Codex Marianus

1052310 -то на тѧ
1052400 остави тꙋ даръ твои прѣдъ олътаремъ · ꙇ шедъ прѣжде съмири сѧ ·
1052410 съ братромъ своимъ · и тогда пришедъ принеси даръ твои ⁘
1052500 Бѫди ꙋвѣщаѩ сѧ съ сѫпьремь своимь скоро · доньдеже еси на пѫти
1052510 съ нимь · да не прѣдастъ тебе сѫдии · ꙇ сѫдии тѧ прѣдастъ слꙋѕѣ ·
1052520 ꙇ въ темьницѫ въвръжетъ тѧ ·
1052600 аминь г꙯лѭ тебѣ не изидеши отъ тѫдѣ · доньдеже въздаси
1052610 послѣдьнии кодрантъ ⁘
1052700 Слꙑшасте ѣко речено бꙑс꙯ древънимъ · не прѣлюбꙑ сътвориши ·
1052800 азъ же г꙯лѭ вамъ · ѣко вьсѣкъ иже вьзьритъ на женѫ съ похотиѭ ·
1052810 юже любꙑ сътвори съ неѭ въ с꙯рдци своемь ·
1052900 аще же око твое десное съблажнаатъ тѧ · ꙇзьми е и връзи отъ тебе ·
1052910 ꙋнѣе бо ти естъ да погꙑблетъ единъ ꙋдъ твоихъ ·
1052920 а не вьсе тѣло твое въвръжено бѫдетъ въ ꙉеонѫ ·
1053000 ꙇ аште десна твоѣ рѫка съблажнаатъ тѧ ꙋсѣци ѭ · и връзи отъ себе ·
1053010 ꙋнѣе бо ти естъ да погꙑблетъ единъ ꙋдъ твоихъ ·
1053020 а не вьсе тѣло твое идетъ въ ꙉеонѫ ⁘
1053100 речено же бꙑстъ · ꙇже аште пꙋститъ женѫ своѭ ·
1053110 да дастъ еи кънигꙑ распꙋстънꙑѩ ·
1053200 азъ же г꙯лѭ вамъ · ѣко вьсѣкъ пꙋштаѩи женѫ своѭ
1053210 развѣ словесе любодѣинааго · творитъ ѭ прѣлюбꙑ дѣати ·
1053220 ꙇ иже подъпѣгѫ поемлетъ прѣлюбꙑ творитъ ·
1053300 пакꙑ слꙑшасте · ѣко речено бꙑс꙯ древьниимъ · не въ лъжѫ клънеши сѧ ·
1053310 въздаси же г꙯ви клѧтвꙑ твоѩ ·
1053400 азъ же г꙯лѭ вамъ · не клѧти сѧ отънѫдъ ·
1053410 ни н꙯бмь ѣко прѣстолъ естъ б꙯жии ·
1053500 ни землеѭ̑ · ѣко подъножие естъ ногама его ·
1053510 ни и꙯ерслмъмъ ѣко гр꙯дъ естъ великааго ц꙯срѣ ·
1053600 ни главоѭ своеѭ клъни сѧ ·
1053610 ѣко не можеши власа единого бѣла ли чръна сътворити ·
1053700 бѫди же слово ваше еи еи꙼ · ꙇ҅ ни ни ·
1053710 лихое бо сеѭ отъ неприѣзни естъ ·
1053800 Слꙑшасте ѣко речено бꙑс꙯ · око за око и зѫбъ за зѫбъ ·
1053900 азъ же г꙯лѭ вамъ · не противити сѧ зълꙋ ·
1053910 Нъ аще кто тѧ ꙋдаритъ въ деснѫѭ ланитѫ · обрати емꙋ и дрꙋгѫѭ̑ ·
1054000 ꙇ хотѧщꙋмꙋ сѫдъ приѩти съ тобоѭ и ризѫ твоѭ възѧти ·
