаа҅го слово на благовѣште-
2004127 ниѥ богородици ·
2004128 Пакꙑ радости благовѣштениѥ · пакꙑ
2004129 свободѣ вь҆звѣштениѥ · пакꙑ възва-
2004130 ниѥ҆ пакꙑ възвраштениѥ҆ · пакꙑ веселиѥ ·
2004201 пакꙑ работꙑ и҅збавьѥниѥ҆ · а҅гг҄елъ съ дѣво-
2004202 ѭ̑ глагол҄етъ : пон҄еже къ женѣ глагола змиꙗ҆ ·
2004203 въ шестъи҆ мѣсѧцъ рече посъланъ бꙑстъ а҅-
2004204 гг҄елъ гаѵрии҅лъ о҅тъ бога : къ дѣвици о҅брѫ-
2004205 ченѣ мѫжоу · посъланъ бꙑстъ гаѵрии҅лъ
2004206 възвѣститъ вьсемоу мироу съпасениꙗ҆ ·
2004207 посъланъ бꙑстъ гаѵрилъ · носѧ а҅дамоу
2004208 наѱаниѥ҆ възвъваниꙗ҆ · посъланъ бꙑстъ
2004209 гаѵрии҅лъ къ дѣвици · да нечь҆сть жень҆-
2004210 ска родоу · вь чьсть҆ о҅братитъ · посъланъ
2004211 бꙑстъ гаѵрии҅лъ · подобь҆нь о̑уготовати
2004212 чистоуо̑умоу женихоу чрътогъ · посъла-
2004213 нъ бꙑстъ гаѵрии҅лъ · о҅брѫчити съзъда-
2004214 ниѥ҆ · съзъдавъшꙋо̑умоу ѥ · посъланъ бꙑ-
2004215 стъ гаѵрии҅лъ · къ доушевьнѣи҆ полатѣ ·
2004216 цѣсара а҅гг҄еломъ · посланъ бꙑстъ га-
2004217 ѵрии҅лъ къ дѣвици о҅брѫченѣи їѡ̑сифо-
2004218 ви · блюдомѣ же и҅соусови · посъланъ
2004219 бꙑстъ рабъ беспльтьнь · къ рабѣ непо-
2004220 рочьнѣ · посъланъ бꙑстъ свободь҆ о҅тъ
2004221 грѣха · къ не приѥмь҆ѭ̑штии и҅стьлѣ-
2004222 ниꙗ҆ · посъланъ свѣтило възвѣштаѩ
2004223 слъньце правьдьноѥ · посъланъ бꙑстъ
2004224 о̑утро и҅дꙑ прѣдъ свѣтомъ дьньнꙑим ·
2004225 посъланъ бꙑстъ гаѵрии҅лъ · вь҆звѣшта-
2004226 ѩ сѫштааго вь҆ нѣдрѣхъ о҅тъчихъ · и҅ на
2004227 рѫкоу матерню · посъланъ бꙑстъ гаѵри-
2004228 лъ съказати сѫштааго на прѣстолѣ ·
2004229 и҅ въ врь҆тьпѣ · посъланъ бꙑстъ гаѵриї-
2004230 лъ · възвѣштаѩ цѣсарь҆ско таиноѥ знаѥ҅-
2005101 моѥ҆ · а҅ не и҅спꙑтаѥ҅мо · таи҅ноѥ клан҄ꙗѥ҅-
2005102 мо · а҅ не прѣмѣримо · таи҅ноѥ богословесь҆-
2005103 ствоуѥ҅мо · а҅ не и҅спꙑтаѥ҅мо · таи҅но и҅спо-
2005104 вѣдаѥ҅мо · а҅ не мѣримо · Въ шестꙑи мѣ-
2005105 сѧцъ посъланъ бꙑстъ гаѵрии҅лъ къ дѣ-
2005106 вици · кꙑи҅ же мѣсѧцъ шестꙑи҆ · и҅ глаго-
2005107 л҄етъ : кꙑи҆ · о҅ть҆н҄елиже е҅лисавеѳь приѩ҅тъ
2005108 благовѣштениѥ҆ · о҅тън҄елиже зачѧтъ їѡ̑а҅-
2005109 на · о҅тъкѫдоу же се о̑убо ꙗ҅вѣ · да съкаже-
2005110 тъ ти самъ а҅рхагг҄елъ глагол҄ѧ къ дѣви-
2005111 ци : и҅ се рече е҅лисавеѳь҆ ѫ҅жика твоꙗ · и҅ та
2005112 зачѧтъ сꙑнъ · и҅ се ѥ҅и ѥ҅стъ мѣсѧцъ шестъи ·
2005113 нарицаѥ҅мѣи бꙑвъши неплодь҆ви ·
2005114 Въ шестꙑи҅ мѣсѧцъ глагола : се бо ѥ҅стъ ше-
2005115 стꙑи мѣсѧць҆ · зачѧтию̑ їѡ̑а҅новоу · подо-
2005116 баа҅ше бо варити вои҅ноу воѥводѫ · подобаꙿ-
2005117 ше прѣжде прити вѣсть҆никоу · прѣдъ го-
2005118 сподь҆н҄емъ пришъствиѥмъ · Въ шестꙑи҅
2005119 о̑убо мѣсѧцъ посъланъ бꙑстъ а҅гг҄елъ га-
2005120 врии҅лъ къ дѣвици · о҅брѫченѣ мѫжоу а҅
2005121 не прилѣпꙿнѣ · порѫченѣ їѡ̑сифоу · а҅ хра-
2005122 нимѣ їсоусоу · чъсо ради порѫченѣ · да не
2005123 въскорѣ разоумѣѥ҅тъ ль҆сть҆ць҆ таи҅нꙑ ·
2005124 ꙗ҅ко бо и҅з дѣвицѧ и҅зити ц꙯рю · вѣдѣа҅ше
2005125 лѫкавънꙑи҆ · и҅ тъ бо и҅саиѥ҅вꙑ гласꙑ слꙑ-
2005126 шааше · ѥ҅же рече : се дѣвица вь҆ чрѣвѣ за-
2005127 чь҆нетъ и҅ родитъ с꙯нъ · и҅ вь҆сачь҆скꙑ блю-
2005128 дѣа҅ше · възглашенꙑихъ о҅ дѣвици · да
2005129 ѥ҅гда почоуѥ҅тъ · ꙗ҅ко съконьчаѥ҅тъ сѧ таи҅-
2005130 ноѥ҅ се · то приготовитъ пророкъ · да того
2005201 ради владꙑка · и҅с порѫченꙑѩ и҅зиде · да ль҆-
2005202 сть҆ца о̑утаи҅тъ сѧ · порѫченаа бо и҅номоу
2005203 повинъна ѥ҅стъ · Въ шестꙑи мѣсѧцъ по-
2005204 съланъ бꙑстъ гаѵрии҅лъ а҅рхагг҄елъ ·
2005205 къ дѣвици о҅брѫченѣ мѫжоу · ѥ҅моуже
2005206 и҅мѧ їѡ̑сифъ · слꙑши о̑убо что ти о҅ семъ
2005207 мѫжи · и о҅ дѣвици что ти пророкъ рече ·
2005208 дадѧтъ сѧ рече запечать҆лѣнꙑѩ҆ кн҄и-
2005209 гꙑ · мѫжоу вѣдѫштоу писмена · что
2005210 же сѫтъ знаменанꙑѩ҅ тꙑ кн҄игꙑ · непо-
2005211 реченаꙗ дѣвица · цѣмъ же данꙑ бѫдѫ-
2005212 тъ · свѧтителꙑ ꙗ҅вѣ ꙗ҅ко · комоу же се ·
2005213 не семоу ли дрѣводѣл҄и їѡ̑сифоу ·
2005214 Сь бо їѡ̑сифъ братиꙗ ць҆стъномъ бракомꙿ
2005215 женивъ сѧ прѣжде · и҅ родивъ сꙑнꙑ стра-
2005216 да подроужиꙗ · и҅ живѣа҅ше въ чистотѣ ·
2005217 питаѩ дѣти своѩ въ наказании и҅ о̑уче-
2005218 нии господьн҄и · тѣмь҆ о̑убо пришедъ на
2005219 проповѣдь҆ паѵлъ а҅постолъ · и҅ ѥ҅дного
2005220 о҅тъ сꙑновъ семоу о҅брѣтъ пишетъ · и҅-
2005221 ного же о҅тъ а҅постолъ не видѣхъ · нъ тъ-
2005222 кмо и҅ꙗ҅кова брата господь҆нꙗ · не ꙗ҅ко
2005223 о҅тъ мариѩ · нъ ꙗ҅ко о҅тъ їѡ̑сифа рождена ·
2005224 пон҄еже о̑убо жъръци · ꙗ҅ко цѣломѫдрънꙋ
2005225 їѡ̑сифови о҅брѫчишѧ мариѭ̑ · и҅ прѣда-
2005226 шѧ ѥ҅моу ѭ̑ · врѣмене брачь҆нааго жи-
2005227 дѫште · подобааше о̑убо сице прѣѥ҅мъ-
2005228 ѭ̑штоу · блюсти дѣвицѫ непорочьнѫ ·
2005229 се бо пророкъ прѣжде и҅здалече прогласи :
2005230 дадѧтъ сѧ рече кн҄игꙑ печать҆лѣнꙑѩ ·
2006101 мѫжоу оумѣѭ̑штоу кн҄игꙑ · сирѣчъ
2006102 бракъ сътворивъшоуо̑умоу · и҅ речетъ
2006103 не могѫ чисти и҅хъ · чесо ради о̑убо не
2006104 можеши · ѡ̑ їѡ̑сифе · не могѫ рече чи-
2006105 сти · кн҄игꙑ бо сѫтъ печать҆лѣнꙑ · ко꙯-
2006106 моу же блюдомꙑ · творьцоу вь҆сѣхъ ·
2006107 вьсел҄ениѥ хранимо · нъ да на прѣдъле-
2006108 жѧштеѥ прѣи҅демъ · Въ шестꙑи мѣ-
2006109 сѧцъ · посъланъ бꙑстъ а҅гг҄елъ гаѵрии҅лъ
2006110 къ дѣвици · сицѧ заповѣди прии҅мъ ·
2006111 приди о̑убо рече ѡ̑ а҅гг҄еле · слоуга бѫди
2006112 страшь҆ноуо̑умоу таи҅ноу · съкръвеноу
2006113 послоужи чоудеси · на вь҆зисканиѥ за-
2006114 блѫждъшоуо̑умоу а҅дамоу сьнити мои҅-
2006115 ми штедротами хоштѫ съзъданааго
2006116 по моѥ҅моу о҅бразоу · грѣхъ · въ моѭ̑ капь҆
2006117 сътворенааго о҅беть҆ши · тварь҆ рѫкоу
2006118 моѥ҅ю̑ и҅змь҆жда о҅чрь҆нѣ · ѭ̑же съзъда-
2006119 хъ добротѫ · влъкъ моѥ вь҆спитаниѥ
2006120 сь҆нѣдаѥ҅тъ · о҅поустѣ раю̑ жителинъ ·
2006121 дрѣво животъноѥ · пламеньнꙑи҅мъ
2006122 о҅рѫжиѥ҅мъ хранимо ѥ҅стъ · двь҆ри мѣ-
2006123 ста пишть҆нааго затворишѧ сѧ · милꙋ-
2006124 ѭ̑ побѣжденааго · и҅ хоштѫ сь҆нѧти сѧ
2006125 съ борѫштии҅мъ · о̑утаи҅ти сѧ хоштѫ
2006126 силъ небесъскꙑи҆хъ · тебѣ ѥ҅дномоу по꙯-
2006127 вѣдоуѭ̑ таи҅ноѥ се · и҅ди къ марии дѣ-
2006128 вици · и҅ди къ доушевъноуо̑умоу гра-
2006129 доу · о҅ н҄емъже пророкъ глаголааше :
2006130 прѣславь҆на глаголашѧ сѧ о҅ тебѣ граде
2006201 и҅ди къ словесъноуо̑умоу моѥ҅моу раю̑ · и҅ди
2006202 къ въсточьнꙑи҅мъ мои҅мъ двьрь҆мъ · и҅ди
2006203 къ моѥ҅го словесе достои҅ноу селоу · и҅ди къ
2006204 вътороуо̑умоу небеси земь҆ноуо̑умоу · и҅-
2006205 ди къ пространоуо̑умоу о҅блакоу · вь҆звѣ-
2006206 сти ѥ҅и҆ моѥ҆го пришьствиꙗ росѫ · и҅ди къ го-
2006207 тованѣи҆ мь҆нѣ с꙯тости · и҅ди къ и҅звол҄е-
2006208 нию̑ моѥ҅го чь҆стънааго храма · и҅ди къ
2006209 чистѣи невѣстѣ · по пльти родь҆ства мо-
2006210 ѥ҅го · глагол҄и въ о̑уши словесъноуо̑умоу
2006211 ковьчегоу · о̑уготоваи҅ ми слоухоу въходъ ·
2006212 нъ не говори ни съмѧти доушѧ дѣвици ·
2006213 кротъко ꙗ҅ви сѧ къ свѧтилиштоу · пръвꙑ-
2006214 мъ гласомъ · радость҆ вь҆зь҆пи ѥ҅и҅ · тꙑ рь҆-
2006215 ци марии҆ : радоуи҅ сѧ о҅брадованаꙗ · да а-
2006216 зъ помилоуѭ̑ е҅ѵѫ о҅зълобь҆ѥ҅нѫѭ̑ ·
2006217 Слꙑшавъ же се а҅гг҄елъ помꙑшлꙗше вь҆
2006218 себѣ си · ꙗ҅коже лѣпо мꙑшлꙗше · дивно꙯
2006219 дѣло прѣходитъ о̑умъ · глагол҄емоѥ ·
2006220 и҅же херовимомъ страшь҆нъ · и҅ серафи-
2006221 момъ невидимъ · и҅же ѥ҅стъ агг҄ель҆скꙑ-
2006222 мъ силамъ неразоумь҆но · о҅бѣштаваѥ҅-
2006223 тъ дѣвици самъ · свои҅мъ лицемъ при-
2006224 шь҆ствиѥ ꙗ҅вити · паче же въходъ слоухо꙯-
2006225 мъ о҅бѣштаваѥ҅тъ ѥ҅и҆ · и҅ о҅сѫдивꙑи҆ е҅ѵ-
2006226 гѫ дьштерь҆ своѭ̑ · велми славити грѧ-
2006227 детъ · глагол҄етъ о̑уготовати ми слоухоу
2006228 въходъ · то можетъ ли чрѣво въмѣсти-
2006229 ти невь҆мѣстимааго · въ правдѫ дивъ-
2006230 но чоудо таи҅нааго · въ правꙿдѫ страшьна
2007101 таи҆на · таковаа же а҅гг҄елоу помꙑшл҄ꙗ-
2007102 ѭ̑штоу · владꙑка рече кь҆ н҄емоу : чꙿто съ-
2007103 мѫштаѥ҅ши сѧ и҅ дивиши сѧ ѡ̑ гаѵри-
2007104 ле · не прѣжде ли о҅тъ мене посъланъ
2007105 бꙑстъ · къ захарии҆ жърь҆цоу · не дасть҆
2007106 ли ѥ҅моу родь҆ствоу їѡ̑а҅новоу благовѣ-
2007107 штениꙗ҆ · и҅ не и҅мшоу вѣрꙑ жърьцоу ·
2007108 млъчаниѥ наведе на н҄ь · не о҅сѫди ли
2007109 тꙑ старца неглаголаниѥ҅мъ · и҅ не тꙑ ли
2007110 и҅здрече а҅ а҅зъ о̑утврь҆дихъ · не твои҅мъ
2007111 ли благовѣштениимъ дѣло послѣдь҆-
2007112 ствова · не зачѧтъ ли неплодꙑ · не послꙋ-
2007113 ша ли ложесно · не о҅тиде ли неплодънꙑи҆
2007114 недѫгъ · не о҅тъбѣжа ли лѣность ѥ҅сть҆ства ·
2007115 не нꙑнꙗ ли ѥ҅стъ класъ творѣшти · не ро-
2007116 ди безчѧдънаꙗ · ѥ҅да не възможетъ о҅-
2007117 тъ мене · сътворь҆шоуо̑умоу вь҆сѣчь҆-
2007118 скаꙗ҆ словомъ · почто въ дь҆вѣ помъи-
2007119 шл҄ении вь҆ниде · чꙿто же пакꙑ а҅гг҄елъ
2007120 рече : Владꙑко ѥ҅же и҅сцѣлити ѥ҅сть҆-
2007121 ствь҆нъꙿѩ съблазнꙑ · ѥ҅же раздрѣши-
2007122 ти страшънꙑѩ ѫ҅зꙑ · ѥ҅же о̑умрь҆штв꙯е-
2007123 ниѥ о̑удъноѥ къ животьнѣи в꙯ъ꙯зъвати си-
2007124 лѣ · ѥ҅же повелѣти тѣлеси поспѣхъ тво-
2007125 рити дѣтемь҆ · ѥ҅же раздрѣшити не-
2007126 плодь҆ство · прѣстарѣвъшии҅хъ о̑удъ ·
2007127 ѥ҅же прѣстарѣвъшѫ сѧ трь҆сть҆ · прѣо҅-
2007128 бразити на младъ о҅нъ о҅бразъ · ѥ҅же не-
2007129 плодовитѫ земь҆ѭ̑ · рѫковѧть҆ми а҅биѥ҆
2007130 ꙗ҅вити матерь҆ · дѣло твоѥ҅ѩ силꙑ ѥ҅стъ ·
2007201 о҅бꙑчаѥ҅мъ съвръшаѥ҅мо · и҅ сьвѣдѣтел҄ь-
2007202 ствоуѥ҅тъ сарра · и҅ сь҆ н҄еѭ̑ ревека · и҅ пакꙑ
2007203 а҅нна · грѫстокааго неплодь҆ства · работа-
2007204 въшѧ страсти · и҅ о҅ть҆ тебе свободѫ прии҅-
2007205 мъшѧ · а҅ ѥ҅же дѣвици родити · не причѧ-
2007206 штъши сѧ къ мѫжоу · вꙑше того ѥ҅стъ
2007207 закона тѣлесънааго · и҅ твоѥ заповѣда-
2007208 ѥ҅ши о҅троковици пришь҆ствиѥ · небесь҆-
2007209 стиї и҅ земь҆стии҆ конь҆ци · не вь҆мѣстѧтꙿ
2007210 тебе владꙑко · то како тѧ вь҆мѣститъ
2007211 чрѣво дѣвиче · владꙑка же пакꙑ рече
2007212 а҅гг҄елоу : то како мѧ вь҆мѣсти сѣнь а҆враꙿ-
2007213 мь҆ꙗ · а҅гг҄елъ рече : и҅мꙿже страннолюбию̑
2007214 и҅мѣа҅ше пѫчинѫ · пакꙑ тоу владꙑко ·
2007215 ꙗ҅вл҄ь сѧ патриа҅рхови въ припѫть҆нѣи
2007216 сѣни · мимои҅де вь҆сѣчь҆скаа и҅спль҆нꙗѩ ·
2007217 и҅ како понесетъ мариꙗ о҅гн҄ь божь҆ства
2007218 твоѥ҅го · прѣстолъ твои политъ зареѭ̑
2007219 свь҆тѧ сѧ · и҅ тѧ ли можетъ понести · о̑ужа-
2007220 съна дѣвица · владꙑка же рече къ н҄емꙋ
2007221 е҅и҆ · аште сътвори пакость҆ о҅гн҄ь въ поустꙑ-
2007222 н҄и кѫпинѣ · то и҅ марии҆ сътворитъ па-
2007223 кость҆ пришь҆ствиѥ҆ моѥ · а҅ште ли же тъ
2007224 о҅гн҄ь · стѣн҄ь ѱавꙑи҆ · съ небесе пришъ-
2007225 ствиѥ божиꙗ о҅гн҄и · нап꙯о꙯и҅ же кѫпинѫ ·
2007226 не о҅пали · что о̑убо речеши о҅ правьдѣ · не
2007227 въ о҅гн҄ьнѣ пламени · нъ въ о҅бразѣ дъжде-
2007228 вѣ съходѧштии · тъгда же а҅гг҄елъ съко꙯-
2007229 ньча повелѣниѥ ѥ҅го · и҅ къ дѣвици въшъ-
2007230 дъ възъпи глагол҄ѧ : Радоуи҅ сѧ о҅брадова-
2008101 наꙗ господь҆ сь҆ тобоѭ̑ · о̑уже ти неприꙗ҅знь
2008102 не о̑удобь҆ꙗ҅ѥ҅тъ · и҅деже бо прь҆вѣѥ сѫпо-
2008103 статъ брань҆ положи · тоу прь҆вѣѥ врачъ
2008104 бꙑлиѥ прилагаѥ҅тъ · ѭ̑доуже начѧтъ-
2008105 ка и҅сходъ сь҆мрьть и҅мѣ · тѫдоу же животꙿ
2008106 въходъ животънꙑи҆ сътвори · женоѭ̑ възꙿ-
2008107 драсте зълоѥ҆ · и҅ женоѭ̑ и҅стѣкаѭ̑тъ лоу-
2008108 чь҆шаꙗ · радоуи҅ сѧ о҅брадованаꙗ · не сра-
2008109 мьꙗи҅ сѧ ꙗ҅ко повинна сѫшти о҅сѫждению̑·
2008110 мати бо благодѣтиѭ̑ бꙑваѥ҅ши о҅сѫжде-
2008111 ноуѥ҅моу · радоуи҅ сѧ о҅брадованаꙗ҆ невѣ-
2008112 сто · и҅ родитель҆нице чиста · запоустѣ-
2008113 въшоуо̑умоу вь҆семоу мироу · радоуи҅ сѧ по-
2008114 грѫжьшиꙗ вь҆ чрѣвѣ сь҆мрь҆ть҆ матерь҆-
2008115 н҄ѫ · радоуи҅ сѧ доушевънꙑи҆ храме божиї ·
2008116 радоуи҅ сѧ о҅бь҆штеѥ жилиште · небеси и҅ зе-
2008117 ми · радоуи҅ сѧ неразлѫчь҆нааго ѥ҅стъства
2008118 мѣсто пространоѥ҆ · симъ о̑убо тако сѫште-
2008119 мъ · приде къ болѧштии҅мъ врачь · сѣдѧ-
2008120 штии҅мъ въ҆ ть҆мѣ сль҆нь҆це правь҆дь҆ноѥ҆
2008121 ꙗ҅ви сѧ · вл҄ьнꙗѭ̑штии҅мъ о҅тишиѥ · и҅ не-
2008122 влънѧштеѥ҅ сѧ пристаниште · непрѣмѣ-
2008123 нно · ненавидѧштии҅мъ рабомъ о҅тънѫ-
2008124 дь҆ ходатаи҆ роди сѧ · и҅ мироу съвѫзъ · плѣ-
2008125 н҄енꙑи҅мъ рабомъ и҅збавител҄ь · приде
2008126 борѫштиимъ сь҆ любь҆вь҆ѭ̑ крѣпъкъ по-
2008127 кровъ · тъ бо ѥ҅стъ миръ нашъ ѥ҅моуже съ-
2008128 подобимъ сѧ · наслаждати сѧ вь҆сегда ·
2008129 благодѣть҆ѭ̑ самого христоса · ѥ҅моуже сла-
2008130 ва и҅ дръжава · вь вѣкꙑ вѣкомъ а҅мин ⁘
2008202 мѣсѧца марта к꙯ѕ · мѫчениѥ с꙯таа҅го и҅ринеа · · ·
2008203 Егда нравъ благъ съ доброчь҆стиѥ҅мъ
2008204 въздрастъ · бол҄ьшии҅хъ желаѩ страхъ
2008205 божии прии҅метъ · тъгда вь҆се ѥ҅же вь҆
2008206 семь҆ житии прѣо҅бидѣвъ · къ о҅бѣшта-
2008207 нꙑи҅хъ благꙑи҅хъ приѩтию̑ подвиза-
2008208 ѥ҅тъ сѧ · да ꙗ҅же послоушании҅мъ а҅кꙑ сѫ-
2008209 шта вѣроѭ̑ твръдоѭ̑ видѧ въждела ·
2008210 та же пакꙑ божиѥ҅ѭ̑ славоѭ̑ въсприи҅мꙿ
2008211 славитъ господа · ѥ҅же бꙑстъ и҅ о҅ блаженѣ-
2008212 мъ и҅ринеи е҅пискоупѣ е҅ремии҅скааго гра-
2008213 да · кротости ради лихꙑѩ · и҅ ѥ҅же о҅ божии
2008214 доброговѣнии · дѣлꙑ о̑утврь҆ди нарече-
2008215 ноѥ · постигъшоу бо гон҄ению̑ · ѥ҅же бꙑ-
2008216 стъ при дио҅клитиꙗ҅нѣ и҅ маѯимиꙗ҅нѣ
2008217 ц꙯ри · Приведенъ о̑убо бꙑстъ свѧтꙑи҆
2008218 иринеи къ кнѧзоу провоу · и҅ въпрошенъ
2008219 бꙑвъ а҅ште хоштетъ пожръти богомъ ·
2008220 о҅тъвѣшта блаженꙑи҆ и҅ринеи глагол҄ѧ :
2008221 нъ и҅ жити же съ вами не хоштѫ · тъгда
2008222 повелѣ затворити и҅ вь ть҆мници · мно-
2008223 гомъ же дь҆немь҆ минѫвъшемъ · сѫштꙋ
2008224 ѥ҅моу вь҆ ть҆мници · въ полоуношти при-
2008225 шъдъшоу кнѧзоу · и҅зведенъ бꙑстъ
2008226 пакꙑ блаженꙑи и҅ринеи҆ · и҅ различъ-
2008227 нꙑ мѫкꙑ сътрь҆пѣвъ · и҅ въпрашаѥ҅мъ
2008228 почто не пожь҆реши · о҅тъвѣшта глаго-
2008229 л҄ѧ · ꙗ҅ко бога и҅мамъ ѥгоже и҅з младꙑ
2008230 връстꙑ чисти навꙑкохъ · и҅ глагол҄емꙑмь҆
2009101 вами богомъ не поклон҄ѫ сѧ · провъ рече :
2009102 прио҅брѧшти жизнь҆ себѣ · довь҆лѣѥ҅тъ
2009103 ти ꙗ҅же приѩ досаждениꙗ · Свѧтꙑи҆ и҅рі-
2009104 неи҆ рече : не прио҅брѧштѫ сь҆мрь҆ти · жи-
2009105 зни прѣдълежѧшти · нъ да о҅тъ бога жи-
2009106 знь҆ прии҅мѫ · провъ рече и҅маши ли женѫ ·
2009107 о҅тъвѣшта не и҅мамъ · се же глаголааше
2009108 блаженꙑи҆ и҅ринеи҆ : господьн҄ѫ заповѣдь҆
2009109 съконьчаваѩ глагол҄ѫштѫѭ̑ · любѧи҅ о҅ть҆-
2009110 ца и҅ матере · и҅ли братиѭ̑ · и҅ли женѫ · и҅ли
2009111 чѧда паче мене · нѣстъ мене достои҅нъ ·
2009112 на н҄ѫже заповѣдь вь҆зираѩ блаженꙑи҆ ·
2009113 на небо и҅мѣа҅ше о̑умъ · видѣти желаѩ
2009114 славѫ господь҆н҄ѫ · и҅ вь҆се чловѣчь҆ско жити-
2009115 ѥ о҅ставивъ · ничꙿсоже паче господа · вѣдѣ-
2009116 ти же и҅ и҅мѣти и҅сповѣдааше · пакꙑ о̑у-
2009117 бо рече къ н҄емоу кь҆нѧзь҆ · вѣдѣ тѧ сꙑнъ
2009118 и҅мѫшта · понѣ тѣхъ дѣл҄ьма пожь҆ри ·
2009119 о҅нъ же о҅тъвѣштавааше : сꙑнове мои
2009120 бога и҅мѫтъ ꙗ҅коже и҅ а҅зъ · и҅же можетъ ѩ
2009121 сънабьдѣти · тꙑ же повелѣноѥ҅ ти съ-
2009122 твори · провъ рече съвѣштаваѭ̑ ти ю̑-
2009123 ноше пожръти · да не различь҆нꙑи҅мъ
2009124 мѫкамъ прѣдамъ тѧ · Свѧтꙑи҆ мѫче-
2009125 никъ и҅ринеи рече : не жь҆рѫ · твори ѥ҅же
2009126 хоштеши · о̑увѣси бо ꙗ҅ко силоѭ христо-
2009127 совоѭ̑ добь҆ѥ вь҆се сътръпьѭ̑ · провъ рече :
2009128 ѥ҅ль҆ма же не хоштеши повинѫти сѧ цѣ-
2009129 сароу · вь҆ рѣкѫ въвръ҆женъ бѫдеши ·
2009130 и҅ринеи рече : тꙑ различьнꙑи҅ми мѫками
2009201 прѣштааше о̑уморити мѧ · и҅ а҅зъ надѣа҅хъ
2009202 сѧ ꙗ҅ко мечемъ о҅тъсѣчеши ми главѫ · за-
2009203 н҄е мол҄ѫ тѧ повели и҅ то сътворити · да о̑у-
2009204 вѣси како крь҆стиꙗ҅ни сь҆мрьть҆ прѣо҅бидѣ-
2009205 ти навꙑкох꙯о꙯мъ · христосовꙑ ради любь҆ве
2009206 разгнѣвавъ же сѧ кънѧзъ · о҅ дръзости с꙯таꙿ-
2009207 го мѫченика и҅ринеа · повелѣ мечемъ о̑у-
2009208 сѣкнѫти и · Свѧтꙑи҅ же мѫченикъ · ꙗ҅ко
2009209 въторꙑи вѣнь҆цъ полоучивъ рече : благо-
2009210 дѣть҆ и҅сповѣдаѭ̑ богоу моѥ҅моу · даръ-
2009211 ствовавъшоуо̑умоу ми различь҆нꙑи҅мъ
2009212 мѫкамъ тръпѣнию вѣнь҆ць҆ · и҅ ѥ҅гда прѣ-
2009213 лѣзошѧ мостъ рекомꙑи҆ а҅ртемись҆ · съ-
2009214 влѣкъ ризꙑ своѩ · и҅ вьзь҆рѣвъ на небо · по-
2009215 моли сѧ глагол҄ѧ сице : господи да о҅твръ-
2009216 зѫтъ сѧ небеса · и҅ да прии҅мѫтъ доушѫ
2009217 раба твоѥ҅го · ꙗ҅коже и҅ людемъ твои҅мъ
2009218 вь҆сѣчь҆скꙑѩ цръкъве · и҅ вь҆сѣкого и҅спль-
2009219 н҄ениꙗ ѥ҅ѩ · к тебѣ вѣроуѩ г꙯и їсоу хрьсте ·
2009220 се вьсе страждѫ · и҅ о̑усѣкнѫвъше и҅ въвръ-
2009221 гошѧ и҆ вь҆ рѣкѫ · се же сѧ сътвори въ срѣ-
2009222 мѣ · старѣи҅шинъствоуѭ̑штоу провоу ·
2009223 цѣсаръствоуѭ̑штоу же вь҆ в2кꙑ и҅соу хръ-
2009224 стоу господоу нашемоу · ѥ҅моуже слава нꙑ-
2009225 н҄ѣ и҅ присно и҅ вь҆ вѣкꙑ вѣкомъ а҅мин ⁘
2009226 мѣсѧца марта к꙯ѳ · мѫчениѥ҆ с꙯тааго їѡ̑нꙑ · и҅ варахиси-
2009227 ꙗ · и҅ дроужинꙑ ѥ҅го ⁘
2009228 Въ лѣто осмонадесѧтоѥ ц꙯рѣ персьска са-
2009229 ворꙗ · гонѣниѥ бꙑстъ на црь҆кви христосо-
2009230 вꙑ · и҅ на чътѫштѧѩ вь҆седръжителꙗ бо-
2010201 бога · и҅ повелѣ цѣсарь савории҆ нечь҆стивъи҆-
2010102 мъ влъхвомъ · свѧтꙑѩ цръкви хръсти-
2010103 ꙗ҅нъскꙑ о҅гн҄емъ зажизати · о҅брѣтаѥ҅-
2010104 мꙑѩ же крьстиꙗнꙑ · повелѣ и҅мати
2010105 и҅ ноудити ѩ жръти · и҅ повиновати сѧ
2010106 попомъ · повиноуѭ̑штѧѩ же сѧ и҅ жьрѫ-
2010107 штѧѩ · на великꙑ санꙑ и҅ чь҆сти възво-
2010108 дити · неповиноуѭ̑штѧѩ҅ же сѧ горь҆ка-
2010109 мъ и҅ различь҆намъ мѫкамъ прѣдаꙗ҅ти ·
2010110 Въ то же врѣмѧ гон҄ениꙗ · о҅брѣтошѧ сѧ въ
2010111 персьстѣ земи · вь нѣкоторѣи вьси на-
2010112 рицаѥ҅мѣи и҅аса · дъва брата варахисии҆
2010113 и їѡ̑на и҅менемь нарицаѥ҅ма · мѫжа пра-
2010114 вь҆дива · и҅спль҆нь сѫшта вѣрꙑ · и҅ хранѧ-
2010115 шта заповѣди господьн҄ѧ съ страхомъ ·
2010116 сиꙗ о̑убо свѧтаꙗ слꙑшавъша гон҄ениѥ
2010117 кръстиꙗ҅нь҆ско · о҅ставивъша жилиште
2010118 своѥ · и҅доста на мѣсто то и҅деже нечьсти-
2010119 вии вль҆сви мѫчаа҅хѫ крь҆стиꙗ҅нꙑ горьцѣ ·
2010120 Бꙑвъшема же и҅ма въ вь҆си вардꙿа҅ховъ ·
2010121 и҅ приближивъша сѧ къ тьмници · и҅де-
2010122 же вьси крь҆стиꙗ҅ни затворени бѣа҅хѫ ·
2010123 и҅ припадъша къ ть҆мничь҆ноуо̑умоу стра-
2010124 жоу молꙗста и҆ · да вь҆нидета въ ть҆мни-
2010125 цѫ · вь҆лѣзъша же о҅брѣтоста девѧть мѫ-
2010126 жь҆ крь҆стиꙗнꙑ затворенꙑ · и҅ видѣвъ-
2010127 ша ѩ въ мнозѣ скръби сѫштѧ цѣловавъ-
2010128 ша ѩ · и҅ начѧста о̑увѣштавати ѩ глаго-
2010129 л҄ѫшта · не о̑убои҅мъ сѧ ничь҆соже братьꙗ
2010130 и҅ о҅ть҆ци · нъ въ и҅мѧ распѧтааго · постра-
2010201 ждамъ · въ ѥ҅динъ часъ · да прии҅мемъ вѣ-
2010202 чьнꙑи҅ животъ · ꙗ҅коже и҅ о҅ть҆ци наши ·
2010203 и҅ страстотрьпци и҅ мѫченици приѩ҅шѧ ·
2010204 такожде же и҅ ти мѫченици видѣвъше свѣ-
2010205 таꙗ їѡ̑нѫ и҅ варахисиѡ̑на · и҅ о̑усрьдь҆нѣи҅-
2010206 ши бꙑвъше о҅ пришьствии ѥ҅і̑ · такожде
2010207 и҅ їно много поо̑учаахѫ свѧтаꙗ · и҅ дроугъ
2010208 дроуга а҅кꙑ благодѣть҆нꙑимъ масло-
2010209 мъ · на трьпѣниѥ мѫкꙑ и҅ на съврь҆шени-
2010210 ѥ мѫчениꙗ · помазаѭ̑ште о̑укрѣпь҆ꙗхѫ ·
2010211 Свѧтꙑи҅мъ же мѫченикомъ затворенꙑ-
2010212 мъ въ ть҆мници · и҅мена сѫтъ си : заниѳас ·
2010213 лазаръ · мароѳас · нерсис · и҅лиа · марис · а҅ви-
2010214 вос · симвои҅ѳис · сава · сии҆ о̑убо мѫчени
2010215 бꙑшѧ тъгда скръби прии҅мъше многꙑ ·
2010216 и҅ въ подвизании мѫченичь҆стѣѣ҅мъ
2010217 съконь҆чашѧ сѧ · течениѥ съвръшивъ-
2010218 ше добрѣ · и҅ страсть҆нꙑи҅мъ и҅ не ть҆лѣ-
2010219 ѭ̑штии҅мъ · ни о̑увѧдаѭ̑штии҅мъ вѣ-
2010220 нь҆цемъ о̑увѧзошѧ сѧ · мѫченомъ же бꙑ-
2010221 въшемъ тѣмъ свѧтꙑи҅мъ · и҅ вь҆злетѣвъ-
2010222 шемъ на небо · и҅ въ а҅г҄ель҆скꙑи ликъ въчи-
2010223 неномъ бꙑвъшемъ · Потомъ нѣкото-
2010224 рии о҅тъ влъхвъ · о҅бадишѧ свѧтаꙗ · їѡ̑-
2010225 нѫ и҅ варахисиа҆ · къ трь҆мь старѣи҅шина-
2010226 мъ влъшъскꙑи҅мъ · масдраѳоу · сира-
2010227 ѳоу · маа҅рнисиоу · сѫдѧштии҅мъ
2010228 с꙯тꙑи҅мъ глагол҄ѫште : та ни жърета ·
2010229 ни повиноуѥ҅та сѧ ц꙯рю повелѣнию̑ · ни
2010230 рачита поклонити сѧ о҅гню ни сльньцꙋ
2011201 ни водѣ · ѥ҅ште же къ семо лаахѫ ·
2011102 ꙗ҅ко девѧть҆ мѫжь҆ о҅ни тог и не по-
2011103 винѫшѧ сѧ цѣсароу повелѣ ю̑ · и҅мъ-
2011104 же тѣма дь҆вѣма бѣа҅хѫ о҅тъвраштени ·
2011105 Тъгда и҅спль҆нивъше сѧ ꙗ҅рости многꙑ ста-
2011106 рѣи҅шинꙑ жь҆речь҆скꙑ · повелѣшѧ при-
2011107 вести ꙗ · приведенома же и҅ма бꙑвъше-
2011108 ма · и҅ ставъшема прѣдъ старѣи̑шина-
2011109 ми влъшъсками · глаголашѧ и҅ма вль҆-
2011110 сви : заклинаѥ҅мъ ва · о҅ непобѣдимѣ-
2011111 мъ нашемъ ц꙯ри савории҆ · без лъжѧ о҅тъ-
2011112 вѣштаваи҅та намъ · о҅ н҄емъже въпраша-
2011113 ѥ҅мъ ваю̑ · творита вол҄ѫ цѣсарѫ · и҅ пови-
2011114 ноуѥ҅та сѧ повелѣнию̑ ѥ҅го · и҅ покланꙗ-
2011115 ѥ҅та сѧ слънь҆цоу · и҅ о҅гню · и҅ водѣ · по за-
2011116 коноу и҅ по заповѣди цѣсара нашего ·
2011117 и҅ли ни · о҅тъвѣштавъша же свѧтаꙗ ·
2011118 їѡ̑на · и҅ варахис꙯и꙯и · глаголаста и҅мъ · да
2011119 глагол҄евѣ · а҅ вꙑ послоушаи҅те а҅кꙑ҅ кнѧ-
2011120 зи · и҅ сѫдиѩ цѣсара персь҆ска · и҅мꙿже избь҆-
2011121 рани ѥ҅моу ѥ҅сте · и҅ правь҆диви сѫдиѩ ·
2011122 и҅ того ради и҅збъра вꙑ и҆ сѫдъ вь҆сь҆ свои҆ въ
2011123 рѫцѣ ваши прѣдастъ · да въ правъдѫ сѫ-
2011124 дите · а҅ не бесправь҆диꙗ дѣлаѥ҅те · нꙑ-
2011125 нꙗ о̑убо вꙑ славънꙑѩ сѫдиѩ · не подобаꙿ-
2011126 тъ вꙑ земънааго цѣсара боꙗ҅ти
2011127 сѧ · нъ о҅ного давъшааго в꙯а꙯м꙯ь꙯ мѫдрость҆ и҅ съмꙑ-
2011128 слъ · и҅мѫштааго власть небесꙑ и҅ земьѭ̑
2011129 и҅ вь҆сѣцѣмъ дꙑхании҅мъ · и҅же положи
2011130 прѣдѣлꙑ и҅ о̑устави часꙑ · и҅ даѥ҅тъ
2011201 мѫдр дастъ вамъ мѫдрость · да
2011202 по мѫд и вашеи сѫдите въ правдѫ ·
2011203 по пльт одобь҆нꙑи҅мъ вамъ · закли-
2011204 наѥ҅вѣ о̑убо васъ · вѣроѭ̑ и҅стинъноѭ̑ ·
2011205 повѣдите намъ · коѥ҅го бога подобаатъ
2011206 нама о҅тъврѣшти сѧ · небесъскааго ли
2011207 и҅ли земънаа҅го · вѣчь҆нааго ли и҅ли мало-
2011208 врѣмень҆нааго · мꙑ о̑убо вѣроуѥ҅мъ
2011209 въ бога сътворивъшаа҅го небо и҅ земь҆ѭ̑ ·
2011210 и҅ не вѣроуѥ҅мъ къ чловѣкоу ть҆лѣнь҆-
2011211 ноу · не можевѣ о̑убо вѣровати въ чловѣ-
2011212 ка · и҅же мало поживъ о̑умираѥ҅тъ · и҅ по-
2011213 грѣбаѥ҅тъ сѧ ꙗ҅ко и҅ мꙑ · то слꙑшавъше
2011214 же вль҆сви о҅ть҆ н҄ею̑ · разгнѣвавъше сѧ ве-
2011215 лми · повелѣшѧ принести жьзлиѥ ши-
2011216 пьчано не о҅цѣштено · на мѫчениѥ с꙯тоую̑
2011217 їѡ̑нꙑ и҅ варахисиа · о҅тълѫчивъше ꙗ разно꙯ ·
2011218 да не слꙑшита къждо ѥ҅ю̑ въпрашаниꙗ
2011219 подроуга си · и҅ о̑укрѣпитъ сѧ на троудъ
2011220 христосовъ · прѣдьсѣдъше же · масраѳ ·
2011221 и҅ сироѳ · и҅ марнисии · трии старѣи҅шинꙑ
2011222 вльшъскꙑ · на въпрасаниѥ с꙯тоую̑ · и҅ по-
2011223 велѣшѧ съ ꙗростиѭ въвести с꙯тааго їѡ̑-
2011224 нѫ ѥ҅дного · въведеноу же бꙑвъшоу
2011225 їѡ̑нѣ рѣшѧ къ н҄емоу вльсви :
2011226 что ти сѧ мь҆нитъ · а҅ште о̑убо чь҆те-
2011227 ши и҅ поклониши сѧ сль҆нь҆цоу · и҅ о҅гню
2011228 и҅ водѣ · и҅ съконьчаѥ҅ши повелѣниѥ
2011229 ц꙯ре · а҅ште · ли то възложимъ на тѧ мѫ-
2011230 кꙑ жестокꙑ и҅ лютꙑ зѣло · не помꙑ-
2012201 шл҄аи҅ же вь҆ себѣ ꙗ҅ко мꙑ хоштемъ · да по-
2012102 дъи҅меши тꙑ что зъло · мꙑ не хоштемъ
2012103 тебѣ зъла никакогоже · а҅ште не тꙑ са-
2012104 мъ въсхоштеши зъло прио҅брѣсти
2012105 себѣ · о҅тъвѣштавъ же блаженꙑи҆ їѡ̑-
2012106 на рече и҅мъ : азъ сего житиꙗ не трѣбоу-
2012107 ѭ̑ · христосова житиꙗ ради · прѣходи-
2012108 тъ бо и николи прѣбꙑваа҅тъ · да о̑убо то-
2012109 го ради николиже не о҅тъврьгѫ сѧ госпо-
2012110 да моѥ҅го і꙯̈с х꙯са · живѫштааго вь҆ вѣкꙑ ·
2012111 ꙗ҅ко тъ ѥ҅стъ надежда вь҆сѣмъ крьсти-
2012112 ꙗ҅номъ · и҅ не о҅срамьꙗ҅ѭ̑тъ сѧ вь҆си вѣроу-
2012113 ѭ̑штии вь҆ н҄ь · зан҄е тъ о҅бѣшта намъ
2012114 глагол҄ѧ : а҅минъ а҅минъ глагол҄ѫ вамъ ·
2012115 и҅же о҅тъвръжетъ сѧ мене при чловѣцѣ-
2012116 хъ · то и҅ а҅зъ о҅тъвръгѫ сѧ ѥ҅го · при о҅тъ-
2012117 ци моѥ҅мъ небесьстѣѣмь · и҅ при свѧ-
2012118 тꙑи҅хъ а҅гг҄елѣхъ · прити бо и҅матъ на
2012119 о҅блацѣхъ небесъскꙑи҅хъ · въ славѣ о҅-
2012120 тца своѥ҅го и҅ свѧтꙑи҅хъ а҅гг҄елъ и҅ а҅рха-
2012121 гг҄елъ · и҅ о̑уже о̑уготовьѥ҅но о҅тъдати
2012122 комоуждо чловѣкоу по дѣломъ ѥ҅го ·
2012123 нꙑнꙗ о̑убо то слꙑшавъше повелѣниѥ
2012124 ѥ҅же повелѣно вꙑ ѥ҅стъ о҅ мь҆нѣ творити ·
2012125 то скорѣѥ творите · неже помꙑшл҄ѣи҅-
2012126 те ꙗ҅ко о҅ставьѭ̑ домъ господьн҄ь · ѥль҆-
2012127 ма же тъ нꙑ сътвори слоужити въ до-
2012128 моу ѥго с꙯тѣѣмь · и҅ рече намъ вꙑ ѥ҅-
2012129 сте свѣтъ мироу · и҅ пакꙑ вꙑ ѥ҅сте соль҆
2012130 земи · а҅ште соль о҅боуꙗ҅ѥтъ то чимъ
2012201 о҅солить҆ сѧ · а҅ште о̑убо ꙗ҅коже вꙑ глагол҄е-
2012202 те · повелѣниꙗ цѣсарꙗ послоушаѥ҅мъ ·
2012203 и҅ заповѣди ѥ҅го сътворимъ · то не мꙑ ѥ҅ди-
2012204 ни о҅тъвръжемъ сѧ господа нашего ·
2012205 нъ наше о҅тъвръжениѥ вь҆сѣхъ вина бѫ-
2012206 детъ · то слꙑшавъшѧ о҅тъ н҄ею̑ старѣи҅ши-
2012207 нꙑ влъшьскꙑѩ · разгнѣвавъшѧ сѧ зѣло꙯ ·
2012208 повелѣшѧ съвѣзати и по персскоу законꙋ ·
2012209 и҅ проврѣшѧ жъзлъ междоу рѫкама и҅ сте-
2012210 гноу ѥго · и҅ бѣаше сѣдѧ свѧтꙑи на земи ·
2012211 сѣдѧштоу же ѥ҅моу мѫчаахѫ и жь҆злиѥмꙿ ·
2012212 о҅сѫкатомъ · дотолѣ же мѫчишѧ и҆ · доньде-
2012213 же ребра ѥ҅го о҅голишѧ · мѫчимъ же не о҅тъвѣ-
2012214 штавааше ничесоже · нъ славьꙗше бога
2012215 глагол҄ѧ : слава тебѣ боже о҅ть҆ць҆ нашихъ
2012216 а҅враа҅ма и҅саака · и҅ꙗ҅к҄ѡва · и҅зведъи на-
2012217 съ и҅з мира сего · ꙗ҅ко съподобилъ ѥ҅си
2012218 привести насъ на вѣрѫ свѧтѫѭ̑ своѭ̑ · и҅
2012219 нꙑнꙗ господи даждъ намъ тръпѣниѥ ·
2012220 да сътворимъ и҅ съконьчаѥ҅мъ · вь҆са ѥ҅ли-
2012221 ко заповѣда намъ с꙯тꙑи твои доухъ ·и҅ съ-
2012222 подоби мѧ мѫченичь҆скꙑи҅мъ съвръше-
2012223 нии҅мъ въгодити тебѣ · того бо по вь҆сѧ дь҆-
2012224 ни о҅жидаѭ̑ · и҅ си рекъ с꙯тꙑи їѡ̑на · рече
2012225 гласомъ великомъ къ вльхвомъ : а҅зъ
2012226 о҅тъ кнѧза вашего и҅ о҅тъ вьсѣхъ дроугъ ва-
2012227 шихъ · и҅же сѫтъ агг҄ели сотонини · о҅тъ-
2012228 стѫпаѭ и҅ о҅тъмештѫ сѧ вьсѣхъ и҅хъ ·
2012229 и҅ о҅тъ сльньца и҅ о҅тъ лоунꙑ · и҅ о҅тъ звѣ-
2012230 здъ и҅ о҅тъ о҅гнѣ · и҅ о҅тъ водꙑ · ѩ҅же мѣните
2013201 богꙑ штоуждъ ѥ҅смъ о҅тъ н҄ихъ · и҅ не покло-
2013102 н҄ѫ сѧ и҅мъ бъхма · нъ вѣроуѭ̑ а҅зъ въ о҅тца
2013103 и҅ сꙑна и҅ с꙯тааго доуха · въ прѣчистѫѭ̑
2013104 троицѫ съпасаѭ̑штѫѭ̑ вьсь҆ миръ · и҅же
2013105 и҅ богꙑ вашѧ сътворишѧ · и҅мъже ноуди-
2013106 те мѧ покланꙗти сѧ · Си слꙑшавъше
2013107 старѣи҅шинꙑ вль҆шьскꙑѩ · повелѣшѧ ѫ҅же-
2013108 мъ за ногѫ повръзъше и влѣшти · вънъ
2013109 на мразъ · и҅ прѣбꙑти ѥ҅моу на ледѣ вьсѫ
2013110 ношть · бѣа҅ше бо зимноѥ врѣмѧ · и҅ блю-
2013111 сти ѥ҅го что сътворитъ ледоу · о҅ни же сътво-
2013112 ришѧ тако · и҅ блюдошѧ ѥ҅го съ страхомъ ве-
2013113 ликомъ · о҅ставивъше и҅ тоу до свѣта · па-
2013114 кꙑ же сѣдошѧ безаконници на сѫдишти
2013115 своѥ҅мъ · и҅ повелѣшѧ слоугамъ привести ·
2013116 прѣдъ лица ихъ свѧтааго варахисио҅на ·
2013117 въшъдъшоу же с꙯тоуо̑умоу и҅ ставъшоу на
2013118 сѫдишти · рѣшѧ къ н҄емоу вль҆сви : чꙿто мꙑ-
2013119 слиши варахисиѥ · жъреши ли и҅ поклони-
2013120 ши сѧ сль҆ньцоу и҅ о҅гню и҅ водѣ · ꙗ҅коже послꙋ-
2013121 шавъ поклони сѧ и҅ братъ твои їѡ̑на · и҅ли
2013122 прии҅меши ранꙑ на тѣлеси своѥ҅мъ · о҅тъ-
2013123 вѣштавъ же свѧтꙑи варахисиѡ̑нъ рече и҅мъꙿ ·
2013124 ꙗ҅коже и҅ їѡ̑на поклони сѧ ѥ҅моуже поклони
2013125 сѧ · то и҅ а҅зъ паче поклон҄ѫ сѧ и҅ славословьѭ̑
2013126 и҅ възношѫ и · вꙑ глаголасте лъжѫ о҅ н҄емъ ·
2013127 нъ и҅стина не дастъ ѥ҅моу того сътворити ·
2013128 кто бо бꙑ възмоглъ о҅слѣпити о̑умъ срьде-
2013129 чънꙑи ѥ҅го · да бꙑ сѧ поклонилъ тои твари ·
2013130 ꙗ҅же слоужитъ чловѣкомъ · и҅ о҅ставилъ съ-
2013201 творьшааго и҆ · а҅ште бо дѣло чъсть҆но бꙑ-
2013202 ло · то славь҆нѣ о̑убо бꙑ о҅тъ чловѣкъ слоу-
2013203 жениѥ прии҅малъ · и҅ не бꙑ слоужилъ на-
2013204 мъ рабъскомъ чиномъ · се бо нꙑнꙗ ви-
2013205 димъ ꙗ҅ко богатиї и҅ ништии҆ · и҅ зълии
2013206 и҅ добрии · о҅тъ того слоужъбѫ приѥ҅мь҆ѭ̑тꙿ ·
2013207 и҅ рабъ ѥ҅стъ о҅гн҄ь вашъ чловѣкомъ · бол҄ь-
2013208 шии҅мъ и҅ сътворивъшиимъ и · тако о̑уста-
2013209 вивъшоу намъ · ꙗ҅коже о̑убо неправъдъ-
2013210 но ѥ҅стъ ѥ҅же ноудити насъ да поклонимъ
2013211 сѧ слоужъбѣ мира сего · богъ на работѫ ·
2013212 тъ о҅гн҄ь дастъ намъ чловѣкомъ · и҅ о҅ста-
2013213 ти сѧ бога сътворьшааго небо и҅ земь҆ѭ̑ и҅ мо-
2013214 ре · и҅ вьса ꙗ҅же вь н҄ихъ · нъ лѣпо ѥ҅стъ паче
2013215 о҅номоу хвалѫ и҅ поклонъ и҅ чь҆сть҆ · о҅тъ цѣ-
2013216 сарь же и҅ кнѧзь҆ · и҅ воѥводъ · и҅ о҅тъ вь҆сего
2013217 дꙑханиꙗ прии҅мати · и҅же сътвори вꙑ-
2013218 сотѫ и҅ глѫбинꙑ · ѥ҅гоже глѫбокꙑѩ мꙑ-
2013219 сли · не можетъ никтоже домꙑслити
2013220 сѧ · ни възьрѣти довьл҄енъ на вꙑсотѫ
2013221 славꙑ · и҅мже трѣбꙋѥмъ ѥ҅го вь҆си сꙑно-
2013222 ве чловѣчь҆стии҆ · тъ бо ѥ҅стъ кръмѧи вь҆-
2013223 сѫ насел҄енѫѭ̑ · и҅ вь҆са мѫдростиѭ своѥ҅-
2013224 ѭ̑ о̑уготови · се же трѣбоуѥ҅тъ о҅тъ насъ
2013225 да вѣмъ и҅мѧ господа нашего вь҆си сꙑ-
2013226 нове чловѣчь҆стии · а҅ не соуѥтънꙑи҅ми
2013227 дѣлꙑ и҅ ль҆стьми прѣлиштаѥмъ сѧ ·
2013228 тъ бо рече : не сътворите себѣ капиштъ ·
2013229 ни поклан҄ѣи҅те сѧ дѣломъ рѫкъ ваши-
2013230 хъ · ни и҅нои҆ твари никоѥи҅же · зане а҅зъ
2014201 ѥ҅смъ господь богъ вашъ · испръва сꙑ и҅ до
2014102 конь҆ца прѣбꙑваѩ · и҅ нѣстъ и҅ного бога ра-
2014103 звѣ мене · и҅ славꙑ моѥѩ и҅номоу не дамъ ·
2014104 ни благои҅звол҄ении мои҅хъ ваꙗ҅нии҅мъ · ни
2014105 чь҆сти моѥ҅ѩ подамъ капиштемъ · а҅зъ о̑умо-
2014106 рѫ и҅ о҅живь҆ѭ̑ · и҅ никтоже ѥ҅стъ и҅же о̑убѣжи-
2014107 тъ рѫкоу моѥю̑ · тъгда разгнѣвашѧ с꙯ѧ꙯ ста-
2014108 рѣи҅шинꙑ вль҆шъскꙑѩ · слꙑшавъше рѣ-
2014109 чи тꙑ о҅ть҆ н҄его · начѧшѧ чоудити сѧ и҅мъ
2014110 и҅ тръпѣнию̑ и҅хъ · и҅ рѣшѧ не въпрашаи҅мꙿъ
2014111 ѥ҅го нꙑнꙗ · да не никтоже о҅тъ чтѫштиї-
2014112 и҅хъ и҅ кланꙗѭ̑штии҅хъ сѧ сльньцоу и҅ о҅гнꙋ
2014113 и҅ водѣ · о̑услꙑшѧтъ таковꙑи҅хъ словесъ
2014114 ѥго · и҅ о҅тъвръгѫтъ сѧ и҅ ти такожде · и҅ о҅-
2014115 тъстѫпѧтъ о҅тъ жрътвъ · нъ паче о̑услꙑ-
2014116 шимъ и҅хъ ноштиѭ̑ · да никтоже разоу-
2014117 мѣѥ҅тъ · глагол҄емꙑи҅хъ о҅тъ нею̑ · ни ꙗ҅-
2014118 же о҅тъ насъ творимꙑи҅хъ · и҅ бꙑстъ та-
2014119 ко · и҅ въсташѧ тъгда о҅тъ сѫдишта не сѫ-
2014120 дити · сѣдъше же ноштиѭ̑ · и҅ мль҆ча-
2014121 нию̑ сѫштоу многоу · повелѣшѧ при-
2014122 вести свѧтааго варахисиѡ̑на · приве-
2014123 деноу же ѥ҅моу бꙑвъшоу · и҅ мль҆чанию̑
2014124 сѫштоу многоу · послоушаа҅хѫ ѥ҅го · мъ-
2014125 ного о̑убо вльхвомъ въпрашавъшемъ ѥ҅-
2014126 го · и҅ с꙯тоуо̑умоу б꙯жиѭ̑ мѫдростиѭ̑ прѣ-
2014127 о҅долѣвъшоу и҅мъ · разгнѣвавъше сѧ
2014128 безаконьници · повелѣшѧ принести
2014129 съвалъмꙑ мѣдънꙑ · и҅ раждегъше ѩ па-
2014130 че о҅гн҄ѣ · подъложишѧ подъ о҅бѣ пазоусѣ
2014201 и҅ рѣшѧ к н҄емоу вльсви тако ми вѣньцъ цѣ-
2014202 сара персъска савориа҆ · ꙗ҅ко а҅ште и҅с пазоу-
2014203 хꙑ и҅стрѧсеши любо и҅ ѥ҅динъ съвалъмъ ·
2014204 и да падетъ на земи · то да вѣси ꙗ҅ко о̑уже
2014205 вѣмъ и҅звѣсто ꙗ҅ко о҅тъвръже сѧ бога своѥ҅го꙯ ·
2014206 о҅тъвѣштавъ же с꙯тꙑи варахисии҆ рече къ
2014207 н҄имъ : слоугꙑ сотонинꙑ и҅ кнѧзи грѣшь-
2014208 нии · тако ми съпасениѥ бога моѥ҅го · и҅ по-
2014209 гꙑбѣль сотонꙑ о҅тьца вашего · не имамъ
2014210 о̑убоꙗ҅ти сѧ о҅тъ бога вашего · ни ѥ҅дного о҅тъ
2014211 свалмъ поврѣшти на земи · нъ и҅мене ради
2014212 х꙯са моѥ҅го о̑удръжѫ ѩ · а҅зъ же нꙑнꙗ закли-
2014213 наѭ̑ вꙑ богомъ живꙑи҅мъ · къ сеи҅ мѫцѣ
2014214 а҅ште и҅ и҅нꙑ и҅мате мѫкꙑ лютꙑ · то на-
2014215 ведѣте на нꙑ · кто бо ѥ҅стъ и҅зходѧи на
2014216 рать҆ · и не въдаѩ҅ сѧ вь҆сѣмь срьдьцемъ
2014217 на сьмрь҆ть · да възьметъ славѫ вели-
2014218 кѫ · и҅ дарꙑ о҅тъ цѣсара многꙑ · и҅ санъ ве-
2014219 ликъ · то рекъшоу с꙯тоуо̑умоу варахисию̑ ·
2014220 възбѣсивъше сѧ велми вль҆сви · повелѣ-
2014221 шѧ принести о҅лово и҅ растопивъше възлі-
2014222 ꙗ҅ти на о҅чи · и҅ въ ноздри ѥ҅моу вълиꙗ҅ти
2014223 и҅ въ о̑уста и҅ въ о̑уши · да ни слꙑшитъ ни
2014224 глагол҄етъ · и҅ потомъ повелѣшѧ слоуга-
2014225 мъ глагол҄ѫште : пои҅мъше и ведѣте
2014226 въ тьмницѫ · и҅ повръзъше за ѥ҅динѫ
2014227 ногѫ повѣсите и҅ тоу · и҅ сътворишѧ тако ·
2014228 и҅ то и҅мъ рекъшемъ · повелѣшѧ пакꙑ
2014229 нечь҆стивии вльсви · привести к н҄и
2014230 блаженааго и҅ѡ̑нѫ · пришъдъшоу же
2015201 ѥ҅моу глаголашѧ к немоу вльсви : приве-
2015102 сти к н҄имъ блаженааго їѡ̑нѫ · пришъ-
2015103 дъшоу же ѥ҅моу глаголашѧ к н҄емоу вль҆-
2015104 сви : чꙿто ѥ҅стъ їѡ̑на · како ѥ҅стъ пльть ви-
2015105 дѣти ти · и҅ како прѣбꙑ ноштъ о҅нѫ въсѫ
2015106 стоꙗвъ връхоу леда · и҅ на лютѣи стоуде-
2015107 ни · отъвѣшта к н҄имъ блаженꙑи їѡ̑на ·
2015108 и҅ рече : вѣдѫште бѫдѣте сѫдиѩ и҅ ц꙯ри ·
2015109 ꙗ҅ко богъ мои и҅жде и҅зволи доуша моꙗ · о҅тъ-
2015110 н҄елѣже роди мѧ о꙯҅ць мои҆ · и҅ помьн҄ѫ и҅ вѣ-
2015111 дѣ · николиже таковꙑѩ добрꙑ подастъ
2015112 ми ношти · не помьнѫ ѥ҅ште о҅тънелѣже ѥ-
2015113 о̑умъ въ чловѣцѣхъ · и҅ о̑увѣдѣхъ чꙿто ѥ чꙋ-
2015114 въство · ꙗ҅ко такова покои҅на прѣи҅де на-
2015115 дъ мноѭ̑ ношть҆ · приде бо ми льгꙑн҄и
2015116 о҅тъ дрѣва свѧтааго · на н҄емже распѧтъ
2015117 бꙑстъ господь мои і꙯̈с х꙯с · се рекшоу с꙯тоу-
2015118 моу їѡ̑нѣ · о҅тъвѣшташѧ вль҆сви и҅ рѣшѧ
2015119 к н҄емоу : братъ твои҆ варахисии о҅тъвръ-
2015120 же сѧ бога твоѥ҅го · а҅ тꙑ прѣбꙑваѥ҅ши ѥ҅-
2015121 ште к н҄емоу · о҅тъвѣштавъ же с꙯тꙑи їѡ̑-
2015122 на рече к н҄имъ : вѣдѣ и҅ а҅зъ ꙗко о҅тъврь҆-
2015123 же сѧ дь҆ꙗ҅вола · и҅ вьсѣхъ а҅гг҄елъ ѥ҅го ·
2015124 и҅ владꙑцѣ х꙯соу съвръшенѣ самъ сѧ ѥ҅стъ
