Book of Sava

1010100 Кънигꙑ рождьства і꙯схва · с꙯ноу давꙑдова · с꙯ноу аврамлё ·
1010200 аврамъ роди и҅сака · и҅сакъ же роди и҅ꙗкова ·
1010210 и҅ꙗковъ же роди и҅юдѫ и҅ братиѭ҅ е҅го ·
1010300 и҅юда же роди фареса и҅ зар҅ра о҅тъ тамарꙑ ·
1010310 фаресъ же роди е҅фрома е҅фромъ же · роди арама ·
1010400 арамъ же роди · аминадава · аминадавь же роди насона ·
1010410 насонъ же роди
1010500 воаза · о҅тъ харавꙑ · воо҅зъ же роди · о҅вида о҅тъ рꙋти
1010510 о҅видъ же роди · и҅е҅сеꙗ ·
1010600 и҅е҅сеі же роди · д꙯да ц꙯ра · д꙯дъ же ц꙯рь · роди соломона ·
1010610 о҅тъ оуринꙑ҅ѧ̈ ·
1010700 соломонъ же · роди ровоома · ровоомъ же · роди авида
1010710 авидъ же роди аса ·
1010800 асъ же роди · асафата · асафатъ же · роди и҅о҅рома ·
1010810 и҅оромъ же роди · о҅зиѭ ·
1010900 о҅зиꙗ же роди · и҅о҅тама · и҅о҅тамъ же · роди ахаза ·
1010910 ахазъ же роди · и҅е҅зекиѭ ·
1011000 и҅е҅зекиꙗ же роди манасиѭ · манасиꙗ же · роди а҅моса ·
1011010 амосъ же роди · и҅о҅сиѭ ·
1011100 и҅о҅сиꙗ же роди · и҅о҅хониѭ · и҅ братиѭ е҅го ·
1011110 вь прёселение҅ вавилоньское҅ ·
1011200 по прёселениі же вавилоньсцёмь · о҅хониꙗ роди · салатиілё ·
1011210 салатиіль же роди · зоровавелё ·
1011300 зоровавель же роди · авиюда · авиюдъ же роди · алиакима ·
1011310 алиакимъ же роди · азара ·
1011400 азаръ же роди · садока · садокъ же роди · ахима ·
1011410 ахимъ же роди · е҅лиоудѫ ·
1011500 е҅лиоудъ же роди · е҅лиазара · е҅лиазаръ же роди · мат҅ѳана ·
1011510 матьѳанъ же роди · и҅ꙗкова ·
1011600 и҅ꙗковъ же роди и҅◌҅ѡ҅сифа · мѫжа мариіна ·
1011610 и҅з не҅ѧ̈же роди сѧ і꙯с · нарицае҅мꙑ х꙯ъ ·
1011700 всёхъ родъ · о҅тъ аврама · до д꙯вда · родъ · д꙯і ·
1011710 и҅ о҅тъ д꙯да до прёселениꙗ вавилоньскаго · родъ · д꙯і ·
1011720 и҅ о҅тъ прёселениꙗ · вавилоньскаго · до х꙯а родъ · д꙯і ·
1011800 и҅ х꙯во же рождьство сице҅ бё · о҅брѫченё же бꙑвъши м꙯тери
1011810 е҅го мариі и҅◌҅ѡ҅сифови ·
1011820 прёжде даже не сънѧсте сѧ ·
1011830 о҅брёте сѧ и҅мѫщи вь чрёвё о҅тъ д꙯ха с꙯та ·
1011900 и҅◌҅ѡ҅сифъ же мѫжъ еѧ̈ правьдьнъ сꙑ · и҅ не хотѧ
1011910 о҅бличити е҅◌҅ѧ̈ въсхотё таі · поустити ѭ ·
1012000 сице же е҅моу съмꙑшльшю · се а꙯гглъ г꙯нь въ сънё ꙗви сѧ
1012010 е҅моу г꙯лѧ · и҅◌҅ѡ҅сифе с꙯ноу д꙯въ · не оубоі сѧ при҅ѧ̈ти
1012020 женꙑ свое҅◌҅ѧ̈ мари҅ѧ̈ · рождьшее҅ бо сѧ вь неі · о҅тъ д꙯ха е҅стъ с꙯та ·
1012100 родитъ же с꙯нъ · и҅ наречеши и҅мѧ е҅моу і꙯с ·
1012110 тъ бо с꙯петъ люди сво҅ѧ̈ о҅тъ грёхъ и҅хъ ·
1012200 се же все бꙑстъ · да събѫдетъ сѧ реченое҅ отъ г꙯и ·
1012210 прк꙯омъ г꙯лѫщьмъ ·
1012300 се дёва прииметъ вь чрёвё · и родитъ с꙯нъ · наречетъ и҅мѧ
1012310 е҅моу е҅манꙋи҅лъ · е҅же е҅стъ съказае҅мо съ нами б꙯ъ ·
1012400 въставъ же и҅◌҅ѡ҅сифь о҅тъ съна · створи ꙗкоже
1012410 повелё е҅моу а꙯гглъ г꙯нь · при҅ѧ̈тъ женѫ своѭ ·
1012500 и҅ не знаꙗше е҅◌҅ѧ̈ · доньдеже роди с꙯нъ своі прьвёньць ·
1012510 и҅ нарече и҅мѧ е҅мꙋ і꙯с · %
1020100 І꙯соу рождьшю сѧ въ виѳьлео҅мё и҅юдеісцёмь ·
1020110 вь дн҅и и҅рода ц꙯ра · се вльсви о҅тъ въстокъ придѫ въ
1020120 е꙯҅рлмъ г꙯лѫще ·
1020200 къде е҅стъ рождьі сѧ ц꙯ръ и҅юдеіскъ · видёхомъ бо звёздѫ
1020210 е҅го на въстоцё · и҅ придохомъ поклонитъ сѧ е҅мꙋ ·
1020300 оуслꙑшавъ же и҅родъ ц꙯ръ съмѧте сѧ · и҅ всь и꙯҅е҅рслмъ
1020310 съ нимь
1020400 и҅ събра всѧ архие҅ре҅ѧ̈ · и҅ кьнижьникꙑ людьскꙑ҅ѧ̈ ·
1020410 и҅ въпрашаше ◌҅ѧ̈ къде х꙯с раждае҅тъ сѧ ·
1020500 о҅ни же рёшѧ емоу · въ виѳьлеомё и҅юдеісцемь · тако
1020510 бо псан꙯ ѥстъ прк꙯омъ ·
1020600 и҅ тꙑ виѳьлео҅ме земле и҅юдова · ничимьже мьньши е҅си
1020610 въ в꙯лдка и҅юдовахъ · и҅с тебе бо и҅зидетъ в꙯лка ·
1020620 и҅же оупасетъ люди мо҅ѧ̈ и҅ и꙯҅злё ·
1020700 тогда и҅родъ та призъвавъ вльхвꙑ · и҅спꙑта о҅тъ нихъ врёмѧ
1020710 ꙗвльшѧ҅ѧ̈ сѧ звёздꙑ ·
1020800 и҅ посълавъ ◌҅ѧ̈ въ виѳьо҅мъ рече · шъдъше и҅спꙑтаіте
1020810 и҅звёстьно о҅ о҅трочѧти · е҅гдаже о҅брѧщете е҅
1020820 повёдите ми · да и҅ а҅зъ шъдъ поклонѫ сѧ е҅моу ·
1020900 о҅ни же послꙋшавъше ц꙯ра и҅дошѧ на въстоцё ·
1020910 и҅дёше прёдъ ними · доньдеже
1020920 пришъдъши ста на врьхоу · и҅деже бё о҅трочѧ ·
1021000 видёвъше же · звёздѫ въздрадовашѧ сѧ радостиѭ
1021010 велие҅ѭ зёло ·
1021100 и҅ въшъдъше же въ храминѫ видёшѧ о҅трочѧ съ марие҅ѭ
1021110 м꙯териѭ е҅го · и҅ падъше поклонишѧ сѧ е҅моу · и҅
1021120 о҅тврьзъше съкровища принесошѧ е҅мꙋ дарꙑ · злато и҅ ливанъ · и҅
1021130 змѵрьнѫ ·
1021200 и҅ о҅тъвётъ приімъше въ сънё · не възвратишѧ сѧ къ
1021210 и҅родоу · нъ и҅нёмъ пѫтьмъ о҅тидѫ · въ странѫ своѭ :
1021300 ◌҅◌҅ѡ҅шьдъшемъ же вльхвомъ · се а꙯гглъ г꙯нь въ сънё ꙗви сѧ
1021310 и҅◌҅ѡ҅сифови г꙯лѧ · вьставъ пои҅ми о҅трочѧ · и҅ м꙯тере е҅го ·
1021320 и҅ бёжи вь е҅гѵптъ · и҅ бѫди тоу доньдеже ти рекѫ ·
1021330 хощетъ бо и҅родъ и҅скати о҅трочѧте · да погꙋбитъ е҅ ·
1021400 о҅нъ же въставъ по҅ѧ̈тъ отрочѧ · и҅ м꙯терь е҅го ношиѭ ·
1021410 и҅ о҅тиде въ е҅гѵптъ ·
1021500 и҅ бё тоу до ꙋмрьтиꙗ и҅родова · да събѫдетъ сѧ реченое҅
1021510 о҅тъ г꙯а прк꙯омъ г꙯лѫщемъ · отъ е҅гѵпта възъвахъ с꙯нъ моі ·
1021600 тогда и҅родъ видёвъ ꙗко порѫганъ е҅стъ о҅тъ вльхвъ ·
1021610 разгнёвавъ сѧ зёло · и҅ посълавъ и҅зби всѧ о҅трокꙑ сѫщѧ
1021620 въ ви҅ѳьлео҅мё · и҅ въ всёхъ прёдё[лёх]ъ е҅◌҅ѧ̈ · о҅тъ двою
1021630 лётоу и ниже · по врёмени же и҅спꙑта отъ вльхвъ ·
1021700 тогда събꙑстъ сѧ реченое҅ · и҅еремие҅мь прк꙯омъ г꙯лѫщьмъ ·
1021800 гл[ас]ъ оу рама слꙑшанъ бꙑстъ · плачъ и҅ рꙑдание҅ и҅
1021810 вьпль многъ · рахиль плачѫщи сѧ чѧдъ своіхъ · и҅ не
1021820 хотёше оутёшити сѧ ꙗко не сѫтъ · коц꙯
1021900 Оумрьшю же иродоу · се а꙯гглъ г꙯нь въ сънё ꙗви сѧ и҅◌҅ѡ҅сифоу
1021910 въ е҅гѵптё
1022000 г꙯лѧ · въставъ пои҅ми о҅трочѧ · и҅ м꙯теръ е҅го ·
1022010 и҅ и҅ди въ землѫ и꙯҅злвѫ · и҅змрёшѧ бо и҅щѫщеі д꙯шѧ
1022020 о҅трочѧте ·
1022100 о҅нъ же въставъ по҅ѧ̈тъ о҅трочѧ и҅ м꙯терь е҅го · и҅
1022110 вьниде вь землѫ и꙯҅злвѫ ·
1022220 слꙑшавъ же ꙗко архилаі ц꙯рьствоуе҅тъ въ и҅юдеи ·
1022230 въ и҅рода мёсто о꙯ца свое҅го · ꙋбоꙗ сѧ тамо ити ·
1022240 вёсть же приімъ въ съ[н]ё · о҅тиде въ странѫ галилеіскѫѭ ·
1022300 и҅ пришъдъ всели сѧ въ градё · нарицае{мь}мё назареѳь ·
1022310 да събодетъ сѧ реченое҅ про꙯ркꙑ · ꙗко назарёнинъ · наречетъ сѧ :
1030100 Въ о҅нов꙯ · приде и҅ѡн꙯а к꙯рсттель · проповёда҅ѧ̈ въ поустꙑни ·ѧ :
1030200 г꙯лѧ̈ · покаіте сѧ приближи сѧ · ц꙯рствие҅ н꙯бское҅ ·
1030300 съ оубо е҅сть реченꙑ и҅саіе҅мь промъ · г꙯лѫщьмъ · глас꙯
1030310 вьпиѭща въ поустꙑни · оуготоваіте пѫть г꙯нь · правꙑ творите
1030320 стьзѧ е҅го ·
1030400 самъ же и҅ѡан꙯ и҅мёше ризѫ своѭ · о҅тъ власъ вельбѫждь ·
1030410 и҅ поꙗсъ ꙋсниꙗнъ о҅ чрёслёхъ е҅го · ёдь же е҅го бё прѫзи
1030420 и҅ медъ дивиі ·
1030500 тогда и҅схождаше къ немоу · и꙯҅е҅рлмъ и҅ вса и҅юдеꙗ · и҅ вса
1030510 страна и҅юдеискаꙗ ·
1030600 и҅ крьщахѫ сѧ въ е҅рданьсцёі рёчё · отъ него ·
1030610 и҅сповёдаѭще грёхꙑ сво҅ѧ̈ :
1031300 Въ о҅нов꙯ приде і꙯с о҅тъ галилеѧ̈ · на и҅о҅р҅данъ къ и҅ѡанꙋ ·
1031310 крьститъ сѧ о҅тъ него ·
1031400 и҅ѡн꙯ · же възбранꙗше е҅мꙋ г꙯лѧ · азъ хощѫ о҅тъ тебе
1031410 крьстити сѧ · али тꙑ къ мнё идеши ·
1031500 о҅тъвёщавъ же і꙯с рече къ немоу · о҅стани нꙑнꙗ тако бо
1031510 подобаетъ намъ и҅сплънити всакѫ правъдѫ
1031600 тогда о҅стави і · крьщь же сѧ і꙯с вьзиде · абие҅ о҅тъ водꙑ ·
1031610 и҅ се о҅тврьзошѧ сѧ н꙯бса · и҅ видё д҅хъ б꙯жиі съходѧщь
1031620 ꙗко голѫбь · и҅ и҅дѫщъ на нь ·
1031700 и҅ се глас꙯ съ н꙯бсе г꙯лѧ · се е҅стъ с꙯нъ моі вьзлюбенꙑ ·
1031710 о҅ немьже благоволихъ %
1040100 Въ онов꙯ · вьзведенъ бꙑстъ і꙯с д꙯хомь въ поустꙑнѫ · и҅скоуситъ
1040110 сѧ о҅тъ диꙗвола ·
1040200 и҅ пощь сѧ дн҅ъ м꙯ и҅ нощиі м꙯ · послёдь възалъка ·
1040300 и҅ пристѫпь и҅скоуситель рече е҅моу · аще с꙯нъ е҅си б꙯жиі ·
1040310 рьци да камение҅ се хлёби бѫдѫтъ ·
1040400 о҅нъ же о҅тъвёщавъ рече · псан꙯ е҅стъ не о҅ хлёбё
1040410 единомъ живъ бѫдетъ ч꙯лкъ · нъ о҅ всакомъ г꙯лё ·
1040420 и҅сходѧ̈щимъ о҅тъ ꙋстъ б꙯жиі ·тогда і по҅ѧ̈тъ диꙗволъ
1040500 вь с꙯тꙑ градъ и҅ постави і на вратё ц꙯рквьнёмь ·
1040600 и рече е҅моу · аще с꙯нъ е҅си б꙯жиі · врьзи сѧ долꙋ ·
1040610 псан꙯ бо е҅стъ · ꙗко а꙯ггломъ своімъ заповёстъ о҅ тебё ·
1040620 и҅ на рѫкахъ възъмѫтъ тѧ · да не когда прётъкнеши о҅
1040630 камень ногѫ своѭ ·
1040700 рече же е҅моу і꙯с пакꙑ псан꙯ е҅стъ · не и҅скоусиши г꙯а б꙯а свое҅го ·
1040800 пакꙑ по҅ѧ̈тъ і диꙗволъ · на горѫ вꙑсокѫ зёло · и҅ показа
1040810 е҅мꙋ ц꙯рствиꙗ мира · и҅ славѫ и҅хъ ·
1040900 и҅ рече е҅мꙋ вса си тебё дамь · аще падъ поклониши ми сѧ ·
1041000 тогда рече е҅моу і꙯с · и҅ди за мѧ сотоно · псан꙯ бо е҅стъ
1041010 г꙯оу б꙯оу твое҅моу поклониши сѧ · и҅ томꙋ е҅диномꙋ
1041020 послоужиши ·
1041100 тогда і о҅стави диꙗволъ · и се а꙯ггли пристѫпишѯ къ немоу ·
1041110 и слꙋжахѫ е҅моу %
1041200 Въ онов꙯ · слꙑшавъ і꙯с ꙗко и҅ѡан꙯ прёданъ бꙑстъ ·
1041210 о҅тиде въ галилеѭ ·
1041300 о҅ставль назареѳь · и҅ пришъдъ всели сѧ въ каперьнаоумъ · въ
1041310 поморие҅ · вь прёдёлё заꙋлонихъ ·
1041400 да събѫдетъ сѧ реченое҅ · и҅саи҅е҅мь прк꙯омъ г꙯лѫщьмъ ·
1041500 земьꙗ заоулонꙗ · и҅ земьꙗ нефьталимлё · пѫть мороу · о҅б
1041510 онъ полъ и҅о҅рдана · галилеа҅ ◌҅ѧ̈зꙑкъ ·
1041600 людие҅ сёдѧщеі въ тъмё · видёшѧ свётъ велиі·
1041610 и҅ сёдѧщеі въ странё · и҅ сёни съмрьтьнё свётъ
1041620 въсиꙗ и҅мъ ·
1041700 о҅тътоли начѧтъ і꙯с проповёдати · и҅ г꙯лати покаіте
1041710 сѧ · приближи бо сѧ ц꙯рствие҅ н꙯бское҅ :
1041800 Въ о҅но · ходѧ і꙯с при мори галилеісцё видё в꙯ брата ·
1041820 симона рекомаго петра · и҅ анъдреꙗ брата е҅го ·
1041830 вьмётаѭща мрёжѧ въ море · бёста бо рꙑбамъ ловьца ·
1041900 и҅ г꙯ла и҅ма · и҅дёта въ слёдъ мене · и҅ створѫ
1041910 ва ловьца ч꙯лкомъ ·
1042000 о҅на же о҅ставьша мрёжѧ · по немь и҅доста ·
1042100 и҅ прёшъдъ о҅тъ тѫдоу · видё и҅на в꙯ брата · и҅ꙗко
1042110 с꙯на зеведео҅ва · и҅ и҅ѡана брата е҅моу · въ кораби
1042120 съ зеведео҅мъ о꙯цьмъ и҅ма · стро҅ѧ̈ща мрёжѧ и҅ма ·
1042130 и҅ възъва ꙗ ·
1042200 о҅на же о҅ставьша · корабль и҅ о꙯ца свое҅го · по немъ
1042210 и҅доста ·
1042300 и҅ прохождаше всѫ галилеѭ · і꙯с оучѧ на
1042310 съньмищихъ · и҅ проповёда҅ѧ̈ еваг꙯лие҅ ц꙯рствиꙗ
1042320 и҅цёлё҅ѧ̈ всакъ недѫгъ и҅ всакѫ ѧ̈зѫ вь людехъ :
1042500 Въ онов꙯ · вь слёдъ і꙯са и҅дѫ народи мънози ·
1042510 о҅тъ галиле҅ѧ̈ · и҅ докапелиꙗ · и҅ о҅тъ и꙯҅е҅рслма ·
1042520 и҅юде҅ѧ̈ · и҅ съ о҅ного полоу и҅е҅рдана ·
1050100 оузьрёвъ же народъ и҅ вьзиде на горѫ · и҅ ꙗко
1050110 сёде · пристѫпишѧ къ немꙋ оученици е҅го ·
1050200 и҅ о҅тврьзъ оуста своꙗ оучаше ◌҅ѧ̈ г꙯лѧ ·
1050310 блажениі нищиі д꙯хомъ · ꙗко тёхъ е҅стъ ц꙯рствие҅
1050320 н꙯ебское҅ ·
1050400 блажениі плачѫщеі сѧ · ꙗко ти оутёшѧтъ сѧ ·
1050500 блажениі кротъциі · ꙗко ти наслёдѧтъ земьѭ ·
1050600 блажениі алъчѫщеі и҅ жѧждѫщеі · правъдꙑ
1050610 ꙗко ти насꙑтѧтъ сѧ ·
1050700 блажениі милостивиі · ꙗко ти помиловани бѫдѫтъ ·
1050800 блажениі чистиі с꙯рдцемъ · ꙗко ти б꙯а ꙋзьрѧ
1050900 бл[а]жениі съмираѭщеі · ꙗко ти с꙯нове б꙯жиі
1050910 нарекѫтъ сѧ ·
1051000 блажениі и҅згнаниі правьдꙑ ради · ꙗко тёхъ
1051010 е҅стъ ц꙯рствие҅ н꙯бское҅ ·
1051100 блажени ест е҅гда поносѧтъ вамъ · и҅
1051110 и҅жденѫтъ вꙑ и҅ рекѫтъ вамъ · всакъ зълъ г꙯лъ ·
1051120 на вꙑ лъжѫще мене ради ·
1051200 радоуіте сѧ и҅ веселите сѧ · ꙗко мьзда ваша
1051210 многа е҅стъ на н꙯бсехъ ·
1054200 Рече г꙯ь просѧщюмоу ꙋ тебе даі · и҅
1054210 хотѧщаго оу тебе въ заімъ възѧти не възврати ·
1054300 слꙑшасте ꙗко речено е҅стъ · вьзлюбиши
1054310 ближънꙗго си · и҅ ненавидиши врага свое҅го ·
1054400 азъ же г꙯лѫ вамъ · любите врагꙑ вашѧ ·
1054410 б꙯лгвте клънѫщихъ васъ · добро творите
1054420 ненавидѧщимъ васъ · и҅ молитвѫ дёіте о҅
1054430 напастьствꙋѭщихъ вамъ ·
1054500 ꙗко да бѫдете с꙯нове о꙯цю вашемоу · н꙯бсноумоу ·
1054510 ꙗко слъньце свое҅ сиꙗе҅тъ · на злаго · и҅ на
1054520 добраго· и҅ дъждитъ на правьдьнꙑ҅ѧ̈ · и҅ о҅бидьливꙑѧ̈ ·
1054600 аще бо вьзлюбите любѧщихъ васъ · кѫѭ мьздѫ и҅мате ·
1054610 и҅ мꙑтари такожде творѧтъ ·
1054700 и҅ аще и҅ цёлоуе҅те дроугꙑ вашѧ · то лихо что творите ·
1054710 не и҅ мꙑтари такожде творѧтъ ·
1054800 бѫдёте же вꙑ и҅спльнени · ꙗкоже и҅ о꙯ць вашъ н꙯бскꙑ ·
1054810 и҅спльненъ е҅стъ :
1060100 Рече г꙯ь · вьнимаіте милостꙑнѫ вашѫ · не творите прёдъ ч꙯лкꙑ · да не
1060110 видими бѫдете и҅ми · аще ли же ни мьздꙑ не и҅мате о҅тъ о꙯ца вашего ·
1060120 и҅же е҅стъ на н꙯бсехъ ·
1060200 е҅гда оубо твориши милостꙑнѫ · не възгласи прёдъ собоѭ ·
1060210 ꙗко и҅покрити творѧтъ · въ сьньмищихъ · и҅ въ стьгнахъ ·
1060220 да прославѧтъ сѧ о҅тъ ч꙯лкъ · амин꙯ г꙯лѫ вамъ · въсприімѫтъ
1060230 мьздѫ своѭ ·
1060300 тебё же творѧщю милостꙑнѫ · да не чюе҅тъ
1060310 шюіца твоꙗ · что творитъ десница твоꙗ ·
1060400 да бѫдетъ милостꙑни твоꙗ въ таінё · и҅ о꙯ць твоі видѧі
1060410 въ таінё · въздастъ тебё ꙗвё
1060500 и҅ е҅гда молиши сѧ · не бѫди ꙗко и҅ лицемёри ·
1060510 ꙗко любѧтъ · на съньмищихъ · вь стьгнахъ · на
1060520 распѫтихъ стоѧ̈ще молити сѧ · да ꙗвѧтъ сѧ ч꙯лкомъ ·
1060530 амин꙯ г꙯лѫ вамъ · ꙗко въсприімѫтъ мьздѫ своѭ ·
1060600 тꙑ же ѥгда молиши сѧ · вьниди вь клёть своѭ · и҅
1060610 затвори двьри сво҅ѧ̈ и помоли сѧ о꙯цю твое҅моу въ таінё ·
1060620 и҅ о꙯цъ твоі видитъ тѧ въ таінё · и҅ въздастъ тебё
1060630 ꙗвё ·
1060700 молѧще же сѧ не лихо г꙯лёте · ꙗко і ◌҅ѧ̈зꙑчьници ·
1060710 мьнѧтъ бо сѧ ꙗко въ мнозё г꙯ланиі свое҅мь · оуслꙑшани
1060720 бѫдѫтъ ·
1060800 не подобите сѧ ꙋбо и҅мъ · вёстъ бо о꙯ць вашъ · и҅хъже
1060810 трёбоуе҅те · прёжде прошениꙗ вашего ·
1060900 тако ꙋбо молите сѧ̈ вꙑ · о꙯че нашь и҅же е҅си на
1060910 н꙯бсхъ · да с꙯титъ сѧ и҅мѧ̈ твое҅ ·
1061000 да придетъ ц꙯рствие҅ твое҅ · да бѫдетъ волё твоꙗ ·
1061010 ꙗко на н꙯бси и҅ земи ·
1061100 хлёбъ нашъ наставъшаго дн҅е · даждъ намъ дьньсъ · и҅
1061200 о҅стави намъ длъгꙑ нашѧ · ꙗко и҅ мꙑ о҅ставлёе҅мъ
1061210 длъжъникомъ нашимъ ·
1061300 и҅ не вьведи насъ въ напасть · нъ и҅збави насъ о҅тъ неприꙗзни ·
1061310 ꙗко твое҅ е҅стъ ц꙯рствие҅ · и҅ сила и҅ слава · вь вёкꙑ аминъ : %
1061400 Рече г꙯ь · аще о҅тъпоущае҅те ч꙯лкомъ · съгрёшениꙗ и҅хъ ·
1061410 о҅тъпоуститъ вамъ о꙯цъ н꙯бскꙑ ·
1061500 аще ли не о҅тъпоустите ч꙯лкомъ · съгрёшениꙗ и҅хъ · ни о꙯ць
1061510 вашъ о҅тъпоуститъ вамъ съгрёшениі вашихъ ·
1061600 е҅гда же постите сѧ · не бѫдёте ꙗко ꙇ лицемёри
1061610 жалоуѭще · просмраждаѭще бо лица своꙗ · да бꙑшѧ сѧ
1061620 ꙗвили ч꙯лкомъ · постѧще · амин꙯ г꙯лѫ вамъ · ꙗко въсприімѫтъ мьздѫ
1061630 своѭ ·
1061700 тꙑ же постѧ сѧ помажи главѫ своѭ · и҅ лице свое҅ оумꙑ ·
1061810 да не ꙗвите сѧ ч꙯лкомъ постѧще сѧ · нъ о꙯цю твое҅моу
1061820 и҅же е҅стъ въ таінё · и҅ твое҅ видитъ въ таінё ·
1061830 и҅ въздастъ ти ꙗвё ·
1061900 не съкрꙑваіте себё съкровищъ на земи · и҅деже чрьвь ·
1061910 и҅ тьлё тьлитъ · и҅деже татие҅ подъкопаваѭтъ · и҅
1061920 крадѫтъ ·
1062000 съкрꙑваіте же себё съкровища на н꙯бсехъ · и҅деже чрьвь ·
1062010 ни тълё тьлитъ · и҅деже татие҅ не подъкопаваѭтъ · ни
1062020 крадѫтъ ·
1062100 и҅деже бо е҅стъ съкровище ваше · тоу е҅стъ и҅ с꙯рдце ваше ·
1062200 Рече г꙯ь свётильникъ тёлоу е҅стъ о҅ко · аще оубо о҅ко твое҅
1062210 е҅стъ просто · все тёло твое҅ просто е҅стъ ·
1062300 аще ли о҅ко твое҅ лѫкаво е҅стъ · все тёло твое҅ тьмно е҅стъ ·
1062310 аще ли свётъ и҅же вь тебё тъма е҅стъ · то тьма кольми ·
1062400 никꙑже бо рабъ можетъ двёма г꙯инома работати · ли е҅диного
1062410 вьзненавидитъ · а дроугаго вьзлюбитъ · ли е҅диномоу ꙋгодитъ ·
1062420 а о҅ дрꙋзёмь небрёщи вьчънетъ · не можетъ бо б꙯оу слоужити и҅
1062430 мамонё ·
1062500 сего ради г꙯лѫ вамъ · не пьцёте сѧ д꙯шеѭ свое҅ѭ ·
1062510 что ꙗсте · ли что пие҅те · ни тёломъ вашимъ въ что
1062520 о҅блёчете сѧ ·
1062600 вьзьрите на птицѧ н꙯бскꙑ҅ѧ̈ · ꙗко не сёѭтъ ничесоже
1062610 ни жънѫтъ · ни събираѭтъ въ житьницѧ · и҅ о꙯ць вашъ
1062620 н꙯бскꙑ питае҅тъ ◌҅ѧ̈ · не вꙑ ли лоучъши и҅хъ е҅сте ·
1062700 кто же о҅тъ васъ пекꙑ сѧ · можетъ възложити на тёло свое҅ ·
1062710 лакъть е҅динъ ·
1062810 и҅ при о҅дежди что сѧ печете · разꙋмёімъ цвётꙑ сельнꙑ҅ѧ̈ ·
1062820 како растѫтъ · не троуждаѭтъ сѧ ни пр%идѫтъ ·
1062900 г꙯лѫ же вамъ · ꙗко ни соломонъ въ всеі славё о҅блёче сѧ ·
1062910 ꙗко е҅динъ · о҅тъ сихъ ·
1063000 то а҅ще трёвѫ сельнѫѭ дн҅ьсъ сѫщѫ · а оутро вь пещъ вълагаѭщѫ
1063010 сѧ · б꙯ъ тако о҅дёе҅тъ · не мнози паче васъ · маловёри
1063100 не пьцёте сѧ · г꙯лѫще что ёмъ ли что пие҅мъ · и҅ въ что
1063110 о҅деждемъ сѧ ·
1063200 всего бо сего погании просѧтъ · вёстъ бо [о꙯ць] вашъ
1063210 н꙯бскꙑ · ꙗко трёбоуе҅те всёхъ сихъ ·
1063300 просите же прёжде ц꙯рствиꙗ б꙯жиꙗ · и҅ правъдꙑ е҅го ·
1063310 и҅ се все прёдастъ сѧ вамъ ·бжиꙗ ·
1063400 не пьцёте сѧ оубо на оутриꙗ · оутрёі бо печетъ сѧ собоѭ ·
1063410 довьлетъ бо дн҅и злоба своꙗ :
1070100 Рече г꙯ь не о҅сѫждаіте да не о҅сѫдите сѧ ·
1070200 о҅ немьже сѫдё сѫдите сѫдѧтъ сѧ вамъ · и҅ вь нѫже
1070210 мёрѫ мёрите · мёритъ сѧ вамъ ·
1070300 что же видиши · сѫчъць · въ о҅чесе братоу свое҅моу · а въ
1070310 о҅чесе свое҅мь брьвъна не видиши ·
1070400 ли како речеши братоу свое҅моу · о҅стани да възъмѫ сѫкъ ·
1070410 въ о҅чесе твое҅мь ·
1070500 лицемёре · и҅зъми прьвёе҅ брьвно въ о҅чесе твое҅мь и҅ тогда
1070510 оузъриши · и҅зѧти сѫкъ въ о҅чесе брата твое҅го
1070600 не дадите с꙯҅щениꙗ пъсомъ · ни полагаіте бисърꙑ вашѧ прёдъ
1070610 свиниꙗми · да не поперѫтъ и҅хъ ногами свои҅ми · и҅
1070620 вращьше сѧ поперѫтъ васъ ·
1070700 просите и҅ дастъ сѧ вамъ · и҅щёте и҅ о҅брѧщете · тлъцёте и҅
1070710 отврьзѫтъ сH вамъ ·
1070800 всакъ бо просѧі приемлетъ · и҅ ꙇщѧі о҅брѧщетъ · и҅
1070810 тлъкѫщюмоу о҅тврьзѫтъ сѧ %
1072400 Рече г꙯ь всакъ и҅же слꙑшитъ ми словеса и҅ творитъ ꙗ ·
1072410 оуподоблѫ е҅го мѫжеви мѫдроу · и҅же створи храмъ своі
1072420 на камене ·
1072500 и҅ съниде дъждъ · и҅ придѫ рёкꙑ · и҅ вьзвёꙗшѧ вётри ·
1072510 и҅ потъкѫ сѧ храминё тоі · и҅ не паде сѧ · о҅снована
1072520 бо бё на камене ·
1072600 и҅ всакъ слꙑшѧі ми словеса си · и҅ не творѧ и҅хъ ·
1072610 оуподобитъ сѧ мѫжеви боую · и҅же створи своѭ храминѫ
1072620 на пёсцё ·
1072700 и҅ съниде дъждь и҅ придѫ рёкꙑ · и҅ вьзвёꙗшѧ вётри ·
1072710 и҅ потъкѫ сѧ храминё тоі и҅ паде · и҅ бё расорение҅ е҅і
1072720 велие҅ зёло ·
1072800 и҅ бꙑстъ е҅гда съконьча і꙯с · вса словеса си · дивлёхѫ
1072810 сѧ народи оучению е҅го ·
1072900 бё бо ꙋчѧ и҅хъ · ꙗко власть и҅мꙑ · а не ꙗко кънижьникъ ·
1072910 и҅ фарисеі ·
1080100 сълёзъшю же е҅моу съ горꙑ · по немь и҅дѫ народи мнози ·
1080200 и се прокаженъ покланꙗше сѧ е҅моу г꙯лѧ г꙯и · аще хощеши
1080210 можеши мѧ и҅стрёбити ·
1080300 и҅ простьръ рѫкѫ · коснѫ сѧ е҅мь і꙯с г꙯лѧ · хощѫ
1080310 и҅стрёбити тѧ · и҅ абие҅ и҅стрёби сѧ е҅моу проказа ·
1080400 г꙯ла е҅моу і꙯с · блюди ни е҅диномоу же не рьци · нъ шъдъ
1080410 покажи сѧ и҅е҅рео҅мъ и҅ принеси даръ · ◌҅ѧ̈же повелё
1080420 моси въ съвёдёние҅ :
1080500 Въ о҅нов꙯ · пришъдъ і꙯с въ каперънаоумъ припаде е҅моу ·
1080510 сътьникъ · молѧ е҅го и҅ г꙯лѧ ·
1080600 г꙯и о҅трокъ ми лежитъ въ храминё · о҅слабенъ жилами ·
1080610 лютё ꙗко мѫчѧ сѧ ·
1080700 г꙯ла е҅моу і꙯с · азъ пришъдъ и҅цёлѫ і ·
1080800 о҅тъвёщавъ е҅моу сътьникъ рече · г꙯и нёсмь достоінъ
1080810 да ми подъ кровъ вьнидеши · нъ толико рьци слово и҅
1080820 и҅цёлёе҅тъ · слоуга моꙇ ·
1080900 и҅бо азъ члкъ е҅смь подъ в꙯лками · и҅мꙑ подъ собоѭ
1080910 воінꙑ · г꙯лѫ семоу и҅ди и҅ ꙇдетъ · и҅ дроугомꙋ приди
1080920 и҅ придетъ · и рабоу свое҅моу створи се и҅ створитъ ·
1081000 сл%ъшавъ же і꙯с · диви сѧ е҅моу и҅ рече и҅дѫщимъ вь
1081010 слёдъ себе · амин꙯ г꙯лѫ вамъ ни въ з꙯ли толикꙑ вёрꙑ
1081020 о҅брётъ ·
1081100 г꙯лѫ же вамъ · ꙗко мнози о҅тъ въстока и҅ запада ·
1081110 придѫтъ и҅ вьзлѧгѫтъ съ аврамомь · и҅ ꙇсакомъ и҅
1081120 и҅ꙗковомъ · вь ц꙯рствиі н꙯бснёе҅мь ·
1081200 с꙯нове же ц꙯рьствиꙗ и҅жденѫтъ сѧ ·
1081210 въ тъмѫ кромёшънѫѭ҅ · тоу е҅стъ плачъ и҅ скрьжътъ зѫбомъ ·
1081300 и҅ рече і꙯с сътьникови · и҅ди ꙗко вёрова ·
1081310 да бѫдетъ ти · и҅ и҅сцёлё слоуга е҅го въ тъ часъ ·
1081400 Въ о҅нов꙯ · пришъдъ і꙯с въ домъ петровъ · видё
1081410 тъщѫ е҅моу лежѧщѫ и҅ болѧщѫ о҅гньмь ·
1081500 и҅ коснѫ сѧ е҅і рѫцё · и҅ остави ѭ о҅гнь ·
1081510 и҅ въста и҅ слоужаше е҅моу ·
1081600 поздё же бꙑвъшю · принесишѧѧ е҅ моу бёсънꙑ многꙑ ·
1081610 и҅ и҅згна д꙯хꙑ словомъ · и҅ всёхъ болѧщихъ и҅цёли ·
1081700 ꙗко да съконьчае҅тъ сѧ реченое҅ · исаіе҅мь
1081710 прок꙯мъ · г꙯лѫщьмъ тъ болёзни нашѧ при҅ѧ̈тъ ·
1081720 и҅ болёзни понесе ·
1081800 видёвъ же і꙯с многъ народъ о҅ себё · повелё
1081810 прёи҅ти на сь полъ ·
1081900 и҅ пристѫпи е҅динъ кънижъникъ · рече е҅моу ·
1081910 оучителю · и҅дѫ ли вь слёдъ тебе · ꙗмо же и҅деши ·
1082000 г꙯ла е҅моу і꙯с · лиси ꙗзвинꙑ и҅мѫтъ · и҅ птицѧ
1082010 н꙯бсънꙑ҅ѧ̈ о҅битёли · а с꙯нъ ч꙯лскꙑ не и҅матъ
1082020 къде главꙑ подъклонити ·
1082100 дрꙋгꙑ же о҅тъ оученикъ рече е҅моу · г꙯и повели ми
1082110 прёжде и҅ти и҅ погрети о꙯ца свое҅го ·
1082200 і꙯с же г꙯ла е҅мꙋ · по мнё грѧди · о҅стави
1082210 мрьтвꙑ҅ѧ̈ погрети своіхъ мрьтвꙑхъ ·
1082300 и҅ вьлёзъшю е҅моу въ корабъ · по немь ꙋченици
1082310 е҅го и҅дѫ ·
1082800 Въ о҅нов꙯ пришъдъ і꙯с въ землѫ геръгесиномъ ·
1082810 сърётоста і в꙯ бёсъноуѭща сѧ · о҅тъ гроба
1082820 и҅сходѧща лютё зёло · ꙗко не могѫщю
1082830 никомꙋже прити · пѫтьмъ тёмь ·
1082900 и҅ абие҅ възъписта г꙯лѫща · что е҅ нама и҅ тебё
1082910 с꙯ноу б꙯жи · приде прёжде врёмене : насъ мѫчитъ
1083000 бё же далече · о҅тъ нею стадо свиниі много ·
1083010 пасомо ·
1083100 бёси же е҅го молёхѫ г꙯лѫще аще и҅згониши насъ ·
1083110 повели намъ и҅ти въ стадо свиное҅ ·
1083200 и҅ рече и҅мъ и҅дёте · о҅ни же и҅дѫ вь с҅вини҅ѧ̈ ·
1083210 и҅ абие҅ оустрьми сѧ все стадо по брёгроу въ море ·
1083220 и҅ и҅стопѫ въ водахъ ·
1083300 пасѫщеи же бёжашѧ · и҅ шъдъше въ градъ
1083310 повёдашѧ вса · о҅ бёсьноую ·
1083400 и҅ абие҅ всь градъ и҅зиде вь сърётение҅ і꙯соу ·
1083410 и҅ видёвъше е҅го молишѧ ·
1083420 ꙗко да прёи҅детъ о҅тъ прёдёлъ ихъ · и҅ вьлёзе въ
1083420 корабь і꙯с · и҅ прёи҅де въ своі градъ ·
1090100 и҅ вьлёзе въ корабь і꙯с · и҅ прёи҅де въ своі градъ ·
1090101 Въ о҅нов꙯ · вьлёзъ і꙯с въ корабь · прёꙗде вь своі градъ ·
1090200 и҅ абие҅ принесошѧ е҅моу · о҅слабена на о҅дрё
1090210 лежѧща · видёвъ же і꙯с вёрѫ и҅хъ · рече
1090220 о҅слабенꙋмоу надёі сѧ чѧдо · о҅тъдадѧтъ ти
1090230 сѧ грёси ·
1090300 и҅ абие҅ нёциі о҅тъ кънижъникъ рёшѧ къ себё ·
1090310 се хоулитъ ·
1090400 видёвъ же і꙯с помꙑшлёниꙗ и҅хъ рече имъ ·
1090410 въскѫѭ помꙑшлёе҅те вꙑ · неприꙗзнина вь
1090420 с꙯рдци вашемь ·
1090500 что бо ꙋдобёе҅ речещи · о҅тъдаѭтъ ти
1090510 сѧ грёси · и҅ли рещи въстани и҅ ходи ·
1090600 нъ да види҅те ꙗко власть и҅матъ с꙯нъ ч꙯лскꙑ
1090610 на земи · о҅тъдаꙗти грёхꙑ · и҅ г꙯ла о҅слабеноумꙋ ·
1090620 въстани вьзьми о҅дръ твоі · и҅ди въ домъ твои҅ ·
1090800 и҅ видёвъше же народи · дивишѧ сѧ и҅ прославишѧ
1090810 б꙯а · давъшаго · такѫ власть ч꙯лкомъ :
1090900 Въ о҅нов꙯ · мимои҅дꙑ і꙯с · видё ч꙯лка сёдѧща на
1090910 мꙑтьници · и҅меньмъ маѳе а и҅ г꙯ла е҅моу по мнё и҅ди ·
1090920 и҅ въставъ вь слёдъ е҅го и҅дёше ·
1091000 и҅ бꙑстъ вьзлещи е҅моу въ храминё · и҅ се мнози
1091010 грёшьници · и҅ мꙑтаре пришъдъше вьзлежахѫ
1091020 сь і꙯сомъ · и҅ оученици е҅моу ·
1091100 и҅ видёвъше фарисеі · г꙯лахѫ къ оученикомъ е҅го ·
1091110 по что съ мꙑтарꙑ · и грёшъникꙑ оучитель вашъ ꙗстъ ·
1091200 і꙯с же рече и҅мъ · не трёбоуѭтъ съдравил врача ·
1091210 нъ болѧщиі ·
1091300 и҅ вꙑ шъдъше наоучите сѧ · что е҅сть милости хощѫ ·
1091310 а не жрътвꙑ · не придъ бо правьдьникъ зъватъ ·
1091320 нъ грёшъникъ въ покаание҅ ·
1091800 Въ о꙯҅нов꙯ · кънѧзъ е҅динъ припаде къ і꙯сви ·
1091810 и҅ поклони сѧ е҅моу г꙯лѧ̈ · ꙗко дъщи моꙗ нꙑнꙗ
1091820 оумрётъ · нъ пришъдъ възложи на нѫ рѫкѫ си ·
1091830 и҅ о҅живетъ ·
1091900 и҅ въставъ і꙯с вь слёдъ е҅го и҅де · и҅ о҅ученици е҅го
1092000 и҅ се жена крьвоточиваꙗ · в꙯і · лётё и҅мѫщи ·
1091930 пристѫпьши съзади коснѫ сѧ краі ризё е҅го ·
1092100 и҅ г꙯лаше аще тъкмо коснѫ сѧ краі ризё е҅го
1092110 с꙯псѫ сѧ ·
1092200 і꙯с же о҅бращъ сѧ рече надёі сѧ дъщи · вёра
1092210 твоꙗ с꙯петъ тѧ · и с꙯пе сѧ жена о҅тъ того часа ·
1092300 и҅ пришъдъ і꙯с въ храминѫ кънѧжѫ · и҅ видё
1092310 съпѧщѫ · и҅ народа мльвѧща · и҅ г꙯ла и҅мъ ·
1092400 о҅тидёте не оумрётъ бо дёвица · нъ съпитъ · и҅
1092410 рѫгахѫ сѧ е҅мꙋ ·
1092500 е҅гда же и҅згна всь народъ · вьлёзъ ◌҅ѧ̈тъ ѭ
1092500 за рѫкѫ · и҅ въста дёвица ·
1092600 и҅ промьче сѧ вёстъ си · въ всѫ землѫ тѫ :
1092700 Въ о҅нов꙯ · мимои҅де і꙯с · и҅ вь слёдь е҅го
1092710 и҅дёста в꙯ слёпьца · вьпиѭща и҅ г꙯лѫща ·
1092720 помилоуі нꙑ с꙯ноу д꙯въ ·
1092800 пришьдъшю же е҅моу въ храминѫ · припадоста
1092810 слёпьца · и҅ г꙯ла и҅ма і꙯с вёроуе҅та ли ꙗко
1092810 могѫ се створити · г꙯ласта е҅і г꙯и ·
1092900 тогда коснѫ сѧ о҅чию и҅ма г꙯лѧ по вёрё ваю
1092910 бѫдетъ вама ·
1093000 и҅ о҅тврьзоста сѧ о҅чи и҅ма · и҅ запрёти іма
1093010 г꙯лѧ блюдёта ни е҅диноумоу же не рьцёта ·
1093100 о҅на же шъдъша прослависта і по всеі земи тоі ·
1093200 тёма же и҅сходѧщема · абие҅ приведошѧ е҅мꙋ ·
1093210 ч꙯лка глоуха бёсъноуѭща сѧ ·
1093300 и҅ и҅згнаноу бёсоу · п꙯рогла глоухꙑ · и҅ чюдишѧ
1093310 сѧ народи г꙯лѫще · николиже ꙗви сѧ таковꙑ
1093320 въ е҅рслмё ·
1093400 фарисеи же г꙯лахѫ о҅ кънѧзи бёсомъ · и҅згонитъ
1093410 бёсꙑ ·
1093500 и҅ прои҅дёше і꙯с градꙑ всѧ и҅ всѧ оучѧ вь