1054010 отъпꙋсти емꙋ и срачицѫ твоѭ ·
1054100 и аще къто поиметъ тѧ по силѣ · попьрище едино · ꙇди съ нимь дьвѣ ⁘
1054200 Просѧштꙋмꙋ ꙋ тебе даи · ꙇ хотѧштаго отъ тебе заѩти не отъврати ·
1054300 слꙑшасте ѣко речено естъ ·
1054310 възлюбиши искрьнѣго своего · ꙇ вьзненавидиши врага своего ·
1054400 азъ же г꙯лѭ вамъ · любите врагꙑ вашѧ · б꙯лагслвите клънѫштѧѩ вꙑ ·
1054410 добро творите ненавидѧштиимъ васъ ꙇ молите за творѧщѧѩ вамъ напасти ·
1054420 и изгонѧщѧѩ вꙑ ·
1054500 да бѫдете с꙯нве о꙯тца вашего иже естъ на н꙯ебсхъ · ѣко слъньце
1054510 свое сьѣатъ на зълꙑ и благꙑ · ꙇ҅ дъждитъ на праведънꙑ и
1054520 на неправедънꙑ ·
1054600 аще бо любите любѧщѧѩ вꙑ · кѫѭ̑ мъздѫ имате · не и мꙑтаре ли
1054610 тожде творѧтъ ·
1054700 ꙇ аще цѣлꙋете дрꙋгꙑ вашѧ · токъмо что лихо творите ·
1054710 не и мꙑтаре ли тако творѧтъ ·
1054800 бѫдѣте ꙋбо вꙑ съвръшени · ѣко и отецъ вашъ н꙯бскꙑ съвръшенъ естъ ⁘
1060100 Вьнемлѣте милостꙑнѧ вашеѩ не творити прѣдъ ч꙯лвкꙑ да видими бѫдете
1060110 ими · аште ли же ни мъздꙑ не имате · отъ о꙯тца вашего иже естъ на
1060120 н꙯бсхъ ·
1060200 егда ꙋбо твориши милостꙑн҄ѭ · не въстрѫби прѣдъ собоѭ̑ ·
1060210 ѣко ѵпокрити творѧтъ ·
1060220 въ съньмиштихъ и въ стъгнахъ · да прославѧтъ сѧ отъ ч꙯лвкъ ·
1060230 аминъ г꙯лѭ вамъ · вьсприимѫтъ мъздѫ своѭ̑ ⁘
1060300 Тебѣ же творѧщю милостꙑнѭ · да не чюетъ шюица твоѣ ·
1060310 чьто творитъ десꙿница твоѣ ·
1060400 да бѫдетъ милостꙑни твоѣ въ таинѣ · и о꙯тцъ твои видѧи въ таинѣ
1060410 въздастъ тебѣ авѣ ·
1060500 ꙇ҅ егда молиши сѧ не бѫди ѣко и лицемѣри ·
1060510 ѣко любѧтъ на сонъмиштихъ и въ стъгнахъ
1060520 и на распѫтихъ стоѩште молити сѧ · да ѣвѧтъ сѧ чловѣкомъ ·
1060530 аминь г꙯лѭ вамъ · ѣко въсприемлѭтъ мъздѫ своѭ̑ ·
1060600 тꙑ же егда молиши сѧ въниди въ клѣть твоѭ и затвори двьри твоѩ ·
1060610 помоли сѧ о꙯тцꙋ твоемꙋ въ таинѣ ·
1060620 ꙇ҅ о꙯тцъ твои видѧи въ таинѣ · въздастъ тебѣ авѣ
1060700 Молѧще же сѧ не лихо г꙯лте · ѣкоже и ѩзꙑчъници · мьнѧтъ бо сѧ
1060710 ѣко во мъноѕѣ г꙯лни своемь ꙋслꙑшани бѫдѫтъ ·