2015125 принеслъ · глаголашѧ ѥ҅моу вльсви : не по-
2015126 гоуби зьлѣ доушѧ своѥѩ · о̑ун҄е бо ти ѥ҅стъ
2015127 о҅тъврѣшти сѧ бога своѥго · о҅тъвѣштавъ
2015128 їѡ̑на рече к н҄имъ : слѣпиї и҅ ѫ҅родивии ·
2015129 глагол҄ете вꙑ сами ꙗ҅ко мѫдри ѥ҅смъ · и҅
2015130 мѫдростиѭ̑ нашеѭ̑ и҅зобрѧштемъ и҅стіи
2015201 можетъ ли чловѣкъ и҅мꙑ пшеницѫ въ жить҆-
2015202 ници своѥ҅и҆ лежѧштѫ и҅ хранѧ ѭ̑ · дъждоу
2015203 же и҅ тѫчамъ и҅ громоу · и҅ мль҆ниꙗ҅мъ нахо-
2015204 дѧштемъ · не възьмъшоу о҅тъ пшеницѧ
2015205 въ рѫкоу своѥ҅ю̑ · и҅ сѣа҅ти въ и҅мѧ господь҆-
2015206 н҄е · и҅ сѣавъ · о҅жидаѥ҅тъ пришедъши жѧ-
2015207 твѣ напльнити гоумно · о҅тъ малааго о҅но-
2015208 го ѥ҅же вьсѣа · надеждѧ ради ѥ҅го ѭ̑же и҅мѣ
2015209 къ христосоу · а҅ште ли да небрѣжетъ пше-
2015210 ницѧ лежати ѥ҅и въ жить҆ници · и҅ да не въ-
2015211 сѣѥтъ о҅тъ н҄еѩ · то о҅скѫдѣѥ҅тъ пшени-
2015212 ца · не можетъ бо и҅зъо҅биловати · тако-
2015213 жде и҅ въ насъ чловѣцѣхъ ѥ҅стъ видѣти ·
2015214 а҅ште кто погоубитъ доушѫ и҅мене ради
2015215 господа нашего і꙯̈с х꙯са · то ѥ҅гда хоштетъ
2015216 о҅бънавьꙗ҅ти сꙑнꙑ чловѣчъскꙑ · тꙑ на-
2015217 дѣѭ̑штѩѩ҅ сѧ на н҄ь и творѧштѩѩ вол҄ѫ ѥ҅-
2015218 го · о҅бновитъ сѧ свѣтомь о҅нѣмь҆ своимъ ·
2015219 и҅же не прѣходитъ ни разарѣѥ҅тъ сѧ нико-
2015220 лиже · и҅ прѣо҅бидѣвъшѩѩ заповѣди ѥ҅го
2015221 въвръжетъ въ о҅гн҄ь нео̑угасаѥ҅мꙑи ·
2015222 Слꙑшавъше же то вльсви · о҅нѣмѣшѧ на мно꙯-
2015223 го врѣмѧ словесемъ ѥ҅го чоудѧште сѧ · по-
2015224 слѣжде же о҅тъвѣштавъше рѣшѧ ѥмоу :
2015225 не прѣлиштаи себе їѡ̑на и҅ послоушаи ѱа-
2015226 ниꙗ · о҅тъвѣштавъ же блаженꙑи їѡ̑на
2015227 глагола къ н҄имъ : добрѣ рѣсте ꙗ҅ко прѣ-
2015228 лиштаѭ̑тъ ѱаниꙗ · нъ о҅тъ васъ пога-
2015229 нꙑихъ · не прѣлиштаѥ҅тъ и҅но ничтоже
2015230 чловѣкꙑ · нъ тъчь҆ѭ̑ житиѥ мира сего ·
2016201 а҅ иже въкоушаѥтъ скръбии господьн҄ь ·
2016102 то не прѣлиштаѥ҅тъ сѧ николиже · ꙗ҅ко-
2016103 же бо богатъ нѣкто · пиръ великъ госте-
2016104 мъ свои҅мъ о̑уготовивъ · и҅ посълавъ по
2016105 зъванꙑѩ и҅мъ · и҅зъходѧште зъвании
2016106 къждо и҅ своѥ҅го домоу · вѣдѧтъ и҅звѣ-
2016107 стьнѣ ꙗ҅ко и҅дѫтъ на веселиѥ · и҅ съ о̑усрь-
2016108 диѥ҅мъ на пиръ приходѧтъ · въшедъ-
2016109 ше на о҅бѣдъ · и҅ сѣдъше на трепезѣ въкꙋ-
2016110 сивъше вина · да а҅ште добро бѫдетъ · то
2016111 сладьцѣ пиѭ̑тъ о҅тъ н҄его и҅ вь҆звеселѧтъ
2016112 сѧ · и҅ о҅тъ о̑упитиꙗ не могѫтъ ити въ до-
2016113 мꙑ своѩ · пон҄еже много сѫтъ пили въсла-
2016114 дивъше си виномъ · донь҆деже придѫтъ
2016115 свои и҅мъ · и҅ и҅мше приведѫтъ въ домꙑ
2016116 своѩ · и҅же за о̑утра въстаѭ̑ште · ѥ҅гда и҅-
2016117 сѫчѧтъ вино · радоуѭ̑тъ сѧ зѣло ꙗ҅ко
2016118 о̑у свои҅хъ сѫтъ си дома лежали · тако-
2016119 жде и҅ раби христосови · ѥ҅гда видѣтъ
2016120 ꙗ҅ко зовѫтъ ѩ сѫдиѩ на сѫдиште · то вѣ-
2016121 дѧтъ ꙗ҅ко на троудъ и҅ на ноуждѫ и҅дѫтъ ·
2016122 ѥ҅гда и҅дѫтъ и҅ о̑упиѭ̑тъ сѧ о҅тъ мѫкъ ·
2016123 и҅ о҅тъ любь҆ве христосовꙑ · то о̑уже к томꙋ
2016124 не помьнѧтъ ни домовъ ни чѧда · ни и҅мѣ-
2016125 ниꙗ · ни могѫтъ прио҅брѣсти ни злата
2016126 ни съребра · ни и҅ного ничь҆согоже ѥже
2016127 въ мироу семь · нъ прѣо҅бидѧтъ и҅ цѣ-
2016128 сарѧ и҅ кнѧзѧ · о҅жидаѭ̑ште ѥ҅дного тъ-
2016129 чьѭ̑ цѣсара великааго х꙯са · ѥ҅гоже вои҅-
2016130 ни ѥ҅смъ мꙑ · въ родꙑ родъ прѣбꙑваѭшт
2016201 ѥ҅моу · ѥ҅гоже цѣсарьство не прѣходитъ ·
2016202 нъ прѣбꙑваатъ въ вѣкꙑ · то рекъшоу
2016203 с꙯тоуо̑умоу їѡ̑нѣ · повелѣшѧ вльсви пръ-
2016204 стꙑ ѥ҅моу о҅тъсѣкати о҅боѩ · рѫчьнꙑѩ
2016205 и҅ ножънꙑѩ · и҅ помѧташѧ ѩ прѣдъ с꙯тꙑ-
2016206 мъ и҅ѡ̑нѫ · и҅ рѣшѧ къ н҄емоу вль҆сви : се
2016207 видиши како расꙑпахомъ пръстꙑ твоѩ
2016208 по земи · пожиди о̑убо · ѥ҅гда врѣмѧ бѫ-
2016209 детъ жѧтвꙑ · то придѫтъ ти мь҆нози
2016210 прь҆сти · о҅тъвѣштавъ с꙯тꙑи їѡ̑на рече :
2016211 а҅зъ мъногъ рѫкъ не трѣбоуѭ̑ · нъ ѥ҅стъ
2016212 богъ съзъдавꙑи҅ мѧ · и҅же пакꙑ о҅бнови-
2016213 тъ мѧ · о҅бновьѥ҅нии҅мъ свои҅мъ ѥ҅же хо-
2016214 штетъ творити о҅ насъ · то слꙑшавъше
2016215 о҅тъ н҄его вль҆сви · и҅ ꙗ҅рости и҅спль҆нивъ-
2016216 ше сѧ повелѣшѧ възварити пьцьлъ
2016217 въ конобѣ · и҅ повелѣшѧ слоугамъ да
2016218 о҅дерѫтъ грѫгомь вь҆сѫ главѫ ѥ҅го · ѭ̑-
2016219 доуже власи сѫтъ · к томоу же и҅ ѩ҅зꙑкъ
2016220 ѥ҅моу о̑урѣзати · и҅ сътворишѧ тако ·
2016221 и҅ повелѣшѧ влъсви · и҅ въвръгошѧ прѣ-
2016222 дъ н҄имъ кожѫ главꙑ ѥ҅го зꙑкъ ·
2016223 въ конобъ пь҆ць҆лънꙑи҆ · томъ же въ-
2016224 връгошѧ и҅ самого того с꙯тааго въ конобъ
2016225 пь҆чь҆лънꙑи҆ · въвръженоу же бꙑвъшꙋ
2016226 с꙯тоуо̑умоу · а҅биѥ и҅злиꙗ҅ сѧ вънъ коно-
2016227 бъ и҅ вь҆сь пь҆цьлъ · и҅ не прикоснѫ сѧ ѥ҅-
2016228 мъ · и҅ никакоже не врѣди ѥ҅го ни при че-
2016229 сомь҆же · видѣвъше же нечьстивии вль҆-
2016230 сви бꙑвъшеѥ҅ то чоудо · и҅ дививъше сѧ
3001201 о̑ужасошѧ сѧ · ꙗ҅ко не врѣди ѥ҅го никако-
3001102 же таковаꙗ мѫка · повелѣшѧ принести
3001103 вратъ и҅ въложити и҆ вь н҄ь · и҅ сътѧгнѫти
3001104 и҅ завити зѣло · и҅ сътворишѧ тако слоу-
3001105 гꙑ · и҅ съломишѧ сѧ кости ѥ҅го вьсѧ · и҅ по-
3001106 томъ прѣтръшѧ и полъма · прѣтъренꙋ
3001107 же ѥ҅моу бꙑвъшоу · повелѣшѧ вльсви троу-
3001108 пъ ѥ҅го въврѣшти въ ꙗ҅мѫ глѫбокѫ · и҅ стрѣ-
3001109 шти ѥ҅го твръдѣ · и҅ бꙑстъ тако · тако же
3001110 сѧ о̑убо съконь҆чавъшоу с꙯тоуо̑умоу и҅ѡ̑нѣ ·
3001111 повелѣшѧ пакꙑ привести с꙯тааго варахи-
3001112 сиѡ̑на · приведеноу же ѥ҅моу бꙑвъшоу ·
3001113 глаголашѧ къ н҄емоу вль҆сви : поштѧди
3001114 о̑удовъ свои҅хъ варасихиѥ · и҅ не въсхо-
3001115 шти безгодь҆нѣ о҅сѫдити себе · о҅тъ-
3001116 вѣштавъ же с꙯тꙑи҆ варахисии рече къ н҄и-
3001117 мъ : ни а҅зъ ѥ҅смъ съзъдавꙑи҆ себе · ни а҅-
3001118 зъ погоубьꙗѭ̑ себе · нъ ѥ҅стъ господь съ-
3001119 творивꙑи҅ мѧ и҅ тъ о҅бновитъ мѧ силоѭ̑
3001120 своѥ҅ѭ̑ · и҅ тъ мѧ и҅збавъꙗ҅тъ и҅ хранит ·
3001121 непорочь҆на о҅тъ рѫкъ вашихъ · и҅ о҅тъ рѫ-
3001122 коу цѣсара вашего о̑укоренааго · и҅же
3001123 сътворь҆шааго и бога не вѣстъ · нъ во-
3001124 л҄ѧ и҅ повелѣниꙗ · того дьꙗ҅вола подви-
3001125 заа҅тъ сѧ съконьчати · то рекъшоу
3001126 с꙯тоуо̑умоу варахисиоу · рѣшѧ влъсви
3001127 мꙑ ѥ҅смъ сами досаждаѭ̑штии · и҅ о̑у-
3001128 караѭ̑штии цѣсара савориꙗ · Си
3001129 о̑убо прѣль҆стиѭ̑ своѥ҅ѭ̑ пъваѭ̑ште ·
3001130 небрѣгѫтъ никогоже то и҅мъ рекъ-
3001201 шемъ · и҅ ꙗ҅рости сѧ и҅сплънивъшемъ
3001202 многꙑ · и҅змѣнишѧ сѧ лица вьсѣмъ
3001203 о҅ блаженѣмъ варахисии҆ · и҅ повелѣ-
3001204 шѧ влачити и по трьнию̑ · и҅ потомъ
3001205 повелѣшѧ принести трь҆стиѥ · и҅ расцѣ-
3001206 пивъше на дьвоѥ о҅бложити по пльти
3001207 ѥ҅моу · и҅ връвиѭ̑ о҅бѧзавъше сътѧгнѫ-
3001208 ти · донь҆деже погрѧзнетъ трьстие
3001209 въ пльти ѥ҅го · и҅ повелѣшѧ и҅звлачи-
3001210 ти трьсти и҅з н҄его · да съ трьстиѥмъ
3001211 и҅ пльть ѥ҅го въздираѥтъ сѧ · и҅ съ-
3001212 творишѧ тако слоугꙑ · и҅ и҅звлачишѧ
3001213 трьстиѥ съ плътиѭ̑ ѥ҅го · потомъ же
3001214 повелѣшѧ нечь҆стивии вль҆сви · и҅ въ-
3001215 ложишѧ и҅ въ вратъ и҅жде и҅ с꙯тааго їѡ̑-
3001216 нѫ · и тоу съломишѧ вь҆сѧ кости ѥ҅моу ·
3001217 потомъ же повелѣшѧ слоугамъ и҅ при-
3001218 несошѧ пь҆цьлъ горѧштъ · и҅ вълиꙗ҅шѧ
3001219 въ о̑уста ѥ҅моу · и҅ тако прѣдастъ доу-
3001220 шѫ свѧтꙑи варахисии · и҅ тако по-
3001221 страда съ вь҆сѣми с꙯тꙑими · Слꙑша-
3001222 въ же мѫжъ нѣкто доброговѣи҅нъ ·
3001223 и҅менемь҆ а҅ѵдисотъ · ꙗ҅ко съконьча-
3001224 ста сѧ с꙯таꙗ · їѡ̑на и҅ варахисии · при-
3001225 де и҅ и҅скоупи о̑у стражъ тѣлесѣ с꙯тоую̑ ·
3001226 пѧть҆ сътъ и҅ три сьребрьникꙑ давъ ·
3001227 не тъчь҆ѭ̑ же сею̑ ѥ҅диною дъвою̑ с꙯тоую̑
3001228 и҅скоупи тѣлеси · нъ и҅ и҅нѣхъ и҅же
3001229 прѣдъ тѣма мѫчени бꙑшѧ · клѧ
3001230 же сѧ мѫжъ тъ продавъшии҅мъ тѣле-
3002101 са · ꙗ҅ко никтоже о҅тъ кнѧзъ вашихъ
3002102 не и҅матъ о̑увѣдѣти бꙑвъшааго ·
3002103 пон҄еже и҅спръва дроугъ бѣ мѫжъ си-
3002104 хъ съконьчавъшии҅хъ сѧ · Съконь҆ча- вьсѣ-
3002105 въшиїхъ же сѧ свѧтꙑи҅хъ ⁘ и҅мена сѫ- хъ
3002106 тъ си : їѡ̑на варахисии · занида · ла-
3002107 заръ · нерсисъ · и҅лиа · а҅вивъ · марисъ ·
3002108 марѵѳа · симвеи҆ѳис · сава · Сии ѥ҅дин
3002109 на десѧте страстотръпьци · и҅ добропо꙯-
3002110 бѣдь҆нии мѫченици · троудишѧ сѧ
3002111 дожи и҅ до коньца х꙯са ради · зан҄е и҅ о҅дѣ-
3002112 ни бꙑшѧ свѣтълоѭ̑ о҅деждеѭ̑ · и҅ нео̑у-
3002113 вѧдаѭ̑штии҅мъ вѣнь҆цемъ вѣньча-
3002114 ни тѣмь х꙯сомъ · и҅хъже с꙯тꙑи҅хъ мо-
3002115 литвами · да помиловани бѫдемъ вь҆-
3002116 си · Съконь҆чашѧ же сѧ с꙯тии христосо-
3002117 ви мѫченици · девѧть и҅хъ мѣсѧ-
3002118 ца марта к꙯з · а҅ дроугаꙗ дъва того
3002119 жде мѣсѧца к꙯ѳ · съписа же памѧть҆
3002120 с꙯тꙑи҅хъ · и҅саи҅ꙗ нѣкꙿто и҅менемь҆ ·
3002121 сꙑнъ а҅давовъ · о҅тъ земьѩ сꙑ а҅рзані-
3002122 нъскꙑ · и҅же бѣа҅ше шълъ съ вль҆хвꙑ
3002123 послоушати тъчьѭ̑ бꙑваѥ҅мꙑи҅хъ ·
3002124 иже прѣбꙑвъ по страдании҆ с꙯тꙑи҅хꙿ ·
3002125 и҅ вьсе и҅спрь҆ва дожи и҅ до конь҆ца · зѣло
3002126 и҅стиньнѣ слꙑшавꙑ и҅ видѣвъ · по-
3002127 тъшта сѧ съ вь҆сѣкоѭ̑ тврьдостиѭ̑
3002128 съписати · на възграждениѥ и҅ о̑успѣ-
3002129 хъ · и҅ съпасениѥ и҅ о̑успѣхъ почитаѭ̑-
3002130 штии҅мъ · ꙗ҅коже и҅ и҅нѣмъ подража-
3002201 тел҄емъ таковꙑѩ о҅ х꙯ѣ благодѣти · ѥ҅-
3002202 моуже слава и҅ дръжава · вь҆ вѣкꙑ вѣ-
3002203 комъ а҅минъ ⁘
3002205 мѣсѧца марта л꙯ житиѥ прѣпрость҆ · о҅тьца їѡ̑а҅на и҅гоу-
3002206 мена с꙯тꙑѩ горꙑ синеи҅скꙑ · ѥ҅моуже прирокъ схоластикꙿ ⁘
3002207 Еже о̑убо которꙑи ѥ҅стъ родивꙑи · добь҆-
3002208 ꙗ҅го сего и҅ въскръмивꙑи҆ · прѣжде чръ-
3002209 норизъства да тако рекѫ чоудънꙑи҆ гра-
3002210 дъ земънꙑи ѥ҅стъ · нѣстъ же ми по-
3002211 трѣба глаголати о҅ н҄емъ · а҅ ѥ҅же которъи
3002212 ѥ҅стъ нꙑнꙗ · прии҅мꙑи҆ · и҅ безбрашъ-
3002213 нꙑи҅мъ брашънꙑи҅мъ кръмѧ чоудънаꙿ-
3002214 го сего · то не не вѣдѣ нъ и҅ зѣло вѣдѣ ·
3002215 ѥ҅стъ бо и҅ тъ нꙑнꙗ въ о҅номь҆ · о҅ н҄емъже
3002216 великомъ гласомъ въпиѥ҅тъ павьлъ
3002217 глагол҄ѧ : и҅хъже жиште на небесехъ ѥ҅-
3002218 стъ · насꙑштаѩ брашънъмъ безвѣштъ-
3002219 нꙑи҅мъ · ненасꙑтѧштааго сѧ · и҅ неви-
3002220 димааго бога · добротꙑ дозьрѧ · ꙗ҅ко
3002221 разоумънꙑи҅мъ о̑умомъ тъчиѭ̑ дозь҆-
3002222 рѧ и҅ чоудѧ сѧ · достои҅нънꙑ троудъ свои҅-
3002223 хъ дарꙑ прии҅мъ · и҅ вѣньцѧ · къ тѣмъ
3002224 причетанъ бꙑвъ · и҅ присно съ тѣми
3002225 прѣбꙑваѩ · и҅хъже ногꙑ стоѩтъ о̑убо
3002226 въ о̑управь҆ѥ҅нии · и҅ како о̑убо тоу · съ
3002227 безвѣстънꙑми вештънꙑи҅ми прите-
3002228 къ ста · повѣдѣ ꙗ҅вѣ · шесть на десѧ-
3002229 те лѣтъ о̑убо сѫштоу блаженоуо̑умоу
3002230 връстоѭ̑ · тꙑсѧштъноу же разоумъ-
3003101 нѫѭ̑ хꙑтростиѭ̑ · приведе сѧ самъ ꙗ҅-
3003102 ко нѣкака чиста самои҅звол҄ьна жръ-
3003103 тва къ великоуо̑умоу чистителю · тѣ-
3003104 ло о̑убо своѥ҆ на синеи҅скѫѭ̑ горѫ прине-
3003105 съ · а҅ доушѫ на небесъскѫѭ̑ , ꙗ҅коже
3003106 мьн҄ѫ и҅ о҅тъ того самого мѣста · велико꙯
3003107 нъ невидимоуо̑умоу · о̑управьѥ҅ниѥ
3003108 и҅ о̑успѣхъ прио҅брѣсти помꙑсливъ ·
3003109 и҅ тоу живꙑ велико съмѣрениѥ прии҅мꙿ ·
3003110 о҅тъсѣче о҅тъ себе вьсѧ своѩ вол҄ѧ · и҅ прѣ-
3003111 клони вꙑѭ̑ своѭ̑ на сь҆мѣрениѥ · и҅ та-
3003112 ко стрь҆мь о̑умрьтвивъ сѧ самохотьѭ̑ ·
3003113 ꙗ҅ко бесловесънѫ нѣкакѫ и҅ несамовол҄ь-
3003114 нѫ доушѫ и҅мꙑ · и҅ ѥ҅сть҆ствънааго ѥ҅стъ-
3003115 ства и҅змѣн҄енѫ и҅мꙑ бъхма · а҅ се ѥ҅стъ
3003116 чоудьнѣѥ · ѥ҅же въ мнозѣ прѣмѫдро꙯-
3003117 сти си · простꙑи҅мъ же житиѥ҅мъ · и҅ съ-
3003118 мѣрении҅мъ · о҅тъгъна прѣмѫдрость҆-
3003119 но величаниѥ · таче по девѧтънадесѧ-
3003120 ть҆нѣꙿмь лѣтѣ · а҅кꙑ нѣкого съла и҅ за-
3003121 стѫпь҆ника · къ вꙑшънюо̑умоу цѣ-
3003122 сароу о̑учителꙗ своѥ҅го · прѣдьпосъ-
3003123 лавъ · и҅зиде на мльчанъноѥ мѣсто · въ
3003124 рѫкоу несꙑ ꙗ҅ко о҅рѫжиѥ на о̑утврь҆жде-
3003125 ниѥ҆ себѣ и҅гоуменѧ молитвꙑ · пѧть҆
3003126 пьпришть же вь҆ дал҄ѧ о҅тъ манастꙑрѣ
3003127 мѣсто прии҅мъ сѣде · мѣстоу же томꙋ
3003128 и҅мѧ ѳолас · четꙑри десѧти же лѣтъ
3003129 сътвори тоу сѣдѧ · безъ сътѫжениꙗ ·
3003130 и҅ горѧштѫ любь҆вьѭ̑ · и҅ божьствънꙑмъ
3003201 огн҄емъ разгараѩ сѧ присно · и҅ кто ѥ҅стъ
3003202 довь҆ленъ словесꙑ и҅сповѣдати · того до-
3003203 бь҆ѥ҅сти и҅ троудꙑ · ѩ҅же сътвори тоу сѣ-
3003204 дѧ · о҅баче то понѣ мало о҅тъ начѧтъкъ
3003205 съповѣмъ блаженааго сего · благои҅зво-
3003206 л҄ениꙗ · ꙗ҅дѣѣ҆ше о̑убо о҅тъ вь҆сего нъ по
3003207 малоу зѣло · заповѣди ради꙯ не тѣмъ ве-
3003208 личаѥ҅тъ сѧ · нъ да присно съмѣрениѥ
3003209 и҅матъ · о҅тъ масти же вь҆сѣкоѩ добьѥ
3003210 съхрани сѧ · по вь҆сѧ же часꙑ · съмрьть по-
3003211 мꙑшл҄ѣѩ доушѫ своѭ̑ въстави на бол҄ь-
3003212 шѧ троудꙑ · послоушании҅мъ же мѫчи-
3003213 телꙗ враждѫ ꙗ҅ко мечемъ о҅тъсѣче · за-
3003214 творении҅мъ же и҅ мльчаниѥ҅мъ паѭ̑чи-
3003215 нꙑ хоуждъшѫѭ̑ славѫ о̑умори · како
3003216 ли съповѣдѣ ѩ҅же при насъ вѣнь҆цѧ и҅спле-
3003217 те себѣ сль҆зънꙑи҅мъ точениѥ҅мъ · и҅хъ-
3003218 же таи҅ноѥ дожи и҅ до нꙑнꙗ прѣбꙑваа-
3003219 тъ дѣло · въ пештерѣ ꙗ҅же маломъ о҅тъ-
3003220 стоꙗ҅ше о҅тъ хꙑзинꙑ ѥ҅го · Въ тои҅ же вь-
3003221 сегда сѣдѧ съ сль҆зами плакаа҅ше сѧ ·
3003222 и҅ кричааше и҅ въпиꙗ҅ше велми · ꙗ҅ко-
3003223 же се бꙑшѧ нѣкомоу о҅рѫжии҅мъ о҅чи
3003224 и҅збадали · съна же толико приѥ҅мь҆ꙗ҅-
3003225 ше · ѥ҅ликоже тъчьѭ̑ о̑ума не погоуби-
3003226 ти · бессьниѥ҅мъ · наи҅вѧште же прѣ-
3003227 дъ сънъмъ молитвꙑ творꙗше · и҅ къ-
3003228 н҄игꙑ почитааше · то бо ѥ҅моу бѣа҅ше
3003229 тъчьѭ̑ о̑унꙑн҄ению̑ въсхлаштению̑ ·
3003230 течениѥ҅ же ѥ҅го молитва непрѣстанна ·
3004101 а къ богоу любꙑ без мѣрꙑ · того бо ноштъ
3004102 и҅ дьнь въ чистотѣ житиꙗ своѥ҅го · ꙗ҅ко
3004103 въ зрь҆цалѣ дозь҆рѧ · не можааше насꙑ-
3004104 тити сѧ · того подражаѩ житиꙗ · мѡси
3004105 нѣкто о҆тъ тоу сѫштии҅хъ чрь҆ньцъ · мо-
3004106 ли сѧ и҅гоуменоу · да и҅ бꙑ приѩ҅лъ їѡ̑а҅нꙿ
3004107 къ себѣ · да ѥ҅моу би бꙑлъ о̑ученикъ ·
3004108 и҅ приноуди и и҅гоуменъ молѧ и · и҅ приѩ и҆
3004109 къ себѣ · и҅ бѣаше с н҄имъ прѣбꙑваѩ ·
3004110 ѥ҅дноѭ̑ о̑убо о҅тъ дьниї · повелѣ о҅тъць҆
3004111 їѡ̑а҅нъ м҄ѡсеоу и҅ти нѣ на коѥ҆ мѣсто ·
3004112 и҅ копавшоу ровъ съвратити водѫ ·
3004113 и҅ привести на напаꙗ҅ниѥ҅ зелию̑ · дошъ-
3004114 дъшоу же ѥ҅моу нареченааго мѣста · по-
3004115 велѣноѥ без лѣности творѣаше · зно-
3004116 ю̑ же въ прѣпладь҆нии бꙑвъшоу · възле-
3004117 же м҄ѡѵсии подъ камꙑкомъ великомъ ·
3004118 и҅ о̑усъпъ почивааше · не хотѧи҅ же зъла
3004119 рабомъ свои҅мъ господь вари по о҅бꙑча-
3004120 ю̑ · сѫштоу бо великоуо̑умоу о҅тъцоу въ
3004121 хꙑзинѣ · и҅ молит꙯в꙯ѫ꙯ творѧштоу къ богꙋ ·
3004122 въздрѣма сѧ и҅ о̑усънѫ малꙑ · и҅ видѣ
3004123 нѣкога въ свѧтител҄ьстѣ лѣпотѣ въ-
3004124 збоуждаѭ̑шта и҆ · и҅ поносѧшта ѥ҅моу
3004125 о҅ сь҆нѣ и҅ глагол҄ѫшта : їѡ̑ане како бе-
3004126 с печали съпиши · а҅ мѡи҅си вь велицѣ
3004127 бѣдѣ прѣбꙑваа҅тъ · а҅биѥ҅ же въско-
3004128 чивъ за о̑ученика своѥ҅го молитвѫ тво-
3004129 рꙗше · таче пришъдъшоу ѥ҅моу вечерꙿ ·
3004130 въпрашааше ѥ҅го : ѥда ти сѧ что зъло съ-
3004201 твори· о҅нъ же рече · ꙗ҅ко камꙑ великъ мѧ хотѣ
3004202 погнести · почиваѭ̑штоу ми въ прѣпла-
3004203 дьниѥ подь н҄имъ · а҅ште не бꙑ мене на-
3004204 прасно възъвалъ · да о҅штоутивъ о҅тъско-
3004205 чихъ · съмѣренꙑи҅ же о҅тъць по и҅стинѣ ·
3004206 ничесоже о҅тъ видѣнꙑи҅хъ съповѣдавъ
3004207 таи҅нѣ же благааго бога похвали · бѣа҅-
3004208 ше же и҅ о҅бразъ · и҅ цѣлител҄ь врѣдомъ не-
3004209 видимꙑи҅мъ · ꙗ҅коже нѣкъгда нѣкто
3004210 и҅сак҄ии и҅менемь҆ · тѧжестиѭ̑ пльто-
3004211 любивааго бѣса велми съдръжимъ ·
3004212 и҅ въ о҅тъчаании бꙑвъ къ великоуоумоу
3004213 семоу о҅ть҆цоу притече · и҅ съ сльзами и҅ вь҆-
3004214 пл҄ьмъ и҅сповѣдааше свои врѣдъ ратъ ·
3004215 блаженъи҅ же чоудивъ сѧ вѣрѣ ѥ҅го · на
3004216 молитвѣ станевѣ рече ѡ̑ дроуже · и҅ ꙗ҅-
3004217 ко молитвънаа словеса съконьчаваа҅-
3004218 хѫ сѧ · ѥ҅ште ницоу лежѧштоу болѧ-
3004219 штоуо̑умоу · господь творѧи вол҄ѫ въго-
3004220 дь҆никомъ свои҅мъ · тъ о̑услꙑшавъ и҅ ра-
3004221 ба своѥ҅го молитвꙑ · и҅ о҅бльгъча братꙋ
3004222 томоу ратъ · и҅ благодарьствиста г꙯а
3004223 б꙯а · нѣкотории завистиѭ̑ пострѣка-
3004224 ѥ҅ми · ѩ҅зꙑчъна и҅ блѧдьника и҆ нари-
3004225 цаѭ̑ · ѩ҅же дѣломъ наказавъ · вь҆сѣчꙿ-
3004226 скꙑ сѧ вь҆сѣмъ показаа҅ше мошти · си-
3004227 лѫ подаѭ̑штоу ѥ҅моу вь҆сѣмъ х꙯соу ·
3004228 млъча же вьсе лѣто не глаголѧ ни къ ко꙯-
3004229 моуже ничъсоже · ꙗ҅коже завистьнико-
3004230 мъ молитвь҆никомъ бꙑти глагол҄ѫште-
3005101 мъ · ꙗ҅ко источь҆никъ присно текꙑи҆ за-
3005102 твори сѧ · и҅ съпасениѥ҆ вь҆сѣхъ погꙑбе ·
3005103 о̑умол҄енъ же бꙑвъ · пакꙑ по пръвꙑи҆ сѧ
3005104 ѩ҅ чинъ · таче чоудивъше сѧ вь҆си · вь҆сѣ-
3005105 мъ о̑управь҆ѥ҅нии҅мъ ѥ҅го · ꙗ҅ко новоꙗ҅ви-
3005106 въша сѧ нѣкого мѡсеꙗ҆ · на старѣи҅ши-
3005107 нъство братиѩ възведошѧ · на начѧ-
3005108 лъно свѣштило свѣштѫ · добрии҅
3005109 же и҅скоусь҆ници · глоумивъше сѧ и҅ не
3005110 сълъгашѧ · нъ въсходитъ на горѫ и҅ тъ ·
3005111 и҅ непрѣходънꙑи҆ прѣшь҆дъ мракъ ·
3005112 богоо҅бразъноѥ приѥ҅мл҄етъ · разоумь҆-
3005113 нꙑи҅ми възводимъ степень҆ми зако-
3005114 ноположениѥ҆ · и҅ видъ словомъ божиѥ҅-
3005115 мъ о҅твръзаатъ о̑уста · и҅ доухъ вьвлѣ-
3005116 че и҅ о҅търигнѫ слово и҅ словеса · и҅ блага
3005117 съкровишта срь҆дь҆чь҆нааго · и҅ прѣхо-
3005118 дитъ ви҅димааго житиꙗ конь҆чинѫ ·
3005119 въ наставении и҅здраи҅л҄итъскꙑи҅хъ
3005120 чръноризь҆цъ · ѥ҅днѣмъ тъчь҆ѭ̑ не по-
3005121 добь҆нъ бꙑвъ мѡсеѡ̑ви · ѥ҅же вꙑшь҆н҄іи
3005122 и҅ѥ҅роусалимъ въходъ · ꙗ҅коже о҅нъ вь҆
3005123 н҄ижь҆нии҆ · нѣкако сълъганъ бꙑстъ ·
3005124 и҅ съвѣдѣтел҄ьствоуѭ̑ мнозии же тѣ-
3005125 мь҆ · и҅ съпасошѧ сѧ и҅ съпасаѭ̑тъ сѧ ·
3005126 сь҆вѣдѣтел҄ь добии҆ давꙑдъ новꙑи҆ ·
3005127 прѣмѫдрааго мѫдрости и҅ съпасениꙗ҆ ·
3005128 съвѣдѣтел҄ь же добрꙑи їѡ̑а҅нъ нашъ
3005129 прѣподобьнꙑи҆ пастꙑръ · о҅тъ н҄егоже
3005130 за памѧть҆ о̑умол҄енъ бꙑвъ съ горꙑ
3005201 къ намъ новꙑи҆ сии боговидъцъ · синеи҅-
3005202 скꙑѩ помлꙑсломъ съшедъ · показа на-
3005203 мъ и тъ · богомъ написанꙑ ѥго скри-
3005204 жали · и҅звънѫдоу о̑убо дѣи҅ствънꙑ ·
3005205 и҅звънѫтрь҆ же видьнꙑ · и҅мѫштѧ о̑у-
3005206 тврь҆ждениѥ глагол҄ѫштѧ сице : богоу
3005207 же нашемоу слава · нꙑнꙗ и҅ присно и҅ вь
3005208 вѣкꙑ вѣкомъ а҅минъ ⁘ %
3005209 мѣсѧца марта л꙯а · житиѥ с꙯тааго їѡ̑ана е҅пискоупа
3005210 мль҆чаливааго · моностꙑра о҅тца нашего савꙑ ⁖
3005211 Пръвоѥ прѣдъложѫ въ словеси о҅тьца
3005212 їѡ̑ана мльчаливааго · и҅же въ моно-
3005213 стꙑри блаженааго савꙑ · ꙗ҅коже и҅ лѣ-
3005214 тꙑ и҅ житиѥ҅мъ свѣтъломъ · и҅нѣхъ
3005215 вь҆сѣхъ старѣиша сѫшта · Сии о̑убо
3005216 о҅свѣштенꙑи о҅ть҆цъ нашъ їѡ̑а҅ннъ ·
3005217 о҅тъ а҅рменъскааго никополꙗ бѣ · родите-
3005218 лю бꙑвъ · е҅гкратиꙗ · и҅ е҅ѵфимиѩ · та-
3005219 ко нарицаѥ҅мома · богатъствомъ же и҅
3005220 слоутиѥ҅мъ родител҄ьскꙑи҅мъ кꙑпѧ-
3005221 штьмъ · и҅ въ мнозѣхъ старѣи҅шинь-
3005222 ствѣхъ градъскꙑ лѣпьствовавъшемъ ·
3005223 въ воѥводь҆ствѣхъ же · и҅ народоводи-
3005224 мѣхъ · о҅ нихъже многꙑ приносѧтъ по-
3005225 вѣсти же и҅ о̑управьѥ҆ниꙗ · вѵзанꙿтии҅-
3005226 стии же и҅ а҅рменистии҅ о҅тоци · ꙗ҅же да
3005227 не съ пръва повѣсти насꙑштениѥ съ-
3005228 творѫ · хотѧ прѣминѫ · та ѥ҅дина о҅ н҄е-
3005229 мъ съповѣдаѩ · ꙗ҅же въсѣмъ съпроста
3005230 ꙗ҅вьѥ҅ниѥ навѣдѫштиимъ того · ро-
3006101 ди сѧ о̑убо ꙗ҅коже тъ ми съповѣда · въ и꙯ дь-
3006102 нь҆ е҅нѵа҅ра мѣсѧца · въ четврътоѥ лѣто
3006103 марк҄иа҅нꙗ цѣсарь҆ства богомъ любимаꙿ-
3006104 го · и҅ крь҆стианома сѫштема родивъ-
3006105 шии҅ма · кръстиа҅нѣ и҅ възвождааше
3006106 сѧ съ своѭ̑ братьѭ̑ · лѣтоу же нѣкоѥ҅мꙋ
3006107 минѫвъшоу · и҅ родител҄ема о҅ х꙯ѣ о̑умъ-
3006108 ръшема · и҅ раздѣл҄еноу бꙑвꙿшоу роди-
3006109 тел҄ьскоу и҅мѣнию҅ · богоносивꙑ сь҆
3006110 о҅тьць҆ богоу сѧ на о̑учѧстиѥ въдавъ
3006111 и҅ възградивъ въ томъ градѣ црь҆къве
3006112 прѣхваль҆нѣи҆ богородици · и҅ присно-
3006113 дѣвѣ марии · о҅тъвръже сѧ потрѣбъ
3006114 миръскꙑи҅хъ · о҅смаа҅го на десѧте своѩ
3006115 връстꙑ лѣта · и҅ прии҅мъ десѧторо бра-
3006116 тиѩ хотѧштѧѩ҅ сѧ съпасти · моностꙑ-
3006117 ръ сътвори тоу · по вь҆са же лѣта ю̑ности
3006118 своѥѩ · много полагааше спѣшениѥ ·
3006119 чрѣво же дръжати и҅ величаниѥ прѣо-
3006120 бидѣти · вѣдꙑ ꙗ҅коже чрѣвь҆наа сꙑ-
3006121 тость · ни бь҆дѣти вѣстъ · ни цѣло-
3006122 мѫдрь҆ствовати · и҅ величаниѥ мльча-
3006123 ти не трь҆питъ · въздръжаниѥ же безꙿ
3006124 бь҆дѣниꙗ чистотꙑ · и҅ сьмѣрениꙗ о̑у-
3006125 правити сѧ не можетъ · тако тъ о̑убо
3006126 въ ю̑нѣ врь҆стѣ троуждааше сѧ · и҅ о̑умъ
3006127 безъ глоума хранѧ · и҅ слово незазорь҆но
3006128 съмѣшено съ солиѭ̑ божь҆ствънѫѭ̑ ·
3006129 и҅же плодънꙑи҅мъ словомъ и҅ дѣломъ ·
3006130 на житиѥ въздръжанꙿноѥ чинꙗа҅ше · ни
3006201 о҅брѣмьꙗ҅ѩ҅ и҅хъ праштаѩ прѣбꙑвати ·
3006202 ни безъ и҅скоушениꙗ · нъ по малоу ведꙑ ѩ ·
3006203 и҅ божь҆ствънꙑи҅ми напаꙗѩ питии ·
3006204 плодоносъствовати подобь҆но зь҆ваниꙗ ·
3006205 сь҆сѫждааше · дъвадесѧтъноуо̑умоу о̑у-
3006206 бо и҅ о҅смоуо̑умоу лѣтоу пришъдъшоу · и҅
3006207 благодати свьтѧшти сѧ ꙗ҅же на н҄емь҆ ·
3006208 и҅ вь҆сѫдоу расходѧшти сѧ · севастии҅скъи҆
3006209 митрополитъ · о҅тъ прослоутиꙗ о̑убо ѥ҅-
3006210 же о҅ н҄емъ прѣклонивъ сѧ · и҅ о҅тъ колониї-
3006211 ска града людии҆ · о̑умол҄енъ бꙑвъ · а҅кꙑ
3006212 на и҅но о҅рѫдиѥ того призъвавъ · о̑уже
3006213 цръкъвънꙑхъ сановъ порѧдиѥ прошъ-
3006214 дъша постави е҅пискоупа · нареченааго
3006215 града того е҅пискоупоу о̑умъръшоу · и҅ си-
3006216 це е҅пискоупь҆ство невол҄еѭ̑ прии҅мъ · пра-
3006217 вьѥ҅ниꙗ чръноризъскааго житиꙗ не и҅-
3006218 змѣни · нъ въ е҅пискоупьствѣ а҅кꙑ въ
3006219 манастꙑри троуждаа҅ше сѧ · дръжѧ сѧ
3006220 паче по немьвениѥ · стꙑдѧ сѧ не тъчьѭ̑
3006221 о҅тъ и҅ного видѣти сѧ · нъ и҅ самъ нагъ ви-
3006222 дѣти сѧ · помꙑшлꙗѩ а҅дамовѫ нагость ·
3006223 и҅ ѥ҅же о҅ томь · и҅ полагааше ѥ҅динѫ бꙑти
3006224 о҅тъ великꙑи҅хъ добротъ ѥ҅же не мꙑти
3006225 сѧ · и҅ просто решти вь҆сѣми о҅бразꙑ тво-
3006226 рꙗѣше спѣхъ въгодити богоу · а҅лчъ-
3006227 бами же и҅ моли҅твами · и҅ о҅цѣштениѥ҅-
3006228 мъ тѣлесънꙑимъ · и҅ чистотѫ срь҆дьчь҆-
3006229 нѫѭ̑ помꙑслꙑ присно чистѧ · и҅ вь҆сѣ-
3006230 ко вꙑшениѥ въземьѭ̑штеѥ҅ сѧ · на вѣдѣ-
3007101 ниѥ божиѥ · нъ и братъ ѥ҅моу пергамии҆ ·
3007102 о҅бѣма цѣсарема въгодивъ · и҅ старѣи҅-
3007103 шинъства многа градънаꙗ прѣдръжавъ ·
3007104 о҅тъ добротꙑ сего о҅свѣштаѥ҅мъ · много
3007105 спѣшениѥ творѣа҅ше въгаждати богꙋ ·
3007106 нъ и҅ братоу-чѧдъ о̑убо ѥ҅моу ѳеѡ̑д҄ѡръ ·
3007107 славънꙑи а҅нтиграфеѵсъ · сего и҅же въ
3007108 добротахъ състарѣвъшааго сѧ · божъ-
3007109 ствънааго того слꙑшаниѥ приѥмьѩ ·
3007110 и҅ доушѫ слꙑшании҅мъ о҅свѣштаѩ вель҆-
3007111 ми въгаждааше богоу · съ вь҆сѣмъ домо-
3007112 мъ свои҅мъ · и҅же ѳео҅д҄ѡръ о҅тъ вь҆сего нꙑ-
3007113 нꙗ бол҄ѣрь҆ска сь҆вѣта · и҅ къ доброчь҆сти-
3007114 воуо̑умоу насемоу цѣсароу и҅о̑устиниꙗ҅нꙋ ·
3007115 о҅ съмꙑслѣ и҅ чистотѣ житиꙗ · и҅ правѣ
3007116 вѣрѣ и҅ милости чоудимъ ѥ҅стъ · и҅ се же
3007117 послѣжде · а҅зъ же на вь҆рѧждениѥ лѣтъ-
3007118 ноѥ въсхождѫ · семоу о̑убо їѡ̑аноу божь-
3007119 ствъноуо̑умоу · девѧть҆ лѣтъ въ е҅пискоу-
3007120 пии сътворивъшоу · сълоучи сѧ мѫжоу се-
3007121 стрꙑ ѥ҅го мариѩ · пасиникоу нарицаѥ҅моу ·
3007122 строити рамѣньскѫ власть · и҅же о҅тъ дѣ-
3007123 и҅ства сотонина · начѧ о҅тъштиштати и҅ съ-
3007124 мѫштати семоу върѫченѫѭ̑ црь҆къве ·
3007125 строѩ҅штиимъ о҅бо ѭ̑ не дадꙑ лѣпааго тво꙯-
3007126 рити промꙑшлꙗꙗ · и҅ строꙗ цръкъвънꙑ-
3007127 хъ потрѣбъ · прибѣгаѭ̑штѧѩ же къ о̑у-
3007128 ставомъ · тоѩ съ ноуждеѭ̑ о҅тътръзаѩ ·
3007129 и҅ о̑уставомъ о̑утврь҆жденоѥ разараѩ҆ · и҅ мно꙯-
3007130 гашти молимъ · и҅ словесꙑ божии тѣшимъ ·
3007201 гории показааше сѧ · марии сестрꙑ о̑уже о̑у-
3007202 мъръши · о҅тътолѣ о̑убо въ печаль҆ лютѫ
3007203 въпадъ правь҆дивꙑи҆ · приноужденъ бꙑ
3007204 въ къснѧтинь҆ градъ възити · и҅ бꙑвъ тоу
3007205 и҅ полезъна своѥи црь҆кви сътворивъ · на ко-
3007206 ньць҆ цѣсарь҆ства зинонова · е҅ѵфимоу а҅рхи-
3007207 е҅пискоупоу къснѧтинꙗ града · потроуди-
3007208 въшоу сѧ за н҄ь · боговъгодь҆нъ съвѣтоуѥ҅тъ
3007209 съвѣтъ въ свѧтꙑи градъ о҅тити · и҅ о̑упразни-
3007210 въше сѧ о҅тъ потрѣбъ мира сего мль҆чати ·
3007211 и҅ о҅тъпоустивъ и҅же бѣшѧ сь н҄имъ клири-
3007212 ци · и҅ съ творенꙑи҅ми повелѣнии҆ · и҅ о̑утаи҅-
3007213 въ сѧ вь҆сѣхъ · и҅ ѥ҅динъ о҅брѣтъ сѧ · вь҆сѣдъ
3007214 въ корабь приде въ и҅е҅роусалимъ · и҅ прѣбꙑ-
3007215 въ въ гостиньници ꙗ҅же прѣдъ градомъ ·
3007216 ꙗ҅зе съзъдана бꙑстъ о҅тъ блаженꙑѩ е҅ѵдо-
3007217 к҄иѩ҆ · въ н҄еи҅же гостинь҆ници цръкꙑ ѥстъ
3007218 с꙯тааго г҄еѡ̑ргиꙗ мѫченика · и҅ бꙑвъ вь҆ н҄еи҆ ·
3007219 и҅ миръскоѥ сътѫжаниѥ видѣвъ · печа-
3007220 льнъ бꙑ въ о̑умѣ · и҅ мол҄ꙗше бога съ слъза-
3007221 ми · довести сѧ въ мѣсто добровъгодъно꙯
3007222 и҅ мльчаль҆но · и҅ на съпасениѥ строи҅но ·
3007223 и҅ тако ѥ҅моу прѣбꙑваѭ̑штоу въ штоу-
3007224 ждекръмь҆ници · и҅ молѧштоу сѧ богоу
3007225 о҅ томь҆ · походѧштоу ѥ҅моу ноштиѭ̑
3007226 ѥ҅дномоу по срѣдоудвории҆ · и҅ на небо въ-
3007227 зь҆рѣвъ · о̑узь҆рѣ напрасно звѣздѫ о҅бра-
3007228 зъ кръстънꙑи҆ и҅мѫштѫ · и҅дѫштѫ на
3007229 н҄ь · и҅ слꙑша гласъ глагол҄ѫштъ о҅тъ свѣ-
3007230 та того · а҅ште хоштеши съпасти сѧ ·
3008101 то въслѣдоуи свѣта сего · и҅ вѣровавъ и҅зи-
3008102 де скоро · и҅ въ слѣдъ и҅дѣа҅ше свѣта того ·
3008103 и҅ свѣтоу ведѫштоу приведе въ великѫѭ̑
3008104 лаврѫ свѧтааго о҅тца нашего савꙑ · салоу-
3008105 стиоу въ то года патриа҅рхоу сѫштоу въ
3008106 и҅е҅роусалимѣ · бꙑвъ о̑убо въ велицѣи ла-
3008107 врѣ · о҅брѣте о҅блаженика савѫ дроужи-
3008108 нꙑ прибравъша р꙯и чръноризьць · въ
3008109 мнозѣ о̑убо пль҆ть҆нѣѣмъ о̑убожьствѣ хо-
3008110 дѧштемъ · доуховънꙑи҅ми же благодѣ-
3008111 тьми богатомъ сѫштемъ · блаженикъ
3008112 о̑убо сава того прии҅мъ · прѣда и строи҅те-
3008113 лю манастꙑръскоуо̑умоу · а҅кꙑ нѣкого
3008114 о҅тъ новопристѫпивъшии҅хъ повелѣ-
3008115 вати ѥ҅моу да слоужитъ · не вѣдѫште-
3008116 мъ вь҆ н҄емь҆ съкровишта доброу · да не
3008117 чоудитъ же сѧ никтоже · и҅мже о̑утаи҅
3008118 сѧ о҅тъ старца чъстънааго савꙑ съкро-
3008119 виште їѡ̑аневъ о̑управьѥ҅нии҆ · нъ па-
3008120 че да помꙑшлꙗѥ҅тъ таковꙑи · ꙗ҅ко
3008121 ѥ҅г꙯да хоштетъ богъ о҅бавити свѧтꙑи҅мь҆
3008122 свои҅мъ · то пророци сѫтъ · ѥ҅гда ли хо-
3008123 штетъ съкрꙑтъ · подобию̑ вьсѣхъ ви-
3008124 дѧтъ · и҅ послоушъствоуѥ҅тъ ми словоу
3008125 ѥлисеи пророкъ глагол҄ѧ о҅ соманитѣ-
3008126 нꙑн҄и · ꙗ҅ко болѣзнь҆на доуша ѥ҅ѩ ѥ҅-
3008127 стъ · и҅ господь҆ съкрꙑ о҅тъ мене · божъ-
3008128 ствънꙑи҅ же їѡ̑а҅ннъ · вь҆се съконь҆ча-
3008129 ваа҅ше послоушаниѥ · строи҅тел҄ѣ же
3008130 и҅ прокꙑи҅хъ о҅тьць · съ вь҆сѣмь҆ пооуштани-
3008131 ѥмь҆
3008201 и҅ сьмѣрении҅мъ слоужѧ · водѫ о҅тъ пото-
3008202 ка възносѧ · варѧ дѣлаѭ̑штии҅мъ ·
3008203 и҅ работаѩ и҅мъ въ камении҆ · и҅ въ прокꙑ-
3008204 и҅хъ слоужь҆бахъ зъданиꙗ · вън҄егда
3008205 манастꙑръскаꙗ штоуждекръмь҆ни-
3008206 ца зъдаа҅ше сѧ · потом же постави и бла-
3008207 женꙑи сава · сокачиѭ̑ · варити и҅ слоу-
3008208 жити братии҆ вь҆сеи҆ · прии҅мъ же слоу-
3008209 жъбѫ тѫ съ о̑усрьдиѥмъ и҅ съ радостиѭ̑ ·
3008210 слоужааше вь҆сѣмъ о҅тьцьмъ · въга-
3008211 ждаѩ комоуждо съ всѣмъ сь҆мѣрении҅-
3008212 мъ · и҅ кротостиѭ̑ · и҅ тѫ ѥ҅моу творѧштꙋ
3008213 слоужъбѫ · сълоучи сѧ градити мана-
3008214 стꙑръ о҅тъ лаврꙑ на сѣверъ · на прии҅-
3008215 маниѥ тоу новоприходѧштиихъ
3008216 и҅з мира · чръноризьчь҆скѫѭ̑ и҅стинѫ ·
3008217 пръвоѥ҆ въ томъ нао̑учати сѧ · ти тако
3008218 въ лаврѣ жити · манастꙑръскоѥ о̑у-
3008219 правьѥ҅ниѥ҆ · и҅скропꙑтьнѣ нао̑учи-
3008220 въшемъ сѧ блаженоуо̑умоу савѣ · и҅звѣ-
3008221 стоуѭ̑штоу и҅ глагол҄ѫштоу · ꙗ҅коже
3008222 цвѣтьцъ прѣдъвараѥ҅тъ прѣдъ о҅во-
3008223 штемъ · такоже и҅ манастꙑрь҆скоѥ҅
3008224 житиѥ · о҅тъходънаа҅го варѣѥ҅тъ · се-
3008225 моу о̑убо зиждемоу манастꙑроу · при-
3008226 ноуждаѥмъ бѣаше правь҆дивꙑи тъ
3008227 мѫжъ · и҅нѫ слоужъбѫ творити · и҅ ва-
3008228 рѧштꙋ носити брашъно дѣлател҄емъ
3008229 десѧти пь҆приштъ въ дал҄ѧ о҅тъ мана-
3008230 стирѣ · лѣтоу же конь҆чавъшоу о҅ тако꙯и҆
3009101 слоужь҆бѣ · и҅ вь҆сѣмъ о҅ть҆ць҆мъ възгради-
3009102 въшемъ сѧ о҅ того о̑устроѥ҅нии҆ · и҅ чисто-
3009103 тѣ и҅ доуховьнѣмъ разоумѣ · да ѥ҅мꙋ
3009104 о҅тьць҆ нашъ сава клѣть на мль҆чаниѥ ·
3009105 чъстънꙑи о̑убо їѡ̑а҅нъ клѣть҆ прѣи҅мъ ·
3009106 и҅ повелѣнъ мль҆чати прѣбꙑ три лѣта ·
3009107 пѧть вь҆ недѣл҄и дьнии҆ не ꙗ҅вь҆ꙗ҅ѩ҅ сѧ чло-
3009108 вѣкоу съпроста · ни ничсоже въкоушаѩ҅ ·
3009109 въ сѫботѫ же и҅ вь недѣл҄ѫ прь҆вѣѥ вь҆сѣ-
3009110 хъ въхождааше вь цръкꙿве · и҅ по вь҆сѣхъ
3009111 и҅схождааше послѣжде · ꙗ҅рѣ и҅ съ страхо-
3009112 мъ · и҅ съ вь҆сѣмъ говѣнии҅мъ стоѩ вь҆
3009113 пѣтии҆ по глаголаноуо̑умоу въ ѱалмѣ-
3009114 хъ · работаи҅те богоу съ страхомъ · и҅ ра-
3009115 доуи҅те сѧ ѥ҅моу съ трепетъмъ · толи-
3009116 ко же ѥ҅моу бѣа҅ше поо̑уврьзениѥ · ꙗ҅ко-
3009117 же сль҆зити ѥ҅моу зѣло въ годъ безскръ-
3009118 бънꙑѩ жрътвꙑ · и҅ не мошти сѧ само-
3009119 моу дръжати · ꙗ҅коже видѧштии҅мъ о҅-
3009120 тьцемъ сльзънꙑи даръ дивити сѧ да-
3009121 вьца благꙑи҅хъ бога · трь҆мь҆ о̑убо лѣто-
3009122 мъ конь҆чавъшемъ сѧ · порѫчено ѥ҅мꙋ
3009123 бꙑстъ манастꙑръскоѥ строи҅тел҄ь҆ство ·
3009124 и҅ помагааше ѥ҅моу богъ вь вь҆семъ · и҅ бла-
3009125 гослови сѧ манастꙑрь҆ · и҅ о̑умножишѧ
3009126 сѧ дроужина при строи҅тел҄ьствѣ ѥ҅го ·
3009127 конь҆чавъшоу же слоужь҆бѫ · въсхо҅тѣ
3009128 блаженꙑи҆ сава поставити и҆ въ санъ
3009129 цръкъвънꙑи҆ · а҅кꙑ добра и҅ съвръшена
3009130 чрьнца сѫшта · и҅ пои҅мꙑ и въ свѧтꙑи градꙿ ·
3009201 приведе къ блаженикоу илии҆ а҅рхие҅пи-
3009202 скоупоу и҅ добротꙑ того съповѣдавъ · мо-
3009203 лꙗа҅ше поставити и҆ попа · и҅ а҅рхие҅пискоу-
3009204 пъ о҅ н҄емъ слꙑшавъ · и҅де на свѧтоѥ гла-
3009205 вь҆ноѥ мѣсто · хотѧи҅ свои҅ма рѫкама поста-
3009206 вити и · великꙑи҅ же сии҆ о҅тьць҆ о̑удръжа-
3009207 нъ бꙑвъ · ꙗ҅коже не мошти о̑убѣжати съ сѫ-
3009208 штии҅мъ · рече къ а҅рхие҅пискоупоу : чъстъ-
3009209 нꙑи о҅тьче · пон҄еже съгрѣшилъ ѥ҅смъ · нѣ-
3009210 что мол҄ѫ о҅собь блаженꙑи҅ма вама повѣ-
3009211 дати · и҅ а҅ште мѧ достои҅на творита бꙑти ·
3009212 то прии҅мѫ поставь҆ѥ҅ниѥ҆ · и҅ пои҅мꙑ и҆ на
3009213 въсходъ с꙯тааго голгоѳꙑ о҅собь҆ · рече : по-
3009214 штѧди житиꙗ моѥ҅го мол҄ѫ сѧ твоѥи҆ свѧ-
3009215 тꙑн҄и · и҅ никомоуже таи҅нꙑ вь҆звѣшта-
3009216 и҆ · да не и҅ о҅тъ мѣста сего о҅тидѫ · Семꙋ
3009217 же и҅звѣстивъшоу ѥ҅моу глагола : а҅зъ
3009218 о҅ть҆че · о҅нь҆сицѧ града е҅пискоупъ поста-
3009219 вь҆ѥ҅нъ ѥ҅смъ · нъ пон҄еже о̑умножишѧ сѧ
3009220 безакон҄ениꙗ моꙗ · о̑удалихъ сѧ бѣжѧ
3009221 и҅ въдворихъ сѧ въ поустꙑн҄ѫ · чаѩ бо-
3009222 жиꙗ присѣштениꙗ · правь҆дь҆но же по-
3009223 мꙑслихъ · донь҆деже ѥ҅смъ въ крѣпости
3009224 тѣлесьнѣи · послоужити и҅ поработа-
3009225 ти о҅тцемъ · да ѥ҅гда о҅тънемогѫ то бе-
3009226 зъ о҅сѫждениꙗ бѫдѫ и҅нѣхъ слоу-
3009227 жь҆бѫ приѥ҅мь҆ѩ · Се слꙑшавъ а҅рхие҅пи-
3009228 скоупъ чоуди сѧ · и҅ призъва блаженаꙿ-
3009229 го савѫ и҅ глагола ѥ҅моу : нѣчто ми повѣ-
3009230 да · и҅ не моштьно ѥ҅стъ поставити ѥ҅го
3010101 попа · нъ о҅тъ дьнешь҆нꙗго дь҆не да мль҆-
3010102 читъ · никомоуже сътѫжаѭ̑штоу ѥ҅-
3010103 моу · да а҅рхие҅пискоупъ се рекъ о҅тъпоу-
3010104 сти ѩ · Блаженꙑи҅ же сава печаль҆нъ бꙑ-
3010105 въ въ о̑умѣ · о҅тиде триидесѧтъ пь҆при-
3010106 шть въ дал҄ѧ о҅тъ манастирѣ · и҅ вь҆лѣзъ
3010107 въ пештерѫ · падъ прѣдъ богомъ мол҄ꙗ-
3010108 ше сѧ съ слъзами глагол҄ѧ : въскѫѭ̑ мѧ го꙯-
3010109 споди толь҆ма прѣзь҆рѣ · ꙗ҅коже мѧ прѣ-
3010110 ль҆стити · и҅ мь҆нѣти достои҅нна сѫшта
3010111 чистител҄ьства їѡ̑а҅на · и҅ нꙑнꙗ владꙑ-
3010112 ко господи о҅бави ми о҅ н҄емъ · ꙗ҅ко печаль҆-
3010113 на доуша моꙗ ѥ҅стъ до сьмрьти · а҅ште съ-
3010114 сѫдъ · и҅же мь҆ноѭ̑ мьнѣнѣ о҅свѧштенъ ·
3010115 и҅ добропотрѣбь҆нъ · и҅ божь҆ствънааго
3010116 твоѥ҅го мѵра подобь҆нъ подъѩ҅тиꙗ · непо꙯-
3010117 трѣбь҆нъ прѣдъ твои҅мъ величьствомъ
3010118 бꙑстъ · о҅ сихъ и сицѣхъ же словесехъ вь҆-
3010119 дѧштоу съ сль҆зами о҅ть҆цоу савѣ · а҅гг҄ель҆-
3010120 скъ нѣкакъ ꙗ҅ви сѧ гласъ глагол҄ѧ : не не-
3010121 потрѣбь҆нъ нъ и҅збъранъ съсѫдъ ѥ҅стъ
3010122 їѡ̑анъ · е҅пискоупъ бо о̑уже поставь҆ѥ҅нъ
3010123 нꙑнꙗ попъ не можетъ бꙑтъ · доселѣ же
3010124 видѣниѥ · о҅ть҆цъ же сава · въ о҅бꙑчаи҅ сꙑ
3010125 богоꙗ҅вь҆ѥ҅ниꙗ же и҅ а҅гг҄ель҆ска видѣниꙗ ·
3010126 не о̑убоꙗ҅ сѧ · нъ радъ бꙑвъ · приде въ хꙑ-
3010127 зинѫ прѣподобь҆нааго їѡ̑а҅на · и҅ о҅бьмъ и҆
3010128 глаголааше : о҅тьче їѡ̑а҅не · тꙑ о̑убо и҅же
3010129 на тебѣ даръ съкрꙑ о҅тъ мене · господь҆
3010130 же мои о҅бави · божь҆ствънꙑи҅ же їѡ̑а҅нꙿнъ
3010201 рече : печаль҆нь҆ ѥ҅смъ о҅ть҆че · не бо хотѣхꙿ
3010202 дабꙑ кто о̑увѣдѣлъ таи҅нꙑ сеѩ · и҅ нꙑ-
3010203 нꙗ не възмогѫ на мѣстѣ семъ жити ·
3010204 старь҆ць҆ же сава о҅бѣшта сѧ богоу словесе-
3010205 мь҆ · никомоуже съпроста того повѣда-
3010206 ти · и҅ о҅тътолѣ мль҆чати начѧ въ хꙑзинѣ ·
3010207 ни въ црь҆къве приходѧ · ни къ комоуже
3010208 съпроста глагол҄ѧ : развѣ къ слоужѧштꙋ-