1093510 сьньмищихъ · и҅ проповёдаѧ̈ ег꙯ва · ц꙯рствию ·
1093520 и҅ цёлѧ всакъ недѫгъ · и҅ всакѫ ◌҅ѧ̈зѫ вь
1093530 людьхъ ·
1100100 призъва і꙯с о҅ба на десѧте оученика своꙗ ·
1100110 дастъ и҅мъ власть · на д꙯сёхъ нечистꙑхъ · да
1100120 и҅згонѧтъ ◌҅ѧ̈ · и҅ цёлѧтъ всакъ недѫгъ ·
1100130 и҅ въсакѫ болёзнь ·
1100500 си о҅ба на десѧте посъла заповёдавъ и҅мъ г꙯лѧ ·
1100510 на пѫть ◌҅ѧ̈зꙑкъ и҅дёте ·
1100510 и҅ въ градъ самарёнъ не вьнидёте·
1100600 и҅дёте же пакꙑ къ о҅вьцамъ погꙑбъшимъ домоу
1100610 и꙯҅злва ·
1100700 ходѧще проповёдаіте г꙯лѫще · ꙗко приближи
1100710 сѧ ц꙯рствие҅ н꙯беское҅ ·
1100800 болѧщѧ҅ѧ̈ цёлите· мрьтвꙑ҅ѧ̈ вьскрёшаіте · тꙋне
1100810 при҅ѧ̈сте тоу не же дадите ·
1103200 всакъ и҅же и҅сповёстъ мѧ · прёдъ ч꙯лкꙑ · и҅сповёмъ
1103210 і азъ прёдъ о꙯цемь н꙯бснꙑмъ ·
1103300 а и҅же о҅тъврьжетъ сѧ мене прёдъ ч꙯лкꙑ · о҅тъврьгѫ
1103310 сѧ е҅го и҅ азъ прёдъ о꙯цемъ н꙯бскꙑмъ
1103700 и҅ любѧі о꙯ца ли м꙯тре паче мене · нёстъ мене достоінъ ·
1103701 рече г꙯ь · любѧі о꙯ца ли м꙯тре паче мене · нёсть ми на
1103710 и҅ любѧі с꙯на ли дъщере паче мене · нёстъ мене достоінъ ·
1103711 подобѫ · и҅ любѧі с꙯на ли дъщере паче мене нёстъ мене достои҅нъ ·
1103800 и҅же не вьзъметъ к꙯рста свое҅го · и҅ вь слёдъ мене и҅детъ ·
1103810 нёстъ мене достоінъ ·
1103900 о҅брётꙑ д꙯шѫ своѭ погоубитъ ѭ · а погоубивꙑ д꙯шѫ своѭ
1103901 о҅брётꙑ д꙯шѫ своѭ погоубитъ ѭ · а погоубивꙑ д꙯шѫ своѭ
1103910 мене ради · о҅брѧщетъ ѭ ·
1103911 мене҅ раради о҅брѧщетъ ѭ ·
1104000 прие҅млѧі васъ мене прие҅млетъ ·
1104001 прие҅млѧи васъ мене прие҅млетъ · а прие҅млѧ̈і мене прие҅млетъ
1104011 посълавъшаго мѧ̈ ·
1104100 прие҅млѧі прок꙯ · въ и҅мѧ̈ проч꙯ мьздѫ п[рч]ѫ прие҅млетъ ·
1104110 и҅ прие҅млѧі правьдьника · въ и҅мѧ правьдьниче мьздѫ
1104120 правьдьничо прие҅млетъ ·
1104200 и҅ и҅же аще напоітъ е҅диного · малꙑхъ сихъ · чашѫ
1104210 стоуденꙑ водꙑ · толико въ и҅мѧ оученикоу · амин꙯ г꙯лѫ вамъ ·
1104220 не и҅матъ погоубити · мьздꙑ свое҅◌҅ѧ̈ ·
1110900 %вамъ и҅ лише прок꙯ ·
1111000 сь бо е҅стъ о҅ немьже псан꙯ е҅стъ · се азъ посълѫ а꙯ггла
1111010 прёдъ лицемь твоімь · и҅же оуготовитъ пѫть твоі прёдъ
1111020 тобоѭ ·
1111100 амин꙯ г꙯лѫ вамъ · не въста · въ рожденꙑхъ женами болиі
1111110 и҅ѡан꙯ к꙯рстелё · мьниі же вь ц꙯рствиі н꙯бсцёмь
1111120 болиі е҅стъ е҅го ·
1111200 о҅тъ дниі же и҅ѡан꙯ крьстітелё до селё · ц꙯рство
1111210 н꙯҅бское҅ нꙋдитъ сѧ · и҅ нꙋждьни[ци] въсхꙑтаѭтъ е҅ ·
1111300 вси бо проц꙯ и҅ закони до и҅ѡан꙯ прорёшѧ сѧ ·
1111400 и҅ аще хощете при҅ѧ̈ти тъ е҅стъ и҅лиꙗ хотѧ при҅ѧ̈ти ·
1111500 и҅мё҅ѧ̈і оуши слꙑшати · да слꙑшитъ :
1112700 вса ми прёдана сѫтъ · о꙯цемь моімь · и҅ никто же не
1112710 знае҅тъ с꙯на · тъкмо о꙯ць · ни о꙯ца кто знае҅тъ тъкмо
1112720 с꙯нъ · и҅ е҅моуже велитъ с꙯нъ о҅тъкрити
1112800 придёте къ мн҅ё вси троуждаѭщеі сѧ · и҅
1112810 о҅брёменениі а҅зъ вꙑ покоѭ ·
1112900 вьзъмёте и҅го мое҅ на сѧ · и҅ наꙋчите сѧ о҅тъ мене ·
1112910 ꙗко кротъкъ е҅смь и҅ съмёренъ с꙯рдцемь · и҅ обрѧщете
1112920 покоі д꙯шамъ вашимъ ·
1113000 и҅го бо мое҅ благо и҅ брёмѧ мое҅ льгъко е҅стъ :
1121500 и҅дѫ народи мнози · и҅ и҅сцёли ◌҅ѧ̈ всѧ
1121600 и҅ запрёти імъ · да не ꙗвё его створѧтъ ·
1121700 да събѫдетъ сѧ реченое҅ прок꙯мъ и҅саи҅е҅мъ г꙯лѫщемъ
1121800 се о҅трокъ моі е҅гоже и҅зволихъ · възлюбенꙑ моі ·
1121810 на немьже благои҅зволи д꙯ша моꙗ · положѫ д꙯хъ моі
1121820 на немь · и҅ сѫдъ ◌҅ѧ̈зоікомъ възвёститъ ·
1121900 не прёречетъ ни възъпие҅тъ · не оуслꙑшитъ никтожѧ · на
1121920 распѫтиіхъ гласа е҅го ·
1122000 трьсти съкроушенꙑ не прёломитъ · и҅ прь[с]та вьньмъша сѧ
1122010 не оугаситъ · доньдеже вьзведетъ на побёдѫ сѫдъ
1122100 и҅ на и҅мѧ е҅го · ◌҅ѧ̈зꙑци оупъваѭтъ :
1123000 Рече г꙯ь · не сѧі съ мноѭ на мѧ е҅стъ · и҅ не събираѧ̈і
1123010 съ мноѭ растачае҅тъ ·
1123100 тёмьже г꙯лѫ вамъ · всакъ грёхъ и҅ хоуление҅ · о҅тъдастъ сѧ
1123110 ч꙯лкомъ · а д꙯ховьное҅ хоуление҅ не о҅тъдастъ сѧ ч꙯лкомъ ·
1123200 и҅ и҅же аще речетъ слово на с꙯на ч꙯лскаго о҅тъдастъ сѧ
1123210 е҅мꙋ · а и҅же речетъ на д꙯хъ с꙯тꙑ · не о҅тъдастъ сѧ е҅моу ·
1123220 ни вь сь вёкъ ни вь грѧдѫщиі ·
1123300 и҅ли творитъ дрёво доброе҅ агодѫ е҅моу добрѫ · и҅ли творитъ
1123310 дрёво прахнёно и҅ агонѫ е҅моу и҅згнилѫ · о҅тъ агодꙑ бо дрёво
1123320 знае҅тъ сѧ ·
1123400 племѧ аспидово · како можете добро г꙯лати · лѫкави сѫще ·
1123410 о҅тъ и҅збꙑтька бо ꙋста с꙯рдцю г꙯лѫтъ ·
1123500 благꙑ ч꙯лкъ · о҅тъ блага съсѫда и҅зноситъ благаꙗ · и҅
1123510 лѫкавꙑ ч꙯лкъ · о꙯тъ лѫкава съсѫда и҅зноситъ лѫкаваꙗ ·
1123600 г꙯лѫ же вамъ · ꙗко всакъ г꙯лъ праздьнъ е҅гоже аще г꙯лѫтъ
1123610 ч꙯лци · въздаѭтъ о҅ немь · слово вь д꙯нь сѫдьнꙑ ·
1123700 о҅тъ словесъ бо своіхъ · о҅правьдиши сѧ ·
1134500 подобьно е҅стъ ц꙯рство н꙯бское҅ ч꙯лкоу · коупьцю и҅щѫщюмоу
1134510 добрь бисъръ ·
1134600 и҅же о҅брётъ многоцёньнꙑ бисъръ · шъдъ продастъ все
1134610 и҅мёние҅ свое҅ · е҅лико и҅мёше · и҅ коупи
1134700 пакꙑ · подобъно е҅стъ ц꙯рьство н꙯бское҅ · неводоу въврьженоу
1134710 въ море · о҅тъ всакого рода събъравъшю
1134800 и҅же е҅гда и҅спльни сѧ · и҅звлькъше і на краі ·
1134810 и҅ сёдъше и҅збрашѧ добрꙑ҅ѧ̈ съсѫдꙑ · а зълꙑ҅ѧ̈
1134820 и҅зврьгошѧ вънъ ·
1134900 тако бѫдетъ въ съконьчание҅ вёка · и҅зидѫтъ а꙯ггли и҅
1134910 о҅тълѫчѧтъ зълꙑ҅ѧ̈ о҅тъ срёдꙑ правьдьнꙑхъ ·
1135000 и҅ въврьгѫтъ ѭ вь пещь о҅гньнѫ · тоу бѫдетъ плачъ
1135010 и҅ скръжътъ зѫбомъ ·
1135100 г꙯ла і꙯с разоумёе҅те ли вса си · г꙯лашѧ е҅мꙋ е҅і г꙯и ·
1135200 і꙯с же рече и҅мъ · сего ради всакъ кънижъникъ наоучъ сѧ
1135210 ц꙯рствию н꙯бскоумꙋ · подобитъ сѧ ч꙯лкоу домовитоу ·
1135220 и҅же и҅зноситъ о҅тъ съкровища свое҅го · новаꙗ и҅
1135230 ветъхаꙗ ·
1135300 и҅ бꙑстъ е҅гда съконьча і꙯с притъчѫ сиѭ · прёіде о҅тъ
1135310 тѫдоу ·
1135400 и҅ приде въ о꙯чьствие҅ · и҅ оучаше ◌҅ѧ̈ на сьньмищихъ и҅хъ :
1141400 Въ о҅нов꙯ · видёвъ і꙯с многъ народъ · и҅ м꙯илосрдовавꙑ ·
1141410 и҅сцёли недѫжънъ҅ѧ̈ и҅мъ ·
1141500 поздё же бꙑвъшю припадѫ оучеци е҅го г꙯лѫще поусто е҅
1141510 мёсто · и҅ годъ юже минѫ · о҅тъпꙋсти народꙑ · да
1141520 шъдъше въ о҅крьстьнѧ҅ѧ̈ вси · коупѧтъ себё брашъна ·
1141600 і꙯с же рече и҅мъ · дадите вꙑ и҅мъ ꙗсти ·
1141700 о҅ни же г꙯лашѧ · не и҅мамъ съде · тъкмо е꙯ хлёбъ ·
1141710 и҅ двё рибё ·
1141800 о҅нъ же рече принесёте сёмо ·
1141900 и повелё народоу · вьзлещи по трёвё · и҅ приімъ е꙯
1141910 хлёбъ · и҅ о҅бё рꙑбё и҅ вьзьрёвъ на н꙯бо с꙯ти ·
1141920 и҅ прёломь дастъ оученикомъ хлёбꙑ · а оученици народомъ ·
1142000 и҅ ёшѧ, вси и҅ насꙑтишѧ сѧ · и҅ вьзѧшѧ и҅збꙑтъкꙑ
1142010 оукроухомъ · в꙯і · кошъници плънё ·
1142100 и҅ ꙗдъшихъ бё · мѫжъ е꙯ тꙑсѧщь · развё женъ и҅ дётиі ·
1142200 и҅ абие҅ подвиже оученикꙑ · вьлёсти въ корабь ·
1142201 въ о҅нов꙯ · оубёди і꙯с оученикꙑ сво҅ѧ̈ вьлёсти въ корабь ·
1142210 и҅ варити на о҅номь полоу · доньдеже о҅тъпоуститъ народꙑ :
1142201 и҅ варити е҅го на о҅нъ полъ морё · доньдеже о҅тъпꙋститъ народъ ·
1142300 и҅ о҅тъпоущь народъ вьзиде на горѫ е҅динъ · помолитъ сѧ ·
1142400 поздё же бꙑвъшю въ д꙯ ѭ же годинѫ нощи ·
1142410 приде къ нимъ і꙯с по мороу ходѧ ·
1142600 и҅ видёвъше і оученици е҅го по мороу ходѧща · оубо ꙗшѧ
1142610 сѧ г꙯лѫще · ꙗко призракъ е҅стъ и҅ о҅тъ страха възъпишѧ ·
1142700 и҅ г꙯ла імъ і꙯с · надёите сѧ ꙗко азъ е҅смь и҅ не боіте
1142710 сѧ ·
1142800 о҅тъвёща҅ѧ̈ же петръ рече е҅моу г꙯и · аще тꙑ еси повели
1142810 ми прити къ себё ·
1142900 і꙯с же рече е҅моу приди · и҅злёзъ же и҅с кораблё петръ ·
1142910 и҅ хождаше по водё и҅ приде къ і꙯сꙋ ·
1143000 видѧ же вётръ лютъ оубоꙗ сѧ · и҅ начѧ потаплёти сѧ ·
1143010 и҅ възъпи г꙯лѧ г꙯и с꙯пс мѧ ·
1143100 і꙯с же простьръ рѫкѫ ◌҅ѧ̈тъ е҅го · и҅ г꙯ла е҅моу маловёре ·
1143110 почто сѧ сѫмн҅ё ·
1143200 и҅ вьлёзъшю емоу въ корабь оулеже вётръ ·
1143300 а сѫщеі въ кораби поклонишѧ сѧ е҅моу г꙯лѫще ·
1143310 ꙗко тꙑ е҅си въ и҅стинѫ б꙯жиі с꙯нъ ·
1143400 и҅ прёплꙋвъше · придѫ въ земьѭ генисареѳь :
1152100 Въ о҅нов꙯ · вьниде і꙯с въ странѫ тоурьскѫ и҅ сидоньскѫ ·
1152200 и҅ се жена хананёіска · о҅тъ прёдёлъ тёхъ
1152210 и҅шъдъши · възъпи г꙯лѫщи помилоуі мѧ г꙯и · с꙯ноу д꙯въ ·
1152220 дъщи моꙗ зёло бёситъ сѧ ·
1152300 о҅нъ же не о҅тъвёща е҅і словесе · и҅ пристѫпьше
1152310 оученици е҅го молёхѫ і г꙯лѫще ·
1152320 о҅тъпоусти ѭ · ꙗко вьпие҅тъ вь слёдъ насъ ·
1152400 о҅нъ же о҅тъвёщавъ рече · нёсмь посъланъ · тъкмо
1152410 къ о҅вьцамъ погꙑбъшимъ домоу и꙯҅злева ·
1152500 о҅на же пришъдъши поклони сѧ е҅моу г꙯лѫщи · г꙯и помози
1152510 ми ·
1152600 о҅нъ же отвёщавъ рече · нёстъ добро о҅тѧти
1152610 хлёба чѧдомъ · и҅ поврёщи пьсомъ ·
1152700 о҅на же рече е҅и҅ г꙯и · и҅бо и҅ пси ꙗдѧтъ о҅тъ кроупиць
1152710 падаѭщихъ съ трапезꙑ г꙯иі своіхъ ·
1152800 тогда о҅тъвёщавъ і꙯с рече е҅і ѡ҅ жено велиꙗ е҅стъ
1152810 вёра твоꙗ · бѫди тебё ꙗко же хощеши · и҅ и҅сцёлё
1152820 дъщи е҅◌҅ѧ̈ въ тъ часъ :
1153200 Въ о҅нов꙯ · призъва і꙯с · оученикꙑ сво҅ѧ̈ и҅ рече імъ ·
1153210 милъ ми е҅стъ народъ · ꙗко третиі дн҅ь присёдѧтъ мѧ ·
1153220 и҅ не и҅мѫтъ чесо ꙗсти · и҅ не хощѫ и҅хъ не ꙗдъшъ
1153230 о҅тпоустити · за не о҅слабёѭтъ на пѫти ·
1153300 г꙯лашѧ е҅моу ꙋченици е҅го · къде оу насъ въ поустё
1153310 мёстё хлёбъ толико · ꙗко насꙑтити народъ коликъ ·
1153400 г꙯ла імъ іс колико хлёбъ и҅мате · о҅ни же рёшѧ
1153410 з꙯ и҅ мало рибиць ·
1153500 и҅ повелё і꙯с народꙋ вьзлещи на земи ·
1153600 и҅ приімъ хлёбъ и҅ рꙑбѫ · похвалъ прёломи и҅ дастъ
1153610 оученикомъ і꙯с · а оученици народоу ·
1153700 и҅ ёшѧ вси · и҅ насꙑтишѧ сѧ · и҅ вьзѧшѧ
1153710 и҅збꙑтъкъ оукроухъ · з꙯ кошьниць плънъ ·
1153800 и҅ ёдъшихъ бё д꙯ тꙑсѧ̈щѧ · развё женъ и҅ дётиі ·
1153900 и҅ о҅тъпоущъ народъ вьлёзе въ корабъ · и҅ прёи҅де вь
1153910 прёдёлꙑ могъдаламъ :
1171400 Въ о꙯҅нов꙯ · ч꙯лкъ е҅динъ пристѫпи къ і꙯соу · и҅
1171410 поклони сѧ
1171500 е҅моу г꙯лѧ · г꙯и помилоуі с꙯на мое҅го · ꙗко на новъ мёц꙯
1171510 бёситъ сѧ · и҅ злё страждетъ · множицеѭ въпадае҅тъ
1171520 въ о҅гнь · и҅ множицеѭ въ водѫ ·
1171600 и҅ приведохъ е҅го къ оученикомъ твоімъ · и не могѫ
1171610 е҅го и҅цёлити ·
1171700 о҅тъвёща же і꙯с и҅ рече · ѡ҅ роде невёрьнꙑ ·
1171710 развращенꙑ · доколё съ вами бѫдѫ · доколё тръплѫ вꙑ ·
1171720 приведёте ми і сёмо ·
1171800 и҅ запрёти е҅моу і꙯с · и҅ абие҅ и҅зиде и҅з него бёсъ ·
1171810 и҅ и҅сцёлё о҅трокъ о҅тъ того часа ·
1171900 и҅ пристѫпишѧ оученици къ і꙯сви · е҅диномоу рёшѧ ·
1171910 почто мꙑ не могохомъ и҅згнати е҅го ·
1172000 і꙯с же рече и҅мъ · невёрьствие҅ ваше · амин꙯ г꙯лѫ
1172010 вамъ · ꙗко аще и҅мате вёрѫ ꙗко зрьно гороушъно ·
1172020 речете горё сеі прёстѫпи о҅тъ сѫдоу тамо и҅
1172030 прёстѫпитъ · и҅ ничъто же оуи҅метъ сѧ васъ ·
1172100 родъ же сь не и҅сходитъ ничимь же · тъкмо молитвоѭ
1172110 и҅ постомъ ·
1172200 живѫщимъ же въ галилеі рече і꙯с · и҅матъ с꙯нъ
1172210 ч꙯лскꙑ · прёдати сѧ въ рѫцё грёшъникъ ·
1172300 и҅ оубиѭтъ его · и҅ вь третиі дн҅ь въстанетъ :
1172400 Въ о҅нов꙯ · пристѫпишѧ къ петрꙋ вьземлѫщеі
1172410 дидрагъмꙑ · и҅ рёшѧ е҅мꙋ оучитель вашъ не
1172420 дае҅тъ дидрагъмꙑ ·
1172500 г꙯ла и҅мъ петръ е҅і · и҅ е҅гда пои҅дѫ въ храминѫ ·
1172510 вари петра і꙯с г꙯лѧ · что ти сѧ мьнитъ симоне ·
1172520 ц꙯ре земьниі о҅тъ кого вьземлѫтъ дань · ли о҅брокꙑ ·
1172530 о҅тъ своіхъ ли с꙯новъ ли о҅тъ тоуждихъ ·
1172600 г꙯ла е҅моу петръ о҅тъ тꙋждихъ · рече же е҅моу і꙯с ·
1172700 нъ да не съблазнимъ и҅хъ · шъдъ на море вьврьзи ѫ҅дицѫ ·
1172710 и҅ и҅мъшѫѭ сѧ прёжде рꙑбѫ · вьзъми ѭ и҅
1172720 о҅тврьзи е҅и҅ оуста · о҅брѧщеши статиръ · тъ вьзъми
1172730 и҅ даждъ и҅мъ · за мѧ и҅ за сѧ ·
1180100 и҅ абие҅ въ тъ часъ · падѫ оученици е҅го прёдъ нимь
1180110 г꙯лѫще · кто ꙋбо болꙑ е҅стъ вь ц꙯рствиі н꙯бсцёмь ·
1180200 и҅ призъвавъ і꙯с о҅трочѧ и҅ постави е҅ по срёдё ꙇхъ ·
1180300 и҅ рече · амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ · аще не о҅братите сѧ
1180310 ни бѫдете ꙗко дёти · не имате вьнити вь ц꙯рствие҅
1180320 н꙯бское҅ · а и҅же оубо съмёритъ сѧ · ꙗко о҅трочѧ ·
1180330 съ е҅стъ болиі вь ц꙯рствиі н꙯бсцёмь : %
1181000 Рече г꙯ь блюдёте не родите · е҅диномꙋ сихъ малꙑхъ
1181010 г꙯лѫ бо вамъ · ꙗко а꙯гли вь н꙯бсехъ вꙑнѫ видѧтъ
1181020 лице о꙯цю ми н꙯бскоумꙋ ·
1181100 приде бо с꙯нъ ч꙯лскꙑ · вьзискати и҅ с꙯псти · погꙑбъшѧ҅ѧ̈ ·
1181110 что сѧ вамъ мьнитъ · а҅ще бѫдетъ
1181120 е҅диномоу ч꙯лкоу р꙯ о҅вьць и҅ погꙑбнетъ е҅дина о҅тъ
1181130 нихъ · не о҅ставитъ ли ч꙯ и ѳ꙯ ти на горахъ · и҅
1181140 шъдъ и҅щетъ погꙑбъшѧ҅ѧ̈ ·
1181300 и҅ аще о҅брѧщетъ ѭ , амин꙯ г꙯лѫ вамъ · радоуе҅тъ сѧ
1181310 е҅і · паче неже девѧти десѧтъ и҅ ѳ꙯ ти · непогꙑбъшихъ ·
1181400 тако нёстъ волё прёдъ о꙯цемъ вашимъ н꙯бскꙑмъ ·
1181410 да погꙑбнетъ е҅динъ малꙑхъ сихъ ·
1181500 аще ли съгрёшитъ прёдъ тобоѭ братъ твоі · и҅ди
1181510 о҅бличи і прёдъ собоѭ томоу е҅диномоу · аще ти
1181520 послоушае҅тъ прио҅брѧщеши брата свое҅го ·
1181600 аще ли тебе не послоушае҅тъ · поіми съ собоѭ
1181610 е҅диного ли · в꙯ · да по ꙋстомъ двёма послꙋхома ли
1181620 трьмъ · станетъ всакъ г꙯лъ ·
1181700 аще ли о҅слоушае҅тъ и҅мъ · рьци ц꙯ркви · аще ли и҅ о҅
1181710 ц꙯ркви не брёжетъ · да бѫдетъ ти ꙗко и҅ поганъ и҅
1181720 мꙑтарь ·
1181800 амин꙯ г꙯лѫ вамъ · е҅лико аще съвѧжете на земи ·
1181810 бѫдѫтъ съвѧзани на н꙯бси · е҅лико аще раздрёшите
1181820 на земи · бѫдѫтъ раздрёшени на н꙯бсехъ ·
1181900 пакꙑ амин꙯ г꙯лѫ вамъ · ꙗко аще в꙯ о҅тъ васъ вёсъщае҅та
1181910 на земи · и҅ всакоі вещи е҅го же просите · бѫдетъ
1181920 и҅мъ о҅тъ о꙯ца мое҅го н꙯бскаго ·
1182000 и҅деже бо е҅ста в꙯ ли г꙯ събрани · въ и҅мѧ мое҅ ·
1182010 тоу е҅смь по срёдё и҅хъ :
1182300 Рече г꙯ь притъчѫ сиѭ · подобьно е҅стъ ц꙯рствие҅
1182310 н꙯бское҅ ·
1182320 ч꙯лкоу ц꙯рю · и҅же и҅зволи съвёщати слово съ рабꙑ своіми ·
1182400 зачънъшю же е҅моу сърицати слово · приведе сѧ е҅моу
1182410 е҅динъ длъжъникъ тьмё таланьтъ ·
1182500 и҅ не и҅мѫщю е҅моу что въздати · повелё е҅моу г꙯ь продати
1182510 сѧ · и҅ женѫ и҅ все имёние҅ свое҅ ·
1182600 падъ же рабъ о҅нъ кланꙗше сѧ е҅моу · г꙯лѧ г꙯и потръпи о҅
1182610 мнё · и҅ все ти въздамь ·
1182700 милосрьдовавъ же г꙯ь раба того · о҅тъпоусти і и҅ длъгъ
1182710 о҅тъдастъ е҅моу ·
1182800 и҅ шъдъ рабъ тъ о҅брёте е҅диного подрꙋгъ свои҅хъ ·
1182810 и҅же бё длъжънъ е҅моу р꙯ мъ пёнѧзъ · и҅ и҅мъ · е҅го
1182820 биꙗше · и҅ г꙯лѧ въздаждъ ми и҅мьже е҅си длъжънъ ·
1182900 падъ же подроугъ о҅нъ молёше і г꙯лѧ · потрьпи о҅
1182910 мн҅ё и҅ въздамъ ти ·
1183000 о҅нъ же не хотёше · нъ ведъ і въсади вь тьмьницѫ ·
1183010 доньдеже въздастъ всь длъгъ своі ·
1183100 видёвъше же подроузи е҅го бꙑваѭщаꙗ · съжалишѧ
1183110 си зёло · и҅ пришъдъше съказашѧ г꙯ви е҅го ·
1183120 вса бꙑвъшаꙗ ·
1183200 тогда призъвавъ е҅го · г꙯ь г꙯ла е҅моу · рабе лѫкавꙑ ·
1183210 въсь длъгъ твоі о҅ставихъ тебё · понеже моли мѧ ·
1183300 не подобаше ли и҅ тебё помиловати подроуга свое҅го ·
1183310 ꙗкоже и҅ азъ тебе помиловахъ ·
1183400 и҅ прогнёвавъ сѧ г꙯ь е҅го · прёдастъ і мѫчительмъ ·
1183410 доньдеже въздастъ всь длъгъ своі ·
1183500 такоже и҅ о꙯ць моі н꙯бскꙑ · створитъ вамъ · аще не
1183510 о҅тъдасте къждо братоу свое҅моу · о҅тъ с꙯рдць ваш[и]хъ ·
1183520 прёгрёшениі аминъ : %
1190300 Въ о҅но · пои҅машѧ і꙯соу фарисеі и҅скоушаѭще и҅
1190310 г꙯лѫще · аще е҅стъ достоіно поустити женѫ сиѭ ·
1190320 на всакѫ винѫ ·
1190400 о҅нъ же о҅тъвёщавъ рече и҅мъ · нёсте ли чьли · ꙗко
1190410 створи и҅спрьва мѫжа и҅ женѫ · створилъ ꙗ е҅стъ ·
1190500 и҅ рече сего ради о҅ставитъ ч꙯лкъ о꙯ца и҅ м꙯терь ·
1190510 и҅ приложитъ сѧ е҅і · и҅ бѫдета о҅ба е҅дина плъть ·
1190600 ꙗже оубо б꙯ъ съведе · ч꙯лкъ да не разлѫчитъ женꙑ се҅ѧ̈ ·
1190700 г꙯лашѧ е҅моу фарисеі · что ꙋбо моси заповёда кънигꙑ
1190710 распоустьнꙑ дати · поустити женѫ ·
1190800 г꙯ла и҅мъ і꙯с · по ж꙯естосрдию вашемоу · повелё вамъ
1190810 поустити женꙑ вашѧ · а и҅спрьва не бꙑстъ тако ·
1190900 г꙯лѫ же вамъ · и҅же аще поуститъ женѫ своѭ ·
1190910 не любꙑ дёꙗвъшѫ · и҅ творитъ ѭ любꙑ створьшѫ ·
1190920 прёлюбꙑ дёе҅тъ ·
1191000 г꙯лашѧ е҅моу ꙋченици е҅го · аще така е҅стъ вина
1191010 ч꙯лкоу съ женоѭ · оуне не женити сѧ ·
1191100 і꙯с же рече и҅мъ · не вси разоумёсте словоу · нъ
1191110 и҅мъже е҅стъ дано ·
1191200 сѫтъ бо каженици и҅же ис чрёва м꙯терё бꙑшѧ таци ·
1191210 и҅ сѫтъ каженици и҅же сѧ казишѧ о҅тъ ч꙯лкъ · и҅
1191220 сѫтъ каженици · и҅же сѧ сами казишѧ · ц꙯рствиꙗ
1191230 ради н꙯бскаго · могѫщеі вьмёстити да вьмёстѧтъ :
1191600 въ о҅нов꙯ · ч꙯лкъ юноша · е҅динъ приде къ і꙯сви ·
1191610 г꙯лѧ оучителю благꙑ · что б꙯лго створь приімѫ жизнь
1191620 вёчънѫѭ ·
1191700 о҅нъ же рече емꙋ · что мѧ г꙯леши б꙯лга · никто же
1191710 бо благъ тъкмо б꙯ъ е҅динъ · и҅ аще ли хощеши вь жизнь
1191720 вьнити · то съхрани заповёди ·
1191800 г꙯ла е҅моу юноша кꙑ҅ѧ̈ · і꙯с же рече е҅моу не оубиваі ·
1191810 ни прёлюбꙑ створи · не кради ни лъжѧ послоушаі ·
1191900 чьти о꙯ца и҅ м꙯тре · и҅ възлюби ближънꙗго свое҅го ꙗко
1191910 и҅ самъ сѧ · г꙯ла е҅моу юноша ·
1192000 вса си съхранихъ отъ юности мое҅ѧ̈ · чесого е҅ще лишѫ
1192010 сѧ ·
1192100 рече е҅мꙋ і꙯с хощеши ли и҅сплънити · и҅ди продаждъ
1192110 все и҅мёние҅ свое҅ · и҅ даждъ нищиімъ · и҅ приімеши
1192120 ц꙯рствие҅ н꙯бское҅ · и҅ поіди вь слёдъ мене ·
1192200 слꙑшавъ же юноша слово се · о҅тиде печальнъ · бё бо
1192210 и҅мё҅ѧ̈ богатьство много ·
1192300 і꙯с же рече оученикомъ своімъ · амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ
1192310 вамъ · ꙗко не оудобь богатоу вьнити вь ц꙯рство · н꙯бско ·
1192420 ꙗко оудобёе҅ е҅стъ вельбѫдѫ скозё иглинё оуши проіти
1192430 негъли богатоу вь ц꙯рствие҅ б꙯жие҅ ·
1192500 слꙑшавъше же оученици е҅го чюждахѫ сѧ г꙯лѫще ·
1192510 кто можетъ с꙯пасти сѧ ·
1192600 вьзьрёвъ же на нѧ і꙯с рече и҅мъ · о҅тъ ч꙯лкъ не
1192610 възможъно е҅стъ · а о҅тъ б꙯а възможъна сѫтъ :
1192700 о҅тъвёщавъ петръ рече емоу · г꙯и се мꙑ о҅ставихомъ все
1192710 и҅ по тебё и҅дохомъ · что ꙋбо намъ бѫдетъ ·
1192800 і꙯с же рече и҅мъ · амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ · ꙗко
1192810 вꙑ шъдъшеі вь слёдъ мене · пакꙑ бѫдете · е҅где сѧдетъ
1192820 с꙯нъ ч꙯лкꙑ на прёстолё славꙑ свое҅◌҅ѧ̈ · сѧдете и҅
1192830 вꙑ на двою на десѧте прёстолоу · сѫдѧщеі двёма на
1192840 десѧте колёнома и꙯҅злевома ·
1192900 и҅ всакъ и҅же о҅ставитъ · братиѭ и҅ли сестрꙑ · и҅ли
1192910 о꙯ца ли м꙯тре · и҅ли женѫ · и҅ли чѧда · ли села ·
1192920 и҅ли храмꙑ и҅мене мое҅го ради · сътократицеѭ
1192930 приіметъ мьздѫ · и҅ жизнь вёчънѫѭ наслёдитъ ·
1193000 бѫдѫтъ же прьвꙑхъ послёдьньі · и҅ послёдьниі прьвиі :
1200100 подобьно е҅стъ ц꙯рство н꙯бское҅ · ч꙯лкоу домовитоу ·
1200110 и҅же и҅зиде за ꙋтра · на҅ѧ̈тъ дёлатель виноградоу
1200120 свое҅моу ·
1200200 съвёщавъ же цёнѫ по сребрьникоу · на
1200210 виноградъ посъла ◌҅ѧ̈ · и҅ ишъдъ вь г꙯ годин[ѫ]
1200230 видё и҅нꙑ на трьжищи сто҅ѧ̈щѧ · празнꙑ
1200400 и҅ тёмъ рече · и҅дёте и҅ вꙑ въ виноградъ моі ·
1200410 и҅ е҅же бѫдетъ правьда дамъ вамъ ·
1200500 о҅ни же и҅дѫ · пакꙑ же и҅шъдъ вь ѕ꙯ и҅ вь і꙯ ·
1200510 годинѫ · створи такожде ·
1200600 и҅ въ е҅динѫѭ же на десѧте и҅шъдъ · о҅брёте
1200610 дроугꙑ҅ѧ̈ сто҅ѧ̈щѧ празнꙑ · и҅ г꙯ла и҅мъ что
1200620 стоіте сьде всь днь празни ·
1200700 и҅ г꙯лашѧ е҅моу · ꙗко никтоже насъ не на҅ѧ̈тъ ·
1200710 г꙯ла и҅мъ и҅дёте и҅ вꙑ въ виногадъ моі · и҅ е҅же
1200720 бѫдетъ цёна приімете ·
1200800 вечерꙋ же бꙑвъшю · г꙯ла г꙯днъ къ приставьникоу
1200810 винограда · призови дёлателѧ · и҅ даждъ и҅мъ мьздѫ ·
1200820 начънъ о҅тъ послёдьниіхъ · до прьвꙑхъ ·
1200900 пришъдъжеи҅ же въ е҅динѫѭ҅ на десѧте годинѫ ·
1200910 при҅ѧ̈шѧ по пёнѧзоу ·
1201000 пришъдъше і прьвёе҅ мьнёхѫ си · вѧще при҅ѧ̈
1202900 Въ о҅нов꙯ ·и҅схождаше і꙯с о҅тъ е҅рихꙑ · и҅ вь слёꙿ%дъ
1202910 е҅го и҅дёше народъ многъ ·
1203000 и҅ се в꙯ слёпьца сёдёста при пѫти · слꙑшавъша же ꙗко
1203010 і꙯с мимо ходитъ възъписта г꙯лѫща помилоуі на г꙯и · с꙯ноу д꙯въ ·
1203100 народи же прёщахѫ и҅ма да оумлъчита · о҅на же паче вьпиꙗста
1203110 г꙯лѫща · помилоуі нꙑ г꙯и с꙯ноу д꙯въ ·
1203200 и҅ ставъ і꙯с зъва ꙗ · и҅ рече что хощета да створѫ вама ·
1203300 о҅на же рёста е҅моу · г꙯и да о҅тврьзета сѧ о҅чи наю ·
1203400 м꙯илсрдовавъ же і꙯с коснѫ сѧ о҅чию и҅ма · и҅ а҅бие҅
1203410 отврьзоста сѧ о҅чи о҅бёма · и҅ вь слёдъ е҅го и҅доста ·
1210100 Въ о҅нов꙯ · ѥгда приближи сѧ і꙯с въ и꙯҅е҅рслмъ ·
1210110 и҅ приде вь витьфагиѭ · къ горё е҅лионьсцё · тогда
1210120 посъла в꙯ оученика своꙗ
1210200 г꙯лѧ и҅ма · и҅дёта въ всь ꙗже е҅стъ прёмо вама ·
1210210 и҅ абие҅ о҅брѧщета о҅сълѧ привѯзано · и҅ жрёбѧ съ нимъ ·
1210220 о҅трёшъша приведёта е҅ сёмо ·
1210300 и҅ аще речетъ кто вама что · рьцёта ꙗко г꙯ь
1210310 трёбоуе҅тъ е҅тъ е҅ю · и҅ посъла ꙗ ·
1210400 се же все бꙑстъ · да събѫдетъ сѧ реченое҅ прок꙯
1210410 г꙯лѫщьмъ
1210500 рьцёте дъщери сио҅новё · се ц꙯ръ твоі и҅детъ тебё кротъкъ ·
1210510 и҅ вьсёдъ на о҅сьлѧ и҅ жрёбѧ с꙯на ꙗрьмьника ·
1210600 шъдъша же оученика · створиста ꙗкоже повелё и҅ма і꙯с ·
1210700 приведоста о҅слѧ и҅ жрёбѧ · и҅ възложишѯ вр[ьх]ꙋ ризꙑ сво҅ѧ̈ ·
1210710 и҅ вьсёдъ врьхоу и҅хъ ·
1210800 мнози же народи постьласѧ ризꙑ сво҅ѧ̈ по пѫти дроузиі же рёзахѫ
1210810 вётви о҅тъ дрёва · и҅ постилахѫ по пѫти ·
1210900 народи же ходѧщеі прёдъ нимъ · и҅ вь слёдъ зъвахѫ г꙯лѫще ·
1210910 ◌҅ѡ҅сана с꙯ноу д꙯въ б꙯лгвнъ грѧдꙑ въ и҅мѧ г꙯не · ◌҅ѡ҅сана въ
1210920 вꙑшъниіхъ ·
1211000 и҅ въшъдъшю е҅моу въ е꙯҅рслмъ · потрѧсе сѧ всь градъ · и҅
1211010 г꙯лахѫ кто е҅стъ ·
1211100 народи же г꙯лахѫ · ꙗко сь е҅стъ і꙯с прок꙯ · иже о҅тъ
1211110 назареѳа · галилеіскаго ·
1211500 видёвъше же ар҅хие҅реі и҅ кънижъници чюдеса ꙗже творёше ·
1211510 и҅ о҅трокꙑ зовѫщѧ вь ц꙯ркве и҅ г꙯лѫщѧ ◌҅ѡ҅сана с꙯ноу д꙯въ ·
1211520 негодовашѧ же
1211600 и҅ рёшѧ е҅моу · слꙑшиши ли что си г꙯лѫтъ · і꙯с ж҅е рече
1211610 імъ е҅і · нёсте ли чьли · ꙗко и҅з оустъ младеньчъ ·
1211620 и҅ съсѫщихъ · съврьшилъ е҅си хвалѫ
1211700 и҅ о҅ставль ◌҅ѧ̈ и҅зиде вънъ и҅з града · въ виѳаниѭ ·
1211710 и҅ всели сѧ тоу :
1213300 Рече г꙯ь притъчѫ сиѭ · ч꙯лкъ е҅динъ бё богатъ · и҅же насади
1213310 виноградъ и҅ и҅скопа вь немь точило · и҅ прёдастъ і дёлательмъ
1213320 и҅ о҅тиде ·
1213400 и҅ е҅гда же приде врёмѧ е҅мати е҅ посъла рабꙑ сво҅ѧ̈ къ
1213410 дёлательмъ и҅матъ вина свое҅го ·
1213500 и҅ и҅мъше дёлателе рабꙑ е҅го · би҅шѧ · а дроугꙑ҅ѧ̈ оубишѧ ·
1213510 о҅вꙑ же камение҅мь побишѧ ·
1213600 пакꙑ посъла и҅нꙑ рабꙑ множёішѧ прьвꙑхъ · и҅ тёмъ створишѧ
1213610 такожде ·
1213700 послёди же посъла с꙯на свое҅го къ нимъ г꙯лѧ · постꙑдѧтъ сѧ
1213710 с꙯на мое҅го ·
1213800 дёлателе же видёвъше с꙯на е҅го рёшѧ къ себё · се е҅стъ
1213810 наслёдъникъ придёте да оубие҅мъ сего · и҅ оудрьжимъ наслёдие҅
1213820 е҅го ·
1213900 и҅ ꙇмъше ꙇ и҅зведошѧ и҅з винограда · и҅ оубишѧ е҅го ·
1214000 и҅ ѥгда оубо приде г꙯ь виноградоу · что створи тъ дёлатель мъ ·
1214010 г꙯лашѧ емоу ·
1214100 зълꙑ҅ѧ̈ зьлё побитъ · і҅ виноградъ прёдасть и҅нёмъ дёлательмъ ·
1214110 и҅же въздадѧтъ е҅моу · плодъ въ врёмена своꙗ҅ ·
1214200 г꙯ла и҅мъ і꙯с нёсте ли чъли въ кънигахъ · камене е҅гоже
1214210 не вь рѧдъ створишѧ · се бꙑстъ въ главѫ ѫ҅глоу о҅тъ г꙯и бꙑстъ ·
1214220 се е҅стъ дивьна въ о҅чию нашею :
1214300 %
1214400 %
1221500 Въ о҅нов꙯ съвётъ створишѧ фарисеі на і꙯са · ꙗко да о҅бльстѧтъ
1221510 і словомъ ·
1221600 и҅ посълашѧ къ немꙋ оученикꙑ сво҅ѧ̈ съ родиꙗнинꙑ г꙯лѫще оучителю ·
1221610 вёмъ ꙗко и҅стиньнъ е҅си · и҅ пѫти б꙯жию въ и҅стинѫ ꙋчиши ·
1221620 и҅ не печеши сѧ ни о҅ чесомъ же · не зьриши бо на лица ч꙯лкомъ ·
1221700 рьци ꙋбо намъ что ти сѧ мьнитъ · достои҅нъ ли нꙑ дати ц꙯рю
1221710 киньсь · и҅ли ни ·
1221800 разоумёвъ же і꙯с лѫкавьство и҅хъ · рече и҅мъ что мѧ и҅скоушае҅те
1221810 лицемёри ·
1221900 покажёте ми скьлѧзь киносовꙑ · о҅ни же принесошѧ е҅мꙋ пёнѧзь ·
1222000 і꙯с же г꙯ла и҅мъ что е҅ дёло се · и҅ напсание҅ ·
1222100 г꙯лашѧ емоу ц꙯рево · г꙯ла и҅мъ і꙯с въз%дадите оубо ц꙯рева ц꙯реви ·
1222110 и҅ б꙯жиꙗ б꙯ви ·
1222200 и҅ слꙑшавъше дивишѧ сѧ · и҅ о҅ставльше е҅го о҅тидѫ : %
1223500 въ онов꙯ · законьникъ е҅динъ приде къ і꙯соу · и҅скоуша҅ѧ̈ е҅го ·
1223510 и҅ поклони сѧ е҅моу г꙯лѧ
1223600 оучителю каꙗ заповёдь больши въ законё ·
1223700 і꙯с же рече е҅мꙋ вьзлюби г꙯а б꙯а свое҅го · всёмь с꙯рдцемь
1223710 своімь ·
1223800 си е҅стъ велиꙗ заповёдь ·
1223900 и҅ се дроугаꙗ подобьна е҅и · вьзлюби ближьнꙗго свое҅го
1223910 ꙗко ꙇ самъ сѧ ·
1224000 сею о҅бою заповёдию всь законъ и҅ проц꙯ висѧтъ ·
1224100 събраномъ же фарисео҅мъ въпроси и҅хъ і꙯с
1224200 г꙯лѧ · что сѧ вамъ мьнитъ о҅ х꙯ё · чиꙇ е҅стъ с꙯нъ ·
1224210 г꙯лашѧ е҅моу д꙯въ ·
1224300 г꙯ла и҅мъ і꙯с како ꙋбо д꙯вдъ · д꙯хомъ г꙯а е҅го нарицае҅тъ г꙯лѧ ·
1224400 рече г꙯ь г꙯ви мое҅моу сѧди о҅ деснѫѭ мене · доньдеже положѫ
1224410 врагꙑ тво҅ѧ̈ · подъножию ногама твоꙇма ·
1224500 аще оубо д꙯хомъ нарицае҅тъ е҅го г꙯а · да како с꙯нъ е҅моу е҅стъ ·
1224600 и҅ никтоже е҅моу можаше о҅тъвёщати слово · и҅ ни съмёꙗше
1224610 никтоже о҅тъ того дн҅е · вьпросити е҅го никогда же :
1240300 Въ о҅нов꙯ сёдѧщю і꙯сви на горё е҅лио҅ньсцё · пристѫпишѧ
1240310 къ немоу · оученици е҅го г꙯лѫще · повёждь намъ когда се
1240320 бѫдетъ · и҅ что е҅стъ знамение҅ твое҅го пришъствиꙗ · и҅
1240320 коньчание҅ вёка ·
1240400 и҅ о҅тъвёщавъ і꙯с рече и҅мъ · блюдёте сѧ да никтоже васъ