1060800 не подобите сѧ ꙋбо имъ · вѣстъ бо отецъ вашъ ихъже трѣбꙋете ·
1060810 прѣжде прошениѣ вашего·
1060900 тако ꙋбо молите вꙑ сѧ ·
1060910 ѡ҅тьче нашъ иже си на н꙯бсхъ да с꙯вт сѧ имѧ твое ·
1061000 да придетъ ц꙯срествие твое · да бодетъ волѣ твоѣ · ѣко на н꙯бси
1061010 и на земи ·
1061100 хлѣбъ нашъ наставъшааго дьне · даждъ намъ дънесь
1061200 ꙇ отъпо[у]сти намъ длъгꙑ нашѧ · ѣко и мꙑ отъпꙋштаемъ длъжъникомъ
1061210 нашимъ ·
1061300 ꙇ не вьведи насъ въ напасть · нь избави нꙑ отъ неприѣзни ·
1061310 ѣко твое естъ ц꙯срствие · ꙇ сила и слава вь вѣкꙑ аминь ·
1061400 Аще ꙋбо отъпꙋщаете ч꙯лвкмъ съгрѣшениѣ ихъ отъпꙋститъ и вамъ
1061410 о꙯тцъ вашъ н꙯ебескꙑ·
1061500 аште ли не отъпꙋщаете ч꙯лвкомъ съгрѣшени ихъ ·
1061510 ни о꙯тцъ вашъ отъпꙋститъ съгрѣшении вашихъ ·
1061600 егда же постите сѧ · не бѫдѣте ѣко и ѵ҅покрити ·
1061610 просмраждаѭтъ бо лица своѣ·
1061620 да б[ѫ] сѧ авили ч꙯лвко[мъ] постѧще · аминъ г꙯лѭ вамъ ·
1061630 ѣко [въ]сприемлѭтъ м[ъ]здѫ своѭ̑ ·
1061700 тꙑ же постѧ сѧ помажи главѫ своѭ̑ · ꙇ лице твое ꙋмꙑи ·
1061800 да не авиши сѧ ч꙯лвкмъ постѧ сѧ · нъ отъцꙋ твоемꙋ иже естъ въ таинѣ ·
1061810 ꙇ о꙯тцъ твои видѧи въ таинѣ · въздастъ тебѣ ѣвѣ ·
1061900 Не съкрꙑваите себѣ съкровишта на земи · ꙇ҅деже чръвъ и тьлѣ тьлитъ ·
1061910 ꙇ҅деже татие подъкопаваѭ̑тъ и꙼ крадѫтъ ·
1062000 съкрꙑваите же себѣ съкровишта н꙯бсе · ꙇдеже ни чръвь ни тьлѣ тьлитъ ·
1062010 идеже татие не подъкопаваѭтъ · ни крадѫтъ ·
1062100 ꙇдеже бо естъ съкровище ваше · тꙋ и с꙯рдце ваше · кц꙯
1062200 Свѣтильникъ тѣлꙋ естъ око · аще ꙋбо бѫдетъ око твое просто ·
1062210 вьсе тѣло твое свѣтъло бѫдетъ ·
1062300 аште ли око твое лѫкаво бѫдетъ · вьсе тѣло твое тьмъно бѫдетъ ·
1062310 аще ꙋбо свѣтъ иже въ тебѣ · тъма естъ тѣ тъма кольми ·
1062400 никꙑ же рабъ можетъ дьвѣма господьма работати · ли бо единого
1062410 въсненавидитъ · а дрꙋгаго вьзлюбитъ · ли единого дръжитъ сѧ
1062420 а о дрꙋѕѣемь неродити начьнетъ · не можете б꙯ꙋ работати · и
1062430 мамонѣ
1062500 сего ради г꙯лѭ вамъ · не пьцѣте сѧ д꙯шеѭ вашеѭ ·
1062510 что ѣсте ли что пиете