3010209 о̑умоу ѥ҅моу до четꙑрь лѣтъ · тъчь҆ѭ̑ вь҆
3010210 дьнь҆ свѧштениꙗ · бꙑвъшааго въ мана-
3010211 стꙑри чь҆сть҆нѣи҆ црькъви · п꙯рѣстꙑѩ
3010212 богородицѧ и҅ приснодѣвꙑ мариѩ · тъ-
3010213 гда бо тъчь҆ѭ̑ а҅рхие҅пискоупа и҅лиѭ̑ ·
3010214 свѧтꙑи о҅ть҆ць҆ нашъ сава о̑умоливъ · и҅ мно꙯-
3010215 го спѣшениѥ сътворивъ · на свѧштениѥ҆
3010216 пришъдъша · приноуди прити и҅ цѣло-
3010217 вати · и҅же патриа҅рхъ бесѣдовавъ сь҆
3010218 н҄имь҆ · и҅ вьзлюбивъ ѥ҅го доуховь҆нꙑи҆ ·
3010219 разоумъ же и҅ о̑устрои и҅ сладь҆кѫѭ̑ бесѣ-
3010220 дѫ · вь҆ чь҆сти и҅мѣа҅ше вь҆са лѣта патри-
3010221 а҅ршъства своѥ҅го · четꙑремъ же лѣтомъ
3010222 конь҆чавъшемъ сѧ · и҅ блаженоуо̑умоу
3010223 савѣ · о҅тъ лаврꙑ отъшъдъшоу на стра-
3010224 нꙑ скѵѳопол҄ьскꙑѩ · бесчиниꙗ ради
3010225 послѣдь҆н҄ии҅хъ · и҅же въ новѣи лаврѣ
3010226 бꙑшѧ · чъстънꙑи їѡ̑а҅нъ бѣжѧ бесчи-
3010227 нънааго събора о҅тиде въ поустꙑн҄ѫ роу-
3010228 вин҄ѫ · вь҆ пѧть҆десѧтъноѥ своѥ҅ѩ връ-
3010229 стꙑ лѣто · мль҆ча же тоу лѣтъ шесть вь҆-
3010230 сего житиꙗ чловѣчь҆ска о҅тълѫчивъ сѧ ·
3011101 глаголати къ богоу любѧ въ мльчании҆ ·
3011102 и҅ о̑умь҆нꙑи зракъ · длъгꙑи҆мъ трь҆пѣ-
3011103 ниѥ҅мъ о҅чиштаѩ · ꙗ҅коже о҅тъкръвено-
3011104 мъ лицемъ славѫ господь҆н҄ѫ видовати ·
3011105 вь҆се спѣшениѥ творѣ о҅тъ славꙑ въ сла-
3011106 въ · о̑успѣвати бол҄ьшии҅хъ желании҅мꙿ ·
3011107 по двою̑ же дь҆нь҆ю̑ и҅ли по трьхъ · ѥ҅сть҆-
3011108 ствънꙑѩ ради тѣлеси потрѣбꙑ о҅сла-
3011109 бь҆ꙗѩ и҅схождаа҅ше и҅с пештерꙑ · и҅ о҅бъ-
3011110 хождаа҅ше поустꙑн҄ѫ · събираниꙗ҆ ради
3011111 саморастѫштии҅хъ мелагрии · о҅тъ
3011112 н҄ихъже кръмѧтъ сѧ и҅же въ поустꙑн҄і
3011113 о҅тъходьници · и҅ въ ѥ҅динъ о҅тъ дь҆нии҆ ·
3011114 въ начѧтъкъ того божествънааго хо-
3011115 ждениꙗ · не оу и҅скоусь҆нъ бꙑвъ тоѩ пꙋ-
3011116 стꙑн҄ѧ · и҅зъшъдъ на съхождениѥ · и҅ за-
3011117 блѫдивъ въ безпѫтънꙑѩ брѣгꙑ за-
3011118 и҅де · и҅ не о҅брѣтъ кѫдоу съвратити
3011119 сѧ къ пештерѣ · не могꙑ же грѧсти ·
3011120 паде задоушивъ сѧ · и҅ тоу напрасно
3011121 на вѣтрѣ бꙑвъ божь҆ствънꙑмъ при-
3011122 сѣштении҅мъ · а҅кꙑ пророкъ ꙗ҅коже мь҆-
3011123 н҄ѫ а҅мбакоумъ · о҅брѣте сѧ въ своѥ҅и пе-
3011124 штерѣ · лѣтоу же и҅зходѧштоу · разоу-
3011125 мѣвъшоу поустꙑн҄ѫ тѫ · и҅ мѣсто о̑у-
3011126 вѣдѣвъшоу о҅ть҆ н҄егоже на вѣтрѣ прѣ-
3011127 несенъ бꙑстъ · о҅брѣте ѥ пьприштъ пѧ-
3011128 ть҆ о҅тъ пештерꙑ · Братъ нѣкто пришъ-
3011129 дъ въ роувѫ · прѣбꙑ о̑у н҄его годъ малъ ·
3011130 о҅тъходъноѥ житиѥ сь҆ н҄имъ живꙑ ·
3011201 и҅же братъ сꙑтостъ паче прии҅мъ таковаꙿ-
3011202 го трьпѣниꙗ глагола къ старь҆цоу : о̑уже
3011203 великоу дь҆ни приближаѭ̑штоу сѧ ·
3011204 вьзидѣвѣ о̑уже въ манастꙑрь҆ о҅ть҆че ·
3011205 и҅ великъ дь҆нь҆ и҅ праздь҆никꙑ съ о҅ть҆ци
3011206 сътворивѣ · ꙗ҅ко ничсоже брашна не и҅ма-
3011207 вѣ сь҆де · развѣ мелагрии сихъ · божъ-
3011208 ствънꙑи҅ же їѡ̑а҅ннъ не хотѣа҅ше и҅ти
3011209 тамо · о҅тцоу нашемоу не сѫштоу тоу са-
3011210 вѣ · нъ манастꙑра о҅тъшъдъша ꙗ҅ко-
3011211 же рѣхомъ · тѫжѧштааго же брата о҅ти-
3011212 ти хотѧшта о̑увѣштавааше глагол҄ѧ :
3011213 помль҆чимъ брате и҅ вѣроуи҅мъ · ꙗ҅ко и҅-
3011214 же въ поустꙑн҄и шесть сътъ тꙑсѫштъ
3011215 прѣкръмивꙑи҆ · вь҆ четꙑрехъ десѧтехꙿ
3011216 лѣтѣхъ · тъ и҅ насъ · не тъчьѭ̑ потрѣ-
3011217 бънꙑи҅хъ · нъ и҅зобиль҆нꙑи҅хъ накръ-
3011218 митъ · сице бо рече не небрѣгѫ тебе · ни
3011219 о҅ставь҆ꙗѭ̑ тебе · и҅ въ е҅ѵа҅гг҄елии рече : не
3011220 пьцѣте сѧ глагол҄ѫште · что ꙗ҅мъ и҅ли что꙯
3011221 пиѥ҅мъ · и҅ли в꙯ъ꙯ что о҅блѣчемъ сѧ · вѣстъ бо꙯
3011222 о҅тьць҆ вашъ небесъскꙑи҆ · а҅ко трѣбоуѥ҅-
3011223 те сего вь҆сего · тъчь҆ѭ̑ просите цѣсарь҆-
3011224 ства божиꙗ и҅ правъдꙑ ѥ҅го · и҅ то приложи-
3011225 тъ сѧ вамъ · потръпи о̑убо чѧдо · и҅ ѫ҅зъкъи҆
3011226 пѫть҆ паче пространааго почꙿти · не штѧ-
3011227 дѧште бо сѧ ѥ҅же жити сь҆де вѣчь҆нѫѭ̑ мѫ-
3011228 кѫ творитъ · сѫштиꙗ҅ же сь҆де страдьба ·
3011229 благꙑи҅хъ готовитъ насꙑштаниѥ· си-
3011230 ми и҅ сицѣми словесꙑ глаголавъшоу о꙯҅цоу ·
3012101 не послоуша братъ · нъ отиде пѫтемъ
3012102 и҅же въ манастꙑрь҆ и҅дѣа҅ше · томоу же
3012103 о҅тъшъдъшоу · приде чловѣкъ нѣкто꙯
3012104 незнаѥмъ съпроста къ старьцоу и҅мѣ-
3012105 ѩ о҅сь҆лѧ многъ благꙑн҄ь наложено · и҅
3012106 мѣше же врѣмѧ хлѣбꙑ чистꙑ и҅ то-
3012107 плꙑ · вино и҅ масло дрѣвѣноѥ҆ · и҅ мла-
3012108 дꙑ сꙑрꙑ и҅ а҅и҅ца · и҅ криницѫ медоу
3012109 и҅ съложивъ о҅тиде · чъ҆стънꙑи҅ же о҅тьцъ
3012110 нашъ їѡ̑а҅ннъ · о҅ присѣштении҅ божии҆
3012111 вь҆звесели сѧ доухомъ · о҅тъшъдꙑи҅ же
3012112 братъ пѫтьмъ заблѫдивъ и҅ зѣло сѧ
3012113 съкроушивъ · възврати сѧ третии дь҆-
3012114 нь҆ гладъмъ мърꙑ · и҅ раслабѣвъ · и҅ сво-
3012115 ѥ҅го прѣслоушаниꙗ насꙑтивъ сѧ пло-
3012116 да · и҅ о҅брѣтъ толикꙑ благꙑн҄ѧ въ пе-
3012117 штерѣ · о҅ своѥмъ невѣрь҆ствѣ и҅ не-
3012118 покорении҆ покаавъ сѧ · припаде къ
3012119 старьцоу съ стоудомъ · проштениꙗ
3012120 просѧ приѩти · попекъ сѧ о҅ немошти
3012121 чловѣчь҆стѣ · и҅ о҅ братѣ поболѣвъ ·
3012122 въстави и и҅ о̑утѣшаа҅ше глагол҄ѧ · вѣ-
3012123 ждъ зѣло ꙗ҅ко можетъ господь въ поу-
3012124 стꙑн҄и о̑уготовати трепезѫ ·
3012125 Въ то лѣто о̑убо а҅ламоундарь҆ сисикъ ·
3012126 цѣсаръскꙑи҆ санъ вь҆зьмъ · и҅же персо꙯-
3012127 мъ дань даꙗ҅хѫ · и҅де на а҅равиѭ̑ и҅ на
3012128 палестинъ съ многоѭ̑ ꙗ҅ростиѭ̑ на гръ-
3012129 кꙑ въсѫдоу плѣнꙗѩ · и҅ несь҆вѣда-
3012130 ми поѥ҅мл҄ѧ плѣнникꙑ · и҅ много бе за-
3012201 кона творѧ · по а҅мидьстѣѣмь҆ плѣн҄ениї ·
3012202 множь҆ствоу о̑убо рать҆ничь҆скоу рашъ-
3012203 дъшоу сѧ по поустꙑн҄и сеи҆ · старѣи҅ши-
3012204 намъ же и҅ хранител҄емъ тоѩ поустꙑ-
3012205 н҄ѧ възвѣстивъшемъ о҅ рать҆ницѣхъ хра-
3012206 нити сѧ · по манастꙑрѧ великꙑѩ ла-
3012207 врꙑ · о҅тци вь҆звѣстишѧ чъстъноуо̑умꙋ
3012208 семоу о҅тьцоу · не ходити въ лѵврѣ нъ
3012209 въ лаврѫ прити · и҅ прѣбꙑвати въ сво-
3012210 ѥ҅и҆ хꙑзинѣ · їѡ̑а҅нъ же божъствънꙑи҆
3012211 божъствънꙑѩ сласти въкоусивъ ·
3012212 млъчании҆ ради сеѩ҅ сѧ любѧ дръжаа҅ше ·
3012213 и҅ о҅тъстѫпити не можаа҅ше · помꙑсли-
3012214 въ вь҆ себѣ глагола : а҅ште сѧ не печетъ
3012215 богъ мноѭ̑ · то въскѫѭ̑ и҅ живѫ · и҅ си-
3012216 це вꙑшь҆нꙗаго положивъ себѣ о̑убѣжи-
3012217 ште · прѣбꙑ безъ о̑ужасти · богъ же
3012218 и҅же присно свои штѧдѧ робъ а҅гг҄еломъ
3012219 свои҅мъ заповѣда по писаноуо̑умоу прѣ-
3012220 подобънааго съхранити · и҅звѣстити
3012221 же ѥ҅моу хотѧ малꙑ о̑убоꙗ҅въша сѧ · стра-
3012222 жа видома поусти ль҆ва велика зѣло ·
3012223 и҅ страшь҆на хранѧшта и · ноштиѭ̑
3012224 и҅ дь҆ниѭ̑ о҅тъ о̑убиваѭ̑штии҅хъ пога-
3012225 нꙑи҅хъ съвѣта · о҅баче о̑убо прьвѫѭ̑
3012226 ношть҆ о̑узь҆рѣвъ ль҆ва съпѧшта · малꙑ
3012227 о̑убоꙗ҅ сѧ ꙗ҅коже тъ ми съповѣда · ꙗ҅ко-
3012228 же о̑убо ношть҆ и҅ дь҆нь҆ вь҆слѣдоуѭ̑шта
3012229 и҅ не о҅тъстѫпаѭшта · и҅ ратьникомъ
3012230 о҅тъо̑умꙑѭ̑шта ль҆ва · видѣ благодарь҆-
3013101 ствьнꙑѩ пѣсни въсꙑлааше богоу · не
3013102 о҅ставь҆ꙗ҅ѭ̑штоуоумоу жъзла грѣшъ-
3013103 нꙑи҅хъ · на причѧстиѥ правь҆дивꙑи҅хꙿ ·
3013104 Блаженикъ о̑убо о҅ть҆ць҆ нашъ сава · при-
3013105 шъдъ о҅тъ скѵѳополи и҆ новѫѭ̑ състави-
3013106 въ лаврѫ · и҅ на пештеръноѥ҆ граждениѥ
3013107 пришъдъ · и҅ въспомѧнѫвъ бꙑвъшеѥ
3013108 ѥмоу видѣниѥ҆ нѣкъгда о҅ прѣподобь҆-
3013109 нѣѣмъ їѡ̑а҅нни · и҅де к н҄емоу въ роувѫ
3013110 и҅ глагола ѥ҅моу : се съхранилъ тѧ ѥ҅стъ
3013111 богъ о҅тъ рать҆ничъска прихождениꙗ
3013112 и҅ и҅звѣсти ти видомъ ти стражъ посъ-
3013113 лавъ · въстани и҅ тꙑ сътвори нꙑнꙗ
3013114 чловѣчь҆скоѥ · и҅ бѣжи а҅кꙑ о҅ть҆ци · да
3013115 веде и҆ въ величаи҅шѫ лаврѫ · и҅ затвори ї
3013116 въ хꙑзинѣ · пѧти десѧтъ ти пѧти лѣ-
3013117 тъ сѫшта · никомоуже и҅номоу о҅тъ дрꙋ-
3013118 жинꙑ вѣдѫштоу ꙗ҅ко е҅пискоупъ ѥ҅-
3013119 стъ · многомъ же лѣтомъ минѫвъше-
3013120 мъ · о̑устрои богъ · ꙗ҅вити съкровъноѥ
3013121 богатъство їѡ̑а҅нново · о҅бразомъ сицѣ-
3013122 мъ · мѫжь҆ нѣкто о҅тъ а҅сиꙗ҅нꙑ земь҆ѩ҆
3013123 сꙑ · е҅ѳерии҅ же нарицаѥ҅мъ е҅пискоупъ-
3013124 скꙑи҅мъ саномъ почь҆тенъ · и҅ того до-
3013125 стои҅нѣ живꙑ въ и҅е҅роусалимъ пришъ-
3013126 дъ · и҅ чъстънꙑи҅мъ мѣстомъ покло-
3013127 нивъ сѧ · и҅ животворивоуо̑умоу дрѣвꙋ ·
3013128 и҅ многа и҅мѣниꙗ раздаꙗ҅въ о̑убогꙑи҅-
3013129 мъ же и҅ манастꙑръмъ · и҅ и҅зиде и҅ свѧ-
3013130 тааго гра и҅дꙑ въ своѭ̑ о҅ть҆чинѫ · и҅ вь҆-
3013201 сѣдъ въ корабь · и҅ малꙑ въ пѫчинѫ о҅тъ-
3013202 плоувъ · нѣ о҅тъ коѥ҅го сѫпротивовѣтриꙗ
3013203 възврати сѧ съ многоѭ̑ бѣдоѭ̑ въ а҅ска-
3013204 лонъ · и҅ хотѣвъшоу ѥ҅моу по двою̑ дь҆-
3013205 нию̑ о҅тъплоути · ꙗ҅ви сѧ ѥ҅моу вь҆ сь҆нѣ
3013206 а҅гг҄елъ господь҆н҄ь глагол҄ѧ : не моштъ-
3013207 но ти ѥ҅стъ и҅ти · а҅ште да не възврати-
3013208 въ сѧ въ с꙯тꙑи҆ градъ · ї и҅деши въ лаврѫ
3013209 чрь҆нь҆ца савꙑ · и҅ побесѣдоуѥ҅ши къ
3013210 чрь҆нь҆цоу їѡ̑аноу къ мльчаливоуоу-
3013211 моу · мѫжоу правь҆дивоу и҅ добромъ жи-
3013212 тии҅мъ · сѫштоу е҅пискоупоу · и҅ въ бо-
3013213 гать҆ствѣ мирь҆стѣ бꙑвъша · и҅ божиа҆
3013214 страха и҅ любь҆ве · вь҆сего мирьскааго
3013215 прѣо҅бидѣвъша · и҅ своѥвол҄ьствънъи҆-
3013216 мъ о̑убожь҆ствъмъ · и҅ въздръжании҆мꙿ
3013217 въздръжавъшоу сѧ самомоу ·
3013218 Тъгда о̑убо е҅ѳерии҆ въставъ о҅тъ съна ·
3013219 и҅ видѣниѥ расѫдивъ съ вь҆сѣцѣмъ по꙯-
3013220 тъштаниѥ҅мъ въпрашаѩ приде въ ла-
3013221 врѫ о҅ть҆ца савꙑ · и҅ видъ о҅тꙿцемъ повѣ-
3013222 давъ · веденъ бꙑ къ мль҆чаль҆никоу ·
3013223 и҅ цѣловавꙑ и҆ прѣбꙑ о̑у н҄его дьва дь҆-
3013224 ни · и҅ въ продлъжениѥ пришъдъ рѣ-
3013225 чи · заклѧ и да повѣстъ ѥ҅моу о҅ себѣ ·
3013226 и҅ да съкажетъ ѥ҅моу кто ѥ҅стъ · и҅ сице
3013227 приноужденъ повѣда и҅ родъ · и҅ о҅ть҆-
3013228 чь҆ство и҅ чистител҄ьство · и҅ то о̑увѣ-
3013229 дѣвъ е҅ѳерии҆ · и҅ прѣчоудивъ сѧ рече : по
3013230 и҅стинѣ и҅ нꙑнꙗ камениѥ свѧто валꙗ-
3014101 ѥтъ сѧ по земи · и҅ сице поклонивъ сѧ пра-
3014102 вь҆дивоуо̑умоу · и҅де къ блаженоуо̑умоу
3014103 савѣ · и҅ повѣда томоу же и҅ о҅тцемъ вь҆сѣ-
3014104 мъ · ѥ҅же о҅ божь҆ствь҆нѣѣмъ їѡ̑а҅ннѣ ·
3014105 и҅ о҅тътоли о̑увѣдѣнъ бꙑстъ родъ їѡ̑а҅-
3014106 нновъ и҅ е҅пискоупь҆ство · Въ седмь҆де-
3014107 сѧтъноѥ и҅ девѧтоѥ лѣто връстꙑ се-
3014108 го їѡ̑а҅нна · свѧтꙑи о҅тꙿць нашъ сава въ
3014109 мирѣ о̑усь҆пе · мѣсѧца дек҄ѧмбра въ е꙯ ·
3014110 Тъгда о̑убо печаль҆нъ бꙑстъ въ о̑умѣ чъ-
3014111 сть҆нꙑи҅ сь҆ бись҆ръ · пон҄еже не и҅злѣзе
3014112 и҅с хꙑзинꙑ · и҅ приде на съконь҆чаниѥ
3014113 с꙯тааго о҅тца · семоу о̑убо въ толицѣ пе-
3014114 чали бꙑвъшоу · и҅ о҅ть҆ча лишениꙗ съ
3014115 слъзами плачѫштоу сѧ · ꙗ҅ви сѧ ѥ҅моу
3014116 вь҆ сь҆нѣ о꙯҅ць нашъ глагол҄ѧ : не пь҆ци сѧ
3014117 о҅тьче їѡ̑а҅нне · а҅ште бо и҅ пль҆тиѭ̑ о҅тълѫ-
3014118 чихъ сѧ о҅тъ тебе · нъ доухомь съ тобоѭ̑
3014119 ѥ҅смъ · семоу же глагол҄ѫштоу ꙗ҅ко мо-
3014120 ли владꙑкѫ да и҅ мене прии҅метъ · ре-
3014121 че блаженꙑи сава · томоу нꙑнꙗ не
3014122 моштьно ѥ бꙑти · и҅скоусъ бо великъ
3014123 хоштетъ бꙑти въ лаврѣ · и҅ хоштетъ
3014124 богъ да ѥ҅си въ пль҆ти на о̑увѣтъ · и҅ о̑у-
3014125 тврь҆ждениѥ крѣпѧштии҅мъ сѧ вѣ-
3014126 рꙑ ради · и҅ троуждаѭ̑штии҅мъ · то
3014127 видѣвъ и҅ слꙑшавъ божь҆ствънꙑи҆ їѡ̑-
3014128 а҅нꙿнъ радость҆нъ о̑убо бꙑстъ · о҅ о҅ть҆ци
3014129 скрьбь҆ о҅тътрѧсъ · тъчь҆ѭ̑ печааше сѧ
3014130 о҅ вь҆звѣштенѣѥ҅мъ и҅скоусѣ ·
3014301 Помꙑшл҄ениѥ же вь҆нѧ видѣти како о҅тъ-
3014202 лѫчаѥ҅тъ сѧ доуша о҅тъ тѣлесе · и҅ вь҆н҄е-
3014203 гда о҅ семъ бога молꙗа҅ше · вь҆схꙑти сѧ
3014204 разоумомъ въ с꙯тѫѭ̑ виѳлеемъ · и҅ о̑узь-
3014205 рѣ въ папрь҆тѣ тоѩ чь҆стънꙑѩ црь҆къве ·
3014206 мѫжа чоудъна свѧта вьзлежѧшта и҅
3014207 о̑умираѭ̑шта · и҅ д꙯шѫ ѥ҅го о҅тъ а҅гг҄елъ
3014208 прѣѥ҅мь҆ѥ҅мѫ · и҅ съ божьствънѫѭ̑ нѣ-
3014209 которѫѭ̑ хвалоѭ̑ же и҅ добровон҄иѥ҅мъ ·
3014210 на небеса възносимѫ · и҅ хотѣа҅ше свои҅-
3014211 ма о҅чима видѣти а҅ште то ѥ҅стъ тако ·
3014212 и҅ въставъ въ тъ часъ и҅де въ свѧтѫѭ̑ ви-
3014213 ѳлемъ · и҅ о҅брѣте ꙗ҅ко въ тъ часъ · прѣ-
3014214 далъ бѣаше д꙯шѫ чловѣкъ · и҅ цѣловавъ
3014215 чъсть҆ноѥ ѥ҅го тѣло въ томъ папрьтѣ ·
3014216 и҅ о҅блъкъ положи и вь мѣстѣхъ прѣ-
3014217 подобънꙑи҅хъ · и҅ тако възврати сѧ въ
3014218 хꙑзинѫ своѭ̑ · Сего просвѣштенааго꙯
3014219 старца о̑ученика · ѳеѡ̑доръ и҅ їѡ̑а҅ннъ
3014220 съповѣдаста ми глагол҄ѫшта · ꙗ҅ко по
3014221 о̑усь҆пении с꙯тааго савꙑ · посъла на ста-
3014222 рь҆ць҆ на о҅рѫдиѥ · на ливиа҅дѫ · и҅ на пѫ-
3014223 ти ꙗ҅ко прѣплоуховѣ їѡ̑рданъ · сърѣ-
3014224 тошѧ на нѣкотории глагол҄ѫште : блю-
3014225 дѣта ꙗ҅ко львъ прѣдъ вама ѥ҅стъ · вѣ
3014226 же помꙑслиховѣ · ꙗ҅ко моштънъ ѥ҅стъ
3014227 богъ молитвъ ради о҅тца нашего съхра-
3014228 нити наю̑ · еда бо вол҄еѭ̑ и҅зидо-
3014229 ховѣ · нъ старьца наю̑ заповѣдь҆ съконь҆-
3014230 чаваѥ҅вѣ · се помꙑсливъша и҅дѣа҅ховѣ ·
3015101 и҅ се львъ и҅дѣа҅ше на сь҆рѧштѫ нама · и҅ о̑у-
3015102 боꙗ҅ховѣ сѧ зѣло · и҅ крѣпость не о҅ста въ
3015103 наю̑ · и҅ въскорѣ о̑узь҆рѣховѣ старца по-
3015104 срѣдѣ наю̑ · страхъ наю̑ о҅тънемьѭ̑штъ ·
3015105 и҅ пвати велѧштоу · Тъгда львъ а҅кꙑ
3015106 раноѭ̑ ꙗ҅звьнъ о҅тъбѣже о҅тъ наю̑ · и҅
3015107 вѣ без врѣда шъдъша придоховѣ къ старь-
3015108 цоу · и҅же варивъ глагола къ нама : видѣста
3015109 ли како о҅брѣтохъ сѧ съ вама вь҆ бѣдѣ · нъ о̑у-
3015110 бо и҅ сьде много молихъ сѧ богоу за ва · и҅ се съ-
3015111 твори милость҆ съ вама · и҅ се же ѥ҅динъ о҅тъ о̑у-
3015112 ченикъ ѥ҅го повѣда ми ѳеѡ̑дѡръ рекꙑ ·
3015113 ꙗ҅ко многа лѣта сътвори срьбаниѥ тъкмо
3015114 приѥ҅мь҆ѩ҆ · и҅ се сь҆ ѳѵмиꙗ҅тосьн҄имъ пепело-
3015115 мъ растварѣѣꙿше ти тако ꙗ҅дѣѣꙿше · деси-
3015116 хъ же и҆ · сице творѧшта о҅бразомъ сиц꙯ѣ꙯мъ · забꙑ
3015117 ѥ҅дноѭ̑ затъкнѫти двь҆ри · и҅ хотѣвъ а҅зъ
3015118 дати ѥ҅моу о̑укропъ · коснѫхъ сѧ двь҆рехъ
3015119 и҅ о҅твръзошѧ сѧ · и҅ о҅брѣтохъ и҆ ѳь҆мь҆ꙗ҅нь҆-
3015120 ницѫ въ чашѫ и҅сꙑпаѭ̑шта · томоу же о҅
3015121 семъ зѣло въпечаливъшоу сѧ · разгъна-
3015122 ти печаль҆ хотѧ старцоу рѣхъ : не тꙑ се ѥ҅-
3015123 динъ о҅тьче твориши · нъ и҅ мнози лаврꙑ
3015124 сеѩ съконь҆чаваѭ̑ште глагол҄ѫштеѥ҆ пи-
3015125 саниѥ · ꙗ҅ко пепелъ а҅кꙑ хлѣбъ ꙗ҅хъ · и҅ е҅-
3015126 два възмогохъ сими словесꙑ прѣмѣни-
3015127 ти старца · жена нѣкто кападок҄иса родо-
3015128 мъ василина же и҅менемь · диꙗ҅кониса сѫшти
3015129 приде въ и҅е҅роусалимъ · и҅мѫшти съ собоѭ̑
3015130 братоу-чѧда самь҆чиѩ санъ прѣдръжѧшта ·
3015201 и҅же при и҅номь҆ о̑убо въздръжѧ бѣа҅ше · къ црь҆-
3015202 къви же вь҆сѣчь҆стѣи҆ не прио҅бь҆штааше сѧ ·
3015203 севꙑрово зъловѣрь҆ство прии҅мъ · диꙗ҅ко-
3015204 ниса о̑убо много творѣа҅ше спѣшениѥ · то-
3015205 го вѣрѫ прѣложити · и҅ пристрои҅ти къ вь҆-
3015206 сѣчь҆стѣи црь҆къви · се же и҅ коѥ҅гождо мѫ-
3015207 жа правь҆дива молꙗа҅ше молитвѫ твори-
3015208 ти за н҄ь · ꙗ҅же жена слꙑшавъши божь҆ствъ-
3015209 нааго сего їѡ̑а҅на благодати · желаа҅ше о̑у-
3015210 бо поклонити сѧ ѥ҅моу · о̑увѣдѣвъши же
3015211 ꙗ҅ко не възможь҆но ѥ҅стъ въходити женѣ
3015212 въ манастꙑрь҆ · призъвавъши ѳеѡ̑д҄ѡ-
3015213 ра того о̑ученика · молꙗа҅ше сего поѩ҅ти и҆ ·
3015214 и҅ вести и къ с꙯тоуо̑умоу старꙿцоу · вѣроу-
3015215 ѭ̑шти ꙗ҅ко молитвꙑ того ради · прѣло-
3015216 житъ богъ жестосрь҆диѥ ѥ҅го · и҅ съподо-
3015217 битъ сѧ прио҅бь҆штити къ вь҆сѣчь҆стѣи҆
3015218 црькви · ѥ҅гоже пои҅мъ о̑ученикъ ѳео҅д҄ѡ-
3015219 ръ сь҆ниде къ старцоу · и҅ о̑ударивъ въ двь҆-
3015220 ри по о҅бꙑчаю̑ · и҅ старцоу хотѧштоу о҅тврѣ-
3015221 сти поклониста сѧ дроугъ дроугоу · и҅ о̑у-
3015222 ченикоу рекшоу благослови насъ о҅ть҆че ·
3015223 о҅твръзъ старь҆цъ глагола о̑ученикоу :
3015224 тебе о̑убо благословь҆ѭ̑ · а҅ тъ без благосло꙯-
3015225 вьѥ҅ниꙗ ѥ҅стъ · о̑ученикоу же глагол҄ѫ-
3015226 штоу не сице о҅тꙿче · о҅тъвѣшта с꙯т꙯а꙯рьцъ : по и҅-
3015227 стинѣ не благословь҆ѭ̑ ѥ҅го · дондеже
3015228 не о҅тъстѫпитъ мѫдръствованиꙗ о҅тъ-
3015229 лѫчивъшии҅хъ сѧ · и҅ вь҆сѣчь҆стѣи цръкви
3015230 и҅сповѣстъ прио҅бь҆штити сѧ · то слꙑшавъ
3016101 о҅нъ вь҆счоуди сѧ · о҅ старчи прозорьнѣѣмь҆
3016102 дароу · и҅ чоудесьмь и҅змѣнивъ сѧ · о҅бѣ-
3016103 шта сѧ съ и҅звѣштании҅мъ вь҆сѣчь҆стѣи҆
3016104 цръкви прио҅бьштити сѧ · тъгда ста-
3016105 рь҆цъ благослови и҆ · и҅ въставивъ дастъ
3016106 ѥ҅моу пръвоѥ прѣчистꙑи҅хъ таи҅нъ · вь҆-
3016107 сѣко дъводоушиѥ о҅тъ срь҆дь҆ца ѥ҅моу о҅-
3016108 тътрѣбивъ · То слꙑшавши василина
3016109 на множаи҅шѫ любьвь приде · ꙗ҅коже ви-
3016110 дѣти свои҅ма о҅чима старца · и҅ помꙑсли
3016111 о҅дѣти сѧ въ мѫжъскꙑи҆ о҅бразъ · и҅ и҅ти
3016112 к н҄емоу въ лаврѫ · и҅ ѥ҅же о҅ себѣ съповѣда-
3016113 ти томоу · и҅ томоу о҅тъ а҅гг҄ель҆ска о҅бавь҆-
3016114 ѥ҅ниꙗ о҅бличеноу бꙑвъшоу · вь҆звѣсти ѥ҅и҆
3016115 глагол҄ѧ : вѣдѫшти бѫди ꙗ҅ко а҅ште при-
3016116 деши то не и҅маси мене видѣти · да о̑у-
3016117 бо не троуждаи҅ сѧ нъ паче трь҆пи · и҅ждеже
3016118 а҅ште да ѥ҅си · то придѫ ти вь҆ сьнѣ и҅ слꙑшѫ
3016119 ѥ҅же о҅ тебѣ · и҅ ѥ҅лико же ми а҅ште въложитъ
3016120 богъ · повѣдѣ ти · то о҅на слꙑшавъши
3016121 вѣровавъши · приѩ а҅вѣ видѣниѥ · ꙗ҅ви
3016122 бо сѧ ѥ҅и вь҆ сь҆нѣ глагол҄ѧ : се о̑убо богъ по-
3016123 съла мѧ к тебѣ повѣждъ ми чꙿто хоште-
3016124 ши · Си же о҅ себѣ повѣдавши · ключа-
3016125 ѥ҅мꙑи о҅тъвѣтъ приѩ · и҅ въста благода-
3016126 рь҆ствѧшти бога и҅ свѧтаа҅го · и҅ пришъ-
3016127 дъшоу о̑ученикоу старчоу · и҅ о҅бразъ и҅ ли-
3016128 це повѣда о҅тче · се же а҅зъ о҅тъ тоѩ самоѩ
3016129 слꙑшахъ диꙗ҅конисꙑ василинꙑ · Мѣсто꙯
3016130 вь҆ н҄емъже затворилъ сѧ ѥ҅стъ с꙯тꙑи старцъ ·
3016201 брѣгъ и҅матъ на западъ · и҅ вꙑсокъ зѣло · въ
3016202 станиї мѣста сꙑ · вь҆ н҄емь҆же стелꙗ хлѣви-
3016203 нꙑ ѥ҅го о̑утврь҆ждена ѥ҅стъ · брѣжънꙑи҅
3016204 же камꙑ · толма соухъ зѣло ѥ҅стъ и҅ безъ
3016205 влагꙑ · ꙗ҅коже никакоже влагꙑ твори-
3016206 ти вь҆ хлѣвинѣ · Въ ѥ҅динъ о̑убо о҅тъ дь-
3016207 нии҆ · въземъ с꙯тꙑи҅ старць҆ сѣмѧ смокꙿве
3016208 ѥдноѩ · глагола свои҅ма о̑ученикома ѳеѡ̑до꙯-
3016209 роу и҅ їѡ̑а҅нноу : послоушаи҅та мене чѧдѣ ·
3016210 а҅ште божиѥ҆ чловѣколюбиѥ дастъ сѣмени
3016211 семоу · и҅ камени семоу силѫ ꙗ҅коже плодъ съ-
3016212 творити · то вѣдита ꙗ҅коже тоун҄е цѣсарьство꙯
3016213 небесьскоѥ҆ даѥ҅тъ ми богъ · и҅ се рекъ прилѣ-
3016214 пи къ сѣдаѭ̑штоуоумоу сѧ камени смокъ-
3016215 ве · да и҅же о̑убо жъзлъ а҅роновъ соухъ сѫштъ ·
3016216 расти и҅ процвисти повелѣ богъ · тъ же и҅ не
3016217 сѣдаѭ̑штоуо̑умоу сѧ и҅ соухоуо̑умоу камꙑ-
3016218 коу въздрастити повелѣ на показаниѥ чꙋ-
3016219 домъ · и҅же потомь҆ какѫ полоучи благо-
3016220 дать҆ рабъ ѥ҅го · и҅ видѣвъ старць҆ лѣтора-
3016221 сль҆ благодарь҆ствѣа҅ше бога съ слъзами ·
3016222 ꙗ҅же лѣторасль҆ по малоу на вꙑсотѫ въсходѧ-
3016223 шти дои҅де до стропа · и҅же и҅ о҅тъстропи · и҅ про꙯-
3016224 сто решти на лѣто · сесь҆ три смокви роди · ѩ҅же
3016225 възь҆мъ старцъ и҅ съ слъзами о҅блобꙑзавъ · и҅зѣ ·
3016226 и҅ благодарь҆стви и҅звѣстивъшааго ѥ҅моу бога ·
3016227 подавъ и҅ о̑ученикома свои҅ма по малоу · и҅ се дѫ-
3016228 бъ вь҆пиѥ҅тъ добротѣ старчи сьвѣдѣтел҄ьствꙋѩ ·
3016229 и҅ о҅тъ н҄елиже смокви и҅зоба богоносивꙑи старць ·
3016230 готовь҆ꙗ҅ше сѧ · ꙗ҅коже о̑убо вь великѫ старость приде
3017101 отъвръзошѧ о̑ученици на слоужениѥ ѥ҅мꙋ ·
3017102 а҅зъ о̑убо вь҆шъдъ к н҄емоу · и҅ страшъноѥ҆
3017103 дѫба чоудо видѣвъ · расмаштрѣхъ приле-
3017104 жь҆нѣ · како о̑укорени сѧ · и҅ а҅ште и҅матъ ра-
3017105 спалинѫ камꙑ · и҅ о҅брѣсти не могохъ ·
3017106 ꙗ҅коже ми въсчоудивъшоу сѧ решти · ѡ̑ глѫ-
3017107 бина богать҆ства и҅ прѣмѫдрости и҅ вѣди
3017108 божиѩ · ꙗ҅ко не и҅спꙑтани сѫдове ѥ҅го · и҅ не
3017109 и҅слѣждени пѫтиѥ ѥ҅го · вѣдѧтъ бо мь҆-
3017110 н҄ѫ и҅ много дь҆нии҆ и҅скоусъ и҅мѫште ла-
3017111 врꙑ блаженааго савꙑ · ꙗ҅коже въ градѣ
3017112 ни смокꙑ бѫдетъ · ни дѫбъ никакъже
3017113 многꙑѩ ради топлотꙑ и҅ соухотꙑ · въздꙋ-
3017114 ха лаврьскаа҅го · а҅ште ли кто мѣнитъ дѫ-
3017115 биѥ малааго манастꙑра · ѥ҅же при пѫти
3017116 ѥ҅стъ · то да вѣстъ ꙗ҅коже то молитвами
3017117 бꙑстъ блаженааго савꙑ · глѫбинѫ же
3017118 земь҆ѩ о҅брѣтъше · и҅ подъгориѥ҆ поточъ-
3017119 ноѥ доуждевꙑи҅хъ водъ · сего ради мнозѣ-
3017120 мъ начънъшемъ оу потока садити · и҅жде-
3017121 же и҅ глѫбина земь҆ѩ бѣ · и҅ вь҆сѫ зимѫ по-
3017122 ливаѭ̑штемъ намъ · ѥ҅два о҅ лѣто възмо-
3017123 гошѧ сѧ приѩ҅ти садове многꙑѩ҅ ради хоу-
3017124 хотꙑ · ꙗ҅коже глаголахъ и҅ зноѥ҅въ вели-
3017125 кꙑи҅хъ · и҅ се о҅тъ многааго мало събравъ ·
3017126 писанию прѣдахъ · о҅ставивъ съповѣда-
3017127 ти · и҅ и҅же о҅ вѣрѣ ѥ҅го троудꙑ · ѩ҅же пока-
3017128 за на о҅риг҄ена · и҅ на ѳео҅дѡра момсоуѥ҅стиї-
3017129 скааго · о̑уставꙑ же и҅ застѫпь҆никꙑ · и҅ го-
3017130 н҄ениꙗ ꙗ҅же приѩ · по благовѣштению̑
3017201 за апостоль҆скꙑѩ о̑уставꙑ · нъ сего инѣмь҆
3017202 съписаѭ̑штии҅мъ · о҅ставьѭ̑ съповѣда-
3017203 ти добрѣ бо видѣ · ꙗ҅ко мнозѣмъ васнь҆
3017204 по того о̑умрь҆тви спѣшь҆нѣѥ бѫдетъ съ-
3017205 ѱати · троудꙑ же и҅ гон҄ениꙗ и҅ бѣдꙑ · ѩ҅же
3017206 подъѩ за правовѣриѥ · и҅ побѣдꙑ и҅ славъ-
3017207 наꙗ ѥ҅моу житиꙗ · по вь҆семоу ꙗ҅коже ре-
3017208 шти по нашемоу житию̑ · и҅ свь҆тѧштии҅-
3017209 хъ сѧ на н҄емь҆ добротъ ради словѫштоу
3017210 бꙑти ꙗ҅коже слꙑшахъ свѧтꙑи҆ ѥ҅моу ѩ҅-
3017211 зꙑкъ глагол҄ѫшть : въ двадесѧтъноѥ
3017212 своѥѩ ѥ҅моу връстꙑ лѣто · и҅ о҅смоѥ е҅пискоу-
3017213 пъ поставь҆ѥнъ бꙑ · ꙗ҅коже и҅ вꙑше съка-
3017214 захомъ · и҅ сътвори въ е҅пискоупии҆ десѧ-
3017215 ть лѣтъ · и҅ прѣбꙑ въ лаврѣ пръвоѥ лѣтъ · і꙯в ·
3017216 отъ н҄ихъже съложи лѣтъ шесть҆ · и҅ въ хꙑ-
3017217 зинѣ затворенъ · вь҆ н҄еи҅же и҅ доселѣ мль҆-
3017218 читъ · съконь҆ча о҅ бозѣ лѣтъ · м꙯з · и҅ се
3017219 дои҅де сътънааго четврьтааго своѥѩ
3017220 връстꙑ лѣта · и҅ ѥ҅стъ зѣло старъ · и҅ свѣ-
3017221 тьлъ лицемъ и҅ доушеѭ̑ поо̑усть҆нѣи҆ · и҅ бо-
3017222 жь҆ствънꙑѩ благодати напль҆н҄енъ ·
3017223 помолимъ же сѧ и҅ мꙑ о̑убозии҆ · да богъ
3017224 ѥ҅ште паче и҅ паче възможьна сътвори-
3017225 тъ ѥ҅го · и҅ течениѥ ѥ҅го въ мироу съвръ-
3017226 шитъ · ꙗ҅ко томоу подобаа҅тъ слава чь҆сть҆
3017227 дръжава · и҅ покланꙗниѥ о꙯҅цоу и҅ с꙯ноу
3017228 и҅ свѧтоуо̑умоу доухоу · нꙑнꙗ и҅ присно
3017229 и҅ вь вѣкꙑ вѣкомь҆ · а҅мин ⁘
3018101 с꙯таа҅го о꙯҅ца нашего їѡ̑а҅на златоо̑устаа҅го слово о҅ че-
3018102 тврѣдь҆невь҆нѣѣ҅мь҆ лазарѣ ⁘
3018103 Дьнесь҆ о҅тъ мрътвꙑи҅хъ въстаѩ лазарь҆ ·
3018104 многоу и҅ различъ гнѣвоу раздрѣше-
3018105 ниѥ намъ даѥ҅тъ · не вѣдѣ бо како чь҆-
3018106 тениѥ҅ се и҅новѣрьникомъ да врѣдъ · и҅
3018107 жидомъ прь винѫ · не о҅тъ и҅стинꙑ не бѫ-
3018108 ди · нъ о҅тъ о҅нѣхъ зълодѣи҅нꙑѩ доушѧ ·
3018109 мнози бо о҅тъ и҅новѣрънꙑихъ глагол҄ѫтъ ·
3018110 ꙗ҅ко не тъчь҆нъ сꙑнъ о҅ть҆цоу · почто · ꙗ҅ко
3018111 трѣбова молитвꙑ х꙯с въставити лазара ·
3018112 а҅ бꙑ бо не молилъ сѧ не бꙑ въставилъ мръ-
3018113 твааго · то како ѥ҅стъ рече тъчь҆нъ моли-
3018114 вꙑи҅ сѧ прии҅мъшоуо̑умоу молитвѫ ·
3018115 сии҅ бо моли сѧ · а҅ о҅нъ молитвѫ о҅тъ молѧштаꙿ-
3018116 го сѧ приѩ҆ · блазнѧтъ же сѧ не разоумѣѭ̑-
3018117 ште · ꙗ҅ко съхождениꙗ си бѣ и҅ пришъдъ-
3018118 шии҅хъ дѣл҄ьма н꙯е꙯м꙯о꙯ш꙯т꙯и꙯ молитва · а҅ште ли то рь-
3018119 ци ми кто бол҄ии҆ · о̑умꙑваѩ҅ ли нозѣ · и҅ли
3018120 о҅нъ ѥ҅моуже о̑умꙑваатъ нозѣ · о̑уто ꙗ҅ко
3018121 о҅нъ бол҄ии҆ · ѥ҅моуже о̑умꙑ нозѣ мьн҄ии҆ ·
3018122 нъ съпасъ о̑умꙑ нозѣ прѣдавъшооумоу и҆
3018123 и҅ю̑дѣ · съ о̑ученикꙑ бо бѣ · что о̑убо · деши
3018124 бол҄ии прѣдавꙑи и҅ю̑да христоса · пон҄е-
3018125 же о̑умꙑ христосъ нозѣ ѥ҅моу · не бѫди ·
3018126 что ли сь҆мѣрь҆нѣѥ҆ ѥ҅стъ · о̑умꙑти ли но-
3018127 зѣ и҅ли молити сѧ · о̑уто ꙗ҅ко о̑умꙑти но-
3018128 зѣ сь҆мѣренѣѥ · неже молити сѧ · да ѥ҅же
3018129 сь҆мѣрь҆нѣи҆ша не о҅тъвръже сѧ сътвори-
3018130 ти · како вꙑшеѥ҆ да бꙑ о҅тъвръглъ сѧ сътво-
3018201 рити · нъ вь҆се пришъдъшии҅хъ дѣл҄ьма
3018202 немошти бꙑваа҅ше · и҅ ꙗ҅ко пришъдъ-
3018203 шии҅хъ дѣл҄ьма немошти бꙑстъ · жи-
3018204 довъ прѣди и҅дꙑ слово съкажетъ · нъ и҅ жи-
3018205 дове · възь҆мъше о҅тъсѫдоу пь҆ри и҅звѣтъ
3018206 глагол҄ѫтъ · како сего крь҆стиꙗ҅ни бога
3018207 и҅мѫтъ · и҅ ѥ҅же и҅ мѣста не вѣдѣа҅ше · ѥ҅лꙿ-
3018208 ма глаголааше съпасъ марѳѣ и҅ марии сестра-
3018209 ма лазаровама · къде положисте и҆ · видѣ
3018210 ли рече невѣстъ · видѣ ли немошть҆ · ѥ҅же
3018211 и҅ мѣста не вѣдѣ си богъ · нъ рече кꙿ н҄имъ
3018212 не сице и҅мѣѩ҆ · нъ сѫпротиви и҅мъ срамити
3018213 сѧ хотѧ · не вѣдѣ ли речеши х꙯с мѣста · ѥ҅лꙿма
3018214 рече положисте · то и҆ о҅ть҆ць҆ не вѣдѣ сквозѣ
3018215 породѫ ходѧ · сквозѣ породѫ ходѧ а҅кꙑ и҅штѧ ·
3018216 ѥ҅го и҅ глагол҄ѧ : а҅даме къде ѥ҅си · кде сѧ съкрꙑ ·
3018217 почто не нарече мѣста прь҆вааго · и҅ждеже
3018218 съ богомъ пространо бесѣдоуꙗ҅ше а҅дамъ · а҅-
3018219 даме кде ѥ҅си · и҅ о҅нъ что · гласъ твои слꙑ-
3018220 шахъ ходѧштъ въ породѣ и҅ о̑убоꙗ҅хъ сѧ · ꙗ҅ко
3018221 нагъ ѥ҅смъ и҅ съкрꙑхъ сѧ · а҅ште се невѣсть҆
3018222 наричеши то и҅ о҅но нарьци невѣсть҆ · глаго-
3018223 лааше х꙯с марѳѣ и҅ марии҆ кꙿде положисте и҆ ·
3018224 се ли невѣсть҆ наричеши · что бо речеши ѥ҅-
3018225 гда слꙑшиши бога глагол҄ѫшта къ каи҅нꙋ ·
3018226 къде а҅вел҄ь братъ твои · а҅ште и се невѣсть
3018227 наричеши то и҅ о҅но нарци невѣсть҆ · вь҆зь҆-
3018228 ми и҅ дроугоѥ о̑указаниѥ о҅тъ свѧтааго ѱа-
3018229 ниꙗ · рече б꙯ъ къ а҅враа҅моу крати вь҆пл҄ь҆ содо-
3018230 мъскъ и҅ гоморь҆скъ и҅де къ мь҆нѣ съшъдъ
3019101 о̑убо виждѫ · а҅ште по плиштоу и҅хъ прихо-
3019102 дѧштоуо̑умоу къ мь҆нѣ съконь҆чаваѭ̑тъ
3019103 сѧ · а҅ште ли да разоумѣѭ̑ вѣдѧ си вь҆са прѣ-
3019104 жде бꙑтиꙗ и҅мъ · питаѩи҅ и҅стеса и҅ сръдь҆-
3019105 ца и и҅стеса богъ · вѣдꙑи мꙑсли чловѣчь҆скꙑ ·
3019106 ѥ҅динъ съшьдъ о̑убо виждѫ · а҅ште по пли-
3019107 штоу и҅хъ приходѧштоуо̑умоу къ мь҆нѣ
3019108 съконь҆чаваѭ̑тъ сѧ · а҅ште ли да разоумѣ-
3019109 ѭ̑ · а҅ште о҅но невѣсть҆ · то и҅ си невѣдѣти ѥ҅-
3019110 стъ · нъ и҅ о҅тьць ветъхоу завѣтоу не вѣдѣ
3019111 нъ и҅ сꙑнъ по новоуо̑умоу завѣтоу что о̑у-
3019112 бо ѥ҅стъ · съшъдъ о̑убо виждѫ · а҅ште по
3019113 плиштоу и҅хъ приходѧштоуо̑умоу къ мь҆-
3019114 нѣ съконь҆чаѭ̑тъ сѧ · а҅ште ли да разоумѣ-
3019115 ѭ̑ · Вѣстъ рече приде къ мь҆нѣ · нъ хоштѫ
3019116 пакꙑ о҅пась҆нѣѥ · самѣми дѣлесꙑ и҅скꙋ-
3019117 шениѥ вь҆зѧти · ноѥ҆ ꙗ҅ко а҅зъ не вѣдѣ нъ
3019118 ꙗ҅ко нао̑учити хоштѫ чловѣкꙑ · не просто꙯
3019119 словесъ послоушати · ни а҅ште кто рече то
3019120 что на дроуга вѣровати · нъ прь҆воѥ҆ о҅пꙑ-
3019121 тати ѩ҆ · ти самѣми дѣлесꙑ и҅скоушение҆
3019122 навꙑкꙿше · сице вѣровати лѣпо ·
3019123 Сего дѣлма и҅ въ писании дроузѣѣ҆мъ
3019124 глаголаа҅ше : не вѣроуи҆ вь҆сѣкомоу слове-
3019125 си · ничтоже бо сице казитъ жизни чло-
3019126 вѣчь҆скꙑѩ҆ · ꙗ҅ко е꙯̑же скоро вѣровати глаго-
3019127 л҄емꙑи҅мъ се · и҅ пророкъ даѵидъ проричѧ
3019128 глаголааше : о҅клеветаѭ̑штааго таи бли-
3019129 жнꙗго своѥ҅го · сего и҅згонꙗхъ · гръдомъ
3019130 о҅комъ и҅ несꙑтомъ срь҆дь҆цемь҆ сь҆ н҄имъ
3019201 не ꙗ҅дѣхъ · Видѣ ли како не бꙑ невѣдѣ-
3019202 ниѥ съпасоу решти кде положисте и҆ · ꙗ҅ко-
3019203 же ни о҅тꙿцоу же решти кде ѥ҅си а҅даме · и҅ли
3019204 каи҅ноу кде а҅вел҄ь братъ ти · и҅ли шъдъ ви-
3019205 ждѫ · а҅ште по плиштоу и҅хъ приходѧштоу-
3019206 о̑умоу мьнѣ съконь҆чаваѭ̑тъ сѧ · а҅ште ли
3019207 да разоумѣѭ̑ · да о̑уже врѣмѧ о̑убо проти-
3019208 вѫ о҅нѣмъ пльчити сѧ · глагол҄ѫштии҅мъ ·
3019209 како немошти дѣл҄ьма х꙯с моливъ сѧ въ-
3019210 стави лазара · не сице · послоушаи съ вь҆сѣмꙿ
3019211 о҅пасении҅мь мол҄ѫ · о̑умь҆рѣ лазарь҆ · и҅ не бѣ
3019212 на мѣстѣхъ тѣхъ і꙯̈с нъ въ галилеи · и рече
3019213 о̑ученикомь си лазарь҆ дроугъ нашъ о̑усь҆пе ·
3019214 о҅ни же мнѧште ꙗ҅ко о҅ сьнѣ семъ бесѣдоуѥ҅-
3019215 тъ · рекошѧ ѥ҅моу г꙯и · а҅ште о̑успе и҅сцѣлѣ-
3019216 ѥ҅тъ · рече и҅мъ ꙗ҅вѣ і꙯̈с : лазарь҆ о̑умрѣ · и҅ при-
3019217 де въ и҅ѥ҅роусалимъ на мѣсто и҅деже лаза-
3019218 рь҆ лежааше · и҅ сь҆рѣте и҆ сестра лазарова ·
3019219 и҅ рече ѥ҅моу : г꙯и а҅ бꙑ бꙑлъ сь҆де · не бꙑ о̑у-
3019220 мрълъ ми братъ · слабо жена не вѣдѫшти ·
3019221 ꙗ҅ко и҅ не пришъдъ х꙯с тоу бѣ · божь҆ства
3019222 властиѭ̑ · нъ пльть҆нꙑи҅мъ пришь҆стви-
3019223 мъ съмотрѧшти · о̑учителю силѫ · глаголаꙿ-
3019224 ше ѥ҅моу : г꙯и а҅ бꙑ бꙑлъ сьде не бꙑ о̑умръ-
3019225 лъ ми братъ · и҅ нꙑнꙗ рече вѣдѣ ꙗ҅ко ѥ҅же
3019226 просиши о̑у о҅ть҆ца дастъ ти ·
3019227 Съпасъ же противѫ прошению̑ ѥ҅и твори-
3019228 тъ молитвѫ · не бо молитвꙑ трѣбоваа-
3019229 ше богъ да мрътвааго въставитъ · дѣѣ҅-
3019230 ши ли и҅ли и҅нѣхъ мрътвꙑи҅хъ не въстави ·
3020101 ѥ҅гда сь҆рѣте нѣкого и҅зносима въ вратѣ-
3020102 хъ мрь҆тва · не тъчь҆ѭ̑ ли прикоснѫ сѧ о҅-
3020103 дрѣ и҅ въстави мрь҆твааго · дѣѣ҅ши ли
3020104 молитвꙑ трѣбова тъгда на въставь҆ѥ҅-
3020105 ниѥ҆ о̑умь҆ръшааго · и҅ пакꙑ и҅нъгда · не
3020106 тъчь҆ѭ̑ ли слово рече надъ дѣвицѫ · тали-
3020107 ѳа коумꙑ · дастъ ѭ̑ родител҄ема съдра-
3020108 вѫ · дѣѣ҅ши молит꙯и꙯ с꙯ѧ꙯ трѣбова тъгда · и҅ что꙯
3020109 глагол҄ѫ о҅ о̑учител҄и · о̑ученици ѥ҅моу сло-
3020110 вомъ мрь҆твꙑѩ҆ вь҆ставишѧ · петръ та-
3020111 виѳѫ не словомь҆ ли вс҆тави · паѵлъ
3020112 не свои҅ми ли ризами многа знамениꙗ
3020113 сътвори · и҅ навꙑкни чоудь҆нѣѥ · стѣн҄ь
3020114 а҅постолъ мрътвꙑѩ въстави · приношаа-
3020115 хѫ бо на о҅дрѣхъ недѫживꙑѩ · да понѣ
3020116 стѣн҄ь петровъ наи҅детъ на коѥ҅го и҅хъ ·
3020117 и҅ а҅биѥ҆ въстаꙗ҅хѫ · стѣн҄ь о̑ученикъ въ-
3020118 ставь҆ꙗше мрътвꙑѩ҆ · а҅ ли о̑учител҄ь мо-
3020119 литвꙑ трѣбоуꙗ҅ше · да мрьтвааго въ-
3020120 ставитъ · ни нъ немошти дѣлма жень҆-
3020121 скꙑ творитъ · рече бо ѥ҅моу а҅ би бꙑлъ
3020122 сь҆де не бꙑ ми о̑умрь҆лъ братъ · и҅ нꙑнꙗ
3020123 рече вѣдѣ · ꙗ҅ко ѥ҅г꙯о꙯же просиши о̑у о҅ть҆ца
3020124 дастъ ти о҅ть҆цъ · молитвꙑ проси · моли-
3020125 твѫ даѭ̑ · лежитъ и҅сточь҆никъ · ꙗ҅коже
3020126 а҅ште кто принесетъ съсѫдъ · напль҆ни-
3020127 тъ сь҆сѫдъ · а҅ште ѥ҅стъ великъ велико вь҆-
3020128 зьметъ · а҅ште малъ мало вь҆зь҆метъ си ·
3020129 молитвꙑ проси и҅ да молитвѫ · и҅ и҅нъ вѣ-
3020130 шта рь҆ци словомь҆ и҅ и҅сцѣлѣѥ҅тъ о҅трокъ мо꙯-
3020201 и рече ѥ҅моу по вѣрѣ твоѥи бѫди ти · дроу-
3020202 гꙑи҆ рече нѣсмъ достои҅нъ да ми подъ
3020203 кров꙯ъ꙯ вълѣзеши · и҅ рече ѥ҅моу бѫди ти ꙗ҅ко꙯-
3020204 же хоштеши · дроугꙑи҆ рече приди и҅цѣли
3020205 ми дь҆штере · и҅ рече ѥ҅моу и҅дѫ по тебѣ · про-
3020206 тивѫ силѣ и҅ о̑умоу чловѣкомъ · и҅цѣльба
3020207 о҅тъ врача приноситъ сѧ · дроугаꙗ҅ прико꙯-
3020208 снѫ сѧ п꙯о꙯д꙯р꙯а꙯з꙯ѧ꙯ ризѣ ѥ҅моу таи҆ · и҅ та и҅цѣльбѫ
3020209 вь҆зѧ · къждо ꙗ҅коже вѣрова цѣль҆бѫ при-
3020210 и҅мааше · си глагол҄етъ ꙗ҅коже вѣдѣ · ꙗ҅ко꙯
3020211 ѥ҅же просиши о̑у о҅ть҆ца дастъ ти о҅ть҆цъ ·
3020212 ѥ҅лма же молитвꙑ проси молитвѫ дастъ ·
3020213 не самъ молитвꙑ трѣбоуѩ нъ немошті
3020214 женьстѣ годѧ · и҅ да покажетъ ꙗ҅ко нѣ-
3020215 стъ сѫпротивь҆ богоу · нъ ꙗ҅ко ѥ҅же и҅ сии҆
3020216 творитъ то же и҅ о҅ть҆цъ творитъ · съпле-
3020217 ска богъ и҅спръва чловѣка · о҅бою̑ бꙑстъ
3020218 съплесканиѥ · сътворивъ бо сь҆ чловѣка
3020219 по капи нашеи и҅ по о҅бразоу · пакꙑ хотѣ
3020220 разбои҅ника вь҆вести въ породѫ · и҅ тъчь҆-
3020221 ѭ̑ слово рече · и҅ разбои҅ника въ породѫ
3020222 вь҆веде а҅ не трѣбова молитвꙑ · а҅цѣ вь҆-
3020223 сѣхъ и҅же по а҅дамѣ · ставилъ бѣ богъ
3020224 о҅тъ того вълаза · положи бо пламѣно
3020225 копь҆ѥ блюсти породѫ · нъ властиѭ̑ х꙯с
3020226 породѫ о҅тврь҆зе · и҅ разбои҅ника вь҆веде ·
3020227 разбои҅ника ли г꙯и · о҅тьць҆ твои҆ ѥ҅дного дѣ-
3020228 лма грѣха а҅дама и҅с породꙑ и҅зведе ·
3020229 а҅ тꙑ ли разбоиника въводиши · и҅же тъ-
3020230 мами зъла и҅ тъмами безаконии виннь҆
3021101 ѥ҅стъ · сице ѥ҅динѣмъ гласомъ въ породѫ вь҆ве-
3021102 де · ни ни · о҅но без мене бꙑстъ · ни се безъ о҅-
3021103 ть҆ца ми · и҅ се бо моѥ҆ и҅ о҅но о҅ть҆че · а҅зъ бо въ о҅ть-
3021104 ци и҅ о҅ть҆ць҆ вь҆ мь҆нѣ · и҅ да видиши ꙗ҅ко не бꙑ-
3021105 стъ молитвꙑ дѣло · ѥ҅же въставити мрь҆-
3021106 тваа҅го · послоушаи҆ молитвꙑ что бо рече ·
3021107 благодарѫ ти о꙯҅че ꙗ҅ко слꙑша мене · что бо
3021108 рече · ничтоже къ о҅тцоу прѣжде словесе сего꙯ ·
3021109 и҅ рече ꙗ҅ко слꙑша мене · ничсоже не вѣшта
3021110 прѣжде гласа сего · тоже глагол҄етъ ꙗ҅ко слꙑ-
3021111 ша мене · се молитвꙑ о҅бразъ ѥ҅стъ · се знаме-
3021112 ниѥ мол҄ению̑ · благодарѫ ти ꙗ҅ко слꙑша
3021113 мене · а҅зъ же рече вѣдѣ ꙗ҅ко присно мене слꙋ-
3021114 шаѥ҅ши · то почто о҅ н҄ихъже вѣси тѫжи-
3021115 ши · нъ о҅крь҆сть҆ стоѩ҅штааго сего дѣл҄ьма
3021116 народа рѣхъ · да разоумѣѭ̑тъ ꙗ҅ко тꙑ
3021117 мѧ поусти · дѣѣ҅ши ли ꙗ҅ко мрь҆твааго
3021118 дѣл҄ьма моли сѧ · дѣѣ҅ши рече о҅тче пове-
3021119 ли да вь҆станетъ лазарь҆ · дѣѣ҅ши рече о҅ть҆-
3021120 че повели сь҆мрь҆ти послоушати мене · дѣѣ҅-
3021121 ши рече повели да и҅ вратъ заключи-
3021122 тъ · нъ скоро мрьтвааго да и҅здастъ · нъ о-
3021123 крь҆сть҆ стоѩ҅штааго сего народа дѣл҄ьма
3021124 рѣхъ да разоумѣѭ̑тъ вь҆си ꙗ҅ко тꙑ мѧ поу-
3021125 сти · никакоже нѣстъ бꙑвъшеѥ҅ се чоудо
3021126 нъ въглашениѥ пришъдъшии҅мъ · ви-
3021127 дѣ ли како не бꙑ молитва мрь҆твааго дѣ-
3021128 л҄ьма · нъ пришъдъшии҅хъ дѣл҄ьма невѣ-
3021129 рънꙑи҅хъ · да разоумѣѭ̑тъ рече ꙗ҅ко тꙑ