1240410 не прёльститъ ·
1240500 мнози бо придѫтъ въ и҅мѧ мое҅ г꙯лѫще азъ е҅смь х꙯ъ · и
1240510 многꙑ прёльстѧтъ ·
1240600 оуслꙑшите брани · и҅ оуслꙑшаниꙗ брани видите · не оужасаіте сѧ
1240610 подобае҅тъ бо% всёмь симь бꙑти · нъ не тогда бѫдетъ коньчина ·
1240700 въстанетъ бо ◌҅ѧ̈зꙑкъ на ◌҅ѧ̈зꙑкъ · и҅ ц꙯рьство на ц꙯рьство ·
1240710 и҅ бѫдѫтъ глади и҅ пагоубꙑ · и҅ трѫси по мёста ·
1240800 вса же си начѧло болёзни ·
1240900 тогда прёдадѯтъ вꙑ въ скрьбь и҅ оубиѭтъ вꙑ · и҅ бѫдете
1240910 ненавидими всёми ◌҅ѧ̈зꙑкꙑ и҅мене мое҅го ради ·
1241000 и҅ тогда съблазнѧтъ сѧ мнози и҅ дрꙋгъ дроуга прёдастъ ·
1241001 знѧтъ сѧ мнози · и҅ сами сѧ прёдадѧтъ ·
1241010 и҅ вьзнена видитъ дрꙋгъ дрꙋга ·
1241011 и҅ ненавидёти сѧ начънѫтъ ·
1241100 и҅ мн҅ози лъжи проц꙯ въстанѫтъ · и҅ м҅ногꙑ прёльстѧтъ ·
1241101 и҅ мнози лъжи проц꙯ въстанѫтъ · и҅ прёльстѧтъ многꙑ ·
1241200 и҅ за оумножение҅ безакониꙗ и҅сѧкнетъ любꙑ многꙑхъ ·
1241201 и҅ за оумножениꙗ безакониꙗ и҅хъ · и҅сѧчетъ любꙑ многꙑхъ ·
1241300 прётрьпёвꙑ же до коньца с꙯петъ сѧ ·
1241301 прётрьпёвꙑ же до коньца с꙯пенъ бѫдетъ ·
1241400 и҅ проповёстъ се сѧ ег꙯ва ѡт꙯ ц꙯рствиꙗ · по всеꙇ вселенёі ·
1241410 въ съвёдётельство всёмъ ◌҅ѧ̈зꙑкомъ · и҅ тогда придетъ коньчина ·
1241500 е҅гда же оузърите мрьзость запоустёниꙗ · реченѫѭ · прк꙯омъ
1241510 даниломъ · сто҅ѧ̈щѧ на мёстё с꙯тёмь · и҅же чътетъ да
1241520 разоумёвае҅тъ ·
1241600 тогда сѫщеі въ и҅юдёі · да бёгаѭтъ на горꙑ ·
1241700 и҅же въ кровёхъ · да не сълазитъ · е҅же е҅стъ въ храмё
1241710 е҅го ·
1241800 и҅ и҅же на селё такожде · да не възвратитъ сѧ вьспѧть ·
1241810 вьзѧтъ ризъ своіхъ ·
1241900 горе же непразнꙑмъ и҅ до҅ѧ̈щимъ въ тъ дьнь ·
1242000 молите же сѧ да не бѫдетъ бёство ваше зимьно · ни въ сѫботѫ ·
1242100 бѫдетъ бо тогда скрьбь велиꙗ · ꙗка же нёсть бꙑла · о҅тъ
1242110 начѧла мироу доселё · нъ и҅мать бꙑти
1242200 и҅ аще не бꙑшѧ прёкратили сѧ дн҅ие҅ ти · не би оубо с꙯пасла
1242210 сѧ всака плъть · за и҅збранꙑ҅ѧ̈ ◌҅ѧ̈же прёкратѧтъ сѧ · дьние҅
1242220 ти ·
1242300 тогда аще кто къ вамъ речетъ се х꙯ъ сьде · не и҅мёте вёрꙑ ·
1242400 въстанѫтъ бо лъжиі х꙯и и҅ іъжиі прок꙯ · и҅ дадѧтъ знамениꙗ
1242410 велиꙗ и҅ чюдеса · ꙗко прёльстити · аще е҅стъ възможъно
1242420 и҅збранꙑ҅ѧ̈
1242500 се прёжде рёхъвамъ ·
1242600 аще рекѫтъ вамъ се въ поустꙑни · не и҅дете · се въ съкровёхъ
1242610 и҅ не и҅мёте вёрꙑ ·
1242700 ꙗкоже бо млъни и҅сходитъ · о҅тъ въстокъ · и҅ ꙗвлёе҅тъ сѧ
1242710 до запада · тако бо бѫдетъ и% пришъствие҅ с꙯на ч꙯лска
1242800 і҅деже бо аще бѫдетъ троупъ · тоу съберѫтъ сѧ о҅рьли ·
1242900 и҅ абие҅ по скрьби дьньі тёхъ · сльньце мрькнетъ и҅ лоуна не
1242910 дастъ свёта свое҅го · и҅ звёздꙑ съпадѫтъ съ н꙯бсе и҅ силꙑ
1242900 н꙯бснꙑ҅ѧ̈ двигнѫтъ сѧ ·
1243000 и҅ тогда ꙗвитъ сѧ знамение҅ с꙯на ц꙯лскаго на н꙯бси · и҅
1243010 тогда въсплачѫтъ сѧ вса колёна земьскаꙗ · и҅ оузьрѧтъ
1243020 с꙯на ч꙯лскаго грѧдѫща на о҅блацёхъ н꙯бскꙑхъ · съ силоѭ
1243030 и҅ славоѭ велие҅ѭ ·
1243100 посълетъ а꙯глꙑ съ гласомъ велие҅мь трѫбьномъ · и҅ съберѫтъ
1243110 и҅збранꙑ҅ѧ̈ е҅го · отъ четꙑрь вётрь · о҅тъ коньць н꙯бсь
1243120 до коньць и҅хъ ·
1243200 о҅тъ смоковъвьнѧ же наоучите сѧ · притъчи · е҅гда же
1243210 вёꙗ бѫдетъ млада · и҅ листвие҅ прозѧбнетъ · вёсте ꙗко
1243220 близъ е҅стъ жѧтва ·
1243300 такожде и҅ вꙑ е҅гда оузьрите вса си · видите ꙗко близъ
1243310 естъ при двьрьхъ ·
1243400 а҅мин꙯ г꙯лѫ вамъ ꙗко не мимо и҅детъ родъ сь · доньдеже
1243401 Рече г꙯ь · оученикомъ своімъ · ами амин꙯ г꙯лѫ вамъ ·
1243410 вса си бѫдѫтъ ·
1243411 не и҅матъ прёи҅ти родъ сь доньдеже вса си бѫдѫтъ ·
1243500 н꙯бо и҅ земьꙗ мимо и҅детъ · а словеса моꙗ не мимо и҅дѫтъ :
1243501 н꙯бо и землё мимои҅детъ · а словеса моꙗ не мимои҅дѫтъ ·
1243600 о҅ дн҅и же томь и часё никтоже не вёстъ · ни а꙯гли
1243601 Рече г꙯ь · своімъ оученикомъ · о҅ дн҅и томь и҅ годинё
1243610 н꙯бсниі тъкмо о꙯ць е҅динъ ·
1243611 тоі · никтоже не вёсть ни а꙯гли н꙯бсциі · тъкмо о꙯ць е҅динъ ·
1243700 ꙗко дн҅ие҅ ное҅ви · тако бѫдетъ пришъствие҅ с꙯на
1243701 ꙗкоже бо бꙑстъ вь дьни ное҅вꙑ · тако бѫдетъ пришьствие҅
1243710 о҅слабенъ · и҅ и҅скахѫ вьнести е҅го · и҅ положити прёдъ нимь ·
1243711 с꙯на ч꙯лскаго ·
1243800 ꙗкоже бо бёхѫ прёжде вь дьни потопа · ꙇадѫще и҅ пиѭще ·
1243810 женѧще сѯ и҅ посагаѭще · до негоже дне вьниде ное҅ въ
1243820 ковьчегъ ·
1243900 и҅ не о҅щютишѧ доньдеже приде вода и҅ вьзѧтъ вьсѧ ·
1243910 тако бѫдетъ пришьствие҅ с꙯на ч꙯лскаго ·
1244000 тогда бѫдета в꙯ на селё · е҅динъ пое҅млетъ сѧ ·
1244010 а дроугꙑ о҅ставлёе҅тъ сѧ ·
1244100 в꙯ мелѫщи въ жрънъвахъ · е҅дина пое҅млетъ сѧ · и҅ е҅дина
1244110 о҅ставлёе҅тъ сѧ ·
1244200 бъдите оубо ꙗко не вёсте въ кѫѭ годинѫ г꙯ь вашъ придетъ ·
1244300 се же вёдите ꙗко аще би вёдёлъ г꙯нъ храминё въ кѫѭ
1244310 стражѫ тать придетъ · бьдёлъ ꙋбо би · и҅ не би о҅ставилъ
1244320 подърꙑти храма свое҅го ·
1244400 сего ради и҅ вꙑ готови бѫдёте · ꙗко вьньже не мьните
1244410 часъ с꙯нъ ч꙯лскꙑ придетъ ·
1244500 кто ꙋбо е҅стъ вёрьнъ рабъ и҅ мѫдрь · е҅гоже поставитъ г꙯ь
1244510 надъ домомь своімь · да дастъ и҅мъ въ врёмѧ пищѫ ꙇхъ ·
1244600 блаженъ тъ рабъ ѥгоже пришъдъ г꙯нь своі о҅брѧщетъ тако
1244610 творѧща ·
1244700 амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ · ꙗко надъ всёмь домомь своімь
1244710 поставитъ і ·
1244800 аще ли речетъ зълꙑ тъ рабъ вь с꙯рьдци свое҅мь · моудить моі
1244810 г꙯нъ прити ·
1244900 и начьнетъ бити клеврётꙑ сво҅ѧ̈ : ꙗсти же и҅ пити съ
1244910 пиꙗницами ·
1245000 придетъ г꙯ь раба того% вь дьнь вь ньже не чае҅тъ
1245010 и҅ въ чась вь ньже не вёстъ ·
1245100 и҅ протешетъ і полъма · и҅ чѧсть е҅го съ оупокрꙑ% тꙑ
1245110 положитъ · тоу бѫдетъ плачъ и҅ скрьжътъ зѫбомъ ·
1250100 Тогда оуподоби сѧ · ц꙯рствие҅ ◌꙯н꙯бское҅і꙯ дёвъ · ◌҅ѧ̈же
1250110 приѧ̈шѧ свётильникꙑ сво҅ѧ̈ и҅ и҅зидѫ противоу женихꙋ
1250120 и҅ невёстё
1250200 е꙯ же бё о҅тъ нихъ боуі и҅ е꙯ мѫдръ ·
1250300 боу҅ѧ̈҅ѧ̈ бо приімъшѧ свётильникꙑ сво҅ѧ̈ · не вьзѧшѧ
1250310 съ собоѭ о҅лёꙗ ·
1250400 а мѫдрꙑѧ̈ при҅ѧ̈шѯ о҅лёі въ съсѫдёхъ · съ свётильникꙑ
1250410 свои҅ми ·
1250500 мꙋдѧщю женихоу · въздрёмашѧ сѧ всѧ и҅ съпахѫ ·
1250600 полоунощи же вьпль бꙑстъ · се женихъ грѧдетъ ·
1250610 и҅сходите вь сърётение҅ е҅го ·
1250700 и҅ тогда въставъшѧ всѧ дёвꙑ тꙑ҅ѧ̈ · и҅ оукрасишѧ
1250710 свётильникꙑ сво҅ѧ̈ ·
1250800 а боу҅ѧ̈҅ѧ̈ рёшѧ мѫдрꙑмъ дадите и҅ намъ о҅тъ о҅лёꙗ
1250810 вашего · ꙗко свётильници наши оугасаѭтъ ·
1250900 о҅тъвёщашѧ мѫдрꙑ҅ѧ̈ г꙯лѫщѧ · е҅да како не
1250910 достанетъ намъ и҅ вамъ · идёте же паче къ
1250920 продаѭщимъ
1251000 коупитъ · приде женихъ и҅ готовꙑ҅ѧ̈ вьнидѫ съ нимь
1251010 на бракъ · и҅ затворенꙑ бꙑшѧ двьри ·
1251100 послёдь же придошѧ и҅ прочѧ҅ѧ̈ дёвꙑ г꙯лѫщѧ ·
1251110 г꙯и г꙯и о҅тврьзи намъ ·
1251200 о҅нъ же о҅тъвёщавъ рече · амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ
1251210 не вёдё васъ ·
1251300 бьдите оубо ꙗко не вёсте дьне ни часа вьнь же
1251310 с꙯нъ ч꙯лскꙑ придетъ ·
1251400 Ꙗко же бо ч꙯лкъ о҅тъходѧ · Призъва рабꙑ сво҅ѧ̈ ·
1251410 и҅ прёдастъ и҅мёние҅ свое҅ ·
1251500 о҅вомоу же дастъ е꙯ талантъ · о҅вомоу же в꙯ · о҅вомоу
1251510 же а꙯ · къждо противѫ силё свое҅і · и҅ · о҅тиде
1251520 абие҅ ·
1251600 шъдъ же приімꙑ е꙯ талантъ · дёла о҅ нихъ ·
1251610 и҅ прио҅брёте дроугѫѭ е꙯ талантъ ·
1251700 такожде же и҅же в꙯ приімъ · и҅ прио҅брёте дроугаꙗ в꙯ ·
1251800 а приімꙑ · а꙯ · шъдъ раскопа земьѭ · и҅ съкрꙑ
1251810 сребро · г꙯на свое҅го ·
1251900 по мьнозёхъ же врёменехъ приде г꙯ь рабъ тёхъ ·
1251910 и҅ сътѧза сѧ съ ними о҅ словеси ·
1252000 и҅ пристѫпь приімꙑ е꙯ талантъ · г꙯ла г꙯и е꙯ талантъ
1252010 ми е҅си прёдалъ · се дроугѫѭ е꙯ прио҅брётъ и҅ми ·
1252100 и҅ рече е҅моу г꙯ь е҅го добрꙑ рабе благꙑ вёрьне · о҅
1252110 малё бё вёрьнъ надъ многꙑ тѧ поставлѫ · вьниди въ
1252120 радость г꙯а свое҅го ·
1252200 пристѫпь же приімꙑ в꙯ таланта · рече г꙯и в таланъта
1252210 ми е҅си прёдалъ · се дрꙋгаꙗ в꙯ прио҅брётъ и҅ма ·
1252300 и҅ рече е҅моу г꙯ь е҅го добрꙑ рабе благꙑ вёрьне · о҅
1252310 малё бё вёрьнъ надъ многꙑ тѧ поставлѫ · вьниди въ
1252320 радость г꙯а свое҅го ·
1252400 пристѫпи же приімꙑ · а꙯ · талантъ · рече г꙯и вёдёхъ
1252410 тѧ ꙗко жестокъ е҅си члкъ · жьнѧі и҅деже нёси сёлъ ·
1252420 и҅ събира҅ѧ̈ ѭдоуже не расточъ ·
1252500 и҅ оубоꙗвъ сѧ шъдъ съкрꙑхъ таланьтъ твоі вь земи ·
1252510 се и҅маши твое҅ ·
1252600 о҅тъвёщавъ г꙯ь е҅го рече е҅моу зълꙑ рабе и҅ лёнивꙑ ·
1252610 вёдёше ꙗко жънѫ идеже не сёхъ и҅ събираѭ ѭдоуже
1252620 не расточихъ ·
1252700 подобаше ти ꙋбо въдати сребро мое҅ тръжъникомъ · и҅
1252710 пришъдъ азъ възѧлъ оубо бимъ съ лихвоѭ ·
1252800 вьзьмёте оубо о҅тъ него талантъ и҅ дадите и҅мѫщюмоу и꙯ ·
1252810 талантъ ·
1252900 и҅мѫщюмоу бо все дано бѫдетъ · и҅ ізбѫдетъ · а о҅тъ не
1252910 и҅мѫщаго и҅ е҅же аще мьнитъ сѧ и҅мё҅ѧ̈ вьзѧто бѫдетъ о҅тъ
1252920 него · и҅
1253000 неключимаго раба въврьзёте въ тъмѫ кромёшьнѫѭ ·
1253010 тоу бѫдетъ плачъ и҅ скрьжътъ зѫбомъ
1253100 ѥгда придетъ с꙯нъ ч꙯лскꙑ въ славё свое҅і :
1253101 Рече г꙯ь е҅гда придетъ с꙯нъ ч꙯лскꙑ · въ славё свое҅і ·
1253111 и҅ вси с꙯тиі а꙯ггли съ нимь · тогда сѧдетъ на прёстолё славꙑ свое҅◌҅ѧ̈
1253200 и҅ съберѫтъ сѧ прёдъ нимъ вси ◌҅ѧ̈зꙑци · и҅ разлѫчитъ ◌҅ѧ̈
1253210 дроугъ о҅тъ дроуга · ꙗкоже пастоухъ разлѫчае҅тъ · о҅вьцѯ
1253220 о҅тъ козьлищь · и҅ поставитъ овьцѧ о҅ деснѫѭ
1253230 себе а козьлищѧ о҅шюѭѭ ·
1253400 тогда речетъ о꙯ць сѫщимъ о҅ деснѫѭ е҅го · придёте
1253410 б꙯лгвниі о꙯ца мое҅го · наслёдꙋи҅те оуготованое҅ вамъ
1253420 ц꙯рствие҅ · о҅тъ съложениꙗ всего мира ·
1253500 възалъкахъ бо сѧ и҅ дасте ми ꙗсти · вьждѧдахъ сѧ
1253510 и҅ напоісте мѧ · страньнъ бёхъ и҅ въведосте мѧ ·
1253600 нагъ и҅ о҅дёсте мѧ · болёхъ и҅ посётисте мене · въ
1253610 тьмьници и҅ придосте къ мнё ·
1253700 тогда о҅тъвёщаѭтъ е҅моу правьдьници г꙯лѫще · г꙯и когда
1253710 тѧ видёхомъ алъчѫща и҅ напитёхомъ · ли жѧждѫща и҅
1253720 напоіхомъ ·
1253800 когда же тѧ видёхомъ · страньна и҅ вьведохомъ · ли нага
1253810 и҅ о҅дёхомъ ·
1253900 когда же тѧ видёхомъ болѧща · ли вь тьмьници и҅
1253910 придохомъ къ тебё ·
1254000 и҅ о҅тъвёщавъ ц꙯ръ речетъ и҅мъ · амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ
1254010 вамъ · понеже створисте е҅диномоу о҅тъ сихъ малꙑхъ ·
1254020 братъ моіхъ мьньшихъ мнё створисте ·
1254100 тогда речетъ и҅ сѫщимъ о҅ шюѭѭ е҅го · и҅дёте о҅тъ
1254110 мене проклѧтиі въ о҅гнь вёчънꙑ · оуготованꙑ диꙗволоу и҅
1254120 а꙯ггломъ е҅го ·
1254200 възалъкахъ бо сѧ и҅ не дасте ми ꙗсти · вьждѧдахъ сѧ
1254210 и҅ не напоісте мене ·
1254300 страньнъ бёхъ и҅ не вьведосте мене · болёхъ и҅ вь
1254310 тьмьници и҅ не посётисте мене ·
1254400 тогда о҅тъвёщаѭтъ и҅ ти г꙯лѫще · г꙯и когда тѧ видёхомъ%
1254410 алъчѫща · ли жѧждѫща · ли страньна · ли нага · ли больна ·
1254420 ли вь тьмьници% и҅ не посётихомъ тебе ·
1254500 тогда о҅тъвёщае҅тъ имъ г꙯лѧ · амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ ·
1254510 понеже не створисте · е҅диномꙋ о҅тъ сихъ мьньшихъ ·
1254520 ни мнё створисте ·
1254600 и҅ и҅дѫтъ ти въ мѫкѫ вёчънѫѭ · а правьдьници въ
1254610 животъ вёчънꙑ:
1260200 вёсте ꙗко по двою дьнию пасха бѫдетъ · и҅ с꙯нъ ч꙯лскъ
1260210 прёданъ бѫдетъ · на распѧтие҅ ·
1260300 тогда събрашѧ сѧ архие҅реі · и҅ кънижъници · и҅ старьци
1260310 людьсциі · на дворъ архие҅рео҅въ · нарицае҅маго каіꙗфꙑ ·
1260400 и҅ съвётъ створишѧ · да і꙯са и҅мѫтъ льстиѭ и҅ оубиѭтъ ·
1260500 г꙯лахѫ же нъ не въ празникъ да не млъва бѫдетъ вь людехъ ·
1260600 І꙯соу же бꙑвъшю въ виѳаниі · въ домꙋ симона прокаженаго ·
1260601 Въ о҅нов꙯ і꙯соу бъвъшю въ виѳаниі -
1260700 пристѫпи къ немꙋ жена · и҅мѫщи алавастрь мꙑра драгаго ·
1260710 и҅ вьзлиꙗ на главѫ е҅го · вьзлежѧща ·
1260800 видёвьше же оученици е҅го · негодовашѧ г꙯лѫще · чесо ради
1260810 гꙑбёль си ·
1260900 можаше бо мꙑро се продано бꙑти на мн҅озё · и҅ дано бꙑти
1260910 нищимъ ·
1261000 разоумё же і꙯с и҅ рече и҅мъ · что троуждае҅те женѫ · дёло
1261010 бо добро съдёла вь мн҅ё ·
1261100 всегда бо нищѧ҅ѧ̈ и҅мате · съ собоѭ · мене же не всегда
1261110 и҅мате ·
1261200 вьзлиꙗвьшиꙗ си мꙑро се · на тёло мое҅ · на погребение҅
1261210 мѧ створи ·
1261300 амин꙯ г꙯лѫ вамъ · и҅деже аще проповёдано бѫдетъ еваг꙯ се ·
1261310 въ всемь мирё в꙯ьзглетъ сѧ · и҅ и҅же творитъ въ памѧть е҅◌҅ѧ̈ ·
1261320 ева꙯ г%
1261400 тогда шъдъ е҅динъ о҅тъ о҅бою на · і꙯ · те · нарицае҅мꙑ и҅юда ·
1261410 и҅скарио҅тьскꙑ · къ архие҅рео҅мъ
1261500 рече · что ми дасте и҅ азъ вамъ прёдамъ і · о҅ни же
1261510 поставишѧ е҅моу ·л꙯ · сребрьникъ ·
1261600 и҅ о҅тътолё и҅скаше подобьна врёмене · да і прёдастъ ·
1261700 Въ прьвꙑ же дн҅ь о҅прёснъка · пристѫпишѯ ꙋченици къ
1261710 і꙯сви г꙯лѫще къ немоу · къде хощеши и҅ оуготовае҅мъ тебё
1261720 пасхѫ ꙗсти ·
1261800 о҅нъ же рече · и҅дёте въ градъ къ нёкомоу · и҅ рьцёте
1261810 е҅моу · ꙋчитель г꙯летъ · врёмѧ мое҅ близъ е҅стъ · оу
1261820 тебе створѫ пасхѫ съ оученикꙑ своіми ·
1261900 и҅ створишѧ оученици ꙗко же повелё и҅мъ і꙯с · и҅
1261910 оуготовашѧ пасхѫ ·
1262000 вечероу же бꙑвъшю · вьзлеже съ о҅бёма на і꙯ те
1262010 оученикома ·
1262100 и҅ · ꙗдѫщемъ и҅мъ рече · амин꙯ г꙯лѫ вамъ · ꙗко ѥдинъ
1262110 о҅тъ васъ прёдастъ мѧ ·
1262200 и҅ пекѫще сѧ зёло начѧшѧ г꙯лати е҅моу · е҅динъ къждо
1262210 и҅хъ · е҅да а҅зъ е҅смь г꙯и ·
1262300 о҅нъ же о҅тъвёщавъ рече · о҅мочиі съ мноѭ рѫкѫ · тъ
1262310 мѧ прёдастъ ·
1262400 с꙯нъ же ч꙯лскъ · и҅детъ ꙗкоже псано о҅ немь · горе
1262410 ч꙯лкоу томоу · и҅мь же с꙯нъ ч꙯лчьскъ прёдастъ сѧ ·
1262420 добр҅ёе бꙑло бꙑ ѥмоу · аще сѧ бꙑ не родилъ ч꙯лкъ тъ ·
1262500 о҅тъвёща же и҅юда прёда҅ѧ̈і е҅го и҅ рече · е҅да азъ
1262510 е҅смь оучителю · г꙯ла е҅моу тꙑ рече ·
1262600 ꙗдѫщемъ же и҅мъ · приімъ і꙯с хлёбъ · благословль прёломи ·
1262610 и҅ даꙗше оученикомъ своімъ · и҅ рече · приімёте и҅
1262620 ꙗдите се е҅стъ тёло мое҅ ·
1262700 и҅ приімъ чашѫ хвалѫ въздавъ дастъ и҅мъ г꙯лѧ · пиꙗте
1262710 о҅тъ не҅ѧ̈ вси ·
1262800 се е҅стъ крьвь моꙗ новаго завёта · проливае҅ма за
1262810 многꙑ · въ о҅тъдание҅ грёхомъ ·
1262900 г꙯лѫ же вамъ · ꙗко не и҅мамь юже пити о҅тъ сего
1262910 плода лозьнаго · до того дн҅е · е҅гда и҅ пиѭ съ
1262920 вами новъ вь ц꙯рствие҅ о꙯҅ца мое҅го ·
1263000 и҅ вьспёвъше и҅зидѫ въ горѫ е҅лио҅ньскѫ ·
1263100 тогда г꙯ла и҅мь і꙯с · вси вꙑ съблазните сѧ о҅ мьнё
1263110 вь сиѭ нощъ · псано бо е҅стъ поражѫ пастоуха · и҅
1263120 разидѫтъ сѧ о҅вьча стада ·
1263200 по вьскрьсениі же мое҅мь · варѫ вꙑ въ галилеі ·
1263300 о҅тъвёщавъ же петръ рече е҅моу · аще и҅ вси съблазнѧтъ
1263310 сѧ о҅ тебё · азъ николиже не съблажнѫ сѧ ·
1263400 и҅ рече е҅моу і꙯с · амин꙯ г꙯лѫ тебё · ꙗко вь сиѭ
1263410 нощъ · прёжде даже коуръ не възгласитъ · г꙯ · кратꙑ
1263420 о҅тврьжеши сѧ мене ·
1263500 г꙯ла е҅моу петръ · аще ми сѧ ключитъ съ тобоѭ
1263510 оумрёти · не о҅тврьгѫ сѧ тебе · такожде и҅ вси
1263520 оученици рёшѧ ·
1263600 тогда приде съ ними і꙯с · въ всь нарицае҅мѫѭ ·
1263610 гетьсимани · и҅ г꙯ла оученикомъ · сѧдёте тоу ·
1263620 доньдеже шъдъ помолѫ сѯ тамо ·
1263700 и҅ поімъ петра · и҅ о҅ба с꙯на зеведео҅ва · начѧтъ
1263710 пещи сѧ и҅ тѫжити ·
1263800 тогда рече і꙯с · прискрьбъна е҅стъ д꙯ша моꙗ до
1263810 съмрьти · пожидёте съде и҅ бьдите съ мноѭ ·
1263900 и҅ прёшъдъ мало паде ниць · молѧ сѧ и҅ г꙯лѧ ·
1263910 о꙯че моі · аще възможъно е҅стъ · да мимо и҅детъ
1263920 отъ мене чаша си · о҅баче не ꙗко же азъ хощѫ ·
1263930 нъ ꙗко же тꙑ ·
1264000 приде къ оученикомъ · и҅ о҅брёте ◌҅ѧ̈ съпѧщѧ · и҅ г꙯ла
1264010 петрови · тако ли не възможе е҅диного часа побьдёти
1264020 съ мьноѭ ·
1264100 бьдите и҅ молите сѧ · да не вьнидете въ напасть ·
1264110 д꙯хъ бо бъдръ а плъть немощьна ·
1264200 пакꙑ въторицеѭ шъдъ помоли сѧ г꙯лѧ · о꙯че аще
1264210 невъзможъно е҅стъ · чаши сеі мимо и҅ти о҅тъ мене ·
1264220 аще не пиѭ е҅ѧ̈ · бѫди волё твоꙗ ·
1264300 пришъдъ пакꙑ о҅брёте ◌҅ѧ̈ съпѧщѧ · бёсте бо о҅чи імъ
1264310 тѧготьнё ·
1264400 и҅ оставль ◌҅ѧ̈ · пакꙑ шъдъ помоли сѧ треіцеѭ ·
1264410 тожде слово рекъ ·
1264500 тогда приде къ оученикомъ · и҅ г꙯ла и҅мъ · съпите
1264510 прочее҅ и҅ почиваіте · се приближи сѧ година ·
1264520 и҅ с꙯нъ ч꙯лскъ прёдае҅тъ сѧ въ рѫцё грёшъникомъ ·
1264600 въстанёте и҅дёмъ · се приближі сѧ прёда҅ѧ̈і мѧ ·
1264700 и҅ е҅ще г꙯лѫщю е҅моу се и҅юда · е҅динъ о҅тъ
1264710 о҅бою на і꙯ те приде · и҅ съ нимь народъ многъ ·
1264720 съ о҅рѫжие҅мь и҅ жрьдьми о҅тъ архие҅реі · и҅
1264730 старьць людьскꙑхъ ·
1264800 прёда҅ѧ̈і же дастъ и҅мъ знамение҅ г꙯лѯ · е҅гоже
1264810 лобъжѫ то е҅стъ и҅мёте і ·
1264900 и҅ абие҅ пристѫпь къ і꙯сви рече е҅моу · радоуі сѧ
1264910 оучителю · и҅ лобьза і ·
1265000 і꙯с же рече е҅моу · дрꙋже на неже е҅си пришълъ ·
1265010 то створи · тогда пристѫпьше възложишѧ рѫцё на
1265020 і꙯са и҅ ◌҅ѧ̈шѧ і ·
1265100 и҅ се е҅динъ о҅тъ сѫщихъ съ і꙯сомь · и҅ оударь раба
1265110 архие҅рео҅ва оурёза оухо ·
1265200 тогда г꙯ла е҅мꙋ і꙯с · възврати ножъ своі въ свое҅
1265210 мёсто · вси бо приімъшеі ножъ · ножьмь погꙑбаѭть ·
1265300 и҅ли мьнитъ ти сѧ · ꙗко не могѫ нꙑнꙗ оумолити о꙯ца
1265310 мое҅го · и҅ приставить мн҅ё вѯще · нежели · в꙯і ·
1265320 легео҅на а꙯҅гглъ ·
1265400 како же ꙋбо събѫдѫтъ сѧ кънигꙑ · ꙗко тако подобаше бꙑти ·
1265500 въ тъ часъ рече і꙯с народомъ · ꙗко на разбоіника ли
1265510 и҅зидосте съ о҅рѫжие҅мь · и҅ жьрьдьми ◌҅ѧ̈ти мѧ ·
1265520 по всѯ дн҅и сёдёхъ при васъ вь ц꙯ркви оучѧ · и҅ не
1265530 ◌҅ѧ̈сте мене ·
1265600 се же все бꙑстъ да събѫдѫтъ сѧ кънигꙑ · проч꙯скꙑ҅ѧ̈ ·
1265610 тогда оученици вси о҅ставльше і бёжашѯ ·
1265700 о҅ни же и҅мъше і꙯са ведошѧ къ каіꙗфё архие҅рео҅ви ·
1265701 воіни҅ імъше і꙯са · ведошѧ і къ каіꙗфё · архие҅рео҅ви ·
1265710 и҅деже кънижъници · и҅ старьци събрашѧ сѧ ·
1265711 идеже кънижъници събрашѧ сѧ ·
1265800 петръ же и҅дёше по немь издале ча · до двора
1265801 петръ же и҅дёше по немь · до двора а҅рхие҅реова ·
1265810 архие҅рео҅ва · и҅ въшъдъ въ дворъ сёдёше съ слоугами
1265811 и҅ въшъдъ въ нѫтръ сёдёше съ слꙋгами ·
1265820 видёти хотѯ коньчинѫ ·
1265821 видёти коньчинѫ е҅го ·
1265900 архие҅реі же и҅ старьци съборъ всь · и҅скахѫ лъжа
1265901 архие҅реі же и҅ старьци и҅ всь съньмъ · и҅скаахѫ
1265910 съвёдётелё на і꙯са · ꙗко да оубиѭтъ і
1265911 лъжа съвёдётелё на і꙯са · ꙗко да оубиѭтъ і
1266000 и҅ не о҅брётошѧ · и҅ многомъ съвёдётельмъ пристѫпьшемъ
1266001 и҅ не обрётѫ · многъмъ же лъжъмъ · съвёдётельмъ
1266010 не о҅брётѫ · послёди же пристѫписта в꙯ съвёдётелё лъжа
1266011 пристѫпъшемъ ………·· не о҅брётѫ · послёди же
1266020 и҅ рёста ·
1266021 пристѫпьша в꙯ съвёдётелё
1266100 съ рече могѫ разорити ц꙯рквь б꙯жиѭ · и҅ трьми дн҅ьми
1266101 рёста · сь рече могѫ разорити ч꙯рквъ б꙯жиѭ · и҅ трьми дьньми
1266110 създати ѭ ·
1266111 съзъдати ѭ ·
1266200 и҅ въставъ архие҅реі рече е҅моу · ничесоже ли
1266201 и҅ въставъ архие҅реі рече е҅моу ·
1266210 о҅тъвёщаваши · что си съвёдётельствоуѭтъ ·
1266300 і꙯с же млъчаше · и҅ о҅тъвёщавъ ар҅хие҅реі рече е҅моу ·
1266310 заклинаѭ тѧ б꙯гомь живꙑмъ · да речеши намъ аще тꙑ е҅си
1266311 заклинаѭ тѧ б꙯гмь живꙑмъ · да речеши намъ · аще тꙑ е҅си
1266320 х꙯ъ с꙯нъ б꙯жиі ·
1266321 х꙯ъ с꙯нъ б꙯жиі ·
1266400 г꙯ла е҅моу і꙯с тꙑ рече · обаче г꙯лѫ вамъ · о҅тъселё
1266401 г꙯ла е҅моу і꙯с тꙑ рече · о҅баче г꙯лѫ вамъ · отъ селё
1266410 оузьрите с꙯на ч꙯лчьска · сёдѧща о҅деснѫѭ о꙯ца ·
1266411 оузьрите · с꙯на ч꙯лскаго сёдѧща о деснѫѭ силꙑ · и҅
1266420 и҅ грѧдѫща на о҅блацёхъ н꙯бскꙑхъ ·
1266421 и҅дѫща на о҅блацёхъ · н꙯бскꙑхъ ·
1266500 тогда арх҅ие҅реі растрьза ризꙑ сво҅ѧ̈ г꙯лѧ · ꙗко
1266501 тогда архие҅реі растрьза ризꙑ сво҅ѧ̈ г꙯лѧ · ꙗко
1266510 власвимиѭ рече · что е҅ще трёбоуе҅мъ съвёдётель · се
1266511 власвимиѭ рече · чъто е҅ще хощемъ · съвёдётель · се
1266520 нꙑнꙗ слꙑшасте власвимиѭ е҅го ·
1266521 нꙑнꙗ слꙑшимъ власвимиѭ е҅го ·
1266600 чьто сѧ вамъ мьнитъ · о҅ни же о҅тъвёщавьше рёшѧ ·
1266601 что сѧ вамъ мьнитъ · о҅ни же о҅тъвёщавъше рёшѧ ·
1266610 повиньнъ е҅стъ съмрьти ·
1266611 повиньнъ е҅стъ съмрьти ·
1266700 тогда запльвашѧ лиц е҅го · и҅ пакости е҅моу дёꙗшѧ ·
1266701 тогда запльвашѧ лице е҅го · и҅ пакости е҅моу дёꙗхѫ ·
1266710 о҅ви же за ланитѫ і оударишѧ
1266711 о҅ви же за ланитѫ і оударёхѫ ·
1266800 г꙯лѫще · прорьци намъ х꙯е кто е҅стъ оудариі тѧ ·
1266801 г꙯лѫще прорьци намъ х꙯е · кто е҅стъ ꙋдарьи тѧ ·
1266900 петрь же вьнё сёдёше на дворё · и҅ пристѫпи къ
1266901 петрь же стоꙗше на дворё · и҅ пристѫпи къ немоу
1266910 немоу е҅дина рабꙑни г꙯лѫщи · и҅ тꙑ бё съ і꙯сомъ галилеꙇскꙑмъ ·
1266911 е҅дина раба г꙯лѫщи · и҅ тꙑ бё съ і꙯смъ галилеіскꙑмъ ·
1267000 о҅нъ же о҅тврьже сѧ прёдъ вьсёми г꙯лѧ · не вёмъ что г꙯леши ·
1267001 о҅нъ же о҅тврьже сѧ · прёдъ всёми г꙯лѧ не вёдё что г꙯леши ·
1267100 и҅ шъдъшю же е҅моу въ врата · оузьрё і дрꙋгаꙗ
1267101 и҅шъдъшю же е҅моу прёдъ врата · оузьрё і дрꙋгаꙗ раба
1267110 и҅ г꙯ла и҅мъ · тоу и҅ сь бё ч꙯лкъ съ і꙯сомъ назарёниномъ ·
1267111 и҅ г꙯ла е҅моу · тоу и҅ сь бё ч꙯лкъ съ і꙯смъ назарёниномъ ·
1267200 и҅ пакꙑ о҅тъврьже сѧ съ клѧтвоѭ · ꙗко не знаѭ · ч꙯лка ·
1267201 и҅ пакꙑ о҅тврьже сѧ съ клѧтвоѭ · ꙗко не знаѭ ч꙯лка ·
1267300 не по мнозё же пристѫпьше сто҅ѧ̈щеі рёшѧ петрови ·
1267301 не по мнозё же пристѫпьше рёшѧ сто҅ѧ̈щеі петрови · въ
1267310 въ и҅стинѫ о҅тъ нихъ тꙑ е҅си · и҅ бо бесёда твоꙗ ꙗвё тѧ творитъ ·
1267311 и҅стинѫ и҅ тꙑ о҅тъ нихъ е҅си · и҅бо бесёда твоꙗ ꙗвё тѧ творитъ ·
1267400 тогда начѧтъ ротити сѧ и҅ клѯти сѧ · ꙗко не знаѭ
1267401 тогда начѧтъ сѧ ротити сѧ и҅ клѧти · ꙗко не знаѭ
1267410 ч꙯лка сего · и҅ абие҅ коуръ възгласи ·
1267411 ч꙯лка · и҅ абие҅ коури вьспёшѧ ·
1267500 и҅ помёнѫ петръ г꙯лъ і꙯свъ · е҅же рече е҅моу · прёжде
1267501 и҅ помёнѫ петрь г꙯лъ і꙯свъ · и҅ же рече е҅мꙋ ꙗко прёжде
1267510 да же коурь не възгласитъ · три кратъ о҅тъврьжеши сѧ
1267511 даже коури не въспоѭтъ · трикратꙑ о҅тврьжеши сѧ мене ·
1267520 мене · и҅ шъдъ вънъ плака сѧ горько ·
1267521 и҅ шъдъ вънъ плака сѧ горько ·
1270100 Въ онов꙯ · съвётъ створишѧ архие҅реі и҅ старьци
1270101 ютрꙋ же бꙑвъшю · съвётъ створишѧ архие҅реі и҅ старьци
1270110 людьсциі на і꙯са · ꙗко да оубиѭтъ і ·
1270111 людьсци на і꙯са · ꙗко да оубиѭтъ і · и҅
1270200 съвѧзавъше і ведошѧ · и҅ прёдашѧ і поньтьскоумоу пилатоу · и҅гемоноу ·
1270202 Вь онов꙯
115 ◌҅1-3◌҆ %
1270300 видёвъ и҅юда прёдавꙑ е҅го · ꙗко о҅сѫдишѧ і раскаꙗвъ
1270310 сѧ възврати л꙯ сребрьникъ · архие҅реомъ · и҅ старьцемь
1270400 г꙯лѧ · съгрёшихъ прёдавъ крьвь неповиньнѫ · они же рёшѧ ·
1270410 что е҅стъ намъ тꙑ оузьриши ·
1270500 и҅ поврьгъ сребро · вь ц꙯ркви о҅тиде · и҅ шъдъ оудави сѧ ·
1270600 архие҅реі же приімъше сребро рёшѧ · нёстъ достоіно ·
1270610 въложити е҅го въ каръванѫ · понеже цёна крьви е҅стъ ·
1270700 съвётъ же створьше коупишѧ и҅мь село · скѫдьльнице въ
1270710 погрёбание҅ страньнꙑмъ ·
1270800 тёмьже нарече сѧ село то село крьви · до сего дне ·
1270900 тогда събꙑстъсѧ слово прок꙯мъ и҅саие҅мь г꙯лѫщъмъ ·
1270910 и҅ при҅ѧ̈ · л꙯ · сребрьникъ цёнѫ цёненаго · е҅гоже
1270920 цёнишѧ о҅тъ с꙯новъ и҅злвъ ·
1271000 и҅ дашѧ ◌҅ѧ̈ на селё скѫдельничи · ꙗкоже съказа мнё г꙯ь ·
1271100 і꙯с же ста прёдъ и҅гемономъ · и҅ въпроси і гемонъ ·
1271110 г꙯лѧ · тꙑ ли е҅си ц꙯ръ
1271120 и҅юдеіскъ · і꙯с же рече е҅мꙋ тꙑ г꙯леши ·
1271200 и҅ е҅гда на нъ г꙯лахѫ · архие҅реі и҅ старьци · ничесоже
1271210 не о҅тъвёщаваше ·
1271300 рече е҅моу пилатъ · не слꙑши ли колико на тѧ повёдаѭтъ ·
1271400 и҅ не о҅тъвёща имъ ни къ е҅диномоуже г꙯лꙋ · ꙗко дивити
1271410 сѧ · гемоноу зёло
1271500 на всакъ дн҅ь · великъ о҅бꙑчаі бё гемоноу · о҅тъпоущати
1271510 народоу съвѧзьнꙗ е҅гоже хотёхѫ ·
1271600 имёше бо тогда съвѧзьнꙗ нарочита · нарицае҅маго варавѫ ·
1271700 събравъшемъ же сѧ и҅мъ · рече пилатъ кого хощете о҅тъ
1271710 обою да о҅тъпоущѫ вамъ · варавѫ ли и҅ли і꙯са нарицае҅маго
1271720 х꙯а ·
1271800 вёдёше бо · ꙗко зависти ради прёдашѧ і ·
1271900 сёдѧщю же е҅моу на сѫдищи · посъла къ немоу же на своꙗ
1271920 г꙯лѫщи · ничтоже тебё и҅ правьдьникоу томоу · много бо
1271930 пострадахъ дьньсь въ сънё е҅го ради ·
1272000 архие҅реі же и҅ старьци навадишѧ народꙑ · да и҅спросѧтъ
1272010 варавѫ · і꙯са же погоубѧтъ ·
1272100 о҅тъвёщавъ же гемонъ рече імъ · кого хощете о҅тъ обою
1272110 да о҅тъпꙋщѫ вамъ · о҅ни же рёшѧ варавѫ ·
1272200 г꙯ла и҅мъ пилатъ · что створѫ і꙯сꙋ нарицае҅моумꙋ х꙯оу ·
1272210 г꙯лашѧ вси да распѧтъ бѫдетъ ·
1272300 гемонъ же рече и҅мъ · что сь зло створи · они же и҅з
1272310 лиха вьпиꙗхѫ г꙯лѫще · да распѧтъ бѫдетъ ·
1272400 видёвъ же пилатъ · ꙗко% ничесоже оуспёе҅тъ · нъ паче
1272410 млъва бꙑвае҅тъ · приімъ водѫ оумꙑ рѫцё прёдъ народомъ
1272420 г꙯лѧ ·
1272430 недостоінъ е҅смь крьви правьдьнаго сего · вꙑ оузрите ·
1272500 и҅ о҅тъвёщашѧ вси людие҅ и҅ рёшѧ · крьвь е҅го на насъ
1272510 и҅ на чѧдёхъ нашихъ ·
1272600 тогда о҅тъпꙋсти імъ варавѫ · і꙯са же бивъ прёдастъ и҅мъ ·
1272610 да распьнѫтъ ·
1272700 тогда воіни гемонови прёімъше і꙯са на сѫдищи · събрашѧ
1272710 на нъ всѫ спирѫ ·
1272800 и҅ съвлькше і хламидоѭ чрьвеноѭ о҅блёкошѧ і ·
1272900 и҅ съплетъше вёньць трьнёнъ · възложишѧ на главѫ е҅го ·
1272910 и҅ трьсть вь десницѫ е҅го · и҅ поклоньше сѧ на колёноу