1062520 ни тѣломъ вашимъ въ что облѣчете сѧ · не [д꙯ша] ли больши естъ
1062530 пиштѧ · и тѣло одеждѧ ·
1062600 възьрите на пт꙯ицѧ н꙯бскꙑѩ · ѣко не сѣѭ̑тъ ни жьнѭтъ ·
1062610 ни събираѭтъ вь житьницѫ · ꙇ о꙯тцъ вашъ н꙯бскꙑ питѣетъ ѩ ·
1062620 не вꙑ ли паче ихъ лꙋчъши есте ·
1062700 кто же отъ васъ пекꙑ сѧ ·
1062710 можетъ приложити тѣлесе своемь лакоть единъ ·
1062800 ꙇ о одежди что сѧ печете · съмотрите кринъ селънꙑхъ · како растѫтъ ·
1062810 не трꙋждаѭ̑тъ сѧ ни прѧдѫтъ ·
1062900 г꙯лѭ же вамъ · ѣко ни соломонъ во вьсеи славѣ своеи облѣче сѧ ·
1062910 ѣко единъ отъ сихъ ·
1063000 аще же сѣно селъное дьнесъ сѫштее · а ꙋтрѣ въ огнь вьметомо ·
1063010 б꙯ъ тако =ѡ=дѣетъ · кольми паче васъ маловѣри ·
1063100 не пьцѣте сѧ ꙋбо г꙯лѭще · что ѣмъ ли что пиемъ ·
1063110 ли чимъ одеждемъ сѧ ·
1063200 вьсѣхъ бо сихъ ѩ꙯зци ищѫтъ · вѣстъ бо отецъ вашъ н꙯бскꙑ ·
1063210 ѣко трѣбꙋете сихъ вьсѣхъ ·
1063300 ꙇштѣте же паче ц꙯срствиѣ б꙯жиѣ · ꙇ҅ правъдꙑ его · ꙇ҅ си
1063310 вьсѣ приложѧтъ сѧ вамъ · ⁘ кц꙯ ⁘
1063400 не пьцѣте сѧ ꙋбо на ꙋтрѣи · ꙋтрни бо день собоѭ печетъ сѧ ·
1063410 довьлетъ дьн[и] зълоба своѣ ·
1070100 Не осѫждаите да не осѫждени бѫдете ·
1070200 ꙇмъже бо сѫдомъ сѫдите сѫдѧтъ вамъ ·
1070210 ꙇ въ нѭже {мѣрѫ} мѣрѫ мѣрите вьзмѣритъ сѧ вамъ ·
1070300 Что же видиши сѫчецъ въ оцѣ братра твоего · а бръвъна еже естъ
1070310 въ оцѣ твоемь не чюеши · ли како речеши братрꙋ твоемꙋ ·
1070320 остави и изъмѫ сѫчецъ из очесе твоего · ꙇ се бръвъно въ оцѣ твоемь ·
1070500 лицемѣре · ꙇ҅зьми пръвѣе бръвъно из очесе твоего · ꙇ҅ тогда ꙋзьриши
1070510 изѧти сѫчецъ из очесе братра твоего ·
1070600 Не дадите с꙯таго псомъ · ни помѣтаите бисьръ вашихъ
1070610 прѣдъ свиньѣми · да не поперѫтъ ихъ ногами своими ·
1070620 ꙇ҅ вращьше сѧ растръгнѫтъ вꙑ · ⁘
1070700 Просите и дастъ сѧ вамъ · ꙇ҅щѣте и обрѧщете · тлъцѣте и отвръзетъ
1070710 сѧ вамъ ·
1070800 вьсѣкъ бо просѧи приемлетъ · ꙇ ищѧи обрѣтаатъ ·
1070810 ꙇ тлъкѫщюмꙋ отвръзаатъ сѧ ⁘
1070900 ли кто естъ отъ васъ ч꙯лвкъ · егоже аще проситъ с꙯нъ свои хлѣба ·