3021130 мѧ поусти · то како и҅мамъ разоумѣти
3021201 рече ꙗ҅ко тꙑ мѧ поусти · послоушаи҆ мол҄ѫ съ
3021202 вь҆сѣмъ о҅пасъмъ · се рече свои҅мъ господь҆-
3021203 ствь҆мъ зовѫ мрътваа҅го · се своѥ҅ѭ̑ власти-
3021204 ѭ̑ запрѣштаѭ̑ сь҆мрь҆ти · зовѫ о҅ть҆ца о҅ть-
3021205 цемъ · да а҅ште ми нѣстъ о҅ть҆ць҆ о҅ть҆ць҆ · о̑у-
3021206 дръжитъ мрьтвааго вьскрьсениѥ · а҅ште
3021207 ми нѣстъ о҅ть҆ць҆ о҅ть҆ць҆ · ставитъ съмрь҆ть҆
3021208 и҅здати мрь҆твааго · зовѫ о҅ть҆ца о҅ть҆ць҆мъ ·
3021209 зовѫ и҅ лазара и҅зъ жоупишть҆ · да꙯ а҅ште нѣстъ
3021210 прь҆воѥ и҅стина то и҅ се не бѫдетъ · а҅ште ли
3021211 по и҅стинѣ о҅ть҆ць҆ о҅ть҆ць҆ · да послоушаѥ҅тъ
3021212 мрътвꙑи на течениѥ҆ пришъдъшии҅мъ ·
3021213 что же х꙯с глаголаа҅ше : лазаре и҅злѣзи вънъ ·
3021214 ѥ҅гда бꙑстъ молитва не въста мрь҆твꙑи҆ ·
3021215 нъ ѥ҅гда рече лазаре грѧди вънъ · тъгда
3021216 въста мрь҆твꙑи҆ · ѡ̑ле мѫка сь҆мрьти ·
3021217 ѡ̑ле мѫка силѣ тои дръжѧштии҆ доушѫ ·
3021218 молитва бꙑстъ тоже не и҅споустиши
3021219 мрь҆твааго · ни рече почто ꙗ҅ко нѣстъ
3021220 ми повелѣно · пристав꙯ꙿн꙯҆и꙯къ нѣкоторꙑи҆ бѣ
3021221 тоу дръжѧ повиньнааго · а҅ште не пове-
3021222 лѣно ми бѫдетъ рече не и҅споуштѫ · моли-
3021223 тва бо рече не бꙑстъ мене дѣл҄ьма · нъ при-
3021224 шь҆дъшии҅хъ дѣл҄ьма невѣрь҆нꙑи҅хъ ·
3021225 мь҆нѣѣ҅ше повелѣно бѫде · не и҅споу-
3021226 штѫ мрътвааго · жъдѫ жизни да и҅споу-
3021227 штѫ доушѫ · лазаре и҅злѣзи вънъ · слꙑ-
3021228 ша повелѣниꙗ мрътвꙑи҆ · и҅ съмрьтънꙑ-
3021229 ѩ разврьже законꙑ · да срамь҆ꙗ҅ѭ̑тъ сѧ
3021230 и҅новѣрь҆ници · о̑указа бо слово · ꙗ҅ко не
3022101 мрьтвааго дѣл҄ьма въскрь҆сениꙗ бꙑстъ
3022102 молитва · нъ тъгда пришъдъшиихъ
3022103 дѣл҄ьма невѣрънꙑи҅хъ немошти · ла-
3022104 заре и҅злѣзи вънъ · то почто нарокомъ ·
3022105 да не гласа распоуштена въ мрътвꙑихꙿ
3022106 простръвъ · вь҆сѧ и҅же въ жоупиштихъ
3022107 въставитъ · сего дѣль҆ма лазаре грѧди
3022108 вънъ · тебе ѥ҅дного нꙑнѣчоу вь҆зъпиѭ̑ ·
3022109 да съ странꙑ ходѧштии҅мъ покажѫ си-
3022110 лѫ · ѥ҅же бо въ а҅дѣ въставъ а҅зъ миръ вь҆сь
3022111 вь҆ставьѭ̑ · а҅зъ бо ѥ҅смъ вь҆скрь҆сениѥ҆ и҅
3022112 жизнь҆ лазаре грѧди вѫнъ · и҅ и҅злѣзе
3022113 мрътвꙑи о̑увѧзанъ о̑укрои҆ · ѡ̑ веле чоу-
3022114 деса дивь҆на · ѥ҅же доушѫ о҅тъ ѫ҅зъ сь҆мрь҆-
3022115 тънꙑи҅хъ о҅трѣшъ · ѥ҅же врата а҅дова ра-
3022116 звръже · и҅ двь҆ри желѣзнꙑ съть҆ре · и҅ доу-
3022117 шѫ о҅тъ ѫ҅зъ съмрь҆тънꙑи҅хъ прости · не
3022118 можаа҅ше ли и҅ о̑укрои о҅трѣшити · и҅миже
3022119 сами погрибаѭ̑ште съвѧзашѧ · да свои҅-
3022120 ми ѫ҅зами познаѭ̑тъ знаѥ҅маꙗ · да и҅-
3022121 скоушении҅мъ прии҅мѫтъ ꙗ҅же сътвори-
3022122 шѧ · ꙗ҅ко лазаръ ѥ҅стъ и҅же и҅ми погребе-
3022123 нъ · а҅ х꙯с ѥ҅стъ · ѥ҅же благовол҄ениѥ҅мъ о҅ть҆-
3022124 чемъ · пришъдъше · ѥ҅же жизни и҅ сь҆мрь҆ти
3022125 власть҆ и҅матъ · семоу слава съ о҅тцемъ и҅ съ свѧ-
3022126 тꙑмъ ◌꙯д꙯хомъ · нꙑнꙗ и҅ и҅ присно и҅ вь вѣкꙑ вѣкомъ
3022127 а҅минъ ⁘
3022201 свѧтааго о꙯҅ца нашего їѡ̑а҅нна златоо̑устааго слово о҅ четврь҆-
3022202 тодь҆нь҆нѣѣ҅мь҆ лазари ⁘
3022203 Ꙗко се мати чѧдолюба · подавъши съсъ
3022204 младеньцоу · веселитъ сѧ дѣтиштꙋ
3022205 привлачѧштоу мѧкъкѫ пиштѫ
3022206 млѣка · таже ѥ҅гда сѧ сьсѧде млѣ-
3022207 ко и҅ о҅сꙑрѣѥ҆ · заградитъ пѫть҆
3022208 сь҆соу · тьгда и҅ дѣтишть҆ плачетъ и҅ мати
3022209 болитъ · навꙑкъши о҅бꙑчаѥ҅мъ крь҆ми-
3022210 ти дѣтишть҆ · а҅ пиштѧ не подаѥ҅мꙑ
3022211 видѧшти ⁘
3022212 Такоже и҅ мꙑ прьвꙑи съсъ подавъше о̑умоу
3022213 вашемоу веселꙗа҅хомъ сѧ · вамъ сѫште-
3022214 мъ млѣка словъмъ · таже ѥ҅гда забꙑти-
3022215 ꙗ о҅блакъ · пришъдъ на о̑умъ слово стави ·
3022216 тъгда же и҅ вꙑ разгнѣвасте сѧ · акꙑ лиси
3022217 сѫште е҅ѵагг҄елискꙑи҅хъ о̑учении разоу-
3022218 ма · и҅ мꙑ печалихомъ сѧ ть҆штаниѥ и҅мѣ-
3022219 ѭ̑ште · како се сълоучи сѧ намъ да разоу-
3022220 мѣѥ҅мъ · ꙗ҅ко ни хотѧштоуо̑умоу ни те-
3022221 кѫштоуо̑умоу · ни женѫштоуо̑умоу ·
3022222 нъ милоуѭ̑штоуо̑умоу богоу · То сѣ о̑у-
3022223 бо ѥ҅лма подаѥ҅тъ богъ · глагол҄ѫштии҅мъ
3022224 даръ · не властиѭ̑ глагол҄ѫштии҅хъ · нъ
3022225 потрѣбованиꙗ дѣл҄ьма слоушаѭ̑штиї-
3022226 хъ · того моливъше о҅тъ нꙑнꙗчоу почъ-
3022227 тенꙑи҅хъ намъ · е҅ѵагг҄ельскꙑихъ о̑уче-
3022228 нии҆ · противѫ силѣ питиꙗ҆ о̑ученио̑у
3022229 почрьпѣмъ водѫ · Бѣ нѣкто болѧ лазарь҆ ·
3022230 рече о҅тъ виѳаниѩ · о҅тъ вь҆си мариѩ ·
3023101 и мархꙑ сестрꙑ ѥ҅и҆ · бѣ же мариꙗ помазавъ-
3023102 шиꙗ господа мѵромъ҆ · ѥ҅и҅же братъ лазаръ
3023103 болѣа҅ше · рече же і꙯̈с болѣзнь҆ си нѣстъ
3023104 на сь҆мрьть҆ · нъ на славѫ божиѭ̑ · да сѧ въ-
3023105 славитъ богъ ѥ҅ѭ̑ · вь҆спѧть҆ приносѧ гла-
3023106 гол҄ѫ · си болѣзнь҆ нѣстъ на съмрьть҆ · нъ
3023107 за славѫ божиѭ̑ · нѣстъ болѣзнь҆ нъ о̑у-
3023108 тврь҆ждениѥ · ѡ̑ болѣзни болѣштиимꙿ ·
3023109 врачоу · вѣрѣ правителю · съмрь҆ти сѫпо-
3023110 стате · диꙗ҅волоу сѫпрь҆ниче · съпасени-
3023111 ю̑ въчѧло · ѡ̑ болѣзни д꙯ши корениѥ҆ нера-
3023112 зоримоѥ · вѣрѣ о̑учителю · благочь҆стию̑
3023113 съмотрениѥ҆ · ѡ̑ болѣзни о҅гн҄и доуше про꙯-
3023114 гонѧшти · и҅ потꙑ кръштениꙗ росѧшти ·
3023115 и҅ свѣть҆ли одеждѧ д꙯шѧ тъкѫшти · ѡ̑ бо-
3023116 лѣзни небесъноуо̑умоу хлѣбоу дателю ·
3023117 вѣрѣ свѣште чиста · диа҅волоу о҅силе · а҅ чло-
3023118 вѣкоу знамениѥ · Егда слꙑша рече і꙯̈с ·
3023119 тъгда прѣбꙑ на н҄емъже бѣ мѣстѣ ·
3023120 дъва дь҆ни · каꙗ҅ же бѣ ноужда прѣбꙑти
3023121 господеви · слꙑшавъшоу · и҅ не тоу а҅биѥ҆
3023122 и҅ти къ болѧштоуо̑умоу · нъ о̑уто жъдаа-
3023123 ше сь҆мрь҆ти лазаровꙑ · да съмрь҆тиѭ̑ бо-
3023124 л҄ьшѫ чоудесꙑ вѣрѫ видѧштии҅мъ пока-
3023125 жетъ · Потомъ же глагола о̑ученикомъ си
3023126 і꙯̈с : лазарь҆ дроугъ нашъ о̑усьпе · нъ и҅дѫ
3023127 да възбоуждѫ и҆ · по и҅стинѣ бо чловѣчь҆-
3023128 ска сьмрь҆ть · сънъ о̑у господи мь҆нитъ сѧ ·
3023129 и҅дѫ да възбоуждѫ и҆ · дѣѣши ли а҅ште
3023130 сь҆де сꙑ не можеши о҅живити мрь҆твааго ·
3023201 нъ и҅ тако не прии҅мѫтъ благодѣти жидо-
3023202 ве · мь҆нѣ не сѫштоу тоу · нъ ѥ҅да како
3023203 въскръсъшоу ѥ҅моу мь҆нѣти начънѫтꙿ ·
3023204 ꙗ҅ко сълоучаѥ҅мъ нѣкꙑи҅мъ о҅жи лазаръ ·
3023205 нъ а҅зъ самъ прихождѫ · да пришъдъшоу
3023206 мь҆нѣ самовидь҆ци бѫдѫтъ · мноѭ̑ бꙑ-
3023207 ваѭ̑штии҅мъ чоудесемь҆ · и҅ благодѣть҆
3023208 о҅тъ мене възь҆мъше · на вѣрѫ и҅звѣстѫ
3023209 придѫтъ · лазарь҆ дроугъ нашъ о̑усьпе
3023210 нъ и҅дѫ о̑убоудитъ ѥ҅го · И о̑ученици слꙑ-
3023211 шавъше рѣшѧ : ти а҅ште о̑усьнѫ и҅цѣ-
3023212 лѣѥ҅тъ · не толꙿми богочь҆сть҆но о҅тъвѣ-
3023213 шташѧ : ѥ҅лми врачь҆бно · сънъ бо не чоу-
3023214 ѭштии҅хъ себе · врѣждаѥ҅тъ продлъ-
3023215 жаѩ҅ сѧ · о҅гн҄емъ жегомꙑи҅мъ и҅зоунші-
3023216 нѫ · творитъ потомь҆ · да ѥ҅лма мь҆нѣшѧ
3023217 о̑ученици глаголати г꙯и · о҅ о̑усь҆пении съ-
3023218 ноу · рече пространо лазарь҆ о̑умьрѣ · и҅ ра-
3023219 доуѭ̑ сѧ васъ дѣл҄ьма · да вѣрѫ и҅мете
3023220 ꙗ҅ко не бѣхъ тоу · нъ пои҅дѣмъ к н҄емоу ·
3023221 не хотѧи҆ съмрьти грѣшь҆нꙑи҅мъ · ра-
3023222 доуѥ҅ши сѧ сь҆мрь҆ти дроужь҆н҄ии҆ · е҅и҆ ра-
3023223 доуѭ̑ сѧ · не себе дѣл҄ьма ни о̑умь҆ръшаꙿ-
3023224 го нъ васъ дѣл҄ьма · приѩ҅ти бо хоштѫ сь҆-
3023225 мрь҆ть҆ вашеи вѣрѣ на о҅снованиѥ · ѡ̑ съ-
3023226 мрь҆ти христосоу на радость҆ · ѡ̑ сь҆мрьти
3023227 жизни пльна · ѡ̑ сь҆мрьти сь҆мрь҆ти и҅зба-
3023228 вителю · съпасению̑ начѧть҆че · падъши-
3023229 и҅мъ въстаниѥ · болѧштии҅мъ покои ·
3023230 недѫжь҆нꙑи҅мъ цѣль҆ба правь҆дънꙑмъ
3024101 отъдъшениѥ · диꙗ҅волоу разорениѥ҆
3024102 бѣсомъ о҅чиштениѥ҆ · прь҆воѥ сътворе-
3024103 ноуо̑умоу а҅дамоу поновь҆ѥ҅ниѥ · веселі-
3024104 ю̑ поспѣшениѥ · Нъ да съкративъ сло-
3024105 во рекѫ : и҅де вь҆ виѳаниѭ̑ · сь҆рѣтоста и
3024106 сестрѣ лазаровѣ · припадаѥ҅та къ но-
3024107 гама господь҆нꙗма · плачѫшти и҅ гла-
3024108 гол҄ѫшти г꙯и а҅ бꙑ сь҆де бꙑлъ · не бꙑ о̑у-
3024109 мрълъ братъ наю̑ · то не бѣ ли о̑убо тоу ·
3024110 нъ тѣломъ не бѣ тоу · нъ божь҆ствъмъ
3024111 не тъчь҆ѭ̑ тоу нъ и҅ на небесехъ · како
3024112 бо вѣдѣѣше къгда о̑умрѣ лазаръ · по не-
3024113 видомѣи҆ силѣ божь҆ства · и҅ глаголаста
3024114 г꙯и а҅ бꙑ сь҆де бꙑлъ то не бꙑ о̑умрълъ бра-
3024115 тъ наю̑ · и҅ рече к н҄има господь҆ вѣроуи҅-
3024116 та и҅ о̑узь҆рита славѫ божиѭ̑ · о̑учѧ ꙗ҅ко
3024117 добрꙑи҅мъ дѣломъ вѣра ѥ҅стъ поспѣ-
3024118 шь҆никъ · и҅ видѣвꙑ и҆ плачѫшти · и҅
3024119 пришъдъше на жидꙑ разгнѣва сѧ доу-
3024120 хомь҆ · и҅ смѫти сѧ и҅ рече кде положисте и҆ ·
3024121 что ѥ҅стъ доухомь҆ · пожиди вь҆злюбь҆ѥ҅-
3024122 нꙑи҆ · и҅ се по малоу о҅брѧштеши и҅ште-
3024123 моуо̑умоу о҅трѣшениѥ҆ · съмѫти сѧ са-
3024124 мъ не ꙗ҅коже мꙑ о̑ужастиѭ̑ · и҅ли печа-
3024125 лиѭ̑ съмѫтимъ сѧ · нъ самъ себе съмѫ-
3024126 ти и рече къде положисте и҆ · дѣѣ҅ши ли
3024127 не вѣдѣѣ҅ше кде погребенъ ѥ҅стъ · о̑увѣ-
3024128 дѣвꙑи коли о̑умь҆рѣ · нъ сь҆мѣшаѥ҅тъ
3024129 чловѣчь҆ска словеса сь҆ божии · Чоудодѣꙿ-
3024130 ниꙗ҅ ми да покажетъ · ꙗ҅ко и҅ чловѣкъ бѣ
3024201 ꙗ҅ко и҅ пророкъ глагол҄етъ : чловѣкъ ѥ҅стъ
3024202 и҅ кто разоумѣѥ҅тꙑ и҆ · се повелѣ да знаме-
3024203 наѥ҆ · ꙗ҅ко и҅ и҅но нѣчто ѥ҅стъ · ѥ҅же ѥ҅стъ богъ ·
3024204 кде положисте и҆ · и҅ мариа и҅ди рече и҅ виждъ
3024205 господи · и҅ просль҆зи і꙯̈с · почто бѣ просль҆-
3024206 зити · ѥ҅гоже по малѣ хотѣ вь҆ставити ·
3024207 нъ просль҆зи і꙯̈с · да чловѣколюбь҆ствиꙗ҆ ·
3024208 Еже плакати съ плачѫштии҅ми · дѣломъ па-
3024209 че и҅ли словомь нао̑учитъ · просльзи і꙯̈с · а҅
3024210 не въсплака · ѥ҅же бо непросль҆зити о҅тънѫ-
3024211 дь҆ а҆кꙑ жестость҆ · и҅ нечловѣколюбиѥ о҅тъ-
3024212 мештѧ · а҅ ѥ҅же любоплакати · то а҅кꙑ слабо꙯
3024213 и҅ не мѫжь҆ствь҆но и҅справь҆ꙗ҅ѩ҆ · чинъ же по-
3024214 ложивъ милости просль҆зи · и҅детъ къ
3024215 пештерѣ видитъ камꙑ връхоу жоупи-
3024216 шта лежѧшть҆ · повелѣ стоѩ҅штии҅мъ
3024217 тоу жидомъ о҅тъвалити камꙑкъ · гла-
3024218 гол҄ѧи҅ а҅ште вѣрѫ и҅мате · акꙑ зръно ·
3024219 речете горѣ сеи вь҆стани врь҆зи сѧ въ мо-
3024220 ре · тако бѫдетъ вамъ · како нꙑнꙗ самꙿ
3024221 не можеши о҅тъвалити камꙑка · нь҆ не
3024222 а҅кꙑ не могꙑ се творѫ рече : нъ да не мь҆-
3024223 нѧтъ мь҆чьтоу бꙑти творимоуо̑умоу ·
3024224 вел҄ѫ самѣмъ жидомъ рѫками о҅тъва-
3024225 лити камꙑкъ · бол҄ьшеѥ чоудо себѣ о҅-
3024226 ставь҆ꙗѩ҆ · да сами послоуси бѫдѫтъ ·
3024227 мноѭ̑ бꙑваѭ̑штии҅мъ чоудесемь҆ ·
3024228 таче по о҅тъвал҄ении҆ камꙑка · вь҆зь҆рѣ-
3024229 въ на небо рече : о҅ть҆че благодарѫ тѧ · ꙗ҅-
3024230 ко о̑услꙑша мене · къгда же моли сѧ ·
3025101 нꙑн҄ѣ вьземи вьзлюбь҆ѥ҅ниче · ѥ҅гда прѣдь҆
3025102 симъ малꙑ и҅скааше тꙑ съказаниꙗ реченꙋ-
3025103 моу · ѥ҅гда бо доухомъ разгнѣва сѧ · Тъгда
3025104 и҅ моли сѧ · и҅ сице рекъ · възъва гласомъ вели-
3025105 комъ глагол҄ѧ лазаре грѧди вънъ · и҅ а҅биѥ
3025106 излѣзе мрьтвꙑи҆ · съвѧзанама рѫкама
3025107 и҅ ногама о̑укрои҆ · ѡ̑ гласа сило а҅дъ и҅спро-
3025108 връгъши · врата мѣдь҆на сътъръши · за-
3025109 ворꙑ желѣзнꙑ съломь҆ши · мрь҆твааго
3025110 въставь҆ши · ѡ̑ гласа сило · разно стоѩ҅штѧѩ
3025111 о̑удꙑ · въ ѥ҅дино събъравъши · и҅ простъ
3025112 поставь҆ши · и҅ не бꙑвъшааго въ бꙑтиѥ
3025113 приведъши · Пристави възлюбь҆ѥ҅ни-
3025114 че о̑умъ си къ гласоу · и҅ о҅брѧштеши само꙯
3025115 то слово · ѥ҅же ѥ҅стъ вь҆ мирь҆стѣ҆ѣ҆мь҆ съ-
3025116 творении҆ · да бѫдетъ свѣтъ · и҅ бꙑстъ
3025117 свѣтъ · да бѫдѫтъ звѣздꙑ по тврь҆дѣ-
3025118 ли небесь҆нѣи҆ · и҅ бꙑшѧ · лазаре и҅ди вънъ ·
3025119 и҅ ѥ҅же бѣ сила пль҆тьскаꙗ и҅стекла · пакꙑ
3025120 о̑удꙑ своѩ҆ напльни · лазаре и҅ди вънъ
3025121 и҅ мрьтвꙑи҆ въста · и҅ тъчь҆нъ бꙑстъ съ
3025122 не о̑умь҆ръшии҅ми · лазаре и҅ди вънъ ·
3025123 и҅ доуша о҅тъ земл҄ь и҅сподь҆н҄ии҅хъ и҅стръ-
3025124 жена бꙑстъ · ни диꙗ҅волоу противѫ гла-
3025125 гол҄ѫштоу · ни сь҆мрь҆ти противъ ставъ-
3025126 ши · нъ радоуѭ̑шти сѧ своѥ тѣло позна ·
3025127 сихъ чоудесънꙑи҅хъ дѣлесъ вь҆злюбьѥ҅-
3025128 ниче · божиѥ дѣло видѣвъ · въскръ҆сени-
3025129 ꙗ не о҅тъмешти сѧ · ни не вѣроуи ѥ҅моу ·
3025130 бѫди ти тикъ лазаръ · и҅ въ томъ самъ сѧ
3025201 видѣвъ въстанию̑ вѣроуи҆ · тъжде бо
3025202 гласъ вь҆сѧ нꙑ въставитъ · ꙗ҅коже и҅ нѣ-
3025203 кꙿде а҅постолъ глагол҄етъ : въстрѫбитъ
3025204 бо и҅ мрь҆твии҆ вь҆станѫтъ · безъ и҅стьлѣ-
3025205 ниꙗ · благодѣтиѭ̑ г꙯и нашего їсоуса хри-
3025206 стоса · ѥ҅моуже слава и҅ дръжава · нꙑнꙗ
3025207 и҅ присно и҅ вь҆ вѣкꙑ вѣкомь҆ а҅мин ⁘
3025210 свѧтааго о҅тца нашего їѡ̑а҅на затоо̑устааго · слово
3025211 на врьбьницѫ ⁘
3025212 Отъ чоудесъ къ чоудесемь҆ господь҆н҄емъ
3025213 ходимъ братиꙗ · и҅ дои҅дѣмъ а҅кꙑ о҅тъ
3025214 силꙑ на силѫ · ꙗ҅коже бо вь҆ веригахъ зла-
3025215 тахъ · притокꙑ дроугъ дроузѣ сьпле-
3025216 тенъ · ѥ҅дно ѥ҅дного дръжитъ сѧ сьплете-
3025217 нꙑи҅хъ коѥ҅ждо · съвъкоуплено же коѥ҅-
3025218 ждо коѥ҅мь҆ждо · и҅ продль҅жаѥ҅мо ѥ҅стъ ·
3025219 и҅ сице и҅ свѧтꙑи҅хъ е҅ѵа҅гг҄елии чоудеса ·
3025220 дроугъ о҅тъ дроуга направь҆ꙗѭ̑тъ · пра-
3025221 здь҆никомь҆ · любивѫѭ̑ црь҆кꙿве христо-
3025222 совѫ веселѧтъ · не погꙑбаѭ̑штеѭ̑ пи-
3025223 штеѭ̑ · нъ прѣбꙑваѭ̑штеѭ̑ въ жизнь҆
3025224 вѣчьнѫѭ̑ · Сѣ о̑убо и҅ мꙑ вь҆злюбь҆ѥ҅нии҆ ·
3025225 о̑уготованомъ срьдьцемь҆ · и҅ о̑ушима добрѣ
3025226 слꙑшѧштема · слꙑшимъ что глагол҄етъ
3025227 намъ господь господь҆ · въ пророцѣхъ и҅ вь҆
3025228 е҅ѵаг҄елиа҅хъ · о҅ свѧтѣѣ҆мь҆ семь҆ праздь҆ни-
3025229 цѣ · глаголати же о̑уто и҅матъ миръ на лю-
3025230 дехъ свои҅хъ · и҅ на прѣподобьнꙑи҅хъ си ·
3026101 и на о҅браштаѭ̑штиїхъ срь҆дь҆ца кь н҄емоу ·
3026102 Дьнь҆сь҆ пророчь҆скꙑ трѫбꙑ вь҆сь҆ миръ въ-
3026103 скрилишѧ · и҅ ѩ҅же вьсѫдоу господьнѧ црь҆-
3026104 къви вь҆звеселишѧ и҅ о̑увѧзошѧ · и҅ о҅тъ троу-
3026105 да с꙯тꙑи҅хъ а҅лкании҆ · и҅ ꙗ҅же на страсть҆
3026106 брань҆ · прѣи҅мъше · и҅же побѣдьнѫѭ̑ пѣ-
3026107 снь҆ · и҅ новоѥ҆ съложениѥ мироу · пѣтию̑ ·
3026108 побѣдьливоуо̑умоу христосовоу нао̑учи-
3026109 шѧ · Придѣте о̑убо вь҆си да радоуѥ҅мъ сѧ
3026110 о҅ г꙯и · придѣте вь҆си ѩ҅зꙑци да вь҆спле-
3026111 штемъ рѫками · и҅ вь҆скликнемъ богоу
3026112 съпасоу нашемоу · гласомъ веселомъ · не
3026113 бѫди никтоже лихъ радости · не бѫди ни-
3026114 ктоже лихъ позъваниꙗ · ꙗ҅ко бꙑ сѣмѧ о҅-
3026115 слоушь҆ливꙑи҅хъ въ пагоубѫ · никтоже
3026116 да не н꙯е꙯вѣстъ сьрѣтениꙗ цѣсара · да не вь҆-
3026117 нѣ чрътога затворенъ бѫдетъ · да не
3026118 дрѧхлъ на приѩ҅тиѥ о҅брѧштетъ сѧ · да
3026119 не бѫдетъ съ зълꙑи҅ми гражданꙑ о҅сѫ-
3026120 жденъ · гражданꙑ не наричѫ · и҅же не
3026121 рачишѧ приѩ҅ти · господина си цѣсара
3026122 вь҆ себѣ · Вь҆си съ радостиѭ̑ коупь҆но
3026123 ть҆цѣмъ · вь҆си тъшть҆но прии҅мѣмъ ·
3026124 и҅ вꙑше мироу праздь҆ноуи҅мъ · въ ризъ
3026125 мѣсто срь҆дь҆ца своꙗ просꙑпл҄ѣмъ прѣдъ
3026126 н҄имъ · пѣснь҆ми и҅ хвалами · благода-
3026127 рениꙗ въздадимъ ѥ҅моу · ◌҅ благослове-
3026128 шенъ грѧдꙑи въ и҅мѧ господьн҄е · не прѣ-
3026129 стаѭ̑ште въпиꙗ҅мъ · благословестѧштиї
3026130 бо ѥ҅го благословешени сѫтъ · а҅ клънѫштии҆
3026201 ѥ҅го проклѧти · Пакꙑ рекѫ и҅ бѣдѧ сѧ на
3026202 добро не помльчѫ · придѣте възлюбь҆ѥни да
3026203 благословестимъ благословешенааго · да
3026204 благословешени бѫдемъ о҅ть҆ н҄его · вь҆сѣчь҆-
3026205 ско тѣло · и҅ власть҆ коупь҆но съзъва на го-
3026206 сподьн҄ѫ хвалѫ · цѣсарѧ земь҆ѩ · и҅ вь҆сѧ
3026207 сѫдиѩ земънꙑѩ҆ · ю̑ношѧ и҅ дѣвицѧ ·
3026208 и҅ новолѣпь҆но чоудесе · ꙗ҅ко младоу и҅ не-
3026209 и҅скоусъноу зьла · дѣтии младъ · съсѫштъ
3026210 тѣлеси молити прости вь҆чѧти господе-
3026211 ви · въ и҅сповѣдании҆ · богомь҆ нао̑ученѫ-
3026212 ѭ̑ пѣснь҆ · ꙗ҅коже древь҆ѥ м҄ѡѵ̈сии҆ и҅зъ е҅-
3026213 гѵпта людемь҆ · благословешенъ грѧдꙑи҆
3026214 въ и҅мѧ господь҆н҄е · Дь҆несь҆ радостиѭ̑ ра-
3026215 доуѥ҅тъ сѧ блаженꙑи҅ даѵи҅дъ · о̑украше-
3026216 нами гѫсль҆ми младеништи · сь҆ н҄ими-
3026217 же и҅ ликоуѥ҆ доухомь҆ · и҅ веселѧ сѧ ꙗ҅ко и҅
3026218 прѣжде · прѣдь҆ лицемъ ковь҆чега божиꙗ
3026219 поѥ҅тъ и҅ гласитъ сладь҆ко · благословеше-
3026220 нъ грѧдꙑи въ и҅мѧ господь҆н҄е · к н҄емоу-
3026221 же речемъ : Глагол҄и намъ ѡ̑ пророче · кто сь҆
3026222 грѧдꙑи въ и҅мѧ господь҆н҄е · не моѥ рече
3026223 о̑учениѥ дь҆несь҆ · младеништемь бо ѥ҅-
3026224 стъ о̑улоучено · о҅тъ съврь҆шивъшааго и҆з оу-
3026225 стъ младеништемъ и҅ съсѫштии҅мъ хва-
3026226 лѫ · раздроушити врага и҅ мь҆сть҆ника ·
3026227 да и҅ чоудесъ дѣлꙗ сихъ · о҅братѧтъ сѧ
3026228 срь҆дь҆ца о҅тцемь҆ на чѧда · и҅ о҅слоушь҆ливꙑ-
3026229 мъ на мѫдрость҆ правь҆дивꙑи҅хъ ·
3026230 Вѣштаите ѡ̑ о҅троци · о҅тъкѫдоу вамъ
3027101 добраꙗ си и҅ веселаꙗ реть҆ и҅ пѣснь҆ · кто на-
3027102 о̑учивꙑи҆ вꙑ · кто о̑умѫдривꙑи҆ вꙑ · кто
3027103 съвъкоупивꙑи҆ · кде книгꙑ кде сь҆вѣ-
3027104 дѣтел҄е · прио҅бь҆штите сѧ рѣшѧ нашемь҆
3027105 веселии҆ · и҅ пѣсни да навꙑкнете · и҅же мѡ-
3027106 ѵсиї и҅ їнѣмъ пророкомъ на помꙑслѣ ·
3027107 Да ѥ҅лма побѣждени бꙑхомъ · и҅ десноѥ на-
3027108 мъ дашѧ о҅троци причѧштениѥ · грѧдѣ-
3027109 мъ вь҆злюбь҆ѥ҅ни · и҅ мꙑ вь҆здревь҆ноуи҅-
3027110 мъ боговесель҆ноуо̑умоу ликоу · и҅ съ а҅по-
3027111 столꙑ пѫть творити · въсшь҆дъшоуо̑у-
3027112 моу на небо небесе на вь҆сходъ · и҅ на о҅слѧти
3027113 ꙗ҅коже благоволи сѣдѧштоу на земи ·
3027114 съ младеништи вѣниѥ вь҆зь҆мѣмь҆ · и҅ сь҆
3027115 лѣторасль҆ми ликоуи҅ми · да и҆ въдоуне-
3027116 тъ въ нꙑ с꙯тꙑи҆ доухъ · и҅ богонао̑ученѫѭ̑
3027117 въспоустимъ въ чинъ пѣснь҆ · благослове-
3027118 шенъ грѧдꙑи въ и҅мѧ господь҆н҄е · ѡ̑са-
3027119 нна въ вꙑшь҆н҄иїхъ · Дь҆несь҆ и҅ о҅тцемъ ста-
3027120 рѣишина доухомъ праздъноуѥ їа҅к҄ѡвъ ·
3027121 видѧ проречениѥ҆ своѥ на дѣло и҅съшедъ-
3027122 ше · и҅ привѧзаѭ̑штааго къ виноградоу
3027123 жрѣбѧ своѥ · вь҆сѣдъшааго на жрѣбѧ
3027124 ю̑но · и҅ сь҆ вѣрънꙑи҅ми покланꙗѥтъ сѧ доу-
3027125 хомь҆ · Дь҆несь҆ жрѣбѧ готоваѥ҅мо ѥ҅стъ ·
3027126 бесловесьнꙑихъ странъ · прьвоѥ неслове-
3027127 съноѥ възбоуꙗ҅ниѥ · на показаниѥ по-
3027128 корению̑ · и҅же о҅тъ странъ нови людиѥ ·
3027129 и҅ младеништи проповѣдаѭ̑тъ сихъ къ
3027130 богоу познаниꙗ младень҆ство · и҅ ѥ҅же по семꙿ ·
3027201 на благочь҆стиѥ съврь҆шениѥ · Дь҆несь цѣса-
3027202 рь҆ славꙑ на земи пророчь҆скꙑ славимъ ѥ҅стъ ·
3027203 и҅ причѧсть҆никꙑ небесь҆ноуо̑умоу веселию̑ ·
3027204 земь҆нꙑѩ сь҆твори · да покажетъ ꙗ҅ко тъ
3027205 ѥ҅стъ господь҆ о҅бои҅мъ · а҅кꙑ о҅тъ о҅бои҅хъ ·
3027206 ѥ҅динѣмь҆ гласомъ съ о҅тцемъ и҅ съ доухо-
3027207 мь хвалимъ · Сего дѣлꙗ горь҆н҄ии · земь҆-
3027208 ноѥ съпасениѥ проповѣдаѭ̑ште поꙗ҅хѫ :
3027209 с꙯тъ с꙯тъ с꙯тъ г꙯ь саваѡ̑ѳъ · и҅спльнь҆ небо и҅
3027210 вь҆са земь҆ꙗ славꙑ ѥ҅го · а҅ дол҄ьнии небесъ-
3027211 нꙑи҅мъ веселиѥ҅мъ · небесь҆нꙑи҅мъ весе-
3027212 лиѥ҅мь҆ коупно праздьноуѭ̑ште зовѣа҅-
3027213 хѫ · ѡ̑санꙿна въ вꙑшь҆н҄ии҆хъ · ѡ̑санна
3027214 сꙑноу даѵ̈идовоу · и҅ о҅ви славь҆ꙗ҅хѫ · бла-
3027215 гословешена слава господь҆нꙗ о҅тъ мѣста
3027216 ѥ҅моу · а҅ дроузиі꙯̈ богословештваа҅хѫ :
3027217 благословешенъ грѧдꙑи҆ вь҆ и҅мѧ господьн҄е ·
3027218 Симъ же сице творимомъ · и҅ о̑ученикомъ
3027219 ликоуѭ̑штемъ · о҅ вь҆сѣхъ силахъ ѩ҅же
3027220 видѣшѧ · и҅ глагол҄ѫштемъ · благослове-
3027221 шенъ грѧдꙑи въ и҅мѧ господь҆н҄е · на не-
3027222 беси миръ · а҅ на земи слава · градъ трѧсѣꙿ-
3027223 ше сѧ глагол҄ѧ кꙿто сь҆ ѥ҅стъ · о҅слѣпь҆ѥ҅нѫ
3027224 зависть҆ на владꙑчь҆скѫ славѫ подвигꙿ ·
3027225 градъ же слꙑшѧ ветъхꙑи҆ събора бес чи-
3027226 на ѥ҆ множь҆ство разоумѣваи҆ · въпра-
3027227 шаѭ̑тъ безоумь҆л҄и : кто ми ѥ҅стъ · а҅кꙑ ні-
3027228 колиже видѣвъше благодѣтелꙗ · и҅ сла-
3027229 въна боголѣпь҆нꙑи҅ми чоудесꙑ · не бо по-
3027230 стигнѫ стѣн҄ь · ѥ҅же вь҆ н҄емъ просвь҆тѣ сѧ
3028101 немрь҆чемꙑи свѣтъ · тѣмже ꙗ҅вѣ прѣ-
3028102 жде вь҆пиꙗ҅ше и҅саиа҅ к н҄имъ глагол҄ѧ : глоу-
3028103 сии҆ слꙑшите · и҅ слѣпии҆ · и҅ прозираи҅те ви-
3028104 дѣти · то кто слѣпъ нъ о҅троци мои҆ · и҅ глоу-
3028105 си · нъ владѫшти и҅ми · и҅ о҅сльпнѫшѧ ро-
3028106 би божиї · Видѣсте многъкратꙑ · и҅ не сь҆-
3028107 набь҆дѣсте · о҅тврь҆стѣ о̑уши и҅ не слꙑша-
3028108 сте · видите ли вь҆злюбь҆ѥ҅нии҆ · о҅пасениѥ
3028109 словесь҆ · како божии свѧтꙑи доухъ · свѧ-
3028110 тꙑими свои҅ми҆ · а҅кꙑ о̑уже сѫшта · хо-
3028111 тѧштаꙗ бꙑти проповѣдаа҅ше · видѣ-
3028112 сѧ бо безаконници и҅ о҅сѧзашѧ чоудесꙑ
3028113 чоудотворца бога · и҅ вь҆ невѣрь҆ствѣ прѣ-
3028114 бꙑшѧ · вѣдѣшѧ слѣпаа҅го о҅тъ рода ·
3028115 о҅свѣтивь҆шааго и҅ господи проповѣдаѭ̑-
3028116 шта · видѣшѧ многꙑ годꙑ сь҆вѧзана ѩ҅-
3028117 зи о҅слабьѥ҅нааго · повелѣниѥ распрѧже-
3028118 на о҅тъ зь҆лоби · видѣшѧ лазара о̑ухода
3028119 сь҆мрь҆ти бивъша · слꙑшашѧ по мороу
3028120 хождениѥ҆ · не дѣланоѥ винодатиѥ · не-
3028121 тѧжаннѫѭ̑ пиштеѭ̑ крь҆мл҄ениѥ · бѣсо-
3028122 въ прогон҄ениѥ · болѧштии҅хъ и҅сцѣл҄ениѥ ·
3028123 гостинь҆ци и҅хъ силꙑ проповѣдаахѫ ·
3028124 пѫтиѥ и҅хъ цѣль҆бꙑ пѫть҆никомь҆ пропо꙯-
3028125 вѣдаа҅хѫ · вь҆са и҅ю̑деа и҅спль҆ни сѧ благо-
3028126 дѣа҅нии҆ · тоже нꙑнꙗ пꙑтаѭ̑тъ кто
3028127 сии ѥ҅стъ · ѡ҅ веле несъмꙑшл҄ениѥ ль҆-
3028128 жии҅хъ о̑учител҄ь · ѡ̑ о҅слоушь҆ливꙑи҅хъ
3028129 о҅ть҆ць · ѡ̑ боуи҅хъ старь҆ць҆ · ѡ̑ сѣмѧ ханаа҅-
3028130 на бесрамь҆ка · а҅ не чоудꙑ блаженааго ·
3028201 чѧда познашѧ творь҆ца · а҅ о҅слоушь҆ливии҆ о҅ть҆-
3028202 ци глаголаахѫ кто сь ѥ҅стъ · ю̑наꙗ и безълобь҆-
3028203 наꙗ врь҆ста творь҆ца похвали · а҅ и҅зъо̑умѣвъ-
3028204 шии҅ сѧ дь҆нь҆ми зълꙑ · въпрашаа҅хѫ кто сь҆
3028205 ѥ҅стъ · съсѫштии богословѧтъ · а҅ старьци
3028206 хоулѧтъ · о҅троци благочь҆сть҆но слоужѧ-
3028207 тъ хвалѫ · а҅ нечистии҆ жь҆рь҆ци зь҆лѣ гнѣ-
3028208 ваѭ̑тъ сѧ · о҅слоушъливии мѫдростиѭ̑ пра-
3028209 вь҆дивꙑи҅хъ · о҅братите сѧ къ чѧдомъ сво-
3028210 и҅мъ · навꙑкнѣте таи҅на божиа҆ · то само
3028211 творимоѥ послоухоуѥ҆ · ꙗ҅ко богъ ѥ҅стъ си-
3028212 це хвалимꙑи҆ · ненао̑ученꙑи҅ми ѩ҅зꙑкꙑ ·
3028213 пꙑтаи҅те писаниꙗ҆ · ꙗ҅коже слꙑшасте ·
3028214 о҅тъ владꙑкꙑ · ꙗ҅ко та сѫтъ послоухоуѭ̑-
3028215 шта о҅ н҄емь҆ · а҅ не решти не бѣсте чоудесе ·
3028216 Слꙑшите жестосрь҆дивии҆ · что вамъ бла-
3028217 говѣститъ захариꙗ҆ пророкъ · рече бо ра-
3028218 доуи҅ сѧ зѣло дь҆шти сиѡ̑нꙗ · се цѣсарь҆
3028219 твои грѧдетъ ти правь҆дивъ · и҅ вь҆сѣдъ
3028220 на жрѣбѧ ю̑но · почто радость҆ о҅тъ себе
3028221 сътрѧсаѥ҅те · что сль҆нь҆цоу сь҆ꙗ҅ѭ̑штоу
3028222 тъмѫ любите · почто на безъратии мирꙿ
3028223 о̑устите рати · а҅ште да ѥ҅сте сꙑнове сиѡ̑-
3028224 н҄и · ликоуи҅те съ чѧдꙑ свои҅ми · радости
3028225 и҅звѣтъ бѫди вамъ · чѧдъ вашихъ бо-
3028226 гочь҆стиѥ҆ · навꙑкнѣте о҅ть҆ н҄ихъ кꙿто
3028227 нао̑учивꙑи҆ · кꙿто събь҆равꙑи҆ · о҅тъкѫ-
3028228 доу о̑учениꙗ҆ · коѥ҆ новоѥ богословь҆ѥ҅ниѥ҆ ·
3028229 и҅ ветъхоѥ проречениѥ҆ · а҅ште ли о҅тъ чло-
3028230 вѣкъ никтоже ничсоже сихъ нао̑учи ·
3029101 нъ о҅ себѣ хвалѫ поѭ̑тъ · разоумѣи҅те божи-
3029102 ѥ дѣло · ꙗ҅коже вь законѣ писано ѥ҅стъ ·
3029103 из оустъ младеништъ и҅ съсѫштии҅хъ
3029104 съвръшилъ ѥ҅си пѣснь҆ · о̑усоугоубите о̑убо
3029105 радость҆ · ꙗ҅ко тацѣхъ о҅трокъ бꙑсте о҅тро-
3029106 ци · и҅же ѥ҅же и҅ старь҆ци не вѣдомо бꙑстъ ·
3029107 богомь нао̑учении въсхвалишѧ · о҅брати-
3029108 те срь҆дь҆ца ваша къ чѧдомъ҆ свои҅мъ · а҅ не
3029109 сь҆мѣжаи҅те о҅чию̑ си противѫ и҅стинѣ ·
3029110 аште ли ти жде ѥ҅сте · да ни слꙑшѧште
3029111 слꙑшите · ни видѧште видите · ти
3029112 без оума гнѣваѥ҅те сѧ на младеништѧ ·
3029113 ти вамъ сѫдиѩ бѫдѫтъ по съпасовоу сло꙯-
3029114 веси · Добрѣ и҅ о҅ семь съ и҅нѣми прѣжде
3029115 сьвѣшта о҅ васъ пророкъ и҅саи҆ꙗ҅ рекꙑ ·
3029116 не нꙑнꙗ постꙑдитъ сѧ и҅ꙗ҅ковъ · ни
3029117 нꙑнꙗ лица си мѣнитъ · нъ ѥ҅гда видѧ-
3029118 тъ чѧда си дѣлеса моꙗ҆ · мене дѣлꙗ о҅свѧ-
3029119 тѧтъ и҅мѧ моѥ · и҅ о҅свѧтѧтъ свѧтаа҅го їꙗ҅-
3029120 ковь҆ꙗ · и҅ бога и҅здраи҅л҄ева о̑убоѩ҅тъ · и҅ ра-
3029121 зоумѣѭ̑тъ доухомь҆ заблѫдивь҆шии҆
3029122 разоумъ · и҅ гнѣваѭ̑штии҅ сѧ навꙑкнѫ-
3029123 тъ послоушати · и҅ ѩ҅зꙑци нѣмоуѭ̑штиї
3029124 навꙑкнѫтъ вѣштати миръ ⁘
3029125 Видиши ли невѣрънꙑи ѡ̑ жидовине · ка-
3029126 ко и҅с прь҆ва словесе · стꙑдѣниѥ вамъ
3029127 прѣжде повѣдоуѥ҆ пророкъ · о҅слоуша-
3029128 ниꙗ дѣлꙗ вашего · навꙑкнѣте понѣ
3029129 о҅ть҆ н҄его · како богомь҆ нао̑ученѫ проповѣ-
3029130 даѥ чѧдъ вашихъ пѣснь҆ · ꙗ҅коже и҅ бла-
3029201 женꙑи҆ даѵꙑдъ · прѣжде вь҆спѣ глагол҄ѧ
3029202 и҅з оустъ младеништь и съсѫштии҅хъ
3029203 съвръшилъ ѥ҅си пѣснь҆ · да любо блаже-
3029204 ниѥ дѣтьско прии҅мете а҅кꙑ лѣпо · любо
3029205 ли съ благочь҆стии҅мъ и҅ дѣти намъ дади-
3029206 те · мꙑ сь҆ нь҆ми коупь҆но ликоуи҅мъ · мꙑ
3029207 сь҆ сими праздьноуѥ҅мъ · и҅ новомъ ѩ҅зꙑ-
3029208 комъ богонао̑ученѫѭ̑ пѣснь҆ поѥ҅мъ ·
3029209 и҅нъгда бо сѵмеѡ̑нъ старь҆цъ сь҆рѣтъ съ-
3029210 паса · и҅ па рѫкоу приѩ҆ вѣкомь҆ творь҆-
3029211 ца · а҅кꙑ младеништа и҅ господа · и҅ бога
3029212 проповѣда · нꙑнꙗ же вь҆ старь҆ць҆ мѣсто꙯
3029213 несь҆мꙑсль҆нь҆ · дѣти съпаса сь҆рѣтошѧ
3029214 а҅кꙑ сѵмеѡ̑на · и҅ вѣи҆ѥ҆ вь҆ рѫкоу мѣсто
3029215 пость҆лашѧ · и҅ господи бога благослови-
3029216 шѧ · на жрѣбѧте а҅кꙑ на херовимѣ сѣ-
3029217 дѧштааго · ѡ̑сана сꙑноу даѵи҆довоу ·
3029218 благословенъ грѧ҆дꙑи въ и҅мѧ господь҆-
3029219 н҄е · сь҆ н҄имиже вь҆спои҅мъ и҅ мꙑ · благо-
3029220 словь҆ѥ҅нъ ѥ҅же о҅тъ бога богъ · ц꙯рь҆ славꙑ ·
3029221 ѡ̑ о҅бъо̑убожавꙑи свои҆хъ си · безъ о̑убо-
3029222 жь҆ства сꙑ насъ дѣл҄ьма · да насъ о҅бога-
3029223 титъ своѥ҆ѭ̑ благостиѭ̑ · благословь҆ѥ-
3029224 нъ пришъдꙑи въ сь҆мѣрениѥ · и҅ пакꙑ
3029225 грѧдꙑи вь҆ славѣ · прѣжде на жрѣбѧ-
3029226 ти кротъкъ и҅ младеништъ хвали-
3029227 мъ · да сѧ събѫдетъ писаноѥ · видѣ-
3029228 на бꙑшѧ шь҆ствиꙗ твоꙗ боже · шь҆ствиа҆
3029229 бога моѥ҅го цѣсара и҅же ѥ҅стъ въ свѧтѣѣ҆-
3029230 мь҆ · вътороѥ гръдъ на о҅блацѣхъ · и҅ а҅ггелꙑ ·
3030101 и҅ силами славимъ · ѡ̑ веле медъ капьѭ̑-
3030102 штии҆ ѩ҅зꙑкъ дѣтии · ѡ̑ веле не коупь҆ѥ҅но-
3030103 ѥ о̑учениѥ҆ · богогодь҆нꙑи҅хъ · даѵи҅дъ про꙯-
3030104 рокъ подъ писаниѥ҅мъ съкрꙑ разоумъ ·
3030105 а҅ дѣти о҅бь҆до о҅тъкривь҆ше · на҅ ѩ҅зꙑцѣ бо-
3030106 гать҆ство и҅знесошѧ · и҅ словесемь҆ весело-
3030107 мъ · велми вь҆сѣхъ на насꙑштениѥ съзъ-
3030108 вашѧ · Начръпаи҅мъ сѧ о̑убо и҅ мꙑ сь҆ н҄ими
3030109 съ горꙑ и҅ небесънааго богатъства · не-
3030110 сꙑтами пазоух꙯а꙯ми · и҅ въ кровѣхъ положи-
3030111 мъ божиѩ дарꙑ · Възь҆пии҅мъ беспрѣста-
3030112 ни · благословь҆ѥ҅нъ грѧдꙑи҆ въ и҅мѧ госпо꙯-
3030113 дьн҄е · богъ и҅стиннъ въ и҅мѧ г꙯а б꙯а и҅стинна ·
3030114 вь҆седръжител҄ь с꙯нъ · въ и҅мѧ о҅тче · цѣсарꙿ
3030115 и҅стиннъ о҅тъ и҅стинна цѣсара · вѣчь҆ноѥ
3030116 и҅ присно сꙑ цѣсарь҆ствиѥ҆ и҅мѣѩ · коупно
3030117 съ родивъшии҅мъ · ꙗ҅коже родивꙑи҆ ѥ҅го
3030118 о҅бь҆ште бо цѣсарь҆ствиѥ҆ · а҅ не вь҆нѣ тоѩ҅
3030119 жде чь҆сти сꙑнови слово причѧштаѥ҅мо
3030120 ѥ҅стъ · не бо ни начь҆номо ни прибꙑваѭ̑ште ·
3030121 и҅ли о̑ухоудѣѭ̑ште · мль҆чи · нъ ѥ҅стъствь҆-
3030122 но и҅ самотворь҆но по и҅стинѣ · ѥ҅дно бо цѣса-
3030123 рь҆ство о҅ть҆цоу и҅ сꙑноу и҅ с꙯тоуо̑умоу д꙯хоу ·
3030124 ꙗ҅коже ѥ҅дно цѣсарь҆ство ѥ҅дно господь҆-
3030125 ство · тѣмъ и҅ ѥ҅динѣмъ поклон҄ении҅мъ
3030126 слоужимъ · ѥ҅дно трь҆ми сь҆ставь҆ѥ҅нии бо-
3030127 жь҆ство · без начѧла · бе сътворениꙗ · несъ-
3030128 гонимо · ни прѣмѣнимо · не бо ни о҅ть҆ць҆
3030129 прѣстанетъ коли ѥ҅же бꙑти ꙗ҅коже ѥ҅стъ
3030130 съставомъ · Не бо ничтоже трои҅цѧ охоудѣѥ̑ ·
3030201 и҅ли о̑устѫпитъ коли · и҅ присности · и҅ли о҅-
3030302 бь҆штъства и҅ цѣсарь҆ства · не бо ꙗ҅ко чловѣ-
3030203 къ бꙑстъ с꙯нъ божии҆ · ї и҅же на н҄ь мѫчилъ то꙯-
3030204 моу прѣдолѣ · пль҆тиѭ̑ то сь҆дѣлавъ · ꙗ҅же на
3030205 зълааго ѥ҅и҆ врага побѣда · тѫ сь҆дѣлавъ тѣ-
3030206 мь҆ цѣсарь҆ бꙑстъ · нъ ꙗ҅ко цѣсарь҆ и҅ богъ ·
3030207 присно того дѣлꙗ ц꙯рь҆ · ꙗ҅коже и҅ породивꙑи҆
3030208 ѥ҅го · нꙑн҄ѣ же и҅ по рождении҆ присно · не хоу-
3030209 ли христосова цѣсарь҆ства хоуль҆ниче · да
3030210 не родивъшоуо̑умоу бесчь҆ствиѥ сътвори-
3030211 ши · а҅ште вѣрь҆нъ ѥ҅си · вѣрь҆но приди къ
3030212 христосоу и҅стинноуо̑умоу богоу нашемоу ·
3030213 а҅ не а҅кꙑ прь҆вꙑи҆ и҅мѣѩ҆ зълꙑ свободꙑ · а҅-
3030214 ште ли робъ ѥ҅си · съ страхомъ си господиноу
3030215 покори сѧ · словесꙑ бо прѣпираѩ҅и сѧ не при-
3030216 ꙗ҅знивъ робъ · нъ ꙗ҅вѣ сѫпь҆рникъ · пише-
3030217 тъ бо сѧ не чътꙑи҆ с꙯на не чь҆тетъ о҅ть҆ца поу-
3030218 стивъшааго ѥ҅го · Мꙑ же вь҆злюбь҆ѥ҅нии҆
3030219 о҅тъкѫдоуж꙯е꙯ и҅зидохомъ · наꙿдѣмъ на слово
3030220 вь҆пиѭ̑ште · благословь҆ѥ҅нъ грѧдꙑи въ и҅
3030221 мѧ господь҆н҄е · пастоухъ добрꙑи и҅ благъи҆ ·
3030222 положититъ доушѫ своѭ̑ за о҅вьцѧ своѩ҆ · да ꙗ҅-
3030223 коже овь҆цѧ травѧштии҅ма вль҆комь҆ · о҅вꙿце-
3030224 ѭ̑ лѧчѫтъ ловь҆ци · сице разоумь҆нꙑи҅мъ
3030225 и҅ доушегоубь҆нꙑи҅мъ влькомъ · себе си
3030226 а҅кꙑ чловѣка положивъ старѣи҅шина па-
3030227 ствинѣ · ловитвѫ сътворитъ о̑уловь҆шии҅-
3030228 мь҆ прѣжде о̑уловь҆ѥ҅ноуоумоу о҅ть҆ н҄ихъ а҅да-
3030229 моу · благословь҆ѥ҅нъ грѧдꙑи҆ въ и҅мѧ госпо-
3030230 дь҆н҄е · богъ на диꙗ҅вола · не ꙗ҅вѣ невидимоѭ̑
3031101 силоѭ̑ · нь немошть҆ноѭ̑ пль҆ть҆ѭ̑ съвѧзати
3031102 ѥ҅же на нꙑ крѣпь҆къ · благословь҆ѥ҅нъ грѧдъи҆
3031103 въ и҅мѧ господь҆н҄е · цѣсарь҆ на сѫпротивни-
3031104 ка · не вь҆седръжител҄ьства силоѭ̑ и҅ мѫдро-
3031105 стиѭ̑ · нъ мь҆нимꙑи҅мъ кръста боуи҅ство-
3031106 мъ · вь҆ зълоби сѫштѧѩ змиѩ҆ · плѣнъ ра-
3031107 зграбитъ · благословь҆ѥнъ грѧдꙑи҆ въ и҅-
3031108 мѧ господь҆не · и҅стовꙑи на ль҆жааго съпа-
3031109 съ · на прокоудь҆ника · миротворь҆цъ на
3031110 сѫпротивь҆ника · чловѣколюбь҆ць҆ на
3031111 ненависть҆ника чловѣкомъ · благосло-
3031112 вь҆ѥ҅нъ грѧдꙑи҆ въ и҅мѧ господь҆н҄е · го-
3031113 сподь҆ помилоуѥ҅тъ тварь҆ своѭ̑ · благо-
3031114 словь҆ѥ҅нъ грѧдꙑи҆ въ и҅мѧ господь҆не · съ-
3031115 пасъ прѣль҆штенаа҅го чловѣка · роуши-
3031116 тъ прѣльсть҆ · о҅свѣтитъ тъмь҆нꙑѩ ·
3031117 о̑упразнитъ капиштемъ прѣль҆ште-
3031118 ниѥ · и҅ въ҆ того мѣсто вь҆вести богопо-
3031119 знаниѥ съпась҆но о҅свѧтити миръ · про-
3031120 гнати скврь҆нѫ · и҅ стꙑдость҆ · поустошь҆-
3031121 нꙑи҆хъ б꙯а слоужениꙗ҆ благословь҆ѥ҅нъ грѧ-
3031122 дꙑи въ и҅мѧ господь҆н҄е · ѥ҅динъ за многꙑ
3031123 и҅ по мнозѣхъ · и҅збавитъ ништъ родъ чло-
3031124 вѣчь҆скъ · о҅тъ рѫкꙑ крѣпь҆шии҅хъ ѥ҅го ·
3031125 и҅ о̑убога и҅ ништа о҅тъ расхꙑштаѭ̑штии҅-
3031126 хъ ѥ҅го · благословесенъ грѧдꙑ въ и҅мѧ го-
3031127 сподьн҄е · полиꙗ҅ꙿтъ масломъ и҅ виномъ ·
3031128 въпадъшаа҅го вь҆ разбои҅никꙑ и҅ прѣзь҆рѣ-
3031129 на · благословесенъ грѧдꙑи҆ въ и҅мѧ господь-
3031130 н҄е · съпастъ насъ собоѭ̑ · ꙗ҅коже рече пророкъ ·
3031201 не ходатаи ни сълъ нъ самъ господь҆ сь҆па-
3031202 се ѩ · Сего дѣл҄ь҆ма и҅ мꙑ благословимъ
3031203 тѧ господи · съ о҅тцемъ и҅ съ свѧтꙑи҅мъ доу-
3031204 хомь · прѣжде вѣкъ и҅ вь҆ вѣкꙑ вѣкомь ·
3031205 благословешенааго прѣжде вѣкъ · и҅ до-
3031206 сели беспль҆ть҆но · нꙑнꙗ же и҅ вь҆ вѣкꙑ · съ
3031207 свѧтꙑи҅мъ · и҅ бес прѣмѣнꙑ · и҅ безъ разлѫ-
3031208 кꙑ сѫштии҅мъ вь҆пль҆чении҅мъ ⁘
3031209 Нъ да видимъ по томь҆ · что глагол҄етъ свѧтоѥ
3031210 е҅ѵа҅г҄елиѥ҆ · въшъдъшоу о̑убо господеви
3031211 въ црь҆къве · придошѧ к н҄емоу слѣпии҆
3031212 и҅ хромии҆ · и҅ и҅сцѣли ѩ вь҆сѧ · видѣвъше же
3031213 старѣи҅шинꙑ молитвь҆никомъ · и҅ фари-
3031214 сеи҆ чоудеса ꙗ҅же сътвори · и҅ дѣти зовѫ-
3031215 штѧ и҅ глагол҄ѫштѧ о҅сан · на сꙑноу давꙑ-
3031216 довъ · благословь҆ѥ҅нъ грѧдꙑи҆ въ и҅мѧ го-
3031217 сподь҆н҄е · не сътрьпѣшѧ того чь҆сти · тѣ-
3031218 мъ и҅ пришъдъше к н҄емоу глаголаа҅хѫ :
3031219 не слꙑшиши ли что сии глагол҄ѫтъ · нѣ
3031220 ли ти · тѧжъко славимоу · нѣ ли
3031221 ти · печаль҆но слꙑшѧште о҅тъ безълобь҆-
3031222 нъ дѣтии҆ · ꙗ҅же ѥ҅дномоу богоу лѣпа ·
3031223 не повѣда ли прѣжде богъ пророкомъ ·
3031224 ꙗ҅ко славꙑ своѥ҅ѩ҆ и҅номоу не дамъ҆ · то
3031225 како тꙑ чловѣкъ сꙑ самъ сѧ твориши бо-
3031226 гъ · нъ что противѫ томоу трь҆пѣливꙑи҆ ·
3031227 тъштивꙑи҆ на милость҆ · а҅ поздь҆нъ на
3031228 гнѣвъ · тръпитъ вь҆збѣсь҆нѣвъшии҆-
3031229 мъ · цѣлитъ о҅тъвѣтомъ о҅бѧштрениѥ҆ ·
3031230 попинаѥ писаниꙗ · прѣдьи҅зводитъ съ-
3032101 вѣдѣтел҄ьства творѣштии҅мъ · а҅ не о҅тъ-
3032102 мештетъ сѧ въпроса · Тѣмь҆ рече николи-
3032103 же ли мене слꙑшасте · пророкомь҆ глаго-
3032104 л҄ѫшта · тогда разоумѣѥ҅те ꙗ҅ко а҅зъ ѥ҅смъ
3032105 глагол҄ѧи҆ пришълъ : ни ли пакꙑ и҅з оустъ
3032106 съсѫштии҅хъ младеништъ съвръшилъ
3032107 ѥ҅си хвалѫ · врагъ твои҅хъ ради · раздроу-
3032108 шиши врага и҅ мь҆сть҆ника · ѥ҅же ѥ҅сте вꙑ ·
3032109 и҅же законъ чтѫште и҅ вѣдѫште и҅ проро-
3032110 кꙑ чтѫште · мене въ законѣ и҅ пророцѣ-
3032111 хъ · проповѣдаѥ҅мааго о҅слоушасте сѧ ·
3032112 мните бо о̑убо пронꙑрь҆ствомъ въздръ-
3032113 жаниꙗ҆ · пронꙑрити славѫ божиѭ̑ · не
3032114 разоумѣѭ̑ште · ꙗ҅ко и҅же сѧ мене о҅слоуша-
3032115 ѥ҅тъ · и҅ о҅ть҆ца сѧ о҅слоушаѥ҅ · а҅зъ бо о҅тъ бога
3032116 и҅зидохъ · и҅ вь҆нидохъ въ миръ · и҅ моꙗ сла-
3032117 ва о҅ть҆ца моѥ҅го ѥ҅стъ слава · о҅бличении҅ же си-
3032118 це неразоумь҆ничь҆нꙑи҆ съпаса нашего бого-
3032119 мь҆ · прѣмль҆кошѧ о҅тъ пь҆рѣниꙗ · затворе-
3032120 номъ бꙑвъшемъ о̑устомъ и҅хъ и҅стиноѭ̑ ·
3032121 и҅ни же потръгнѫвъше безоумиꙗ҅ съмꙑслъ ·
3032122 сьвѣтъ на н҄ь творѣахѫ · Мꙑ же пои҅мъ ве-
3032123 лии господь҆ нашъ и҅ велиꙗ крѣпость҆ ѥ҅го ·