1272920 прёдъ нимъ · рѫгахѫ сѧ е҅мꙋ г꙯лѫще · радоуі сѧ ц꙯рю
1272930 и҅юдеи҅скъ ·
1273000 и҅ плюноувъше на нь · приѧ̈шѧ трьсть и҅ биꙗхѫ і по главё ·
1273100 и҅ е҅гда порѫгашѧ сѧ е҅моу · съвлёкошѧ съ него хламидѫ ·
1273110 и҅ о҅блёкошѧ і вь ризꙑ сво҅ѧ̈ · и҅ ведошѧ і на распѧтие҅ ·
1273200 исходѧще же о҅брётѫ ч꙯лка · керинёіска · и҅меньмъ симона ·
1273210 семоу задёшѧ понести к꙯рстъ е҅го :
1273300 пришъдъше воіни на мёсто · рекомое҅ голъгафа · е҅же
1273310 нарицае҅тъ сѧ · крание҅во мёсто ·
1273400 дашѧ е҅моу оцьтъ пити · съ злъчиѭ съмёшенъ · и҅ вькоушъ
1273410 не хотёше пити
1273500 распьнъше же і% раздёлишѧ рижꙑ е҅го · и меташѧ жрёби҅ѧ̈ ·
1273600 и҅ сёдъше стрёжахѫ і тоу ·
1273700 и҅ положишѧ врьхоу главꙑ е҅го · винѫ напсанѫ · се е҅стъ
1273710 ц꙯ръ и҅юдеіскъ ·
1273800 тогда распѧшѧ съ нимь в꙯ разбоіника · е҅диного о҅
1273810 деснѫѭ · и҅ е҅диного о҅ лёвѫѭ ·
1273900 мимоходѧще же хоулёхѫ і · покꙑваѭще главами своіми ·
1274000 и҅ г꙯лѫще · оува разара҅ѧ̈і ц꙯рквъ и҅ трьми дньми
1274010 съзида҅ѧ̈і · с꙯пси сѧ · аще с꙯нъ б꙯жиі е҅си сълёзи съ
1274020 к꙯рста ·
1274100 тако же и҅ ар҅хие҅реі рѫгаѭще сѧ · и҅ кънижъници ·
1274110 и҅ старьци и҅ архие҅реі г꙯лахѫ ·
1274200 и҅нꙑ с꙯пе · себе ли не можетъ с꙯псти · аще ц꙯ръ и꙯҅злвъ
1274210 е҅стъ · да сълёзетъ съ крьста · и҅ вёрѫ імемъ е҅мꙋ ·
1274300 оупъва на б꙯а да и҅збавитъ і нꙑнꙗ · аще хощетъ е҅моу
1274310 рече бо · ꙗко с꙯нъ б꙯жиі е҅стъ ·
1274400 такожде и҅ разбоіника распѧтаꙗ съ нимь · поношаста
1274410 е҅моу ·
1274500 о҅тъ ѕ꙯ ◌҅ѧ̈ же годинꙑ тъма бꙑстъ по всеі земи · до
1274510 ѳ꙯ тꙑ҅ѧ̈ годинꙑ ·
1274600 при ѳ꙯ тёи же годинё · възъпи і꙯с гласомъ велиемь г꙯лѧ ·
1274610 и҅ли · и҅ли · лима савахъѳани · е҅же е҅стъ б꙯е б꙯е моі
1274620 почто мѧ е҅си о҅ставилъ ·
1274700 и҅ниі же о҅тъ сто҅ѧ̈щихъ тꙋ слꙑшавъше · г꙯лахѫ · ꙗко
1274710 и҅лиѭ зоветъ ·
1274800 и҅ абие҅ текъ е҅динъ о҅тъ нихъ · и҅ приімъ гѫбѫ и҅спльнь
1274810 о҅цьта · и҅ вьзньзъ на трьсть напаꙗше і ·
1274900 а прочиі г꙯лахѫ не дёі да видимъ · аще придетъ и҅лиꙗ с꙯петъ
1274910 е҅го · дрꙋгꙑ же приімъ копие҅ прободе е҅моу ребра · и҅
1274920 и҅зиде вода и҅ крьвь ·
1275000 і꙯с же възъпи гласомъ велие҅мь · и҅ и҅спꙋсти д꙯хъ ·
1275100 и҅ сео҅пона ц꙯рквънаꙗ раздра сѧ · съ вꙑшънꙗго краꙗ
1275110 до нижънꙗго на двое҅ · и҅ земьꙗ потрѧсе сѧ · и҅
1275120 камение҅ распаде сѧ ·
1275200 и҅ гроби о҅тврьзошѧ сѧ · и҅ многа тёлеса почиваѭщихъ
1275210 санътъ% с꙯тꙑхъ · въсташѧ ·
1275300 и҅ о҅шъдъшеі и҅з гроба по вьскрьсениі е҅го · вьнидѫ
1275310 въ с꙯тꙑ градъ · и҅ ꙗвишѧ сѧ многомъ ·
1275400 сътьникъ же и҅ и҅же бёхѫ съ нимь · стрёгѫщеи҅ і꙯са
1275410 видёвъше трѫсъ оубоꙗшѧ сѧ · зёло г꙯лѫще въ и҅сти҅нѫ
1275420 б꙯жиі с꙯нъ бё :
1280100 Въ вечеръ сѫботънꙑ · свитаѭщи въ пръвѫ сѫботѫ · приде
1280110 мариꙗ магдалꙑни · и҅ дроугаꙗ мариꙗ · видётъ гроба ·
1280200 и҅ се бꙑстъ трѫсъ великъ · а꙯гглъ бо г꙯нь · съшъдъ съ
1280210 н꙯бе · и҅ пристѫпь о҅тъвали камень о҅тъ гроба · и҅
1280220 сёдёше на немь ·
1280300 бё же зракъ е҅го ꙗко млъни · и҅ о҅дежда е҅го бёла
1280310 ꙗко снёгъ ·
1280400 о҅тъ страха же е҅го сътрѧсошѧ сѧ стрёгѫщеі · и҅ бꙑшѧ
1280410 ꙗко мрьтви ·
1280500 о҅тъвёщавъ% же · а꙯гглъ рече женама · не боіта вꙑ сѧ ·
1280510 вёмъ ꙗко і꙯са и҅щета распѧтаго ·
1280600 нёстъ съде · въста бо ꙗкоже рече · придёта да видита
1280610 мёсто · и҅деже лежа г꙯ь ·
1280700 и҅ скоро шъдъши · ръцёта оученикомъ е҅го · ꙗко въста
1280710 о҅тъ мрьтвꙑхъ · и҅ се варае҅тъ вꙑ въ галилеі · тоу і
1280710 оузьрите · се же рёхъ вама ·
1280800 и҅ о҅шъдъши скоро о҅тъ гроба · съ страхомь и҅ радостиѭ
1280810 велие҅ѭ · текостё повёдатъ оученикомъ е҅го · е҅гда
1280820 же и҅дёстё · повёдатъ оученикомъ е҅го ·
1280900 и҅ самъ і꙯с сърёте ꙗ г꙯лѧ · радоуіта ва сѧ · о҅нё
1280910 же пристѫпьши · ◌҅ѧ̈стё сѧ за нозё е҅го · и҅ поклонистё
1280920 сѧ е҅моу ·
1281000 тогда г꙯ла і꙯с · не боіта сѧ · и҅дёта повёдита · братиі
1281010 мое҅і · да и҅дѫтъ въ галилеѭ · тꙋ мѧ оузьрѧтъ ·
1281100 и҅дѫщема же и҅ма · се е҅дини о҅тъ коустоди҅ѧ̈ пришъдъше
1281120 въ градъ · повёдашѧ архие҅рео҅мъ ·
1281200 вса бꙑвъшаꙗ · и҅ събърашѧ сѧ старьци · съвётъ же
1281210 створьше сребро много дашѧ воіномъ
1281300 г꙯лѫще · рьцёте ꙗко ꙋченици е҅го нощиѭ · пришъдъше
1281310 оукрадошѧ намъ съпѧщемъ ·
1281400 и҅ аще се оуслꙑшано бѫдетъ оу гемона · мꙑ оувёщае҅мъ і ·
1281410 и҅ вꙑ бес печали створимъ ·
1281500 о҅ни же приімъше сребро · створишѧ ꙗкоже наоучени
1281510 бꙑшѧ · и промьче сѧ слово се въ июдеіхъ · до сего дн҅е ·
1281600 Ѥдинꙑ же на десѧте оученикъ · и҅дошѧ% въ галилеѭ · въ горѫ
1281610 ꙗможе повелё и҅мъ і꙯с ·
1281700 и҅ видёвъше поклонишѧ сѧ е҅моу · о҅ни же оусѫмьнёшѧ сѧ ·
1281800 и҅ пристѫпъ і꙯с рече и҅мъ г꙯лѧ · дана ми е҅стъ всака
1281810 властъ на н꙯бсе · и҅ на земи ·
1281900 шъдъше оубо наоучите · всѧ ◌҅ѧ̈зꙑкꙑ · крьсѧ̈ще ◌҅ѧ̈ въ и҅мѧ
1281910 о꙯ца и҅ с꙯на и҅ с꙯таго д꙯ха ·
1282000 оучѧще ѧ̈ вса е҅лико% заповёдахъ вамъ · и҅ се а҅зъ съ
1282010 вами е҅смь · всѧ дн҅и до съконьчаниꙗ вёка · аминъ :
2010100 Зачѧло е҅вг꙯лиꙗ · і꙯схва с꙯на б꙯жиꙗ ·
2020200 ꙗже е҅стъ псан꙯ · въ проц꙯хъ · се азъ посълѫ
2010210 а꙯ггла свое҅го прёдъ лицемъ твоімь · и҅же оуготовитъ ·
2010220 пѫть твоі
2010300 глас꙯ вьпиѭщаго въ поустꙑни · оуготовите пѫть г꙯нь ·
2010310 правꙑ творите стьзѧ е҅го ·
2010400 бꙑстъ иѡан꙯ крьстѧ въ поустꙑни проповёда҅ѧ̈ крьщение҅
2010410 покаание҅ въ о҅тъпоущение҅ грёхомъ ·
2010500 и҅ и҅зхождаше къ немоу и҅юдеіскаꙗ страна ·
2010510 и꙯҅е҅рслмёне · и҅ крьщахѫ сѧ вси · въ е҅рданъсцёі
2010520 рёцё о҅тъ него · и҅сповёдаѭще грёхꙑ сво҅ѧ̈ ·
2010600 бё же и҅ѡан꙯ о҅бльченъ власꙑ вельбѫжди · и҅ поꙗсъ
2010610 оусниꙗнъ о҅ чрёслёхъ е҅го · и҅ ёдь е҅го прѫзи ·
2010620 и҅ медъ дивиі ·
2010700 и҅ проповёдаше г꙯лѧ грѧдетъ · крёплиі мене вь слёдъ
2010710 мене · е҅мꙋ же нёсмь достоінъ · поклонь сѧ раздрёшити
2010720 ремене сапогоу е҅го ·
2010800 азъ ꙋбо крьстихъ вꙑ водоѭ · а тъ крьститъ вꙑ д꙯хомь с꙯тꙑмъ :
2010900 приде і꙯с о҅тъ назареѳа галилеіскаго · и҅ крьсти сѧ
2010910 о҅тъ и҅ѡан꙯ · въ и҅о҅рданё ·
2011000 и҅ абие҅ и҅сходѧ о҅тъ водꙑ · и҅ видё разводѧща сѧ н꙯бса ·
2011010 и҅ д꙯хъ ꙗко голѫбь съхождаше на нь ·
2011100 и҅ бꙑстъ глас꙯ съ н꙯бсе · тꙑ е҅си с꙯нъ моі вьзлюнꙑ ·
2011110 о҅ тебё благоволихъ ·
2013500 Въ о҅нов꙯ · и҅зиде і꙯с въ поусто мёсто · и҅ тоу моудёше ·
2013600 и҅ гьнашѧ і симонъ и҅ и҅же бёхѫ сь нимь ·
2013700 и҅ о҅брётьше ꙇ г꙯лашѧ е҅моу · ꙗко вси и҅щѫтъ тебе ·
2013800 и҅ г꙯ла и҅мъ · и҅дёмъ въ ближьнѧ҅ѧ̈ вси и҅ градꙑ ·
2013810 да ꙇ тоу проповёдё · на се бо и҅зидъ ·
2013900 и҅ бё проповёда҅ѧ̈ на съньмищихъ и҅хъ · въ всеꙇ
2013910 галилеі · и҅ бёсꙑ и҅згонѧ ·
2014000 и҅ приде къ немоу прокаженъ молѧі · и҅ на колёноу пада҅ѧ̈ ·
2014010 и҅ г꙯ла е҅моу · аще хощеши можеши мѧ о҅чистити ·
2014100 і꙯с же милосрьдовавъ · простьръ рѫкѫ коснѫ і · и҅
2014110 г꙯ла е҅моу · хощѫ о҅чисти сѧ ·
2014200 и҅ се рекъшю е҅моу абие҅ о҅тиде проказа о҅тъ него ·
2014210 и҅ чистъ бꙑстъ ·
2014300 и҅ запрёщъ е҅моу о҅тъпоусти і ·
2014400 и҅ г꙯ла е҅моу · блюди · никомоуже ничесоже не рьци ·
2014410 нъ шъдъ покажи сѧ и҅е҅рео҅ви · и҅ принеси за
2014420 о҅чищение҅ твое҅ · е҅же повелё моіси · въ съвёдётельство
2014430 и҅мъ :
2020100 Въ о҅нов꙯ · вьниде і꙯с въ каперьнаоумъ · и҅ слоухъ бꙑстъ ·
2020100 ꙗко въ домоу е҅стъ ·
2010200 и҅ абие҅ събрашѧ сѧ мнози ꙗко не вьмёщахѫ сѧ · ни
2010210 прёдъ двьрьми · и҅ г꙯лаше и҅мъ слово ·
2020300 и҅ придошѧ къ немоу носѧще о҅слабена жилами · носимъ четꙑръми ·
2020400 и҅ немо%гѫще пристѫпити · къ немоу народомь · о҅тъкрꙑшѧ
2020410 покровъ и҅деже бё · и҅ прокопавъше съвёсишѧ о҅дръ ·
2020420 на немьже о҅слабенꙑ лежаше ·
2020500 видёвъ же і꙯с вёрѫ и҅хъ · г꙯ла о҅слабенꙋмоу · чѧдо ·
2020510 о҅тъпоущаѭтъ сѧ тебё грёси твои ·
2020600 бёхѫ же нёциі · отъ кънизъникъ тоу сёдѧще · и҅ помъслёхѫ
2020610 вь с꙯рдцихъ своіхъ ·
2020700 что сь тако г꙯летъ хоулꙑ · кто можетъ о҅тъпоущати грёхꙑ ·
2020710 тъкмо б꙯ъ е҅динъ ·
2020800 и҅ абие҅ разоумёвъ і꙯с д꙯хомъ своімь ꙗко тако ти
2020810 помꙑшлёѭтъ в себё · рече и҅мъ · что тако помꙑшлёе҅те вь
2020820 с꙯рдцихъ вашихъ ·
2020900 что е҅стъ ꙋдобёе҅ рещи · о҅слабенꙋмоу о҅тъпоущаѭтъ ти сѧ
2020910 грёси · ли рещи въстани вьзъми о҅дръ твоі · и҅ ходи ·
2021000 нъ оувёсте ꙗко власть и҅матъ с꙯нъ ч꙯лскꙑ · отъпоущати на
2021010 земи грёхꙑ · и҅ г꙯ла о҅слабеноумоу
2021100 тебё г꙯лѫ · въстани вьзьми о҅дръ твоі · и҅ ꙇди въ домъ твоі ·
2021200 и҅ въста а҅бие҅ · и҅ вьзьмъ о҅дръ своі · и҅зиде прёдъ всёми ·
2021210 и҅ дивлёхѫ сѧ вси · и҅ славлёхѫ б꙯а г꙯лѫще · ꙗко николиже
2021220 тако видёхомъ ·
2021400 Въ о҅нов꙯ · прёходѧ і꙯с видё левьгиѭ альфео҅ва ·
2021410 сёдѧща на мꙑтьници г꙯ла е҅моу по мн҅ё и҅ди · и҅ въставъ
2021420 вь слёдъ е҅го и҅де ·
2021500 и҅ бꙑсть вьзлежѧщю е҅моу въ домоу е҅го · и҅ мнози мꙑтаре
2021510 и҅ грёшъници · вьзлежахѫ съ і꙯сомь · и҅ съ оученикꙑ е҅го ·
2021520 бёшѧ бо мнози и҅ по немь и҅дѫ ·
2021600 кънижъници же и҅ фарисеі · видёвъше і ꙗдѫщь · съ мꙑтарꙑ и҅
2021610 грёшъникꙑ · г꙯лахѫ оученикомъ е҅го · что се ꙗко съ мꙑтарꙑ
2021620 и҅ грёшъникꙑ · г꙯лахѫ оученикомъ е҅го · что се ꙗко съ мꙑтарꙑ
2021630 и҅ грёшъникꙑ ꙗстъ и҅ пие҅тъ ·
2021700 слꙑшавъ же і꙯с г꙯ла и҅мъ · не трёбꙋѭтъ съдравиі врача нъ
2021700 болѧщеи҅ · не придъ бо правьдьникъ зъватъ · нъ грёшъникъ
2021710 въ покаание ·
2022300 Въ о҅нов꙯ · хождаше і꙯с въ сѫботѫ скозё сёаниꙗ · и҅
2022310 начѧшѧ оученици е҅го пѫть творити вьстрьгаѭще класꙑ ·
2022400 фарисеі же г꙯лахѫ е҅моу · виждь что творитъ въ сѫботѫ ·
2022410 е҅го же не достоітъ ·
2022500 о҅нъ же г꙯лаше и҅мъ нёсте ли чьли николиже · что створи
2022510 д꙯дъ е҅гда трёбова · и҅ възалъка самъ и҅ ꙇже бёхѫ съ нимь ·
2022600 како вьниде въ храмъ б꙯жиі · при авитари · архие҅реі ·
2022610 и҅ хлёбꙑ прёдъложенꙑ҅ѧ̈ ꙗстъ · и҅хъ же не достоꙗше ꙗсти ·
2022620 тъкмо и҅е҅рео҅мъ ·
2022700 и҅ г꙯лаше и҅мъ · сѫбота ч꙯лка дёлё бꙑстъ · а не ч꙯лкъ
2022710 сѫботъ дёлё ·
2022800 тёмь же г꙯ь е҅стъ с꙯нъ ч꙯лскꙑ сѫботё ·
2030100 и҅ вьниде пакꙑ въ съньмище · и҅ бё тоу ч꙯лкъ соухѫ рѫкѫ и҅мꙑ ·
2030200 и҅ назирахѫ і аще въ сѫботѫ и҅цёлитъ і · да на нь в꙯ъзглѫтъ ·
2030300 и҅ г꙯ла · ч꙯лкꙋ и҅мѫщюмоу соухѫ рѫкѫ · стани по срёдё и҅хъ ·
2030400 и҅ г꙯ли и҅мъ достоітъ ли въ сѫботѫ добро творити · ли зло
2030410 творити · д꙯шѫ с꙯псти ли погоубити · они же млъчахѫ ·
2030500 и҅ вьзьрёвъ на нѧ съ гнёвомъ скрьбѧ̈% ѡ҅ о҅камененꙑ с꙯рдць и҅хъ ·
2030510 г꙯ла ч꙯лкоу простри рѫкѫ твоѭ · и҅ прострё и҅ оутврьди сѧ рѫка
2030520 е҅го цёла · ꙗко и҅ дроугаꙗ ·
2034400 Въ о҅нов꙯ · въсхотё і꙯с вьнити въ галилеѭ · и҅ о҅брёте
2034410 филипа · и҅ г꙯ла е҅моу и҅ди по мнё ·
2034500 бё же филипъ · о҅тъ видъсаідꙑ града · а҅ньдрео҅ва и҅
2034510 петрова ·
2034600 о҅брётё филипъ · натанаілё · и г꙯ла е҅моу · е҅го же писа
2034610 моси въ законё и҅ прроц꙯ · о҅брётохомъ і꙯са с꙯на и҅ѡ҅сифова ·
2034620 и҅же о҅тъ назареѳа ·
2034700 и҅ г꙯ла е҅моу · натаіль о҅тъ назареѳа можетъ ли что добро бꙑти ·
2034710 г꙯ла е҅моу филипъ · приди и҅ виждь ·
2034800 видё же і꙯с натанаілё грѧдѫща къ себё · и҅ г꙯ла е҅моу · се
2034810 въ и҅стинѫ и꙯҅злитёнинъ · вь немьже льсти нёстъ ·
2034900 г꙯ла е҅моу натанаіль · како мѯ знае҅ши · о҅тъвё і꙯с и҅ рече
2034910 е҅моу · прёжде даже не възгласи тебе филипъ · сѫща подъ
2034920 смоковиѭ видёхъ тѧ ·
2035000 о҅тъвёща натанаіль г꙯лѧ е҅моу · оучителю · тꙑ е҅си с꙯нъ б꙯жиі ·
2035010 тꙑ е҅си ц꙯ръ и꙯҅злевъ ·
2035100 о҅тъвёща і꙯с и҅ рече е҅моу · зане рёхъ ꙗко видёхъ тѧ подъ
2035110 смоковиѭ · вёроуе҅ши · и҅ больша сихъ ꙋзьриши ·
2035200 и҅ г꙯ла е҅мꙋ амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ · о҅тъселё оузьрите н꙯бса
2035210 о҅тврьста · и҅ а꙯гглꙑ б꙯жиѧ̈ · въсходѧщѧ · и҅ низъходѧщѧ ·
2035220 надъ с꙯на ч꙯лчьскаго ·
2052400 Въ о҅нов꙯ и҅дёше по і꙯сё народъ многъ · и҅ оугнётахѫ і ·
2052500 и҅ жена е҅дина сѫщи въ точениі крьве · лётъ в꙯і ·
2052600 и҅ много пострадавъши о҅тъ врачевъ · и҅ и҅ждивъши все свое҅ ·
2052610 и҅ ни е҅дино҅ѧ̈ пользѧ о҅брётъши · нъ паче въ горе въпадъши ·
2052700 слꙑшавъши і꙯са · пришъдъши съзади прикоснѫ сѧ ризё е҅го ·
2052800 г꙯лаше бо · ꙗко а҅ще прикоснѫ сѧ ризё е҅го с꙯пена бѫдѫ ·
2052900 и҅ а҅бие҅ и҅сѧкнѫ и҅сточьникъ крьви е҅◌҅ѧ̈ · и҅ разоумё
2052910 тёломъ ꙗко цёе҅тъ о҅тъ ранꙑ ·
2053000 и҅ а҅бие҅ і꙯с о҅щющь в себё · силѫ и҅шъдъшѫѭ о҅тъ него ·
2053010 о҅бращь сѧ въ народё г꙯лаше · кто прикоснѫ сѧ ризахъ моіхъ ·
2053120 и҅ г꙯лашѧ е҅мꙋ оученици е҅го · видѧ народъ оугнётаѭщъ тѧ ·
2053130 и҅ г꙯леши кто прикоснѫ сѧ мн҅ё ·
2053200 и҅ о҅зираше сѧ видёти створьшѫѭ се ·
2053300 жена же оубоꙗвъши сѧ · и҅ трепещѫщи вёдѫщи е҅же бꙑстъ е҅і ·
2053310 приде и҅ припаде къ немоу · и҅ рече е҅моу всѫ и҅стинѫ ·
2053400 і꙯с же рече вёра твоꙗ с꙯пе тѧ · и҅ди съ миромъ :
2073100 Въ о҅нов꙯ · и҅шъдъ і꙯с о҅тъ прёдёлъ тоурьскъ и҅ сидоньскъ ·
2073110 приде на море галилеіско · междю прёдёлꙑ декапольскꙑ ·
2073200 и҅ приведошѧ къ немоу глꙋха гѫгнива · и҅ молёхѫ і да възложитъ
2073210 на нъ рѫкѫ ·
2073300 и҅ поімъ і е҅диного о҅тъ народа · и҅ въложи прьстъ въ оуши
2073310 е҅го · и҅ плюнѫвъ коснѫ і въ ◌҅ѧ̈зꙑкъ ·
2073400 и҅ вьзьрёвъ на н꙯бо възъдъхнѫ · и҅ г꙯ла е҅моу · е҅фьфата ·
2073410 е҅же е҅стъ разврьзи сѧ ·
2073500 и҅ абие҅ разврьзоста сѧ · слоуха е҅го · и҅ раздрёши сѧ
2073510 ѫ҅за ◌҅ѧ̈зꙑка е҅го · и҅ г꙯лше чисто ·
2073600 и҅ запрёти и҅мъ да никомоу же не повёдѧтъ · е҅лико же
2073610 и҅мъ запрёщашетъ · о҅ни паче проповёдахѫ ·
2073700 и҅ лихо дивлёхѫ сѧ г꙯лѫще · добрё все творитъ · и҅
2073710 глоухꙑ҅ѧ̈ творитъ слꙑшати · и҅ нёмꙑ҅ѧ̈ г꙯лати :
2082700 Въ о҅нов꙯ · и҅зиде і꙯с и҅ оученици е҅го · въ вси кесари҅ѧ̈
2082710 филиповꙑ · и҅ на пѫти въпрашаше оученикꙑ сво҅ѧ̈ г꙯лѧ и҅мъ ·
2082720 кого мѧ г꙯лѫтъ ч꙯лци бꙑти ·
2082800 о҅тъвёщашѧ е҅моу · о҅ви иѡан꙯ крьстітелё · о҅ви же и҅лиѭ ·
2082810 а дрꙋзиі е҅диного о҅тъ п꙯рок꙯ ·
2082900 і꙯с г꙯ла и҅мъ · вꙑ же кого мѧ г꙯лете бꙑти · о҅тъвёщавъ же
2082910 петръ г꙯ла е҅моу · тꙑ е҅си х꙯ъ ·
2083000 и҅ запрёти и҅мъ · да никомоуже не г꙯лѫтъ о҅ немь ·
2083100 и҅ начѧ оучити ѧ҅ · ꙗко подобае҅тъ с꙯ноу ч꙯лскоумꙋ много
2083110 пострадати · и҅скоушеноу бꙑти · о҅тъ старьць · и҅ о҅тъ
2083120 архие҅реі · и҅ кънижьникъ · и҅ оубие҅ноу бꙑти · и҅ третиі
2083130 дн҅ь вьскрьснѫти ·
2083400 Рече г꙯ь · своімъ оученикомъ · и҅же хощетъ вь слёдъ мене
2083410 и҅ти · да о҅тъврьжетъ сѧ себе · и҅ вьзьметъ крьстъ своі ·
2083420 и҅ и҅детъ по мн҅ё ·
2083500 и҅же бо хощетъ д꙯шѫ своѭ с꙯псти · погоубитъ ѭ · а и҅же
2083510 погоубитъ д꙯шѫ мене ради · и҅ еваг꙯лꙗ тъ с꙯псетъ ѭ ·
2083600 каꙗ бо польза е҅стъ ч꙯лкоу · а҅ще прио҅брѧщетъ всь миръ ·
2083610 и҅ о҅тъщетитъ д꙯шѫ своꙇѫ ·
2083700 что бо дастъ ч꙯лкъ и҅змёнѫ на д꙯ши свое҅і ·
2083800 и҅же бо аще постꙑдитъ сѧ мене · и҅ моіхъ словесъ · въ
2083810 родё семь прёлюбодёи҅мёмь · и҅ грёшънёмь · и҅ с꙯нъ
2083820 ч꙯лчьскъ постꙑдитъ сѧ е҅го · е҅гда придетъ въ славё о꙯ца
2083830 свое҅го · съ а꙯глꙑ с꙯тꙑми ·
2090100 и҅ г꙯ла и҅мъ · амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ · сѫтъ дрꙋзиі о҅тъ
2090110 съде сто҅ѧ̈щихъ · и҅же не и҅мѫтъ съмрьти вькоусити ·
2090120 доньдеже видѧтъ · ц꙯рствие҅ б꙯жие҅ · пришьдъше вь силё :
2091700 Вь о҅нов꙯ · ч꙯лкъ е҅динъ приде къ і꙯свꙇ · кланꙗѧ̈ сѧ
2091710 е҅моу и҅ г꙯лѧ · оучителю приведохъ с꙯нъ моі къ тебё ·
2091720 и҅мѫщъ д꙯хъ нёмъ и҅ глоухъ ·
2091800 и҅же аще колижьдо и҅метъ і · разбие҅тъ і · и҅ пёнꙑ тёщитъ ·
2091810 скрьгьщѧ̈ зѫбꙑ своіми · и҅ оцёпёнёе҅тъ · и рёхъ оученикомъ
2091820 твоімъ да и҅жденѫтъ і · и҅ не възмогѫ ·
2091900 о҅нъ же рече и҅мъ · ◌҅ѡ҅ роде невёрьнꙑ · до колё бѫдѫ съ
2091910 вами · до колё трьплѫ вꙑ · принесёте і къ мн҅ё
2092000 и҅ принесошѧ къ немоу · и҅ видёвъ д꙯хъ сътрѧсе і · и҅
2092010 падъ на земи валёше сѧ · пёнꙑ тёщѧ ·
2092100 и҅ въпроси і꙯с о꙯ца е҅го · колико лётъ о҅тънелиже ·
2092110 се бꙑстъ е҅мꙋ · о҅нъ же рече е҅моу · и҅з отрочинꙑ ·
2092200 и҅ мн҅огащи і въ огнь въврьже · и҅ въ водѫ да і бꙑ
2092210 потопилъ · нъ аще хощеши помози ми · милосрьдовавъ о҅
2092220 мн҅ё ·
2092300 і꙯с же рече е҅моу · аще можеши вёровати · вса възможъна
2092310 вёроуѭщюмоу ·
2092400 и҅ абие҅ възъпи о꙯ць · о҅трочѧте съ слъзами г꙯лѧ ·
2092410 вёроуѭ ги помози мое҅моу невёрьствию ·
2092500 видёвъ же і꙯с · ꙗко сърищетъ сѧ народъ · запрёти
2092510 д꙯хоу нечистоумоу · г꙯ла е҅моу нёмꙑ глꙋхꙑ д꙯ше · азъ
2092520 ти велѫ и҅зиди и҅з него ·
2092600 и҅ възъпивъ и҅ много сѧ прѫжавъ · и҅зиде и҅ бꙑстъ ꙗко
2092610 мрьтвъ · и҅ мнози г꙯лахѫ ꙗко ꙋмрётъ ·
2092700 і꙯с же ꙇ и҅мъ за рѫкѫ · вьздвиже и҅ постави ·
2092800 и҅ въшъдъшю е҅моу вь домъ · оученици е҅го въпрашахѫ
2092810 і е҅диного · ꙗко мꙑ не могохомъ и҅згнати е҅го ·
2092900 и҅ рече и҅мъ · тъ родъ ничимъже не можетъ и҅зити ·
2092910 тъкмо молитвоѭ и҅ постомъ ·
2093000 и҅ о҅тътѫдоу и҅шъдъше и҅дёхѫ · скозё галилеѭ · и҅
2093010 не хотёше да не кто оувёстъ ·
2093100 оучаше бо ꙋченикꙑ сво҅ѧ̈ и҅ г꙯лаше и҅мъ · ꙗко с꙯нъ
2093110 ч꙯лскꙑ прёданъ бѫдетъ · въ рѫцё ч꙯лсцё и҅ оубиѭтъ і ·
2093120 и҅ оубие҅нъ бꙑвъ · вь третиі днь вьскрьснетъ %
2103200 Въ о҅нов꙯ · при҅ѧ̈тъ і꙯с о҅ба на десѧте оученика своꙗ ·
2103210 и҅ начѧтъ и҅мъ г꙯лати · е҅же хотёше бꙑти е҅моу ·
2103300 ꙗко се вьзидемь въ и꙯҅е҅рлмъ · и҅ с꙯нъ ч꙯лскꙑ
2103310 прёданъ бѫдетъ · ар҅хие҅рео҅мъ и кънижъникомъ ·
2103320 и҅ о҅сѫдѧтъ і на съмрьть · и҅ прёдадѧтъ і ◌҅ѧ̈зꙑкомъ ·
2103400 и҅ порѫгаѭтъ сѧ е҅моу · и҅ биѭтъ і · и҅ третиі%
2103410 днь вьскрьснетъ ·
2103500 и҅ прёдъ нимь и҅дете и҅ꙗковъ% и҅ и҅ѡан꙯ · с꙯на
2103510 зеведео҅ва г꙯лѫща е҅моу · оучителю хощевё да
2103520 е҅гоже аще просивё створиши нама ·
2103600 і꙯с же рече и҅ма · что хощета да творѫ вама ·
2103700 о҅на же рёста е҅моу · даждъ нама да е҅динъ о҅
2103710 деснѫѭ тебе · а дроугꙑ о҅ лёвѫѭ тебе · сѧдевё
2103720 въ славё твое҅и҅ ·
2103800 і꙯с же рече и҅ма · не вёста сѧ чесо просѧща ·
2103810 можета ли пити чашѫ ѭже азъ пиѭ · ли крьщение҅
2103820 и҅мьже азъ крьщаѭ сѧ крьстити сѧ ·
2103900 о҅на же рёста е҅моу можевё· і꙯с же рече и҅ма ·
2103910 чашѫ оубо ѭже азъ пиѭ · и҅спие҅та · и҅ крьщение҅
2103920 и҅мьже азъ крьщѫ сѧ · крьстита сѧ ·
2104000 а и҅же сёсти о҅ деснѫѭ мене и҅ о҅ лёвѫѭ ·
2104010 нёстъ мнё дати · нъ и҅мьже е҅стъ оуготовано ·
2104100 и҅ слꙑшавъша десѧть · начѧшѧ негодовати · о҅ и҅ꙗковё
2104110 и҅ о҅ и҅ѡан꙯ ·
2104200 і꙯с же призъвавъ ◌҅ѧ̈ г꙯ла и҅мъ · вёсте ꙗко мьнѧщеі
2104210 сѧ власти ◌҅ѧ̈зꙑкꙑ оусто҅ѧ̈тъ и҅мъ · и҅ велициі и҅хъ
2104220 о҅бладаѭтъ и҅ми ·
2104300 не такожде е҅стъ въ васъ ·
2104400 нъ и҅же хощетъ вѧщиі бꙑти въ васъ · да бѫдетъ всёмъ
2104410 слоуга · и҅ и҅же аще хощетъ бꙑти въ васъ старёі ·
2104420 да бѫдетъ всёмъ рабъ ·
2104500 и҅бо с꙯нъ ч꙯лскъ не приде да послоужѧтъ е҅моу · нъ
2104510 послꙋжитъ · и҅ дати д꙯шѫ своѭ · и҅збавление҅ за
2104520 многꙑ :
2151600 Въ онов꙯ · воіни ведошѧ і꙯са · на дворъ каіꙗфинъ
2151610 е҅же е҅стъ преторъ · и҅ призъвашѧ всѫ спирѫ ·
2151700 и҅ о҅блёкошѧ і вь% прёпрѫдъ% · и% възложи% шѧ на нь
2151710 съплетъше трьнёнъ вёньць ·
2151800 и҅ начѧшѧ цёловати і радоуі сѧ ц꙯рю и҅юдеіскъ ·
2151900 и҅ биꙗхѫ і трьстиѭ по главё · и҅ пльвахѫ на нь ·
2151910 и покланꙗхѫ сѧ е҅моу ·
2152000 и҅ е҅гда порѫгашѧ сѧ% е҅моу · съвлёкошѧ съ него прёпрѫдѫ ·
2152010 и҅ о҅блёшѧ і въ сво҅ѧ̈ ризꙑ ·
2152010 и҅ и҅зведошѧ і да і распьнѫтъ ·
2152100 и҅ задёшѯ мимоходѧщю е҅диномꙋ симоноу керинёнинꙋ ·
2152110 и҅дѫщю съ села · о꙯цю алексаньдровꙋ и҅ роуфовꙋ ·
2152120 да вьзьметъ к꙯рстъ е҅го ·
2152200 и приведосеі на мёсто голъгаѳа · еже е҅стъ съказае҅мо
2152210 крание҅во мёсто ·
2152300 и҅ даꙗхѫ емоу пити о҅цьтёно вино · о҅нъ же при҅ѧ̈тъ е҅ ·
2152400 и҅ распьнъше і · раздёлиш ризꙑ е҅го · и҅ меташѧ
2152410 жрёби҅ѧ̈ о҅ нѧ · ѧ кто что вьзьметъ ·
2152500 бё же година г꙯ и҅ распѧшѧ і
2152600 и҅ бё напсание҅ винꙑ е҅го · напсано се ц꙯ръ и҅юдеіскъ ·
2152700 и҅ съ нимъ расѱѧшѧ в꙯ разбоіника · е҅диного о҅
2152710 деснѫѭ а дроугаго о҅ лёвѫѭ е҅го ·
2152800 и҅ събꙑстъшѧ псаное҅ е҅же г꙯летъ · и҅ съ безаконьникома%
2152810 причьтенъ бꙑстъ ·
2152900 и҅ мимоходѧщеі хоулёхѫ і покꙑваѭще главами своіми ·
2152910 г꙯лѫще · оува разара҅ѧ̈і ц꙯рквь · и҅ трьми
2152920 дньми съзида҅ѧ̈
2153000 с꙯пси сѧ · и҅ самъ съниди съ к꙯рста ·
2153100 такожде и҅ архие҅реі рѫгахѫ сѧ съ кънижъникꙑ · дрꙋгъ
2153110 къ дрꙋгоу г꙯лахѫ и҅нꙑ с꙯пе · а ли себе не можетъ с꙯псти
2153200 х꙯ъ ц꙯рь и꙯҅злвъ · да сънидетъ нꙑнꙗ съ крьста · да
2153210 да видимъ и҅ вёрѫ и҅мемъ : %
3013200 и҅ дастъ е҅моу г꙯ь б꙯ъ прёстолъ д꙯да о꙯ца е҅го ·
3013300 и҅ в꙯ьцритъ сѧ въ домоу и҅ꙗковли · вь вёкъ · и҅
3013310 ц꙯рствию е҅го не бѫдетъ коньца ·
3013400 рече же мариꙗ къ а꙯глоу · како бѫдетъ се мн҅ё и҅де
3013410 мѫжа не знаѭ ·
3013500 и҅ о҅тъвёщавъ а꙯глъ рече е҅і · д꙯хъ с꙯тꙑ наи҅детъ на
3013510 тѧ · и҅ сила вꙑшьнꙗго о҅сёнитъ тѧ · тёмьже и҅ е҅же
3013520 родиши с꙯то наречетъ сѧ · с꙯нъ б꙯жиі ·
3013600 и҅ се е҅лисавеѳь ѫ҅жика твоꙗ · и҅ та зачѧтъ с꙯нъ въ
3013610 старости свое҅і · и҅ се мёц꙯ ѕ꙯ · е҅стъ е҅і ·
3013620 нарицае҅мё не плодъви ·
3013700 ꙗко не и҅знеможетъ о҅тъ б꙯а вьсакъ г꙯лъ ·
3013800 рече же мариꙗ се раба г꙯нꙗ · бѫди мн҅ё по г꙯лоу
3013810 твое҅мꙋ · и҅ о҅тиде о҅тъ не҅ѧ̈ а꙯гглъ ·
3013900 Въ о҅нов꙯ · въставъши мариꙗ · и҅де въ горѫ · съ
3013910 тъщание҅мь въ градъ и҅юдовъ ·
3014000 вьниде въ домъ захаринъ · и҅ цёлова е҅лисавеѳь ·
3014100 и҅ бꙑстъ ꙗко ꙋслꙑша е҅лисавеѳь · цёлование҅
3014110 мариіно · вьзигра сѧ младеньць · радощами вь чрёвё е҅ѧ̈ ·
3014120 и҅ и҅спльни сѧ д꙯хомь с꙯тꙑмъ елисавеѳь
3014200 и҅ вьзъпи гласомъ велие҅мь и҅ рече · благословена
3014210 тꙑ въ женахъ · и҅ благословенъ плодъ чрёва твое҅го ·
3014300 о҅тъкѫдоу се мнё да придетъ м꙯ти г꙯а мое҅го ·
3014400 се бо ꙗко бꙑстъ гласъ цёлованиꙗ твое҅го · въ оушию
3014410 мое҅ю · вьзигра сѧ младеньць · радощами въ ѫ҅тробё мое҅і ·
3014500 и҅ блажена ꙗже вёрѫ ◌҅ѧ̈тъ · ꙗко бѫдетъ съврьшение҅
3014510 г꙯ланꙑмъ е҅і о҅тъ г꙯и ·
3014600 и҅ рече мариꙗ · величитъ д꙯ша моꙗ г꙯а ·
3014700 и҅ въздрадова сѧ д꙯хъ моі о҅ б꙯зё с꙯псё мое҅мь ·
3014800 ꙗко призьрё на съмёрение҅ рабꙑ свое҅◌҅ѧ̈ · се бо
3014810 о҅тъ селё блажѧтъ мѧ вси роди ·
3015600 прёбꙑстъ же мариꙗ съ неѭ ꙗко г꙯ · мёц꙯ и҅
3015610 възврати ѭ въ домъ своі :
3020100 и҅зиде повелёние҅ о҅тъ кесара авьгꙋста · напсати всѫ вь селенѫѭ ·
3020200 се напсание҅ бꙑстъ владѫщюмоу сирие҅ѭ кѵрие҅ѭ ·
3020300 и҅ и҅дёхѫ вси · къждо напсатъ сѧ въ своі градъ ·
3020400 вьзиде же и҅◌҅ѡ҅сифь · о҅тъ галилеꙗ из града назаретьска ·
3020410 въ и҅юдеѭ въ [гра]дъ д꙯въ · и҅же
3020420 нарицае҅тъ сѧ виѳьлео҅мъ · зане бё о҅тъ домоу и҅ о҅тъ
3020430 о꙯чьствиꙗ д꙯ва ·
3020500 напсати сѧ съ марие҅ѭ · о҅брѫченоѭ е҅моу женоѭ ·
3020510 сѫщеѭ непразноѭ ·
3020600 бꙑстъ же ѥгда бꙑста тоу · и҅спльнишѧ сѧ дн҅ие҅ родити е҅і ·
3020700 и҅ роди с꙯нъ своі прьвёньць · и҅ повитъ і · и҅ положи
3020710 вь ꙗсльхъ · зане не бё и҅ма мёста въ о҅битёли ·
3020800 и҅ бёхѫ пастоуси въ тоіжде странё · бьдѧще и҅ стрёгѫще ·
3020810 стражѫ нощьнѫѭ · о҅ стадё свое҅мь ·
3020900 и҅ се а꙯гглъ г꙯нь ста вь нихъ · и҅ слава г꙯нꙗ о҅сиꙗ
3020910 ◌҅ѧ̈ · и҅ боꙗшѧ сѧ страхомъ велие҅мь ·
3021000 и҅ рече и҅мъ а꙯гглъ · не боіте сѧ · се бо благовёстоуѭ вамъ
3021010 радость велиѭ · ꙗже бѫдетъ всёмъ людь҅мъ ·
3021100 jёко роди сѧ вамъ х꙯ъ г꙯ь · въ гра д꙯вё ·
3021200 и҅ се вамъ знамение҅ · о҅брѧщете младеньць повитъ ·
3021210 лежѧщь въ ꙗслехъ ·
3021300 и҅ вьнезаапѫ бꙑстъ глас꙯ а꙯ггломъ · множъство
3021310 воінъ н꙯бскꙑхъ ·
3021400 слава въ вꙑшънихъ б꙯оу · и҅ на земи миръ вь ч꙯лцёхъ благоволение҅ ·
3021500 и҅ бꙑстъ ꙗко о҅тидѫ о҅тъ нихъ а꙯ггли на н꙯бо и҅ члци ·
3021510 пастоуси рёшѧ дроугъ къ дроугꙋ · прёи҅дёмь оубо до
3021520 виѳьлео҅ма · и҅ видимъ г꙯лъ сь бꙑвъшиі · и҅же г꙯ь съказа намъ ·
3021600 и҅ придѫ подвигъше сѧ · и҅ о҅брётѫ мариѭ же
3021610 и҅◌҅ѡ҅сифа · и҅ младеньць лежѧщь вь ꙗсльхъ ·
3021700 видёвьше съказашѧ о҅ гласё · г꙯ланёмь и҅мъ о҅ о҅трочѧте семь ·
3021800 и҅ вси слꙑшавьшеі дивишѧ сѧ о҅ г꙯ланꙑхъ · о҅тъ пастоухъ къ нимъ ·
3021900 мариꙗже съблюдаше всѧ г꙯лꙑ си҅ѧ̈ · сълагаѭщи вь с꙯рдци свое҅мь ·
3022000 и҅ възвратишѧ сѧ пастоуси · славѧще и҅ хвалѧще б꙯а ·
3022001 възвратишѧ сѧ пастоуси славѧще и҅% хвалѧще% б꙯а ·
3022010 о҅тъ вьсёхъ ꙗже слꙑшашѧ и видёшѧ · ꙗкоже г꙯лано къ нимъ ·
3022011 о҅тъ всёхъ ꙗже слꙑшашѧ и҅ видёшѧ · ꙗкоже г꙯лано бꙑстъ къ нимъ ·
3022100 и҅ е҅гда и҅спльнишѧ сѧ · и꙯ · дн҅ъ · да о҅брёжѫтъ і ·
3022101 и҅ егда и҅спльнишѧ сѧ · и꙯ · дн҅ъ · да о҅брёжѫтъ і ·
3022110 нарёшѧ и҅мѧ е҅моу і꙯с · нареченое҅ а꙯ггломъ прёжде ·
3022111 нарёшѧ и҅мѧ е҅моу і꙯с · нареченое҅ а꙯ггломъ прёжде ·
3022120 даже не зачѧтъ сѧ вь чрёвё ·
3022121 даже не зачѧтъ сѧ вь чрёвё ·
3022200 и҅ е҅гда и҅спльнишѧ сѧ дние҅ о҅чищению · по законоу
3022210 мосео҅воу · Вьзнёсѧ о҅трочѧ въ и꙯҅е҅роуслмъ · поставити прёдъ г꙯ьмь ·
3022300 ꙗкоже е҅стъ псан꙯ въ законё г꙯ни · ꙗко всакъ младеньць
3022310 мѫжъска полоу разврьза҅ѧ̈ ложесна с꙯то г꙯ви наречетъ сѧ ·
3022400 и҅ дати жрътвѫ по реченоумоу въ законё г꙯ни · в꙯
3022410 грьличи҅ща · или% в꙯ пьтеньца · голѫбина ·
3022500 и҅ бё ч꙯лкъ въ е꙯рслмё · е҅моуже и҅мѧ сьмео҅нъ · ч꙯лкъ