1070910 еда камень подастъ емꙋ
1071000 ли аще рꙑбꙑ проситъ · еда змьѭ҅ подастъ емꙋ ·
1071100 аще ꙋбо вꙑ лѫкавьни сѫште · ꙋмѣете дааниѣ блага даѣти чѧдомъ
1071110 вашимъ · кольми паче о꙯тцъ вашъ иже естъ н꙯нбсехъ ·
1071120 дастъ благаа̑ просѧщиимъ его ·
1071200 Вьсѣ ꙋбо елико аще хощете да творѧтъ вамъ ч꙯лвци ·
1071210 тако и вꙑ творите имъ · се бо естъ законъ и пророци ·
1071300 вьнидѣте ѫзъкꙑми вратꙑ · ѣко пространа врата и широкъ пѫть ·
1071310 въводѧи въ пагꙋбѫ · ꙇ мъноѕи сѫтъ въходѧщи имъ ·
1071400 коль ѫзъка врата и тѣснъ пѫть въводѧи въ животъ ·
1071410 ꙇ мало ихъ естъ иже и обрѣтаѭтъ ·
1071500 Вънемлѣте отъ лъжихъ пророкъ ·
1071510 ꙇже приходѧтъ къ вамъ · въ одеждахъ овьчахъ ·
1071520 вьнѫтрь же сѫтъ влъци хꙑштьници ·
1071600 отъ плодъ ихъ познаите ѩ · еда обемлѭтъ отъ тръниѣ грознꙑ ·
1071610 ли отъ рѣпиѣ смокъви ·
1071700 тако вьсѣко дрѣво добро · плодꙑ добрꙑ творитъ ·
1071710 а зъло дрѣво плодꙑ зълꙑ творитъ ·
1071800 не можетъ дрѣво добро плодъ золъ творити · ни дрѣво зъло плодъ
1071810 добръ творити ·
1071900 вьсѣко дрѣво еже не творитъ плода{да} добра ·
1071910 посѣкаѭтъ и въ огнь вьмѣтаѭтъ ·
1072000 тѣмь же ꙋбо отъ {пло}плодъ ихъ познаете ѩ ⁘
1072100 Не вьсѣкъ г꙯лѧи мьнѣ · г꙯и г꙯и вьнидетъ въ ц꙯срствие н꙯ебское ·
1072110 нъ творѧи волѭ о꙯тца моего иже естъ н꙯нбхъ ·
1072200 мъноѕи бо рекѫтъ мьнѣ вь тъ день · г꙯и г꙯и · не въ твое ли имѧ
1072210 п꙯рчствовахомъ · и твоимь именемь бѣсꙑ изгонихомъ ·
1072220 и твоимь именемь силꙑ мъногꙑ сътворихомъ ·
1072300 и тогда исповѣмь имъ · ѣко николиже знахъ васъ · отидѣте отъ
1072310 мене дѣлаѭ̑щеи безаконие ⁘
1072400 Вьсѣкъ ꙋбо изе слꙑшитъ словеса моѣ си и творитъ ѣ ·
1072410 ꙋподоблѭ и мѫжѭ мѫдрꙋ · иже созъда храминѫ своѭ̑ на камене ·
1072500 ꙇ҅ съниде дождъ и придѫ рѣкꙑ ·
1072510 и вьзвѣашѧ в{р}ѣтри · ꙇ҅ нападѫ на хпаминѫ тѫ ·
1072520 и не паде сѧ основана бо бѣ на камене ·
1072600 и вьсѣкъ слꙑшѧи словеса моѣ си и не творѧи ихъ ·
1072610 ꙋподобитъ сѧ мѫжѫ бꙋѭ̑ · ꙇже созъда своѭ храминѫ на пѣсъцѣ ·