3032124 и҅ разоумоу ѥ҅го нѣстъ числа · си бо вь҆са бꙑ-
3032125 шѧ · да о҅тънемь҆ѩи҆ грѣхъ мироу · а҅гнь҆цъ
3032126 и҅ с꙯нъ божии҆ · вол҄еѭ̑ на сь҆пась҆нѫѭ страсть
3032127 съ вами придетъ · и҅ на продании станетъ ·
3032128 и҅скоупоуѭ̑штааго животворьноѭ̑ кръвь҆ѭ̑ ·
3032129 своѥ҆ѭ̑ миръ · сь҆цѣнѧтъ трь҆мъ десѧтемь҆
3032130 мѣдь҆ницъ · и҅ пасха наша заколенъ бѫдетъ ·
3032201 за нꙑ х꙯с · да иже чь҆стьноѭ̑ ѥ҅го кръвиѭ̑ по-
3032202 кропими · и҅ о̑устънꙑ а҅кꙑ прагꙑ назнаме-
3032203 наѭ̑ште · о̑убѣжѧтъ прокоуждаѭ̑штаа҅-
3032204 го о҅рѫжиꙗ҆ · и҅ сице пострадавꙑи х꙯с · и въста
3032205 въ третии дь҆нь҆ · съ о҅тꙿцемь҆ и҅ съ свѧтꙑи҆мъ
3032206 доухомь · коупно вь҆ славѣ и҅ чь҆сти · вь҆са тва-
3032207 рь ѥ҅моу покланитъ сѧ · а҅ к томоу прѣ꙯клонитъ
3032208 сѧ ѥ҅моу вьсѣко колѣно небесънꙑи҅хъ и҅ зе-
3032209 мь҆нꙑи҆хъ · и҅ прѣи҅сподь҆н҄иихъ · славѫ ѥ҅-
3032210 моу въздаѭ̑ште · нꙑнꙗ и҅ присно и҅ вь҆ вѣ-
3032211 кꙑ вѣкомь а҅мин ⁘
3032213 фотꙗ патриа҅рха конъстантинꙗ града сло-
3032214 во на връбницѫ и҅ о҅ лазарѣ ⁘
3032215 Егда о҅трокꙑ ѡ̑санна въ вꙑшь҆н҄ии҅хъ
3032216 вь҆пиѭ̑штѧ цръкꙑ въстрѫбитъ ·
3032217 и҅ свѣтълꙑи҅ тъи҅ боголѣпь҆нꙑи҆ гласъ
3032218 къ себѣ привлѣкѫ · вꙑсокъ бѫдѫ
3032219 потъштании҅мъ · зъло бо а҅ште радо-
3032220 сти прѣдолѣѥ҅тъ · поустошь҆ноѥ ѥ҅стъ-
3032221 ство · а҅ любꙑ не вѣстъ жъдати врѣме-
3032222 не зовѫшта · и҅ о̑умомъ бꙑстромъ о҅бъ-
3032223 хождѫ виѳаниѭ · и҅ рѫкама плештѧ
3032224 ликоуѭ̑ · и҅ съмѣшаѩ҅ сѧ скачѫ сь҆ дѣть҆-
3032225 ми · побѣдънѫѭ̑ пѣснь҆ сь҆ н҄ими о̑утврꙿ-
3032226 ждаѩ владꙑцѣ · ѡ̑санна въ вꙑшь҆н҄ихъ
3032227 благословь҆ѥ҅нъ грѧдꙑи҆ въ и҅мѧ господь-
3032228 н҄е · е҅гда ли пакꙑ вѣиѥ҆ носѧштѧ и҅ сь҆рѣ-
3032229 таѭ̑штѧ христоса · и҅ ликꙑ ставѧштѧ ·
3032230 и҅ стел҄ѧштѧ ризꙑ съмоштрѫ · радоуѭ̑ сѧ
3033101 такожде · ѥ҅же виждѫ о҅трокꙑ простомъ
3033102 ѩ҅зꙑкомь҆ и҅ дѣлесемь҆ · пѣснь҆ цѣсароу тво꙯-
3033103 рѧштѧ · нъ придетъ ми тъгда паче · жи-
3033104 довъскꙑ плакати сѧ · и҅ ненавидѣти зъ-
3033105 лобꙑ · ꙗ҅ко о҅троци съмꙑслѧтъ а҅ о҅тьци сѧ
3033106 на о̑убои творѧтъ · и҅ младеньци богосло-
3033107 вѧтъ · а҅ о҅ть҆ци на бога сѧ творѧтъ · тъгда
3033108 и҅ кн҄ижьникъ самѣхъ виждѫ · падъшѫѭ̑
3033109 мѫдрость҆ · славоѭ̑ бо и҅ лицемѣрь҆ствомъ
3033110 разоума · горѣ зь҆лѣ вь҆знесъше сѧ · и҅стинъ-
3033111 нꙑѩ и҅ божиѩ мѫдрости · по и҅стинѣ о҅тъ-
3033112 падошѧ · тъгда и҅ о̑учител҄ь и҅хъ плачѧ сѧ
3033113 о҅жесточаниꙗ срь҆дь҆ца и҅хъ · ꙗ҅ко о̑учити и҅нѣ-
3033114 хъ порѫчени · не бꙑшѧ достои҅ни своѥ҅ѭ̑
3033115 зълобоѭ̑ · ни съ свои҅ми о̑ученикꙑ въ рѧ-
3033116 доу стати · и҅ недѫгъ и҅нѣхъ цѣлити · о҅бѣ-
3033117 штавъшии҅ сѧ · сами послѣдн҄имъ недѫ-
3033118 гомъ безоумии҅мъ болѣшѧ · величании҅-
3033119 мъ страсти вь҆сѫ доушѫ зь҆лѣ о҅бѧтривъ-
3033120 ше · и҅ соугоубоѭ̑ по и҅стинѣ ѩ҅зеѭ̑ · бо-
3033121 лѣвь҆ше · зьли бо сѫште и҅ зь҆лѣ страждѫ-
3033122 ште · не могошѧ и҅ страсти своѥ҅ѩ҆ не чоути ·
3033123 Лѣпо бо бѣ и҅мъ врачоу пришъдъшоу · и҅ о̑у
3033124 н҄ихъ сѫштоу приѩ҅ти ѥ҅го · и҅ рѣкꙑ и҅мъ
3033125 цѣл҄ениꙗ проливаѭ̑штоу · о̑удобь҆ и҅ без
3033126 брашъна · о҅тъ о҅мꙑваѭ̑штааго и҅хъ · сквръ-
3033127 нꙑ своѩ҅ о҅чиштати · и҅ страстии҆ свои҅хъ о҅мꙑ-
3033128 вати сѧ · нъ вол҄еѭ̑ и҅ чоувъства и҅ о̑умъ свои҆ ·
3033129 коупь҆но зьлѣ о҅слѣпивъше · своѥ҅го цѣл҄е-
3033130 ниꙗ съвратишѧ сѧ · и҅ съпаса и҅ творь҆ца
3033201 познати не рачишѧ · а҅ бꙑшѧ бо познали свѧ-
3033202 тꙑи паѵлъ рече · не бꙑшѧ г꙯а славꙑ распѧ-
3033203 ли · не разоумѣшѧ · не бо и҅ разоумѣшѧ рачи-
3033204 ти · и҅жде бо хотѣниѥ сѫпротивь҆ бꙑваѥ҆ ·
3033205 то и҅ дръжѧштѧѩ страсти о̑умъ плѣноу бꙑ-
3033206 ваѥ҆тъ · и҅ о̑ума свобождениѥ вабимо · на
3033207 добро и҅стинꙑ постижениѥ҆ не и҅детъ ·
3033208 не разоумѣшѧ а҅гг҄елꙑ славимааго · и҅ про꙯-
3033209 рокꙑ проповѣдаѥ҆мааго · не разоумѣшѧ
3033210 о҅ деснѫѭ̑ о҅тца сѣдѧштааго · и҅ на꙯ дѣвичоу
3033211 рѫкоу носима · и҅ словесемь҆ ѥ҅днѣмь҆ дви-
3033212 жѫшта · не разоумѣшѧ на прѣстолѣ
3033213 херовима сѣдѧштаа҅го · и҅ на о҅сь҆лѧти
3033214 носима · и҅ о҅трокꙑ хвалима · и҅ на с꙯т꙯р꙯а꙯сть҆ во-
3033215 л҄ьнѫѭ̑ пришь҆дъша · не познашѧ ни ра-
3033216 зоумѣти и҅зволишѧ · нъ нарицаѥ҅миї
3033217 сѧ мѫдри бꙑти о҅бѫродѣшѧ · и҅ о҅тъмь҆-
3033218 нѣ мꙑслехъ и҅хъ · неразоумичь҆ноѥ
3033219 срь҆дь҆це · сии҆ пророкъ и҅здалеча глаго-
3033220 лаа҅ше прѣди видѧ · слоухомъ слꙑшѧтꙿ
3033221 и҅ не разоумѣѭ̑тъ · и҅ видѧште не видѧ-
3033222 тъ · о̑удебелѣ бо срь҆дь҆це людии сихъ ·
3033223 и҅ о̑ушима тѧжь҆цѣ слꙑшашѧ · и҅ о҅чи си
3033224 помѣжишѧ · да не видѧтъ о҅чима · ни
3033225 о̑ушима слꙑшѧтъ · ни срь҆дь҆цемъ разꙋ-
3033226 мѣѭ̑тъ · и҅ о҅братѧтъ сѧ да и҅сцѣл҄ѫ ѩ ·
3033227 Повѣждь҆ ми о̑убо ѡ̑ жидовине · чꙿто сѧ про-
3033228 рокꙑ величаѥ҅ши · а҅ прорицаѥ҅маа҅го ко꙯-
3033229 риши · како ли вь҆лежиши кн҄игахъ · ра-
3033230 зоума написанꙑихъ о҅слоушаѩ҅ сѧ · и҅ о҅тро꙯-
3034101 чникꙑ закона събираѥ҅ши · а҅ и҅стовоѥ
3034102 грозновь҆ѥ бърати · попоуштаѥ҅ши · и҅ въ
3034103 кн҄ижънꙑи҅хъ роудахъ · въ поустошъ
3034104 вь҆диши · а҅ и҅же вь҆ н҄ихъ таи҅нааго · не и҅-
3034105 скопаѥ҅ши ни сь҆береши злата · нъ и҅ ни
3034106 по законънꙑи҅мъ цвѣтиломъ · съ любь҆-
3034107 виѭ̑ цвѣтъ о҅бъмавъше · свѣть҆ли свѣ-
3034108 тъло о̑увѧсти · въ црь҆квь҆нѣѣмъ ликоу-
3034109 ѭ̑тъ чрь҆тозѣ · и҅ ѥ҅же въ благодѣти до-
3034110 брѣ вонꙗѥ҅тъ · благочь҆стиѥ҆ носѧтъ ·
3034111 а҅ тꙑ листвиимъ закрꙑвъ о҅чи си · вь҆сь҆
3034112 сѧ тамо прѣда · ни оть҆ того дебельства
3034113 болѣзни и҅мѣѩ · ни къ цвѣть҆ца възороу
3034114 личесе своѥ҅го не прѣведꙑ · и҅ тꙑ бисръ
3034115 а҅дъскꙑ и҅миже сѧ красѧтъ · зь҆лѣ о̑умно꙯-
3034116 жаѥ҅ши · а҅ х꙯сови людиѥ тъ о҅тъкриваѭ̑
3034117 лѣпѣ · чистѫ по и҅стинѣ приѥ҅мь҆ѭ̑тъ
3034118 и҅стинънѫѭ̑ зарѫ · и҅ о̑у чрътога сѣдиши
3034119 и҅здавъна сѧ троудѧ · а҅ пришъдъша зѧ-
3034120 ти не приѥ҅мь҆ѥ҅ши · дръжимъ сꙑ похо-
3034121 тиѭ̑ блѫда · по и҅стинѣ събравъшъ ·
3034122 без мѫжь҆ства · и҅ въ сирѣхъ словесехъ бе-
3034123 з оума ѥ҅динъ · по истинѣ сии҆ людиѥ҆
3034124 ѫ҅родиви а҅ не мѫдри҆ · и҅спръва бо о̑улѫ-
3034125 чении҆ на законъ · ни въ послѣдн҄имь҆ мѣ-
3034126 стѣ написани бꙑшѧ богопознаниꙗ ·
3034127 Не слꙑша ли цѣсарꙗ давꙑда божиѥ҅мъ о҅-
3034128 свѧштении҅мь поѭ̑шта : и҅з о̑устъ мла-
3034129 дь҆нець҆ съсѫштии҅хъ съвръшилъ ѥ҅си
3034130 хвалѫ · врагъ твои҅хъ ради · не вѣроуѥши
3034131 ли
3034201 пророкоу · вѣроуи҆ а҅кꙑ ѫ҅жицѣ · а҅ште нѣси
3034202 и҅ словесꙑ о҅тъвръглъ ѫ҅жичь҆ства · и҅зда-
3034203 вь҆на бо тѧ вѣмь҆ дѣлесꙑ о҅тъвръгъша сѧ
3034204 ѥ҅го · прѣо҅бидиши ли и҆ а҅кꙑ пастоуха ·
3034205 о̑убои҅ сѧ а҅кꙑ ц꙯рѣ · вѣстъ бо прѣтити
3034206 а҅кꙑ цѣсарь҆ сꙑ · а҅ште лѣнѧштѧ сѧ и҅ли
3034207 гнѣваѭ̑штѧ почоуѥ · и҅ копиѥ блискаѭ̑-
3034208 ште сѧ наведетъ · и҅ палицеѭ̑ желѣзноѭ̑
3034209 пасетъ · и҅ акꙑ съсѫдꙑ глиннꙑ · ть҆лѣнии҅
3034210 о̑ума съвръшꙿшѩѩ сѧ сътъретъ · рь҆ци сь҆ н҄и-
3034211 мъ великомъ гласомъ · и҅з оустъ младь҆-
3034212 нецъ и҅ съсѫштии҅хъ съвръшилъ ѥ҅си хва-
3034213 лѫ · Твоѥ҅моу о̑умоу мьстити хотѧ при-
3034214 шълъ ѥ҅стъ съпасъ · твоѥ҅моу мь҆стити
3034215 хотѧ хвалѫ младень҆ць҆ о̑утврь҆ждаѥ ·
3034216 почто своѥ҅моу си завидиши съпасению̑ ·
3034217 Почто толꙿми зълъ ѥ҅си · приѩти благодѣ-
3034218 ти · а҅ште не и҅ се ѥ҅же зъло мьниши · а҅ те-
3034219 бѣ ѥ҅стъ на добро · о҅баче твои зь҆лоби прѣ-
3034220 долѣѥ҅тъ · о҅слоушаѥ҅ши ли сѧ ѥ҅же слꙑ-
3034221 ша · послоушаи҆ ꙗ҅же видимаа · ни ли про-
3034222 рокоу вѣроуѥ҅ши и҆саи҆ї вьпьѭ̑штоу и҅
3034223 глагол҄ѫштоу · ѩ҅зꙑци нанѣмь҆ навꙑ-
3034224 кнѫтъ глаголати миръ · то ли не ѩ҅зꙑ-
3034225 ци нанѣмь҆ и҅стинѫ ꙗ҅сно глагол҄ѫтъ ·
3034226 не навꙑкошѧ ли хвалити младеништи
3034227 мира · х꙯с бо ѥ҅стъ миръ нашъ · ѥ҅же срѣ-
3034228 дьн҄ѫѭ̑ стѣнѫ враждꙑ разори · и҅ ѥ҅го-
3034229 же дѣлꙗ съ о҅ть҆цемь и҅ съ творь҆цемъ ·
3034230 прѣжде зьлѣ о҅стѫпивъше · сь҆мире-
3035101 ни бꙑхомъ · Ни ли захариꙗ свѧтꙑи҆мъ
3035102 доухомъ прѣжде проповѣда радость҆
3035103 сиѡ̑ноу : радоуи҅ сѧ глагол҄ѧ зѣло дь҆шті
3035104 сиѡ̑нꙗ · проповѣдаи дь҆шти и҅е҅роуса-
3035105 лимлꙗ · се цѣсарь҆ твои грѧдетъ ти пра-
3035106 вь҆дивъ · и҅ съпасаѩ · тъ кротъкъ и҅ вь҆сѣ-
3035107 дъ на о҅сь҆лѧ и҅ жрѣбѧ о҅сь҆лѧтино · не и҅ма-
3035108 ши ли о҅чию̑ своѥю̑ прореченааго сь҆вѣ-
3035109 дѣтелꙗ · нѣси ли ѥ҅же прорицаѥ҅мо слꙑ-
3035110 шалъ · то же прѣди стоѩ҅ште видиши ·
3035111 нѣ ли коупно съ словесꙑ дѣло пришъ-
3035112 ло · то нѣ ли кротъкъ · нѣ ли правь҆денꙿ ·
3035113 нѣ ли съпасаѩ · нѣ ли вь҆сѣлъ на о҅сь҆лѧ ·
3035114 ни ли нанѣмь҆ ѩ҅зꙑци свѣтло миръ҆ про-
3035115 повѣдаѭ̑тъ · не приносѧтъ ли ѥ҅моу
3035116 хвалꙑ дѣти · старчъ о̑умъ и҅мѣѭ̑штъ ·
3035117 дѣти хвалѫ приносѧтъ · да вь҆се заско꙯-
3035118 пиѥ · тъште слово покажетъ неприꙗ҅-
3035119 зни · ѥ҅лма бо ремь҆ствомъ нѣкꙑи҅мъ ·
3035120 и҅ о̑угождении҅мъ сеѩ҆ жизни · любо и҅
3035121 зъло хотѧштѧ сътворити · хвалѫ при-
3035122 носити славѧштѧѩ · поштѧдитъ ·
3035123 владꙑцѣ · младеништъ бо ѥ҅сть҆ство ·
3035124 не вѣстъ пронꙑриꙗ ни проскоупь҆ства
3035125 и҅мѣти · ни работаѥ҅тъ страсти ль҆сти
3035126 нъ ꙗ҅коже и҅мъ свѧтааго доуха даръ въ
3035127 о̑уши въложитъ · сице сии҆ с꙯тааго доу-
3035128 ха даръ въ о̑уши въ о̑уши въложитъ · си-
3035129 це сии чоудодѣа҅ниѥ хвалѧтъ · дѣти
3035130 дарꙑ приносѧтъ · да вь҆си дѣлесемъ
3035201 навꙑкнѫтъ · ꙗ҅ко не ѥ҅же прѣтрѣбивъ
3035202 о̑умъ и҅мѣѭ̑тъ · ти любиви сѫтъ пь҆-
3035203 рѣмь҆ · и҅ хотѧтъ стоудъ и҅мѣти · тѣ-
3035204 мь сѧ таи҅нꙑи҆ подаѥ҅тъ даръ · нъ и҅же
3035205 чистомъ о̑умомь҆ и҅ незълобивомъ срь҆дь҆-
3035206 цемъ приходѣтъ · тѣмꙿ сѧ благочьстиа҆
3035207 о҅тъкриваатъ разоумъ · ѥ҅же бо вꙑше пꙑ-
3035208 таниꙗ ѥ҅стъ · ти кꙿто хоштетъ о҅ томь҆
3035209 пꙑтати ноудѧ сѧ · а҅ не по свѧтꙑи҅мъ
3035210 ходѧ словесемь҆ · то и҅ ѥ҅сть҆ствиꙗ҆ · а҅ сло-
3035211 веса и҅миже сѧ кꙑчитъ · горꙿко прѣтръ-
3035212 гнетъ · и҅ богословь҆нааго о҅хоулитъ зако꙯-
3035213 на · и҅ бь҆шиѭ̑ ѥ҅го о҅хоулитъ · и҅ пꙑтаѥ҅-
3035214 мꙑѩ гонезнетъ свѧтости · дѣти хва-
3035215 лѫ приносѧтъ · да родител҄ь о҅бличѧтъ
3035216 безакониꙗ · и҅ вѣроуѭ̑штии҅хъ о҅бновѧ-
3035217 тъ богопознаниѥ · ѥ҅лико бо прѣдолѣ-
3035218 ваатъ о̑умоу · и҅ навꙑкнѫтъ нелѣпо
3035219 мꙑслиѭ̑ · мь҆нога вѣсть҆ трѣбѣ с꙯та ·
3035220 а҅ ꙗ҅же въ чистѣхъ срь҆дьцихъ бе сквръ-
3035221 нꙑ · витаѥ҅тъ · тѣми и҅нѣмъ и҅стинь҆-
3035222 нꙑи҆ ꙗ҅вь҆ꙗ҅тъ разоумъ · тꙑ же и҅ лаза-
3035223 ра не видиши въставь҆ша о҅тъ гроба ·
3035224 и҅ мрь҆твааго съ живꙑи҅ми сѫшта · и҅ на
3035225 вечерн҄и съ господь҆н҄и вь҆злежѧшта · нъ
3035226 о̑укроѩ мрьтвааго рѣшиши · а҅ своѥ҅го
3035227 невѣрь҆ства не рѣшиши · и҅ гробънъи҆
3035228 камꙑ о҅тъвалꙗѥ҅ши · а҅ зависти доу-
3035229 шѧ своѥ҅ѩ҆ · гории творѧшта ти гнои҆ ·
3035230 не и҅скꙑдаѥ҅ши · и҅ а҅да видиши госпо-
3036101 дь҆скомь повелѣнии҅мь҆ · четврь҆тодь҆нь҆-
3036102 на и҅здаѭ̑шта · тоже тꙑ на о̑убиѥ҅ниѥ҆
3036103 и҅ въскрѣсивь҆шаа҅го · пророкꙑ о̑убивъ-
3036104 шѧѩ рѫкꙑ о҅стриши · ѡ̑ веле великоѥ҆ не-
3036105 сьмꙑшл҄ениѥ҆ · ѡ̑ веле великоѥ҆ неи҅цѣ-
3036106 лимоѥ о̑ужесточениѥ҆ · на толико ли бе-
3036107 закониѥ о҅братишѧ о̑умъ · да о҅тъ н҄ихъ-
3036108 же бѣ вѣровати лѣпо · не вѣроуѭ̑тъ ·
3036109 и҅хъже дѣл҄ьма хвалити хоулѧтъ · о н҄и-
3036110 хъже славити и҅ величати не блажѧтъ ·
3036111 о҅ н҄ихъже пѣти и҅ благодѣть҆ въздаꙗ҅-
3036112 ти · коудѧтъ и҅ богосварници бꙑваѭ̑-
3036113 тъ · сице бо о҅бои҅хъ безоумиѥ҆ · сице
3036114 и҅хъ гръждениѥ о̑удръжаниꙗ · о̑умꙑ
3036115 бо и҅хъ прѣль҆штениꙗ · мечъ тъшта-
3036116 нию̑ · о̑упоивъ не дастъ · о̑умъноуо̑у-
3036117 моу о҅чеси сквозѣ пролиꙗ҅въшии҅ сѧ на
3036118 н҄емь҆ ть҆мѣ прозь҆рѣти · ти на и҅сти-
3036119 ннꙑѩ зарѧ вь҆зь҆рѣти · сицевъ недѫ-
3036120 гъ фарисеи҆ и҅ книжь҆никъ · и҅же прѣ-
3036121 жде зъваниꙗ чътѫтъ · и҅ нарицати
3036122 сѧ о̑учител҄емъ величаѭ̑тъ сѧ · и҅ ши-
3036123 ротоѭ̑ подрагъ мь҆нѧште сѧ законъ
3036124 съхранѧште величаѭ̑тъ · а҅ ничꙿсоже и҅-
3036125 стинꙑ никакоже и҅мѣѭ̑ште · ни бла-
3036126 гочь҆стиꙗ ѥ҅дногоже словесе творѧште ·
3036127 Сицевъ о҅стенъ зависти · ѥ҅днѫ бо въглѫ-
3036128 би ѭ̑ въ доуши · и҅ вь҆сего чловѣка о̑уꙗ҅-
3036129 зви · и҅ о҅ добрѣ пешти сѧ силѫ разори ·
3036130 и҅ чоувъства · ꙗ҅же сѫтъ наи҅трѣбь҆ши
3036201 пѫти о̑учению̑ · зѣло лютѣ прокоуди · ни
3036202 разоумѣти ѥ҅же на подобѫ · ни памѧти-
3036203 ѭ̑ слоухъ о̑утврь҆ждаѩ · ни чисто глѧдати
3036204 даѩ видимꙑи҅хъ ⁘
3036205 Мꙑ же о̑убѣжимъ вь҆злюбь҆ѥ҅нии҆ · доуши
3036206 прокоудьнꙑи҅хъ страстии҆ сихъ · бѣжи-
3036207 мъ кꙑчениꙗ ѥ҅гоже дѣлꙗ прь҆воѥ сьпа-
3036208 де · старѣи҅шина беспль҆тънꙑи҅хъ · бѣ-
3036209 жимъ зависти · а҅ште и҅ ничь҆соже дѣл҄ѣ ·
3036210 нъ творѣштоуо̑умоу прокоуда бꙑваѥ҆тꙿ·
3036211 а҅ште и҅ малꙑ сь҆гнѣваа҅тъ ѥ҅моуже за-
3036212 вид꙯и꙯тъ · бѣжимъ кꙑчениꙗ и҅ славꙑ · и҅-
3036213 мже и҅стинꙑ постижениѥ҆ прогонимо
3036214 ѥ҅стъ · бѣжимъ нео̑уподарениꙗ҆ и҅ хоу-
3036215 лꙑ · то бо старѣи҅шинꙑ жь҆рьцемъ ·
3036216 и҅ книжници жидовь҆сти · на христоса
3036217 о̑убиѥ҅ниѥ възбѣсишѧ · се старѣиши-
3036218 нꙑ жърцемъ и҅ кн҄ижь҆н҄икомъ · безоу-
3036219 мь҆нѣи҅шѧ младень҆цемь҆ сь҆твори · да
3036220 не подражаи҅мъ жидовь҆ска ѫ҅родь҆ства ·
3036221 нъ дѣть҆скоу позавидимъ благодарению̑ ·
3036222 не старь҆ць҆ богодарению̑ · нъ младеништъ
3036223 богословь҆ѥ҅нию̑ · не зависть҆ливꙑи҅хъ
3036224 невидѣнию̑ · нъ хвалѧштии҅хъ богопо-
3036225 знанию̑ · не о̑убои҅цъ неприꙗ҅знь҆ствоу ·
3036226 нъ младꙑи҅хъ безълобию̑ ⁘
3036227 Бѫдѣмъ и҅ мꙑ а҅кꙑ дѣти · господь҆ бо ре-
3036228 че : а҅ште не о҅братите сѧ и҅ бѫдете а҅кꙑ
3036229 дѣти · не вь҆нидете вь҆ цѣсарь҆ство не-
3036230 бесь҆ноѥ҆ · бѫдемь҆ дѣти бе зълоби ·
3037101 ничсоже зъла ни лютесе на доуши пишѫ-
3037102 ште · нъ вь҆сеѭ̑ чистотоѭ̑ · и҅ зъла кро-
3037103 мѣ сѫшта знамениꙗ҆ · благочъ҆стънѫ-
3037104 ѭ̑ вѣрѫ приѥмь҆ѭ̑шти и҅ пишеми · да
3037105 вь҆нидемъ вь цѣсарь҆ствиѥ҆ небесь҆ноѥ҆ ·
3037106 принесѣмъ вѣи҆ѥ господеви милости
3037107 и҅ чловѣколюбь҆ствиꙗ · да вь҆нидемъ
3037108 въ цѣсарь҆ство небесь҆ноѥ҆ · сь҆рѧштамъ
3037109 ѥ҅го и҅дѫшта на жрѣбѧти · и҅ жидовъско꙯
3037110 о҅бличаѭ̑шта безоумиѥ҆ · а҅ странамъ
3037111 даѭ̑шта свѧтость҆ · сърѧштамъ ѥ҅го
3037112 стел҄ѫште котꙑгꙑ · како · ѥ҅же ништии҆-
3037113 мъ постилати · самъ бо на себѣ ниште-
3037114 тѫ приѩ҆ · и҅ вь҆пиѥ҅тъ · поне сътвористе
3037115 ѥ҅дномоу сихъ малꙑи҅хъ братиѩ моѥ҅-
3037116 ѩ҆ мь҆нѣ сътвористе ⁘
3037117 ѡ̑ чловѣколюбь҆ствь҆наа҅го и҅ свѧтаа-
3037118 го гласа · мь҆нѣ рече котꙑгꙑ пости-
3037119 лаѥ҅ши ѥ҅гда ништѩѩ о҅дѣваѥ҅ши ·
3037120 мене съгрѣваѥ҅ши · ѥ҅гда сихъ горькꙑ-
3037121 ѩ стоудени и҅ болѣзни о̑урѣшиши · по-
3037122 стелꙗмъ ѥ҅моу котꙑгꙑ · да сь҆ дѣть҆-
3037123 ми намъ бѫдетъ вь҆пити пространь҆-
3037124 ство · ѡ̑санꙿна въ вꙑшь҆н҄ихъ благосло-
3037125 вь҆ѥ҅нъ грѧдꙑи҆ въ и҅мѧ господь҆н҄е · бла-
3037126 гословь҆ѥ҅нъ грѧдꙑи҆ рѫцѣ на крь҆стѣ
3037127 пропѧти ·и҅ странꙑ къ себѣ си съвъкоу-
3037128 пи · благословь҆ѥ҅нъ грѧдꙑи҆ · а҅да съвѧ-
3037129 зана показати · а а҅дама о҅тъ ѫ҅зъ о҅трѣ-
3037130 шити · и҅ падениꙗ вь҆ставити · благо-
3037201 словь҆ѥ҅нъ грѧдꙑи҆ · мѫчению̑ дръжавѫ
3037202 сътрътъ · а҅ простꙑн҄ѫ на сетъноѥ҆ при-
3037203 шъдъї пода · благословь҆ѥ҅нъ грѧдꙑи҆
3037204 а҅дова селишта и҅спразнитъ · а҅ небесь҆-
3037205 на жилишта · многꙑи҅хъ съпасаѭ̑шти-
3037206 хъ сѧ · и҅спль҆нитъ · благословь҆ѥ҅нъ грѧ-
3037207 дꙑи҆ жрътвѫ собоѭ̑ за нꙑ принесетъ ·
3037108 и҅ вь҆сѧ о҅цѣстити грѣхꙑ · и҅ сь҆ о҅тьць҆мь҆
3037109 сꙑ състрои҅ти · благословь҆ѥ҅нъ грѧдъи҆
3037110 съмрь҆ти проклѧтъ · а҅ въскръсениꙗ҆
3037111 намъ о҅бновитъ · работꙑ и҅збавитъ ·
3037112 а҅ сꙑнобожь҆ствиꙗ҆ податъ ·
3037113 Твоѥ҅ бо то г꙯и сътворь҆шааго · и҅ о҅тъ не сѫ-
3037114 штии҅хъ насъ сь҆ставь҆ша · и҅ съплеска-
3037115 въша · и҅ падъшѧ пакꙑ · и҅ съкроуше-
3037116 номъ бꙑвъшемъ · въставити и҅ съпле-
3037117 скати · твоѥ҅го то ѥ҅стъ чловѣколюбь-
3037118 ствиꙗ҆ · заблѫдивъшааго вь҆зискаа҅-
3037119 тъ · и҅ о҅тъ заблѫждениꙗ о҅братити ·
3037120 и҅ прь҆вааго мѣста достои҅но сътвори-
3037121 ти · твои҅ бо людиѥ҅ мꙑ и҅ о҅вь҆цѧ пастви-
3037122 нꙑ твоѥ҅ѩ҆ · и҅ тебѣ вь҆си въсланꙗѥ҅мꙿ
3037123 сѧ · и҅ тебѣ славѫ и҅ благодарениѥ҆ въ-
3037124 здаѥ҅мъ · коупꙿно съ о҅ть҆цемъ и҅ съ свѧ-
3037125 тꙑимъ доухомь҆ · ѥ҅дносѫштьнѣи҆
3037126 и҅ животворѧштии҆ · и҅ вседръжѧштиї
3037127 трои҅ци · нꙑн҄ѣ и҅ присно и҅ вь вѣкꙑ
3037128 вѣкомь҆ а҅мин ⁘
3038101 їѡ̑а҅нна а҅рхие҅пискоупа костантинꙗ града зла-
3038102 тоо̑устааго слово · о҅ смокви вь҆ великꙑи҆ въ поне-
3038103 дѣл҄ьникъ ⁘
3038104 Око о̑убо видѧ и҅ли дѫбъ цвѣть҆чанъ ·
3038105 и҅ли и҅сточникъ силно текѫштъ ·
3038106 тѣмь҆ видѣнии҅мъ тамо сѧ влѣчетъ ·
3038107 и҅ срь҆дь҆чь҆нꙑи҆ о̑умъ · прѣвраштаа҅тꙿ
3038108 тамо · такожде и҅ о̑ухо слꙑшѧ слове-
3038109 сꙑ дѣа҅ниꙗ и҅ повѣсти · къ тѣмъ
3038110 мꙑсль҆ си прость҆ретъ · ꙗ҅ко бꙑти тако-
3038111 моу · тѣлесемь на томь҆ мѣстѣ · а҅ мꙑ-
3038112 слиѭ̑ на о҅номь҆ · и҅ждеже слово повѣсти-
3038113 ѭ̑ назнамена дѣло · сице и҅ мьнѣ нꙑн҄ꙗ
3038114 сълоучи сѧ вь҆злюбь҆ѥ҅ниѥ҆ · слꙑшѧ бо
3038115 е҅ѵа҅гг҄елиста съповѣдаѭ̑шта · ꙗ҅же вь҆
3038116 виѳании҆ бꙑшѧ христосомъ дѣлеса ·
3038117 о҅ смокви · сь҆де ѥ҅смъ дѣлесемь҆ а҅ о̑умомꙿ
3038118 себе си тамо сѫшта творѫ · и҅ мь҆н҄ѫ сѧ
3038119 нꙑн҄ꙗ вь҆ слѣдꙑ и҅дꙑ владꙑкꙑ и҅соуса ·
3038120 и҅ видѧ смокве · прѣжд꙯е господь҆ска
3038121 запрѣштениꙗ҆ · прозѧбъшѫ и҅ свѣть҆-
3038122 лѫ · а҅ по господь҆стѣ запрѣштении҆ ·
3038123 и҅ дрѧхло и҅ соухо · зао̑утра бо рече і꙯̈с · и҅-
3038124 дꙑ въ градъ възаа҅лꙿка · и҅ видѣвъ
3038125 смокве приде кꙿ н҄еи҆ · и҅ ничсоже о҅брѣте
3038126 на н҄еи҆ развѣ листвиѥ҆ ть҆чь҆ѭ̑ · и҅ рече
3038127 ѥ҅и҆ не бѫди кꙿ семоу плодъ о҅тъ тебе вь҆
3038128 вѣкꙑ · и҅ тоу а҅биѥ҆ о̑усъхнѫ · се вамъ
3038129 нꙑнꙗ почꙿтено бꙑстъ · прѣжасаѥ҅тъ
3038130 мѧ дѣло · дѣлитъ ми сѧ о̑умъ · ѥ҅гда бо꙯
3038201 хоштѫ повѣстьнаꙗ съказати дѣлеса ·
3038202 тоу а҅биѥ҆ съ видомъ чоудеса к н҄имь при-
3038203 влѣкѫтъ сѧ · и҅ ꙗ҅коже а҅ште кꙿто видитꙿ
3038204 вѣдро злато · и҅мѣѭ̑ште ѫ҅тръ камение҆
3038205 чь҆сть҆ноѥ҆ · носѧште на себѣ си таи҅на на-
3038206 писана · хоштетъ вѣдро видѣти · бль҆шта-
3038207 ниꙗ дѣл҄ьма · ставьꙗѥ҅тъ сѧ пакꙑ · о҅ ѫ҅трь҆-
3038208 н҄ии҅мъ · камении҆ · тъштитъ бо сѧ и҅ ка-
3038209 мень҆нѫѭ̑ видѣти добротѫ · и҅ ѥ҅же на
3038210 н҄емь҆ писано таи҅ноѥ҆ о̑увѣдѣти · сице
3038211 и҅ а҅зъ видѣвъ дѣлесе повѣсть҆ · свѣтъ-
3038212 лѫ и҅ добрѫ сѫштѫ · тамо дръжѫ о̑умъ си ·
3038213 вь҆спѧть҆ влѣкѫ же сѧ пакꙑ доуховь҆нꙑи҅-
3038214 мъ видомъ · не разоумѣти чоудесъ · за-
3038215 о̑утра бо рече і꙯̈с · мимои҅дꙑ въ градъ въ-
3038216 залка · ѡ̑ несъказаѥ҅ма҅аго и҅ несь҆вѣдо-
3038217 мааго таи҅наа҅го · възалка кръмѧи вь҆-
3038218 сь҆ миръ · и҅же о҅тъ пѧти хлѣбъ пѧтъ
3038219 тꙑсѫшть҆ до сꙑти накрь҆ми · тъ же въ-
3038220 залка · и҅же о̑умꙑшл҄ении҅мъ ѥ҅днѣмъ
3038221 водѫ на вино прѣтвори ти · възалка и҅же
3038222 о҅тъ кала живѣ о҅чи сътвори · възалка
3038223 и҅же по пѣнамъ влънънꙑи҅мъ ходи · и҅ но-
3038224 гоу въ водѣ не о҅мочи · възалꙿка · и҅же доу-
3038225 шѧ и҅с тѣлесъ и҅зводитъ · и҅ пакꙑ въво-
3038226 дитъ сь҆ словесемь · то како глагол҄етъ
3038227 и҅саи҆ꙗ · б꙯ъ вѣчь҆нꙑи҆ не възалꙿчетъ · ни трꙋ-
3038228 дитъ сѧ · х꙯с же богъ вь҆сѣчь҆скꙑ нѣкде ·
3038229 вѣроуѭ̑штоуо̑умоу глагол҄ѫштоуо̑умꙋ :
3038230 и҅спрь҆ва бѣ слово и҅ слово бѣ о̑у бога · и҅ б꙯ъ бѣ
3039101 слово · како о̑убо вь҆залка богъ · нъ въза-
3039102 лка робиѥ҅мъ о҅бразомъ · прѣкръми же пѧ-
3039103 ть҆ тꙑсѧшть҆ · ꙗ҅коже вь҆ н҄емь҆ властель҆-
3039104 ско хотѣниѥ҆ · приде къ смокви види-
3039105 мꙑи҆ чловѣкъ · бѣ же вь҆сь҆жде · ѥ҅же на
3039106 н҄емъ разоумѣѥ҅моѥ божь҆ство · видѣ
3039107 смокве а҅кꙑ чловѣка бесплодь҆на · о̑у-
3039108 соуши ѭ̑ словомь҆ а҅кꙑ богъ · рече не бѫ-
3039109 ди кꙿ семоу о҅тъ тебе плода вь҆ вѣкꙑ · и҅ дѣ-
3039110 ло вь҆ слѣдъ и҅дѣа҅ше · и҅ тоу а҅биѥ҆ смокꙑ
3039111 сь҆хнѣа҅ше · слово чловѣчь҆ско нъ дѣло
3039112 божь҆ско · нъ велми трѣбѣ и҅скати вь҆злю-
3039113 бь҆ѥ҅нии҆ · вида смоковь҆нааго о҅тъ мно-
3039114 гꙑи҅хъ съказано · ꙗ҅коже мь҆нѣ сѧ мь҆ни-
3039115 тъ · нъ не по і꙯̈стинѣ · о҅баче прѣжде ва-
3039116 ривъшии҅хъ вамъ бесѣдоуѥ҅мъ съка-
3039117 заниꙗ҆ · и҅ о҅ н҄емь҆же мꙑ троудили сѧ · прѣ-
3039118 ди принесемъ · бѣдно бо разоумѣти ·
3039119 въ повѣсти писмень҆нѣи҆ лежѧи҆ о̑умъ ·
3039120 вь҆ велицѣ глѫбинѣ и҅мѣѩ҆ · съкръвенꙿ
3039121 таи҅наа҅го сь҆ꙗ҅ниꙗ҆ · каꙗ҅ бо бѣ бѣда сло-
3039122 вомъ и҅съхнѫти смокви · а҅ не словомъ
3039123 плода и҅мѣти · ѥ҅же бо словомъ и҅соуши
3039124 ѭ̑ · можаа҅ше и҅ словомъ плодънѫ сътво-
3039125 рити · чꙿто ли съгрѣши смокꙑ · а҅ште
3039126 кто речетъ ѥ҅гда не бѣ ѥ҅и҆ врѣмене ·
3039127 маркоу е҅ѵа҅гг҄елистоу глагол҄ѫштоу
3039128 зимѣ бꙑти въ то врѣмѧ · и҅ а҅ште не
3039129 коѥ ѥ҅стъ таи҅ноѥ чловѣкъ дѣл҄ьма · о҅
3039130 н҄еи҆ творимо · о҅брѧштетъ сѧ и҅ господꙿ
3039201 по ѥ҅дномоу о҅бразоу · хвалимъ о̑убо ꙗ҅ко
3039202 словомъ о̑усоуши · зазорь҆нъ же ꙗ҅ко без оу-
3039203 ма ѭ̑ проклѧ · нъ҆ лѣпо ѥ҅стъ разоумѣти
3039204 о҅ семъ вь҆злюбь҆ѥ҅нии҆ · чии҆ о҅бразъ при-
3039205 несе смокви · не бо бѣ никоѥ҅же христосо-
3039206 мъ бꙑваѥ҅моѥ дѣло · ѥ҅же и҅ не и҅мѣа҅ше
3039207 таи҅нааго чловѣкъ дѣл҄ьма творимаа
3039208 бъшъѭ̑ бо ниѥ҅дноже бѣ о҅ть҆ н҄его · сътво-
3039209 рено дѣло · ѥ҅же нѣстъ дѣло о̑успѣшъно꙯ ·
3039210 ни ѥ҅дно ѥ҅же не вь҆пиꙗ҅ше и҅стинѫ · ни ѥ҅-
3039211 дино ѥ҅же не къ небесь҆ноуо̑умоу приѩ҅-
3039212 тию̑ подвигнѣа҅ше о̑умъ ·
3039213 Сеи҅ смокви мнози съказател҄е рѣшѧ о҅ жи-
3039214 довь҆стѣ съборѣ приложенѣ бꙑти · къ
3039215 н҄еи҅же рече приде господь҆ и҅штѧ на н҄еи҆
3039216 плода вѣрꙑ · и҅ не о҅брѣте на н҄еи҆ · нъ тъ-
3039217 чиѭ̑ и҅ словесꙑ пророчь҆скꙑи҅ми и҅ зако-
3039218 нънꙑи҅ми · а҅кꙑ листвиѥ҅мь҆ красѧ-
3039219 ште сѧ · тѣмь҆ и҅ о̑усоуши ѭ̑ рекꙑ : не бѫ-
3039220 ди къ семоу плодъ о҅тъ тебе вь҆ вѣкꙑ ·
3039221 нъ а҅зъ съказанию̑ семоу тъштѫ сѧ · въ-
3039222 прѣкꙑ глаголати възлюбь҆ѥ҅ниѥ҆ · не
3039223 бо сице ѥ҅стъ и҅стина разоумъ · како бо
3039224 проклѧ господь҆ глагол҄ѧи҆ : благослове-
3039225 ствите а҅ не кль҆нѣте · како ли и҅ съборъ
3039226 проклѧ и҅ о̑усоуши глагол҄ѧи҆ : не приде
3039227 с꙯нъ чловѣчь҆скꙑи҆ погоубитъ нъ въ-
3039228 зискатъ и҅ съпастъ погꙑбь҆шеѥ҆ ·
3039229 а҅ште ли кто ѥ҅ште вь҆прѣкꙑ глагол҄етъ ·
3039230 и҅ пь҆ритъ сѧ глагол҄ѧ : жидовьстѣ съ-
3040101 борѣ приложенѣ бꙑти смокви · вѣштаї
3040102 како и҅с корениꙗ о̑усъхꙑи҆ съборъ · сла-
3040103 дъкаа҅го павла прорасти · бѣ и҅ а҅к҄ѵла и҅
3040104 приск҄ѵла · и҅ мнози и҅ни · и҅ и҅нѣхъ по рѧ-
3040105 доу нꙑнꙗ и҅менъ множь҆ства дѣл҄ьма
3040106 словесъ миноуѭ̑ глаголати · и҅ ꙗкоже ні
3040107 бъшъѭ̑ о҅търинѫ люди жидовъскꙑ г꙯ь ·
3040108 сьвѣдѣтел҄ьствоуѥ҅тъ ми павьлъ гла-
3040109 гол҄ѧ : глагол҄ѫ о̑убо · дѣѣ҅ши о҅ть҆ринѫ лю-
3040110 ди своѩ господь҆ не бѫди · не бо нъ и҅ а҅зъ
3040111 и҅здраи҅л҄итѣнинъ ѥ҅смъ · о҅тъ сѣмене
3040112 а҅враа҅мь҆ꙗ · племене вень҆ꙗ҅минꙗ · не
3040113 о҅ть҆ринѫ господь҆ людии свои҅хъ · нъ и҅
3040114 съпасениѥ людь҆мъ тѣмъ вь҆ послѣдь҆-
3040115 н҄ѧѩ дь҆ни о҅бѣшта · ѥ҅же глагол҄етъ :
3040116 ѥ҅гда конь҆цъ ѩ҅зꙑкъ вь҆лѣзетъ · тъгда
3040117 вь҆сь и҅здраи҅л҄ь сьпасетъ сѧ · ·
3040118 а҅ште бо и҅ бози врази бꙑшѧ жидове насъ
3040119 дѣл҄ьма бꙑшѧ · да мꙑ тѣхъ о҅слоушани-
3040120 ѥ҅мъ съмилимъ сѧ · ꙗ҅коже сьвѣдѣтел҄ь-
3040121 ствоуѥ҅тъ ми павь҆лъ глагол҄ѧ · по благо-
3040122 вѣштению̑ рече : врази васъ дѣл҄ьма ·
3040123 и҅ по и҅збь҆ранию̑ вь҆злюбь҆ѥ҅нии҆ о҅ть҆цъ
3040124 дѣл҄ьма · бес каꙗ҅зни дарове · и҅збавь҆-
3040125 ѥ҅ниѥ свѧто вь҆зискати · о̑убо лѣпо вь҆злю-
3040126 бь҆ѥ҅нии҆ · словесе ѥ҅же о҅ смокꙿви · чии҆ при-
3040127 несе о҅бразъ · Нъ а҅ште тꙑ а҅даме помѧ-
3040128 неши · ѥ҅гда въ породѣ о҅бнажа · коѥ҅-
3040129 го дѫба листвиѥ҆ вь҆зь҆мъ · и҅ съшивъ
3040130 себѣ си о҅деждѫ сътвори · о̑узь҆риши како꙯
3040201 въ правь҆дѫ ѭ̑ о̑усоуши · не то л꙯и꙯ листвие
3040202 смоквино вь҆зьмъ · свои стоудъ покрꙑ-
3040203 ваа҅ше · приде о̑убо господь҆ · и҅ ꙗ҅же ѥ҅ште
3040204 въ тѧ вь҆ниде смокви · тоѩ стꙑдь҆ка по-
3040205 кровишта · словесемъ о̑усоуши · о҅тънѧ
3040206 ти о̑убожь҆ство · и҅ дастъ ти богать҆ство ·
3040207 о҅тънѧ ти стоуда покровишта · и҅ дастъ
3040208 ти а҅кꙑ снѣгъ · о҅деждѫ водоѭ̑ и҅ доухо-
3040209 мь҆ и҅стьканѫ · о̑усоуши листвиѥ смокꙿ-
3040210 ви · и҅ въздастъ ти и҅зноурениꙗ доушѧ ·
3040211 каꙗ҅ и҅зноурениꙗ҆ · ꙗ҅же змиꙗ и҅зноури
3040212 въ породѣ сь а҅гг҄елꙑ равънѫѭ̑ жизнь҆ ·
3040213 породь҆нѫѭ̑ пиштѫ · неи҅стьлѣниꙗ о҅-
3040214 деждѫ · нъ о҅братимъ сѧ на начѧтъкъ ·
3040215 зао̑утра рече въсходѧ въ градъ і꙯̈с · въза-
3040216 лка зао̑утра · ѥ҅гда ношть҆ прѣль҆сти ми-
3040217 мои҅де · и҅ нао̑утриꙗ х꙯с вь҆скрь҆сениꙗ свѣ-
3040218 тъ просвѣти мирови · о̑утриꙗ҅ бо х꙯с ꙗ҅ко-
3040219 же рече пророкъ : а҅кꙑ о̑утриѥ готово о҅брѧ-
3040220 штемъ ѥ҅го · зао̑утра въсходѧ въ градъ
3040221 і꙯̈с · зао̑утра ѥ҅гда ть҆мь҆наа сь҆мрь҆ть҆ ·
3040222 свѣтомъ славꙑ христосовꙑ и҅згꙑбе ·
3040223 и҅ златꙑѩ зарѧ · правь҆дь҆ноѥ сль҆нь҆це въ
3040224 о҅тьмн҄енꙑи҅хъ срь҆дь҆цихъ просвѣти ·
3040225 заоутра · ѥ҅гда топлꙑ зарѧ божь҆ства про-
3040226 стрѣ · и҅ о҅мрь҆твѣвъшѧ диꙗ҅воломъ доу-
3040227 сѧ растопи · нѣстъ ѥ҅же о̑укрꙑѥ҅тъ то-
3040228 плотꙑ ѥ҅го · стоуденꙑи҅мъ бо грѣхо-
3040229 мъ диꙗ҅волъ чловѣчь҆ска срь҆дьца о̑умрꙿ-
3040230 тви · тѣмь҆ пророкъ молꙗше сѧ глагол҄ѧ :
3041101 раждьзи и҅стесѣ мои и҅ срь҆дь҆це ми · стоу-
3041102 дениѭ̑ бо нечь҆ствиꙗ҆ · вь҆се чловѣчь҆ство о̑у-
3041103 вѧзано бѣа҅ше · тѣмь҆ вь҆си пророци коупꙿно
3041104 молꙗхѫ сѧ · къ богоу глагол҄ѫште : о҅брати
3041105 плѣн҄ениѥ наше а҅кꙑ водотѣчѧ вь҆ ю̑гъ ·
3041106 рекше ꙗ҅коже ю̑гъ · топлѣ вь҆звѣꙗ҅въ по-
3041107 мрьзъшѧѩ водꙑ · на прь҆воѥ҆ ѥ҅стъство
3041108 водъноѥ приводитъ · сице и҅ насъ · ѥ҅-
3041109 же грѣхомъ диꙗ҅вол҄емъ о̑умрь҆штени
3041110 ѥ҅смъ · и҅ а҅кꙑ ю̑гъ вь҆звѣꙗ҅въши благо-
3041111 дѣть҆ христосовѫ на прь҆воѥ ѥ҅сть҆ство
3041112 приведе неть҆лѣнь҆ꙗ҆ · то топлоѥ҆ вь҆звѣ-
3041113 ꙗ҅ниѥ ю̑гово · и҅ невѣста цръкꙑ вь҆ пѣтиї-
3041114 хъ пѣти · и҅ призꙑваатъ глагол҄ѫшти :
3041115 вь҆стани сѣвере и҅ приди ю̑же · провѣи҆
3041116 градъ ми · да потекѫтъ добрꙑѩ вон҄ѧ ·
3041117 зао̑утра рече въсходѧ і꙯̈с : добро ѥ҅же въ-
3041118 сходѧ · да назнаменоуѥ҅тъ · ꙗ҅ко и҅ про-
3041119 рокъ и҅спадъшаа҅го а҅дама · пакꙑ пришъ-
3041120 дъ господь҆ нашь҆ на то жде мѣсто въсхо-
3041121 дѧ грѧдѣѣше · зао̑утра въсходѧ въ градꙿ ·
3041122 градъ нꙑнꙗ слꙑшавъ не долоу глѧдаи҆ ·
3041123 нъ горь҆нꙗго и҅е҅роусалима · небесъноѥ҆ мѣ-
3041124 сто · не бо нъ житиѥ наше на небесехъ ѥ҅стъ ·
3041125 зао̑утра і꙯̈с · въсходѧ възалка въ градъ ·
3041126 възалꙿка не на пиштѫ чловѣчь҆скѫ нъ на
3041127 жизнъ чловѣчь҆скѫ ·моѥ҅ бо брашь҆но рече
3041128 ѥ҅стъ · да сътворѫ вол҄ѫ о҅ть҆чѫ си · да вѣ-
3041129 роуѭ̑тъ ѥ҅гоже поусти о҅нъ · вѣроуѩи҆ бо
3041130 вь҆ н҄его · ꙗ҅коже рече самъ не о̑умь҆ретъ вь вѣкꙿ ·
3041201 зао̑утра въсходѧ і꙯̈с · въ градъ възалка · и҅ ви-
3041202 дѣвъ смокве приде к н҄еи҆ · добро ꙗ҅ко при-
3041203 де къ҆ н҄еи҆ · а҅ бꙑ бо минѫлъ смокве и҅мѣла ·
3041204 бꙑ смокви змиꙗ гнѣздо своѥ҆ бе съмрь҆ти ·
3041205 нъ приде къ смокви и҅ о̑усоуши ѭ̑ · подъ та-
3041206 коѭ̑ смокъвиѭ̑ сѫшта наѳанаи҅лꙗ видѣ
3041207 господа · прѣжде бо тѧ рече филипова въ-
3041208 зъваниꙗ҆ · сѫшта подъ смокъвиѭ̑ видѣ-
3041209 хъ тѧ · сиѭ̑ смокве и҅здалече пророкъ хо꙯-
3041210 тѧшти ѥ҅и҆ бес плода бꙑти глаголааше :
3041211 вь҆зидѫ вь҆ люди пришь҆ль҆ствиꙗ҆ моѥ҅го꙯ ·
3041212 зан҄е смокꙑ плода не сътвори · на сицѫ
3041213 смокве вь҆злѣзе закꙿхеи҆ видѣтъ господа ·
3041214 и҅ к н҄емоу рече скоро сь҆лѣзи · добрѣ же е҅ѵа-
3041215 гг҄елистъ рече : дивиꙗ смокꙑ о҅ закꙿхеи҆ ·
3041216 да съкажетъ ꙗ҅ко широкꙑ и҆ пространъи
3041217 пѫть҆ · дивии҆ приплетенъ ѥ҅стъ · о҅тъ-
3041218 н҄ѫдоуже сѧ раждаѥ҅тъ зъла сь҆мрь҆ть҆ ·
%%%%%%% о҅ смокꙿви и҅ о҅ женѣ любодѣи҅ци ·
%%%%%%% и҅ о҅ бесѣдѣ ѥ҅ѩ҆ ль҆сть҆нѣ ⁘
3041219 Приде къ смокви господь · си смокꙑ о҅-
3041220 бразъ приношааше · широкаа҅го и҅ про-
3041221 странаа҅го пѫти · водѧштаа҅го въ па-
3041222 гоубѫ · плоскъ ѥ҅стъ листъ смоквинъ
3041223 и҅ о҅стръ · сврабь҆но ѥ҅стъ грѣхъ широкꙑ-
3041224 и҅мъ и҅ пространꙑи҅мъ моремь҆ · въводѧ
3041225 въ пагоубѫ · сладъкъ ѥ҅стъ плодъ смо-
3041226 кве и҅ сльзъкъ · сладъка ѥ҅стъ сласть҆ во-
3041227 дѧштиꙗ҆ вь҆ грѣхъ · приближаѭ̑штии҅-
3041228 хъ сѧ к н҄еи҆ растрь҆зоваѥ҅тъ · бѣжи ѥ҅ѩ
3041229 въкоуса · сладъка ти ѥ҅стъ въкоушаѭ̑-
3041230 ште · нъ горь҆ка по въкоусѣ · медъ бо ка-
3042101 пл҄етъ о҅тъ о̑усть҆ноу женꙑ блѫдь҆нꙑ ·
3042102 ꙗ҅же вь҆ врѣмѧ помажетъ грьтань҆ твои҆ ·
3042103 нъ послѣжде горьчаѥ зль҆чи о҅брѧштеши ·
3042104 и҅ о҅стрѣѥ҆ паче меча о҅боѭ̑доу о҅стра · блѫ-
3042105 дь҆ница ѥ҅стъ сласть҆ · сладъко ти бесѣ-
3042106 доуѥ҅тъ съпрь҆ва · таи҆ въпоуштаѭ̑шти ·
3042107 бесѣдоѭ̑ горесть҆ съмрь҆тънѫѭ̑ ⁘
%%%%%%% о змиї
3042108 Сица бѣ и҅ змиꙗ҆ сладь҆ка бесѣдоѭ̑ · нъ
3042109 горь҆ка ль҆стиѭ̑ · сладь҆ко въкоушениѥ
3042110 нъ горь҆ко падениѥ҆ · бѣгаи҆ блѫдь҆ни-
3042111 цѧ сласти · сладъко сь҆ н҄еѭ̑ бесѣдоуѭ̑ште ·
3042112 а горь҆кꙑи҅хъ тѧ строупъ насꙑштаѭ̑штѫ ·
3042113 бѣгаи҆ сласти а҅кꙑ и҅лиꙗ и҅е҅завели · при-
3042114 де господь҆ сь҆ небесъ · жѧдаѩ҆ жизни чло-
3042115 вѣчь҆скꙑ · о҅брѣте широкꙑи҆ и҅ простра-
3042116 нꙑи҆ пѫть҆ · жизни сеѩ строѩ҅шть҆ · при-
3042117 де къ н҄емоу · о҅брѣте листвиѥ҅мъ кра-
3042118 соуѭ̑ште сѧ · не и҅мѣѭ̑штъ же и҅ плода
3042119 сь҆мрьти · почꙿто пон҄е не бѣ врѣмѧ се бо
3042120 приложи е҅ѵа҅гг҄елистъ · не бо и҅мѣ рече
3042121 плода · не бѣ бо врѣмѧ · како бо · можааше
3042122 ѥ҅ште съмрь҆тьнъ плодъ сътворити · и꙯҅їсоу
3042123 пришъдъшоу · и҅ вь҆скръсениѥ҆ мирови про-
3042124 повѣдаѭ̑штоу · не бѣ ѥ҅и҆ врѣмѧ плодъ
3042125 сътворити съмрьть҆нъ · цѣсарьствова
3042126 бо сь҆мрь҆ть҆ о҅тъ а҅дама до м҄ѡѵ̈сиѩ҆ · рекꙿ-
3042127 ше до закона · вѣстъ бо писаниѥ҆ законо꙯-
3042128 мъ нарицати мѡѵ̈сиѭ̑ · ꙗ҅коже въ е҅ѵа҅гг҄е-
3042129 лии҆ рече : и҅мѣѭ̑тъ моѵ̈сиѭ̑ и҅ пророкꙑ ·
3042130 и҅ чꙿто к н҄еи҆ господь҆ : не бѫди о҅ть҆ тебе
3042201 плода вь вѣкꙑ · и҅ о̑усъхнѫ смокꙑ и҅ конь҆-
3042202 ча сѧ писаниѥ҆ · низъпаде сь҆мрьть҆ до по-
3042203 бѣждениꙗ · кꙿде ти сь҆мрь҆ти жѧло · кꙿде
3042204 ти а҅де побѣда · чꙿто ли ꙗ҅ко зимѣ глагол҄етꙿ
3042205 е҅ѵа҅гг҄елистъ · бꙑти въ то врѣмѧ · вь҆ н҄е-
3042206 же смокꙑ листвиѥ҅мъ красоуꙗ҅ше · нъ о̑у-
3042207 то заштицаѩ ѥ҅дначе грѣхоу цвь҆тѫштоу ·
3042208 бꙑти диꙗ҅волю снѣгоу лежѧштоу по вь҆-
3042209 семоу чловѣчь҆ствоу · прѣжде бо мироу ста-
3042210 рѣи҅шинѣ · христосоу пришь҆ствиꙗ҆ · мно꙯-
3042211 гꙑ недѫгꙑ чловѣчь҆скꙑи з ше сѧ
3042212 родъ · къ капиштемъ слоужению̑ · и҅ на
3042213 пѣсни · и҅ на блѫждениꙗ женомъ · пришъ-
3042214 дъ же господь҆ миръ нашъ съпрѧта сѫпро-
3042215 тивънꙑи҅хъ чловѣкъ скврънꙑ · мѫтѧ-
3042216 штѧѩ҅ жизни сеѩ сласти сланоѥ҆ море ·
3042217 и҅ пѣнънꙑѩ҆ страстии҅ вль҆нꙑ · и҅ о̑усоу-
3042218 ши смокве · и҅ вь҆сади крьстъ вѣроѭ̑ цвь҆-
3042219 тѫштъ · и҅ жизниѭ̑ вь҆сѣмъ сиꙗ҅ѭ̑штъ ·
3042220 ѥ҅моуже кръстоу корениѥ҆ вь҆ земь҆ѭ̑ въ-
3042221 ложено бꙑстъ · ꙗ҅влꙗѩ҆ на небеса възло-
3042222 женꙑ · ѥ҅моуже листвиѥ҆ бе старости ·
3042223 и҅ цвѣть҆ць нео̑увѧждѧ · и҅ плодъ бе съмрь-
3042224 ти · ѥ҅же дрѣво и҅ давꙑдъ поминаатъ гла-
3042225 гол҄ѧ : и҅ бѫдетъ а҅кꙑ дрѣво сажденоѥ при
3042226 и҅сходиштии҅хъ водъ · ѥ҅же плодъ свои҆
3042227 дастъ вь҆ врѣмѧ своѥ҆ · и҅ листъ ѥ҅го не о̑у-
3042228 падетъ · се дрѣво поминаа҅тъ и҅ мѫдро-
3042229 сть҆ глагол҄ѫшти · дрѣво жизни ѥ҅стъ
3042230 вь҆сѣмъ дръжѧштии҅мъ сѧ ѥ҅ѩ҆ · се др꙯ѣво
3043101 пророчь҆скомъ о҅комь҆ видѣвъ и҅е҅ремиꙗ҆ ·
3043102 жидꙑ хотѧште христосоу и҅здѣлати ·
3043103 прѣмо лицоу жидомъ рече глагол҄ѧ и҅мъ :
3043104 и҅дѣмъ въложимъ дрѣво въ хлѣбъ ѥ҅мꙋ ·
3043105 и҅ съть҆рѣмъ ѥ҅го о҅тъ земь҆ѩ живꙑи҅хъ ·
3043106 дрѣво кръстъ · хлѣбъ пль҆ть҆ христосо-
3043107 ва · вь҆зь҆мъ господь҆ хлѣбъ рече : се ѥ҅стъ
3043108 пль҆ть моꙗ҆ за вꙑ ломимаꙗ҆ въ о҅ставь҆ѥ҅ни-
3043109 ѥ҅ грѣховъ · на семь҆ дрѣвѣ крь҆сть҆нѣѣ-
3043110 мъ рѫцѣ прость҆ръ · по въздоухоу парѧ-
3043111 штѧ силꙑ разгънавъ · без блазнꙑ намъ
3043112 на небеса пѫть҆шъствиѥ о̑уготови · лѣ-
3043113 ствицѫ намъ · вѣрѫ о҅тъ земь҆ѩ на небо
3043114 поставивъ · и҅ се чоудь҆но а҅ште слоушаѥ-
3043115 те вь҆злюбь҆ѥ҅нии҆ · ста дрѣво кръстъноѥ ·
3043116 на н҄емъже пропѧ шѧ и҅стинънꙑи҆ вино-
3043117 градъ глагол҄ѧи҆ · а҅зъ ѥ҅смъ виноградъ ·
3043118 и҅ бꙑстъ диꙗ҅волоу лоза съмрьть҆наꙗ҆ · и
3043119 намъ лоза животъна · бꙑстъ намъ лоза
3043120 богонось҆наꙗ · знои҆ грѣховънꙑи нашъ ·
3043121 съпрѧтаѭ̑шти ꙗ҅ко сѣнь҆ покоꙗ҆ намъ
3043122 даѭ̑шти · подъ сѣниѭ̑ ѥ҅ѩ сѣдѧи҆ глаго-
3043123 л҄етъ соломономъ реченꙑи҆ · подь҆ сѣнь҆
3043124 ѥ҅моу помꙑслихъ и҅ сѣдохъ · и҅ плодъ
3043125 ѥ҅ѩ сладъкъ въ гр ми · сеи҆ сѣни надѣꙿ-
3043126 въ сѧ блаженꙑи҆ даѵи҅дъ глаголаа҅ше : сѣ-