3022510 сꙑ правьдивъ и҅ чъстивъ · ча҅ѧ̈ оутёхꙑ и꙯҅злвꙑ · и҅
3022520 д꙯хъ бё с꙯тъ вь немь ·
3022600 и҅ бё е҅моу о҅тъвёщано д꙯хомъ с꙯тꙑмъ · не видёти
3022610 съмрьти прёжде даже не видитъ х꙯а г꙯нꙗ ·
3022700 и҅ приде д꙯хомъ въ ц꙯ркъвъ · и҅ е҅гда оувёдёста родителё ·
3022710 о҅трочѧ і꙯са · створити и҅ма по обꙑчаю законьноумоу о҅ немь ·
3022800 и҅ тъ при҅ѧ̈тъ і на рѫко҅у свое҅ю · и҅ благослови
3022810 сьмео҅нъ б꙯а и҅ рече ·
3022900 нꙑнꙗ о҅тъпоущае҅ши раба твое҅го в꙯лко · по г꙯лꙋ
3022910 твое҅моу съ миромъ ·
3023000 ꙗко видёстё о҅чи моі с꙯пение҅ твое҅ ·
3023100 е҅же е҅си оуготовалъ прёдъ лицемь всёхъ людиі ·
3023200 свётъ въ о҅тъкрьвение҅ ◌҅ѧ̈зꙑкомъ · и҅ слава люди і твои҅хъ и꙯҅злю ·
3023300 и҅ бё о꙯ць е҅го и҅ м꙯ти · чюдѧща сѧ о҅ г꙯лемꙑхъ о҅ немь ·
3023400 и҅ б꙯лгсви ꙗ съмео҅нъ · и҅ рече къ мариі м꙯тери е҅го ·
3023410 се лежитъ сь · на падание҅ и҅ на въстание҅ многомъ
3023420 въ и꙯҅зли · и҅ знамение҅ прёрочъно ·
3023500 и҅ тебё самоі д꙯шѫ про%идетъ о҅рѫжие · да о҅тъкрꙑѭтъ о҅тъ
3023510 многъ с꙯рдць помꙑшление҅ ·
3023600 и҅ бё аньна п꙯рчца · дъщи фанаи҅лева · о҅тъ колёна асоурова ·
3023610 си заматорёвьши вь дьньхъ мнозёхъ · живъши съ мѫжемь ·
3023620 · з꙯ · лётъ · о҅тъ дё[в]ьства свое҅го ·
3023700 и҅ та въдова до · і꙯ {и} д꙯ лётъ · ꙗже · не о҅хождаше
3023710 о҅тъ ц꙯ркве постомъ и҅ молитвоѭ · слоужѧщи дн҅ь и҅ нощь ·
3023800 и та вь часъ приставъши исповёдаше сѧ г꙯ви · и҅ г꙯лаше
3023810 о҅ немь · всёмъ чаѭщимъ и҅збавлениꙗ въ е꙯рлмё ·
3023900 и҅ ꙗко съконьчашѧ сѧ вса по законоу г꙯ню · възвратишѧ
3023910 сѧ въ галилеѭ · въ градъ своі назареѳь · о҅трочѧ же
3023920 растёше и҅ крёплёше сѧ · и҅ и҅спльнꙗ҅ѧ̈ сѧ прёмѫдрости ·
3023930 и҅ б꙯лгдёть б꙯жиꙗ бё на немь ·
3024000 о҅трочѧ же растёше и҅ крёплёше сѧ · и҅ и҅спльнꙗ҅ѧ̈ сѧ
3024001 о҅трочѧ же растёше и҅ крёплёше сѧ д꙯хомь · и҅ и҅спльнё҅ѧ̈ сѧ
3024010 прёмѫдрости · и҅ б꙯лгдёть б꙯жиꙗ бё на немь ·
3024011 прёмѫдрости · и҅ б꙯лгдётъ б꙯жиꙗ бё на немь ·
3024100 и҅ хождаста родителё е҅го · по вса лёта въ е꙯҅рслмъ ·
3024110 въ празникъ пасцё ·
3024200 и҅ е҅гда бꙑстъ в꙯і лётё · въходѧщемъ и҅мъ въ е꙯҅рслмъ по
3024210 о҅бꙑчаю празника ·
3024300 и҅ коньчавъшемъ сѧ дньмъ · възращаѭщемъ сѧ м҅ъ · о҅ста
3024310 о҅трочѧ и꙯с въ е꙯҅рлмё · и҅ не чюста родителё е҅го ·
3024400 мьнёвъша же і въ др%жинё сѫща · придоста дн҅иі е꙯ и҅ и҅скаста е҅го
3024410 въ рождениі · и҅ въ знаниі ·
3024500 и҅ не о҅брётъша е҅го въ звратиста сѧ въ е꙯҅рлмъ · възискаѭща е҅го ·
3024600 и҅ бꙑстъ по трьхъ дн҅ь хъ · о҅брётоста і въ ц꙯ркви сёдѧща ·
3024610 по срёдё оучитель · и҅ послоушаѭща и҅хъ · и҅ въпрашаѭща ◌҅ѧ̈ ·
3024700 оужахѫ сѧ вси · послоушаѭще і е҅го · о҅ разоумё · и҅ о҅ о҅тъвётёхъ е҅го ·
3024800 и҅ видёвъша і дивиста сѧ · и҅ рече къ немоу м꙯ти е҅го · чѧдо что створи
3024810 нама тако · се о꙯ць твоі · и҅ азъ скрьбѧща и҅скаховё тебе ·
3024900 и҅ рече къ нима · что ꙗко и҅скаста мене · не вёста ли ·
3024910 ꙗко е҅же е҅стъ о҅тъ о꙯ца мое҅го · вь тёхъ достоітъ ми бꙑти ·
3025000 и҅ та не разоумёста г꙯ла · и҅же рече и҅ма ·
3025100 и҅ съниде съ нима · и҅ приде въ назареѳь · и҅ бё повиноу҅ѧ̈ сѧ и҅ма ·
3025110 и҅ м꙯ти его · всѧ съблюдаше г꙯лꙑ сиѧ҅ вь с꙯рдци свое҅мь ·
3025200 і꙯с же спёꙗше прёмѫдростиѭ · и҅ тёломъ · и҅ б꙯лгдётиѭ ·
3025210 о҅тъ б꙯а и҅ ч꙯лкъ ·
3030100 Въ въторое҅ на десѧте лёто владꙑчъства тивера кесара ·
3030110 о҅бладаѭщю и҅юдее҅ѭ пилатоу · и҅ четврьтоглась
3030120 ствоуѭщю галилеѭ и҅родꙋ филипоу же братоу е҅го ·
3030130 четврьтогласьствꙋѭщю и҅тоурие҅ѭ · и҅ страхотъскоѭ
3030140 страноѭ · и҅ лоусание҅ѭ · четврьтогласьствꙋѭщю · авилиние҅ѭ ·
3030200 при архие҅реі а҅ньнё и҅ каіꙗфё · бꙑстъ г꙯лъ б꙯жиі къ
3030210 и҅ѡан꙯ · с꙯ноу захариіноу · въ пꙋстꙑні ·
3030300 и҅ приде въ всѫ странѫ · и҅е҅рданьскѫѭ проповёда҅ѧ̈ крьщение҅ ·
3030310 на покаание҅ въ о҅тъпоущение҅ грёховъ ·
3030400 ꙗко же псан꙯ въ кънигахъ слово · и҅саи҅е҅мь прок꙯мъ г꙯лѫщьмъ ·
3030410 глас꙯ вьпиѭщаго въ поустꙑни · оуготоваіте пѫть г꙯нь · правꙑ
3030420 творите стьзѧ е҅го ·
3030500 всака дьбрь и҅спльнитъ сѧ · и҅ всака гора · и҅ хлъмъ съмёритъ
3030510 сѧ · и бѫдѫтъ стръпътаниꙗ въ праваꙗ · и҅ о҅стри пѫтие҅ гладъци ·
3030600 и҅ оузьритъ всака пльть с꙯пение҅ б꙯жие҅ ·
3030700 г꙯лаше и҅сходѧщимъ народомъ крьстѧщимъ сѧ о҅тъ него ·
3030710 и҅щѧдиꙗ ехиднова · кто съказа вамъ бёжати · о҅тъ грѧдѫщаго гнёва ·
3030800 створите ꙋбо плодъ достоінъ покаанию · и҅ не начинаіте г꙯лати
3030810 в себё ꙗко о꙯ца · и҅мамъ аврама · г꙯лѫ бо вамъ · ꙗко можетъ
3030820 б꙯ъ о҅тъ камениꙗ сего вьздвигнѫти · чѧда а҅врамоу ·
3030900 юже бо секꙑра при корене · и҅ дрёво лежитъ всако ꙋбо дрёво ·
3030910 не творѧщее҅ плода добра посёкаѭтъ · и҅ въ о҅гнь вьмётаѭтъ ·
3031000 и҅ въпрашахѫ і народи · г꙯лѫще оучителю что створимъ ·аѭтъ ·
3031100 о҅тъвёщавъ же г꙯лаше и҅мъ · и҅мё҅ѧ̈і двё ризё да подастъ
3031110 неи҅мѫщюмꙋ · и҅ и҅мё҅ѧ̈і брашъна такожде да творитъ ·
3031200 придѫ же и҅ мꙑтаре крьститъ сѧ · и҅ рёшѧ къ немоу ꙋцителю
3031210 что створимъ ·
3031300 о҅нъ же рече къ нимъ · ничтоже боле повелёнаго вамъ творите ·
3031400 въпрашашѧ же і воіни г꙯лѫще · и҅ мꙑ что створимъ · и҅
3031410 рече къ нимъ · никогоже не о҅бидите ни о҅клеветаіте ·
3031420 и҅ достоіни бѫдете · о҅бёщаниі вашими ·
3031500 чаѭщемъ людьмъ · и҅ помꙑшлёѭщьмъ · вь с꙯рдцихъ о҅
3031510 и҅ѡ҅аннё · е҅да тъ е҅стъ х꙯ъ ·
3031600 о҅тъвёща же и҅ѡан꙯ г꙯лѧ · азъ ꙋбо водоѭ крьщѫ вꙑ ·
3031610 и҅де[тъ] же крёплиі мене · е҅моуже нёсмь достоінъ
3031620 о҅трёшити ремене сапога е҅го · тъ вꙑ крьститъ д꙯хомъ
3031630 с꙯тꙑмъ и҅ о҅гньмъ ·
3031700 е҅моу же лопата въ рѫкоу е҅го · и҅ потрёбитъ гоумно свое҅ ·
3031710 и҅ съберетъ пъшеницѫ вь житьницѫ своѭ · а плёвꙑ
3031720 съжъжетъ о҅гньмь · негашѫщимъ ·
3031800 многа же и҅на повёдаѧ̈ · г꙯лаше къ людемь · %
3041600 Въ о҅нов꙯ · въниде і꙯с въ назареѳъ · вь немьже бё
3041610 вьспитёнъ · и҅ вьниде по о҅бꙑчаю въ дн҅ь сѫботънꙑ
3041620 вь сънъмище · и҅ въста чистъ ·
3041700 и҅ въдашѧ е҅моу кънигꙑ и҅саі҅ѧ̈ прок꙯ · и҅ разгнѫвъ
3041710 кънигꙑ · о҅брёте мёсто и҅деже бё псано ·
3041800 д꙯хъ г꙯нь на мн҅ё е҅гоже ради помаза мѧ · благовёстити
3041810 нищимъ посъла мѧ · и҅ цёлити съкроушенꙑ҅ѧ̈ срьдьцемь ·
3041910 проповёдать плёньникомъ о҅тъпоущение҅ · и҅ слёпꙑмъ
3041920 прозьрёние҅ · о҅тъпоустити съкроушенꙑѧ̈ въ о҅търадѫ ·
3041930 проповёдати лёто г꙯не при҅ѧ̈тьно ·
3042000 и҅ съгънѫвъ кънигꙑ · и҅ въдавъ слоузё сёде · и҅ всёмъ
3042010 въ съньмищи о҅чи бёста зьрѧщи на нь ·
3042100 начѧтъ же г꙯лати къ нимъ · ꙗко дньсь събꙑстъ сѧ псание҅
3042110 се въ оушию вашею ·
3042200 и҅ вси послꙋшашѧ е҅го · и҅ дивлёхѫ сѧ о҅ словеси
3042210 благодётьнё · и҅сходѧщихъ и҅з оустъ е҅го ·
3042400 амин꙯ г꙯лѫ вамъ · ꙗко никꙑже прок꙯ при҅ѧ̈тъ е҅стъ
3042410 въ о꙯чьствиі свое҅мь ·
3042500 въ и҅стинѫ же г꙯лѫ вамъ · ꙗко многꙑ въдовицѧ бёшѧ вь
3042510 дн҅и и҅линꙑ въ и꙯҅зли · е҅гда заключи сѧ небо · г꙯ ·
3042520 лёта и҅ ѕ꙯ м꙯ёц꙯ · ꙗко бꙑстъ гладъ по всеі земи ·
3042600 и҅ ни къ е҅диноі же посъланъ бꙑстъ и҅лиꙗ · тъкмо
3042610 въ саревьфьтѫ сидоньскѫѭ · къ женё въдовици ·
3042700 и҅ мнози бёхѫ прокажени въ и꙯҅зли · при е҅лисеі
3042710 проц꙯ · и҅ ни е҅динъ же о҅тъ нихъ о҅чисти сѧ · тъкмо нео҅манъ сѵринъ ·
3042800 и҅ и҅спльни -
3051800 с꙯на тако бѫдетъ пришъствие҅ с꙯на о҅слабенъ · и҅ и҅скахѫ
3051810 вьнести е҅го · и҅ положити прёдъ нимь ·
3051900 и҅ не о҅брётъше кѫдоу вьнести народа ради · вьзлёзъше
3051910 на храмъ скозё скѫдьль · низъвёсишѧ ꙇ съ о҅дромь прёдъ і꙯са ·
3052000 и҅ видёвъ і꙯с вёрѫ и҅хъ рече е҅моу ч꙯лче ·
3052010 о҅тъпоущаѭтъ ти сѧ грёси твоꙇ
3052100 и҅ начѧшѧ помꙑшлёти · кънижьници и҅ фарисеꙇ ·
3052110 г꙯лѫще кто е҅стъ сь и҅жѧ се г꙯летъ власвимиѭ ·
3052120 кто можетъ о҅тъпоущати грёхꙑ тъкмо б꙯ъ е҅динъ ·
3052200 разоумёвъ же і꙯с помꙑшлениꙗ и҅хъ · о҅тъвёщавъ рече
3052210 ꙇмъ · [ч]то помꙑшлёе҅те вь с꙯рдцихъ вашихъ ·
3052300 что е҅стъ оудобёе҅ рещи о҅слабенꙋмоу · о҅тъпоущаѭтъ
3052310 ти сѧ грёси твоꙇ ·
3052400 нъ да вёсте ꙗко власть и҅матъ с꙯нъ ч꙯лскꙑ на земи ·
3052410 отъпоущати грёхꙑ · рече о҅слабеноумоу тебё г꙯лѫ въстани ·
3052420 и҅ възъмъ о҅дръ св[о]ꙇ и҅ и҅ди въ домъ своꙇ ·
3052500 и҅ абие҅ въста прёдъ ними · възъмъ на немьже лежаше ·
3052510 и҅ и҅де въ домъ своꙇ славѧ б꙯а ·
3052600 и҅ ꙇсплънишѧ сѧ страха г꙯лѫще ꙗко видёхомъ дивьвьна дн҅ьсь :
3061700 стоꙗше і꙯с на мёстё равьнё · и҅ народъ оученикъ е҅го ·
3061710 и҅ множъство мн҅ого людиі · о҅тъ вьсе҅ѧ̈ и҅юде҅ѧ̈ ·
3061720 и о҅тъ и꙯҅ерслма · и҅ помориꙗ тѵрьска и҅ сидоньска ·
3061730 и҅же придошѧ послоушатъ е҅го · и҅сцёлитъ ◌҅ѧ̈ о҅тъ недѫгъ своіхъ ·
3061800 и҅ страждѫщихъ о҅тъ д꙯хъ нечистꙑхъ · и҅сцёлёхѫ сѧ ·
3061900 и҅ всь народъ и҅скаше прикасати сѧ е҅мь · и҅ сила
3061910 и҅з него и҅схождаше · и҅ цёлёше же всѧ ·
3062000 и҅ вьзведъ о҅чи своі къ оученикомъ г꙯лаше ·
3062100 блажениі нищиі д꙯хомъ ꙗко ваше е҅стъ ц꙯рствие҅ б꙯жие҅ ·
3062110 блажениі алъчѫщеі нꙑнꙗ · ꙗко вꙑ насꙑтите сѧ ·
3062120 блажениі плачѫщеі сѧ нꙑнꙗ · ꙗко вꙑ вьсмёе҅те сѧ ·
3062200 блажениі бѫдете е҅гда вьзненавидѧтъ вꙑ ч꙯лци ·
3062210 е҅гда разлѫчѧтъ вꙑ и҅ поносѧтъ · и҅ пронесѫтъ
3062220 и҅мѧ ваше ꙗко зло · с꙯на ч꙯лчскаго ради ·
3062300 въздрадꙋіте сѧ въ тъ дн҅ь · и҅ вьзъи҅граіте · ꙗко
3062310 мьзда ваша многа е҅стъ на н꙯бсехъ ·
3063100 Рече г꙯ь · ꙗкоже хощете творѧтъ вамъ ч꙯лци · и҅
3063110 вꙑ творите и҅мъ такожде ·
3063200 и҅ аще любите любѧщѧ҅ѧ̈ въ · каꙗ вамъ хвала е҅стъ ·
3063210 и҅ грёшънꙇ бо любѧщѧ҅ѧ̈ и҅хъ любѧтъ ·
3063300 и҅ аще благотворите б꙯лготворѧщимъ вамъ · каꙗ вамъ
3063310 хвала е҅стъ · и҅ бо и҅ грёшъници такожде% творѧтъ ·
3063400 и҅ аще и҅ въ заꙇмъ дае҅те · о҅тъ нихъже чае҅те
3063410 вьспри҅ѧ̈ти · каꙗ вамъ хвала е҅стъ · и҅ бо и҅ грёшъници
3063420 грёшъникомъ въ заꙇмъ даѭтъ · да въсприімѫтъ равьно ·
3063500 о҅баче лю[б]ите врагꙑ вашѧ · и҅ б꙯лготворите · и҅ въ
3063510 заꙇмъ даꙇте · нигое҅ паде посрёдё трьниꙗ · и҅ въздрасте трьние҅ и҅
3063520 подави е҅ ·
3070100 Въ о҅нов꙯ · въниде і꙯с въ каперънаоумъ ·
3070200 сътьникоу же е҅диномоу рабъ болѧ оумираше · и҅же бё чъстьнъ е҅моу ·
3070300 слꙑшавъ же і꙯са посъла къ немоу старьцѧ ꙇюдеꙇскꙑ ·
3070310 молѧ сѧ да пришъдъ с꙯петъ раба е҅го ·
3070400 о҅ни же шъдъше къ і꙯сови молёхѫ і тъщъно · г꙯лѫще е҅моу ·
3070410 ꙗко достои҅нъ е҅стъ е҅же аще даси е҅моу ·
3070500 любитъ бо ◌҅ѧ̈зꙑкъ нашъ и҅ сънъмищетъ създа намъ ·
3070600 і꙯с же и҅дёше съ ними · е҅ще же не далече сѫщю е҅моу ·
3070610 посъла къ немоу дроугꙑ҅ѧ̈ сътьникь · г꙯лѧ е҅моу г꙯и ·
3070610 не движи сѧ · нёсмь бо достоꙇнъ · да подъ кровъ моі вьнидеши ·
3070700 тёмъ же ни себё достоꙇна створихъ прити къ тебё · нъ
3070710 рьци словомъ и҅ ꙇцёлёе҅тъ о҅трокъ моі ·
3070800 и҅ бо азъ ч꙯лкъ е҅смь подъ в꙯лдками оучиненъ · и҅мё҅ѧ̈
3070810 подъ собоѭ воꙇнꙑ · и҅ г꙯лѫ семоу и҅ди и҅детъ · и҅
3070820 дроугомꙋ приди и҅ придетъ ·
3070900 слꙑшавъ же се і꙯с чюди сѧ е҅моу · и҅ обращь сѧ по немь
3070910 ходѧ̈щюмоу народоу рече · амин꙯ г꙯лѫ вамъ · ни въ и꙯҅зли
3070920 толикꙑ вёрꙑ не о҅брётохъ ·
3071000 и҅ възвращъше сѧ въ домъ посъланиі · о҅брётѫ болѧщаго
3071010 раба · и҅цёлёвьша :
3074200 не и҅мѫщема же и҅ма въздати о҅бёма и҅ма о҅тъда · которꙑ
3074210 е҅ю паче вьзлюбитъ ·
3074300 о҅тъвёщавъ же симонъ рече · непьщюѭ ꙗко е҅моуже вѧще
3074310 о҅тъ да о҅нъ же рече е҅моу право сѫдилъ еси ·
3074400 и҅ о҅бращъ сѧ къ женё рече къ симоноу видиши ли сиѭ
3074410 женѫ · водꙑ на нозё моі не дастъ · си же сльзами о҅мочи
3074420 нозё моі · и҅ власꙑ своіми отъре ·
3074500 лобъзаниꙗ мнё не дастъ · си же о҅тъ нелиже вьнидъ ·
3074510 не прёста лобꙑзаѭщи ногоу мое҅ю ·
3074600 о҅лёо҅мъ главꙑ мое҅◌҅ѧ̈ не помаза · си же мѵромъ помаза нозё моі ·
3074700 е҅гоже ради г꙯лѫ ти о҅тъпꙋщаѭтъ сѧ е҅і грёси мнози
3074710 ꙗко много вьзлюби ·
3074800 рече же е҅і о҅тъпоущаѭтъ сѧ тебё грёси ·
3074900 и҅ начѧшѧ вьзлежѧщиі съ нимъ г꙯лати в себё · кто
3074910 сь е҅стъ ꙗко і грёхꙑ отъпꙋщае҅тъ ·
3075000 рече женё вёра твоꙗ с꙯пе тѧ · и҅ди вь миръ :
3080700 нигое҅ паде посрёдё трьниꙗ · и҅
3080710 въздрасте трьние҅ и҅ подави е҅ ·
3080800 а дроугое҅ паде на добрё земи · и҅ прозѧбе и҅ сътвори
3080810 плодъ р꙯ кратꙑ ·
3080900 въпрашахѫ же ꙇ оученици е҅го г꙯лѫще · что е҅стъ притъча си ·
3081000 о҅нъ же рече и҅мъ · вамъ е҅стъ вёдёти таінꙑ ц꙯рствиꙗ
3081010 н꙯бскаго · а прочиімъ въ притъчахъ · да видѧще не видѧтъ ·
3081020 и҅ слꙑшѧще не слꙑшѧтъ · и҅ не разоумёѭтъ ·
3081100 е҅стъ же притъча си · сёмѧ е҅стъ слово б꙯жие҅ ·
3081200 а҅ е҅же при пѫти слꙑшѯщеꙇ% слово б꙯жие҅ · потомь же
3081210 придетъ диꙗволъ · и҅ вьзъметъ слово о҅тъ с꙯рдца и҅хъ ·
3081220 да не вёрꙑ и҅мъше с꙯пени бѫдѫтъ ·
3081300 а е҅же на камене си сѫтъ · и҅же е҅гда оуслꙑшѧтъ слово ·
3081310 съ радостиѭ прие҅млѫтъ е҅ · и҅ си корене не и҅мѫтъ ·
3081320 и҅же въ часё вёроуѭтъ · и҅ въ часё напасти о҅тъстѫпѧтъ ·
3081400 а падъшее҅ вь трьниі се сѫтъ · слꙑшавъшеи҅ о҅тъ печали
3081410 богатьствомъ и҅ сластьми житиꙇскꙑми потаплёѭтъ сѧ ·
3081420 а не до коньча плода творѧтъ ·
3081500 а е҅же на добрё земи · се сѫтъ е҅же добромъ с꙯рдцемь и҅
3081510 б꙯лгомъ · слꙑшѧтъ слово и҅ хранѧтъ е҅ · и҅ плодъ
3081520 творѧтъ вь тръпёниі ·
3081600 Рече г꙯ь притъчѫ сиѭ · никтоже свётильника въжегъ
3081610 покрꙑвае҅тъ съсѫдомъ · ли подъ о҅дромъ поставлёе҅тъ ·
3081620 нъ на свёщьникъ възлагае҅тъ · да въходѧщеи҅ видѧтъ свётъ ·
3081700 нёстъ бо таꙇно е҅же не ꙗвитъ сѧ · ни оутае҅но е҅же
3081710 не бѫдетъ познано · и҅ въ ꙗвение҅ не придетъ
3081800 блюдёте оубо · како% слꙑшите · и҅же бо и҅матъ дастъ сѧ
3081810 е҅моу · а и҅же не и҅матъ и҅ е҅же мьнитъ сѧ и҅мё҅ѧ̈и҅
3081820 отъи҅метъ сѧ о҅тъ него ·
3081900 придѫ же къ немоу м꙯ти и҅ братиꙗ е҅го · и҅ не можахѫ
3081910 бесёдовати къ немоу народомъ ·
3082000 и҅ вьзвёстишѧ е҅моу г꙯лѫще · ꙗко м꙯ти твоꙗ и҅ братиꙗ
3082010 твоꙗ вьнё стоѧ̈тъ видёти тѧ хотѧще ·
3082100 о҅нъ же о҅тъвёщавъ рече къ нимъ · м꙯ти моꙗ и҅ братиꙗ
3082110 моꙗ се сѫтъ · слꙑшѧщеꙇ слово б꙯жие҅ и҅ творѧще е҅ :
3082600 Въ о҅нов꙯ · приходѧщю і꙯соу въ странѫ гадариньскѫ ·
3082700 сърёте і мѫжъ е҅динъ о҅тъ града · и҅же и҅мёше бёсъ
3082710 о҅тъ лётъ многъ · и҅ въ ризѫ не о҅блачаше сѧ · и҅ въ
3082720 храминё не живёше нъ въ гробёхъ ·
3082800 оузърёвъ же і꙯са припаде къ немоу · и҅ гласомъ велие҅мь
3082810 рече · что е҅стъ мн҅ё и҅ тебё і꙯се с꙯не б꙯а вꙑшънꙗго ·
3082820 молѫ ти сѧ не мѫчи мене ·
3082900 прёщаше бо і꙯с д꙯хоу нечистоумоу · и҅зити о҅тъ ч꙯лка ·
3082910 о҅тъ многъ бо лётъ похващаше і · и҅ вѧзахѫ і ѫ҅жи
3082920 желёзнꙑ · и҅ пѫтꙑ стрёгѫщеі · и҅ растрьгавъ ѫ҅зꙑ гонимъ
3082930 бꙑваше бёсомъ · скозё поустꙑнѫ ·
3083000 въпроси же е҅го і꙯с г꙯лѧ · что и҅мѧ е҅стъ · о҅нъ же рече ·
3083010 легео҅нъ · ꙗко бёси мнози вьнидѫ въ нь ·
3083100 молёхѫ же і꙯са · да не повелитъ и҅мъ вь бездьнѫ вьнити ·
3083200 бё же тоу стадо свиное҅ много пасомо въ горё · и҅ молишѧ
3083210 і бёси · да повелитъ и҅мъ вьнити въ стадо свиное҅ · о҅нъ
3083220 же повелё и҅мъ вьнити ·
3083300 и҅шъдъше же бёси вьнидѫ въ стадо свиное҅ · и҅ оустрьми
3083310 сѧ все стадо по брёгоу въ е҅зеръ и҅ ꙇстопе въ водё ·
3083400 видёвъше же пасѫщеи бъвъшее҅ · бёжашѧ и҅ вьзвёстишѧ
3083410 въ градё · и҅ в селёхъ ·
3083500 и҅зидѫ же народи и҅з града · видётъ бꙑвъшаго · и҅
3083510 придѫ къ і꙯сви · и҅ о҅брётѫ сёдѧща ч꙯лка · при ногоу
3083520 і꙯своу · и҅з негоже и҅зидѫ бёси · о҅бльчена съмꙑслѧща ·
3083530 и҅ оубоꙗшѧ сѧ ·
3083600 вьзвёстишѧ же и҅мъ · видёвъшеі како с꙯пе сѧ бёсꙑнꙑ ·
3083700 и҅ молишѧ і в҅сь народъ о҅бласти герьгесиньскꙑ҅ѧ̈ о҅тити
3083710 отъ нихъ · ꙗко страхомь велие҅мъ о҅дрьжими бёхѫ · і꙯с же
3083720 вьлёзъ въ корабь възврати сѧ ·
3083800 молёше же сѧ е҅моу мѫжъ ꙇз негоже бёси и҅зидѫ · да бꙑ съ
3083810 нимь бꙑлъ · і꙯с же о҅тъпоусти і г꙯лѧ ·
3083900 възврати сѧ въ домъ твоі · и҅ повёдаі е҅лико ти створи б꙯ъ ·
3083910 о҅нъ же и҅дёше по всемоу градоу проповёда҅ѧ̈ · е҅лико створи е҅моу і꙯с :
3084100 Въ о҅нов꙯ · ч꙯лкъ е҅динъ приде къ і꙯соу · и҅меньмь и҅аи҅ръ ·
3084110 и҅же бё кънѧзь сънъмишю · и҅ падъ при ногоу і꙯своу молёше
3084120 ꙇ вьнити въ домъ своꙇ ·
3084200 ꙗко дъщи и҅ночѧдаꙗ болёше е҅моу · ꙗко двою на десѧте
3084210 лётоу · ꙗже оумираше · и҅ е҅гдаже и҅дёше народи оугнётахѫ ꙇ ·
3084300 и҅ се жена сѫщи въ кръвоточениі · о҅тъ двою на десѧте лётоу ·
3084310 ꙗже врачемъ и҅здаꙗ все и҅мёние҅ свое҅ · и҅ ни о҅тъ е҅диного
3084320 же може и҅сцёлёти ·
3084400 си пристѫпъши съ слёда · прикоснѫ сѧ краи ризё е҅го ·
3084410 и҅ абие҅ оуста крьви течение҅
3084500 и҅ рече і꙯с кто е҅стъ прикоснѫвꙑ сѧ мн҅ё · о҅тъмётаѭщемъ
3084510 же сѧ всёмъ · рече петръ и҅ и҅же съ нимь бёхѫ г꙯лѫще
3084520 наставьниче · народи оуриваѭтъ тѧ и҅ гнетѫтъ · и҅ тꙑ
3084530 г꙯леши · кто е҅стъ прикоснѫвꙑ сѧ мн҅ё ·
3084600 і꙯с же рече прикоснѫ сѧ мнё нёкто · азъ бо чюхъ силѫ
3084610 и҅шъдъшѫѭ и҅з мене ·
3084700 и҅ видёвъши жена ꙗко не оутаі сѧ · трепещѫщи припаде · и҅
3084710 падъшꙇ прёдъ нимь · за нѫже винѫ прикоснѫ сѧ е҅мъ · повёда
3084720 прёдъ всёми людьми · и҅ ꙗко и҅цёлё абие҅
3084800 і꙯с рече е҅ꙇ и҅ди вёра твоꙗ с꙯пе тѧ · и҅ди вь миръ ·
3084900 е҅ще же е҅моу г꙯лѫщю · пришъдъ е҅динъ о҅тъ соунагога г꙯ла
3084910 е҅моу · ꙗко ꙋмрётъ дъщи твоꙗ · не движи оучителё ·
3085000 і꙯с же слꙑшавъ о҅тъвёща е҅моу г꙯лѯ тъкмо вёрꙋꙇ и҅ с꙯пена бѫдетъ ·
3085100 пришъдъ же въ домъ кънѧжъ · не да никомоуже вьнити съ
3085110 собоѭ · тъкмо петрови и҅о҅ниноу и҅ꙗковоу · и҅ о꙯цю и҅ м꙯три ·
3085200 рꙑдахѫ же вси · и҅ плакахѫ сѧ е҅◌҅ѧ̈ · і꙯с же рече · не
3085210 плачате сѧ · нёстъ бо ꙋмрьла дёвица нъ съпитъ ·
3085300 и҅ рѫгахѫ сѧ е҅моу народи · вёдѫще ꙗко ꙋмрётъ ·
3085400 о҅нъ же и҅згна всѧ вънъ · и҅ імъ ѭ за рѫкѫ · възгласи
3085410 г꙯лѧ · о҅троковице въстани ·
3085500 и҅ абие҅ възврати сѧ д꙯ша е҅◌҅ѧ̈ · и҅ вьскрьсе абие҅ ·
3085510 и҅ повелё дати е҅і ꙗсти ·
3085600 и҅ оужаснѫста сѧ родителё е҅◌҅ѧ̈ · і꙯с же запрёти и҅ма г꙯лѧ ·
3085610 не повёдаіта никомоу же҅ бꙑвъшаго :
3090100 Въ о҅нов꙯ · призъва і꙯с о҅ба на десѧте оученика своꙗ ·
3090110 дастъ и҅мъ силѫ и҅ власть · на всѧ бёсꙑ · и҅ недѫгꙑ ицёлити ·
3090200 и҅ посъла ◌҅ѧ̈ проповёдати ц꙯рвие҅ б꙯жие҅ · и҅ цёлити болѧщѧ҅ѧ̈ ·
3090300 и҅ рече къ нимъ · ничесоже не вьзъмёте на пѫть · ни
3090310 жъзла ни пиръ ни хлёба · ни сребра ни двою ризоу ни мёди ·
3090400 и҅ вьнь же домъ вьнидете · тоу прёбꙑваіте · и҅
3090410 о҅тътѫдоу и҅сходите ·
3090500 и҅ е҅лико не прие҅млѫтъ васъ · и҅ и҅сходѧще о҅тъ
3090510 града того · прахъ о҅тъ ногъ вашихъ о҅тътрѧсёте ·
3090520 и҅ въ съвёдёние҅ и҅мъ ·
3090600 о҅ни же и҅сходѧще прохождахѫ скозё вси · б꙯лговёстꙋѭще всѫдоу ·
3093700 Въ онов꙯ съходѧщю% і꙯соу съ горꙑ · сърёте і народъ многъ ·
3093800 и҅ се мѫжъ е҅динъ о҅тъ народа вьпиꙗше г꙯лѧ · оучителю молѫ
3093810 ти сѧ призъри на с꙯на мое҅го · ꙗко и҅ночѧдъ е҅стъ ·
3093900 и҅ се д꙯хъ е҅млетъ і · и҅ вьнезапѫ възъпие҅тъ и҅
3093910 прѫжае҅тъ сѧ съ пёнами · и҅ е҅дъва о҅тъходитъ о҅тъ него
3093920 съкроуша҅ѧ̈ і ·
3094000 и҅ молихъ сѧ̈ оученикомъ твоімъ · да и҅жденѫтъ і и҅ не възмогѫ ·
3094100 о҅тъвёщавъ же і꙯с рече е҅мꙋ · ◌҅ѡ҅ роде невёрънꙑ и҅ развращенꙑ ·
3094110 доколё бѫдѫ съ вами · и҅ трьплѫ вꙑ приведёте ми с꙯нъ твоі ·
3094200 е҅ще же г꙯лѫщю е҅моу поврьжеꙇ% бёсъ трѧсꙑ · запрёти же і꙯с
3094210 д꙯хоу нечистоумоу г꙯лѧ · д꙯ше нечистꙑ · и҅зиди о҅тъ о҅трока ·
3094220 и҅ и҅цёлё въ тъ% часъ · и҅ въдастъ і о꙯цю свое҅моу ·
3094300 дивлёхѫ же сѧ народи · о҅ величъствиі б꙯жиі :
3095700 Въ о҅нов꙯ · и҅дѫщю і꙯сви пѫтьмь · рече е҅динъ къ немоу ·
3095710 и҅дѫ вь слёдъ тебе · ꙗмо же колиждо и҅деши ·
3095800 и҅ рече е҅моу і꙯с · лиси ꙗзвинꙑ и҅мѫтъ · и҅ птицѯ
3095810 н꙯бцьнꙑ҅ѧ̈ о҅битёли а с꙯нъ ч꙯лскꙑ не и҅матъ кьде главꙑ подъклонити ·
3095900 рече же къ дрꙋгомоу поіди вь слёдъ мене · о҅н[ъ] же рече
3095910 г꙯и повели ми прёжде погрети о꙯ца свое҅го ·
3096000 рече же къ немоу і꙯с · о҅стави мрьтвꙑ҅ѧ̈ и҅ погрети мрьтвꙑѧ̈
3096010 своѧ̈ · тꙑ же шъдъ проповёдаі ц꙯рствие҅ б꙯жие҅ ·
3096100 рече же и҅ дроугꙑ и҅дѫ вь слёдъ тебе г꙯и · нъ повели ми
3096110 прёжде о҅тъвёщати сѧ тёхъ · и҅же сѫтъ въ домоу мое҅мь ·
3096200 рече къ немоу і꙯с · никто же възложъ рѫкѫ своѭ на рало ·
3096210 и҅ зьрѧ вьспѧть оуправленъ е҅стъ вь ц꙯рство б꙯жие ·
3101600 слоуша҅ѧ̈і васъ мене слоушае҅тъ · и҅ слоуша҅ѧ̈і мене слоушае҅тъ
3101610 посълавъшаго мѧ · и҅ о҅тъмёта҅ѧ̈і сѧ васъ · мене сѧ
3101620 о҅тъмётае҅тъ · а о҅тъмёта҅ѧ̈і сѧ мене · о҅тъмётае҅тъ сѧ
3101630 посълавъшаго мѧ ·
3101700 възвратишѧ же сѧ о꙯ съ радостиѭ г꙯лѫще · г꙯и и҅ бёси
3101710 повиноуѭтъ сѧ намъ · о҅ и҅мени твое҅мь ·
3101800 рече же и҅мъ · видёхъ сотонѫ ꙗко млъниѭ съ н꙯бе съпадъша ·
3101900 се дахъ вамъ власть настѫпати на зми҅ѧ̈ и҅ скорьфи҅ѧ̈ · и҅
3101901 се дахъ вамъ власть настѫпати на зми҅ѧ̈ и҅ скорьфи҅ѧ̈ · и҅
3101910 на всѫ силѫ вражиѭ · и҅ ничтоже васъ не врёдитъ ·
3101911 на всѫ силѫ вражиѭ · и҅ ничто же васъ не врёдитъ ·
3102000 о҅баче о҅ семь не радоуіте сѧ · ꙗко д꙯си вамъ повиноуѭтъ сѧ ·
3102001 о҅баче о҅ семь не радоуіте сѧ · ꙗко д꙯си вамъ повиноуѭтъ сѧ ·
3102010 радоуіте же сѧ ꙗко и҅мена ваша напсана сѫтъ на н꙯бсехъ ·
3102011 радоуите же сѧ ꙗко и҅мена ваша написана сѫтъ на н꙯бсехъ ·
3102100 въ тъ часъ въздрадова сѧ д꙯хомь і꙯с · и҅ рече и҅сповёдаѭ
3102101 въ тъ часъ въздрадова сѧ д꙯хомь і꙯с · и҅ рече · и҅сповёдаѭ
3102110 ти сѧ о꙯че · г꙯и небоу и҅ земи · ꙗко ꙋтаілъ е҅си се ·
3102111 ти сѧ о꙯че · г꙯и н꙯боу земи · ꙗко ꙋтаи҅лъ е҅си се
3102120 о҅тъ прёмѫдръ · и҅ разоумьнъ · и҅ о҅тъкри вса младеньцемъ ·
3102121 о҅тъ прёмѫдръ и҅ разоумьнъ · и҅ о҅тъкрꙑлъ е҅си младеньцемъ ·
3102130 е҅і о꙯че · ꙗко тако бꙑстъ · благоволение҅ прёдъ тобоѭ :
3102131 е҅и҅ о꙯че ꙗко бꙑстъ тако б꙯лаговоление҅ прёдъ тобоѭ :
3102500 Въ о҅нов꙯ · законьникъ е҅динъ приде къ і꙯соу · и҅скоуша҅ѧ̈
3102510 и҅ г꙯лѧ · оучителю · что створь жизнь вёчънѫѭ наслёдьствоуѭ ·
3102600 і꙯с же рече е҅моу въ законё что псано е҅стъ · како чьтеши ·
3102700 о҅нъ же о҅ тъвёщавъ рече · възлюбиши · г꙯а б꙯а свое҅го ·
3102710 всёмъ с꙯рдцемь свои҅мь · и҅ всеѭ д꙯шеѭ · своѭ ·
3102720 и҅ всеѭ крёпостиѭ твое҅ѭ · и҅ всёмь помꙑшление҅мь
3102730 твоімъ · и҅ вьзлюби ближьнꙗго свое҅го ꙗко самъ сѧ ·
3102800 рече же е҅моу і꙯с правъ о҅тъвёща · се твори и҅ живъ бѫдеши ·
3102900 о҅нъ же хотѧ о҅правьдити сѧ самъ · рече і꙯сви кто е҅стъ
3102910 ближьнꙑ моі ·
3103000 о҅тъвёща҅ѧ̈ же і꙯с рече е҅моу · ч꙯лкъ е҅динъ съхождаще о҅тъ
3103010 и꙯҅е҅рслма въ е҅рихѫ · и҅ въ разбоіникꙑ въпаде · и҅же
3103020 съвлькъше і · и ꙗзвꙑ възложъше о҅ставльше і е҅лё живого
3103030 сѫща о҅тіде ·
3103100 по приключаю же и҅ереі е҅динъ · и҅дёше пѫтьмь тёмь ·
3103110 и҅ видёвъ і мимои҅де ·
3103200 такожде же и҅ леоугитъ бꙑвъ на томь мёстё · пришъдъ и҅
3103210 видёвъ і мимои҅де ·
3103300 самарёнинъ же е҅теръ грѧдꙑ приде къ немоу · и҅ видёвъ і м꙯лсрдова ·
3103400 и҅ пристѫпь о҅бѧза ꙗзвꙑ е҅го вьзлива҅ѧ̈ о҅лёі и҅ вино ·
3103410 възъмъ же і на скотъ своі · приведе же і въ господѫ ·
3103420 и҅ прилежаше е҅мь ·
3103500 и҅ на оутриꙗ шъдъ · и҅ вьзъмъ в꙯ пёнѧза · дасть гостьникоу ·
3103510 и҅ рече прилежи е҅мь · и҅ аще что и҅ждивеши · азъ е҅гда
3103520 възвращѫ сѧ · въздамь ти ·
3103600 кто ꙋбо тёхъ триі и҅скрьнꙑ мьнить ти сѧ бꙑти · въпадъшюмоу
3103610 въ разбоꙇникꙑ ·
3103700 о҅нъ же рече · створьі милость съ нимь · рече же е҅мꙋ і꙯с
3103710 и҅ди и҅ тꙑ твори такожде :
3103800 Въ о҅нов꙯ · вьниде і꙯с въ всь е҅динѫ · жена же е҅дина
3103810 именемь мар҅та · при҅ѧ̈тъ і въ домъ своі ·
3103900 и҅ се е҅і бё сестра и҅менемь мариꙗ · ꙗже и҅ сёдъши при ногоу
3103910 і꙯соу слꙑшаше слово е҅го ·
3104000 мар҅та же мльвёше о҅ мнозё слоужъбё · ставъши рече · г꙯и
3104010 не брёжеши ли ꙗко сестра моꙗ е҅динѫ мѧ о҅стави слоужити
3104020 тебё · рьци оубо е҅і да ми поможетъ ·
3104100 о҅тъвёщавъ же і꙯с рече е҅і · мар҅та мар҅та · печеши сѧ
3104110 и҅ млъвиши о҅ мнозё ·
3104200 е҅дино же е҅стъ на пользѫ · мариꙗ же% благѫѭ чѧсть
3104210 и҅збра · ꙗже не о҅тъи҅метъ сѧ о҅тъ не҅ѧ̈ ·
3110200 твое҅ да бѫдетъ волё твоꙗ {ꙗ}ко на н꙯бси и҅ на земи ·
3110300 хлёбъ нашъ дн҅евьнꙑ · даждъ намъ на всакъ дн҅ь ·
3110400 и҅ о҅стави намъ грёхꙑ нашѧ и҅ бо и҅ сами о҅ставлёемъ
3110410 всакомꙋ длъжъникоу нашемоу · и҅ не вьведи насъ въ
3110420 напасть · нъ избави нꙑ о҅тъ неприꙗзни ·
3110500 Рече г꙯ь · своімъ оученикомъ · кто о҅тъ васъ и҅матъ дроуга ·
3110510 и҅ и҅детъ къ немоу полоунощи · и҅ речетъ къ немоу дроуже ·
3110520 въ заімъ даждь ми г꙯ хлёбꙑ ·
3110600 и҅де дроугъ ми приде съ пѫти къ мн҅ё · и҅ не и҅мамь
3110610 е҅же положѫ прёдъ нимь ·
3110700 и҅ тъ и҅зѫтрьѭдоу о҅тъвёщавъ речетъ · не твори ми троуда
3110710 оуже бо двьри затворенꙑ сѫтъ · не могѫ въставъ дати тебё ·
3110800 г꙯лѫ вамъ аще и҅ не дастъ е҅моу въставъ за не е҅стъ
3110810 дроугъ е҅моу · нъ за безочъство е҅го : въставъ дастъ
3110820 е҅мꙋ · е҅лико трёбоуе҅тъ ·
3110900 и҅ азъ г꙯лѫ вамъ · просите и҅ дастъ сѧ вамъ ·
3110901 и҅ азъ вамъ г꙯лѫ · просите и҅ дастъ сѧ вамъ ·
3110910 и҅щёте и҅ обрѧщете · тлъцёте и҅ о҅тъврьзетъ сѧ вамъ ·
3110911 и҅щёте и҅ о҅брѧщете · тлъцёте и҅ о҅тврьзетъ сѧ вамъ ·
3111000 всаъ бо просѧі прие҅млетъ · и҅ ищѧі о҅брѧщетъ ·