1072700 ꙇ съниде дождъ и придѫ рѣкꙑ и вьзвѣашѧ вѣтри и опьрѣшѧ сѧ
1072710 храминѣ тои · ꙇ паде сѧ · ꙇ бѣ разрꙋшение еѩ велие ѕѣло ·
1072800 ꙇ҅ бꙑс꙯ егда съконьча и꙯съ вьсѣ словеса си ·
1072810 дивлѣхѫ сѧ народи о ꙋчении его ·
1072900 бѣ бо ꙋчѧ ѣко власть и꙼мꙑ · ꙇ не ѣко кънижъници ихъ и фарисѣи ·
1080100 Съшедъшꙋ же емꙋ съ горꙑ · вь слѣдъ его идѫ народи мъноѕи ·
1080200 ꙇ се прокаженъ пристѫпь · кланѣше сѧ емꙋ г꙯лѧ ·
1080210 г꙯и аште хощеши можеши мѧ ищистити ·
1080300 и простеръ рѫкѫ и꙯съ коснѫ и г꙯лѧ · хощѫ ищисти сѧ ·
1080310 и абие ищисти сѧ отъ проказꙑ ·
1080400 ꙇ҅ рече емꙋ и꙯҅съ виждь никомꙋже не повѣждь · нъ шедъ покажи сѧ
1080410 архиереови · и неси даръ иже повелѣ моси въ съвѣдѣние имъ ·
1080500 Въшедъшꙋ же емꙋ и꙯сви · въ каперънаꙋмъ · пристѫпи къ немѫ сотьникъ ·
1080510 молѧ и҅
1080600 г꙯лѧ · г꙯и отрокъ мои лежитъ въ домꙋ ослабленъ ·
1080610 лютѣ ѣко страждѧ ·
1080700 ꙇ г꙯ла емꙋ и꙯съ азъ пришедъ исцѣлѭ и ·
1080800 ꙇ отъвѣщавъ сотьникъ рече емꙋ · г꙯и · нѣсмъ достоинъ да въ домъ мои
1080810 вьнидеши · нъ ткъмо ръци слово · ꙇ исцѣлѣетъ отрокъ мои ·
1080900 ꙇбо азъ ч꙯лвкъ есмь подъ в꙯лкоѭ · ꙇмꙑ подъ собоѭ воинꙑ ·
1080910 ꙇ г꙯лѭ семꙋ иди и идетъ · ꙇ дрꙋгꙋмꙋ ?????? {и} приди
1080920 и придетъ · ꙇ рабꙋ моемꙋ сътвори се и сътворитъ ·
1081000 слꙑшавъ же и꙯съ · диви сѧ емꙋ · ꙇ рече грѧдѫштимъ по немь ·
1081010 аминь г꙯лѭ вамъ · ни въ и꙯зли толикꙑ вѣрꙑ не обрѣтъ ·
1081100 Г꙯лѭ же вамъ ѣко мъноѕи отъ въстокъ и западъ придѫтъ ·
1081110 ꙇ вьзлѧгѫтъ съ авраамомъ и исакомь · ꙇ҅ иѣковомь · въ
1081120 ц꙯рствии н꙯ебсцѣемь ·
1081200 а с꙯нве{ве} ц꙯ствиѣ изгънани бѫдѫтъ · въ тъмѫ кромѣштьнѭѭ̑·
1081210 тꙋ бѫдетъ плачь и скрьжетъ зѫбомъ ·
1081300 ꙇ рече и꙯съ сътьникꙋ ·
1081310 иди ѣкоже вѣрова бѫди тебѣ ·
1081320 коц꙯ ꙇ҅ исцѣлѣ отрокъ его во тъ часъ ⁘
1081330 ꙇ҅ възвраштъ сѧ сотьникъ въ домъ свои въ тъ часъ обрѣте и съдравъ ·
1081400 Ꙇ пришедъ и꙯съ въ домъ петровъ · видѣ тъщѫ его лежѧщѫ ·
1081410 огнемъ жегомѫ ·
1081500 ꙇ прикоснѫ сѧ рѫцѣ еѩ · ꙇ остави ѭ̑ огꙿнь · ꙇ въста и слꙋжаше емꙋ ·
1081600 Поздѣ же бꙑвъшꙋ · привѣсѧ къ немꙋ · бѣсънꙑ мъногꙑ ·