3043127 ни крилоу твоѥ҅ю̑ надѣѭ̑ сѧ · доколи · до-
3043128 нь҆жде минетъ безакониѥ҆ моѥ҆ ·
3043129 ѡ̑ чоудноѥ дѣло и҅ таи҅ноѥ҆ ново · и҅сточь҆ни-
3043130 къ на дѫбоу бѣа҅ше · а҅ крь҆стъ о҅тъ н҄его
3043201 напаꙗ҅ѥ҅мъ бѣа҅ше · боденъ бо лѫштеѭ̑ вь
3043202 ребра · кръвь҆ и҅ водѫ и҅споусти · и҅ водоѭ̑ по-
3043203 лива ѥ҅мо корениꙗ҆ · да бесъмрь҆тънꙑи҅ми
3043204 плодꙑ вѣроуѭ̑штии҆мъ присно цвьтетъ ·
3043205 ѡ̑ дѫб꙯е꙯ блаженꙑи҆ · ѥ҅гоже цѣсаре чъ҆тѫтъ · вла-
3043206 стеле и҅ вельмѫжѧ любѧтъ · мѫжи же и҅ женꙑ
3043207 и҅ въсе ѥ҅стъство · и тварь҆ чловѣчь҆ска · стра-
3043208 жь҆ и҅матъ ѥ҅гоже бѣси о̑ужасаѭ̑тъ сѧ · и҅ ди-
3043209 ꙗ҅волъ трепештетъ · ѥ҅го а҅гг҄ели хвалѧтꙿ ·
3043210 и҅ небеса благословѧтъ · а҅постоли пропо-
3043211 вѣдаѭ̑тъ · и҅ црь҆кви поѭ̑тъ · на н҄емъ ра-
3043212 спь҆нъшааго сѧ господа христоса · ѥ҅мꙋ-
3043213 же слава и҅ дръжава нꙑн҄ѣ и҅ присно и҅ вь҆
3043214 вѣкꙑ вѣкомъ · а҅мин ⁘
3043216 свѧтааго їѡ̑а҅нна златоо̑устаа҅го · слово о҅ а҅лка-
3043217 нии · ї ѡ̑ їѡ̑сифѣ · и҅ о҅ попѣ и҅ о҅ давꙑдѣ ⁘
3043218 Вь҆сѣмъ намъ по рѧдоу · на чѧсти пѣ-
3043219 снь҆ по҆%ѩ о҅биде блаженꙑи҆ даѵидъ ·
3043220 и҅сповѣмь҆ сѧ тебѣ господи вь҆сѣмъ срь҆-
3043221 дь҆цемъ мои҅мъ · повѣмь҆ вь҆са чоуде-
3043222 са твоꙗ҆ · ѡ̑ веле великоѥ сѫмь҆нѣниѥ҆ ·
3043223 Блаженааго давꙑда съгрѣшивъшаа҅го꙯ ·
3043224 и҅ небрѣгъшааго себе · а҅ште бо и҅ а҅кꙑ
3043225 чловѣкъ поплъзъ сѧ паде · о҅баче · а҅кꙑ
3043226 чловѣкъ и҅сповѣда сѧ · и҅сповѣмъ сѧ
3043227 тебѣ господи вьсѣмь҆ срьдꙿцемъ мои҅мꙿ ·
3043228 а҅ште бо сѧ тебѣ не и҅сповѣмъ грѣхъ не
3043229 гонезнѫ · и҅сповѣмъ сѧ тебѣ господи
3043230 вь҆сѣмъ срьдцемъ мои҅мъ · а҅ште бо сѧ
3044101 тебѣ не и҅сповѣмъ а҅кꙑ снѣгъ не о̑убѣл҄ѫ
3044102 сѧ · и҅сповѣмъ сѧ тебѣ г꙯и вь҆сѣмъ срь҆дь҆-
3044103 цемь҆ мои҅мъ · аште бо сѧ тебѣ не и҅сповѣ-
3044104 дѣ · ль҆стьць диꙗ҅волъ о̑убои҅ства прѣ-
3044105 любодѣи҅ство · рѫгаѩ҅ сѧ не о҅станетъ
3044106 сѧ мене · и҅сповѣмъ сѧ тебѣ господи вь҆-
3044107 сѣмъ срь҆дцемь мои҅мъ · а҅ште бо сѧ те-
3044108 бѣ не и҅сповѣдѣ · на прьвѫѭ̑ чь҆сть҆ не вь҆-
3044109 зидѫ · и҅сповѣмъ сѧ тебѣ господи вь҆сѣмꙿ
3044110 срь҆дь҆цемъ мои҅мъ · а҅ште бо сѧ тебѣ не и҅-
3044111 сповѣдѣ · сꙑнъ пль҆тънꙑи҆ не могѫ сѧ на-
3044112 решти · и҅сповѣмъ сѧ тебѣ г꙯и вь҆сѣмъ срь҆-
3044113 дь҆цемъ мои҅мъ · а҅ште бо сѧ тебѣ не и҅спо꙯-
3044114 вѣдѣ · доухъ свѧтꙑи҆ ничтоже не бесѣ-
3044115 доуѥ҅тъ къ мь҆нѣ · Никтоже о̑убо пѧти-
3044116 десѧтъ ѱалма и҅звꙑкнѫти можетъ ·
3044117 лѣпо ѥ҅же ѥ҅стъ комоуждо приходѧштиї-
3044118 хъ · къ чъстъноуо̑умоу крь҆штению̑ ·
3044119 глаголати блаженааго давꙑда словеса · і꙯̈ ·
3044120 и҅сповѣмъ сѧ тебѣ г꙯и вь҆сѣмь҆ срь҆дь҆цемь
3044121 мои҅мъ · а҅ште бо сѧ тебѣ не и҅сповѣдѣ ·
3044122 ветъхааго чловѣка не сь҆влѣкѫ сѧ · и҅спо꙯-
3044123 вѣмь҆ сѧ тебѣ г꙯и вь҆сѣмъ срь҆дь҆цемь мо-
3044124 и҅мъ · а҅ште бо сѧ тебѣ не и҅сповѣдѣ · въ но꙯-
3044125 вꙑи҆ чловѣкъ не о҅деждѫ сѧ · и҅сповѣмъ
3044126 сѧ тебѣ господи вь҆сѣмъ срь҆дь҆цемь҆
3044127 мои҅мъ · а҅ште бо сѧ тебѣ не и҅сповѣдѣ ·
3044128 въ вѣрь҆нꙑи҅хъ паствѣ не примѣшѫ сѧ ·
3044129 и҅сповѣмъ сѧ тебѣ г꙯и вь҆сѣмъ срь҆дь҆цемъ
3044130 мои҅мъ · послоушахъ бо тебе глагол҄ѫшта :
3044201 не стꙑди сѧ и҅сповѣдати грѣхꙑ своѩ · и҅спо꙯-
3044202 вѣмъ сѧ тебѣ господи вь҆сѣмь҆ срьдьцемъ
3044203 мои҅мъ · слꙑшахъ бо тебе о҅пасно глагол҄ѫ-
3044204 шта : не придохъ призватъ правьдъ҆нꙑ-
3044205 хъ · нъ грѣшь҆нꙑѩ на покаа҅ниѥ · Годъ же
3044206 се и҅ блаженааго паѵла на срѣдѫ и҅звести
3044207 бесѣдꙑ · кꙑѩ сѧ · ѩ҅же рече · нꙑнꙗ врѣмѧ
3044208 благоприи҅мичь҆но · коѥ҆ врѣмѧ а҅лканиꙗ҅
3044209 о̑украшениѥ҆ · коѥ врѣмѧ ништии҅хъ
3044210 прилюбь҆ѥ҅ниꙗ свѣть҆лость҆ · коѥ҆ врѣ-
3044211 мѧ покааниꙗ҅ жѧтвѫ · нꙑн҄ꙗ врѣмѧ при-
3044212 и҅мичь҆но · нꙑнꙗ врѣмѧ съпасению̑ ·
3044213 Се же самъ съборникъ пишѧ глагол҄етъ :
3044214 врѣмѧ плакати сѧ врѣмѧ смиꙗ҅ти сѧ ·
3044215 послоушаи҅ добрѣ · ничтоже без -д- разоума
3044216 глагол҄етъ свѧтоѥ҆ писаниѥ҆ · нъ вь҆се бо-
3044217 жиꙗ доуха и҅спль҆нь҆ · врѣмѧ плакати сѧ
3044218 врѣмѧ кланꙗти сѧ · врѣмѧ плакати сѧ
3044219 грѣха · и҅ врѣмѧ смиꙗ҅ти сѧ съпасению̑ ·
3044220 смиꙗ҅ти сѧ а҅ не посмиꙗ҅ти сѧ · и҅но бо смѣ-
3044221 хъ порѫганиꙗ҆ · и҅нъ же на о̑успѣхъ и҅ ꙗ҅ко
3044222 не лъжѫ · Се вꙑкни · и҅ с꙯таа҅го писаниꙗ҅
3044223 въземи о̑указаниꙗ҆ · и҅ о҅ рѫжь҆нѣѣмъ
3044224 смѣсѣ · послоушаи҆ соломона въ мѫдро-
3044225 стехъ глагол҄ѫшта : безоумьлю въ смѣсѣ
3044226 творити зъло · о҅ добрѣѣ҅мъ же смѣсѣ и҅ о̑у-
3044227 спѣшь҆нѣѣ҆мь҆ · послоушаи҅ їꙗ҅кова гла-
3044228 гол҄ѫшта : вь҆сего дара нечь҆стива не приї-
3044229 метъ · и҅стинна же о̑уста не насꙑтѧтъ сѧ
3044230 смѣха · да добрѣ глагола съборь҆никъ ·
3045101 врѣмѧ плакати сѧ врѣмѧ смиꙗ҅ти сѧ · врѣ-
3045102 мѧ плакати сѧ грѣха · врѣмѧ же вь҆злюби-
3045103 ти правь҆дѫ · правьдивъ бо господь҆ и҅ пра-
3045104 въдꙑ вь҆злюби · бꙑваа҅тъ бо врѣмѧ по-
3045105 врѣшти вражь҆дꙑ · и҅ пакꙑ не небрѣшти
3045106 любь҆ве · нъ послоушаи҅мъ блаженааго
3045107 павла глагол҄ѫшта · да не заи҅детъ сль҆нꙿ-
3045108 це вь гнѣвѣ вашемъ · врѣмѧ и҅с корене и҅-
3045109 скопати нечь҆стиѥ҆ · и҅ врѣмѧ вь҆садити
3045110 благочь҆стиѥ · Се же бо и҅ господь҆ нашь
3045111 пишѧ иѥремии пророкоу · ѡ̑ трь҆нии҅мъ
3045112 порасть҆шии҅мъ жидовь҆ска мѣста глаго-
3045113 лааше к н҄емоу : се поставьꙗ҅ѭ̑ тѧ дьнесь҆
3045114 и҅ корениѥ и҅скопати · и҅ пакꙑ въсадити ·
3045115 о҅борити и҅ пакꙑ съзъдати · и҅с корене и҅ско꙯-
3045116 пати многобожьство · а҅ вь҆садити ѥ҅днѫ
3045117 власть҆ · и҅с корене и҅скопати и҅ съзъдати ·
3045118 и҅с корене и҅скопати е҅линъска трѣбишта ·
3045119 а҅ съзъдати мѫченичь҆скꙑ цръкъви ·
3045120 Се поставь҆ꙗѭ̑ тѧ дь҆нь҆сь҆ · не въ о̑уреченъи҆
3045121 дьнь҆ разоумѣваи҆ · нъ въи҅нѫ и҅ присно ·
3045122 ꙗ҅коже рече свѧтꙑи҆ паѵлъ · дь҆нь҆сь҆ а҅ште
3045123 гласъ ѥ҅го о̑услꙑшите · не о҅жестите срь҆-
3045124 дь҆ць҆ вашихъ · ꙗ҅ко въ прогнѣвании҆ · си-
3045125 рѣчъ вь҆ н҄ьже дь҆нь слꙑшите господь гла-
3045126 гол҄ѫштъ : покаи҅те сѧ приближи бо сѧ
3045127 ц꙯рьство небесноѥ · Не о҅жестите срь҆дь҆-
3045128 ць҆ вашихъ · а҅кꙑ творимиї сѧ чисти · си
3045129 же не тъчь҆ѭ̑ прѣжде кръштениꙗ҆ · и҅ въ
3045130 законѣ · нъ и҅ по кръштении благодѣти ·
3045201 самъ бо тъ владꙑка х꙯с · въ и҅нѣхъ словесе-
3045202 хъ · свои҅мъ о̑ученикомъ прѣдаѩ глаголаꙿ-
3045203 ше · правь глагол҄ѫ вамъ · ѥ҅же да съвѧже-
3045204 те на земи · бѫдетъ съвѧзано на небеси ·
3045205 тоже не просто словесꙑ кꙑи҅ми · нъ и҅ дѣле-
3045206 семь виннꙑ сътвори своѩ о̑ученикꙑ · рѣ-
3045207 шити и҅ вѣзати ⁘ Възь҆ри прѣжде вьсѣ-
3045208 хъ на блаженааго петра · како съвѧза съ-
3045209 лрь҆тиѭ̑ · съвѣштавъша сѧ на лъжѫ ·
3045210 а҅наниѭ̑ и҅ сапфирѫ · како ли раздрѣши
3045211 ѩ҅зѫ о҅тъ рода хромоуо̑умоу · томь часѣ
3045212 нозѣ ѥ҅моу о̑утврь҆дивъ · Что рекѫтъ
3045213 прѣмо семоу творѣштии҅ сѧ чисти · чи-
3045214 стѣи҅шиихъ себе · а҅ сами сѫште вь҆сѣ-
3045215 хъ нечистѣи҅ше · не бо никтоже чистъ
3045216 а҅ште и҅ ѥ҅динъ дь҆нь҆ поживетъ на земи ·
3045217 Что противѫ семоу рекѫтъ дръзаѭ̑штиї
3045218 глаголати поустошънꙑи҅ми о̑устꙑ ·
3045219 мь҆нѣ ли ѥ҅стъ пришъдъше къ семоу по-
3045220 поу ти и҅сповѣдати грѣхꙑ своѩ · ѥ҅же
3045221 многъкратꙑ паче мене сь҆грѣши · ка-
3045222 ко можетъ таковъ сꙑ чловѣкъ грѣшь҆-
3045223 нъ грѣхꙑ заглаждати · Нъ добро вь҆ врѣ-
3045224 мѧ а҅лчъбꙑ · покаа҅ниꙗ прѣди положи-
3045225 ти цѣль҆бꙑ · твои҅хъ блѧдии ѡ̑ чловѣчи-
3045226 не · дѣѣ҅ши ли бо къ чловѣкоу приходи-
3045227 ши · и҅ли чловѣкъ тебѣ о҅ставь҆ꙗ҅ѥ҅тъ
3045228 грѣхꙑ · къ владꙑцѣ богови приходи-
3045229 ши молитвь҆никомъ · праштаѭ̑шта
3045230 тебе грѣхомъ · ходатаи҅ ти и҅ господинъ
3046101 ѥ҅стъ попъ къ богоу · почто о̑убо о҅сѫжда-
3046102 ѥ҅ши · ѥ҅гоже богъ не о҅сѫждаѥ҅тъ · донь҆-
3046103 жде ѥ҅стъ попъ · и҅ богъ дастъ ѥ҅моу попь҆-
3046104 ство · не о҅тъмешти сѧ · възь҆мати о҅ть҆
3046105 н҄его божиѭ̑ свѧтость · не бо подаѥ҅тъ ти
3046106 о҅ставь҆ѥ҅ниѥ грѣхомъ · нъ старѣи҅шина
3046107 молитвь҆никомъ · ѥ҅же ѥ҅моу дастъ попь҆-
3046108 ство · а҅ ꙗ҅коже не тьчь҆ѭ̑ въ благодѣти ·
3046109 нъ прѣжде благодѣти · присно съпасе-
3046110 ниѥ҆ чловѣкомъ вь҆сѣхъ богъ · чловѣко-
3046111 мъ творитъ · сего дѣлꙗ владꙑка нашъ
3046112 въчловѣчи сѧ · ходатаи къ богоу и҅ чловѣ-
3046113 комъ · вѣсте сами зѣло сѫште словолюбь҆-
3046114 ць҆ · съказаниѥ҆ о҅блаженаа҅го даѵи҅да · ѥ҅же
3046115 нꙑнꙗчоу и҅звѣшта : и҅сповѣмь҆ сѧ тебѣ
3046116 г꙯и вь҆сѣмь҆ сръдь҆цемъ мои҅мъ · како да-
3046117 ѵидъ въ о̑убии҅ство и҅ любодѣи҅ство въпа-
3046118 дъ · въ зь҆лѣ прѣбꙑваа҅ше неи҅сповѣдꙑ
3046119 сѧ · Что же о̑убо сътвори богъ · да и҅ сего на
3046120 покаа҅ниѥ поуститъ · и҅ о҅бразꙑ сътво-
3046121 ри покаа҅нию̑ · да покаа҅ниѥ прии҅метъ ·
3046122 поусти кꙿ н҄емоу наѳана пророка · и҅нѣмь҆
3046123 лицемь҆ ѥ҅же на н҄ь таи творѧшта · при-
3046124 шъдъ бо нареченꙑи пророкъ къ даѵи҅дꙋ ·
3046125 рече : ц꙯рю · и҅мамъ ти нѣчто сь҆вѣштати ·
3046126 рече даѵдъ скоро глагол҄и · пророкъ же
3046127 наѳанъ рече : чловѣкъ нѣкто бѣ бога-
3046128 тъ · и҅мѣѩ скотꙑ и҅ чрѣдꙑ многꙑ · чло-
3046129 вѣкъ же пакꙑ бѣ о̑убогъ · и҅мѣѩ телицѫ
3046130 ѥ҅динѫ · ꙗ҅же на трепезѣ сь҆ н҄имъ ꙗ҅дѣа҅ше ·
3046201 и҅ чашѫ ѥ҅динѫ сь҆ н҄имь пиꙗа҅ше · и҅ на ло-
3046202 нѣ ѥ҅моу съпааше · богата даѵи҅да наричѧ
3046203 а҅ ништа о̑уриѭ̑ · Что о̑убо наѳанъ рече :
3046204 штоуждии къ богатоуо̑умоу · богатꙑи҆
3046205 бо штѧдѧ своѩ чрѣдꙑ · поустивъ поѩ те-
3046206 лицѫ ништааго · и҅ закла ѭ̑ штоужде-
3046207 моу · Цѣсарь҆ же даѵи҅дъ · а҅ште въ грѣ-
3046208 хъ бѣ въпалъ · о҅баче въ правъдѫ бѣ о҅бли-
3046209 ченъ · о҅во пль҆ть҆нꙑи҅мъ съгрѣшении҅мъ
3046210 а҅ дроугоѥ҆ доушь҆нꙑи҅мъ и҅справь҆ѥ҅нии҅мъ ·
3046211 о҅тъвѣштавъ бо съ гнѣвомъ рече живъ го-
3046212 сподь҆ : достои҅нъ ѥ҅стъ съмрь҆ти таковꙑи҆ ·
3046213 и҅ телицѫ да жлѣдетъ седморо седмицеѭ̑ ·
3046214 прѣстѫпаѥ҆ законъ даѵи҅дъ · законъ че-
3046215 творо четворицеѭ̑ о̑урече · чꙿто же наѳанꙿ
3046216 къ даѵи҆доу рече : тꙑ ѥ҅си ц꙯роу сътвори-
3046217 вꙑи҅ то · таже даѵидъ мѫдръ сꙑ и҅ въ съ-
3046218 мꙑслѣ живꙑ · не възвелича сѧ ц꙯ръскоѭ̑
3046219 чь҆стиѭ̑ · не мѫчи ѥ҅го · ни глагола кто
3046220 сии҆ ѥ҅стъ · и҅же дръзнѫ прѣдъ всѣми хоу-
3046221 лѫ мь҆нѣ толикѫ и҅звѣштати · вѣдѣꙿ-
3046222 ше бо ꙗ҅вѣ ꙗ҅ко ц꙯ръ сꙑ · подъ властиѭ̑
3046223 ѥ҅стъ ц꙯роу · и҅мжꙿе никтоже цѣсарь҆мъ
3046224 владетъ · тъчь҆ѭ̑ слꙑша даѵидъ · и҅ а҅-
3046225 бь҆ѥ҆ о҅тъвѣшта съгрѣшихъ господеви си ·
3046226 и҅ наѳанъ тоу а҅биѥ҆ рече : господь҆ о҅ста-
3046227 ви съгрѣшениѥ твоѥ не и҅маши о̑умрѣ-
3046228 ти · ѡ̑ наѳане чимъ дръзнѫвъ · о҅тъ-
3046229 вѣштати хоштеши · наватомъ поѥ҅мꙿ-
3046230 ѥ҅мъ · къ богоу съгрѣши даѵи҅дъ · то-
3047101 моу сѧ и҅сповѣда : чимъ вѣси прости ли ѥ҅го꙯
3047102 и҅ли не прости · прѣжде · вꙑкни · ти тъгда
3047103 о̑учи · и҅ наѳанъ рече : мь҆нѣ порѫчи б꙯ъ · соу-
3047104 гоубь҆ даѵи҅довъ пѫть҆ · кꙿто поѥ҅мь҆ѥ҅тъ
3047105 врачеви троуждаѭ̑штоу сѧ · и҅ толикъ
3047106 пѫтъ҆ вь҆земь҆ѭ̑штоу ꙗ҅вѣ о̑укажетъ · ꙗ҅ко꙯
3047107 не тъчь҆ѭ̑ въ благодѣти · нъ и҅ прѣжде бла-
3047108 годѣти · чловѣкꙑ богъ съпасениѥ҆ далъ
3047109 ѥ҅стъ · Вьзь҆мъ же и҅ маломь҆ съказаниѥ҅мꙿ ·
3047110 на ꙗ҅вь҆ѥ҅ниѥ҆ глагол҄емꙑи҅мъ : съкажи ми
3047111 ѡ̑ чловѣче · ѥ҅же сѧ твориши покаанию̑
3047112 сѫпротивь҆никъ · Съкажи ми кого чловѣ-
3047113 ка съгрѣшивꙿша · и҅ въ ть҆мницѫ въ ть҆мни-
3047114 цѫ въвръженоу бꙑвъшоу старѣи҅шиноѭ̑ ·
3047115 и҅ хотѧштаа ѥ҅го и҅ли камо и҅споустити · и҅ли
3047116 въ кѫѭ мѫкѫ прѣдати · дѣѣ҅ши ли при-
3047117 ходитъ самъ къ старѣи҅шинѣ ти молитъ
3047118 сѧ · да бꙑ напасти и҅збꙑлъ · не пои҅штетъ
3047119 ли самъ ходатаꙗ себѣ · да ꙗ҅вѣ и҅здрекѫ ·
3047120 и҅ мь҆н҄ьшааго себе · да бꙑ тъчь҆ѭ̑ кꙑи҅мъ
3047121 и҅збꙑти ѥ҅моу зъла · да ли о҅ пль҆ть҆нѣѣ҆-
3047122 мь҆ о̑учин҄ениѥ҆ · а҅ о҅ доуховь҆нѣѣ҅мь҆ беза-
3047123 кониѥ · Нъ ѡ̑ чловѣче а҅ште сего дѣлꙗ
3047124 не хоштеши прити на покаꙗ҅знь҆ · ꙗ҅ко
3047125 чловѣкъ ѥ҅стъ попъ грѣшь҆нъ · то и҅ не кръ-
3047126 сти сѧ · чловѣкъ бо ѥ҅стъ кръстаи҅ тѧ ·
3047127 ни свѧтааго комканиꙗ вь҆земи · чловѣ-
3047128 къ бо ѥ҅стъ дробѧи҆ е · да аште томоу вѣ-
3047129 роуѥ҅ши ꙗ҅ко вѣрѫ и҅матъ · то и҅ то вѣро-
3047130 ѭ̑ прии҅ми · ꙗ҅коже бо кръ҆стѧи҆ и҅ прино꙯сѧ
3047201 бескврънънѫѭ̑ жрътвѫ · и҅ного ничсоже тво-
3047202 ритъ · нъ тъчь҆ѭ̑ рѫцѣ вь҆здвигнетъ къ свѧ-
3047203 тѣи трои҅ци чистѣи҆ · сице и҅ покаа҅ниѥ те-
3047204 бѣ о̑урицаѩ҅и҅ · и҅ного ничсоже творитъ · нъ
3047205 тъчиѭ̑ ѩ҅зꙑкомъ съпасениѥ҆ тебѣ твори-
3047206 тъ · Нъ а҅биѥ҆ рекѫтъ сѫпротивь҆ници : да а҅-
3047207 ште се сице ѥ҅стъ · и҅ не хотѧште приѩти
3047208 по кръштении҆ покааниѥмъ съпасениꙗ ·
3047209 почто блаженꙑи петръ а҅наниѭ̑ и҅ сапфи-
3047210 рѫ тоу а҅биѥ҆ о̑умори · а҅ не покаа҅ниѥмъ
3047211 ѥ҅ю̑ о҅брати · сиц꙯е꙯ бо дроузии глагол҄ѫтъ :
3047212 нъ послоушаи҆ добрѣ · не съкрꙑ блаженъи҆
3047213 петръ цѣлъбꙑ покаа҅ниꙗ · нъ а҅наниꙗ и҅
3047214 сапфира · ꙗ҅же въ толикѫ напасть҆ въпадо-
3047215 ста · ни рачиста вь҆зискати покаꙗзнь҆-
3047216 нꙑѩ готовꙑ цѣльбꙑ · нъ сь҆ неприꙗ҅зни-
3047217 номъ показании҅мъ погꙑбоста · и҅ съ сло-
3047218 вомъ и҅мѣнии҅мъ · тъгда бо и҅стовоѥ҆ покаꙿ-
3047219 ниѥ · ѥ҅гда бо не рѣчиѭ̑ чꙿтомо ѥ҅стъ · нъ ѥ҅-
3047220 гда дѣлесꙑ знаѥ҅мо · ѥ҅стъ бо каꙗ҅ниѥ҆ о҅тꙿ
3047221 вь҆сеѩ доушѧ и҅зносимо · и҅ ѥ҅стъ покаа҅ни-
3047222 ѥ҆ прѣпрость҆ въ гражданехъ вь҆зискаѥ҅мо꙯ ·
3047223 и҅мже о҅ви съпасаѥ҅ми сѫтъ · а҅ дроузиї о҅-
3047224 сѫждаѥ҅ми Покаꙗ҅ сѧ блаженꙑи҆ петрꙿ ·
3047225 и҅ зълꙑи и҅ю̑да · нъ петръ добрѣ покаꙗ҅-
3047226 въ сѧ · и҅ плакавъ сѧ и҅ о҅тъвръжениѥ сль҆за-
3047227 ми о҅мꙑвъ · въ прь҆вꙑѩ пакꙑ вѣрꙑ сиꙗ҅-
3047228 ниѥ вь҆ниде · а҅ и҅ю̑да о҅бидѣ покаа҅ниѥ ·
3047229 а҅ште и҅ сь҆ребро поврь҆же жидомъ и҅ рече и҅мꙿ :
3047230 съгрѣшихъ прѣдавъ крь҆вь҆ без винꙑ ·
3048101 о҅баче не вьста ни въсплака сѧ · ни сътвори
3048102 ничсоже добрꙑ покаꙗ҅зни · нъ тъчиѭ̑ си-
3048103 ло и҅сплетъ д҅иꙗ҅волоу · и҅звѣстъ сѧ сътво꙯-
3048104 ри · нъ а҅биѥ҆ рекѫтъ · сѫпротивь҆ници ·
3048105 не бо решти не вѣмь҆ и҅хъ · зълꙑи҅хъ бесѣ-
3048106 дъ · что о̑убо симонъ вль҆хвъ · кръстивъ
3048107 сѧ и҅ разгнѣвавъ сѧ · и҅ петромъ о҅сѫжденъ ·
3048108 дарꙑ принесъ · да непродаѥмꙑи҆ даръ коу-
3048109 питъ · покаа҅ниꙗ въспроси тъ : не о҅тъвѣ-
3048110 шта ли ѥ҅моу блаженꙑи петръ · рекꙑ по-
3048111 каи҅ сѧ о҅тъ зь҆лоби сеѩ҆ · и҅ моли сѧ господеви ·
3048112 то почто о̑убо а҅нании҆ сапфирѣ · не рече си-
3048113 хъ жде словесъ : покаи҅та сѧ о҅тъ зълоби ваю̑ ·
3048114 сицѧ бо и҅хъ бесѣдꙑ : Нъ послоушаи разоу-
3048115 мичь҆но · не рѫгаѥ҅мъ ѥ҅стъ с꙯таа҅го даръ ·
3048116 а҅наниꙗ҅ бо и҅ сапфира · о҅бличаѥ҅мъ блаже-
3048117 нꙑи҅мъ петромъ · и҅ слꙑшѧшта о҅ть҆ н҄его ·
3048118 ꙗ҅ко что сѧ сь҆вѣштаста и҅скоусъ сътвори-
3048119 ти · доухомъ господь҆н҄емь҆ · не и҅сповѣ-
3048120 даста своѥ҅го грѣха · не припадоста не мо-
3048121 листа сѧ · не рѣста ꙗ҅ко а҅кꙑ чловѣка съ-
3048122 грѣшиховѣ · нъ что о҅бличаѥ҅ма петромь҆ ·
3048123 противиста сѧ ѥ҅моу бесадамъ · мнѧшта
3048124 о̑утаи҅ти сѧ ѥ҅го · а҅ не съмꙑслѧшта ꙗ҅ко
3048125 нѣ кде сѧ порѫгати свѧтоуо̑умоу д꙯хоу ·
3048126 тѣмь҆ томоу а҅биѥ блаженꙑ петръ разгнѣ-
3048127 вавь҆ сѧ · достои҅нъ и҅ма о҅тъвѣтъ о҅тъвѣ-
3048128 шта · А симонъ слꙑшавъ о҅тъ блаженаа҅-
3048129 го петра · съребро твоѥ съ тобоѭ̑ бѫди въ
3048130 пагоубѫ · ꙗ҅ко даръ божии҆ мь҆нѣ и҅змѣние҅-
3048131 мъ
3048201 и҅мѣнии҅мь притѧжати · то слꙑшавъ не
3048202 разгнѣва сѧ · не пожали си не о҅тъстѫпи ·
3048203 нъ о̑укорꙑ и҅ хоулꙑ · а҅кꙑ добрꙑѩ цѣль҆бꙑ
3048204 прии҅мъ · не тъчь҆ѭ̑ петрови нъ и҅ вь҆сѣмъ
3048205 а҅постоломъ припадаѩ глаголаа҅ше : мо-
3048206 лите сѧ за мѧ къ господеви · да не бꙑ пришъ-
3048207 ло ничтоже на мѧ · и҅хъже и҅звѣштасте ·
3048208 велꙿми съгрѣшихъ · не дръзнѫ собоѭ̑ бо-
3048209 гови помолити сѧ · вꙑ сѧ помолите за мѧ ·
3048210 вꙑ бѫдѣте ходатаи҆ · сътворите молитвѫ
3048211 за мене · добрѣ о̑убо глагола съборь҆никъ ·
3048212 врѣмѧ плакати сѧ и҅ врѣмѧ кланꙗти сѧ ·
3048213 покаа҅ниѥ҆ любѧштии҅мъ · Сице бо и҅ вели-
3048214 кꙑи҆ їѡ̑сифъ плакавъ сѧ · прозь҆рѧ про-
3048215 рочь҆скꙑи҅мъ о҅комъ · приложивъ сѧ къ
3048216 блаженоуо̑умоу даѵи҅доу глагол҄ѫштоу-
3048217 м҄оу : сѣѭ̑штии сль҆зами въ радость҆ по-
3048218 жь҆н҄ѫтъ · вь҆сѣꙗ҆ їѡ̑сифъ слъзꙑ братолю-
3048219 бь҆ствиꙗ · и҅ пожѧ вѣнь҆ць҆ цѣсарь҆ствиꙗ ·
3048220 вѣсте бо вь҆си а҅вѣ · ꙗ҅ко дивъноѥ то позна-
3048221 ниѥ · видѣвъ їѡ̑сифъ своѭ̑ братиѭ̑ ·
3048222 и҅хъже братиѭ̑ не хотѣ нарешти · каꙗ҅ бо꙯
3048223 томь҆ братиꙗ · ꙗ҅же о҅тъ двою̑ на десѧте пле-
3048224 ницоу · ѥ҅дꙿнѫ о҅тъ себе и҅стръгнѫшѧ ·
3048225 Нъ о҅баче їѡ̑сифъ печали великꙑ на мило-
3048226 сть҆ прѣложивъ · падъ на вꙑи҆ вратии҆ · пла-
3048227 ка сѧ о҅ н҄ихъ · почто на вꙑи҆ а҅ не и҅номь҆ мѣ-
3048228 стѣ · сь҆ лѣпотꙑ на вꙑꙗ҅хъ и҅хъ плака ·
3048229 и҅же съврь҆гошѧ ꙗ҅рь҆мъ брать҆ства сь҆ себе ·
3048230 видѣ ли кротость҆ и҅ въздръжаниѥ҆ мѫжа ·
3049101 Нъ рекѫтъ нѣции҆ ѡ̑ їѡ̑сифѣ · ꙗ҅ко бѣдоѭ̑
3049102 о҅дръжимъ · и҅ въ штоуждеи странѣ сꙑ ·
3049103 и҅ не и҅мѣѩ чловѣчь҆скꙑ помошти · ни за-
3049104 стѫпа · сего дѣлꙗ кротость҆ и҅мѣа҅ше · и҅ сь҆-
3049105 мѣрениѥ҆ · нъ слоушаи҆ разоумь҆но сице
3049106 глагол҄ѧи҆ : о҅билиѥ҅мъ бесѣдоуѥ҅ши · а҅ не
3049107 правдоѭ̑ · самъ бо їѡ̑сифъ добростиѭ
3049108 своѥ҅ѭ̑ и҅ въздръжании҅мъ · въ о҅ть҆чѫ
3049109 добрость҆ бѣ о҅блѣченъ · ӥѡ̑сифа помѧ-
3049110 нѫвъше · и҅ свѣтъ тъ приде · свѣтоу бо꙯ ·
3049111 владꙑка христосъ · и҅с тъмꙑ ть҆мни-
3049112 чь҆нꙑѩ прости ѥ҅го · да без оума о̑убо
3049113 обилиѥ҅мъ бесѣдоуѥ҅ши ѡ̑ чловѣчине ·
3049114 а҅ не правь҆доѭ̑ · глагол҄ѧи҆ ꙗ҅ко їѡ̑сифъ ноу-
3049115 дълма бѣ добръ и҅ бе зълоби · сице бѣ їѡ̑сифь
3049116 боголюбь҆ць҆ · и҅ прѣжде закона законъ бꙑ-
3049117 въ · ꙗ҅ко и҅ ль҆стимъ и҅ бѣдимъ · е҅гоуптѣ-
3049118 нꙑн҄еѩ гнѫшааше сѧ и҅ бѣгааше · прѣлоу-
3049119 бодѣи҅ствь҆нааго дѣлесе · Дѣѣ҅ши зако-
3049120 нъ бѣ данъ · велѧи не прѣлюбодѣа҅ти ни
3049121 о̑убити · ни о̑украсти ни лъжи послоухꙋ
3049122 бꙑти · нъ самъ себѣ законъ бꙑвъ · и҅ ѥ҅-
3049123 сть҆ствь҆нꙑи҅мъ сѫдиштемъ нао̑ученъ ·
3049124 нагъ и҅збѣже · да господинꙗ не о҅скврь҆ни-
3049125 тъ мѣста · не мол҄ꙗа҅ше ли госпожда своꙗ
3049126 зѣло · и҅ свободѫ о҅бѣштаваѭ̑шти · тъчь҆-
3049127 ѭ̑ а҅ бꙑ ѥ҅ѩ послоушалъ · ти о̑угодиѥ ѥ҅и҆ съ-
3049128 творилъ · не ѥ҅лико же ли о҅на течааше къ
3049129 н҄емоу · толико о҅нъ о̑уклан҄ꙗаше сѧ ѥ҅ѩ ·
3049130 по господь҆ню словеси самъ сѧ цѣстивъ ·
3049201 не ножемь҆ нъ вѣроѭ̑ · не бесѣдоваа҅ше
3049202 ли сими словесꙑ къ е҅гоуптѣнꙑн҄и їѡ̑си-
3049203 фъ глагол҄ѧ : ѥ҅лма господинъ мои госпо-
3049204 жде не вѣстъ ничсоже и҅з мене · ѥ҅же ѥ҅мꙋ
3049205 въ домоу · нъ вь҆се ѥ҅стъ далъ въ рѫцѣ мои ·
3049206 а҅ ничсоже не вѣстъ развѣ тебе и҅мꙿже же-
3049207 на ѥ҅моу ѥ҅си · како могѫ а҅зъ сътворити
3049208 неприꙗ҅зниноѥ҅ се дѣло · ти съгрѣшити
3049209 прѣдъ богомь҆ · дѣѣши ли нѣстъ сь҆де о҅-
3049210 ть҆цъ҆ мои҅хъ бога · дѣѣ҅ши ли и҅нъ ѥ҅стъ
3049211 на хананеи҅стѣ земи богъ · а҅ и҅нъ вь҆ е҅гѵ-
3049212 птѣ · а҅ште и҅ вꙑ не разоумѣѥ҅те · Дѣѣ҅ши
3049213 нѣстъ вь҆севидѧштиꙗ сила божиꙗ҆ · съ-
3049214 мотрѧшти вь҆се · а҅ште ли мѫжь ти госпо-
3049215 жде вь҆нѣ ѥ҅стъ · то и҅ли богъ мои҆ о҅шълъ ѥ҅-
3049216 стъ с н҄имь҆ · твои҆ мѫжь҆ госпожде госпо-
3049217 динъ мои҆ ѥ҅стъ · и҅ все и҅мѣниѥ своѥ҆ мь҆-
3049218 нѣ ѥ҅стъ прѣдалъ въ рѫцѣ · како а҅зъ мо-
3049219 гѫ ребро ѥ҅го прокоудити · ѥ҅динъ ѥ҅днои҆
3049220 припрѧглъ ѥ҅стъ богъ · а҅ не ѥ҅днѫ мнозѣ-
3049221 хъ · ни ѥ҅дномь҆ многꙑѩ҆ · мль҆чи о̑убо го-
3049222 спожде · вѣдѣ тѧ кто тѧ пламꙑмъ ражди-
3049223 заѥ҆ на мѧ · не тꙑ мѧ мѫчиши госпожде ·
3049224 нъ и҅же вратиѭ̑ моѭ̑ на мѧ въстави · сии҆
3049225 ѥ҅сть҆ диꙗ҅волъ · ѥ҅дноѭ̑ бо о҅тца мѧ лишивъ ·
3049226 тъштитъ сѧ да и҅ бога мѧ кромѣ сътвори-
3049227 тъ · горѣ и҅ долоу врь҆титъ сѧ · да бꙑ мѧ кро꙯-
3049228 мѣ о҅тъ сь҆на ѥ҅же видѣхъ сътворилъ · мль҆-
3049229 чи о̑убо госпожде · потрь҆пи и҅мѧ а҅ не дѣло
3049230 и҅мѣти любодѣи҅ца · а҅ште тебе послоушаѭ̑
3050101 тѣлеси ми пакость҆ · нъ а҅ште бога прѣслоу-
3050102 шаѭ̑ · о҅боꙗ҅ко вь҆ мѫцѣ ѥ҅смъ · вѣдѣ бо хотѧ-
3050103 штаа҅го глаголати · бои҅те сѧ могѫштаа҅го
3050104 доушѫ и҅ тѣло погоубити · вь҆ вѣчь҆нѣѣмꙿ
3050105 о҅гн҄и · да се съказаниѥ кротости тврь҆дааго꙯
3050106 їѡ̑сифа · нъ и҅ ѥ҅ште послоушаи҅те ѥ҅го дѣле-
3050107 съ и҅хъ · вѣсте бо вь҆си а҅вѣ · ꙗ҅ко о҅баждениї-
3050108 мъ госпождѧ си вь҆ ть҆мницѫ въврь҆женъ
3050109 бꙑстъ · потом же рокоу конь҆чавъшоу сѧ ·
3050110 паче же вѣдѣ ꙗ҅вь҆ѥ҅ниѥ҆ на конь҆ць҆ и҅сходѧ-
3050111 ште · и҅ братии ѥ҅го вь҆ е҅гоуптъ пришь҆дъше-
3050112 мъ · глада дѣл҄ьма · видѣвъ и҅хъ їѡ̑сифъ ·
3050113 ц꙯ръ сꙑ вь҆сѣмъ е҅гѵптомъ владꙑ · не о҅бна-
3050114 жи меча · ни въ ть҆мници затвори · ни
3050115 гладь҆ замори · ни ранꙑ дастъ · ни а҅кꙑ на
3050116 звѣри звѣри сѫшта помꙑсли · не помѧ-
3050117 нѫ котꙑгꙑ растрь҆заниꙗ · ни ꙗ҅мь҆нꙑѩ
3050118 глѫбинꙑ · ни роботь҆нꙑѩ страсти · ни пле-
3050119 менънꙑѩ зависти · ни братолюбь҆ствиꙗ
3050120 ненависть҆наа҅го дꙑма · ни о҅тча лишениꙗ҆
3050121 о҅ брѣмене · ни приснаа҅го брата вень҆ꙗмина
3050122 страданиꙗ҆ · нъ вь҆се то подъ нозѣ подъложи-
3050123 въ прѣштениѥ съ вь҆звитиимъ сь҆мѣсивъ ·
3050124 винꙑ и҅скаа҅ше како сѧ бꙑ съ братиѭ позна-
3050125 лъ · тъчь҆ѭ̑ же о̑узь҆рѣвъ братиѭ̑ и҅ приснааго꙯
3050126 брата вень҆ꙗ҅мина · б꙯е꙯зъловь҆нааго младааго
3050127 мь҆н҄ьшаа҅го · о҅ть҆чѧ лозꙑ послѣдьн҄ии҆ гро-
3050128 знъ · невъкоушенꙑи братиѩ нелюбь҆ство꙯-
3050129 мъ · брата и҅ ѥ҅сть҆ствомь҆ и҅ о̑умомъ · а҅биѥ҆
3050130 въ радости вь҆сплака · и҅ о҅бративъ сѧ вь҆зꙿпи
3050201 рекꙑ а҅зъ ѥсмъ їѡ̑сифъ · нꙑнꙗ же не жестоко꙯
3050202 вꙑ сѧ ꙗ҅влꙗѥ҆ · ѡ̑ веле дѣло чоудь҆но · безви-
3050203 нънꙑи҆ а҅кꙑ винънꙑи҆ о҅тъвѣштаваѥ҅тъ ·
3050204 а҅зъ ѥ҅смъ їѡ̑сифъ братъ вашъ · а҅ште невол҄е-
3050205 ѭ̑ бꙑсте сѧ покланили · ль҆жа би бꙑла мои҆
3050206 сънъ · а҅ бꙑ не проста стала моꙗ рѫкоѩ҅ть҆ ·
3050207 сь҆ лѣпотꙑ бꙑсте о҅стрили скрьбь҆ ненави-
3050208 стию̑ брать҆ню · Навꙑкнѣте понѣ сице бра-
3050209 тиꙗ · ꙗ҅ко вь҆сь҆ о̑упꙿваѩи на господа не по-
3050210 стꙑдитъ сѧ · простꙑ мѧ котꙑгꙑ лиши-
3050211 сте · се въ багърѣницѫ о҅блѣченъ сѣждѫ ·
3050212 въ ꙗ҅мѫ мѧ въвръгосте · се на колесници
3050213 златомь҆ покованѣ сѣждѫ · а҅кꙑ роба про-
3050214 дасте · се ц꙯рь ѥ҅смъ · въ ть҆мници бѣхъ ·
3050215 се въ ц꙯ри власти живѫ · вь҆ веригахъ бѣхъ ·
3050216 се цѣсарь҆ вѣнь҆ць҆ о҅тъ камениꙗ҆ драгааго
3050217 ношѫ · лѣпо о̑убо намъ братиꙗ блаженаа҅-
3050218 го павла слово и҅звѣштати · любѧштии҅мꙿ
3050219 бога вь҆се спѣѥ҅тъ сѧ на добро · томоу слава
3050220 нꙑнꙗ и҅ присно и҅ вь҆ вѣкꙑ вѣкомь҆ а҅мин ⁘
3050222 того жде їѡ̑а҅нна златоо̑устааго слово · о҅тъ тлъкованиꙗ
3050223 е҅ѵа҅гг҄елиѩ · ꙗ҅же о҅тъ матꙿѳеѩ о҅ десѧти дѣвицъ · и҅ о҅ тала-
3050224 нтѣхъ глаголано ѥ҅стъ въ свѧтꙑи҆ вь҆торникъ ⁘
3050225 Тъгда о̑уподобитъ сѧ цѣсарь҆ствиѥ небе-
3050226 съноѥ десѧти дѣвицъ · ѩ҅же вь҆зь҆мъшѧ
3050227 свѣтиль҆никꙑ и҅хъ · и҅зидошѧ на сь҆рѣте-
3050228 ниѥ зѧти и҅ невѣстѣ · пѧть҆ же о҅тъ н҄ихъ
3050229 бѣа҅ше мѫдръ · пѧть҆ же ѫ҅родивъ · ѩ҅же
3050230 ѫ҅родивꙑѩ҆ не вь҆зѧшѧ масла въ сьсѫдѣхъ
3051101 свои҅хъ · Таче моудѧштоу невѣстьникоу
3051102 въздрѣмашѧ сѧ вь҆сѧ и҅ съпаа҅хѫ · полоуно-
3051103 шти же вь҆пл҄ь бꙑстъ · се невѣсть҆никъ
3051104 грѧдетъ и҅зидѣте на сь҆рѣтениѥ҆ ѥ҅моу ·
3051105 въставъшѧ же и҅ недостатъчь҆нꙑ сѫштѧ ·
3051106 и҅мѣниꙗ пѧть҆ и҅хъ · рѣшѧ къ мѫдрꙑи҅мꙿ :
3051107 дадите и҅ намъ о҅тъ масла вашего · сиѩ҅
3051108 же не послоушашѧ глагол҄ѫшта : ѥ҅да како꙯
3051109 не довь҆лѣѥ҅тъ вамъ и҅ намъ · и҅дѣте къ
3051110 продаѭ̑штии҅мъ и҅ коупите · и҅дѫште-
3051111 м же того ради приде невѣстьникъ · и҅ о҅-
3051112 нꙑ вь҆нидошѧ · послѣдь҆н҄ѩѩ҅ же рѣшѧ о҅тврь҆-
3051113 зи и҅ намъ · се же рече : а҅минъ глагол҄ѫ вамъ
3051114 не вѣдѣ васъ · бь҆дите о̑убо ꙗ҅ко не вѣсте дь҆-
3051115 не · таче глагола притьчѫ дроугѫѭ̑ · пакꙑ
3051116 чловѣкъ о҅тъходѧ призъва своѩ рабꙑ · и҅ да-
3051117 стъ и҅мъ и҅мѣниѥ҆ о҅вомоу пѧть҆ талантъ ·
3051118 о҅вомоу же дъва · о҅вомоу ѥ҅динъ · по силѣ сво-
3051119 ѥ҅и҆ комоуждо · и҅ о҅тиде · таче дь҆вѣма при-
3051120 несъшема соугоубь҆ · а҅ и҅же ѥ҅днѫ приѩ ·
3051121 то ѥ҅динѫ принесе · и҅ вь҆стѧзаѥ҅мъ рече :
3051122 о̑увѣдѣхъ ꙗ҅ко жестокъ ѥ҅си · жь҆н҄ѧ и҅де-
3051123 же нѣси сѣа҅лъ · и҅ сьбираѩ и҅деже нѣси ра-
3051124 сꙑпалъ · и҅ о̑убоꙗ҅въ сѧ съкрꙑхъ талантъ
3051125 твои҆ и҅ ѥ҅се твоѥ҆ · о҅тъвѣштавъ о̑убо го-
3051126 сподинъ ѥ҅го рече : пронꙑривꙑ робе и҅ лѣ-
3051127 нивꙑи҆ · а҅ште вѣдѣше ꙗ҅ко жь҆н҄ѫ и҅деже
3051128 нѣсмъ сѣꙗ҅лъ · и҅ сь҆бираѭ̑ и҅деже нѣсмъ
3051129 расꙑпалъ · подоба ти бѣ дати сь҆ребро мое҆
3051130 прикоупъ творѧштии҅мъ · и҅ а҅зъ пришъдꙿ
3051201 о̑убо вь҆зѧлъ бꙑхъ моѥ҆ съ вь҆звитиѭ̑ · въ-
3051202 зь҆мѣте о̑убо о҅тъ н҄его талантъ · и҅ дади-
3051203 те и҅мѫштоуо̑умоу десѧть҆ талантъ ·
3051204 и҅ и҅мѫштоуо̑умоу бо присно дастъ сѧ и и҅-
3051205 збѫдетъ · о҅тъ неи҅мѫштааго же и҅ ѥ҅же
3051206 мнитъ сѧ и҅мѣти · вь҆зь҆метъ сѧ о҅ть҆ н҄е-
3051207 го · и҅ неклоучимааго роба вь҆врь҆зѣте въ
3051208 тъмѫ вьнѣшьнѫѭ̑ · тоу бѫдетъ плачꙿ
3051209 и҅ скръжетъ зѫбомъ · Тꙑ прить҆чѧ подо꙯-
3051210 бишѧ вѣрь҆наа҅го роба и҅ неразоумь҆нааго꙯ ·
3051211 и҅ господь҆н҄е растрошивъшааго · четво-
3051212 рꙑ бо сѫтъ вь҆сѧ · о҅ томь҆ различь҆ намъ
3051213 съказаѭ̑штѧ · рекѫ же о҅ поспѣшениї
3051214 милость҆нѣѣ҅мь҆ · и҅ ѥ҅же вьсѣмъ и҅мже
3051215 можемь҆ · ближнюо̑умоу на о̑успѣхъ
3051216 бꙑти · пон҄еже не льзѣ съпасти сѧ и҅на-
3051217 ко · нъ сь҆де о̑убо о҅ вꙿсемь҆ о̑успѣсѣ глаго-
3051218 л҄етъ вь҆сѣчь҆стѣѣ҅мь҆ · и҅же о҅ ближь҆н҄и-
3051219 мъ творити подобаа о҅ дѣвицахъ же
3051220 о҅ милости свои҅ствь҆нѣ · ѥ҅же и҅мѣние҅-
3051221 мъ глагол҄етъ · и҅ зѣло паче о҅ прь҆вѣи҆
3051222 прить҆чи · о҅нь҆де бо биѭ̑штааго и҅ пи-
3051223 ꙗ҅нааго и҅ господьско трошѧштааго
3051224 и҅ погоубьꙗ҅ѭ̑штааго мѫчитъ · ·
3051225 Сьде же и҅ не на о̑успѣхъ сѫштаꙗ · и҅ о҅би-
3051226 льнѣ трѣбоуѭ̑штии҅мъ сѫштаꙗ и҅сть-
3051227 штаѭ̑штоу · и҅мѣа҅хъ бо масло не о҅биль҆-
3051228 но же тѣмꙿже и҅ мѫчѧтъ сѧ · чꙿсо же ради
3051229 лици дѣвичи чиѭ̑ приводи прить҆чѫ ·
3051230 и҅ не просто · ꙗ҅ко чесо ли ради прилагаѥ҆
3052101 лице велико о҅ дѣвьствѣ съглагола · рекꙑ
3052102 сѫтъ҆ скопь҆ци и҅же скопишѧ сѧ сами цѣ-
3052103 сарь҆ствиꙗ҆ ради небесь҆нааго · и҅ могъи҅
3052104 сѧ вь҆мѣстити да сѧ вь҆мѣститъ · вѣстъ
3052105 и҅ многꙑѩ о҅тъ чловѣкъ великѫ о҅ н҄ихъ ·
3052106 славѫ и҅мѫштѧ · не бо нъ ѥ҅стъствомъ
3052107 дѣло велико · и҅ кажетъ ѥ҅же ни вь҆ веть-
3052108 хꙑи҅хъ · пръвꙑи҅ми с꙯тꙑи҅ми мѫжи о҅-
3052109 нѣми о̑управило сѧ · и҅ въ новѣѣмь҆ не
3052110 повелѣ ноуждеѭ̑ такожде законъ не
3052111 бо заповѣда сего · нъ и҅звол҄ениимъ слꙑ-
3052112 шѧштии҅мъ повелѣ · тѣмже и҅ павьлъ
3052113 рече : не нѫждѫ же ни хотѧштааго · ни
3052114 заповѣди творѫ о҅ дѣлѣ томь҆ · пон҄еже
3052115 о̑убо и҅ велико дѣло бѣѣ҅ше · и҅ великѫ
3052116 славѫ о҅тъ многꙑи҅хъ и҅мѣа҅ше · да не
3052117 къждо се о̑управивъ · а҅кꙑ вь҆се о̑управивꙿ
3052118 о҅ процѣѣ҅мь҆ разлѣнитъ сѧ · полагаа҅тꙿ
3052119 сиѭ̑ притчѫ довь҆ль҆нѫ на прѣпь҆рѣниѥ҆
3052120 ꙗ҅ко дѣвь҆ство а҅ште и҅ вь҆се и҅матъ · до-
3052121 бра же ѥ҅же о҅тъ милости бꙑваатъ · а҅ште
3052122 ѥ҅стъ праздъно съ блѫдникꙑ и҅ждене-
3052123 тъ сѧ и҅ съ боуи҅ми · и҅ без милости ѥ по-
3052124 ставитъ с н҄ими · пль҆ть҆нѫѭ̑ бо побѣ-
3052125 дишѧ похоть҆ · и҅мѣнь҆нꙑѩ҅ же не побѣ-
3052126 дишѧ · нѣстъ бо тъчь҆на похоть҆ пль҆ть҆-
3052127 наꙗ и҅мѣнꙿнѣи҆ · нъ пль҆ть҆наꙗ҆ притьча-
3052128 и҅ши п꙯а꙯ч꙯е꙯ ◌꙯· и҅ мѫчь҆нѣи҅ши · ѥ҅лма же о̑убо немо꙯-
3052129 шть҆нѣи҆ сѫпротивь҆никъ · толма же
3052130 и҅ бес простꙑн҄ѧ побѣжденꙑѩ҆ · того ради бо꙯
3052201 и ѫ҅родивꙑ ѩ наричетъ · ꙗ҅ко бол҄ьшѫѭ̑ бо-
3052202 лѣзнь҆ прѣтрь҆пѣшѧ · а҅ хоуждъшааго ра-
3052203 ди вь҆се погоубишѧ · свѣштѧ же сь҆де ре-
3052204 че дѣвествънꙑи҆ даръ чистота свѧтꙑ-
3052205 н҄ьнаꙗ҆ · масло же трѣбоуѭ̑штии҅мъ помо꙯-
3052206 штъ · Моудѧштоу же невѣсть҆никоу вь҆-
3052207 здрѣмашѧ сѧ вь҆сѧ и҅ съпаахѫ · кажетъ же
3052208 не мало врѣмѧ бѫдѫштеѥ҆ пакꙑ · ѥ҅же по꙯-
3052209 срѣдоу о̑ученикꙑ о҅тъводѧ ѥ҅же чаꙗ҅ти ·
3052210 тъгда зѣло ꙗ҅вити сѧ цѣсарь҆ствоу ѥ҅го ·
3052211 не бо нъ того надѣа҅хѫ сѧ · того ради и҅ чи-
3052212 сто ѩ въздражаѥ҅тъ · о҅тъ надеждѧ тоѩ҆ ·
3052213 по семь҆ и҅ о҅но показаѥ҅тъ · ꙗ҅ко сънъ сь҆мрь҆-
3052214 ть҆ ѥ҅стъ · съпаа҅хѫ бо рече : въ полоуношти
3052215 же вь҆пл҄ь бꙑстъ · и҅ли прить҆чѫ о̑указа-
3052216 ѥ҅тъ се · и҅ли пакꙑ кажетъ ꙗ҅ко въ ношти
3052217 въстаниѥ҆ бѫдетъ · вь҆пл҄ь же и҅ павь҆лъ ка-
3052218 жетъ глагол҄ѧ : въ повелѣнии҆ и҅ въ гласѣ
3052219 а҅рꙿхагг҄еловѣ · въ послѣдн҄ии҅мъ трѫбь҆-
3052220 ѥ҅нии҆ · сь҆нидетъ сь҆ небесе · чꙿто же хотѧ-
3052221 тъ трѫбꙑ что ли вь҆пл҄ь · глагол҄етъ невѣ-
3052222 сть҆никъ грѧдетъ : ѥ҅лꙿма же о̑убо о̑утврь҆-
3052223 дишѧ свѣтила своꙗ · глаголашѧ ѫ҅роди-
3052224 вꙑѩ҆ мѫдрꙑи҅мъ : дадите намъ о҅тъ
3052225 масла вашего · Пакꙑ ѫ҅родивꙑ ѩ нари-
3052226 четъ · показаѩ ꙗ҅ко ничтоже ѫ҅роди · и҅же
3052227 сь҆де събираа҅тъ и҅ о҅тъходитъ нагъ · о҅на-
3052228 мо и҅жде паче чловѣколюбьѥ намъ трѣ ·
3052229 и҅жде множаи҅ши милость҆ · не тѣмꙿ же
3052230 тъчь҆ѭ̑ ѫ҅родивꙑ · нъ пон҄еже надѣа҅шѧ сѧ
3053101 вь҆зѧти о̑у тѣхъ · и҅ не въ годъ просишѧ ·
3053102 цѣ и҅ ничтоже о҅нѣхъ дѣвицъ чловѣколю-
3053103 бивѣѥ҆ · бѣшѧ же того ради паче благои҅зво꙯-
3053104 льни бꙑшѧ · ти ни вь҆сего просѧтъ · дади-
3053105 те бо рѣшѧ намъ о҅тъ масла вашего · и҅ ноу-
3053106 ждъноѥ҆ на потрѣбѫ показаѭ̑тъ · о̑угаса-
3053107 ѭ̑тъ бо рѣшѧ свѣтила наша · нъ и҅ тако не
3053108 полоучишѧ · ни чловѣколюбь҆ство бо о̑у тѣ-
3053109 хъ о̑у н҄ихъже прошаахѫ · ни о̑удобоѥ проше-
3053110 ниѥ ни ѥ҅же ноуждъноѥ и҅ потрѣбьноѥ сътво꙯-
3053111 р-и-мъ полоучити · нъ чꙿто о̑убо о҅тъ сего навꙑ-
3053112 цаѥ҅мъ · не никтоже ли насъ тамо можетъ за-
3053113 стѫпити · и҅же о҅тъ дѣлъ прѣданъ бѫдетъ·
3053114 да ѥ҅лмаже не можетъ · то и҅ тѧ къ немогѫ-
3053115 штоуо̑умоу и҅хъ прилагаѭ̑тъ · Се и҅ блаже-
3053116 нꙑи҆ а҅врамъ вь҆звѣсти рекꙑ · ꙗ҅ко про-
3053117 пасть҆ ѥ҅стъ҆ междоу вами и҅ нами · ꙗ҅коже хо꙯-
3053118 тѧштии҅мъ и҅звести не минѫти · и҅дѣте
3053119 же къ продаѭ̑штии҅мъ и҅ коупите · и҅ кꙿто
3053120 продаѭ̑штии҆ ништии҆ · и҆ кꙿде ти сь҆де ·
3053121 просити бѣ подоба не въ годъ тъ · Видиши
3053122 ли %коли% колико ти бꙑваа҅тъ намъ о҅тъ ни-
3053123 штии҅хъ прикоупъ · а҅ште се погоубиши
3053124 многѫѭ̑ съпаса нашего погоубилъ ѥ҅си
3053125 надеждѫ · того ради о̑убо сь҆де подобаѥ҆ ·
3053126 събрати масло да о҅ноуде потрѣбъ҆но бѫде-
3053127 тъ · ѥ҅гда годъ насъ зоветъ · не бо нъ о҅нъ
3053128 ѥ҅стъ събь҆ранию̑ на съ · да о̑убо поусто-
3053129 шъ не троши сѫштии҅хъ на кръмь҆ѩ҆ и҅ тъ-
3053130 штеславь҆ꙗ҆ · многа бо ти потрѣба тамо мило꙯-
3053201 сть҆ · то слꙑшавъшѧ о҅нꙑ о҅тидошѧ нъ ничꙿто-
3053202 же о̑успѣшѧ · Се же и҅ рече и҅ли прить҆чеѭ̑ съ-
3053203 казаѩ҆ · и҅ вь҆сꙑнꙗѩ҆ ѭ̑ и҆ли показаѩ · ꙗ҅ко а-
3053204 ште и҅ чловѣколюбь҆ци бѫдемъ по съмрьти ·
3053205 ничꙿтоже о҅тъ того прио҅брѧштемъ на о̑убѣ-
3053206 жаниѥ · тѣмꙿже ни тѣмь҆ бꙑстъ довьль҆но꙯
3053207 тъчь҆ѭ̑ поо̑уштениѥ҆ · пон҄еже не сь҆де и҅до-
3053208 шѧ къ продаѭ̑штии҅мъ · нъ тамо ни бога-
3053209 тоуо̑умоу · и҅же толь҆ма чловѣколюбь҆цъ бꙑ-
3053210 стъ · ꙗ҅коже и҅ за приклоучь҆шѧѩ҅ сѧ ѥ҅моу
3053211 пешти · и҅же бо прѣдъ вратꙑ лежѧштаа҅го
3053212 миноуѩ҆ · и҅хꙿже ни видовалъ и҅стръгнѫти
3053213 хоштетъ бѣдꙑ и҅ родь҆ства · и҅ молитъ поу-
3053214 стити нѣкоторꙑѩ҆ · и҅же то и҅мъ съкажѫ-
3053215 тъ · нъ о҅баче о҅тъ того ничꙿтоже приѩ҆ · ꙗ҅ко-
3053216 же и҅ сиѩ҆ · пон҄еже бо то слꙑшавъше о҅тидо-
3053217 сѧ · приде невѣстьникъ · ти о҅вꙑ гото-
3053218 вꙑ с н҄имь҆ вь҆нидошѧ · о҅вꙑ же вь҆нѣ затво-
3053219 ришѧ сѧ по троудѣхъ великꙑи҅хъ по несь҆-
3053220 вѣдь҆нꙑи҅хъ · потѣхъ и҅ тѧжьцѣи҆ рати
3053221 о҅нои҆ · на ѥ҅стъство бѣсѧшти сѧ · и҅ побѣ-
3053222 дахъ ѩ҅же сътворишѧ · и҅ посрамивъшѧ сѧ
3053223 и҅ свѣштамъ о̑угашъшамъ · о҅тъхождаа҅хѫ
3053224 долоу поникꙿше ничтоже бо тьмнѣѥ дѣвъ-
3053225 ста · масла не и҅мѫштоу ѥ҅же ѥ҅стъ милость ·
3053226 тако бо и мнози немилостивꙑѩ о҅бꙑкли
3053227 сѫтъ ть҆мнꙑ нарицати · на кꙑи҆ о̑убо о̑у-
3053228 спѣхъ дѣвъста ѥгда невѣстьника не
3053229 видѣшѧ · и҅ ни тлъкнѫвъшѧ о̑успѣшѧ ·
3053230 Нъ страшь҆ноѥ о҅но слꙑшашѧ слово : и҅дѣте
3054101 не вѣдѣ васъ · ѥ҅гда же о̑убо самъ то речетъ ·
3054102 нѣстъ и҅но ничтоже · развѣ родь҆ства да-
3054103 ѥ҅тъ сѧ и҅ несътрь҆пѣна мѫка · паче родь҆-
3054104 ства то слово лютѣѥ҆ · и҅ къ дѣлаѭ̑штии҅мъ
3054105 безакониѥ҆ · рече бь҆дите о̑убо ꙗ҅ко не вѣсте
3054106 дь҆ни ни часа · Видиши ли коль҆ чѧсто се по꙯-
3054107 минаѥ҅тъ · потрѣбь҆нѫ показаѩ мило꙯-
3054108 сть҆ · сѫтъ о̑убо и҅же вь҆се житиѥ҆ своѥ҆ лѣнѧ-
3054109 тъ сѧ · ѥ҅гда же ли въстѧжѫтъ сѧ о҅тъ на-