3111001 всакъ бо просѧи прие҅млетъ · и҅ іщѧі о҅брѧщетъ ·
3111010 и҅ тлъкѫщюмоу о҅тъврьзетъ сѧ ·
3111011 и҅ тлъкѫщюмоу о҅тврьзетъ сѧ ·
3111100 котораго же васъ о꙯ца въспроситъ с꙯нъ своі хлёба ·
3111101 котораго же о҅тъ васъ оу о꙯ца с꙯нъ своі въспроситъ хлёба ·
3111110 ѥда камень подастъ е҅моу · и҅ли рꙑбꙑ · е҅да въ рꙑбꙑ
3111111 е҅да камень подастъ е҅моу · ли рꙑбꙑ · е҅да въ рꙑбꙑ
3111120 мёсто · змиѭ подастъ е҅моу ·
3111121 мёсто · змиѭ подастъ е҅моу ·
3111200 ли аще проситъ аи҅ца · е҅да подастъ е҅мꙋ скорьфиѭ ·
3111201 аще ли въспроситъ аіца · е҅да подастъ емоу скорьфиі
3111300 аще оубо вꙑ зъли с҅ѫще ꙋмё[е]те : даꙗниꙗ благаꙗ ·
3111301 ащее оубо вꙑ зъли сѫще оумёе҅те даꙗниꙗ благаа ·
3111310 даꙗти чѧдомъ ва[ши]мъ кольми паче о꙯ць вашъ съ н꙯бсъ
3111311 даꙗти чѧдомъ вашимъ · кольми паче о꙯ць вашъ н꙯бснꙑ ·
3111320 дастъ д꙯хъ благъ просѧщиімъ оу него :
3111321 дастъ д꙯хъ благъ · просѧщимъ ꙋ него ·
3112700 бꙑстъ · же е҅гда г꙯лаше се вьздвигъши гласъ е҅дина жена ·
3112710 отъ народа · рече е҅моу · блаженаꙗ ѫ҅троба ношьшиꙗ тѧ ·
3112720 и҅ съсьца ꙗже е҅си съсалъ ·
3112800 о҅нъ же рече · тёмь же оубо блажениі слꙑшѧщеі слово
3112810 б꙯жие҅ и҅ хранѧще е҅:
3121600 Рече г꙯ь притъчѫ сиѭ · ч꙯лкоу е҅диномоу богатоу оугобьзи сѧ нива ·
3121700 и҅ помꙑшлёше в себё г꙯лѧ · что сътворѫ · ꙗко не имамъ
3121710 кьде събрати плодъ моіхъ ·
3121800 и҅ рече се створѫ · разорѫ житьницѫ моѭ · и҅ большѫ
3121810 съзиждѫ · и҅ съберѫ тоу вса жита моꙗ · и҅ доброе҅ свое҅ ·
3121900 и҅ рекѫ д꙯ши свое҅и · и҅маши много добро · лежѧщее҅ на
3121910 лёта многа · почиі ꙗждъ пиі весели сѧ ·
3122000 рече же е҅моу б꙯ъ безоумьлю · въ сиѭ нощъ вьземлѫтъ
3122010 д꙯шѫ твоѭ · а ꙗже оуготови · комоу бѫдѫтъ ·
3122100 тако и҅ събира҅ѧ̈і себё · а не въ б꙯а богатѧ сѧ ·
3122110 се г꙯лѧ възгласи · и҅мё҅ѧ̈і оуши слꙑшати да слꙑшитъ ·
3122111 се г꙯лѧ възгласи · и҅мё҅ѧ̈і оуши слꙑщати да слꙑшитъ
3123200 Рече г꙯ь · не боі сѧ малое҅ стадо · ꙗко б꙯лгои҅зволи
3123210 о꙯ць дати вамъ ц꙯рьствие҅ ·
3123300 продадите и҅мёние҅ ваше · и҅ дадите милостꙑнѫ · творите
3123310 себё вълагалища не ветъшаѭщаꙗ · съкровище не скѫдёѭщее҅
3123320 на н꙯бсхъ · и҅деже тать не приближае҅тъ сѧ ни чрьвь гризетъ ·
3123330 ни тьлё тьлитъ ·
3123400 и҅деже бо е҅стъ съкровище ваше тоу и҅ с꙯рдце ваше бѫдетъ ·
3123500 бѫдѫ чрёсла ваша прёпоꙗсана · и҅ свётильници ваши горѧще ·
3123600 и҅ вꙑ подобьни ч꙯лкомъ чаѭщемъ г꙯а свое҅го · когда
3123610 възвратитъ сѧ о҅тъ брака · да пришьдъшю и҅ тлъкнѫвъшю
3123620 абие҅ о҅тврьзѫтъ сѧ емоу ·
3123700 блажени ти раби ѧ̈же пришъдъ г꙯ь о҅брѧщетъ тако творѧщѧ ·
3123710 амин꙯ г꙯лѫ вамъ · ꙗко прёпоꙗшетъ сѧ и҅ посадитъ ◌҅ѧ̈ ·
3123720 и҅ минѫвъ послоужитъ и҅мъ ·
3123800 любо въ вътороѭ любо вь третиѭ jо стражѫ · придетъ ·
3123810 и҅ о҅брѧщетъ бьдѧщѧ · блажени сѫтъ рабити ·
3123900 се же вёдите · ꙗко аще би вёдёлъ г꙯нъ храминё · бъдёлъ
3123910 оубо бꙑ · и҅ не бꙑ далъ подъкопати домоу свое҅го ·
3124000 и҅ вꙑ бѫдёте готови · ꙗко вь ньже часъ не мьните ·
3124010 с꙯нъ ч꙯лскꙑ придетъ :
3131000 Въ о҅нов꙯ · бё оучѧ і꙯с въ е҅диномь съньмищи въ сѫботѫ ·
3131100 и҅ се жена и҅мѫщи д꙯хъ недѫжънъ · ꙗже бё о҅сми на
3131110 десѧте лётъ и҅ та слѫка · и҅ о҅тънѫдь не могѫщи въсклонити сѧ ·
3131200 оузърёвъ же ѭ і꙯с призъва ѭ къ себё и҅ рече е҅и жено ·
3131210 о҅тъпоущена е҅си о҅тъ недѫга твое҅го ·
3131300 и҅ възложи на нѫ рѫцё · и҅ абие҅ простьрё сѧ · и҅ славлёше б꙯а ·
3131400 и҅ о҅тъвёщавъ же архисоунагогъ негодоу҅ѧ̈ понеже въ сѫботѫ ·
3131410 и҅сцёли і꙯с · г꙯лаше е꙯ дьниі е҅стъ вь нѧ же достои҅тъ
3131420 дёлати · въ тꙑ оубо дн҅и приходѧще цёлите сѧ · а не вь
3131430 дн҅ь сѫботънꙑ ·
3131500 о҅тъвёщавъ же е҅моу і꙯с рече лицемёри · къждо васъ въ
3131510 сѫботѫ не о҅трёшае҅тъ ли волоу свое҅го ли о҅сла отъ
3131520 ꙗслиі · и҅ ведъ напаꙗе҅тъ і ·
3131600 сиѭ же дъщере аврамлѫ сѫщѫ · ѭже съвѧза неприꙗзнь ·
3131610 се о҅смое҅ на десѧте лёто · не достоꙗше ли раздрёшити
3131620 е҅◌҅ѧ̈ о҅тъ ѫ҅зъ вь дн҅ь сѫботънꙑ ·
3131700 и҅ се е҅моу г꙯лѫщю стꙑдёхѫ сѧ вси · противлёѭщеі сѧ
3131710 е҅мꙋ · и҅ вси людие҅ радовахѫ сѧ е҅моу ·
3131720 о҅ всёхъ славьнꙑхъ бꙑваѭщеіхъ о҅тъ него :
3131900 Рече г꙯ь · притъчѫ сиѭ · подобьно е҅стъ ц꙯рство
3131910 н꙯бское҅ · зрьноу горꙋшьноу · е҅же вьзъметъ ч꙯лкъ и҅
3131920 въврьжетъ въ врьтоградъ своі · и҅ въздрасте · и҅ бꙑстъ
3131930 дрёво велико и҅ пьтицѧ н꙯бскꙑ҅ѧ̈ вселишѧ сѧ вь вётвиꙇ е҅го ·
3132000 и҅ пакꙑ рече комоу ꙋподоблѫ ц꙯рствие҅ б꙯жие҅ ·
3132100 подобьно е҅стъ къвасоу и҅жѧ прии҅мъши жена : съкрꙑ въ
3132110 мѫцё · доньдеже вькꙑсе вса ·
3132200 и҅ прохождаше і꙯с · скозё градꙑ и҅ вьси оучѧ · и҅
3132210 шъствие҅ творѧ въ и꙯҅е҅рꙋслмъ ·
3132300 рече же е҅динъ къ немоу г꙯и · аще мало е҅стъ с꙯паѭщихъ
3132310 сѧ · о҅нъ же рече къ нимъ ·
3132400 подвизаіте сѧ вьнити вь тёснаꙗ врата · ꙗко мнозиі
3132410 г꙯лѫтъ вамъ вьзищѫтъ вьнити и҅ не възмогѫтъ ·
3132500 о҅тънелиже ꙋбо въстанетъ г꙯ь домоу и҅ затворитъ двьри ·
3132510 и҅ начьнетъ вьнё стоꙗти · и҅ тлёщи вьчьнѫтъ вь двьри
3132520 г꙯лѫще г꙯и г꙯и · о҅тврьзи намъ · и҅ о҅тъвёщавъ г꙯ь
3132530 речетъ вамъ · не вёдё васъ о҅тъ кѫдоу е҅сте ·
3132600 тогда начьнете г꙯лати ꙗхомъ прёдъ тобоѭ и҅ пихомъ ·
3132610 и҅ на распѫтиіхъ нашихъ оучилъ е҅си ·
3132700 и҅ речетъ г꙯лѧ вамъ · не вёдё васъ о҅тъ кѫдоу е҅сте ·
3132710 о҅тъстѫпите о҅тъ мене вси дёлателе неправьдьниі ·
3132800 тоу бѫдетъ плачъ ꙇ скрьжътъ зѫбомъ · е҅гда оузьрите
3132810 аврама и҅сака и҅ ꙗкова · и҅ всѧ прок꙯ вь ц꙯рстви
3132820 б꙯жиі · вꙑ же изгоними вънъ ·
3132900 и҅ придѫтъ мнози о҅тъ въстока и҅ о҅тъ запада ·
3132910 и҅ о҅тъ сёвера и҅ юга · и҅ вьзлѧгѫтъ вь ч꙯рствиі б꙯жиі :
3140100 Въ о҅нов꙯ · бꙑстъ вьнити і꙯сви · въ домъ е҅диного
3140110 кънѧза фарисеꙇска · въ сѫботѫ хлёба ꙗстъ ·
3140200 и҅ ти бёхѫ назираѭще і · и се ч꙯лкъ ѥдинъ и҅мꙑ ·
3140210 водьнꙑ трѫдъ бё прёдъ нимь ·
3140300 и҅ о҅тъвёщавъ і꙯с рече къ законьникомъ и҅ фарисео҅мъ
3140310 г꙯лѧ · аще достои҅тъ въ сѫботꙑ цёлити · о҅ни же ꙋмлъчашѧ ·
3140400 и҅ приꙇмъ и҅цёли і · и҅ о҅тъпоусти і ·
3140500 и҅ о҅тъвёщавъ къ нимъ рече · аще котораго васъ осълъ ·
3140510 ли волъ въ стоуденьць въпадетъ · и҅ а҅бие҅ и҅стрьгнетъ
3140520 е҅го вь дн҅ь сѫботънꙑ ·
3140600 и҅ не възмогѫ о҅тъвёщати е҅моу к томоу ·
3140700 г꙯ла же къ зъванꙑмъ притъчѫ · о҅дрьжѧ · како
3140710 прёдъсёданиꙗ и҅збирахѫ · г꙯ла къ нимъ ·
3140800 е҅гда зъванъ бѫдеши на бракъ · не сѧди на прёдьниімь
3140810 мёстё · е҅да кто чьстьнёі тебе бѫдетъ зъванꙑхъ ·
3140900 и҅ пришъдъ зъвавꙑ тѧ и҅ о҅ного · речетъ ти · даждъ
3140910 семоу мёсто · и҅ тогда начьнеши съ стоудомъ послёдьнее҅
3140920 мёсто дрьжати ·
3141000 нъ е҅гда зъванъ бѫдеши · шъдъ сѧди на послёдьниімь мёстё ·
3141010 да е҅гда придетъ зъвавꙑ тѧ · речетъ ти · дроуже посѧди
3141020 вꙑше · тогда бѫдетъ ти слава · съ [всё]ми зъванꙑми · съ
3141100 тобоѭ · ꙗко всакъ възносѧі сѧ съмёрае҅тъ сѧ · и҅
3141110 съмёра҅ѧ̈і сѧ възноситъ сѧ :
3141600 Рече г꙯ь притъчѫ сиѭ · ч꙯лкъ е҅теръ створи вечерѫ
3141610 велиѭ · и҅ зъва многꙑ ·
3141700 и҅ посъла рабꙑ сво҅ѧ̈ въ годъ вечерѧ · рещи зъванꙑмъ
3141710 и҅дёте · ꙗко ꙋже готово е҅стъ все ·
3141800 и҅ начѧшѧ въ коупь о҅търицати сѧ вси · прьвꙑ рече е҅моу ·
3141810 село коупихъ и҅ и҅мамъ нѫждѫ и҅зити и҅ видёти е҅ ·
3141820 молѫ тѧ имёи҅ мѧ о҅търещи сѧ ·
3141900 и҅ дроугꙑ рече е҅моу сѫпрѫгъ воловьнꙑхъ коупихъ е꙯ · и҅
3141910 се и҅дѫ и҅скоушатъ и҅хъ · молѫ тѧ и҅мёи҅ мѧ о҅търекъша сѧ ·
3142000 и҅ дроугꙑ рече женѫ по҅ѧ̈хъ · и҅ сего ради не могѫ и҅ти ·
3142100 и҅ пришъдъ рабъ тъ повёда г꙯оу свое҅моу · тогда разгнёвавъ
3142110 сѧ г꙯нъ домоу · рече рабоу свое҅моу · и҅зиди скоро на
3142120 распѫтиꙗ · и҅ на стьгнꙑ градоу · и҅ събери нищѧ҅ѧ̈ и҅
3142130 бёдьнꙑѧ̈ · и҅ хромꙑ҅ѧ̈ и҅ слёпꙑ҅ѧ̈ въведи сёмо ·
3142200 и҅ рече рабъ г꙯и бꙑстъ ꙗкоже повелё · и҅ е҅ще мёсто е҅стъ
3142300 и҅ рече г꙯ь рабоу · и҅зиди на пѫти · и҅ халѫгꙑ · и҅
3142310 оубёди вьнити да наплънитъ сѧ храмъ моі ·
3142400 г꙯лѫ бо вамъ · ꙗко ни е҅динъ мѫжъ тёхъ зъванꙑхъ
3142410 вькоуситъ вечерѧ мое҅◌҅ѧ̈ · мнози бо сѫтъ зъваниі мало
3142420 же и҅збранꙑхъ :
3151100 рече г꙯ь · притъчѫ сиѭ · ч꙯лкъ е҅динь имё в꙯ с꙯на ·
3151200 и҅ рече мьниі с꙯нъ е҅ю о꙯цю о꙯че · даждь ми
3151220 достоинѫѭ чѧсть и҅мёниꙗ · и҅ раздёли и҅ма и҅мёние҅ ·
3151300 и҅ не по мн҅озёхъ дн҅ьхъ · събъравъ
3151310 все мьниі с꙯нъ о҅тиде на странѫ далече · и҅ тоу сꙑ
3151320 расточи и҅мёние҅ свое҅ живꙑ блѫдьно ·
3151400 и҅ждивъшю же е҅моу все · бꙑстъ гладъ крёпъкъ на странё тоі ·
3151410 и҅ тъ начѧтъ лишати сѧ
3151500 и҅ пришъдъ прилёпи сѧ · е҅диномь о҅тъ житель то҅ѧ̈ странꙑ ·
3151510 и҅ посъла і на село свое҅ пастъ свиниі ·
3151600 и҅ жѧдаше насꙑтити сѧ · о҅тъ рожьць ◌҅ѧ̈же ёдёхѫ свини҅ѧ̈ ·
3151610 и҅ никтоже не даꙗше е҅мꙋ ·
3151700 помꙑсливъ же в себё рече · колико наімьникъ оу о꙯ца мое҅го
3151710 и҅ и҅збꙑваѭтъ хлёби ·
3151720 азъ же сьде гладомъ и҅згꙑбаѭ
3151800 въставъ и҅дѫ къ о꙯цю мое҅моу · и҅ рекѫ е҅моу оче · съгрёшихъ
3151820 на н꙯бо и҅ прёдъ тобоѭ ·
3151900 юже нёсмь достоінъ нарещи сѧ с꙯нъ твоі · створи мѧ
3151910 ꙗко е҅диного о҅тъ наімьникъ твоіхъ ·
3152000 и҅ въставъ и҅де къ о҅цю свое҅моу · е҅ще же е҅моу далече
3152010 сѫщю · оузьрё и҅ о꙯ць е҅го · и҅ милъ е҅моу бꙑстъ ·
3152020 и҅ текъ нападе на въꙇѭ е҅го · и҅ обобꙑза і·
3152100 рече же е҅мꙋ с꙯нъ · о꙯че съгрёшихъ на н꙯бо и҅ прёдъ
3152110 тобоѭ · и҅ нёсмь достоінъ наречещи сѧ с꙯нъ твоі створи
3152120 мѧ ꙗко е҅диного о҅тъ наімьникъ твоіхъ ·
3152200 рече же о꙯ць къ рабомъ своімъ · скоро изнесёте о҅деждѫ
3152210 прьвоjо · и҅ о҅блёцёте і · и҅ дадите прьстень на рѫкѫ
3152220 е҅го · и҅ сапогъ на нозё ·
3152300 и҅ приведъше тельць оупитёнꙑ заколёте · и҅ ꙗдъше да веселимъ сѧ ·
3152400 ꙗко снь съ мьрьтвъ бё и҅ о҅живе · погꙑблъ бё и҅ о҅брёте сѧ ·
3152410 и҅ начѧшѧ веселити сѧ ·
3152500 бё же с꙯нъ е҅го старёі на селё и҅ ꙗко и҅дꙑ приближи
3152510 сѧ къ домоу · оуслꙑша пёниꙗ и҅ ликꙑ ·
3152600 и҅ призъвавъ е҅диного раба въпрашаше что ꙋбо се е҅стъ ·
3152700 о҅нъ же рече е҅моу · братъ твоі приде · и҅ закла о꙯ць
3152710 твоі тельць оупитёнꙑ · ꙗко съдрава и҅ при҅ѧ̈тъ ·
3152800 разгнёвавь же сѧ и҅ не хотёше вьнити · о꙯ць же е҅го
3152810 и҅шъдъ молёше і ·
3152900 о҅нъ же отъвёщавъ рече о꙯цю свое҅моу · се колико лётъ
3152910 работахъ тебё · и҅ николиже заповёди твое҅◌҅ѧ̈ ·
3152920 не прёстѫпихъ · и҅ мнё николиже не далъ е҅си
3152930 козьлѧте · да съ дроугꙑ моіми вьзвеселилъ сѧ бꙑхъ ·
3153000 е҅гда же с꙯нъ сь · и҅зёдꙑ твое҅ и҅мёние҅ съ любодёицами
3153010 приде · закла е҅моу тельць оубипитёнꙑ ·
3153100 о҅нъ же рече е҅мꙋ чѧдо · тꙑ всегда съ мноѭ е҅си · и҅
3153110 вса моꙗ твоꙗ сѫтъ ·
3153200 вьзвеселити же сѧ · и҅ въздрадовати подобаше · ꙗко
3153210 братъ твоі сь · мрьтвъ бё и҅ о҅живе · погꙑблъ бё и҅ о҅брёте сѧ :
3161000 Рече г꙯ь · вёрьнꙑ въ малё · и҅ въ мнозё вёрьнъ е҅стъ ·
3161010 и҅ неправьдьнꙑ въ малё · и҅ въ мнозё вёрьнъ е҅стъ ·
3161100 аще оубо вь неправьдьнёе҅мь житиі не бꙑсте вёрьни · въ
3161110 и҅стиньнёе҅мь къто вамъ вёрѫ и҅метъ ·
3161200 и҅ аще вь тоуждемь вёрьни не бꙑсте · ваше кто вамъ дастъ ·
3161300 никꙑ же рабъ не можетъ · двёма г꙯динома работати ·
3161310 либо е҅диного вьзненавидитъ · а дроугаго вьзлюбитъ ·
3161320 ли е҅диного дрьжитъ сѧ а о҅ дроузёмь небрёщи вьчьнетъ
3161330 не можете б꙯оу работати ни мамонё ·
3161400 слꙑшахѫ же си вса · фарисеі сребролюбьци сѫще · подражахѫ і҅ ·
3161500 и҅ рече и҅мъ · вꙑ е҅сте о҅правьдаѭщеі себе прёдъ
3161510 ч꙯лкꙑ б꙯ъ же вёсть с꙯рдца ваша · ꙗкоже е҅стъ въ
3161520 ч꙯лцёхъ вꙑсоко · мрьзость прёдъ б꙯мь е҅сть %
3161900 рече г꙯ь · притъчѫ сиѭ · ч꙯лкъ е҅динъ бё богатъ ·
3161910 и҅ о҅блачаше сѧ въ поръфѵрѫ · и҅ въ оусонъ · веселѧ сѧ
3161920 навсакъ дн҅ь свётъло ·
3162000 нищъ же бё е҅динъ и҅меньмь лазоръ · и҅ лежаше гноꙇнъ
3162010 при вратёхъ е҅го ·
3162200 бꙑ же оумрёти нищюмоу · и҅ несенꙋ бꙑти а꙯глꙑ на лоно
3162210 аврамле · оумрётъ же и҅ богатꙑ тъ · и҅ погребошѧ ꙇ ·
3162300 и҅ въ адё вьзведъ о҅чи своꙇ · въ мѫкахъ сꙑ · оузърё
3162310 аврама и҅з далеча и҅ лазора на лонё е҅го ·
3162400 и҅ тъ възглашъ рече · о꙯че авраме помилоуꙇ мѧ ·
3162410 и҅ посъли лазора да о҅мочитъ коньць прьста свое҅го
3162420 въ водё · и҅ оустоудитъ ◌҅ѧ̈зꙑкъ моі · ꙗко страждѫ въ пламени семь ·
3162500 и҅ рече аврамъ · чѧдо въспомёни ꙗко при҅ѧ̈лъ е҅си
3162510 благаꙗ въ животё свое҅мь · и҅ лазаръ такожде зълаꙗ ·
3162520 нꙑнꙗ же съде оутёшае҅тъ сѧ · а тꙑ страждеши ·
3162600 нꙑнꙗ надъ всёми сими · междю нами и҅ вами пропасть
3162610 велика оутврьди сѧ · ꙗко да хотѧщеꙇ минѫти о҅тъ сѫдоу
3162620 къ вамъ · не възмагаѭтъ · ни и҅же о҅тъ тѫдоу не
3162630 прёходѧтъ къ намъ ·
3162700 рече же молѫ тѧ о꙯че · да посьлеши лазора въ домъ о꙯ца моего ·
3162800 и҅мамъ бо е꙯ брати҅ѧ̈ мое҅◌҅ѧ̈ · ꙗко да съвёдётельствꙋе҅тъ
3162810 и҅мъ · да не и҅ ти придѫтъ на мёсто се мѫчъное҅ ·
3162900 г꙯ла же аврамъ и҅мѫтъ мосеа и҅ прок꙯ да послоушаѭтъ и҅хъ ·
3163000 о҅нъ же рече · ни о꙯че авраме · нъ аще къто о҅тъ
3163010 мрьтвꙑхъ и҅детъ къ нимъ покаѭтъ сѧ ·
3163100 рече же е҅моу аще мосеа и҅ прок꙯ не послоушаѭтъ ·
3163110 и҅ аще кто о҅тъ мрьтвꙑхъ вьскрьснетъ · не и҅мѫтъ вёрꙑ :
3170300 Рече г꙯ь · вьнемлёте себё · аще съгрёшитъ братъ
3170310 твоі запрёти е҅моу · и҅ аще покаѥтъ сѧ о҅тъпоусти
3170400 е҅моу · и҅ аще седмицеѭ · дньмь съгрёшитъ ти · и҅
3170410 седмицеѭ о҅братитъ сѧ къ тебё · г꙯лѧ каѭ сѧ · о҅тъпоусти е҅моу ·
3170500 и҅ рёшѧ а꙯пли г꙯ви · приложи намъ вёрѫ ·
3170600 рече же г꙯ь · аще бꙑсте вёрѫ и҅мёли · ꙗко зьрьно
3170610 гороушъно · г꙯ли бꙑсте горё сеі · вьзьми сѧ и҅
3170620 стани въ мори · и҅ послоушала бꙑ васъ ·
3170700 которꙑ же васъ рабъ имё҅ѧ̈ о҅рѫщь ли пасѫщь ·
3170710 и҅ пришъдъшю е҅моу съ села речетъ е҅моу а҅бие · минѫвъ сѧди ·
3170800 и҅ ли не речетъ · оуготоваі нёчто вечери и҅
3170810 прёпоꙗсавъ сѧ слоужить ми донелёже ꙗмь и҅ пиѭ ·
3170820 и҅ потомь ꙗси и҅ пие҅ши тꙑ ·
3170900 е҅да и҅матъ хвалѫ рабоу томоу · ꙗко створи
3170910 повелёньнаꙗ · не мьнѫ
3171000 тако · и҅ вꙑ е҅гда створите повелёньнаꙗ вамъ ·
3171010 г꙯лё ꙗко те% раби недостоіни е҅смь · е҅же длъжьни
3171020 бёхомъ · створити · створихомъ :
3171200 Въ онов꙯ · въходѧщю і꙯соу въ всь е҅терѫ · сърёте
3171210 ꙇ · і꙯ · мѫжъ прокаженъ · и҅же ставъше и҅з далеча
3171300 вьздвигѫ гласъ своі г꙯лѫще і꙯се наставьниче помилоуи нꙑ ·
3171400 и҅ видёвъ ◌҅ѧ̈ і꙯с рече и҅мъ · и҅дёте покажате сѧ
3171410 и҅е҅рео҅мъ · и҅ бꙑстъ и҅дѫщемъ и҅мъ · и҅ о҅чистишѧ сѧ вси ·
3171500 е҅динъ же о҅тъ нихъ видёвъ ꙗко и҅сцёлё · възврати
3171510 сѧ съ гласомъ славѧ б꙯а ·
3171600 пришъдъ къ і꙯соу · падениць на ногоу е҅го хвалѫ е҅мꙋ
3171610 възда · и҅же бё тоу самарёнинъ ·
3171700 о҅тъвёщавъ і꙯с рече е҅моу · не і꙯ ли и҅чистишѧ сѧ · да ѳ꙯
3171800 како не обрёте сѧ · възвращьше% сѧ дати славꙑ б꙯ви ·
3171810 тъкмо сь е҅динъ и҅ноплеменъникъ ·
3171900 и҅ рече е҅моу и҅ди вёра твоꙗ с꙯петъ тѧ ·
3180200 Рече г꙯ь · притъчѫ сиѭ · сѫди бё е҅динъ въ
3180210 е҅диномъ градё · б꙯а не бо҅ѧ̈ сѧ · ч꙯лкъ не срама҅ѧ̈ сѧ
3180300 въдовица же бё въ градё томь · и҅ прихождаше къ немоу
3180310 г꙯лѫщи · мьсти мене о҅тъ сѫпьра мое҅го ·
3180400 и҅ не хотёше на длъзё врёмене · послёди же рече в
3180410 себё · аще и҅ б꙯а не боѭ сѧ · и҅ ч꙯лкъ не срамаѭ сѧ ·
3180500 зане творитъ ми троудъ въдовица си да мьщѫ е҅◌҅ѧ̈ ·
3180510 да не до коньца приходѧщи застоітъ мене ·
3180600 рече же г꙯ь · слꙑшите что сѫди неправьдьнꙑ г꙯летъ ·
3180700 а б꙯ъ не и҅матъ ли створити мьсти · и҅збранꙑхъ ·
3180710 вьпиѭщихъ къ немоу дн҅ь и҅ нощь · и҅ трьпитъ по нихъ ·
3180800 г꙯лѫ вамъ ꙗко створитъ мьсть и҅хъ · въскорё %
3180900 Рече г꙯ь · притъчѫ сиѭ ·
3181000 ч꙯лка в꙯ вьнидоста вь ц꙯ркве помолитъ сѧ · е҅динъ
3181010 фарисеі · а дроугꙑ мꙑтарь ·
3181100 фарисеі же ставъ в себё молёше сѧ · г꙯лѧ б꙯же
3181110 хвалѫ тебё въздаѭ · ꙗко нёсмь ꙗко і прочиі ч꙯лци ·
3181120 хꙑщьници неправьдьници прёлюбодёі · ли ꙗко сь мꙑтарь ·
3181200 пощѫ сѧ в꙯ · кратꙑ въ сѫботѫ · десѧтинѫ даѭ всего
3181210 е҅лико притѧжѫ · а
3181300 мꙑтарь и҅здалеча% стоѧ̈ · не хотёше ни о҅чию свое҅ю
3181310 вьзвести на н꙯бо · нъ би вьпрьси сво҅ѧ̈ г꙯лѧ · б꙯е
3181320 милостивъ бѫди мнё грёшъникоу ·
3181400 г꙯лѫ вамь · и҅зидетъ о҅правъданъ въ домъ своі ·
3181410 паче о҅ного · ꙗко възносѧ сѧ съмёрёе҅тъ сѧ ·
3181420 а съмёрё҅ѧ̈і сѯ · възноситъ сѧ %
3181800 Въ о҅нов꙯ · ч꙯лкъ е҅динъ приде къ і꙯сви ·
3181810 и҅скоуша҅ѧ̈ і и҅ г꙯лѧ · оучителю благꙑ · что створь
3181820 животъ вёчънꙑ наслёдьствоуѭ ·
3181900 рече е҅моу і꙯с · что мѧ г꙯леши блага · никто же
3181910 благъ · тъкмо б꙯ъ единъ ·
3182000 заповёди вёси · не оубиі · не прёлюбꙑ створи · не
3182010 кради · ни лъжи съвёдётель бѫди · чъти о꙯ца свое҅го и҅ м꙯тере ·
3182100 о҅нъ же рече е҅моу · вса си съхранихъ о҅тъ юности свое҅◌҅ѧ̈ ·
3182200 слꙑшавъ же і꙯с рече е҅моу · е҅ще е҅диного не
3182210 доконьчалъ е҅си · все е҅лико и҅маши продаждъ ·
3182220 и҅ даждъ нищи імъ · и҅ и҅мёти и҅маши съкровище
3182230 на н꙯бсхъ · и҅ грѯди по мн҅ё ·
3182300 о҅нъ же слꙑшавъ се · прискрьбьнъ бꙑстъ · бё бо богатъ зёло ·
3182400 видёвъ же і꙯с прискрьбьна сѫща · рече неоудобь
3182410 и҅мѫштюмоу% богатьство · вь ц꙯рствꙇе҅ б꙯жие҅ вьнити ·
3182500 оудобёе҅ бо е҅стъ вельбѫдоу скозё и҅глинё оуши
3182510 прои҅ти · нежели богатоу вь ц꙯рствие҅ б꙯жие҅ вьнити ·
3182600 рёшѧ же слꙑшавъшеі · кто можетъ с꙯пенъ бꙑти ·
3182700 о҅нъ же рече · невъзможъно е҅стъ о҅тъ ч꙯лкъ ·
3182710 а о҅тъ б꙯а възможъна сѫтъ :
3182800 ведошѧ і꙯са о҅тъ каіꙗфꙑ · въ преторъ бё же
3182810 заоутра и҅ ти не вьнидѫ · вь преторъ да не
3182820 о҅скврьнѧтъ сѧ · нъ да ꙗдѧтъ пасхѫ ·
3182900 и҅зиде же пилатъ съ ними вънъ · и҅ рече кѫѭ
3182910 рёчъ приносите҅ на ч꙯лка сего ·
3183000 о҅тъвёщашѧ же и҅ рёшѧ е҅моу · аще не бꙑ бꙑлъ
3183010 злодёі не бꙑхомъ е҅го прёдали тебё ·
3183100 рече же пилатъ поімёте і вꙑ · и҅ по законоу
3183110 вашемоу сѫдите е҅моу · рёшѧ же е҅мꙋ и҅юдеі намъ
3183120 не достоітъ оубити никогоже ·
3183200 да слово і꙯сво събѫдетъ сѧ · е҅же рече клеплѧ
3183210 кое҅ѭ съмрьтиѭ хотёше оумрёти ·
3183300 вьниде же пакꙑ пилатъ вь преторъ · и҅ г꙯ла къ
3183310 і꙯соу и҅ рече е҅мꙋ · тꙑ ли е҅си ц꙯ръ и҅юдеіскъ ·
3183400 о҅тъвёща е҅мꙋ і꙯с · о҅ себё ли се тꙑ г꙯леши ·
3183410 и҅ли и҅ни тебё о҅ мнё рёшѧ ·
3183500 о҅тъвёща е҅моу пилатъ · е҅да азъ жидовинъ е҅смь ·
3183510 родъ твоі · архие҅реі тѧ прёдашѧ мьнё · что е҅си створилъ ·
3183600 о҅тъвёща і꙯с · ц꙯рствие҅ мое҅ · нёстъ о҅тъ мира
3183610 сего · аще о҅тъ сего мира бꙑ бꙑло ц꙯рствие҅ мое҅ ·
3183620 слоугꙑ мо҅ѧ̈ ꙋбо подвиглꙑ сѧ бꙑшѧ · да не прёданъ
3183630 бꙑхъ и҅юдео҅мъ · нꙑнꙗ же ц꙯рствие҅ мое нёстъ о҅тъ сѫдꙋ ·
3183700 рече же е҅мꙋ҅ пилатъ ꙋбо ч꙯рь ли тꙑ е҅си · отъвё
3183710 і꙯с тꙑ г꙯леши ꙗко ц꙯рь е҅стъ · азъ на се родихъ сѧ
3183720 и҅ на се придъ въ миръ · да повёдаѭ и҅стинѫ · всакъ
3183730 же и҅же е҅стъ о҅тъ и҅стинꙑ · послоушае҅тъ гласа мое҅го ·
3183800 г꙯ла е҅моу пилатъ · что е҅стъ и҅стина · и҅ се рекъ
3183810 пакꙑ и҅зиде къ июдео҅мъ · и҅ г꙯ла и҅мъ азъ ни
3183820 е҅диноѧ̈же винꙑ о҅брётаѭ вь немъ ·
3183900 е҅стъ же о҅бꙑчаі вамъ да е҅диного вамъ о҅тъпоущѫ на
3183910 пасхѫ · хощете ли да о҅тъпоущѫ вамъ ц꙯ра и҅юдеіска ·
3184000 възъпишѧ же вси г꙯лѫще · не сего нъ варавѫ · бё
3184010 же вараава разбоіникъ ·
3204600 Рече г꙯ь · своімъ оученикомъ · вьнимаіте себё · о҅тъ
3204610 кънижъникъ · хотѧщихъ · въ о҅деждахъ ходити · и҅
3204620 любѧ̈щихъ цёлованиꙗ на трьжищихъ · и прёждезъваниꙗ на о҅бёдёхъ ·
3204700 и҅же сънёдаѭтъ домꙑ въдовиць · и҅ виноѭ далече
3204710 молѧтъ сѧ · си приімѫтъ о҅сѫждение҅ большее҅
3210100 вьзьрёвъ% же видё вьмётаѭщѧ · въ газофилакиѭ дарꙑ богатꙑ҅ѧ̈ ·
3210200 видё же е҅динѫ въдовицѫ оубогѫ · вьмётаѭщѫ тоу двё мёрё ·
3210300 и҅ рече · въ и҅стинѫ г꙯лѫ вамъ · ꙗко въдовица си
3210310 оубогаꙗ · боле всёхъ въврьже ·
3210400 вси бо си о҅тъ и҅збꙑтъка въврьгошѧ дарꙑ б꙯ви · а си
3210410 о҅тъ ꙋбожъства свое҅го · все имёние҅ свое҅ въврьже ·
3210800 Рече г꙯ь блюдёте сѧ да не прёльщени бѫдете · мнози
3210810 бо придѫтъ въ и҅мѧ мое҅ г꙯лѫще · азъ е҅смь и҅ врёмѧ
3210820 приближи сѯ · не и҅дёте вь слёдъ и҅хъ ·
3210900 е҅гда же оуслꙑшите брани · и҅ нестрое҅ниꙗ · не оубоіте
3210910 сѧ · подобае҅тъ бо симъ прёжде бꙑти · нъ не оу коньчина ·
3211200 възложѧтъ бо на вꙑ рѫкꙑ сво҅ѧ̈ · и҅ и҅жденѫтъ прёдаѭще
3211210 на съньмища · и҅ тьмьницѧ · и҅ ведомꙑ къ ц꙯рьмъ ·
3211220 и҅ в꙯лкамъ · и҅мене мое҅го ради ·
3211300 приключитъ же сѧ пакꙑ вамъ въ съвёдётельство ·
3211310 положите на с꙯рдцихъ вашихъ · не прёжде поꙋчати сѧ о҅тъвёщати ·
3211500 азъ бо дамъ вамъ оуста и҅ мѫдрость · е҅іже не могѫтъ
3211510 противити сѧ · и҅ о҅тъвёщати · вси бо противлёѭщеі сѧ вамъ ·
3211600 прёдани бѫдѫтъ родители · и҅ братие҅ѭ · и родомъ
3211610 и҅ дроугꙑ · и҅ оумрьтвѧтъ о҅тъ васъ ·
3211700 и҅ бѫдете ненавидими о҅тъ всёхъ и҅мене мое҅го ради ·
3211800 и҅ власъ главꙑ ваше҅ѧ̈ не погꙑбнетъ ·
3211900 вь трьпёниі вашемь · сътѧжите д꙯шѧ вашѧ :
3212500 и҅ бѫдѫтъ знамениꙗ въ слъньци и҅ въ лоунё · и҅
3212510 звёздахъ · и҅ на земи тѫга ◌҅ѧ̈зꙑкомъ · о҅тъ нечааниꙗ%
3212520 шюма морьскаго · и҅ възмѫщениꙗ ·
3212600 и҅здꙑхаѭщемъ ч꙯лкомъ о҅тъ страха · и҅ чааниꙗ
3212610 грѧдѫщаго на вселенѫѭ · силꙑ бо н꙯бснꙑ҅ѧ̈ двигнѫтъ сѧ
3212700 и҅ тогда оузьрѧтъ с꙯нъ ч꙯лскꙑ · грѧдѫщь на облацёхъ
3212710 съ силоѭ и славоѭ многоѭ ·
3213300 н꙯бо и҅ землё мимои҅детъ · а словеса моꙗ не и҅мѫтъ мимои҅ти ·
3213400 вьнемёте себё · е҅да когда о҅тѧгъчаѭтъ с꙯рдца ваша ·
3213410 о҅бёдание҅мъ и҅ пиꙗньствомъ · и҅ печальми житиіскꙑми ·
3213420 и҅ наідетъ на вꙑ вьнезапѫ дн҅ь тъ ·
3213500 ꙗко сёть бо придетъ на всѧ сёдѧщѧ҅ѧ̈ · на лици все҅ѧ̈ землѧ ·
3213600 бъдите оубо на всако врёмѧ · молѧще сѧ · да съподобите
3213610 сѧ оубёжати · всёхъ сихъ хотѧщихъ бꙑти : и҅ стати
3213620 прёдъ с꙯номъ ч꙯лскꙑмъ :
3224300 ꙗви же сѧ е҅моу а꙯гглъ съ н꙯бсе оукрёплё҅ѧ̈ і ·
3224400 и҅ бꙑвъ въ подвизё · прилежъно молёше сѧ · и҅ бꙑстъ
3224410 потъ е҅го ꙗко і каплѧ крьви каплѫщѧ на землѫ ·
3233200 ведена бёста съ і꙯смъ · и҅на в꙯ злодёꙗ оубитъ ·
3233300 и҅ е҅гда придошѧ на мёсто крание҅во · тꙋ і распѧшѧ
3233310 и҅ злодёꙗ · о҅вого ꙋбо о҅ деснѫѭ · а дрꙋгаго о҅
3233320 лёвѫѭ · распѧшѧ ·
3233400 і꙯с же г꙯леше о꙯че отъпꙋсти імъ не вёдѧтъ бо что
3233410 творѧще · раздёлёѭще же ризꙑ е҅го метащѧ жрёби҅ѧ̈
3233500 и҅ стоꙗхѫ людие҅ зьрѧ̈ще · подражахѫ же кънѧзи
3233510 г꙯лѫще съ ними · и҅нꙑ е҅стъ с꙯пслъ да спетъ и҅ сѧ ·
3233520 аще съ е҅стъ с꙯нъ б꙯жиі и҅збранꙑ ·
3233600 и҅ рѫгаѭще сѧ е҅моу · и҅ воіни пристѫпаѭще · и҅
3233610 о҅цьтъ е҅моу придаѭще ·
3233700 и҅ г꙯лѫще · аще тꙑ е҅ ц꙯ръ и҅юдеіскъ · с꙯пси сѧ самъ ·
3233800 бё же и҅ напсание҅ напсано надъ нимь · кънигами
3233810 е҅линьскꙑми и҅ римъскꙑми и҆ грьчъскꙑми · съ е҅стъ
3233820 ц꙯рь и҅юдеіскъ ·
3233900 е҅динъ же о҅тъ о҅бёшенꙋю злодёю хоулёше і г꙯лѧ ·
3233910 аще тꙑ е҅си х꙯ъ с꙯пи сѧ самъ и нꙑ ·
3234000 о҅тъвёщавъ же дрꙋгꙑ прёщаше е҅моу г꙯лѧ · ни ли тꙑ
3234010 боіши сѧ б꙯а · ꙗко въ томьже о҅сѫждениі е҅си ·
3234100 нъ вё въ правьдѫ ·
4012900 видё иѡан꙯ і꙯са и҅дѫща къ себё · и҅ г꙯ла се агньць
4012910 б꙯жиі вьземѧі грёхꙑ мира ·
4013000 се е҅стъ о҅ немьже азъ рёхъ · по мнё и҅детъ мѫжъ ·
4013010 и҅же прёдъ мноꙇѫ бꙑстъ · ꙗко прьвёе҅ мене бё ·
4013100 и҅ азъ не вёдёхъ е҅го · нъ да ꙗвитъ сѧ и꙯҅злви ·
4013110 сего ради придохъ азъ и҅ въ водё крьстѧ ·
4013200 и҅ повёда и҅ѡан꙯ г꙯лѧ · ꙗко видёхъ д꙯хъ съходѧщъ ·
4013210 ꙗко голѫбь съ н꙯бсе · и҅ прёбꙑстъ на немь ·
4013300 и҅ азъ не вёдёхъ е҅го · нъ посълавꙑ мѧ · крьститъ
4013310 въ водё · тъ мн҅ё рече на ньже оузъриши д꙯хъ съ
4013320 ходѧщъ · и҅ прёбꙑваѭщъ на немь · съ е҅стъ крьстѧі%
4013330 д꙯хомь с꙯тꙑмъ ·
4013400 и҅ азъ ви[дёх]% · и҅ повёдахъ · ꙗко сь естъ с꙯нъ б꙯жиі :
4014300 Въ о҅нов꙯ · въсхотё і꙯с вьнити въ галилеѭ · и҅
4014310 о҅брёте филипа · и҅ г꙯ла е҅моу и҅ди по мнё ·
4014400 бё же филипъ · о҅тъ видъсаідꙑ града · а҅ньдрео҅ва
4014410 и҅ петрова ·
4014500 о҅брётё филипъ · натанаілё · и г꙯ла е҅моу · е҅го же
4014510 писа моси въ законё и҅ прроц꙯ · о҅брётохомъ і꙯са
4014520 с꙯на и҅ѡ҅сифова · и҅же о҅тъ назареѳа ·
4014600 и҅ г꙯ла е҅моу · натаіль о҅тъ назареѳа можетъ ли что
4014610 добро бꙑти · г꙯ла е҅моу филипъ · приди и҅ виждь ·
4014700 видё же і꙯с натанаілё грѧдѫща къ себё · и҅ г꙯ла
4014710 е҅моу · се въ и҅стинѫ и꙯҅злитёнинъ · вь немьже льсти
4014720 нёстъ ·
4014800 г꙯ла е҅моу натанаіль · како мѯ знае҅ши · о҅тъвё і꙯с
4014810 и҅ рече е҅моу · прёжде даже не възгласи тебе филипъ ·
4014820 сѫща подъ смоковиѭ видёхъ тѧ ·
4014900 о҅тъвёща натанаіль г꙯лѧ е҅моу · оучителю · тꙑ е҅си
4014910 с꙯нъ б꙯жиі · тꙑ е҅си ц꙯ръ и꙯҅злевъ ·
4015000 о҅тъвёща і꙯с и҅ рече е҅моу · зане рёхъ ꙗко видёхъ
4015010 тѧ подъ смоковиѭ · вёроуе҅ши · и҅ больша сихъ ꙋ зьриши ·
4015100 и҅ г꙯ла е҅мꙋ амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ · о҅тъселё оузьрите
4015110 н꙯бса о҅тврьста · и҅ а꙯гглꙑ б꙯жиѧ̈ · въсходѧщѧ · и҅
4015120 низъходѧщѧ · надъ с꙯на ч꙯лчьскаго ·
4031300 Рече г꙯ь никтоже вьзидетъ на н꙯бо · тъкмо съшъдꙑ
4031310 съ н꙯бсе · с꙯нъ ч꙯лскъ · ??????