1081610 ꙇ҅ изгъна словомъ д꙯хꙑ · ꙇ҅ вьсѧ недѫжънꙑѩ исцѣли ·
1081700 да събѫдетъ сѧ реченое пророкомъ · ꙇсаиемь г꙯лѭщемь ·
1081710 тъ недѫгꙑ нашѧ приѩтъ · и болѣзни понесе ·
1081800 ꙋзьрѣ же и꙯ссъ мьногꙑ народꙑ окръсть себе · повелѣ ити на онъ полъ ·
1081900 ꙇ҅ пристѫпь единъ кънижъникъ рече емꙋ · ꙋчителю идѫ по тебѣ · ѣможе
1081910 колижъдо идеши ·
1082000 г꙯ла емꙋ и꙯съ · лиси ѣзвинꙑ имѫтъ · ꙇ птицѧ н꙯бскꙑѩ гнѣзда ·
1082010 а с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ не иматъ къде главꙑ подъклонити ·
1082100 дрꙋгꙑи же отъ ꙋченикъ рече емꙋ г꙯и · повели ми прѣжде ити ·
1082110 ꙇ҅ погрети о꙯тца моего ·
1082200 ꙇ꙯҅съ же г꙯ла емꙋ · грѧди по мьнѣ · ꙇ҅ остави мрътвꙑѩ погрети
1082210 своѩ мрътвъцѧ ·
1082300 Ꙇ вьлѣзъшꙋ емꙋ въ корабь · по немь идѫ ꙋченици его ·
1082400 ꙇ се трѫсъ великъ бꙑстъ въ мори · ѣко покрꙑвати сѧ кораблю
1082410 влънами · а тъ съпаше ·
1082500 ꙇ҅ пришедъше ꙋченици его · възбꙋдишѧ и г꙯лѭще г꙯и ·
1082510 с꙯ъпс нꙑ погꙑблемъ ·
1082600 ꙇ г꙯ла имъ · что страшиви есте маловѣри · тогда въставъ запрѣти
1082610 вѣтромь и морю · ꙇ҅ бꙑстъ тишина велиѣ ·
1082700 ч꙯лвци же чюдишѧ сѧ г꙯лще · къто сь естъ ѣко вѣтри и море
1082710 послꙋшаѭтъ его ⁘
1082800 Ꙇ пришедъшꙋ емꙋ и꙯сви на онъ полъ · въ странѫ ꙉерꙉесиискѫ ·
1082810 сърѣтете и дъва бѣсъна отъ жалии ꙇ҅сходѧща лютѣ ѕѣло ·
1082820 ѣко не можааше никтоже минѫти пѫтемь тѣмь ·
1082900 ꙇ҅ се възъписте г꙯лща · что естъ нама и тебѣ и꙯ссе с꙯не б꙯жии ·
1082910 пришелъ еси сѣмо прѣжде врѣмене мѫчитъ насъ ·
1083000 бѣ же далече отъ неѭ̑ стадо свинии꙼ · мъного пасомо ·
1083100 бѣси же молѣхѫ и г꙯лѭще · аще изгониши нꙑ · повели
1083110 намъ {и} ити въ стадо свиное ·
1083200 ꙇ рече имъ идѣте · они же ишедъше идѫ въ свиниѩ꙼ · ꙇ абье ꙋстръми сѧ
1083210 стадо вьсе по брѣгꙋ въ море · ꙇ҅ ꙋтопѫ въ водахъ ·
1083300 а пасѫщеи бѣжашѧ · ꙇ шедъше въ градъ възвѣстишѧ вьсѣ ·
1083310 ꙇ о бѣсънꙋю ·
1083400 ꙇ се весь градъ изидѫ противѫ и꙯сви · ꙇ видѣвъше и молишѧ ·
1083410 да би прѣшелъ отъ прѣдѣлъ ихъ ·