3054110 съ глагол҄ѫшть҆ · ꙗ҅ко въ годъ съмрь҆ть҆нъи҆
3054111 о҅ставь҆ѭ̑ трѣбоуѭ̑штии҅мъ · слꙑшѧ-
3054112 тъ словеса си · и҅ да о̑управь҆ꙗѭ̑тъ сѧ · не бо꙯
3054113 нъ въ годъ тъ мнози о҅тъпадошѧ того на-
3054114 прасно въстръжени · ни о̑устрои҅ти · своѥ҅-
3054115 го проштени о҅ н҄емже хотѣа҅хѫ · та о̑убо
3054116 прить҆ча милости ради речена ѥ҅стъ · ꙗ҅же
3054117 и҅мѣнии҅мъ бꙑваа҅тъ · а҅ ꙗ҅же по семъ и҅ к тѣ-
3054118 мъ · и҅же ни богать҆ствомъ ни словомъ · ни
3054119 застѫпомъ ни и҅нѣмь҆ ничимже на о̑успѣ-
3054120 хъ ближь҆нюо̑умоу бꙑти хотѧтъ · нъ вь҆се
3054121 крꙑѭ̑штемъ · то почꙿто о̑убо та притча
3054122 ц꙯рѣ въводитъ о҅нъ же невѣстъника · да
3054123 навꙑкнеши како приспѣѥ о҅ дѣвицахꙿ
3054124 и҅матъ х꙯с ѩ҅же сѫштаꙗ раздаваѭ̑тъ то
3054125 ѥ҅стъ и҅ дѣвь҆ство · тѣмже и҅ паѵлъ тъ
3054126 полагаѩ҆ о̑уставъ вешти · непосагъшиꙗ
3054127 бо печетъ сѧ о҅ г꙯и рече и҅же на доброо҅бразь-
3054128 ноѥ · и҅ благоприлежь҆ноѥ къ г꙯и бе съмѫ-
3054129 штениꙗ҆ · сице молимъ рече : въ лоуцѣ же
3054130 и҅нако лежитъ талантънаꙗ притъча ·
3054201 се о̑убо решти ѥ҅стъ ꙗ҅ко и҅на се ѥ҅стъ ина же оно꙯ ·
3054202 въ ѥ҅днои҅ бо о҅тъ ѥ҅дного о҅гавь҆ѥ҅ниꙗ҆ · разно
3054203 бꙑшѧ присноси о҅тъ ѥ҅дноѩ҆ мнась҆ · о҅вь пѧ-
3054204 ть о҅въ десѧть принесоста · тѣмь ни того
3054205 полоучишѧ · сь҆де же и҅нако · того ради же и҅
3054206 вѣнь҆ць҆ такъ жде · Дь҆вѣ бо прии҅мꙑи҆
3054207 дь҆вѣ прида · и҅ и҅же пѧть҆ такожде · о҅ноуде
3054208 же пон҄еже о҅тъ тогожде положениꙗ҆ · о҅въ
3054209 множаи҆ и о҅въ же хоуждеи҆ приносъ показа-
3054210 ста · да вь҆ лѣпотѫ и҅ на тризнахъ не тъчь҆-
3054211 но прии҅мета · Виждъ же ѥ҅го вь҆сьжде
3054212 не вь҆скорѣ въстѧзаѭ̑шта · не бо нъ и҅ о҅
3054213 виноградѣ о҅тъда дѣлател҄емъ и҅ о҅тиде ·
3054214 и҅ сь҆де вь҆вѣривъ о҅тиде · да о̑увѣси ѥ҅го
3054215 длъготрь҆пѣниѥ҆ · мнѣ же мнитъ сѧ и҅ вꙿ-
3054216 станиѥ назнаменоуѭ̑штоу се глагола-
3054217 ти : нъ сь҆де не ѥ҅ште дѣлател҄е и҅ виноградꙿ
3054218 нъ вꙑ ѥ҅сте дѣлател҄е · не бо къ кнѧземъ
3054219 тъчь҆ѭ̑ и҅ къ жидомъ · нъ къ вь҆сѣмь҆ гла-
3054220 гол҄етъ · и҅ о҅ви приносѧште и҅сповѣдаѭ̑тꙿ
3054221 доброразоумивѣ и своѥ и҆ владꙑчь҆ско ти
3054222 о҅въ глагол҄етъ пѧть҆ талантъ ми да о҅въ
3054223 же глагол҄етъ то показаѭ̑ште · ꙗ҅ко и҅ о҅тъ
3054224 того сѫтъ начѧтъкъ приѩли дѣлоу и҅ мно꙯-
3054225 гѫ благодѣть҆ · и҅мѣшѧ и҅ ѥ҅же вь҆сего и҆мꙿ
3054226 о҅тъ того мь҆нѧтъ · Чꙿто о̑убо владꙑка :
3054227 добрѣ рабе благꙑи рече · се бо ѥ҅стъ бла-
3054228 гааго ѥ҅же ближь҆н҄оуо̑умоу съмотрити҆ ·
3054229 вѣрь҆нꙑи҆ рабе о҅ малѣ бѣ вѣрьнъ надъ
3054230 многꙑ тѧ поставь҆ѭ̑ · вь҆ниди вь҆ радо-
3055101 сть г꙯и своѥго · и҅ вьсе блажениѥ҆ словомъ
3055102 симъ показавъ · нъ о҅нъ не тако нъ како ·
3055103 вѣдѣхъ ꙗ҅ко жестокъ ѥ҅си чловѣкъ · жь҆-
3055104 н҄ѧ и҆жде нѣси сѣа҅ль҆ · и҅ сьбираѩ҆ и҅жде нѣ-
3055105 си расꙑпалъ · и҅ о̑убоꙗ҅вь҆ сѧ съкрꙑхъ тала-
3055106 нтъ твои҆ · и҅ се и҅маши своѥ҆ · Что о̑убо вла-
3055107 дꙑка : подоба ти бѣ положити сь҆ребро мо꙯-
3055108 ѥ прѣдъ продаѭ̑штии҅ми · рекше подоба
3055109 ти бѣ глаголати поо̑устити · сь҆вѣтъ тво꙯-
3055110 рити · нъ не послоушаѭ̑ть ли · да нѣстъ
3055111 то до тебе что того ѥ о̑удобѣѥ · чловѣци
3055112 бо не тако творѧтъ · нъ того въ заи҅мъ да-
3055113 въшаа҅го самого · приставѧтꙑ и҅ вь҆стѧза-
3055114 ти · нъ тебѣ подоба бѣ вь҆дати рече · и҅ вь-
3055115 стѧзаниѥ мь҆нѣ о҅ставити · и҅ а҅зъ о̑убо и҅-
3055116 стѧзалъ бимъ съ вь҆звитиѭ̑ · вь҆звить҆
3055117 мѣнѧ послоушаниꙗ дѣлъ показаниꙗ҆
3055118 тебѣ ѥ҅стъ бꙑло о̑удобѣѥ҆ показати и҅ съ-
3055119 творити · мнѣ же бѣдь҆ѥ о҅ставити · нъ по-
3055120 н҄еже того не сътвори · вь҆зь҆мѣте рече о҅ть҆
3055121 н҄его таланꙿтъ дадите же и҅мѫштоуо̑умꙋ
3055122 десѧть талантъ · и҅моуштоуо̑умоу бо вь҆-
3055123 сь҆де дастъ сѧ и҅ и҅збѫдетъ · о҅тъ не и҅мѫ-
3055124 штааго же и҅ ѥ҅же и҅матъ вьзь҆метъ сѧ о҅тъ
3055125 н҄его · чꙿто же се ѥ҅стъ ѥ҅же о̑учениꙗ҅ ради да-
3055126 ръ словесь҆нꙑ и҅мъ-и҅ не приносѧ ѥ҅го · и҅ дарꙿ
3055127 погоубь҆ꙗ҅тъ · творѧи҅ бо спѣшениѥ҆ бол҄иї
3055128 даръ приѥ҅мь҆ѥ҅тъ · ꙗ҅коже бо о҅нъ ѥ҅же приѩ
3055129 погоубь҆ꙗ҅ѥ҅тъ · нъ не толика тъштета
3055130 тъчиѭ̑ праздъноуѭ̑штоуоумоу · нъ несъ-
3055201 тръпѣтиꙗ мѫка и҅ по мѫцѣ о҅тъвѣтъ
3055202 многъ хоулъ наплън҄енъ · неклоучимаа҆-
3055203 го бо рече роба въврь҆зѣте въ тъмѫ кромѣ-
3055204 шть҆н҄ѫѭ̑ · тоу ѥстъ плачъ и҅ скрь҆жетъ
3055205 зѫбомъ · Видиши ли ꙗ҅ко не тъчь҆ѭ̑ грабѧи҆
3055206 и҅ лихоѥ҅млѧи҆ · ни и҅же зълаꙗ творѧтъ · нъ и҅-
3055207 же добра не творитъ мѫчитъ сѧ сетъноѭ̑
3055208 мѫкоѭ̑ · слꙑшимъ о̑убо словеса си дон҄ели-
3055209 же ѥ҅стъ годъ · прии҅мѣмъ сь҆пасениѥ сво꙯-
3055210 ѥ҆ · прии҅мѣмъ масло вь҆ свѣштѧ · дѣла-
3055211 и҅мъ о҅ талантѣ · а҅ште ли о҅блѣнимъ сѧ и҅
3055212 праздь҆ни ходимъ сь҆де · то никꙿтоже насъ
3055213 не помилоуѥ҅тъ · тамо а҅ште и҅ много плаче-
3055214 мъ сѧ за грѣхꙑ · и҅ и҅же скврь҆навꙑ ризꙑ и҅мꙑ
3055215 ничꙿтоже о̑успѣ · о҅тъда о̑убо ѥ҅м꙯ꙋ꙯же бѣ върѫче-
3055216 но ѥ҅дно таланто · нъ и҅ тако о҅сѫжденъ бꙑ-
3055217 стъ · молишѧ дѣвицѧ и҅ придошѧ и҅ тлъ-
3055218 кнѫшѧ · и҅ вь҆се въ поустошъ и҅ без оума · то
3055219 о̑убо вѣдѫште · принесѣмъ вь҆се на о̑успѣ-
3055220 хъ ближь҆н҄ии҅мъ · таланти бо сь҆де сѫтъ ·
3055221 коѥ҅гождо сила · и҅ли въ застѫпании҆ · и҅ли
3055222 въ и҅мѣнии · и҅ли въ о̑учении҆ · и҅ли въ коѥи҆
3055223 любо потрѣбѣ · такои҅ жде · никтоже да
3055224 не глагол҄етъ ꙗ҅ко ѥ҅дꙿно таланто и҅мамъ ·
3055225 и ничтоже не могѫ сътворити · можеши
3055226 и҅ ѥ҅днѣмъ добро сътворити · не бо ѥ҅си о҅но-
3055227 ѩ҅ въдобꙑ о̑убожаи҆ · нѣси петра и҅ їѡ̑а҅нна
3055228 грѫбл҄ьи҆ · и҅же и҅ грѫби и҅ некн҄ижь҆ници
3055229 бѣшѧ · нъ о҅баче пон҄еже поо̑уштениѥ҆ по-
3055230 казашѧ · и҅ на поль҆зѫ о҅бь҆штѫѭ̑ вь҆се тво-
3056101 ришѧ · того ради небо приѩшѧ · нѣстъ бо ни-
3056102 чꙿтоже тако б꙯оу любо · ꙗ҅коже ѥ҅же о҅бь҆штаꙿ-
3056103 го ради оуспѣха жити · того ради слово꙯
3056104 нꙑ ѥ҅стъ богъ далъ и҅ рѫцѣ и҅ нозѣ · и҅ тѣ-
3056105 лесьнѫѭ̑ моштъ · и҅ о̑умъ и҅ съмꙑслъ · да
3056106 вь҆се то на наше съпасениѥ · и҅ на вь҆скраи҅-
3056107 н҄ии҅хъ о̑успѣхъ принесѣмъ · не бо на хва-
3056108 лѫ намъ слово и҅ на благодарь҆ствиѥ тъчь҆ѭ̑
3056109 трѣбѣ · нъ и҅ на о̑учениѥ о̑успѣшено и҅ на о̑у-
3056110 тѣшениѥ҅ · а҅ште на то сътворимъ владꙑкꙑ
3056111 подражааи бѫдемъ · а҅ште ли на сѫпротивь҆-
3056112 ноѥ то диꙗ҅вола · пон҄еже бо и҅ петръ ѥ҅гда и҅
3056113 сповѣда х꙯са блажаа҅ше сѧ · ꙗ҅коже о҅тче и҅звѣ-
3056114 штавъ · ѥ҅гда же ли о҅тъмѣтаа҅ше сѧ крь҆ста
3056115 и҅ о҅тъвѣштаваа҅ше сѧ · въспрѣштаѥ҅мо
3056116 ѥ҅моу бꙑваа҅ше зѣло · ꙗ҅коже диꙗ҅вол҄е мꙑ-
3056117 слѧштоу · да ѥ҅ли тои҅жде невѣстиѭ̑ рече-
3056118 но ѥ҅стъ толико вь҆спрѣштениѥ҆ ѥ҅гда хотѧ-
3056119 ште съгрѣшаѥ҅мъ · то како проштениѥ҆
3056120 прии҅мемъ · Сице о̑убо нꙑнꙗ глагол҄емъ :
3056121 да о҅тъсѫдоу бѫдѫтъ ꙗ҅вѣ словеса христо꙯-
3056122 сова сѫшта · не бо а҅ште тъчь҆ѭ̑ рекѫ въста-
3056123 ни и҅ ходи · ни а҅ште рекѫ тавиѳа въстани ·
3056124 тогда то глагол҄ѫ · нъ мнозѣмъ рече а҅ште
3056125 похоул҄енъ благословь҆ѭ̑ · а҅ште пакость҆
3056126 прии҅мъ помол҄ѫ сѧ за того · прѣжде о̑убо꙯
3056127 глаголаа҅хъ ꙗ҅ко рѫка ѥ҅стъ ѩ҅зꙑкъ нашъ
3056128 христосовоу ногоу касаѭ̑шти сѧ · нꙑнꙗ
3056129 же вел҄ми бол҄е глагол҄ѫ · ꙗ҅ко ѩ҅зꙑкъ ѥ҅стъ ·
3056130 ѩ҅зꙑкъ нашъ христосова подражаѩ · а҅ште
3056201 подобь҆но ѥ҅стъ · о҅пасениѥ покажетъ · а҅ште
3056202 то вѣштаѥ҅мꙑ ѥ҅же о҅нъ хоштетъ · чꙿто
3056203 же то ѥ҅стъ ѥ҅же о҅нъ хоштетъ · намъ · да вѣ-
3056204 штаѥ҅мъ словеса ꙗ҅же сѫтъ пль҆на тихости ·
3056205 и҅ кротости · ꙗ҅коже и҅ тъ глаголаа҅ше глаго-
3056206 л҄ѧ : о̑укарѣѭ̑штии҅мъ ѥ҅го а҅зъ бѣса не и҅-
3056207 мамъ · и҅ пакꙑ а҅ште зь҆лѣ глаголаахъ съ-
3056208 вѣдѣтел҄ьствоуи҆ о҅ зь҆лѣ · а҅ште и҅ тꙑ тако꙯
3056209 глагол҄еши · а҅ште о̑управьѥ҅ниѥ҆ въскраи҅-
3056210 н҄ꙗаго глагол҄еши · прио҅брѧштеши ѩ҅зꙑ-
3056211 къ подобѧштъ сѧ томоу · и҅ се тъ рече б꙯ъ и҅зво꙯-
3056212 дѧи҆ бо чь҆стъноѥ҆ о҅тъ недостои҅нъства · а҅кꙑ
3056213 о̑уста моꙗ бѫдѫтъ · ѥ҅гда о̑убо ѩ҅зꙑкъ твои҆
3056214 а҅кꙑ ѩ҅зꙑкъ бѫдетъ христосовъ · и҅ о̑уста
3056215 твоꙗ бѫдѫтъ а҅кꙑ о̑уста о҅тча и҅ с꙯тааго
3056216 доуха храмъ бѫдеши · каꙗ о̑убо сеи҆ равъ-
3056217 на бѫдетъ чь҆сть҆ · не бо нъ а҅ште и҅ златомъ
3056218 съставь҆ѥ҅на ти бꙑшѧ о̑уста бꙑла · и҅ каме-
3056219 нии҅мъ чь҆стънꙑи҅мь҆ н꙯е꙯ толь҆ма сѧ бꙑшѧ свь҆-
3056220 тѣла · ꙗ҅коже нꙑн҄ꙗ о̑утвариѭ̑ кротость҆но꙯ѭ̑
3056221 о҅свѣштаѥ҅ма · что бо о̑устъ любѣѥ не вѣ-
3056222 дѫштъ хоулити · нъ благословити · поо̑у-
3056223 чаѭ̑штемъ сѧ · а҅ште ли не можеши благо꙯-
3056224 словити клънѫштааго · помль҆чи ти по-
3056225 нѣ то о̑управи · и҅ пѫтемь҆ миноуѩ и҅ спѣ-
3056226 шѧ ꙗкоже ѥ҆ подоба · и҅ на то придеши и҅ съ-
3056227 твориши о̑уста така ꙗ҅ка же рѣхомъ и҅ не
3056228 мь҆ни дръзо сѫште реченоѥ҆ · чловѣколю-
3056229 бь҆цъ҆ бо ѥ҅стъ владꙑка · и҅ добротꙑ ѥ҅го
3056230 даръ бꙑваа҅тъ · дръзо ѥ҅стъ диꙗ҅вол҄емъ
3057101 о̑устомъ о̑уподобь҆ѥ҅на и҅мѣти бѣса · про-
3057102 нꙑрива ѩ҅зꙑка сътворити такъ жде ·
3057103 паче же таи҅нъ приѥ҅мь҆ѭ̑штоу сицѣхъ · и҅
3057104 тоѩ пль҆ти господь҆нѧ прио҅бьштаѭ̑штоу
3057105 сѧ · Се о̑убо помꙑшл҄ꙗѩ бѫди вь҆ н҄ь по силѣ
3057106 своѥи҆ · ктомоу ти о̑убо ни понѣ вь҆зь҆рѣти
3057107 такомоу бꙑвъшоу можетъ · не бо нъ позна-
3057108 ѥ҅тъ о҅бразъ цѣсарь҆скꙑи҆ и҅ вѣстъ христосо꙯-
3057109 ва о҅рѫжиꙗ · и҅мже бꙑстъ побѣжденъ · каꙗ҅
3057110 же то сѫтъ кротость҆ и҅ тихость҆ · не бо нъ ѥ҅-
3057111 гда въ горѣ пристѫпаѭ̑шта ѥ҅го раздра-
3057112 зи и҅ протѧже рѣчь҆ : не знаѥ҅мъ ꙗ҅ко х꙯с ѥ҅стъ
3057113 нъ словесꙑ тѣми о̑устрѣли того о҅тъ крото-
3057114 сти · вь҆зѧ о҅тъ кротости побѣдѫ · то жде
3057115 и тꙑ сътвори · а҅ште видиши чловѣка
3057116 диꙗ҅вола сътворь҆ша сѧ · и҅ придѫшта
3057117 к тебѣ · тако жде и҅ тꙑ о҅долѣи҆ · далъ ти
3057118 ѥ҅стъ власть х꙯с · бꙑти вь҆ н҄ь · противѫ си-
3057119 лѣ своѥ҅и҆ не о̑убои҅ сѧ то слꙑшѧ страхъ бо ѥ҅-
3057120 стъ ѥ҅же вь҆ н҄ь не꙯ бꙑти · глагол҄и о̑убо тако-
3057121 жде вь҆ н҄ь · и҅ бѫдеши въ того такъ · ꙗ҅коже
3057122 и҅ о҅нъ · того ради бол҄ии҆ ѥ҅стъ · и҅же сице
3057123 глагол҄етъ и҅ проричетъ : о҅номоу бо о҅тъ да-
3057124 ра вь҆се · сь҆де же и҅ троудъ твои҆ и҅ потъ · на-
3057125 о̑учи дѫшѫ тварати ти о̑уста о̑устомъ
3057126 христосовамъ подобѧшта сѧ · можетъ
3057127 бо то аште хоштетъ творити · вѣстъ хꙑ-
3057128 трость҆ тѫ а҅ште да нѣстъ лѣнива · и҅ ка-
3057129 ко зиждѫтъ сѧ · така о̑уста рече кꙑи҅ми
3057130 шарꙑ коѥ҅ѭ̑ вештиѭ̑ · не никоѥ҅ѭ̑же ли
3057201 развѣ добротоѭ̑ ѥ҅дноѭ̑ · и҅ кротостиѭ̑ и҅
3057202 сь҆мѣрениѥ҅мъ · Видимꙑ како и҅ диꙗ҅во-
3057203 лꙗ творѣтъ сѧ о̑уста · да не никакоже съ-
3057204 творимъ тацѣхъ · како о̑убо зиждетъ сѧ ·
3057205 клѧтвами · хоулами · заклинаниѥ҅мъ за-
3057206 вистиѭ̑ · ѥ҅гда бо то кто бесѣдоуѥ҅тъ · то
3057207 того ѩ҅зꙑкъ приѥ҅мь҆ѥ҅тъ · како о̑убо про-
3057208 штениѥ҆ прии҅мемъ · паче же какого не
3057209 подъи҅мемъ мѫчениꙗ҆ · пон҄еже ѩ҅зꙑкъ и҅-
3057210 мже съподобь҆ѥ҅ни бꙑхомъ · пль҆ти въкꙋ-
3057211 сити господь҆скꙑ · того позь҆римꙑ диꙗ҅-
3057212 вол҄е бесѣдоуѭ̑шта · да о̑убо не позороуи҅мꙿ ·
3057213 нъ вь҆сѣмъ спѣшении҅мъ и҅мѣмꙑ сѧ · ꙗ҅ко-
3057214 же нао̑учити господа подражати своѥ҅го ·
3057215 а҅ште бо и҆ накажемꙑ то сь҆ мнозѣмь нꙑ о̑у-
3057216 бо пь҆вании҅мъ на сѫдишти поставитъ
3057217 христосовѣ · а҅ште бо не вѣ никꙿтоже сице
3057218 глаголати · то и҅ сѫдии҆ ѥ҅го не послоушаѥ҅тꙿ ·
3057219 ꙗ҅коже бо ѥ҅гда роуминъ сꙑ лоучитъ сѧ сѫ-
3057220 ди · не послоушаѥ҅тъ о҅тъвѣштаваѭ̑штаꙿ-
3057221 го и҅же не о̑умѣѥ҅тъ тако бесѣдовати · та-
3057222 коже ї х꙯с · а҅ште да не по того о҅бразоу глаго-
3057223 л҄еши · не послоушаѥ҅тъ тебе ни вънь҆метъ ·
3057224 навꙑкнѣмъ о̑убо тако глаголати · ꙗ҅ко-
3057225 же ѥ҅стъ о҅бꙑклъ ц꙯ръ нашъ послоушати ·
3057226 поспѣшимꙑ того подражати ѩ҅зꙑка ·
3057227 а҅ште и҅ въ желѣтвѫ въпадеши · блюди
3057228 да ти не съвратитъ о̑устъ печаль҆ноѥ҆ мѫ-
3057229 чениѥ҆ · нъ да глагол҄еши а҅кꙑ х꙯с · жалова
3057230 бо и҅ тъ по лазарѣ и҅ їю̑дѣ · а҅ште бо и҅ въ боꙗ҅знꙿ ·
3058101 въпадеши · въспꙑтаи и҅ тꙑ тако глагола-
3058102 ти пакꙑ ꙗ҅коже и҅ тъ · въпаде бо и҅ тъ въ
3058103 страхъ тебе ради по словесъноуо̑умоу строю̑ ·
3058104 рь҆ци и҅ тꙑ о҅баче не ꙗ҅коже а҅зъ хоштѫ · нъ ꙗ҅-
3058105 коже тꙑ · а҅ште и҅ плачеши просль҆зи тихо ·
3058106 ꙗ҅коже и҅ тъ · а҅ште и҅ въ напасти въпадеши ·
3058107 не бо нъ и҅ въ напастехъ бꙑваѥ҆ · и҅ печаль҆нъ и
3058108 глагол҄етъ · прискръбь҆на ѥ҅стъ доуша моꙗ҆
3058109 до сьмрь҆ти · и҅ вь҆сѧ ти о̑указꙑ дастъ · да хра-
3058110 ниши тꙑ мѣрꙑ · и҅ данааго ти правь҆ѥ҅ни-
3058111 ꙗ расказиши · сице възможеши о̑уста и҅-
3058112 мѣти · подобь҆на о҅ного о̑устомъ · сице по
3058113 земи ходѧ горѣ сѣдѧштааго ѩ҅зꙑкъ нꙑ по꙯-
3058114 кажеши · подобь҆нꙑ мѣрꙑ хранѧ ѥ҅же въ
3058115 скрь҆би въ гнѣвѣ · въ желѣтвѣ въ троудѣ ·
3058116 колико ѥ҅стъ въ васъ помꙑшлꙗѭ̑ште ѥ҅го
3058117 о҅бразъ видѣти · тъчь҆ѭ̑ нъ і бꙑти вь҆ н҄ь
3058118 моштъно ѥ҅стъ а҅ште подвижемъ сѧ · не о҅тъ-
3058119 тѧзаи҅мъ сѧ о̑убо · не толь҆ма приѥ҅мь҆ѥ҅тъ
3058120 о̑уста пророчь҆ска · ꙗ҅коже кротъкꙑи҅хъ и҅ ти-
3058121 хꙑи҅хъ чловѣкъ · мнози бо ми рекѫтъ рече :
3058122 и҅менемь твои҅мъ прорицахомъ · и҅ рекѫ и҅
3058123 мъ не вѣдѣ васъ · м҄ѡѵсии҅но же пон҄еже кро-
3058124 тъкъ бѣ и҅ тихъ · чловѣкъ бо мѡѵ̈сии ре-
3058125 че : кротчаи҆ паче вь҆сѣхъ чловѣкъ · и҅же
3058126 на земи · тако приѥ҅млꙗа҅ше сѧ и҅ любь҆ꙗ҅ше ·
3058127 ꙗ҅коже решти лицемъ къ лицоу · и҅ о̑устꙑ
3058128 къ о̑устомъ глаголаа҅ше · ꙗ҅коже дроугъ къ
3058129 своѥ҅моу дроугоу · не запрѣштаѥ҅ши ли нꙑ-
3058130 нꙗ бѣсомъ · нъ запрѣтиши тъгда родь҆ствꙋ
3058201 о҅гн҄ьноуо̑умоу · а҅ште и҅маши о̑устомъ х꙯совомъ
3058202 о̑уста подобьна · въспрѣтиши бездь҆нѣ о҅гн҄ь-
3058203 нѣи · и҅ речеши о̑умль҆кни о҅брати сѧ · и҅ съ мно-
3058204 зѣмъ пꙿвании҅мъ на небо вь҆зидеши · и҅ насꙑ-
3058205 тиши сѧ цѣсарь҆ства · ѥ҅гоже бѫди вь҆сѣмъ
3058206 намъ полоучити · благодѣтиѭ̑ и҅ чловѣколю-
3058207 биѥ҅мъ г꙯а нашего і꙯̈са х꙯са · с н҄имже о҅тꙿцоу слава
3058208 коупꙿно съ свѧтꙑи҅мъ д꙯хомь҆ · вь҆ вѣкꙑ вѣкомь а҅ми꙯н ⁘
3058210 їѡ̑а҅нꙿна а꙯҅рхие҅ппа златоо̑устааго слово въ великꙑи҆ въ-
3058211 торникъ · и҅ о҅ събрании҆ съборъ на г꙯а · и҅ г꙯лаахѫ что сътво-
3058212 римъ ⁘
3058213 Приподобѧтъ сѧ цръквьнии҆ кръмьѥ҅ници ·
3058214 дѣтехъ и҅же млѣко по вь҆сѧ дь҆ни · пишти
3058215 себѣ о҅тъ матера съса съсѫтъ и҅ присно просѧ-
3058216 тъ · приподобихомъ же и҅ мꙑ сѧ матери о̑убо꙯-
3058217 зѣи҆ · не и҅мѫшти гладомь҆ млѣка · нъ въспрѧ-
3058218 тавъшѫ млѣчънꙑи҅мъ пѫти · и҅ ꙗ҅ко аште
3058219 кто видитъ матере чѧдолюбѫ млѣка не и҅-
3058220 мѫштѫ · и҅ своѥ҆ чѧдо видѧшти плачѫште ·
3058221 и҅ подадѫштѫ съсъ · да не надои҆ дѣтишта ·
3058222 нъ да о҅тъ плача о̑уставитъ · тако же и҅ насъ
3058223 видите · тако жде и҅ насъ видите страждѫ-
3058224 штъ то жде · и҅ творѧштъ тако жде · не бо нъ
3058225 и҅ мꙑ · видѧште новꙑи҆ съборъ · цръквънꙑѩ҆
3058226 дѣти о҅крь҆сть҆ стоѩ҅штѧ · и҅ чаѭ̑ште словесъ-
3058227 наа҅го без ль҆сти млѣка словеси · съсъ о̑ума сво꙯-
3058228 ѥ҅го даѥ҅мъ · не да накръмимꙑ и҅хъ · о̑убози
3058229 бо ѥсмъ и҅ ништи словесꙑ · нъ да любь҆ве и҅ знои҆
3058230 прѣставимъ · Нъ и҅дѣте вь҆злюбь҆ѥ҅нии҆
3059101 къ е҅ѵа҅гг҄елии҅скоу проповѣданию̑ притече-
3059102 мъ · да видимъ ѥ҅же на господа жидове творѧ-
3059103 тъ лаа҅ниѥ · събрашѧ бо рече жидове съборъ ·
3059104 и҅ глаголаа҅хѫ что сътворимъ · се намъ е҅ѵа҅гг҄е-
3059105 листъ їѡ̑а҅ннъ нꙑнꙗ бесѣдова : а҅ште бо и҅ о̑у-
3059106 стꙑ намъ нꙑнꙗ не бесѣдоуѥ · о҅баче доухо-
3059107 мъ въ стоѩ҅штии҅хъ слоухꙑ вь҆пиѥтъ · събра-
3059108 шѧ бо рече съборъ и҅ глаголаа҅хѫ что сътворимꙿ
3059109 добро събърашѧ · нъ зълъ съборъ · не на любь҆ве
3059110 нъ на сваръ · не на миръ и҅дѫште нъ на рать҆
3059111 о҅стрѧште сѧ · събрашѧ съборъ да не бога сла-
3059112 вѧтъ · нъ да христосоу бечь҆стиѥ сътворѧтꙿ ·
3059113 събърашѧ съборъ да не вѣрѫ съзиждѫтъ ·
3059114 нъ да ѫ҅гълънꙑи камень҆ сънорѧтъ · събра-
3059115 шѧ съборъ да не погꙑбъшѧѩ о҅вь҆цѧ въ породѣ
3059116 затворѧтъ · нъ да пастоуха о̑убивъше па-
3059117 ствѫ ражденѫтъ · събърашѧ съборъ · да не
3059118 а҅кꙑ снѣгъ сиꙗ҅ѭ̑штааго сѧ бисъра прии҅мѫ-
3059119 тъ · нъ да свѣтълꙑи҆ камень҆ ꙗ҅коже мь҆нѣшѧ ·
3059120 невѣрь҆ствии҅мъ о҅тъмѧтъ · събърашѧ събо-
3059121 ръ · да не о҅тъ винограда сладъкоѥ҆ о҅бь҆ѥ҅мь҆ѭ̑-
3059122 тъ грозновиѥ҆ · нъ да и҅стинънꙑи҆ виноградꙿ
3059123 на дѫбоу кръста разбивъше · себѣ си лозѫ
3059124 пагоубꙑ сътворѧтъ · намъ же лозѫ съпасениа
3059125 о̑уготовѧтъ · ѡ̑ съборе диꙗ҅воломъ на хри-
3059126 стоса събъранꙑи҆ · ѡ̑ сьвѣте зълоби и҅спль-
3059127 н҄енъ · ѡ̑ съборе влъкъ паче кръвиѭ̑ питомо꙯-
3059128 мъ · некли чловѣкомъ богонось҆цемъ · чꙿто
3059129 глагол҄ѫ о҅ вль҆цѣхъ некротъкꙑи҅хъ · нъ и҅ ль҆-
3059130 въ некротъкꙑи҅хъ горь҆шии҆ · ль҆ви бо даниїла
3059201 ничсоже не видѣвъше знамениꙗ҆ · нъ мѫжа
3059202 видѣвъше и҅ добрости ѥ҅го · почътъше о̑у-
3059203 ста своꙗ о҅бѧзашѧ · а҅ жидове толика и҅ тако-
3059204 ва чоудеса видѣвъше · паче о҅тъ зависти на
3059205 о̑убии҅ство притварѣа҅хѫ сѧ · чꙿто же глаголаꙿ-
3059206 хѫ : чꙿто сътворимъ · ѥ҅ша и҅ не събрали събо-
3059207 ра · ѥ҅ша и҅ сице не бесѣдовали · ꙗ҅роу тоу грѣ-
3059208 ховь҆нѣи зълоби прѣсталъ коньцъ · нъ съ-
3059209 брашѧ съборъ и҅ глаголаа҅хѫ что сътворимъ ·
3059210 ѡ̑ гнѫсь҆ноѥ҆ питаноѥ҆ о̑устроѥ҅ниѥ҆ · ѡ̑ сте-
3059211 наниѥ и҅ жел҄е · завистиѭ̑ бꙑваѭ̑штиꙗ҆ ·
3059212 ѡ̑ плачоу и҅ бь҆ѥ҅нию̑ не на добро бꙑваѭ̑-
3059213 штоу · ни рах҄ии҅л҄ь плачѫшти чѧдъ свои҅хъ
3059214 сице въстена · что сътворимъ · ѥ҅гда бѣ не-
3059215 богъмъ радовати сѧ · ѥ҅гда бѣ веселити сѧ ·
3059216 и҅ дь҆нь҆ славь҆нъ творити · ꙗ҅ко мрь҆твии҆ въ-
3059217 скръсошѧ · ꙗ҅ко жизнь҆ ꙗ҅ви сѧ · ꙗ҅ко съмрь҆ть҆
3059218 разорена бꙑстъ · ꙗ҅ко бѣсовъ множь҆ство
3059319 пропѧто бꙑстъ · ꙗ҅ко чловѣчь҆ство проште-
3059320 но бꙑстъ · ꙗ҅ко мрь҆твꙑи҅мъ въскрьсениѥ
3059221 вь҆сѣмъ проповѣдано бꙑстъ · нꙑн҄ꙗ же о҅
3059222 селицѣ добрѣ не радоуѭ̑тъ сѧ · но плачѫтъ
3059223 сѧ · и҅ толика добра винь҆ника погоубити
3059224 мꙑслѧтъ · и҅ глагол҄ѫтъ чꙿто сътворимъ ·
3059225 не и҅ного бѣ ничꙿсоже и҅звѣштати · нъ тъ-
3059226 чь҆ѭ̑ ꙗ҅ко покаꙗ҅въше сѧ о҅братимъ · и҅ то-
3059227 моу припадъше вѣроуи҅мъ · чꙿто бо бꙑшѧ
3059228 и҅но глаголали покаꙗ҅въше сѧ · нъ се чꙿто съ-
3059229 творимъ ꙗ҅ко завѣтъ божии҆ прѣстѫпихо-
3059230 мъ · ꙗко закона данааго намъ не съхрани-
3060101 хомъ · ѥ҅же глагол҄етъ намъ : Пророка въста-
3060102 витъ вамъ г꙯ъ б꙯ъ о҅тъ братиѩ вашеѩ҆ а҅кꙑ
3060103 мене · того послоушаи҅те о҅ всемъ ѥ҅же заповѣ-
3060104 стъ вамъ · нꙑнꙗ же не на покаа҅ниꙗ глагол҄ѫ-
3060105 тъ чꙿто сътворимъ · нъ что сътворимъ · како꙯
3060106 о̑уморимъ како о̑уморимъ правь҆дивааго ·
3060107 ѡ̑ и҅здраи҅лю без оума и · и҅ ли того не слоуша ·
3060108 невинь҆на и҅ нен꙯е꙯правь҆дь҆на не о̑убии҆ · не гонѣ-
3060109 шѧ ти прь҆вꙑи҅хъ пророкъ крь҆ви ·
3060110 ѩ҅же и҅ досели кричѧтъ къ богоу · о҅ть҆ н҄его мь-
3060111 штениꙗ чаѭ̑ште · нъ и҅ нꙑнꙗ о҅нꙑ кръви
3060112 приложивъ · без винꙑ правь҆дивааго крь҆вь҆
3060113 пролиꙗти хотѧ · глагол҄еши чꙿто сътворимꙿ ·
3060114 ѡ̑ веле о̑умъ без оума и҅ сь҆вѣтъ · и҅ несьвѣ-
3060115 штаниꙗ пль҆ть · четврь҆тодьнънꙑи҆ о҅жи
3060116 мрь҆твъ бꙑвъ · и҅ ѫ҅зꙑ грѣховь҆нꙑи҅хъ ра-
3060117 стрь҆заа҅хѫ сѧ · а҅ о҅ни лѫками на о̑убиѥ҅ниѥ
3060118 на н҄ь творахѫ сѧ · ѥ҅гда и҅мъ бѣ лѣпо о҅брати-
3060119 въше слово глаголати : чꙿто сътворимъ ꙗ҅ко꙯
3060120 с꙯тааго о̑укорихомъ · ꙗ҅ко божию сꙑноу вѣ-
3060121 рꙑ не ѩ҅хомъ · что сътворимъ · пѣготивꙑ-
3060122 мъ пѣготꙑ а҅кꙑ лопатоѭ̑ словесемь҆ сь҆брꙑ-
3060123 са ти томоу вѣрꙑ не ѩ҅хомъ · слѣпꙑ родивъ-
3060124 шѧ сѧ тѣмь҆ прозь҆рѣвъшѧ видѣхомъ ·
3060125 и҅ томоу вѣрꙑ не ѩ҅хомъ҆ · чꙿто сътворимъ пѧ-
3060126 тиѭ̑ хлѣбъ пѧть҆ тꙑсѫштъ насꙑтивъшꙋ
3060127 въ поустꙑн҄и · ти томоу вѣрꙑ не ѩ҅хомь҆ ·
3060128 чꙿто сътворимъ и҅сточникъ крь҆ви подраго-
3060129 мъ ризънꙑи҅мъ и҅цѣли и҆ · томоу вѣрꙑ не
3060130 ѩ҅хомь҆ · что сътворимъ раслабь҆ѥ҅наа҅го на о҅дрѣ
3060201 носима · три десѧти и҅ о҅смь҆ лѣтъ · коупꙿно съ
3060202 жизниѭ сице недѫгꙑ и҅мѣѭ̑шта · слове-
3060203 семь҆ и҅цѣли · ти томоу вѣрꙑ не ѩ҅хомъ · чꙿто
3060204 сътворимъ · по мороу ѥ҅го и҅дѫшта а҅кꙑ по
3060205 земи видѣхомъ · и̑ великꙑи҅хъ вѣтръ
3060206 вѣа҅ниꙗ · и҅ мѧтежѧ великꙑ · доухомъ
3060207 рѫкꙑ о̑уставивъшѧ и҅ томоу вѣрꙑ не ѩ҅хо-
3060208 мь҆ · нъ глаголаахѫ что сътворимъ · не на
3060209 покаꙗ҅ниѥ нъ зълодѣꙗ҅ниѥ · н҄ива и҅хꙿ
3060210 мрътвꙑѩ живꙑ а҅кꙑ класꙑ красънꙑѩ
3060211 и҅ зь҆рѣлꙑ бес троуда и҅зь҆расти · а҅ о҅ни сте-
3060212 наахѫ · и҅ли ѥ҅же сѣа҅сте ѡ̑ жидове · того не
3060213 пожѧсте · и҅ли кто о҅тъ васъ прии҅мъ госпо-
3060214 да сътѫжи си · чсо и҅стъштивь҆ше сѧ пла-
3060215 чете сѧ · въс чъто мь҆стити хоштете бого-
3060216 ви · почто мрь҆твꙑи҅мъ · о҅жити ставь҆ꙗ҅ѥ-
3060217 те завистиѭ̑ женоми · почто вѣчнꙑѩ ка-
3060218 пл҄ѧ медомъ текѫштааго и҅сточника разо-
3060219 рити хоштете · да жѧждѫштии не пь҆ѭ̑-
3060220 тъ · почто воли вашѧ и҅збиваѥ҅те · врача
3060221 и҅хъ о̑уморити хотѧште · нъ семоу вьсемоу
3060222 вина зълаꙗ зависть҆ · Ѡ зависти · о̑убои҅-
3060223 ствоу родителю · диꙗ҅волꙗ о҅брѣтѣл҄ь ·
3060224 сь҆мрьти старѣи҅шино · ѡ̑ зависти ꙗ҅же
3060225 не тобоѭ̑ зависть҆лив꙯ꙑ꙯мъ жити дастъ · и҅ ї-
3060226 мѣѭ̑штии҅хъ тѧ велми мѫчѧште · ѡ̑ за-
3060227 висти любꙿви вражда · мироу сѫпостатъ ·
3060228 ѡ̑ зависти бѣсомъ о̑удворь҆ниче · диꙗ҅вол҄е
3060229 попъраниѥ҆ · тъмь҆нꙑи҆ цвѣте · по тебѣ па-
3060230 сомии҆ · їсоухристосово о̑убитиѥ мꙑслѧтъ ·
3061101 тꙑ и҅спръва а҅дамоу въ породѣ възавидѣ ·
3061102 и҅ сладъкꙑѩ сласти въкоусивъша · горь҆-
3061103 цѣ сь҆мрьти прѣдастъ ѥ҅го съмрьти бо не
3061104 бѣ мироу · нъ тꙑ зависти породи сь҆мрь҆тꙿ ·
3061105 послоухоуѥ҅тъ ми мѫдрости слово глаго-
3061106 л҄етъ ꙗ҅ко богъ съмрьти не сътвори · ни кра-
3061107 соуѥ҅тъ сѧ пагоубѣ жизи · нъ завистиѭ̑
3061108 диꙗ҅вол҄ѫ сь҆мрьть҆ вь҆ниде вь҆ миръ · тꙑ каи҅-
3061109 нꙗ братоо̑убии҅ства бѣлꙑѩ҆ ризꙑ съвлѣче ·
3061110 и҅ лѫкавь҆ствиꙗ о̑убиѥ҅нию̑ ножъ҆ наостри ·
3061111 и҅ того о̑убити нао̑учи · и҅ тоу а҅биѥ҆ небогоу
3061112 трепетати сътвори · тꙑ фараѡ̑соу въ срь҆-
3061113 дци витавъ · новорожденꙑѩ҆ жидовъскꙑ
3061114 дѣти а҅кꙑ трѣвѣ о̑увѧнѫти сътвори ти
3061115 тебѣ о҅ зависти ѥ҅лико добротвори · и҅ чꙿто
3061116 паче на добротворѧштааго подвижеши сѧ ·
3061117 а҅кꙑ сао̑улъ даѵдомъ помагаѩ · а҅ тобоѭ̑ по꙯-
3061118 спѣшаѥ҅мъ · паче сѧ на зависть҆ строꙗ҅ꙗ҅ше ·
3061119 тебе и҅мѣѭ̑ште и҅ꙗ҅ковл҄и о҅троци · драгаꙿго꙯
3061120 и҅ мѫдрааго їѡ̑сифа · въ ть҆мнꙑи҆ е҅гоупꙿтъ
3061121 поустишѧ · и҅ слободьнааго а҅кꙑ роба про-
3061122 дашѧ · а҅ и҅ нꙑ сънъ и҅хъ о̑устраши · свѧтое
3061123 бо и҅мѧ показа христосовоуо̑умоу о҅бразоу
3061124 бꙑти · ѥ҅дꙿнѣми бо на десѧте звѣздъ кла-
3061125 нꙗхѫ сѧ ѥ҅моу · ѥ҅лма їю̑да прѣдавꙑ хри-
3061126 стоса о̑удави сѧ · мꙑ же о̑убо о̑убѣжавъ-
3061127 ше сь҆мрь҆ти родителꙗ зависти · въставъ-
3061128 ше въславимъ надъ вь҆сѣми сѫштааго б꙯а ·
3061129 о҅ христосѣ їсоусѣ бога нашего · нꙑнꙗ и҅ при-
3061130 сно и҅ вь҆ вѣкꙑ вѣкомъ а҅минъ ⁘
3061202 їѡ̑анна а҅рхие҅пискоупа златоо̑устааго слово о҅ блѫдꙿни-
3061203 ци · вь҆ великѫѭ̑ срѣдѫ къ пастѣ ⁘
3061204 На вь҆сѣко врѣмѧ добро и҅ съпасно покаа҅-
3061205 ниѥ · дръжѧштиимъ҆ сѧ ѥ҅го · вь҆ сиѩ же
3061206 паче а҅лчьбънꙑѩ дьни · на о̑успѣхъ бꙑ-
3061207 ваатъ вь҆сѣмъ чловѣкомь · текѫштиї-
3061208 мъ на рѫцѣ ѥ҅моу · нꙑнꙗ о̑убо нашѧ
3061209 доушѧ · тѧжь҆кѫѭ̑ пль҆ть҆ · а҅кꙑ велико
3061210 брѣмѧ съвръгъша · о̑удобь҆ перѫтъ къ тво꙯-
3061211 рьцоу и҅ владꙑцѣ · и свои҅ми грѣхꙑ сами
3061212 сѧ о̑увѣштаваѭ̑тъ · и҅ съгрѣшении҅мъ про꙯-
3061213 стꙑн҄ѧ просѧтъ · о҅тъ чловѣколюбь҆ца сѫ-
3061214 диѩ҆ · благоврѣменьно о̑убо намъ · вьве-
3061215 сти покаанию̑ о̑учителꙗ · блѫдницѫ о҅-
3061216 нѫ · ꙗ҅же о҅бѧ чистѣи҆ нозѣ владꙑцѣ х꙯оу ·
3061217 ꙗ҅же заглади кропл꙯ꙗми слъзъ · написаниѥ
3061218 зълꙑ жизни · ѭ̑же помиловавъ очисти · и҅ о̑у-
3061219 штедривъ о҅мꙑ · Вь҆зидѣмь о̑убо къ е҅ѵа҅-
3061220 гг҄елии҅скоу съказанию̑ · да и҅ христосово
3061221 чловѣколюбь҆ство видимъ · и женъскоу
3061222 пристѫпь҆ѥ҅нию̑ въсчоудимъ сѧ · и҅ навꙑ-
3061223 кнѣмъ҆ о҅тъ н҄еѩ · тако и҅ мꙑ длъжь҆ни ѥ҅смъ
3061224 грѣшь҆нии · притешти къ и҅збавителю ·
3061225 и҅ възъмати о҅тъ н҄его непогон҄ениѥ грѣховъ
3061226 нашихъ · моли нѣкꙿто фарисеи г꙯а да ꙗ҅стъ
3061227 сь҆ н҄имъ и҅ вь҆лѣзъ въ домъ фарисеѡ̑въ вь-
3061228 злеже · видиши ли съшествиꙗ о̑ужасть҆ ·
3061229 видиши ли божиꙗ строꙗ҆ таи҅ноѥ · видиши
3061230 ли чловѣколюбь҆ства лихотъкъ · даѩи҆ пи-
3062101 штѫ вьсеи пль҆ти · и҅ зъванъ на о҅бѣдъ робомъ
3062102 свои҅мъ · не подраживъ сѧ приде к н҄емоу ·
3062103 да зъваниѥ҅мъ покажетъ своѥ҅го съшь҆стви-
3062104 ꙗ вꙑсотѫ · и҅ въ фарисеи҅нѫ хлѣвинѫ при-
3062105 де а҅кꙑ чловѣкъ · вьсе мѣсто и҅спль҆нꙗѩ҅и҆ ·
3062106 да и҅ божии҆ строи҆ и҅ чловѣколюбь҆ствиѥ҆ по-
3062107 кажетъ · и҅ се жена въ градѣ ꙗ҅же бѣ грѣшь҆-
3062108 ніца · разоумѣвъши ꙗ҅ко вь҆злежитъ въ до-
3062109 моу фарисеѡ̑вѣ · принесъши сть҆клѣни-
3062110 цѫ благовон҄ьнꙑ масти · и҅ ставши зади
3062111 при ногоу ѥ҅го · плачѫшти сѧ начѧтъ мо-
3062112 чити нозѣ ѥ҅го сль҆зами · и҅ власꙑ главꙑ
3062113 своѥ҅ѩ҆ о҅тираа҅ше · и҅ о҅блобꙑзаа҅ше нозѣ ѥ҅го꙯
3062114 и҅ мазаа҅ше мѵромь҆ · ничсоже глагол҄ѫшти
3062115 ꙗ҅вѣ к н҄емоу · боꙗ҅а꙯҅ше бо сѧ ѥ҅да како слово
3062116 нѣкоѥ҆ скврь҆нь҆но · о҅тъ грѣшь҆ною̑ о̑усть҆-
3062117 ноу ѥ҅ѩ҆ и҅злѣзъ · двигнетъ на н҄ѫ гнѣво-
3062118 мъ сѫдиѭ̑ · нъ мльчѧшти молитвѫ тво-
3062119 рꙗа҅ше · и҅ срь҆дцемь҆ ѥ҅днѣмь и҅сповѣда-
3062120 ниѥ творѣшти · моль҆бѫ приношаа҅ше ѥ҅-
3062121 дꙿномоу срь҆дь҆чь҆наꙗ҆ вѣдѫштоуо̑умоу
3062122 владꙑцѣ · и кꙿ н҄емоу а҅кꙑ къ чловѣколю-
3062123 бь҆цоу въ о̑умѣ вь҆пиꙗ҅ше : дръзохъ при-
3062124 стѫпити к тебѣ господи · твоѥ҅ѩ дѣлꙗ
3062125 матере и҅ дѣвицѧ · ꙗ҅коже тꙑ ѥ҅динъ вѣ-
3062126 си творь҆цъ и҅ богъ · тоѩ о̑убо дѣл҄ьма тво-
3062127 ѥ҅ѩ беспосагаѩ матере и҅ дѣвицѧ · милоу-
3062128 и҅ мѧ блѫдницѫ · даждъ ми мои҅хъ съгрѣ-
3062129 шении҆ проштениѥ · о҅ноѩ҆ дѣл҄ьма дѣвъ-
3062130 ства · моѥ блѫждениѥ прости · помилоуи мѩ
3062201 чловѣколюбь҆че плачѫштѫ · ѥ҅ѩ҅же сь лѣпо-
3062202 тꙑ ненавидѣа҅ше смѣѭ̑штѧ сѧ зь҆лѣ · поми-
3062203 лоуи҆ стен҄ѫштѫ вь҆сеѭ̑ доушеѭ̑ · ѥ҅ѩ҅же сь҆ лѣ-
3062204 потꙑ от꙯враштааше с꙯ѧ꙯ о̑утварѣѭ̑штѩ си тѣло꙯ ·
3062205 на пагоубѫ и҅ прѣль҆штениѥ многомъ · ми-
3062206 лоуи пленицѧ ѩ҅же бѣ самъ сътворилъ на лѣ-
3062207 потѫ моѥи главѣ · а҅ а҅зъ ѩ на пагоубѫ своѥ҅-
3062208 и доуши о̑утварѣꙿхъ · прии҅ми мѵро се ꙗ҅ко
3062209 мѵро небесъноѥ · ти покрꙑи҅ ми жизни
3062210 скврьнѫ · прии҅ми мѵро се ти доуховь҆ноѥ҆
3062211 таи҅но ми подаждъ · и҅сточꙿниче добрꙑи҆хꙿ ·
3062212 мене о҅скврь҆н҄ьшѫ сѧ о҅мꙑи҆ · врачоу вь҆се-
3062213 могꙑи҆ · и҅цѣли многꙑ о҅тъ диꙗ҅вола прии҅-
3062214 мꙿшѫ ранꙑ · о҅строужи ми доушѧ грѣховъ-
3062215 нꙑѩ пѣготꙑ · ꙗ҅коже о҅строуга вѣрнааго꙯
3062216 пѣготива прокоудѫ тѣлеси · и҅с꙯о꙯уши мои҅хъ
3062217 безаконии҆ и҅сточьникъ · ꙗ҅коже и҅соуши
3062218 подрагомъ крьвоточѧштии҆ рѣкꙑ · поми-
3062219 лоуи҅ мѧ господи сꙑноу давꙑдовъ҆ · ꙗ҅ко-
3062220 же помилова о҅нѫ хананеѭ̑ · не того родоу
3062221 сѫштѫ нъ вѣрь҆нѫ · Сице блѫдници
3062222 вѣрьно таи҆ въ доуши · дѣлꙿница молѧ-
3062223 шти съ сль҆зами · чоуждаа҅хѫ сѧ вь҆си трь҆-
3062224 пѣнию̑ и҅соусовоу · видѣште и кротъко
3062225 трь҆пѧшта · лобъзаниꙗ блѫдьничь҆ска ·
3062226 и҅ дрьжаниꙗ рѫкоу грѣшь҆ноу · фарисеи҅
3062227 же зъвалꙑи҆ ѥ҅го на о҅бѣдъ · таи҆ въ доу-
3062228 шь҆нѣѣмь си дѣльницѣ хоуль҆нꙑ ко-
3062229 ваа҅ше на н҄ь мꙑсли · и҅ съпаса чловѣко-
3062230 любь҆ствиѥ · а҅кꙑ невѣсть҆ зълотворѣаше ·
3063101 глагол҄ѧ вь҆ себѣ си · сии а҅ бꙑ бꙑлъ проро-
3063102 къ разоумѣлъ бꙑ · кака ѥ҅стъ прикасаѭ̑-
3063103 штиꙗ҅ сѧ ѥ҅мъ · ꙗ҅ко грѣшница ѥ҅стъ · не-
3063104 чловѣчь҆скъ бъшь҆ѭ̑ и҅ слѣпъ фарисеѡ̑въ
3063105 съмꙑслъ · нъ что к н҄емоу рече благꙑи҆
3063106 благодѣтел҄ь · симѡне симѡне и҅мамъ
3063107 ти нѣчто решти : слꙑшахъ и҅хъже не и҅зꙿ-
3063108 вѣшта словесъ · разоумѣхъ твоѩ доушѧ
3063109 мꙑсли · вѣдѣ ѥ҅же на о̑умѣ помꙑсли на
3063110 мѧ · да того дѣлꙿма ничтоже тебѣ не и҅звѣ-
3063111 штавшоу · ꙗ҅вѣ о҅тъвѣштаѭ̑ · да о҅тъ мо-
3063112 ѥ҅го о҅ть҆вѣштаниꙗ҆ · о̑увѣси моѥ҅го божь҆-
3063113 ства крѣпость҆ · да о҅тъ мои҅хъ словесъ ра-
3063114 зоумѣѥ҅ши ꙗ҅ко творь҆цъ ѥ҅смъ доушамꙿ
3063115 и҅ срь҆дь҆цемъ сь҆вѣдѣтел҄ь · а҅ште бо проро-
3063116 ка мѧ хоштеши нарицати · и҅ли творь҆ца
3063117 пророкомь҆ · видимааго тобоѭ̑ а҅кꙑ чловѣ-
3063118 ка · ꙗ҅коже хоштеши тако вѣроуи҆ ·
3063119 Симѡне симѡне и҅мамъ ти нѣшто решти :
3063120 дъва дль҆жника бѣа҅ста · давъшꙋ заимꙿ
3063121 нѣкомоу · ѥ҅динъ длъжь҆нъ пѧтиѭ̑ сътъ
3063122 сь҆ребрь҆никъ · а҅ дроугꙑи пѧтиѭ̑ десѧтъ ·
3063123 не и҅мѫштема же и҅ма въздати · о҅бѣма
3063124 о҅тъда · которꙑи ѥ҅ю̑ паче вь҆злюбитꙑ и҆ ·
3063125 о҅тъвѣштавъ же сим҄ѡнъ рече : мь҆н҄ѫ о̑у-
3063126 бо ꙗ҅ко ѥ҅моуже множаѥ о҅тъданиꙗ҆ · рече
3063127 к н҄емоу съпасъ : прѣмь҆ сѫдил꙯ъ꙯ ѥ꙯҅с꙯і꙯ · и҅ тꙑ длъ-
3063128 жънъ ми ѥ҅си въ своѥ҅и҆ жизни многꙑ дль҆-
3063129 гꙑ · и҅ тебе праштаѭ̑ ꙗ҅коже и҅ сиѭ̑ · жить-
3063130 нꙑи҅хъ съгрѣшении҆ · и҅ тебе зъвавъша мѧ
3063201 тоу абиѥ послоушахъ · и҅ подъ ѥ҅динѣмъ
3063202 кровомь҆ бꙑхъ · и҅ на ѥ҅дꙿнои ꙗ҅ди не а҅кꙑ
3063203 ништъ · и҅ли скѫдость҆ и҅мѣѩ брашь҆на ·
3063204 нъ а҅кꙑ богатъ сꙑ милость҆ми · приходѧ-
3063205 штии҅хъ покаа҅ниѥ строѩ · и҅ сихъ грѣхъ
3063206 праштаѩ · почто клевештеши о҅ моѥмъ съ-
3063207 шествии · почто ли зълобиши моѥ чловѣ-
3063208 колюбь҆ствиѥ · ѥ҅гоже прѣжде тꙑ сѧ на-
3063209 сꙑти · почто много ꙋ҅ и҅нѣхъ рѣчноуѥ҅ши ·
3063210 о̑у мене чистинꙑ · ѭ҅же а҅ште ти покажѫ
3063211 нꙑнꙗ · не соул҄е ти ѥ҅стъ · почто мѣриши мо-
3063212 ѭ̑ добротѫ · ѥ҅ѩ҅же ти по скѫдоу бꙑстъ ·
3063213 и҅ о҅бративъ сѧ къ женѣ симонови рече : види-
3063214 ши ли сиѭ̑ женѫ · ѡ̑ чловѣколюбь҆ствиꙗ҆ мно꙯-
3063215 га вꙑсота · ѡ̑ трь҆пѣниꙗ непрѣи҅домоѥ мно꙯-
3063216 жь҆ство · сѫштѫѭ̑ блѫдь҆ницѫ не възъва
3063217 блѫдиницеѭ̑ нъ женоѭ̑ · кротъко бесѣдоуѩ҆
3063218 съкрꙑ неприꙗ҅знина дѣлесе и҅мѧ · ти о҅бь҆-
3063219 штеѥ ѥ҅сть҆ствоу нарече и҅мѧ · видиши ли сь҆-
3063220 ѭ̑ женѫ · ѭ̑же видѣхъ прѣжде божь҆ства
3063221 о҅чима · ꙗ҅же незъвана приде къ намъ · ꙗ҅же
3063222 прь҆воѥ бесрамиѥ сътвори · бесрамиѥ добро꙯ ·
3063223 ꙗ҅же вь҆ лѣпо врѣмѧ · жизнь҆ноѥ показа бе-
3063224 срамиѥ҆ · ѭ̑же тꙑ о҅глагола по н҄еже приде
3063225 къ жизни · и҅ не дрьзнѫвъши а҅кꙑ без ли-
3063226 ца прѣдь҆ лицемъ стати · нъ зади криѭ̑-
3063227 шти сѧ · и҅ прь҆вѫѭ̑ жизниѭ̑ себѣ си о҅бличе-
3063228 ниѥ҆ бꙑваѭ̑шти · Вънидохъ въ домъ тво꙯и҆ ·
3063229 водꙑ на нозѣ ми не пода · а҅ си сльзами на-
3063230 мочи нозѣ и҅ власꙑ главꙑ си о҅ть҆ре · ѥ҅ю̑же
3064101 не о҅мочи ногоу вль҆нами море · си сль҆зами
3064102 о҅мочи · и҆ лобꙑзании҆ молит꙯ь꙯ · коли ѥ҅си видѣ-
3064103 лъ сице женѫ · своѩ власꙑ брꙑсало сътворь-
3064104 шоу · ꙗ҅коже си мои҅ма ногама сътвори · цѣло-
3064105 ваниꙗ҅ ми не да · а҅цѣ прѣмь҆дивъ сꙑ · зъва-
3064106 въ нꙑ на о҅бѣдъ · прѣжде и҅злѣсти ти цѣ-
3064107 ловати мѧ · и҅ чь҆сть҆ вь҆ вь҆сѣхъ сътворити
3064108 Нъ тꙑ сего не сътвори · нъ си по кои҆ вь҆лѣзе въ
3064109 домъ твои҆ · не прѣста лобꙑзаѭ̑шти нозѣ
3064110 мои҆ · Виждъ ѥ҅ѩ҆ несꙑтѫѭ̑ любьве · ти о̑у-
3064111 мѧчи си хоулол҄юбивꙑи о̑умъ · вь҆зь҆ри на н҄ѫ
3064112 и҅ съмотри ѭ̑ плачѫштѫ · да и҅ тꙑ възлюби-
3064113 ши ѥ҅ѩже вь҆зненавидѣ без оума · масломъ
3064114 главꙑ ми не помаза · а си мѵромъ нозѣ ми
3064115 помаза · ѥ҅гож꙯е꙯ дѣлꙗ глагол҄ѫ ти : о҅тъпоуштаѭ̑-
3064116 тъ сѧ грѣси ѥ҅и҆ мнозии҆ · томоу богови наше-
3064117 моу слава и҅ дръжава съ о҅тꙿцемь и҅ съ свѧтꙑ-
3064118 мъ доухомь҆ · нꙑнꙗ и҅ присно и҅ вь҆ вѣкꙑ
3064119 вѣкомъ а҅мин ⁘
3064122 їѡ̑а҅нна а꙯҅рхие҅ппа златоо̑устааго слово вь҆ великѫ
3064123 срѣдѫ · о҅ зависти ѥ҅же въ е҅ѵа҅гг҄елии҆ речено · и҅злѣзъ-
3064124 ше фарисеи съвѣтъ сътворишѧ на і꙯̈са · да ѥ҅го и҅згоубѧт ⁘
3064125 Елико васꙿ илиини о̑ученици ѥ҅сте ѥ҅же о̑у-
3064126 богꙑѩ трепезꙑ въдовичѧ не похоули ·
3064127 о̑у насъ витаи҅те · сица же бо и҅ о̑у насъ сло-
3064128 весꙑ хоуда и҅ о̑уготовь҆ѥ҅на трепеза · ѥ҅ди-
3064129 нъ хлѣбъ сѣѭ̑шти на себѣ · не ѥ҅гоже жръ-
3064130 нви съмлѣшѧ · и҅ рѫцѣ о̑умѣсиста и҅ о҅гн҄ь съ-
3064201 връши · нъ ѥ҅гоже дѣвица без-д-рала и҅ бе сѣме-
3064202 не просвѣсти · и҅ кръстъ съзори · и҅ о҅ть҆ць съвръ-
3064203 ши · и҅ в꙯і кошъ а҅постолъ объмашѧ · сего хлѣба
3064204 мариꙗ роди · а҅ црь҆кꙑ приѩ҆ · и҅ по вь҆сѧ дь҆ни на-
3064205 ми ꙗ҅домъ ѥ҅стъ · и҅ не конь҆чаѥ҅тъ сѧ · сии҆ ва-
3064206 мъ хлѣбъ на хоудѣи҆ своѥ҅и трепезѣ положивꙿ ·
3064207 хотѣх꙯҆ мльчании҅мъ ѩ҅зꙑка си съсѫдъ съжѧ-
3064208 ти · не босварь҆нꙑи҅хъ жидовъ · на съпаса ра-