4031400 и҅ ꙗкоже моіси вьзнесе змиі въ пꙋстꙑни · тако
4031410 подобае҅тъ сѧ вьзнести с꙯ноу ч꙯лскоумꙋ ·
4031500 да всакъ вёроуѧ̈і · въ нь · не погꙑбнетъ · нъ и҅матъ
4031510 животъ вёчънꙑ ·
4031600 тако бо б꙯ъ вьзлюби мира · ꙗко с꙯на свое҅го ·
4031610 е҅диночѧдаго далъ е҅си вь миръ · да всакъ вёрꙋ҅ѧ̈і
4031620 въ нь · не погꙑбнетъ · нъ и҅матъ животъ вёчънꙑ ·
4031700 не посъла бо б꙯ъ с꙯на свое҅го вь миръ · да сѫдитъ
4031710 мироу · нъ да с꙯петъ сѧ и҅мъ миръ ·
4073700 Въ послёдьниі дн҅ь · празникоу · стоꙗше і꙯с и҅
4073710 възъпи г꙯лѧ · аще кто жѧждетъ · да придетъ къ мн҅ё ·
4073720 и҅ пие҅тъ
4073800 вёроу҅ѧ̈ въ и҅мѧ · ꙗко же рёшѧ кънигꙑ · рёки о҅тъ
4073810 ребръ е҅го и҅стекѫтъ водё живё ·
4073900 се же рече о҅ д꙯сё · и҅же хотёхѫ приімати вёроуѭщеі
4073910 въ нъ · не ю бо бё д꙯хъ с꙯тꙑ данъ · ꙗко і꙯с не
4073920 ю бё прославенъ ·
4074000 мнози же о҅тъ народа слꙑшавъше слово се г꙯лахѫ
4074010 се е҅стъ въ истинѫ прок꙯ ·
4074100 и҅ и҅ни г꙯лахѫ се е҅стъ х꙯с · о҅ви г꙯лахѫ · е҅да
4074110 о҅тъ Галиле҅ѧ̈ грѧдетъ х꙯с ·
4074200 не кънигꙑ ли рёшѧ · ꙗко о҅тъ сёмене д꙯ва · и҅
4074210 о҅тъ [ви]ѳьлео҅мꙑ вси · и҅деже бё д꙯дъ · грѧдетъ
4074220 і꙯с [х꙯с]
4074300 распьра же бꙑстъ е҅го ради ·
4074400 и҅ни же о҅тъ нихъ · хотёхѫ ◌҅ѧ̈ти і · нъ никтоже не
4074410 възложи на нь рѫкꙋ ·
4074500 придѫ же слоугꙑ къ с꙯щенꙑмъ · и҅ фарисео҅мъ ·
4074510 и҅ рёшѧ и҅мъ о҅ни · почто не приведосте е҅го ·
4074600 о҅тъвёщашѧ слоугꙑ · николи же не г꙯ла тако ч꙯лкъ ·
4074610 ꙗко сь ч꙯лкъ ·
4074700 о҅тъвёщашѧ и҅мъ фарисеі · е҅да и҅ вꙑ прёльсти ·
4074800 е҅да кто о҅тъ кънѧзъ вёрова въ нь · и҅ли о҅тъ фарисеі ·
4074900 нъ народъ съ и҅же не вёстъ закона проклѧти сѫтъ ·
4075000 г꙯ла никодимъ къ нимъ · пришъдꙑ къ немоу нощиѭ ·
4075010 е҅динъ сꙑ о҅тъ нихъ ·
4075100 е҅да законъ нашъ о҅сѫждае҅тъ ч꙯лка · аще не слꙑшитъ
4075110 о҅тъ него прёжде · и҅ разоумёе҅тъ что творитъ ·
4075200 е҅да о҅тъ галиле҅ѧ̈ прок꙯ приде · пакꙑ же и҅мъ і꙯с
4075210 рече г꙯лѧ ·
4081200 азъ есмь свётъ всемоу мироу · ходѧі вь слёдъ мене ·
4081210 не и҅матъ ходити въ тъмё · нъ и҅мёти и҅матъ свётъ
4081220 жизни : %
4100900 азъ е҅смь двьрь мноѭ · аще къто вьнидетъ с꙯петъ
4100910 сѧ · и҅ вьнидетъ и҅ и҅зидетъ · и҅ пажитъ о҅брѧщетъ ·
4101000 тать не приходитъ · нъ да оукрадетъ и҅ ꙋбие҅тъ ·
4101010 и҅ погоубитъ · азъ придъ да животъ и҅мѫтъ и҅ лише
4101020 и҅мѫтъ ·
4101100 азъ е҅смь пастоухъ добрꙑ · пастꙋхъ добрꙑ д꙯шѫ своѭ
4101110 за о҅въцѧ полагае҅тъ ·
4101200 а наімьникъ и҅же нё пастꙋхъ · е҅моу же не сѫтъ о҅вцѧ
4101210 сво҅ѧ̈ · в[и]дитъ влька грѧдѫща · и҅ о҅ставлёетъ
4101220 о҅вьцѧ ·
4110130 и наімьникъ бёжитъ · ꙗко наімьникъ е҅стъ · и҅ не
4101310 брёжетъ о҅ о҅вьцахъ ·
4101400 азъ е҅смь пастоухъ добрꙑ · и҅ знаѭ мо҅ѧ̈ · и҅ знаѭтъ
4101410 мѧ мо҅ѧ̈ ·
4101500 ꙗкоже знае҅тъ мѧ о꙯ць · и҅ азъ знаѭ о꙯ца · и҅
4101510 д꙯шѫ моѭ полагаѭ за о҅вьцѧ ·
4101600 и҅ о҅нꙑ о҅вьцѧ и҅мамь · ◌҅ѧ̈же не сѫтъ о҅тъ двора сего ·
4101610 и҅ тꙑ ми подобае҅тъ привести · и҅ гласъ моі оуслꙑшѧтъ ·
4101620 и҅ бѫдетъ е҅дино стадо · и҅ е҅динъ пастоухъ ·
4110100 Въ о҅нов꙯ · бё е҅динъ болѧ лазоръ · о҅тъ витаниѧ̈
4110110 града · мариіна · и҅ марьтꙑ сестрꙑ е҅◌҅ѧ̈ ·
4110200 бё же мариꙗ помазавъшиꙗ г꙯а · мѵромъ и҅ о҅тьрьши
4110210 нозё его власꙑ своіми · е҅ѧ̈же братъ лазоръ болёше ·
4110300 посъластё же сестрё е҅го къ немоу г꙯лѫщи г꙯и ·
4110400 слꙑшавъ же і꙯с рече · си болёзнь нёстъ къ съмрьти ·
4110410 нъ о҅ славё б꙯жиі · да прославитъ сѧ с꙯нъ б꙯жиі еѭ ·
4110500 люблёше бо і꙯с марьтѫ · и сестрѫ е҅ѧ̈ · и҅ лазора ·
4110600 е҅гда же оуслꙑша ꙗко болитъ · тогда прёбꙑстъ на
4110610 немьже бё мёстё · в꙯ дьни ·
4110700 потомь же г꙯ла оученикомъ · и҅дёмъ въ и҅юдеѭ пакꙑ ·
4110800 г꙯лашѧ е҅моу ꙋченици е҅го · оучителю · нꙑнꙗ и҅скахѫ
4110810 тебе камение҅мь побити и҅юдеі · и҅ пакꙑ ли и҅деши
4110820 тамо ·
4110900 о҅тъвёщавъ і꙯с рече · не двё ли на десѧте годинё
4110910 е҅сте вь дн҅е · аще ходитъ вь дн҅е то не потъкнетъ
4110920 сѧ · ꙗко свётъ мира сего видитъ ·
4111000 аще къто ходитъ нощиѭ · потъкнетъ сѧ · ꙗко свёта
4111010 нёстъ о҅ немъ ·
4111100 сице рече · и҅ по семь г꙯ла · лазоръ дроугъ нашъ оусъпе ·
4111110 нъ и҅дѫ да възбоуждѫ і ·
4111200 рёшѧ же оученици е҅го г꙯и · аще оусъпе с꙯пенъ бѫдетъ ·
4111300 і꙯с же рече о҅ съмрьти е҅го · о҅ни же мьнёшѧ ꙗко
4111310 о҅ ꙋсъпениі съна г꙯летъ ·
4111400 тогда рече и҅мь і꙯с не о҅бинꙑ сѧ · лазаръ ꙋмрётъ ·
4111500 и҅ радоуѭ сѧ васъ ради · да вёрѫ и҅мете ꙗко не
4111510 бёхъ тоу · нъ и҅дёмъ къ немоу ·
4111600 рече же ѳома нарицае҅мꙑ близньць · къ оученикомъ ·
4111610 и҅дёмъ и҅ мꙑ да оумремъ съ нимь ·
4111700 пришъдъ же і꙯с въ витаниѭ · о҅брёте і д꙯ дн҅и юже
4111710 и҅мѫща въ гробё ·
4111800 бёже витаниꙗ близъ и꙯҅е҅рслма · ꙗко е꙯і статиі ·
4111900 мнози же бёхѫ о҅тъ и҅юдеі пришъли къ мар҅тё и҅
4111919 мариі · да ꙗ оутёшѧтъ · о҅ братё е҅ю ·
4112000 марта же · е҅гда оуслꙑша ꙗко і꙯с грѧдетъ · сърёте
4112010 і а мариꙗ дома сёдёше ·
4112100 рече же марта къ і꙯соу · г꙯и · аще бꙑ сьде бꙑлъ ·
4112110 не бꙑ братъ моі оумрьлъ ·
4112200 нъ и҅ нꙑнꙗ вёмь · ꙗко е҅гоже колиждо просиши оу
4112210 б꙯а · дастъ тебё б꙯ъ ·
4112300 г꙯ла е҅і і꙯с · вьскрьснетъ братъ твоі ·
4112400 г꙯ла е҅мꙋ мар҅та · вёмъ ꙗко вьскрьснетъ · въ
4112410 послёдьнꙑ дьнь ·
4112500 рече е҅і і꙯с · азъ е҅смь вьскрёшение҅ и҅ животъ ·
4112510 вёрꙋ҅ѧ̈і вь мѧ аще оумретъ живъ бѫдетъ ·
4112600 и҅ всакъ живѧі · и҅ вёрꙋ҅ѧ̈і вь мѧ живъ бѫдетъ вь
4112610 вёкъ · и҅меши ли вёрѫ семоу ·
4112700 г꙯ла е҅моу е҅і г꙯и · азъ вёровахъ ꙗко тꙑ е҅си х꙯ъ
4112710 с꙯нъ б꙯жиі · грѧдꙑ вь миръ ·
4112800 и҅ се рекъши и҅де · и҅ призъва мариѭ сестрѫ своѭ
4112810 таі · рекъши е҅і оучитель се е҅стъ · и҅ зоветъ тѧ ·
4112900 о҅на же ꙗко ꙋслꙑша въста скоро · и҅ и҅де къ немоу ·
4113000 не бё же нею і꙯с пришълъ въ всь · нъ бё на мёстё
4113010 е҅ще и҅деже і сърёте мар҅та ·
4113100 и҅юдеі же сѫщеі съ неѭ въ домоу · ꙋтёшахѫ ѭ ·
4113110 видёвъше же мариѭ · ꙗко скоро въста и҅ и҅зиде ·
4113120 по неи҅ и҅дошѧ г꙯лѫще · ꙗко и҅детъ на гробъ плакатъ сѧ ·
4113200 мариꙗ же ꙗко приде жеи҅де бё і꙯с · видёвъши
4113210 ꙇ паде е҅моу на ногоу · г꙯лѫщи е҅моу г꙯и · аще бꙑ бꙑлъ
4113220 съде · не бꙑ моі братъ оумрьлъ ·
4113300 і꙯с же ꙗко видё ѭ плачѫщѫ сѧ · и҅ пришъдъшѧ съ неѭ
4113310 и҅юде҅ѧ̈ плачѫщѧ сѧ запрёти дꙋхꙋ · и҅ възмѫти сѧ самъ
4113400 и҅ рече · къде положисте і · г꙯ла е҅моу г꙯и · ходи и҅
4113410 виждъ ·
4113500 и҅ просльзи сѧ і꙯с ·
4113600 г꙯лахѫ же и҅юдеі · виждъ како люблёше і ·
4113700 и҅ни же о҅тъ нихъ рёшѧ · не можаше ли сь о҅тврьзꙑ о҅чи
4113710 слёпьцю · створити да і съ не оумретъ ·
4113800 і꙯с же прётѧ в себё приде къ гробоу · бё же пещера ·
4113810 и҅ камень належаше на нѫ ·
4114000 и г꙯ла і꙯с · не рёхъ ли ти аще вёроуе҅ши · оузьриши
4114010 славѫ б꙯жиѭ ·
4114100 вьзѧшѧ же камень и҅деже бё лежѧ мрьтвꙑ · і꙯с же вьзведе
4114110 о҅чи своі горё и рече · о꙯че хвалѫ тебё въздаѭ · ꙗко
4114120 оуслꙑша мѧ ·
4114200 азъ же вёдёхъ · ꙗко всегда мене послоушае҅ши · нъ народа
4114210 ради стоѧ̈щаго о҅крьсть рёхъ · да вёрѫ и҅мѫтъ ꙗко тꙑ
4114220 мѧ посъла ·
4114300 и се рекъ · гласомъ велие҅мъ възъва · лазоре и҅ди вънъ ·
4114310 и҅ абие҅
4114400 и҅зиде оумрꙑ · о҅бѧзанъ ногама и҅ рѫкама оукрое҅мь ·
4114410 и҅ лице е҅го ꙋброусомъ о҅бѧзано · г꙯ла и҅мъ і꙯с
4114420 раздрёшите і и҅ не дёи҅те е҅го ити ·
4114500 мнози же о҅тъ и҅юдеі пришъдъшеі къ мариі и҅ видёвъше
4114510 е҅же створи і꙯с · вёровашѧ вь него %
4120100 Прёжде шести дн҅ь пасхꙑ · приде і꙯с въ виѳаниѭ ·
4120110 и҅деже бё лазоръ оумрꙑ · е҅гоже вьскрёси о҅тъ мрьтꙑхъ ·
4120200 створишѯ же е҅мꙋ вечерѫ тоу · и҅ март҅а слоужаше ·
4120210 лазоръ же е҅динъ бёше отъ вьзлежѧщихъ съ нимь ·
4120300 мариꙗ же приімъшиꙗ литрѫ мѵра · наръдапи стики҅ѧ̈
4120310 многоцёньнꙑ · помаза нозё і꙯свё · и҅ о҅тьре
4120320 власꙑ свои҅ми нозё е҅го · храмина же и҅сплъни сѧ
4120330 о҅тъ вонѧ моурьнꙑ҅ѧ̈ ·
4120400 г꙯ла же е҅динъ о҅тъ оученикъ е҅го · и҅юда симонъ
4120410 и҅скарио҅тъскꙑ · и҅же і хотёше прёдати ·
4120500 чесо ради мѵро се не продано бꙑстъ · на трьхъ сътёхъ
4120510 пёнѧзь · и҅ дано нищиімъ ·
4120600 се же рече · не ꙗко о҅ нищихъ печаше сѧ · нъ ꙗко
4120610 тать бё · и скриницѫ носѧ · вьмётае҅маꙗ ношаше ·
4120700 рече же і꙯с не дёи҅те е҅◌҅ѧ̈ да вь дьнь погребенꙗ
4120710 мое҅го съблюдетъ ѭ ·
4120800 нищѧ҅ѧ̈ бо всегда съ собоѭ и҅мате · а мене вьсегда
4120810 не и҅мате ·
4120900 разоумё же народъ многъ о҅тъ и҅юдеи ꙗко тоу е҅стъ ·
4120910 и҅ придошѯ не і꙯са дёлё тъкмо нъ да и҅ лазора видѧтъ ·
4120920 е҅гоже вьскрёси о҅тъ мрьтвꙑхъ ·
4121000 съвёщашѧ же архие҅реі · да лазара оубиѭтъ ·
4121100 ꙗко мнози е҅го ради и҅дёхѫ июдеі и҅ вёровахѫ въ і꙯са ·
4121200 въ оутрёі же днь народъ многъ · пришъдъ въ празникъ ·
4121210 слꙑшашѧ · ꙗко і꙯с и҅детъ въ и꙯ерслмъ ·
4121300 при҅ѧ̈шѧ ваі҅ѧ̈ о҅тъ финикъ и҅ и҅зидошѯ противѫ е҅моу ·
4121310 и҅ зъвахѫ г꙯лѫще · ◌҅ѡ҅сана б꙯лгвнъ грѯдꙑ въ и҅мѧ г꙯не
4121320 ц꙯ръ и҅злвъ ·
4121400 о҅брётъ же і꙯с ослѧ вьсёде на не · ꙗко же е҅стъ псано ·
4121500 не боі сѧ дъщи сио҅нова · се ц꙯ръ твоі грѧдетъ · сёдѧ
4121510 на жрёбѧти о҅сли ·
4121600 сихъ же не разоумёшѧ оученици е҅го прёжде · нъ ѥгда
4121610 прослави сѧ і꙯с · тогда помёнѫшѯ ꙗко си о҅ немь бёшѧ
4121620 псана · и҅ си створишѧ е҅моу ·
4121700 съвёдётельство вашѯ же народи и҅ и҅же бёхѫ съ нимь ·
4121710 е҅гда възъва · лазора о҅тъ гроба · и҅ вьскрёси і отъ мрьтвꙑхъ ·
4121800 того дёлё · и҅ противѫ и҅зиде народъ · ꙗко слꙑшашѧ і ·
4121810 створьша се знамение :
4122500 Рече г꙯ь · любѧі д꙯шѫ своѭ погоубитъ ѭ · и҅ ненавидѧ̈і
4122510 д꙯шѧ свое҅◌҅ѧ̈ вь мирё семь · въ животё вёчьнёмъ съхранитъ ѭ ·
4122600 и҅ аще кто мн҅ё послоужитъ · по мнё да ходитъ · и҅ и҅деже
4122610 е҅смь азъ тоу и҅ слоуга моі бѫдетъ · и҅ аще къто мн҅ё
4122620 слоужитъ · почьтетъ і о꙯ць ·
4122700 нꙑнꙗ д꙯ша моꙗ възмѫти сѧ · и҅ что рекѫ о҅че с꙯пси мѧ ·
4122100 о҅тъ годинꙑ се҅ѧ̈ нъ сего ради придъ на годинѫ сиѭ ·
4122800 о꙯це прослави и҅мѧ твое҅ · приде же гласъ съ н꙯бсе ·
4122810 прославихъ · и҅ пакꙑ прославлѫ ·
4122900 народъ же сто҅ѧ̈ і слꙑшавъ · г꙯лахѫ громъ бꙑстъ ·
4122910 и҅ни г꙯лахѫ а꙯гглъ г꙯ла е҅моу ·
4123000 о҅тъвёща і꙯с и҅ рече · не мене% ради гласъ сь бꙑстъ
4123010 нъ народа ради ·
4123100 нꙑнꙗ сѫдъ е҅стъ мироу всемоу · нꙑнꙗ кънѧзъ мира сего
4123110 и҅згнанъ бѫдетъ вънъ ·
4123200 и҅ азъ а҅ще вьзнесенъ бѫдѫ отъ земь҅ѧ̈ · всѧ привлёкѫ къ себё ·
4123300 се же г꙯лаше клеплѧ кое҅ѭ съмрьтиѭ хотёше оумрёти ·
4123400 о҅тъвёща ѥмоу народъ мꙑ слꙑшахомъ о҅тъ закона · ꙗко
4123410 х꙯ъ прёбꙑвае҅тъ въ · вёкꙑ · и҅ како тꙑ г꙯леши ꙗко
4123410 подобае҅тъ вьзнести сѧ с꙯ноу ч꙯лскоумоу · и҅ кто е҅стъ с꙯нъ ч꙯лскꙑ ·
4123500 рече же и҅мъ і꙯с аще въ мало врёмѧ свётъ въ васъ е҅стъ ·
4123510 ходите доньдеже свётъ и҅мате ·
4123600 вёроуіте вь свётъ да с꙯нове свёта бѫдете ·
4130100 Прёжде празника пасцё · вёдꙑ і꙯с ꙗко приде е҅моу
4130110 година · да прёи҅детъ о҅тъ мира сего къ о꙯цю ·
4130110 вьзлюби свое҅ сѫщее҅ вь мирё · до коньца вьзлюби ◌҅ѧ̈ ·
4130200 и҅ вечери бꙑвъши · диꙗволоу же вълож въ с꙯рдце ·
4130210 и҅юдё симонꙋ · и҅скарио҅тъскꙋмꙋ ·
4130300 ꙗко вса дастъ е҅моу о꙯ць въ рѫцё ·
4130301 Вёдꙑ же і꙯с ꙗко вса дастъ е҅моу о꙯ць въ рѫцё · ꙗко
4130311 о҅тъ б꙯а и҅зиде и҅ къ б꙯оу и҅детъ ·
4130400 въста съ вечерѧ · и҅ положи ризꙑ · и҅ приімъ леонь тиі прёпоjёса сѧ ·
4130500 потомь же вьлиꙗ водѫ · въ оумꙑвальницѫ · и҅ начѧтъ
4130510 оумꙑвати нозё оученикомъ · и҅ о҅тирати лео҅ньтие҅мь ·
4130520 и҅мьже бё прёпоꙗсанъ ·
4130600 приде же къ симоноу петрꙋ · и҅ г꙯ла е҅моу тъ г꙯и ·
4130610 тꙑ ли моі оумꙑе҅ши нозё ·
4130700 о҅тъвёща і꙯с и҅ рече е҅моу · еже азъ творѫ тꙑ не вёси
4130710 нꙑнꙗ · разоумёе҅ши же по сихъ ·
4130800 г꙯ла емоу петръ · не оумꙑе҅ши ногоу мое҅ю вь вёкъ ·
4130810 о҅тъвёща е҅моу і꙯с · аще не ꙋмꙑѭ тебе · не и҅маши
4130820 чѧсти съ мн҅оѭ ·
4130900 г꙯ла е҅моу симонъ петръ г꙯и не нозё моі тъкмо · нъ
4130910 и҅ рѫцё и҅ главѫ ·
4131000 г꙯ла е҅моу і꙯с · и҅змъвенꙑ не трёбоуе҅тъ · тъкмо нозё
4131010 оумꙑти · е҅стъ бо всь чистъ · и҅ вꙑ чисти е҅сте · нъ не вси ·
4131100 вёдёше бо прёдаѭщаго і · сего ради рече · ꙗко не
4131110 вси е҅сте чисти ·
4131200 Ѥгда же оумꙑ нозё и҅хъ · и҅ приѧ̈тъ ризꙑ сво҅ѧ̈ ·
4131201 въ онов꙯ · е҅гда оумꙑ і꙯с нозё и҅хъ ·
4131210 и҅ вьзлегъ пакꙑ рече и҅мъ · вёсте ли что створихъ вамъ ·
4131300 вꙑ г꙯лете мѧ оучителё и҅ г꙯а · и҅ добрё г꙯лете е҅смь бо ·
4131400 аще оубо оумꙑхъ азъ вамъ нозё · г꙯ь и҅ оучитель ·
4131410 и҅ вꙑ длъжъни е҅сте дроугъ дрꙋгоу ꙋмꙑвати васъ нозё ·
4131500 о҅бразъ бо дахъ вамъ · да ꙗко же азъ створихъ вамъ · и҅ вꙑ творите ·
4131600 амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ · нёстъ рабъ болиі г꙯а
4131610 свое҅го · ни а꙯плъ болиі посълавъшаго і ·
4131700 аще си вёсте · б꙯лжени е҅сте аще творите ꙗ ·
4131701 блажени е҅сте аще творите ꙗ · и҅ щи то҅ѧ̈жде ѡт꙯ полꙋ ·
4133100 Рече гь · своімъ оученикомъ · нꙑнꙗ прослави сѧ с꙯нъ
4133110 ч꙯лскъ · и҅ б꙯ъ прослави сѧ о҅ немь ·
4133200 и҅ б꙯ъ прославитъ і в себё · абие҅ прославитъ і
4133300 чѧдьца е҅ще съ вами е҅смь · вьзищете мене ꙗко же
4133310 рёхъ и҅юдео҅мъ · ꙗко ꙗможе азъ и҅дѫ вꙑ не можете
4133320 прити · и҅ а҅зъ г꙯лѫ вамъ нꙑнꙗ
4133400 заповёдь новѫ · даѭ вамъ · да любитъ дроугъ дрꙋга ·
4133500 о҅ семь бо разоумёѭтъ вси · ꙗко моі е҅сте оученици ·
4133510 а҅ще любьве и҅мате междю собоѭ ·
4133600 г꙯ла е҅моу симонъ петръ · г꙯и камо и҅деши · о҅тъвёща
4133610 е҅моу і꙯с ꙗможе азъ и҅дѫ · не можете нꙑнꙗ по мнё
4133620 и҅ти · послёди же по мнё и҅деши · г꙯ла е҅моу петрь
4133700 г꙯и по чъто не могѫ нꙑнꙗ по тебё и҅ти · нꙑнꙗ д꙯шо
4133710 моѭ за тѧ положѫ ·
4133800 о҅тъвёща е҅моу і꙯с д꙯шѫ ли своѭ за мѧ положиши ·
4133810 амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ тебё · не възгласитъ коуръ донъдеже
4133820 о҅тврьжеши сѧ мене три кратꙑ ·
4140101 да не съмѫщае҅тъ сѧ ваше с꙯рдце · вёрꙋіте въ б꙯а ·
4140111 и҅ вь мѯ вёрꙋіте ·
4140200 въ домоу о꙯ца мое҅го · о҅битёли многꙑ сѫтъ · аще ли
4140210 же ни реклъ бꙑхъ вамъ · ꙗко и҅дѫ ꙋготоватъ мёста
4140220 вамъ
4140300 пакꙑ придѫ и҅ поімѫ вꙑ къ себё · да и҅де же есмь
4140310 азъ и҅ вꙑ бѫдете ·
4140400 и҅ ꙗможе азъ и҅дѫ вёсте пѫть ·
4140500 г꙯ла е҅моу ѳома · г꙯и не вёмъ камо и҅деши · и҅ како
4140510 пѫтъ можемъ вёдёти ·
4140600 г꙯ла е҅моу і꙯с азъ е҅смь пѫть и҅ и҅стина · и҅ животъ ·
4140610 никто же не придетъ къ о꙯цю тъкмо мн҅оѭ ·
4140700 аще мѧ бꙑсте знали и҅ о꙯ца мое҅го знали бꙑсте · оубо
4140710 о҅тъселё познае҅те и҅ видёсте і ·
4140800 г꙯ла е҅мꙋ филипъ · г꙯и покажи намъ о꙯ца и҅ довьле҅тъ
4140810 намъ ·
4140900 г꙯ла е҅моу і꙯с · толико ли врёмѧ съ вами е҅смь · и҅ не
4140910 позна ли мене филипе · видёвꙑ мене видё о꙯ца · како
4140920 тꙑ г꙯леши покажи намъ о꙯ца ·
4141000 не вёроуе҅ши ли ꙗко азъ въ о꙯ци и҅ о꙯ць вь мн҅ё е҅стъ ·
4141001 рече г꙯ь своимъ оу[чен]икомъ ·
4141010 г꙯лꙑ ◌҅ѧ̈же азъ г꙯лѫ вамъ · о҅ себё не г꙯лѫ · о꙯ць же
4141011 г꙯лꙑ ◌҅ѧ̈же азъ г꙯лѫ вамъ о҅ себё не г꙯лѫ · нъ о꙯ць
4141020 прёбꙑва҅ѧ̈і вь мн҅ё · тъ творитъ дёла
4141021 живѧі и҅ сѧі вь мнё · тъ творитъ дёла ·
4141100 вёрѫ е҅млёте мн҅ё · ꙗко азъ въ о꙯ци и҅ о꙯ць въ мн҅ё ·
4141101 вёрѫ и҅мёте ми · ꙗко азъ въ о꙯ци и҅ о꙯ць въ мнё ·
4141110 аще ли же ни · за та дёла вёрѫ и҅мёте ми ·
4141111 аще ли же ни за и҅стаꙗ дёла вёрѫ е҅млете ми ·
4141200 амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ · вёрꙋ҅ѧ̈і вь мѧ · дёла ꙗже азъ
4141201 амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ · вёроу҅ѧ̈і вь мѧ дёла ꙗже азъ
4141210 творѫ и҅ тъ творитъ · и҅ больша створитъ сихъ · ꙗко
4141211 творѫ · и҅ вꙑ створитъ · и҅ больша сихъ створитъ · ꙗко
4141220 азъ къ о꙯цю и҅дѫ ·
4141221 азъ къ о꙯цю грѧд[ѫ] ·
4141300 и҅ е҅гоже колижъ до просите въ імѧ мое҅ · то створѫ
4141301 и҅ е҅гоже аще просите въ и҅мѧ мое · то створѫ
4141310 да прославить сѧ̈ о꙯ць о с꙯ноу ·
4141311 да прославитъ сѧ о꙯ць о с꙯нё ·
4141400 и҅ аще что просите въ и҅мѧ мое҅ то створѫ ·
4141401 и҅ аще чесо просите о҅ и҅мениі мое҅мь · азъ створѫ ·
4141500 аще любите мѧ · заповёди мо҅ѧ̈ съблюдёте ·
4141501 аще кто любитъ мѧ · и҅ заповёди моѧ̈ съблюдетъ ·
4141600 и҅ азъ ꙋмолѫ о꙯ца мое҅го · и҅ и҅ного параклита дастъ
4141601 и҅ азъ оумолѫ о꙯ца · и҅ и҅ного оувётьника дастъ
4141610 вамъ · да бѫдетъ съ вами вь вёкꙑ
4141611 вамъ · да съ вами е҅стъ вь вёкъ ·
4141700 д꙯хъ и҅стиньнꙑ · е҅гоже миръ не можетъ при҅ѧ̈ти ·
4141701 д꙯хъ и҅стиньнъ · и҅ е҅го же вьсь миръ · не можетъ при҅ѧ̈ти ·
4141710 ꙗко не видитъ е҅го · ни знае҅тъ е҅го вꙑ же знае҅те
4141711 ꙗко не відѧ[тъ] [сего] [и҅] не разоумёѭтъ е҅го · вꙑ же разоумёе҅те
4141720 и҅ · ꙗко въ васъ прёбꙑвае҅тъ · и҅ въ васъ бѫдетъ ·
4141721 і · ꙗко съ вами прёбꙑваетъ · и҅ оу васъ е҅стъ ·
4141800 не о҅ставлѫ васъ сиръ · придѫ къ вамъ ·
4141801 не о҅ставлѫ васъ сиръ · придѫ къ вамъ ·
4141900 е҅ще мало и҅ миръ не видитъ мене · вꙑ же видите мѧ ·
4141901 е҅ще мало и҅ всь миръ мене юже не видитъ · вꙑ же видите
4141910 ꙗко азъ живѫ и҅ вꙑ живи бѫдете ·
4141911 ꙗко азъ живѫ · и҅ вꙑ живи бѫдете ·
4142000 въ тъ дн҅ь разоумёе҅те вꙑ · ꙗко азъ въ о꙯ци мое҅мь ·
4142001 въ тъ дн҅ь разоумёе҅те вꙑ · ꙗко азъ въ о꙯ци и҅ о꙯ць
4142010 и҅ вꙑ въ мн҅ё и҅ азъ въ васъ ·
4142011 въ мн҅ё · и҅ азъ въ васъ ·
4142100 и҅мё҅ѧ̈і заповёди мо҅ѧ̈ и҅ съблюда҅ѧ̈і тъ е҅стъ любѧі мѧ ·
4142101 и҅мё҅ѧ̈і заповёди мо҅ѧ̈ и҅ хранѧ ◌҅ѧ̈ · тъ е҅стъ любѧі мѧ ·
4142110 а любѧі мѧ вьзлюбенъ е҅стъ о꙯цемъ моімь ·
4142111 и҅ любѧі же мѧ · вьзлюбенъ бѫдетъ о꙯цьмь моімь ·
4142120 и҅ азъ вьзлюблѫ і и҅ ꙗвлѫ сѧ е҅моу самъ ·
4142121 и҅ азъ вьзлюблѫ е҅го · и҅ ꙗвлѫ сѧ е҅моу самъ :
4142200 г꙯ла е҅моу и҅юда не и҅скарио҅тьскꙑ · г꙯и · и҅ чъто
4142210 бꙑстъ ꙗко намъ хощеши ꙗвити сѧ · а не мирови ·
4142300 отъвёща і꙯с и҅ рече е҅моу аще кто любитъ мѯ · слово
4142310 мое҅ съблюдетъ · и҅ о꙯ць мол възлюбитъ і и҅ къ немоу
4142320 и҅девё · и о҅битёлъ оу него створивё ·
4142400 не любѧі мене словесъ мои҅хъ не съблюдетъ и҅
4142410 слово е҅же слꙑшасте · нёстъ мое҅ нъ посълавъшаго мѧ о꙯ца ·
4142500 се г꙯лахъ вамъ съ вами сꙑ
4142600 пакꙑ тъжде д꙯хъ с꙯тꙑ е҅гоже посълетъ о꙯ць въ и҅мѧ
4142610 мое҅ · тъ вꙑ наоучитъ всемоу · и҅ въспомёнетъ вамъ
4142600 все е҅же рёхъ вамъ ·
4142700 миръ о҅ставлёѭ вамъ · миръ моі даѭ вамъ · не ꙗко
4142701 Рече г꙯ь своімъ оученикомъ · да не съмѫщаетъ сѧ
4142710 же миръ дае҅тъ азъ даѭ вамъ · да не съмѫщае҅тъ сѧ ·
4142720 с꙯рдце ваше ни оустрашае҅тъ ·
4142721 с꙯рдце ваше ни оустрашае҅тъ ·
4142800 слꙑшасте ꙗко азъ рёхъ вамъ · и҅дѫ и҅ придѫ къ вамъ ·
4142801 слꙑшасте ꙗко азъ рёхъ вамъ · и҅дѫ и҅ придѫ къ вамъ ·
4142810 аще бꙑсте любили мѧ · въздрадовали сѧ бꙑсте оубо ·
4142811 аще бꙑсте любили мѧ въздрадовали сѧ бꙑсте оу[бо] ·
4142820 ꙗко и҅дѫ къ о꙯цю ꙗко о꙯ць болиі е҅стъ мене ·
4142821 [ꙗко] и҅дѫ къ о꙯цю · ꙗко о꙯ць болꙑ мене [е҅с]тъ ·
4142900 нꙑнꙗ рёхъ вамъ прёжде даже не бѫдетъ ·
4142901 и҅ нꙑнꙗ рёхъ вамъ прёжде даже не бѫдетъ ·
4142910 вёрѫ и҅мёте ꙗко азъ рёхъ вамъ ·
4142911 да е҅гда бѫдетъ вёрѫ ми и҅мете ·
4143000 юже мн҅ого г꙯лѫ съ вами · и҅детъ бо сего мира
4143001 ꙗко рёхъ вамъ юже не мн҅ого г꙯лѫ съ вами · грѧдетъ бо сего мира
4143010 кънѧзь · и҅ вь мнё не и҅матъ ничесоже ·
4143011 кънѧзъ · и҅ вь мнё не и҅матъ ничесоже ·
4143100 нъ да разоумёе҅тъ миръ ꙗко люблѫ о꙯ца · и҅ ꙗкоже
4143101 нъ да разоумёе҅тъ миръ ꙗко люблѫ о꙯ца · и҅ ꙗко же
4143110 заповёда мн҅ё о꙯ць тако творѫ · въстанёте и҅дёмъ о҅тъ сѫдё ꙋбо ·
4143111 заповёда мн҅ё о꙯ць тако творѫ · въстанёте и҅дёте от[ъ]сѫдё ·
4150100 азъ е҅смь лоза и҅стиньнаꙗ · и҅ о꙯ць моі дёлатель е҅стъ ·
4150101 Азъ е҅смь лоза и҅стиньнаꙗ · и҅ о꙯ць дёлатель е҅стъ ·
4150200 всакѫ розгѫ о҅ мнё не творѧщѫѭ плода · и҅зъметъ сѧ ·
4150201 всакѫ розгѫ не творѧщѫѭ о҅ мнё плода и҅зъметъ ѭ ·
4150210 и҅ всакѫ творѧщѫѭ плодъ о҅трёбитъ ѭ · да
4150211 и҅ всакѫ творѧщѫѭ плодъ · о҅трёбитъ ѭ да
4150220 плодъ болꙑ створитъ ·
4150221 плодъ боль и створитъ ·
4150300 оуже вꙑ чисти е҅сте за слово е҅же рёхъ ·
4150301 юже вꙑ чисти е҅сте · за слово е҅же г꙯лахъ вамъ ·
4150400 бѫдёте въ мн҅ё и҅ азъ въ васъ · ꙗко же бо розга не
4150401 бѫдете вь мн҅ё и҅ азъ въ васъ · ꙗкоже и҅ розга не
4150410 можетъ плода творити о҅ себё · аще не бѫ[дет]ъ на
4150411 можетъ плода створити о҅ себё · аще не бѫдетъ на
4150420 лозё · тако ни вꙑ · аще въ мнё не прёбѫдете ·
4150421 лозё · тако и҅ вꙑ аще въ мн҅ё не бѫдете ·
4150500 Азъ е҅смь лоза а вꙑ рождие҅ · и҅же бѫдетъ вь мнё
4150501 Азъ е҅смь лоза а вꙑ рождие҅ · и҅же бѫдетъ вь мн҅ё
4150510 и҅ азъ вь немь · створитъ плодъ многъ · ꙗко без
4150511 и҅ азъ вь немь · творите плодъ мьногъ · ꙗко без
4150520 мене не можете створити ничешо же ·
4150521 мене не можете творити ничесоже ·
4150600 аще кто вь мн҅ё не прёбѫдетъ · и҅зврьжетъ сѧ вънъ ·
4150601 аще кто вь мн҅ё не прёбѫдетъ · и҅зврьжетъ сѧ вънъ ·
4150610 ꙗко же розга и҅съшетъ · и҅ съберѫтъ ѭ и҅ въ о҅гнь
4150611 и҅ ꙗко розга и҅съшетъ · и҅ събираѭтъ ѭ и҅ въ о҅гнь
4150620 вълагаѭтъ и҅ съгарае҅тъ ·
4150621 вълагаѭтъ и҅ съгоритъ ·
4150700 аще кто прёбѫдетъ вь мнё · г꙯ли моі въ васъ прёбѫдѫтъ ·
4150701 аще ли прёбѫдетъ въ мн҅ё · и҅ г꙯лъ моі въ васъ прёбѫдетъ ·
4150710 е҅моуже колиждо хощете просите и҅ бѫдетъ вамъ :
4150711 е҅моуже колиждо хощете просите и бѫдетъ вамъ ·
4150800 ѡ семь бо прослави сѧ о꙯ць моі · да плодъ многъ
4150810 створите · и҅ бѫдете ми оученици
4150900 Ꙗкоже вьзлюби мѯ о꙯ць и҅ азъ възлюбихъ вꙑ ·
4150910 бѫдёте вь любьви мое҅і ·
4151000 ꙗко же и҅ азъ · заповёдь о꙯ца мое҅го съблюдохъ ·
4151010 и҅ прёбꙑваѭ вь него любьви ·
4151100 се г꙯лахъ вамъ · да радость моꙗ въ васъ бѫдетъ ·
4151110 и҅ радость моꙗ и҅спльнитъ сѧ ·
4151200 се же е҅стъ заповёдь моꙗ да любите дроугъ дрꙋга
4151210 ꙗкоже вьзлюбихъ вꙑ ·
4151300 больше се҅ѧ̈ любьве никто же не и҅матъ · да кто
4151310 д꙯шѫ своѭ положитъ за дрꙋгꙑ сво҅ѧ̈ ·
4151400 вꙑ дрꙋзи моі е҅сте · аще творите е҅лико а҅зъ
4151410 заповёдахъ вамъ ·
4151500 юже не г꙯лѫ васъ рабъ · рабъ бо не вёстъ что
4151510 творитъ г꙯ь е҅го · вꙑ же рёхъ дроугꙑ · ꙗко вса
4151520 ꙗже слꙑшахъ о҅тъ о꙯ца мое҅го · съказахъ вамъ ·
4151600 не вꙑ мене и҅збърасте · нъ азъ вꙑ и҅збрахъ ·
4151610 и҅ положихъ вꙑ да вꙑ и҅дете и҅ плодъ принесете ·
4151620 и҅ плодъ вашъ прёбѫдетъ · да е҅гоже колиждо просите
4151630 о҅тъ о꙯ца въ имѧ мое҅ дастъ сѧ вамъ ·
4151700 се заповёдаѭ вамъ да любите дрꙋгъ дрꙋга ·
4151800 аще миръ васъ ненавидитъ · вёдите ꙗко мене прёжде
4151810 васъ вьзненавидѯтъ ·
4151900 аще о҅тъ мира бꙑсте бꙑли · миръ ꙋбо сво҅ѧ̈ бꙑ любилъ ·
4151910 ꙗко же о҅тъ мира нёсте · нъ азъ и҅збрахъ вꙑ о҅тъ
4151920 мира · сего ради ненавидитъ ва миръ ·
4152000 помьните слово е҅же азъ рёхъ вамъ · нёстъ рабъ болиі
4152010 г꙯а свое҅го · аще мене и҅згнашѧ · и҅ васъ и҅жденѫтъ ·
4152020 аще слово мое҅ съблюдошѯ и҅ ваше съблюдѫтъ ·
4152100 нъ си вса створѯтъ вамъ · за и҅мѧ мое҅ · ꙗко не
4152110 вёдѧтъ посълавъшаго мѧ ·
4152200 аще не бъхъ пришълъ · и҅ г꙯лъ и҅мъ грёха не бꙑшѧ
4152210 и҅мёли · нꙑнꙗ же и҅ винꙑ не и҅мѫтъ о҅ грёсё свое҅мь ·
4152300 ненавидѧі же мене · и҅ о꙯ца мое҅го ненавидитъ ·
4152400 аще дёлъ не бꙑхъ створилъ вь нихъ · и҅хъже и҅нъ
4152410 никто же не створи · грёха не бꙑшѯ и҅мёли · нꙑнꙗ
4152420 же видёшѧ и҅ вьзненавидёшѧ мене и҅ о꙯ца мое҅го ·
4152500 нъ да събѫдетъ сѯ слово псаное҅ въ законё и҅хъ ·
4152510 ꙗко вьзненавидёшѧ мѧ спꙑти ·
4152600 е҅гда же придетъ параклитъ · е҅гоже азъ посълѫ вамъ ·
4152610 о҅тъ о꙯ца д꙯хъ и҅стовꙑ · и҅же о҅тъ о꙯ца
4152620 и҅сходитъ · тъ повёдае҅тъ о҅ мн҅ё ·
4152700 и҅ вꙑ же повёдаіте · ꙗко и҅скони съ мъноѭ е҅сте
4160100 се г꙯лахъ вамъ да не съблазните сѧ ·
4160200 нъ Придетъ година · да всакъ и҅же оубие҅тъ вꙑ ·