3064209 ждизаѥ҅мо зълоѥ҆ лиꙗ҅ниѥ҆ · и҅ камени глагола-
3064210 ти ноуждѫ творитъ · чꙿто бо нꙑнꙗчоу слꙑша-
3064211 хомъ · и҅злѣзъше фарисеи҆ сь҆вѣтъ с꙯творишѧ ·
3064212 на їсоуса да ѥ҅го и҅згоубѧтъ · да чꙿто винꙑ ѥ҅ѩ҅-
3064213 же дѣлъ҆ма хотѧтꙑ и҆ и҅згоубити · ꙗ҅ко вь҆ дь҆-
3064214 нь҆ сѫботънꙑи҆ чловѣка и҅цѣли · и҅ празнѫ
3064215 и҅ соухѫ рѫкѫ вь҆ праздь҆нъ дь҆нь҆ на дѣло про-
3064216 сть҆рѣ · ѡ̑ле н꙯е꙯чоувъство жидовъско · не разоу-
3064217 мѣѭ̑штии҅хъ · ꙗ҅ко ѥ҅стъ лѣпо · ꙗ҅же въ поро꙯-
3064218 дѣ · рѫка деснаꙗ҅ а҅дамова рѫка прикоснѫ
3064219 сѧ дрѣвѣ · и҅ прѣстѫпь҆ѥ҅нии҅мъ о̑усъхнѫ ·
3064220 тои҆ пакꙑ глинънꙑи҅мъ брьниѥ҅мъ грь҆нь҆-
3064221 чаремъ сътворенѣ бꙑти · и҅ли ꙗ҅ко лѣпо ѥ҅стъ
3064222 диꙗ҅воломъ и҅ безбожь҆нꙑи҅хъ капиштъ ·
3064223 крь҆ви пролиꙗ҅ниѥ и҅ о҅скврь҆навь҆ѥ҅на · свѣ-
3064224 тла на небо прострѣти сѧ · нъ печаль҆но и҅
3064225 мъ ѥ҅стъ · ꙗ҅ко на благодѣа҅ниѥ҆ чловѣкомꙿ ·
3064226 и҅ на съпасениѥ҆ доушамъ приде · и҅ праздь҆-
3064227 нъствоу сѫботь҆ноуо̑умоу о҅тъмь҆штаѭ̑тꙿ ·
3064228 а҅ чоудодѣа҅нию̑ съпаса не разоумѣѭ̑тъ ·
3064229 почто о̑убо паче ѡ̑ фарисеи҆ не печаасте сѧ
3064230 о҅ себѣ · и҅ли почто не сь҆вѣштаваа҅сте сѧ на ма-
3065101 насиѭ̑ ѥ҅гда и҅саи҆ѭ̑ пилоѭ̑ прѣтирааше · ѥ҅-
3065102 гда сꙑнъ ми вѣта не сътвористе на їрода ·
3065103 младеништѧ без оума и҅ матерь бес чѧдъ съ-
3065104 твори · ѥ҅гда бѣа҅ше видѣти а҅кꙑ класꙑ
3065105 зь҆рѣлꙑ младеништѧ · ѥ҅динѣмъ желѣзо-
3065106 мъ и҅сѣченꙑ лежѧштѧ · не ю̑ ѥ҅ште съзрь҆на
3065107 срь҆дьчнааго тврь҆да и҅мѣѭ̑ште · ни цвѣта
3065108 клась҆нааго и҅змѣнивъше · нъ ѥ҅дꙿначе въ
3065109 младь҆нѣи҆ и҅ млѣчьнѣи҆ пишти сѫште ·
3065110 лютомь гнѣвомъ града и҅родомъ биѥ҅мꙑ ·
3065111 ѥ҅гда кричава и҅ трь҆заниꙗ мѫжь҆ и҅ женъ · въ
3065112 градьнꙑи҅хъ сть҆гдахъ и҅ междахъ · и҅ о҅тꙿце-
3065113 мъ и҅ матеремь҆ простовласомъ сѫштемъ ·
3065114 и҅ зѣло жалѧштемъ о҅ младꙑи҅хъ чѧдѣхъ
3065115 и҅сѣчении҆ · ѥ҅гда младеништъ крьвиѭ̑ ви-
3065116 ѳлеѥ҅мъ багъримъ бѣѣше · и҅ младъ грознь҆-
3065117 въ мьстъ младъ · съ родител҄ь топлами сль҆-
3065118 зами мѣсимъ бѣа҅ше · ѥ҅гда личеса о҅тьць҆
3065119 плачемъ прѣмѣнила сѧ бѣа҅хѫ · и҅ матере-
3065120 мъ срь҆дь҆ца болѣзниѭ̑ сь҆виваа҅хѫ сѧ · ѥ҅гда
3065121 въ матерехъ прь҆сехъ · доухъ тѫжааше болѣ-
3065122 зниѭ̑ пригвожденъ · ноздрьми не по чинꙋ
3065123 и҅схождаа҅ше · ѥ҅гда о҅тцемъ и҅ матеремъ · исто-
3065124 чьницѣхъ водънꙑи҅хъ · прикладаѥ҅ма бѣꙿ-
3065125 хѫ о҅чеса · и҅ а҅кꙑ сь҆ребро слъзꙑ вь҆рѧштѧ ка-
3065126 паа҅хѫ по ланитама на земь҆ѭ̑ · ѥ҅гда вла-
3065127 си жень҆сти ногтꙑ зѧбоми бѣа҅хѫ · печа-
3065128 ли рѫгъ творѣа҅хѫ · нъ о҅пакꙑ мꙑслѧште
3065129 о҅пакꙑ творите · и҅ ꙗ҅же бѣ лѣпо крꙑти пле-
3065130 ницѧ · тѣми о̑убити о̑убои҅цъ и҅ достои҅нꙑѩ
3065201 сь҆мрь҆ти не о̑убиваѥ҅те · нъ безвинънꙑѩ
3065202 и҅ правь҆дивꙑѩ҆ мѫчите · зан҄е глагол҄ѫ-
3065203 штоу : безвинь҆на и҅ правь҆дива не о̑убии҆ ·
3065204 ѡ̑ чине бесчинь҆нъ · ѡ̑ законе безаконнъ ·
3065205 о҅тъ диꙗ҅вола поуштаѥ҅мъ бѣсꙑ пишемъ ·
3065206 и҅ жидꙑ до нꙑнꙗшь҆нꙗго хран҄имъ · кꙑи҆
3065207 сицъ законъ о̑убои҅цѧ поуштати · и꙯҆ ѥ҅же о̑у-
3065208 биѥ҅нꙑи҅мъ жизнь҆ даѥ҅тъ · того погоуби-
3065209 ти · вараа҅ввѫ бо въ разбои и҅мъше дръжа-
3065210 шѧ · и҅ молꙗа҅хѫ пилата поустити и҆ · а҅ исꙋ-
3065211 са ѥ҅же диꙗ҅воломъ и҅збиѥ҅нꙑѩ о҅живи · прѣ-
3065212 дашѧ на распѧтиѥ҆ · и҅ їзлѣзъше рече фа-
3065213 рисеи҆ сь҆вѣтъ сътворишѧ на їсоуса да и по-
3065214 гоубѧтъ · ѡ̑ веле о̑умъ безоумь҆ꙗ · и҅ сь҆вѣ-
3065215 тъ %несьвѣтъ% несь҆вѣть҆ства пльнъ · и҅сточꙿ-
3065216 никъ благꙑи҅хъ · рѣками и҅мъ благодѣа҅-
3065217 ниꙗ дастъ · сии҅ же и҅ чрѣпь҆ѭ̑ште благодѣ-
3065218 ть҆ · о̑убои҅ство вь҆ срьдꙿцихъ сь҆бираа҅хѫ ·
3065219 ѥ҅гда строупꙑ на себѣ и҅мѣѭ̑штеі꙯̈ и҅збꙑ-
3065220 ваа҅хѫ · тъгда о҅ни на тѣлеси строупъ не
3065221 и҅мѣѭ̑ште завистиѭ̑ стрѣчеми срьдꙿци
3065222 болѣа҅хѫ · а҅лꙿчѫшти-и҅-хъ въ поустꙑн҄и · до
3065223 сꙑтости кръмими бѣа҅хѫ · а҅ о҅ни въ гоби-
3065224 нѣ вѣрꙑ · гладомь҆ невѣрь҆ствиꙗ҅ мь҆рѣꙿ-
3065225 хѫ · вода на вино прѣлагаѥ҅ма бѣа҅ше ·
3065226 а҅ о҅ни вина не въкоушивъше · завистиѭ̑ о̑у-
3065227 пивъше-сѧ-зꙑбаа҅хѫ · видѣшѧ крь҆вь точѧ-
3065228 штѧѩ҆ ставь҆ѥ҅нꙑ крь҆вь҆нꙑѩ рѣкꙑ · тоже
3065229 о҅ни рь҆вь҆ностиѭ̑ задъхнѫти сѧ хотѣа҅хѫ ·
3065230 бѣсꙑ и҅мѣѭ̑штиї вь҆ н҄ихъ · бѣсъ праштаѥ҅ми
3066101 и҅змѫдрѣваахѫ · а҅ о҅ни завистиѭ̑ прѣдо-
3066102 лѣеми · паче бѣсънꙑи҅хъ прѣделѣваа҅хѫ ·
3066103 слѣпии о҅чию̑ не и҅мѫште о҅свѣштаа҅хѫ сѧ ·
3066104 а҅ о҅ни и҅мѫште о҅слѣпь҆ꙗ҅хѫ сѧ · глоухꙑ-
3066105 мъ слоухъ о҅тврь҆заѥ҅мъ бѣа҅ше · а҅ о҅нѣхъ
3066106 срь҆дьца о҅жесточена · сьвѣтъ на о̑убиѥ҅ниѥ
3066107 творꙗа҅хѫ · море своѩ вль҆нꙑ съпрѧтаѩ на
3066108 шъствиѥ владꙑцѣ готовь҆ꙗ҅ше сѧ · а҅ о҅нѣ-
3066109 хъ срьдь҆це вль҆нь҆нꙑи҅мъ о̑убои҅чь҆нꙑи҅хъ
3066110 о̑устꙑ пѣнꙗа҅ше · тѧжци вѣтри великѫ
3066111 дꙑханиꙗ҅ силѫ на кротость҆ тишаа҅хѫ · а҅ о҅-
3066112 ни ръвъностиѭ̑ зависти зꙑбь҆ѭ̑ште сѧ ·
3066113 распѧтию̑ зимꙑ поо̑учаа҅хѫ сѧ ·
3066114 ѡ̑ зависти и҅ творѧ сь҆мрь҆ти велми плодънꙑ ·
3066115 кꙑи҆ бо гвоздии сице о҅стръ ꙗ҅коже завистꙿ ·
3066116 и҅мѣѭ̑штоуо̑умоуѥ҅ ѭ̑ срьдь҆це прободетъ ·
3066117 кꙑи҅ ли недѫгъ о҅ зракоу добротѫ прокоу-
3066118 дитъ · ꙗ҅коже зависть҆ добрѣ цвь҆тѫштиї
3066119 цвѣтъ · любь҆ве о̑увѧждаѥ҅тъ · о҅гн҄ь вода
3066120 о̑угаситъ · а҅ зависти тъмами и҅сточь҆ни-
3066121 ци о̑учител҄ь не ставѧтъ · ѥ҅дꙿна о҅сла ръ-
3066122 ждѫ желѣзнѫѭ꙯ о҅цѣститъ · а҅ пѧть҆ камꙑ-
3066123 къ даѵи҅довъ зависти ꙗ҅же вь҆ са паче въста-
3066124 ва · глагол҄ѫтъ сѫшта а҅штера здѣл҄ена · нь҆
3066125 нѣстъ зависти зеленаꙗ҆ · ꙗ҅коже бо чръвь҆
3066126 срь҆дь҆це дѫбоу ꙗ҅дꙑ о̑увѧждаѥ҅тъ · сице
3066127 и҅ зависть҆ срь҆дце и҅мѣѭ̑штаа҅го ѭ҆ · съ
3066128 странꙑ ꙗ҅дѫшти о̑увѧждаѥ҅тъ · и҅ ѥ҅лико
3066129 а҅ште вь҆звѣштаѥ҅мъ вь҆злюбь҆ѥ҅нии҆ о҅ за-
3066130 висти · не ю̑ начѧхомъ глаголати о꙯ зависти ·
3066201 и҅ ѩ҅зꙑци вѣтии · и҅ словеса хꙑтрьцъ · и҅ бесѣ-
3066202 дꙑ о̑учител҄ь · и҅звѣштати не могѫ зъло-
3066203 бꙑ ѥ҅ѩ҅ · съврь҆шениѥ ѥ҅стъ законоу любꙑ сло꙯-
3066204 весе · съврь҆шениѥ же о̑убии҅ствоу прѣль҆сть҆
3066205 зависти · ѡ̑ зависти корабь҆ю̑ гноꙗ пль҆нъ
3066206 некръсть҆нааго · и҅ставь҆ꙗ҅ѩ҆и твои҆ старѣи҅-
3066207 шина ѥ҅стъ диꙗ҅волъ · кръ҆мникъ змиꙗ ·
3066208 а҅ каи҅нъ прѣждъникъ · и҅мѣнии҅це бо ти зъло꙯е҆
3066209 диꙗ҅волъ дастъ · а҅ змиꙗ кръмивъши корабь҆ ·
3066210 а҅дама въ потопъ сь҆мрь҆ти сь҆веде · а҅ каи҅нъ
3066211 прѣждъникъ · пон҄е тебе дѣл҄ьма зависти ·
3066212 прь҆воѥ҅ сиі꙯̈ о̑убои҅ство сътвори · твоѥ ꙗ҅дро ѥ҅стъ
3066213 и҅спрь҆ва · въ породѣ о҅ дрѣвѣси пр꙯ѣ꙯слоушаниꙗ҆ ·
3066214 твоꙗ ѫ҅жа сѫтъ грѣховь҆нии съѫ҅зи · твоѩ
3066215 пленицѧ сѫтъ зависти · и҅ корабь҆чиѩ бѣси ·
3066216 весла ль҆сти · реть҆ · лицемѣрь҆ство · прѣкладꙑ
3066217 зависть҆ливии · ѡ̑ корабь҆ ть҆мами зъла пль҆-
3066218 нъ · а҅ште кто и҅штетъ лицемѣръства тоу о҅-
3066219 брѧштетъ · а҅ште ль҆сти тоу сѧ раждаѥ҅тъ · їжде бо
3066220 зависть҆ · тоу живѫтъ · враждꙑ и҅ свари и҅ прѣ-
3066221 ль҆сти · и҅ пь҆рѧ и҅ о꙯҅глаголан꙯і꙯а словеса · и҅ хоулꙑ и҅ о̑у-
3066222 корениꙗ҆ · и҅ ѥ҅лико а҅ште и҅звѣштаѥ҅мъ · и҅ ли
3066223 а҅ште ѥ҅лико о҅ставимъ · се вь҆се некрь҆стьнъи҆
3066224 корабь҆ зависть҆ носитъ · се рабь҆ꙗ҅ зави-
3066225 сти потопъ҆ погрѫзити не може · нъ і꙯̈с силоѭ̑
3066226 доуха погрѫзи въ и҅сточь҆ницѣхъ кръштениꙗ ·
3066227 и҅мѣа҅ше сии корабл҄ь котъкꙑ желѣзнꙑ ·
3066228 нъ и҅соусовами гвоздвии҅ми и҅згорѣшѧ · и҅-
3066229 мѣ сии корабь҆ ꙗ҅дро · нъ диꙗ҅волъ възм҆ъ
3066230 крьстѧ и҅скоушениѥ сътвори · и҅мѣ сии корабꙿ
3067101 ѫ҅же · нъ то възьмъ и҅ю̑да о̑удави сѩ · въ тъ вь҆-
3067102 лѣзъше жидове о҅ камень҆ о҅бразивъше сѧ ·
3067103 о҅ вѣрѣ и҅стопошѧ · сего дѣлꙗ нꙑнꙗчоу въ
3067104 глѫбинѣ неразоу мь҆ꙗ плаваахѫ · розвѣ ѥ҅-
3067105 лико и҅хъ могѫтъ христоса носѧштааго ко-
3067106 рабь҆ꙗ҆ дрь҆жати сѧ гонезнѫть · а҅ зь҆лии҆ морь-
3067107 скоѭ̑ съмрьтиѭ̑ вь҆ невѣрь҆ствѣ погꙑбнѫтꙿ ·
3067108 и҅ ѥ҅ште въ глѫбинѣ сѫштеи҆ къ їѡ̑нѣ въ к҄и-
3067109 тъ да бꙑшѧ бѣжали · некли бꙑшѧ о҅тъ н҄е-
3067110 го навꙑкꙿше о҅ христосѣ благочь҆стиѥ҆ · живи
3067111 с н҄имъ вь нинеѵи҆ и҅звръжени %бꙑшѧ бꙑли% ·
3067112 нꙑнꙗ же о҅чеса срьдь҆ць҆ съмѣживъше · ни свѣ-
3067113 тълааго благочь҆стиꙗ҆ срѣдѣ земь҆ѩ҆ на крь҆стѣ
3067114 вѣрьнꙑѩ҆ зарѧ поуштаѭ̑шта видѧште къ
3067115 н҄емоу текѫтъ · ни къ покаа҅ниꙗ҅ проповѣдꙿ-
3067116 никоу їѡ̑а҅нноу прибѣгаѭ̑ште о҅живѫтъ ·
3067117 и҅злѣзъше рече фарисеи҆ съвѣтъ сътворишѧ
3067118 да ѥ҅го погоубѧтъ · о҅тъкѫдоу и҅злѣзъше ·
3067119 не о҅тъ зависти · нъ о҅тъ закона · а҅ бꙑшѧ бо
3067120 не и҅злѣзли о҅тъ закона · не бꙑшѧ бо зако-
3067121 на положь҆шааго похоулили · и҅ и҅злѣзъше ре-
3067122 че фарисеи҆ : о҅тъкѫдоу о҅тъ заповѣди божиѩ҆ ·
3067123 о҅свѣштаваѭ̑штѧѩ о҅чи срь҆дь҆чь҆нѣи҆ · заповѣ-
3067124 ди бо господь҆н҄ѧ и҅здалече просвѣштаѭ̑штꙗ
3067125 о҅чи · и҅злѣзъше фарисеи҆ о҅тъкѫдоу · о҅тъ за-
3067126 повѣди о҅тъ закона о҅тъ жизни · и҅же бо и҅нѣ-
3067127 мъ сь҆мрьти поо̑учаѭ̑тъ сѧ · ти сами прь҆во-
3067128 ѥ҅ жизни о҅тъпадаѭ̑тъ свѣта · и҅ їзлѣзъше
3067129 фарисеи сь҆вѣтъ сътворишѧ · и҅ не рече писа-
3067130 ниѥ҆ о҅тъ кого вьзѧшѧ · нашъ о̑умъ подвизаѩ
3067201 на и҅сканиѥ꙯҅ · и҅ і꙯̈злѣзъше сьвѣтъ възѧшѧ · о҅тъ
3067202 кого · ꙗ҅вѣ ꙗ҅ко и҅прь҆вааго · чловѣкоо̑убои҅цѧ
3067203 диꙗ҅вола · · да ѥ҅го и҅згоубѧтъ · чимъ · дѣѥ҅-
3067204 ши л꙯і꙯ камении҅мъ и҅ли мечи · и҅ли о҅гн҄емъ или
3067205 водоѭ̑ · сь҆вѣть҆никъ же и҅хъ диꙗ҅волъ · и҅згꙋ-
3067206 бивъ прь҆воѥ҆ дрѣво · и҅мꙿже о̑умори а҅дама ·
3067207 к томоу пакꙑ прибѣгаѥ҅тъ · и҅ сь҆вѣшта сѧ
3067208 с н҄ими на дрѣвѣ распѣти і꙯̈са · не вѣдꙑ ꙗ҅ко
3067209 то дрѣво · и҅ прьвоѥ дрѣвесе прѣстѫпьѥ҅нье
3067210 разараѥ҅тъ · и҅ жизнь҆ чловѣкомъ даѥ҅тъ ·
3067211 и҅ и҅злѣзъше фарисеи҆ сьвѣтъ вь҆зѧшѧ · да и҆
3067212 погоубѧтъ · ѡ̑ сь҆вѣте зълꙑи завистиѭ̑
3067213 сѣѥ҅мъ · и҅ завистиѭ̑ о҅бличаѥ҅мъ · ѡ̑ле
3067214 поустошънꙑи съмꙑслъ · не вѣдѧтъ бо ꙗ҅-
3067215 ко богъ не погꙑбнетъ · готово гниль҆но-
3067216 ѥ҅ свѣштило тѣлесе ѥ҅моу разорѧтъ · нъ
3067217 свѣштѧ божъства ѥ҅моу о̑угасити не мо-
3067218 гѫтъ · ѡ̑ чоудь҆ноѥ и҅ дивь҆ноѥ дѣло · при-
3067219 де і꙯̈с възискатъ и҅ направитъ и҅згꙑбъ-
3067220 шеѥ҆ · а҅ си и҅згꙑбъшиимъ благодѣтелꙗ
3067221 погоубити и҅штѫтъ · Коѥѩ дѣл҄ьма ви-
3067222 нꙑ повѣдите ми ѡ̑ жидове сь҆вѣтъ съ-
3067223 твористе на н҄его · нъ о҅ни о҅баче срамь҆ꙗ҅-
3067224 ѭ̑тъ сѧ глаголати · нъ мꙑ срамомъ тѣ-
3067225 хъ самѣхъ и҅хъ прѣдолѣниѥ о҅бличимꙿ ·
3067226 почто бо рекошѧ мрь҆твꙑѩ въставь҆ꙗ҅ѥ҅тъ ·
3067227 и҅ недѫжь҆нꙑѩ цѣлитъ · почто и҅ глагол҄етъ
3067228 и҅ чоудеса творитъ · почто же и҅ о̑учитъ · си-
3067229 хъ дѣл҄ьма вь҆сѣхъ винъ хоштемъ погоу-
3067230 бити ѥ҅го · ѥ҅гда младꙑ дѣти вѣиѥ҆ възь҆мꙿше
3068101 и҅ вѣи҆ѥ҅мъ ѥ҅моу побѣдѫ гласѧште : ѡ̑санꙿн
3068102 въ вꙑшь҆н҄ии҅хъ благословь҆ѥ҅нъ грѧдꙑи҆ въ
3068103 и҅мѧ господь҆н҄е · ц꙯рь и҅здраи҅л҄евъ · тъгда о҅ни
3068104 а҅кꙑ о҅стънꙑ бодоми зѫбꙑ скръжьтаахѫ
3068105 хвалꙑ бо зависть҆ и҅мѣѭ̑штии҅мъ · о҅рѫжиѥ
3068106 завидѧштии҅мъ сѫтъ · и҅ пришъдъше къ
3068107 їсоусоу глаголашѧ ѥ҅моу : не слꙑшиши ли
3068108 что сии҆ глагол҄ѫтъ · не вѣсте л꙯і꙯ ꙗ҅ко пророчъ-
3068109 ско конь҆чавааше сѧ писаниѥ҆ · и҅з оустъ
3068110 младень҆цъ и҅ съсѫштии҅хъ съврь҆шилъ ѥси
3068111 хвалѫ · ѥ҅гда и҅е҅завель҆ виноградъ наѵ̈ѳеѡ̑вꙿ
3068112 о҅тѧти хотѣ · многꙑ кн҄игꙑ писа и҅ сладъ-
3068113 ко послоушаасте · а҅ ѥ҅гда пилатъ на дь҆стѣ
3068114 и҅стинѫ показа · гнѣвасте сѧ и҅ ставь҆ꙗ҅ѥ҅-
3068115 те писати · чꙿто глаголаахѫ не пиши ц꙯ръ жи-
3068116 довъскъ · си рѣчъ не кажи и҅стинꙑ · ни
3068117 дръзновениꙗ нашего богъ о҅бличи · о̑уне
3068118 бꙑ сице гнѣвати сѧ на тѣхъ · и҅же плѧсце-
3068119 мъ събираниѥ҅ пишѫтъ · тѣхъ бо не винꙿ-
3068120 нꙑ сътвориши слоушаѩ пѣснии҆ · нꙑнꙗ
3068121 гнѣваа҅ши сѧ о҅ божиихъ о̑учении҅хъ · ꙗ҅ко
3068122 пишеми сѫтъ на благодариѥ҆ вѣроуѭ̑штиї-
3068123 мъ · ѫ҅родивꙑѩ бесѣдꙑ филистионовꙑ
3068124 писати не ставь҆ꙗ҅те · а҅ славь҆ѥ҅ниꙗ божиꙗ
3068125 не писати · ни% и҅мже на небо правими ѥ҅смъ ·
3068126 а҅ште бо и҅ би кꙿто нꙑнꙗчоу о̑учѧ грѫбꙑ слове-
3068127 сꙑ · о҅баче о҅ бозѣ глагол҄ѧ зѣло мѫдрость҆ : о̑ун҄е
3068128 бо ѥстъ паче ю̑нꙑи҅мъ въ словесехъ богонось҆-
3068129 нꙑи҅хъ о̑учител҄ь · присно поѭ̑штемъ · чи-
3068130 стъ и҅мѣти о̑умъ · негли бѣсънъ꙯и҅хъ о̑учениꙗ
3068201 хвалѧште · на блѫждениѥ вь҆збѣсовати сѧ :
3068202 не пиши ц꙯ръ жидовьскъ · почто не пиши · что꙯
3068203 вꙑ врѣдъ творѧтъ писменаꙗ꙯҆ · коѥ҅го вꙑ и҅мѣ-
3068204 ниꙗ и҅ли притѧжаниꙗ лихоуѥтъ и҅стинь҆-
3068205 ноѥ҆ писмѧ · нъ а҅ште и҅ фарисеи҅ се глагол҄ѫ-
3068206 ште къ пилатоу : ставьꙗ҅хъ ѥ҅го писати и҅сти-
3068207 нꙑ писмена · о҅нъ къ н҄имъ глаголаа҅ше ѥ҅же пи-
3068208 сахъ · лѣпо же ѥ҅стъ и҅ намъ къ хоулни-
3068209 комъ вѣрꙑ глаголати · ѥ҅гда прѣпь҆рѣти хо-
3068210 тѧтъ богонось҆нꙑи҅хъ · таже паче ѥ҅же решти
3068211 кꙿ н҄имъ : ѥ҅же написахъ написахъ · и҅злѣзъше
3068212 фарисеи҆ сь҆вѣтъ сътворишѧ на н҄ь да и҅згоу-
3068213 бѧтꙑ и҆ · разоумѣвъ же і꙯̈с о҅тиде о҅тътътѫдꙋ ·
3068214 не о҅тъ кого о̑увѣдѣвъ · нъ о҅тъ себе разоумѣвъ
3068215 срь҆дь҆цевѣдьць бо сꙑ вѣстъ ѥ҅же въ чловѣцѣ · ꙗ҅ко꙯-
3068216 же їѡ̑а҅ннъ е҅ѵа҅гг҄елистъ глагол҄етъ : не бѣ ѥ҅моу
3068217 трѣбѣ да кто послоушъствоуѥ҅тъ о҅ чловѣцѣ ·
3068218 и҅ разоумѣвъ і꙯̈с о҅тиде о҅тътѫдоу · не сь҆мрь҆ти
3068219 сѧ о̑убоꙗ҅въ нъ врѣмене распѧтию жидꙑ ·
3068220 лѣпо ѥ҅моу бѣ прѣжде мрь҆твꙑѩ въставити ·
3068221 болѧштѧѩ и҅сцѣлити · а҅лчѫштѩѩ правь҆-
3068222 дꙑ насꙑтити · на вѣрѫ о̑утврь҆дити · ти
3068223 тъгда прити на славь҆нѫѭ̑ сьмрьть҆ · паче
3068224 же въ чрьтогъ · лѣпо бѣ ѥ҅моу прѣжде поста-
3068225 вити дрѣво таи҅ноѥ҆ крь҆ста · ти тъгда топло꙯-
3068226 мъ доухомъ и҅же въ а҅дѣ лежѧтъ к тѣмъ при-
3068227 тешти · разоумѣвъ же і꙯̈с о҅тиде о҅тътѫдѣ ·
3068228 о҅тиде и҅де и нѣстъ видѣти · бѣжа и҅жде за-
3068229 вистъ не раждаѥ҅тъ сѧ · о҅тиде кде любꙑ живе-
3068230 тъ и҅ с꙯нъ и҅ о҅тьць и҅ свѧтꙑи доухъ · томоу слава
3069101 вь҆ вѣкꙑ вѣкомъ а҅минъ ⁘
3069103 їа҅на а҅рхие҅пискоупа костантинꙗ града златоо̑устаа-
3069104 го слово въ свѧтꙑи четвръть҆къ · о҅ прѣдани-ї-ю̑дꙑ и҅ о҅
3069105 пастѣ · и҅ о҅ сь҆казании҆ свѧтꙑи҅хъ таи҅нъ · и҅ ѥ҅же не помина-
3069106 ти зъла ⁘
3069107 Мала ноужда дьнесь҆ къ вашеи любьви
3069108 сьвѣштати · мала же ноужда сь҆вѣ-
3069109 штати · не пон҄еже множь҆ство глагол҄е-
3069110 мꙑи҅хъ вꙑ о҅тѧжь҆чаваѥ҅те си · не бо
3069111 ѥ҅стъ и҅ног꙯о꙯ града о҅брѣсти · сице любь҆знѣ ·
3069112 на послоушаниѥ доуховь҆нꙑи҅хъ словесъ при-
3069113 лежѧштъ · нъ ѥ҅лма ноуждь҆на малословь҆ꙗ дь҆-
3069114 несь҆ вина · виждѫ бо многꙑ вѣрь҆нꙑи҅хъ ·
3069115 и҅дѫштѧ къ гръдꙑи҅мъ таи҅намъ причѧште-
3069116 нию̑· да бꙑшѧ ни тоѩ҆ трепезꙑ гонезнѫли ·
3069117 ниже тоѩ да о҅тъпадѫтъ · ноужда дьнесь҆ съ-
3069118 творити о҅бѣдъ · некли о҅тъ о҅боѭ̑доу вамъ о̑у-
3069119 спѣхъ бѫдетъ · и҅ сеѩ трепезꙑ насꙑтивъше
3069120 сѧ · и҅ нашихъ словесь҆ сице о҅тидете · и҅ съ стра-
3069121 хомъ и҅ трепетомъ · и҅ лѣпꙑи҅мъ въздръжа-
3069122 нии҅мъ · къ гръдоуо̑умоу и҅ страшъноуо̑умꙋ
3069123 пристѫпите комь҆канию̑ · дь҆несь҆ бо вь҆злю-
3069124 бь҆ѥ҅нии҆ г꙯ь нашъ і꙯̈с прѣданъ бꙑстъ · паче
3069125 же бѫди дрѧхлъ и҅ олачи сѧ горь҆ко · не прѣда-
3069126 наа҅го і꙯̈са дѣл҄ьма · нъ прѣдавъшааго и҅ю̑дꙑ
3069127 дѣл҄ьма · прѣданꙑи҆ бо і꙯̈с вь҆сь҆ миръ сьпасе
3069128 а҅ прѣдавꙑи ѥ҅го и҅ю̑да доушѫ своѭ̑ погоуби ·
3069129 и҅ прѣданꙑи҆ о҅ деснѫѭ̑ о҅тꙿца сѣдитъ на небе-
3069130 сехъ · а҅ прѣдавꙑи҆ въ а҅дѣ нꙑнꙗ ѥ҅стъ · вѣчь҆нꙑѩ҆
3069201 жидꙑ мѫкꙑ · того дѣл҄ьма стен҄и · того плачи ·
3069202 пон҄е и҅ самъ господь҆ нашъ того плака · видѣвъ
3069203 бо ѥ҅го съмѫти сѧ рече : и҅ вѣшта ѥ҅динъ о҅тъ васꙿ
3069204 прѣдастъ мѧ · чсо дѣлма и҅ печаль҆нь҆ · и҅ любь҆-
3069205 ве своѭ показа насъ о̑учѧ · ꙗ҅ко не страждѫштаꙿ-
3069206 го зълѣ · нъ творѧштааго зъло · того плака-
3069207 ти вь҆сѫдоу подобь҆но · се бо и҅ного горе паче же
3069208 о҅но не зь҆ло ѥ҅же зь҆ло страдати · нъ зъло ѥ҅же
3069209 сътворити зъло · е҅же бо зъло страдати · цѣса-
3069210 рь҆ство бо намъ небесноѥ и҅схаждаѥ҆ · а҅ ѥ҅же зь҆-
3069211 ло сътворити · винно намъ вѣчноу о҅гню и҅ мѫ-
3069212 цѣ бꙑваа҅тъ · блажени бо рече и҅збь҆рании҅
3069213 правь҆дꙑ дѣл҄ьма · ꙗ҅ко тѣхъ ѥ҅стъ цѣсарь҆стви-
3069214 ѥ небесноѥ · видиши ли ꙗ҅ко ѥ҅же зъло страда-
3069215 ти · и҅матъ мъздѫ и҅ даръ цѣсарь҆ствиꙗ не-
3069216 бесьнааго · слꙑши ꙗ҅ко ѥ҅же зъло сътворити
3069217 мѫкѫ приноситъ и҅ страсть҆ · рекъ бо паѵлъ
3069218 о҅ жидовѣхъ ꙗ҅ко господа о̑уморишѧ · и҅ про-
3069219 рокꙑ о҅тъгнашѧ · приложи и҅хъ конь҆ць҆ · бѫ-
3069220 детъ по дѣлесемъ и҅хъ · видѣ ли колико и҅хъ
3069221 гоними ц꙯рьствиѥ҆ вь҆земь҆ѭ̑тъ · а҅ гонѧштіи҆
3069222 гнѣвъ приѥ҅мь҆ѭ̑тъ · си же ми не просто
3069223 нꙑнꙗчоу речено · нъ да не гнѣваѥ҅мъ сѧ на
3069224 врагꙑ нъ милоуѥ҅мъ ѩ҆ · и҅ плачемъ сѧ о҅ н҄ихъ
3069225 и҅ печемъ сѧ и҅ми · о҅ни бо сѫтъ зъло страждѫ-
3069226 штии · враждоуѭ̑штии намъ · а҅ште си-
3069227 це о̑устрои҅мъ доушѫ своѭ̑ · можемъ и҅ мо-
3069228 лити за н҄ѧ · сего дѣл҄ьма четврь҆тъи҅ се дьнꙿ
3069229 и҅мамъ бесѣдоуѩ съ в꙯а꙯ми о҅ молитвѣ за врагꙑ
3069230 да твръдо бѫдетъ о̑учениꙗ слово · чѧсто о̑уче-
3070101 ниѥ҅мъ прии҅мъ сѧ · сего дѣла чѧсто мꙑѥ҅мъ
3070102 словесꙑ · да бꙑхомъ о҅бѧштрениѥ҆ гнѣва ·
3070103 потѣштили и҅ о̑уставили · да чистъ бѫдетꙿ
3070104 гнѣва къ молитвѣ приходѧи҆ · не бо х꙯с о҅ вра-
3070105 зѣхъ се о̑учи тъчиѭ̑ · нъ и҅ о҅ насъ о҅ставь҆ꙗ҅ѭ̑-
3070106 штии҅хъ о҅нѣмъ грѣхꙑ · бол҄ьше ѥ҅го вь҆зь҆меші
3070107 а҅ште даси · о҅ставиши грѣхъ врагоу · то ка-
3070108 ко бол҄е възь҆мѫ рече : о҅ставиши врагоу грѣ-
3070109 хꙑ · и҅ простъ бѫдеши ѥ҅же къ владꙑцѣ съ-
3070110 грѣши · о҅ни бес цѣль҆бꙑ сѫтъ и҅ без милости
3070111 а҅ си много и҅мѣѭ̑ште о̑утѣшениѥ и҅ милостꙿ ·
3070112 Слꙑши о̑убо и҅лиѭ̑ глагол҄ѫшта сꙑномъ сво-
3070113 и҅мъ · а҅ште съгрѣшишѧ · съгрѣшитъ чло-
3070114 вѣкъ къ чловѣкоу и҅ молитъ сѧ за нь҆ · а҅ште ли
3070115 къ богоу съгрѣшитъ кто молитъ сѧ за н҄ь ·
3070116 да о҅нъ строупъ ни молитва о̑удобь҆ о̑умѧчитꙿ ·
3070117 молитва не о҅мѧчитъ · проштениѥ҅ же грѣхо꙯-
3070118 мъ врага о҅тъмѧчитъ · тѣмь҆ о҅но ть҆мѫ тала-
3070119 нтъ нарече богъ · ꙗ҅же къ владꙑцѣ съгрѣше-
3070120 ниꙗ҆ · а҅ си р꙯ динарии҆ · прости р꙯ динарии҆ ·
3070121 да простъ бѫдеши ть҆мѣ талантъ · да ѥ҅-
3070122 же о҅ молитвѣ доволь҆но бесѣдовахомъ · та-
3070123 же пакꙑ о҅ прѣдании҆ приведѣмъ слово · ви-
3070124 димъ како прѣданъ бꙑстъ нашъ владꙑка ·
3070125 Тъгда шь҆дъ ѥ҅динъ о҅тъ о҅бою̑ на десѧте · глаго꙯-
3070126 л҄емꙑи҆ и҅ю̑да и҅скарио҅тинъ · къ старѣи҅ши-
3070127 намъ жъречъскамъ · чꙿто ми хоштете дати
3070128 и а҅зъ вамъ прѣдамꙑ и҆ · мь҆н҄ѫ ꙗ҅вѣ бꙑти
3070129 глагол҄емоуо̑умоу · а҅ ничесоже паче зашти-
3070130 штати · а҅ште ли кто о҅пасно пꙑта ѥ коѥ҅гождо꙯
3070201 и҅звѣштанꙑихъ · многꙑ и҅матъ видꙑ · вели-
3070202 кѫ глѫбинѫ разоума · напрь҆воѥ врѣмѧ · не бо про-
3070203 сто ѥ назнамена е҅ѵа҅гг҄елистъ · не бо рече шъдъ про꙯-
3070204 сто · нъ приложи тъгда шъдъ · тъгда · къгда
3070205 повѣждь҆ ми · и҅ чсо дѣлма знаменоуѥ҅тъ врѣ-
3070206 мѧ · чемоу хоштеши навꙑкнѫти · не просто ре-
3070207 чено ти тъгда · доухомь глагол҄етъ · да ѥ҅же дꙋ-
3070208 хомь глагол҄етъ · ничсоже просто ни без оума гла-
3070209 гол҄етъ : что о̑убо ѥ҅стъ ѥ҅же тъгда · прѣжде того
3070210 врѣмене прѣжде того часа · приде блѫдница
3070211 сть҆клѣницѫ мѵра дръжѧшти · и҅ вь҆злиꙗ ма-
3070212 сло то дрѣвѣноѥ на главѫ господь҆н҄ѫ · показа ве-
3070213 ликѫ вѣрѫ · показа великѫ цѣль҆бѫ · велико
3070214 послоушаниѥ и҅ въздръжаниѥ · приложи сѧ о҅тъ
3070215 жизни врѣмень҆нꙑѩ҆ · бꙑстъ добрѣи҅ши и҅ мѫ-
3070216 дрѣи҅ши · и҅ ѥ҅гда блѫдьница покаꙗ҅ сѧ · ѥ҅гда вла-
3070217 дꙑкѫ позна · тъгда о̑ученикъ о̑учителꙗ прѣда ·
3070218 сего дѣлꙿма рече тъгда : да не о҅клевештеши о̑у-
3070219 чителꙗ немошть҆ · ѥ҅гда видиши о̑ученика прѣ-
3070220 даѭ̑ште толика бо сила бѣа҅ше о̑учителꙗ · да
3070221 и҅ блѫдницѧ привлѣшти на своѥ послоушаниѥ ·
3070222 что о̑убо ѥ҅же блѫдницѧ привлѣче · о̑ученика
3070223 ли не може привлѣшти · можаа҅ше привлѣшти
3070224 и҅ о̑ученика · нь҆ не хотѣа҅ше ноуждеѭ̑ сътвори-
3070225 ти добра · ни бѣдоѭ̑ привлѣшти къ себѣ · тъ-
3070226 гда шъдъ · и҅матъ и҅ се нѣкꙑи҆ не малъ разоу-
3070227 мъ · ѥ҅же шъдъ · не бо призъванъ рече старѣи҅-
3070228 шинами жь҆рь҆чь҆сками : не приноужденъ ·
3070229 нъ без бѣдꙑ самъ о҅ себѣ · дома роди зълѫ ль҆сть
3070230 и҅ о̑умъ · и҅зведе си ни ѥ҅дного же и҅мѣѩ сь҆вѣтни-
3071101 ка · и҅ приꙗ҅зни · тъгда шьдъ ѥ҅динъ о҅тъ о҅бо-
3071102 ю̑ на десѧте · что ѥ҅стъ ѥ҅динъ о҅тъ двою̑ на
3071103 десѧте · и҅ се велико ѥ҅моу кажетъ сѫште ви-
3071104 таниѥ҆ · ѥ҅же решти ѥ҅динъ о҅тъ о҅бою̑ на де-
3071105 сѧте · бѣа҅хѫ бо и҅ їни о̑ученици и҅соусоу · седꙿ-
3071106 мь҆ ꙿдесѧтъ чисменемъ · нь ти вътории҆ бѣа҅хѫ ·
3071107 ти не толикѫ и҅мѣа҅хѫ чь҆сть҆ · ни толико
3071108 пространь҆ство · не причѧстишѧ сѧ таи҅нꙑхꙿ
3071109 толицѣхъ · два на десѧте сихъ паче бѣа҅ше
3071110 и҅збьрано · и҅ ѥ҅же сии бѣа҅хѫ · сии҆ о҅крь҆сть҆ о̑у-
3071111 чителꙗ дроужина · и҅ о҅тъ сихъ и҅скочи и҅ю̑да ·
3071112 Нъ да навꙑкнеши ꙗко не простꙑи ѥ҅го о̑уче-
3071113 никъ прѣда · нъ о҅тъ и҅збранааго рѧдоу ѥ҅ди-
3071114 нъ · сего дѣл҄ьма рече ѥ҅динъ о҅тъ двою̑ на де-
3071115 сѧте : и҅ не стꙑдитъ сѧ матѳеи се пишѧ · чсо
3071116 дѣлма не стꙑдитъ сѧ · да навꙑкнеши ꙗ҅-
3071117 ко вь҆сьжде и҅стинѫ вь҆се глаголѫтъ · а҅ ни-
3071118 чсоже не потаѩ҅тъ · ни мѣнѧштии҅мъ бꙑти
3071119 семоу о̑укорьноу · само бо се мнимоѥ о̑укорь҆-
3071120 но сꙑ · то кажетъ владꙑкꙑ чловѣколюбь҆-
3071121 ѥ҅ · ꙗ҅ко прѣданника разбои҅ника тати · то-
3071122 ликоу доброу съподоби · да и҅ до послѣдь҆нꙗꙿ-
3071123 го вечера трь҆пѧ ѥ҅моу прѣбꙑ · казааше бо и҆
3071124 и҅ о̑учааше и҅ вь҆сачь҆скꙑ печаа҅ше сѧ и҅мъ · не о҅-
3071125 тъчаи о̑убо себе · къ блѫдници вь҆зь҆рѣвъ · ни
3071126 пакꙑ пъваи собоѭ̑ на и҅ю̑дѫ вь҆зь҆рѣвъ · о҅бо-
3071127 ѥ бо то пагоубь҆но и҅ пь҆вати и҅ о҅тъчаꙗ҅ти сѧ ·
3071128 пь҆ваниѥ бо стоѩ҅штоуо̑умоу творитъ пасти
3071129 сѧ · а҅ отъчаа҅ниѥ лежѧштоуо̑умоу не дастъ
3071130 въстати · Сего дѣлꙿма павь҆лъ оучитъ глагол҄ѧ
3071201 мьнѧи҆ стоꙗти : блюди сѧ да не падетъ · и҅ма-
3071202 ши о҅бою̑ прить҆чоу · како о̑ученикъ мь҆нѧ сто-
3071203 ꙗ҅ти паде · како блѫдница лежѧшти въста ·
3071204 пль҆зъкъ нашъ о̑умъ · вратка наша мꙑслъ҆ ·
3071205 сего дѣл҄ьма вь҆сѫдоу самѣмъ сѧ въсѫдоу
3071206 о̑утврь҆дити и҅ о҅градити лѣпо · тъгда шъдъ
3071207 ѥ҅динъ о҅тъ двою̑ на десѧте · и҅ю̑да и҅скарио҅ти-
3071208 нъ · видиши ли о҅тъ колика мѣста и҅спаде ·
3071209 видиши ли колико о̑учениѥ҆ прѣо҅бидѣ · ви-
3071210 диши ли колико зъло лѣность҆ и҅ о҅хлѧданиѥ҆ ·
3071211 и҅ю̑да глагол҄емꙑи и҅скарио҅тинъ · чꙿто ми на-
3071212 ричеши градъ ѥ҅моу · ꙗ҅роу и҅ того да бꙑхъ не
3071213 вѣдѣлъ· и҅о̑уда слꙑшѧи҅ сѧ и҅скарио҅тинъ ·
3071214 чꙿто о̑убо дѣлма · намъ градъ ѥ҅моу наричетъ ·
3071215 бѣ и҅ю̑да дроугꙑи҆ о̑ученикъ · рьвь҆нивꙑи҆
3071216 наричемъ · да да не бѫдетъ тождеи҅мениѥ҅-
3071217 мь҆ н҄ииа҅ꙗ҅же блазна о҅тълѫчи сего о҅тъ и҅ного꙯ ·
3071218 и҅ о҅ного о҅тъ добрости намѣни и҅ю̑да рьв꙯нивъи҆ ·
3071219 сего же не намѣни о҅тъ зълоби · не бо рече и҅ю̑-
3071220 да прѣдавникъ · а҅цѣ лѣпо бѣ ꙗ҅коже о҅ного
3071221 о҅тъ доброчь҆сти нарече · тако и҅ сего о҅тъ зьло꙯-
3071222 бꙑ прозъвати и҅ решти · їю̑да прѣдавь҆ни-
3071223 къ · нъ да тѧ накажетъ чьсть҆ и҅мѣти о҅кле-
3071224 ветаниꙗ ѩ҅зꙑкъ · и҅ прѣдавъшааго самого
3071225 соумь҆нитъ сѧ · шъдъ о҅тъ двою̑ на десѧте и҅ю̑-
3071226 да и҅скарио҅тинъ · къ старѣишинамъ жь҆рь҆-
3071227 чь҆скамъ рече и҅мъ : чꙿто ми хоштете дати
3071228 и҅ а҅зъ вамъ прѣдамъ ѥ҅го · ѡ̑ гноусь҆нааго то-
3071229 го гласа · како и҅скочи и҅з оустъ · како по-
3071230 двигнѫ ѩ҅зꙑкъ · како не о҅цѣпѣнѣ тѣло ѥ҅мꙋ
3072101 вьсе · како не погоуби о̑ума си · чꙿто хоште-
3072102 те ми дати и҅ а҅зъ вꙑ прѣдамъ ѥ҅го · ѡ̑ томꙋ
3072103 ли тѧ наказа о̑учител҄ь повѣждъ ми · не то-
3072104 го ли дѣл҄ьма глаголааше не притѧжите
3072105 злата · ни сь҆ребра · ни мѣди въ поꙗ҅сѣхъ ва-
3072106 шихъ · съ горꙑ прѣжде прѧт ѩ тебѣ · сь҆ре-
3072107 бролюбь҆ствиꙗ съказаниѥ҆ · не томоу ли
3072108 о̑учааше въи҅нѫ · и҅ по томь҆ глаголаа҅ше :
3072109 а҅ште тѧ кꙿто зао̑ушитъ о҅ деснѫѭ̑ ланитѫ ·
3072110 о҅брати ѥ҅моу и҅ дроугѫѭ̑ · чꙿто хоштете ми
3072111 дати · ѡ̑ле безоумиѥ҆ · и҅ азъ вамъ прѣда-
3072112 мъ ѥго · за что повѣждъ ми · чꙿто мало и҅ ве-
3072113 лико пои҅мовати и҅мѣѩ прѣдаѥ҅ши о̑учи-
3072114 телꙗ · за зан҄еже ли ти прѣда · на бѣсꙑ власть ·
3072115 зане ли недѫгꙑ сътвори ти рѣшити · зан҄е ли
3072116 прокаженꙑѩ чистити · зане ли мрь҆твꙑѩ
3072117 въставити · зан҄е ли надъ властиѭ̑ поста-
3072118 ви тѧ сь҆мрьти · въз благодѣа҅ниꙗ ли си · си
3072119 въздаѥ҅ши въздаꙗ҅ниꙗ҆ · что хоштете ми
3072120 дати и҅ а҅зъ вамъ прѣдамъ ѥ҅го · ѡ̑ безоумьѥ
3072121 паче же ѡ̑ сь҆ребролюбь҆ство · вьсе бо то породи
3072122 зъло · на то сии помꙑсливъ прѣда о̑учителꙗ ·
3072123 сице бо ѥ҅стъ зълꙑи҆ корень҆ ть҆ · бѣса лютѣи҆ ·
3072124 о̑увѧзъшѧѩ вь҆звѣшаѩ доушѧ · и҅ творитъ
3072125 вь҆сего не знати · и҅ себе и҅ ближь҆нѧѩ҆ · и҅ ѥ҅сть҆-
3072126 ствънꙑѩ законꙑ · и҅ того самого и҅зведетъ ·
3072127 и҅ о҅боуѥ҅на сътворитъ · зь҆ри бо колико тъгда
3072128 и҅зведе отъ и҅ю̑динꙑ доушѧ · бесѣдованиѥ
3072129 о҅бꙑчаи҆ · о҅бь҆штиѥ҆ ѥ҅же на трепезѣ · чоудеса
3072130 о̑учениѥ · о̑увѣштаниѥ наказаниѥ҆ · вь҆са си
3072201 въ забꙑть҆ вь҆ложи сь҆ребролюбь҆ствиѥ҆ тъгда · сь҆
3072202 лѣпотꙑ тоже и҅ павь҆лъ глаголааше · ꙗ҅ко коре-
3072203 нь҆ вь҆семоу зълоу ѥ҅стъ сь҆ребролюбь҆ствиѥ · что꙯
3072204 хоштете ми дати и҅ а҅зъ вамъ прѣдамꙑ и҆ · ве-
3072205 лико безоумиѥ҆ словесе · прѣдаѥ҅ши рь҆ци ми вь҆-
3072206 са съдръжѧштааго · бѣсꙑ владѫштааго · море-
3072207 ви запрѣштаѭ̑штааго · ѥ҅сть҆ствоу вь҆семоу
3072208 владꙑкѫ · нъ да ѥ҅моу съпрѧтаатъ безоумие
3072209 и҅ нао̑учитъ · ꙗ҅ко а҅ште не бꙑ нехоуль҆нь҆ не бꙑ
3072210 прѣдалъ сѧ · Слꙑши что творитъ въ то врѣ-
3072211 мѧ вь҆ н҄еже сѧ прѣда · ѥ҅гда придошѧ на н҄ь ·
3072212 съ дрѣвесꙑ и҅ съ свѣштами · рече и҅мъ кого
3072213 и҅штете · и҅ не вѣдѣшѧ кого хотѣахѫ ѩ҅ти ·
3072214 толми не може прѣдати ѥ҅го и҅ю̑да · ꙗ҅ко и҅ не
3072215 видѣа҅ше тоу сѫшта ѥ҅гоже хотѣа҅ше прѣда-
3072216 ти · цѣ свѣштамъ сѫштамъ и҅ свѣтоу толи-
3072217 коу · то бо е҅ѵа҅гг҄елистъ заштицаѩ рече : свѣ-
3072218 штѧ и҅мѣа҅хѫ и҅ свѣтъло бѣа҅ше и҅ не видѣа҅-
3072219 хѫ ѥ҅го · и҅ присно бо ѥ҅моу поминаа҅ше дь҆нь҆
3072220 и҅ дѣлесꙑ и҅ словесꙑ кажѧ ꙗ҅ко не гонезнетъ
3072221 прѣдадꙑи҆ · тоже ни ꙗ҅вѣ ѥ҅го о҅бличаа҅ше прѣ-
3072222 дъ вь҆сѣми да не бестоудь҆нѣи҅ша ѥ҅го сътво-
3072223 ритъ · ни прѣмль҆чааше да не мнѧ сѧ гонезнѫ-
3072224 ти невѣстиѭ̑ · бе страха начь҆нетъ прѣдаꙗ҅-
3072225 ти · чѧсто глаголаа҅ше : ѥ҅динъ о҅тъ васъ прѣ-
3072226 дастъ мѧ · нь҆ не ꙗ҅вѣ ѥ҅го показа · многа же
3072227 и҅ о҅ сѫдь҆нѣѣ҅мь҆ дьни съказова словеса · мно-
3072228 га же и҅ о҅ цѣсарь҆ствии небесьнѣѣ҅мь҆ · о҅боѥ҅го꙯
3072229 силѫ показа · и҅ ѥ҅же мѫчити съгрѣшивъшѧ-
3072230 ѩ҆ · и҅ ѥ҅же чь҆сть҆номъ бꙑти въ правѫѭ̑ ходивъшии҅мꙿ · ·
3073101 нъ вь҆сего сего о҅нъ небрѣже · и҅ богъ на ноу-
3073102 ждѫ не привлѣче · ѥ҅лма бо нꙑ власть҆ да
3073103 и҅ зь҆лꙑи҅хъ и҅ добрꙑи҅хъ дѣлесъ · да вол҄еѭ̑
3073104 хоштетъ да бѫдемъ добри · тѣмь҆ а҅ште
3073105 не хоштемъ не ноудитъ · приноужденꙋ-
3073106 моу бо бꙑти доброу не добро · ѥ҅лма бо и҅ о҅нꙿ
3073107 своѥ҅моу о̑умоу господинъ бѣ · и҅ вол҄еѭ̑ не
3073108 рачи послоушати · нъ на сь҆ребролюбь҆ствие
3073109 о̑уклони сѧ · сего дѣл҄ь҆ма о҅сль҆пе о̑умомъ
3073110 и҅ съпаса своѥ҅го прѣда и҅ рече : что хоште-
3073111 те ми дати и҅ а҅зъ вамъ прѣдамꙑ и҆ · о҅бли-
3073112 чаѩ о̑убо безоумиѥ ѥ҅моу е҅ѵа҅гг҄елистъ ре-
3073113 че : вь҆ врѣмѧ пришь҆стиꙗ и҅хъ · и҅ю̑да сто-
3073114 ꙗ҅ше близъ и҅хъ тъ рекꙑ : что хоштете ми
3073115 дати и҅ а҅зъ вамъ прѣдамꙑ и҆ · не о҅тъ сего꙯
3073116 же тъчь҆ѭ̑ видѣти ѥ҅стъ силѫ христосо-
3073117 вѫ · нъ ꙗ҅ко гласъ о҅ставивъшоу малъ · и҅-
3073118 дошѧ · е҅лма же и҅ сице не о҅станѣа҅хѫ сѧ
3073119 стꙑдости · вол҄еѭ̑ самъ сѧ прѣда-ѥ҅-динъ ·
3073120 тъчь҆ѭ̑ не рекꙑ а҅зъ своѥ҆ вь҆се сь҆творихъ ·
3073121 мошть҆ своѭ̑ о҅тъкрꙑхъ показахъ · ꙗ҅ко
3073122 немошть҆на начинаѥ҅те дѣлеса · хотѣхꙿ
3073123 вашѫ сь҆прѧтати зь҆лобь҆ · нь҆ ѥ҅лма же вꙑ
3073124 не рачите · нъ ѥ҅дначе прѣбꙑваѥ҅те въ
3073125 своѥ҅и зьлоби · се а҅зъ самъ сѧ прѣдаѭ̑ ·
3073126 Се вамъ сьвѣштахъ да не о҅клевештѫ нѣ-
3073127 ции христоса глагол҄ѫште : почꙿто не прѣ-
3073128 ложи и҅ю̑дꙑ на добро · почто не сътвори ѥ҅-
3073129 го мѫдра и҅ кротъка · како же бѣ сътвори-
3073130 ти и҅ю̑дѫ кротъка · нѫждеѭ̑ вол҄еѭ̑ ли ·
3073201 а҅ште нѫждѫѫ҆ · ни сице рачи о̑ун҄ии бꙑти · ни-
3073202 ктоже ноудь҆ма бꙑваа҅тъ добръ · а҅ште ли во-
3073203 л҄еѭ̑ вь҆се мошть҆но и҅справити · волꙗ ѥ҅моу
3073204 бѣ дана · да аште не рачи приѩ҅ти бꙑли-
3073205 ꙗ҅ на помоштъ · не врачево то съгрѣшени-
3073206 ѥ҆ · нъ и҅же и҅цѣлѣнию̑ не рачи · Съмотри
3073207 колико сътвори да бꙑ ѥ҅го о҅братилъ ·
3073208 да бꙑ ѥ҅го гонозилъ · о҅тъ того · о̑учааше и҆
3073209 вь҆сеи҆ мѫдрости · и҅ дѣлесꙑ и҅ словесꙑ ·
3073210 вꙑшь҆ша бѣсъ створи · чоудеса творити
3073211 многа дастъ · о̑устраши бѫдѫштии҅мъ
3073212 о҅гн҄ьмъ · побѣди цѣсарьствиꙗ о҅бѣшта-
3073213 нии҅мъ · о҅бличаа҅ше чѧсто мꙑсли ѥ҅моу ·
3073214 о҅бличаѩ҅ же пакꙑ не ꙗ҅вьꙗ҅ше · нозѣ ѥ҅-
3073215 моу съ и҅нѣми о̑умꙑ · трепезѣ и причѧсти ·
3073216 ничтоже не доста ѥ҅моу ни мало ни велико ·
3073217 о҅нъ же хотѧ прѣбꙑвааше въ пагоубѣ · и҅ да
3073218 навꙑкнеши ꙗ҅ко моштьнъ сꙑ прѣложити
3073219 сѧ не рачи · нъ своѥ҅ѭ̑ ѥ҅моу лѣностиѭ̑ вь҆се
3073220 бꙑстъ · Елма бо прѣдаѩ и҆ поврь҆же три де-
3073221 сѧти динарии҆ · и҅ чꙿто рече съгрѣшихъ
3073222 прѣдавъ крьвь҆ неповиннѫ · что бꙑстъ
3073223 ѥ҅гда чоудеса творѧшта видѣ · не вѣшта
3073224 ꙗ҅ко съгрѣшихъ прѣдавъ крьвь непови-
3073225 ннѫ · нъ что хоштете ми дати и҅ а҅зъ ва-
3073226 мъ прѣдамꙑ и · ѥ҅лма бо зъло вь҆мѣсти
3073227 сѧ · и҅ прѣдаа҅ниѥ при конь҆ци бѣа҅ше ·
3073228 и҅ грѣхъ съвръши сѧ · тъгда разоумѣ
3073229 грѣхъ · что о̑убо о҅тъ сего разоумѣѭ̑ ·
3073230 ꙗ҅ко ѥ҅гда дѣнимъ сѧ · ничъсоже намъ
3074101 казаниѥ о̑успѣѥтъ · нъ ѥ҅гда тъштимъ
3074102 сѧ · и҅ сами о҅ себѣ подвижемъ сѧ на добро ·
3074103 и҅ сь҆ бо ѥ҅гда казаа҅ше и о̑учител҄ь не слоуша-
3074104 ше · нъ ѥ҅гда никогоже бѣ кажѫшта · тъ-
3074105 гда своѭ̑ сь҆вѣсть҆ разоумѣвъ · и҅ нико-
3074106 гоже сѫшта о̑учителꙗ прѣмѣни сѧ · и҅ ра-
3074107 скаа҅въ сѧ о҅ дръзновенꙑи҅хъ · поврьже
3074108 три десѧти сь҆ребрьникъ · что хоште-
3074109 те ми дати и҅ а҅зъ вамъ прѣдамꙑ и · и҅ по-
3074110 ставишѧ ѥ҅моу три десѧти сьребрь҆никъ
3074111 цѣнѫ прѣставишѧ крьви цѣнꙑ не и҅мѫ-
3074112 штѧ · чꙿто вьземлеши л꙯ сь҆ребрь҆никъ
3074113 ѡ̑ и҅ю̑до · тоун҄е приде х꙯с · за вь҆сь миръ
3074114 пролиꙗ҅ти кръвь своѭ̑ · о҅ н҄ѫже тꙑ сьвѣ-
3074115 штаваѥ҅ши сѧ и҅ мѣнѫ твориши бестоу-
3074116 дьче · что бо ѥ҅стъ бестоудьнѣѥ҆ мѣнꙑ
3074117 сеѩ · Тогда придошѧ о̑ученици · тъгда
3074118 къгда · ѥ҅гда се бꙑстъ · ѥ҅гда прѣдаани-
3074119 ѥ вь҆мѣсти сѧ · ѥ҅гда самъ сѧ погоуби и҅ю̑-
3074120 до · придошѧ к н҄емоу о̑ученици ѥ҅го глаго-
3074121 л҄ѫште ѥ҅моу : кде хоштеши о̑уготоваѥ҅-
3074122 мъ ти пас꙯хѫ ꙗ҅сти · видѣ о҅ученикꙑ · ви-
3074123 дѣ о̑ученика · о҅нъ прѣдаѥ҅тъ владꙑкѫ ·
3074124 а҅ сии о҅ слоужьбѣ пекѫтъ сѧ · онъ вѣтъ тво-
3074125 ритъ · а҅ сии на слоужь҆бѫ готовѧтъ сѧ · тѣ-
3074126 хъ жде и҅ сии ї о҅ни · тѣхъ жде чоудесъ тѣ-
3074127 хъ жде о̑учении҆ · того жде наказаниꙗ · о҅тъ-
3074128 кѫдоу о̑убо прѣмѣн҄ени о҅тъ вол҄ѧ та вь҆са
3074129 вина · вьсь҆жде и҅ добрꙑи҅мъ и҅ зълꙑи҅мъ ·
3074130 кде хоштеши съготоваѥ҅мъ ти ꙗ҅сти пасхѫ ·
%%%%%%% : х꙯ва :
3074201 вечеръ сꙑи бѣ тъгда · ѥ҅лма о̑убо домоу не
3074202 и҅мѣа҅ше владꙑка · сего дѣлꙿма о̑убо глаго-
3074203 л҄ѫтъ кде хоштеши о̑уготоваѥ҅мъ ти ꙗ҅сти
3074204 пасхѫ · не и҅мамъ хлѣвинꙑ о̑урочь҆нꙑ · не
3074205 и҅мамъ кѫштѧ ни домоу · да навꙑкнѫтъ
3074206 и҅же свѣтълꙑѩ домꙑ дѣлаѭ̑тъ · и҅ простра-
3074207 нꙑѩ притворꙑ · и҅ длъгꙑѩ дворꙑ · ꙗ҅ко
3074208 не и҅мѣ х꙯с кде главꙑ подъклонити · тѣ-
3074209 мъ въпрашаѭ̑тъ сии҆ · кде хоштеши о̑у-
3074210 готоваѥ҅мъ ти ꙗ҅сти пасхѫ · кѫѭ̑ пасхѫ
3074211 не сь҆ѭ̑ пасхѫ нъ жидовь҆скѫ · о҅баче тѫ о̑у-
3074212 бо о̑уготовашѧ о̑ученици · а҅ сиѭ̑ нашѫ са-
3074213 мъ о̑устрои҆ · нъ самъ пасха бꙑстъ · кде хо-
3074214 штеши да о̑уготоваѥ҅мъ ти ꙗ҅сти пасхѫ ·
3074215 о҅на жидовъска бѣ пасха · о҅на вь е҅гѵптѣ
3074216 начѧтъкъ вьзѧ · чсо дѣлма о̑убо тѫ ꙗ҅стъ
3074217 пасхѫ х꙯с · пон҄еже вь҆се законь҆ноѥ съвръші ·
3074218 ѥ҅гда бо кръштаа҅ше сѧ глаголаа҅ше : сице бо
3074219 лѣпо ѥ҅стъ намъ и҅справити вьсѫ правь҆-
3074220 дѫ · придохъ рече о҅тъ безаконь҆нꙑѩ клѧ-
3074221 твꙑ и҅скоупитъ чловѣка · богъ бо своѥ҅го
3074222 си сꙑна