4160201 Рече г꙯ь своімъ ꙋченикомъ · приде врёмѧ · да всакъ оубивꙑ васъ
4160210 мьнитъ сѧ слоужъбѫ приносити б꙯оу ·
4160211 мьнитъсѧ слоужъбѫ приносити б꙯оу ·
4160300 и҅ си створѧтъ вамъ · ꙗко не поснашѧ о꙯ца · ни мене
4160400 нъ се г꙯лахъ вамъ · да е҅гда придетъ година ·
4160410 помьните се ꙗко азъ рёхъ вамъ · и҅хъже испрьва
4160420 не рёхъ · ꙗко съ вами бёхъ ·
4160500 нꙑнꙗ же и҅дѫ къ посълавъшюмоу мѧ · и҅ никтоже
4160510 о҅тъ васъ въпрашае҅тъ мене камо и҅деши ·
4160600 нъ ꙗко се г꙯лахъ вамъ · скрьби и҅спльнь с꙯рдце
4160610 ваше ·
4160700 нъ азъ и҅стинѫ вамъ г꙯лѫ · оу не е҅стъ вамъ да
4160710 азъ и҅дѫ · аще бо не и҅дѫ азъ параклитъ не
4160720 придетъ къ вамъ ·
4160800 и пришъдъ о҅нъ о҅бличитъ миръ о҅ грёсё и҅ о҅
4160800 правъдё и҅ о҅ сѫдё ·
4160900 о҅ грёсё ꙋбо ꙗко не вёроуѭтъ вь мѧ ·
4161000 о҅ правьдё же ꙗко къ о꙯цю и҅дѫ · и҅ к томоу не
4161010 видите мене ·
4161100 о҅ сѫдё же ꙗко кънѧзь мира сего о҅сѫжденъ бꙑстъ ·
4161200 е҅ще много и҅мамъ г꙯лати къ вамъ · нъ не можете
4161210 носити нꙑнꙗ ·
4161300 е҅гдаже придетъ о҅нъ д꙯хъ и҅стиньнꙑ · и҅ наставитъ
4161310 вꙑ на всакѫ истинѫ ·
4161300 Не о҅ себё бо г꙯лати и҅матъ · нъ е҅лико аще
4161310 ꙋслꙑшитъ г꙯лати и҅матъ ·
4161400 о҅нъ мѧ прославитъ ꙗко о҅тъ мое҅го приімъ · и҅
4161410 повёстъ вамъ ·
4161500 Вса е҅лико и҅матъ о꙯ць моꙗ сѫтъ · сего ради
4161501 рече г꙯ь своімъ ꙋченикомъ · вса е҅лико им[а]тъ о꙯ць моꙗ сѫтъ ·
4161510 рёхъ ꙗко о҅тъ мое҅го приіметъ · и҅ повёстъ вамъ
4161511 въ и҅мѧ мое҅ дастъ вамъ ·
4161600 въ малё и҅ к томꙋ не видите мене и҅ пакꙑ въ малё
4161610 и҅ оузьрите мѧ · ꙗко и҅дѫ къ о꙯цю ·
4161700 рёшѧ же оученици е҅го вь себё что се е҅стъ · е҅же
4161710 г꙯летъ намъ · въ малё и҅ не видите мене · и҅ пакꙑ
4161720 въ малё и҅ оузьрите мѧ · и҅ ꙗко и҅дѫ къ о꙯цю ·
4161800 г꙯лахѫ же что се е҅стъ е҅ же г꙯летъ · вь малё не
4161810 вёмъ что г꙯летъ ·
4161900 разꙋмё же і꙯с ꙗко хотёхѫ і въпрашати · и҅ рече и҅мъ ·
4161910 о҅ семь ли съвъпрашае҅те сѧ междю собоѭ · ꙗко рёхъ
4161920 въ малё и҅ не оузьрите мене · и҅ пакꙑ въ малё и҅ ꙋзьрите мѧ ·
4162000 амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ · ꙗко въсплаче вꙑ сѧ · и҅
4162010 въздрꙑдае҅те · а миръ въздрадꙋе҅тъ сѧ · вꙑ же печальни
4162020 бѫдете · нъ печаль ваша на радость бѫдетъ ·
4162100 жена е҅гда раждаетъ печаль и҅матъ · ꙗко придетъ година
4162110 е҅◌҅ѧ̈ · и҅ е҅гда родитъ о҅трочѧ · к томꙋ не помьнитъ
4162120 печали за радость · ꙗко родитъ ч꙯лка въ миръ ·
4162200 и҅ вꙑ же нꙑнꙗ печальни бѫдете · пакꙑ оузьрѫ вꙑ и҅
4162210 въздрадꙋе҅тъ сѧ с꙯рдце ваше · и҅ радости ваше҅ѧ̈ никтоже
4162220 не вьзьметъ о҅тъ васъ ·
4162300 и҅ въ тъ дн҅ь мене не помолите ни о҅ чемь же ·
4162301 Рече г꙯ь своімъ оученикомъ ·
4162310 Амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ · аще чесо просите оу о꙯ца
4162311 амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ вамъ · ꙗко е҅лико просите о҅тъ о꙯ца ·
4162320 въ и҅мѧ мое҅ дастъ вамъ ·
4162321 о҅ и҅мени мое҅мь · дастъ сѧ вамъ ·
4162400 до селё не просисте ничесоже въ и҅мѧ мое҅ · просите и҅
4162401 доселё не просисте ничесоже о҅ и҅мени мое҅мь · просите
4162410 приімете · да радость испльнена бѫдетъ ·
4162411 и҅ дастъ сѧ вамъ · да радость ваша и҅спльне на бѫдетъ ·
4162500 се въ притъчахъ г꙯лахъ вамъ · нъ придетъ година е҅гда
4162501 се вь притъчахъ г꙯лахъ вамъ · нъ придетъ година · е҅гда
4162510 к томꙋ въ притъчахъ не г꙯лѫ вамъ · нъ не о҅бинꙋ҅ѧ̈
4162511 оуже въ притъчахъ не г꙯лѫ вамъ · нъ съдръзновение҅мь ·
4162520 сѧ ѡ҅ о꙯ци повёдё вамъ ·
4162521 о҅ о꙯ци съкажѫ вамъ ·
4162600 въ тъ дн҅ь въ и҅мѧ мое҅ въспросите · и҅ не г꙯лѫ ꙗко
4162601 въ тъ дн҅ь въ и҅мѧ мое҅ · помолите сѧ и҅ не г꙯лѫ вамъ · ꙗко
4162610 азъ оумолѫ о꙯ца о҅ васъ
4162611 азъ оумолѫ о꙯ца ·
4162700 самъ бо о꙯ць любитъ вꙑ· ꙗко вꙑ мѧ вьзлюбисте · и҅
4162701 тъ бо любитъ васъ · ако же вꙑ мѧ вьзлюбисте · и҅
4162710 вёровасте ꙗко азъ о҅тъ б꙯а и҅зидъ
4162711 вёровасте · ꙗко о҅тъ б꙯а и҅зидъ ·
4162800 и҅ о҅тъ о꙯҅ца и҅ придъ вь миръ · пакꙑ о҅ставлѫ миръ
4162801 и҅ изидъ о҅тъ о꙯ца · и҅ придъ въ всь миръ ·
4162810 и҅ и҅дѫ къ о꙯цю ·
4162811 и҅ и҅дѫ къ о꙯цю ·
4162900 ꙇ г꙯лашѧ е҅моу ꙋценици е҅го · се нꙑнꙗ не о҅биноу҅ѧ̈сѧ г꙯леши ·
4162901 г꙯лашѧ е҅моу ꙋченици е҅го · се нꙑнꙗ съ дръзновение҅мъ г꙯леши ·
4162910 а притъчѧ никое҅◌҅ѧ̈же г꙯леши ·
4162911 а притъчѧ никое҅ѧ̈ же не г꙯леши ·
4163000 нꙑнꙗ вё[м]ъ ꙗко% все вёси · и҅ не трёбоуе҅ши · да кто
4163001 нꙑнꙗ вёмъ ꙗко вёси все · и҅ не трёбё и҅маши · да кто
4163010 тѧ въпрашае҅тъ о҅ семь · вёроуе҅мъ ꙗко о҅тъ б꙯а и҅шълъ е҅си ·
4163011 тѧ въпрашае҅тъ о҅ семь · вёроуе҅мъ ꙗко о҅тъ б꙯а и҅зиде ·
4163100 о҅тъвёща и҅мъ і꙯с · нꙑнꙗ ли вёроуе҅те
4163101 о҅тъвёща і꙯с · нꙑнꙗ ли вёроуе҅те ·
4163200 се и҅детъ година и҅ нꙑнꙗ приде · да разидетъ сѧ кождо
4163201 се грѧдетъ часъ · и҅ нꙑнꙗ приде · да разидетъ сѧ къждо
4163210 въ своꙗ · и҅ мѧ единого о҅ставите · и҅ нёсмь е҅динъ
4163211 въ своꙗ · а мене е҅диного о҅ставлёе҅те · и҅ нёсмь е҅динъ
4163220 jёко о꙯ць съ мноѭ е҅стъ ·
4163221 ꙗко о꙯ць съ мноѭ е҅стъ ·
4163300 се г꙯лахъ вамъ да вь мн҅ё миръ и҅мате · Вь мирё
4163301 се г꙯лахъ вамъ да о҅ мнё миръ и҅мате :
4163310 печальни бѫдете · нъ дрьзаіте · ꙗко азъ побёдихъ миръ ·
4170100 Въ оно · вьзърёвъ і꙯с · о҅чима своіма на н꙯бо · и҅ рече
4170101 се г꙯ла і꙯с и҅ вьзведе о҅чи своі на н꙯бо · и҅ рече
4170110 о꙯че приде часъ прослависи с꙯на · да і с꙯нъ
4170111 о꙯че приде година · прослави с꙯на свое҅го · да и҅ с꙯нъ
4170120 твоі прославитъ тѧ ·
4170121 твоі прославитъ тѧ ·
4170200 ꙗко же дастъ е҅моу власть всацёі плъти · да все е҅же
4170201 ꙗко же далъ емоу е҅си власть · всако҅ѧ̈ плъти · да всако
4170210 дастъ е҅моу · дастъ и҅мъ жизнь вёчънѫѭ ·
4170211 е҅же е҅моу е҅си далъ дастъ и҅мъ животъ вёчънꙑ ·
4170300 си же е҅стъ жизнь вёч[ънаꙗ] [·] да съвёдѧтъ тебе
4170301 се же е҅стъ животъ вёчънꙑ · да знаѭтъ тебе е҅диного
4170310 и҅стиньна б꙯а · и е҅гоже посъла ◌꙯і꙯сха% ·
4170311 и҅стиньнаго б꙯а · и҅ е҅гоже посъла ◌꙯и꙯сха ·
4170400 азъ тѧ прославихъ на земи · дёло съконьчахъ · е҅же
4170401 азъ прославихъ тѧ на земи · дёло съврьшихъ е҅же далъ
4170410 дастъ ми да створѫ ·
4170411 е҅си мн҅ё · да створѫ
4170500 и҅ нꙑнꙗ прослави мѧ о꙯че на н꙯бсе · славѫ ѭже имёхъ ·
4170501 нꙑнꙗ · прослави мѧ о꙯че оу тебе самого · славѫ ѭже и҅мёхъ ·
4170510 прёжде бꙑти всемоу мироу о҅ тебё ·
4170511 прёжде даже не бꙑстъ миръ ·
4170600 съказахъ и҅мѧ твое҅ ч꙯лкомъ · и҅хъже дастъ ми о҅тъ
4170601 твое҅ ꙗвихъ имѧ ч꙯лкомъ ◌҅ѧ̈же далъ е҅си мн҅ё · о҅тъ
4170610 всего мира · твои бёшѧ и҅ мн҅ё дастъ ◌҅ѧ̈ · и҅ слово твое҅ съхранишѧ ·
4170611 мира твоі бёшѧ и҅ мнё ◌҅ѧ̈ далъ е҅си · и҅ слово твое҅ съхранишѧ ·
4170700 нꙑнꙗ расоумёшѧ · ꙗко все е҅лико дастъ ми о҅тъ тебе е҅стъ ·
4170701 нꙑнꙗ разоумёшѧ · ꙗко все е҅лико далъ е҅си мн҅ё твоꙗ сѫтъ ·
4170800 ꙗко г꙯лꙑ ѧ̈же дастъ ми · дахъ и҅мъ · и҅ ти при҅ѧ̈шѧ · и҅
4170801 и҅ г꙯лꙑ ◌҅ѧ̈же мн҅ё далъ е҅си дахъ и҅мъ · и҅ ти при҅ѧ̈шѧ
4170810 разоумёшѧ въ и҅стинѫ · ꙗко о҅тъ тебе и҅зидъ · и҅ вёровашѧ ·
4170811 и҅ разꙋмёшѧ въ и҅стинѫ · ꙗко о҅тъ тебе и҅зидъ · и҅ вёровашѧ
4170820 ꙗко тꙑ мѧ посъла ·
4170821 ꙗко тꙑ мѧ посъла ·
4170900 азъ о҅ сихъ молѫ тѧ · а не о҅ всемь мирё молѫ · нъ о҅ сихъ
4170901 азъ о҅ сихъ молѫ тѧ · не о҅ всемь мирё молѫ · нъ о҅ тёхъ
4170910 ѧ̈же дастъ ми · ꙗко твоі сѫтъ ·
4170911 ◌҅ѧ̈же далъ е҅си мн҅ё · ꙗко твоі сѫтъ ·
4171000 и҅ моꙗ вса твоꙗ сѫтъ · и҅ твоꙗ моꙗ · и҅ прославлѫ сѧ о҅ нихъ ·
4171001 и҅ твоꙗ моꙗ и҅ прославихъ сѧ вь нихъ ·
4171100 и҅ оуже нёсмь въ всемь мирё · а си въ всемь мирё сѫтъ
4171101 и҅ к томоу нёсмь вь мирё · а си вь мирё сѫтъ ·
4171110 а҅ а҅зъ къ тебё грѧдѫ о꙯че · с꙯ти и҅ съблюди и҅хъ ·
4171111 и҅ азъ къ тебё придѫ о꙯че с꙯тꙑ · съблю ◌҅ѧ̈
4171120 о҅ и҅мени твое҅мь · е҅же дастъ ми да сѫтъ е҅дино ꙗко же и҅ мꙑ ·
4171121 въ и҅мѧ твое҅ · ◌҅ѧ̈же далъ е҅си мн҅ё да бѫдѫтъ е҅дино ꙗкоже и҅ мꙑ ·
4171200 е҅гда бёхъ съ ними въ всемь мирё · азъ съблюдохъ ◌҅ѧ̈ ·
4171201 е҅гда бёхъ вь мирё азъ съблюдохъ ◌҅ѧ̈ въ и҅мѧ твое҅ ·
4171210 и҅ никтоже о҅тъ нихъ не погꙑбе ·
4171211 ◌҅ѧ̈же далъ е҅си мнё · съхранихъ · и҅ никтоже о҅тъ нихъ ·
4171220 тъкмо с꙯нъ погꙑбёли · да съконьчаѭтъ сѧ кънигꙑ ·
4171221 не погꙑбетъчиѭ с꙯нъ · погꙑбёльнꙑ · да сѫбѫдѫтъ сѧ кънигꙑ ·
4171300 и҅ нꙑнꙗ къ тебё грѧдѫ · и҅ се г꙯лѫ всемоу мироу ·
4171301 нꙑнꙗ же къ тебё придѫ и҅ се г꙯лѫ вь мирё
4171310 да и҅мѫтъ радость моѭ · и҅спльненѫ вь нихъ :
4171311 да и҅мѫтъ радостъ · и҅спльненѫ в себё ·
4171400 азъ дахъ и҅мъ слово твое҅ · и҅ миръ вьзненавидё ◌҅ѧ̈ ·
4171410 ꙗко не сѫтъ о҅тъ мира · ꙗкоже и҅ азъ о҅тъ мира нёсмь ·
4171500 нъ молѫ да вьзъмеши ◌҅ѧ̈ о҅тъ мира · да съблюдеши ◌҅ѧ̈
4171510 о҅тъ неприꙗзни ·
4171600 о҅тъ мира не сѫтъ · ꙗко же и҅ азъ о҅тъ мира нёсмь ·
4171700 с꙯ти ◌҅ѧ̈ въ и҅стинѫ · слово твое҅ и҅стина е҅стъ ·
4171800 Ꙗкоже тꙑ мѧ о꙯че посъла вь миръ · и҅ азъ посълахъ ◌҅ѧ̈ вь миръ ·
4171801 ꙗко же тꙑ мѧ о꙯че посъла въ миръ ·
4171900 и҅ за нѧ азъ с꙯щѫ сѧ самъ · да бѫдѫтъ ти с꙯щени въ и҅стинѫ ·
4172000 не о҅ сихъ же молѫ сѧ тъчиѭ · нъ о҅ вёрꙋѭщихъ
4172010 словесемъ и҅хъ въ и҅мѧ тво҅ѧ̈ ·
4172100 да вси е҅дино бѫдѫтъ · ꙗкоже тꙑ о꙯че вь мнё и҅ азъ
4172110 вь тебё · да и҅ ти въ насъ е҅дино бѫдѫтъ · да миръ
4172120 вёрѫ и҅метъ · ꙗко тꙑ мѧ посъла ·
4172200 азъ славѫ ѭже далъ е҅си мнё · да бѫдѫтъ е҅дино
4172210 ꙗкоже и҅ мꙑ е҅дино ·
4172300 азъ вь нихъ и҅ ти вь мн҅ё · да бѫдѫтъ съврьшение҅
4172310 е҅дино · и҅ разꙋмёе҅тъ миръ ꙗко тꙑ мѧ посъла ·
4172320 и҅ вьзблюбилъ ◌҅ѧ̈ е҅си · ꙗко же и҅ мѧ вьзблюбилъ е҅си
4172400 о꙯че · ◌҅ѧ̈же далъ еси мн҅ё хощѫ да и҅деже е҅смь азъ ·
4172410 и҅ си бѫдѫтъ съ мноѭ · да видѧтъ славѫ моѭ · ѭже
4172420 далъ е҅си мн҅ё · ꙗко вьзблюлъ е҅си мѧ · прёжде
4172430 съложениꙗ мира
4172500 о꙯че · правьдьнꙑ миръ тебе не зна · азъ же тѧ познахъ ·
4172510 и҅ си познашѧ ꙗко тꙑ мѧ посъла ·
4172600 и҅ съказахъ и҅мъ и҅мѧ твое҅ · и҅ съкажѫ да любьве
4172601 вь нихъ бѫдетъ · и҅ азъ вь нихъ · и҅щи · въ велꙇцёі
4172610 е҅ѭ же мѧ е҅си вьзблюбилъ · вь нихъ бѫдетъ · и҅ азъ вь нихъ
4172611 егвали · вь чет꙯ велікꙑ ·
4180100 Се рече і꙯с и҅зиде съ оученикꙑ своіми ·
4180101 Въ онов꙯ · и҅зиде і꙯с · съ оученикꙑ своими ·
4180110 на о҅нъ полъ о҅тока кедрьска · і҅деже бё градъ ·
4180111 на о҅нъ полъ о҅тока кедрьска · и҅деже бё градъ ·
4180120 вь ньже вьниде самъ · и҅ оученици е҅го · %
4180121 вь ньже вьниде самъ · и҅ оученици е҅го ·
4180200 вёдёше же і и҅юда и҅же же прёдаꙗше мёсто ꙗко
4180210 многашъдꙑ · събираше сѧ і꙯с тꙋ съ оученикꙑ своіми :
4180300 и҅юда же приімъ спирѫ · и҅ о҅тъ архие҅реі и҅
4180310 фарисеі слоугꙑ приде · тамо съ свёщами и҅ съ о҅рѫжиі ·
4180400 і꙯с же вёдꙑ вса и҅дѫщаꙗ на нь · и҅ шъдъ рече імъ кого и҅щете ·
4180500 о҅тъвёщашѧ е҅моу і꙯са назарёнина
4180600 г꙯ла імъ і꙯с азъ е҅смь · стоꙗше же и҅юда и҅же і
4180610 прёдаꙗше съ ними · да ꙗко рече и҅мъ азъ е҅смь
4180620 и҅дошѧ вьспѧть · и҅ падѫ на земи ·
4180700 пакꙑ же ◌҅ѧ̈ въпроси і꙯с кого и҅щете · о҅ни же рёшѧ і꙯са · назарёнина ·
4180800 о҅тъвёща і꙯с рёхъ вам ꙗко азъ е҅смъ · аще ꙋбо мене
4180810 и҅щете · не дёи҅те и҅хъ и҅ти
4180900 да събѫдетъ сѧ слово · е҅же рече · ꙗко ◌҅ѧ̈же далъ еси
4180910 мнё не погоубихъ · никого же о҅тъ нихъ ·
4181000 симонъ же петръ и҅мꙑ ножъ и҅звёче · и҅ оудари
4181010 архие҅рео҅ва раба · оурёза е҅моу ꙋхо десное҅ бё же и҅мѧ
4181020 рабꙋ томоу мельхъ ·
4181100 рече же і꙯с петрови възврати ножъ своі въ ножъницѧ̈
4181110 чашѫ ѭже дастъ мнё о꙯ць · не и҅мамь ли пити е҅◌҅ѧ̈ ·
4181200 спира же тꙑсѧщьникъ · и҅ слоугꙑ и҅юдеи҅скꙑ ◌҅ѧ̈шѧ і꙯са и҅ съвѧзавъше и
4181300 ведошѧ і къ аньнё прьвёе҅ · бё бо тьсть каіꙗфё ·
4181310 и҅же бё архие҅реі томь лётё ·
4181400 бё же каіꙗфа давꙑ съвётъ и҅юдео҅мъ : ꙗко ꙋнёе҅
4181410 е҅диномоу ч꙯лкꙋ оумрёти за люди ·
4181500 по і꙯сё же идёше симонъ петръ · и҅ дроугꙑ оученикъ ·
4181510 оученикъ% же тъ бё знае҅мъ архие҅рео҅ви · и҅ вьниде
4181520 съ і꙯сомъ въ дворъ архие҅рео҅въ ·
4181600 петръ же стоꙗ прёдъ вратꙑ вь% нё% · и҅зиде же оученикъ
4181610 тъ · и҅ же бё знае҅мъ архие҅рео҅ви · и рече вратареви
4181620 въведи петра ·
4181700 г꙯ла же раба двьрьница петрови · е҅да и҅ тꙑ оученикъ
4181710 е҅си ч꙯лка сего · г꙯ла о҅нъ нёсмь ·
4181800 стоꙗхѫ же раби и҅ слоугꙑ о҅гнь творѧще ꙗко зима бё ·
4181810 и҅ грёꙗхѫ сѧ · бё же съ ними петръ сто҅ѧ̈ и҅ грё҅ѧ̈ сѧ ·
4181900 архие҅реі же въпросишѧ і꙯са о҅ ꙋченицёхъ е҅го и҅ о҅ оучениі е҅го ·
4182000 о҅тъвёща е҅моу і꙯с · азъ не о҅биноу҅ѧ̈ сѧ г꙯лахъ мироу ·
4182010 азъ вьсегда оучахъ насъньмищихъ · и҅ вь ц꙯ркви и҅деже
4182020 вь си и҅юдеі събирахѫ сѧ · и҅ таі не г꙯лахъ ничесоже ·
4182100 что мѧ въпрашае҅ши · въпроси слꙑшавъшихъ что г꙯лахъ
4182110 и҅мъ се% вси% видѧтъ · ꙗже рёхъ азъ ·
4182200 се рекъшю е҅моу е҅динъ о҅тъ прёсто҅ѧ̈щихъ слоугъ оудари
4182210 за ланитѫ · і꙯са · рекъ тако ли о҅тъвёщавае҅ши ·
4182320 архие҅рео҅ви ·
4182300 о҅тъвёща емꙋ і꙯с · аще зьлё · г꙯лахъ повёждь о҅ зълё
4182310 аще ли о҅ добрё что мѧ бие҅ши ·
4182400 посъла же і и҅о҅а҅ньнъ къ каиꙗфё архие҅рео҅ви ·
4182500 бё же симонъ петръ сто҅ѧ̈ · и҅ грёѧ̈% сѧ · рёшѧ же е҅моу
4182510 е҅да и҅ тꙑ о҅тъ оученикъ е҅го е҅си · о҅нъ же о҅тврьже
4182520 сѧ · и҅ рече нёсмь ·
4182600 г꙯ла е҅динъ о҅тъ рабъ архие҅рео҅въ · ѫ҅жика сꙑ
4182610 е҅моуже оурёза петръ оухо · не азъ ли тѧ видёхъ въ градё ·
4182700 пакꙑ же петръ отврьже сѧ · и҅ абие҅ коуръ вьспё ·
4182800 ведошѧ же і꙯са о҅тъ каиꙗфꙑ вь преторъ · бё же заоутра
4182801 ведошѧ і꙯са о҅тъ каіꙗфꙑ · въ преторъ бё же заоутра
4182810 и҅ ти не вьнидѫ въ преторъ · да не о҅скьврьнѧтъ сѧ ·
4182811 и҅ ти не вьнидѫ · вь преторъ да не о҅скврьнѧтъ сѧ ·
4182820 нъ да ꙗдѯтъ пасхѫ ·
4182821 нъ да ꙗдѧтъ пасхѫ ·
4182900 и҅зиде же пилатъ съ ними вънъ · и҅ рече кѫѭ рёчъ
4182910 приносите҅ на ч꙯лка сего ·
4183000 о҅тъвёщашѧ же и҅ рёшѧ е҅моу · аще не бꙑ бꙑлъ злодёі
4183010 не бꙑхомъ е҅го прёдали тебё ·
4183100 рече же пилатъ поімёте і вꙑ · и҅ по законоу вашемоу
4183110 сѫдите е҅моу · рёшѧ же е҅мꙋ и҅юдеі намъ не достоітъ
4183120 оубити никогоже ·
4183200 да слово і꙯сво събѫдетъ сѧ · е҅же рече клеплѧ кое҅ѭ
4183210 съ мрьтиѭ хотёше оумрёти ·
4183300 вьниде же пакꙑ пилатъ вь преторъ · и҅ г꙯ла къ і꙯соу
4183310 и҅ рече е҅мꙋ · тꙑ ли е҅си ц꙯ръ и҅юдеіскъ ·
4183400 о҅тъвёща е҅мꙋ і꙯с · о҅ себё ли се тꙑ г꙯леши ·
4183410 и҅ли и҅ни тебё о҅ мнё рёшѧ ·
4183500 о҅тъвёща е҅моу пилатъ · е҅да азъ жидовинъ е҅смь ·
4183510 подъ твоі · архие҅реі тѧ прёдашѧ мьнё · что е҅си створилъ ·
4183600 о҅тъвёща і꙯с · ц꙯рствие҅ мое҅ · нёстъ о҅тъ мира
4183610 сего · аще о҅тъ сего мира бꙑ бꙑло ц꙯рствие҅ мое҅ ·
4183620 слоугꙑ мо҅ѧ̈ ꙋбо подвиглꙑ сѧ бꙑшѧ · да не прёданъ
4183630 бꙑхъ и҅юдео҅мъ · нꙑнꙗ же ц꙯рствие҅ мое нёстъ о҅тъ сѫдꙋ ·
4183700 рече же е҅мꙋ҅ пилатъ ꙋбо ц꙯рь ли тꙑ е҅си ·
4183710 отъвё і꙯с тꙑ г꙯леши ꙗко ц꙯ръ е҅стъ · азъ на
4183720 се родихъ сѧ и҅ на се придъ въ миръ · да
4183730 повёдаѭ и҅стинѫ · всакъ же и҅же е҅стъ о҅тъ и҅стинꙑ ·
4183740 послоушае҅тъ гласа мое҅го ·
4183800 г꙯ла е҅моу пилатъ · что е҅стъ и҅стина · и҅ се рекъ
4183810 пакꙑ и҅зиде къ июдео҅мъ · и҅ г꙯ла и҅мъ азъ ни
4183820 е҅диноѧ̈жѧ винꙑ о҅брётаѭ вь немъ ·
4183900 е҅стъ же о҅бꙑчаі вамъ да е҅диного вамъ отъпоущѫ на
4183910 пасхѫ · хощете ли да о҅тъпоущѫ вамъ ц꙯ра и҅юдеіска ·
4184000 възъпишѧ же вси г꙯лѫще · не сего нъ варавѫ · бё же
4184010 вараава разбоіникъ ·
4190100 тогда же пилатъ по҅ѧ̈тъ і꙯са и҅ би і ·
4190200 воіни же съплетъше вёньць трьнёнъ · и҅ възложишѧ
4190210 на главѫ е҅моу · и҅ въ резѫ прёпрѫдьнѫ о҅блёкошѧ і ·
4190300 и҅ прихождахѫ къ немꙋ и г꙯лахѫ радоуі сѧ · ц꙯рю
4190310 и҅юдеіскъ · и҅ биꙗхѫ і по ланитама ·
4190400 и҅зиде же пакꙑ пилатъ вънъ · и҅ г꙯ла и҅мъ · се
4190410 и҅звождѫ вамъ да разꙋмёе҅те ꙗко вь немь винꙑ не о҅брётаѭ ·
4190500 и҅зиде же і꙯с вънъ но сѧ трьнёнъ вёньць · и҅
4190501% Въ о҅нов꙯ · съвётъ створишѧ архие҅реі и҅ старьци
4190510 прёпрѫдьнѫѭ ризѫ · и҅ г꙯ла и҅мъ се ч꙯лкъ ·
4190511% людьсциі на і꙯са · ꙗко да оубиѭтъ і · и҅ приведошѧ і къ пилатоу %
4190600 е҅гда же видёшѧ і архие҅реі и҅ слоугꙑ · възъпишѧ
4190610 г꙯лѫще · распьни распьни · г꙯ла и҅мъ пилатъ ·
4190611 г꙯лѫще · вьзьми вьзьми распьни · г꙯ла и҅мъ пилатъ ·
4190620 поімёте вꙑ и҅ распьнёте · азъ бо не обрётаѭ% вь немь% винꙑ ·
4190621 пои҅мёте вꙑ и҅ распьнёте · азъ же не о҅брётаѭ% вь немь винꙑ ·
4190700 о҅тъвёщашѧ е҅моу и҅юдеі · мꙑ законъ и҅мамъ и҅
4190710 по законоу нашемоу · длъжънъ е҅стъ оумрёти ꙗко
4190720 с꙯нъ б꙯жиі творитъ сѧ ·
4190800 е҅гда же слꙑша пилатъ · се слово ꙋбоꙗ сѧ
4190900 и҅ вьниде вь преторъ пакꙑ · и҅ г꙯ла і꙯сви
4190901 пилатъ же пакꙑ г꙯ла къ і꙯сви ·
4190910 о҅тъ кѫдоу е҅си тꙑ · і꙯с же о҅тъвёта не створи е҅моу ·
4190911 о҅тъкѫдоу е҅си тꙑ · і꙯с же о҅тъвёта е҅моу не створи ·
4191000 г꙯ла е҅мꙋ пилатъ · мнё ли не о҅тъвёщае҅ши ·
4191001 г꙯ла е҅моу пилатъ · мнё ли не о҅тъвёщае҅ши ·
4191010 не вёси ли ꙗко власть и҅мамь распѧти тѧ ·
4191011 не вёси ли ꙗко власть и҅мамъ распѧти тѧ · и҅ власть и҅мамь поустити тѧ ·
4191100 о҅тъвёща і꙯с неи҅маши о҅бласти на мнё
4191101 о҅тъвёща і꙯с не и҅маши о҅бласти на мн҅ё
4191110 никое҅◌҅ѧ̈же аще не бꙑ ти дано съ вꙑше · сего
4191111 никое҅◌҅ѧ̈же · аще не бꙑ ти дано съвꙑше ·
4191120 ради прёдавꙑ мѧ вѧщиі грёхъ и҅матъ ·
4191200 о҅тъ толё пилатъ и҅скаше поустити і · июдеі же вьпиꙗхѫ
4191210 г꙯лѫще аще сего пꙋстиши · нёси дрꙋгъ кесареви ·
4191300 пилатъ же слꙑшавъ та словеса · и҅зведъ вънъ і꙯са ·
4191301 пилатъ же слꙑшавъ та словеса · и҅зведъ вънъ і꙯са ·
4191310 и҅ сёде на сѫдищи · на мёстё нарицае҅мёмь
4191311 сёде на сѫдищи · на мёстё нарицае҅мёмь
4191320 лотостратѫ · е҅вреіски же голъгаѳа ·
4191321 литостраѳа · е҅вреіскꙑ же голъгаѳа ·
4191400 бё же вь пѧтъкъ о҅бёдъ годоу · бё же година ·
4191401 бё же параскевьгиꙗ пасцё · година же бё
4191410 · г꙯% · и҅ г꙯ла и҅юдео҅мъ се ц꙯ръ вашъ ·
4191411 ѕ꙯ · и҅ г꙯ла и҅юдео҅мъ · се ц꙯ръ вашъ ·
4191500 о҅ни же вьпиꙗхѫ вьзьми вьзьми распъни і ·
4191501 о҅ни же вьпиꙗхѫ · вьзьми распьни і ·
4191510 г꙯ла и҅мъ пилатъ ц꙯ра ли вашего распьнѫ ·
4191511 г꙯ла и҅мъ пилатъ · ц꙯ра ли вашего распьнѫ ·
4191520 о҅тъвёщашѧ архие҅реі · не и҅мамъ ц꙯ра · тъчиѭ кесара ·
4191521 о҅тъвёщашѧ е҅моу архие҅реі · не и҅мамъ ц꙯ра тъкмо кесара ·
4191600 тогда же прёдастъ і и҅мъ да и҅ распьнѫтъ :
4191601 тогда же прёдастъ і и҅мъ · да і распьнѫтъ ·
4191700 о҅ни же поімъше і ведошѧ вь преторъ ·
4191710 и҅ самъ си носѧ к꙯рсть · изиде въ нарицае҅мое҅
4191720 крание҅во мёсто · е҅же г꙯летъ сѧ е҅вреіскꙑ голъгаѳа ·
4191800 и҅деже і распѧшѧ · и҅ съ нимь и҅на в꙯ · сѫдоу и҅
4191810 о҅нѫдоу · по срёдё же і꙯са ·
4191900 на к꙯рстё · бё же напсано і꙯с назарёнинъ · ц꙯ръ и҅юдеіскъ ·
4192000 сего титла мнози чътошѧ о҅тъ и҅юдеі · ꙗко близъ
4192010 бё мёсто града · и҅деже распѧшѧ і꙯са · и҅ бё
4192020 напсано · е҅вреіскꙑ · и҅ грьчъскꙑ · и҅ роумъскꙑ ·
4192500 стоꙗхѫ же при к꙯рстё і꙯свё · м꙯ти его · и҅ сестра
4192501 стоꙗх при к꙯рстё і꙯свё · мати е҅го и҅ сестра
4192510 м꙯тере е҅го · мариꙗ клео҅фова · и҅ мариꙗ магдалꙑни ·
4192511 м꙯тере е҅го мариꙗ · клео҅фова · и҅ мариꙗ магдалꙑни ·
4192600 і꙯с же видёвъ м꙯тере · и҅ оучени[ка] сто҅ѧ̈ща е҅гоже
4192601 і꙯с же видёвъ м꙯тере и҅ ꙋченика сто҅ѧ̈ща е҅гоже
4192610 люблёше · г꙯ла м꙯тери жено се с꙯нъ твоі ·
4192611 люблёше · г꙯ла м꙯три се с꙯нъ твоі ·
4192700 потомь же г꙯ла оученикоу · се м꙯ти твоꙗ · и҅ о҅тъ
4192701 потомъ же г꙯ла оученикоу се м꙯ти твоꙗ · и҅ о҅тъ
4192710 того часа поѧ̈тъ ѭ · оученикъ въ своꙗ си ·
4192711 того часа по҅ѧ̈тъ ѭ оученикъ въ своꙗ си ·
4192800 по семь вёдꙑ і꙯с ꙗко вса юже съврьшишѧ сѧ о҅ немь ·
4192810 да събѫдѫтъ сѧ кънигꙑ ·
4193000 и҅ прёклонь главѫ прёдастъ д꙯хъ ·
4193100 и҅юдеꙇ же понеже пѧтъкъ бё · да не о҅станѫтъ на
4193110 к꙯рстё тёлеса въ сѫботѫ · бё бо великъ дн҅ь въ
4193120 тѫ сѫботѫ · молишѧ же пилата · да прёбиѭтъ голёни
4193130 іхъ · и҅ възъмѫтъ ◌҅ѧ̈ ·
4193200 придѫже воіни · и҅ прьвоумоу же прёбишѧ голёни · и҅
4193210 дрꙋгомоу распѧтоумꙋ съ нимь ·
4193300 на і꙯са же пришъдъше ꙗко видёшѧ і юже ꙋмрьша ·
4193310 не прёбишѧ е҅моу голёнию ·
4193400 нъ е҅динъ о҅тъ воінъ копие҅мь е҅моу ребра прободе ·
4193410 и҅ и҅зиде абие҅ крьвь и҅ вода ·
4193500 и҅ видё вꙑ повёда · и҅ и҅стиньно е҅стъ повёдание҅ ѥго :
4210410 знашѧ же оученици ꙗко і꙯с е҅стъ ·
4210500 г꙯ла же имъ і꙯с · чѧда · и҅мате ли что сънё дьно ·
4210510 о҅тъвёщашѧ е҅моу ꙋченици · ни ·
4210600 о҅нъ же рече и҅мъ · въврьзёте о҅ деснѫѭ странѫ
4210610 мрёжѧ и҅ о҅брѧщете · въврьгошѧ же · и҅ ктомоу не
4210620 можꙙхо привлёщи о҅тъ множъства рꙑбъ ·
4210700 г꙯ла же оученикъ · е҅гожѧ люблёше і꙯с петрови ·
4210710 г꙯ь е҅стъ · симонъ же петръ · слꙑшавъ ꙗко гь
4210720 е҅стъ · е҅пеньдитомь · прёпоꙗса сѧ · бё бо нагъ ·
4210730 и҅ въврьже сѧ [в]ъ море ·
4210800 а дрꙋзиі оученици корабицемь придошѧ · не бёшѧ бо
4210810 далече о҅тъ земь҅ѧ̈ · нъ ꙗко с꙯ лакътъ влёкѫще мрёжѫ рꙑбъ ·
4210900 ꙗко же и҅звёкошѧ на землѫ · видёшѧ о҅гнь лежѧщъ
4210910 и҅ рꙑбѫ на немь лежѧщѫ · и҅ хлёбъ ·
4211000 и҅ г꙯ла и҅мъ і꙯с · принесёте отъ рꙑбъ ѧ̈же ◌҅ѧ̈сте нꙑнꙗ ·
4211100 вьлёзе же симонъ петръ · и҅ и҅звлёче мрёжѫ на
4211110 землѫ · плънѫ велиіхъ рꙑбъ р꙯ · н꙯ · г꙯ · и҅
4211120 толикоу же бꙑвъшю не протрьже сѧ мрёжа ·
4211200 г꙯ла имъ і꙯с · придёте о҅бёдоуіте · и҅ никтоже
4211210 не съмёше о҅тъ оученикъ и҅стѧзати е҅го · тꙑ кто
4211220 е҅си · вёдѫще ако г꙯ь е҅стъ ·
4211300 приде же і꙯с · и҅ при҅ѧ̈етъ хлёбъ · и҅ дастъ и҅мъ
4211310 и҅ рꙑбѫ такожде ·
4211400 се оуже третиіци і꙯с · ꙗви сѧ оученикомъ своімь ·
4211401 Въ о҅нов꙯ ꙗви сѧ і꙯с оученикомъ своімъ ·
4211410 въставъ о҅тъ мрьтвꙑхъ %
4211411 въставъ о҅тъ мрьтвꙑхъ ·
4211500 и҅ г꙯ла симоноу петроу · симоне и҅о҅нинъ любиши
4211510 ли мѧ · паче сихъ · г꙯ла е҅мꙋ е҅і г꙯и · тꙑ вёси
4211520 ꙗко люблѫ тѧ · г꙯ла е҅моу паси о҅вьцѧ мо҅ѧ̈ ·
4211600 г꙯ла е҅моу пакꙑ въторицеѭ · симоне и҅о҅нинъ
4211610 любиши ли мѧ · г꙯ла е҅моу е҅і г꙯и тꙑ вёси ꙗко
4211620 люблѫ тѧ · г꙯ла е҅моу паси о҅вьцѧ мо҅ѧ̈ ·
4211700 г꙯ла е҅моу третие҅е҅ симоне и҅о҅нинъ любиши ли
4211710 мѧ · о҅скрьбё же петръ · ꙗко рече е҅моу трети
4211720 е҅е҅ · любиши ли мѧ · г꙯ла е҅моу г꙯и · все тꙑ
4211730 вёси · тꙑ вёси ꙗко люблѫ тѧ · г꙯ла е҅моу паси о҅вьцѧ моѧ̈ ·
4211800 амин꙯ амин꙯ г꙯лѫ тебё · е҅гда юнъ бё · поꙗсаше
4211810 сѧ · и҅ хождаше · ꙗмо же хотёше · е҅гда же
4211820 състарёе҅ши сѧ · вьздеждеши рѫцё гвои҅ · и҅ и҅нъ
4211830 тѧ поꙗшетъ · и҅ ведетъ ꙗмо же не хощеши ·
4211900 се же рече клеплѧ · кое҅ѭ съмрьтиѭ прославитъ
4211910 б꙯а · и҅ се рекъ · г꙯ла е҅моу · и҅ди по мнё ·
4212000 о҅бращъ же сѧ петръ · видё оученика е҅гоже люблёше
4212010 і꙯с и҅дѫща вь слёдъ · и҅же възлеже на вечери на
4212020 прьси е҅го · и҅ рече · г꙯и кто е҅стъ прёда҅ѧ̈і тѧ ·
4212100 сего видёвъ петръ · г꙯ла і꙯сви · г꙯и а съ что ·
4212200 г꙯ла емоу і꙯с аще хощѫ да тъ прёбꙑвае҅тъ · доньдеже
4212210 придѫ · что е҅стъ тебё · тꙑ по мн҅ё и҅ди ·
4212300 и҅зиде же слово се въ братиѭ · ꙗко ꙋченикъ
4212310 тъ не оумретъ · не же рече е҅моу і꙯с ꙗко не оумретъ ·
4212320 нъ аще хощѫ да тъ прёбꙑваетъ · доньдеже придѫ чъто е҅стъ тебё ·
4212400 се е҅стъ оученикъ повёда҅ѧ̈і о҅ сихъ · и҅же и҅ написа си ·
4212401 се е҅стъ оученикъ повёда҅ѧ̈і о сихъ · и҅же и҅ напса си ·
4212410 и҅ вёмъ ꙗко и҅стиньно е҅стъ повёдание҅ е҅го ·
4212411 и҅ вёмъ ꙗко и҅стиньно е҅стъ повёдание҅ е҅го ·
4212500 сѫтъ же и҅ и҅на многа · ꙗже створи і꙯с · ꙗже аще
4212501 сѫтъ же и҅ и҅на многа ꙗже створи і꙯с · ꙗже аще
4212510 и҅ по е҅диномоу писана бꙑшѧ · ни самомоу мьнѫ мироу
4212511 по е҅диномоу псана бꙑваѭтъ · ни самомоу мьнѫ всемꙋ мирꙋ
4212520 вьмёстити · пишемꙑхъ сихъ кънигъ аминъ :
4212521 вьмёстити · пишемꙑхъ кънигахъ амин꙯ :