1090100 ꙇ вьлѣзъ въ корабь и꙯съ прѣѣде · ꙇ приде {въ} въ свои градъ · кц꙯ ⁘
1090200 Ꙇ се принѣсѧ емꙋ ослабленъ жилами на одрѣ лежѧщъ · ꙇ видѣвъ и꙯съ
1090210 вѣрѫ ихъ · рече ослабленꙋемꙋ ·
1090220 дръзаи꙼ чѧдо отъпꙋштаѭтъ сѧ грѣси твои ·
1090300 ꙇ се едини отъ кънижъникъ рѣшѧ вь себѣ · сь власвимлѣатъ ·
1090400 ꙇ видѣвъ и꙯съ помꙑшлениѣ ихъ рече · въскѫѭ вꙑ мꙑслите зъло въ
1090410 с꙯рдцихъ вашихъ ·
1090500 чъто бо естъ ꙋдобѣе решти · отъпꙋщаѭтъ сѧ грѣси твои · ли рещи
1090510 въставъ ходи ·
1090600 нъ да ꙋвѣсте ѣко власть иматъ с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ на земи отъпꙋщати
1090610 грѣхꙑ · тъгда г꙯ла о҅слабленꙋмꙋ въставъ возьми ложе твое ·
1090620 ꙇ иди въ домъ свои ·
1090800 видѣвъше же народи чюдишѧ сѧ и прославишѧ б꙯а ·
1090810 давъшааго власть такѫ ч꙯лвкомъ · кц꙯ ⁘
1090900 ꙇ҅ прѣходѧ и꙯ссъ отъ тꙋдѫ видѣ члк꙯ва · на мꙑтьници
1090910 сѣдѧща · ꙇ҅мене матеа · ꙇ г꙯ла емꙋ по мьнѣ грѧди ·
1090920 ꙇ въставъ по немь иде ·
1091000 ꙇ бꙑс꙯ емꙋ вьзлежѧщю въ домꙋ · ꙇ се мъноѕи грѣшъници и мꙑтаре ·
1091010 пришедъше възлежаахѫ съ и꙯смъ · ꙇ съ ꙋченикꙑ его ·
1091100 ꙇ видѣвъше фарисеи г꙯лхѫ ꙋченикомъ его · по что съ
1091110 мꙑтари и грѣшъникꙑ ꙋчитель вашъ ѣстъ ·
1091200 ꙇ꙯сь же слꙑшавъ рече имъ · не трѣбꙋѭ̑тъ съдравии врача · нъ болѧщеи ·
1091300 шедъше же наꙋчите сѧ · что естъ милостꙑни хоштѫ а не жрътвѣ ·
1091310 не придъ бо праведьникъ призъватъ · нъ грѣшъникꙑ на покаание҅ · кц꙯
1091400 Тогда пристѫпишѧ къ немꙋ ꙋченици иоанови г꙯лще · по что мꙑ и
1091410 фарисѣи постимъ сѧ мъного · а ꙋченици твои не постѧтъ сѧ ·
1091500 рече имъ и꙯съ · еда могѫтъ сн꙯ве брачънии плакати сѧ · доньдеже
1091510 съ ними естъ женихъ · придѫтъ же дьние · егдаже отъиметъ сѧ отъ нихъ
1091520 женихъ · ꙇ тогда постѧтъ сѧ ·
1091600 никтоже бо не приставлѣатъ · приставлениѣ · плата не бѣлена ризѣ
1091610 ветъсѣ · вьзьметъ бо коньчинѫ своѭ̑ отъ ризꙑ · ꙇ больши дира бѫдетъ ·
1091700 ни вьливаѭ̑тъ вина нова · въ мѣхꙑ ветъхꙑ · аще ли же ни ·
1091710 просѧдѫтъ сѧ мѣси · ꙇ вино пролѣетъ сѧ · ꙇ мѣси погꙑблѭтъ ·
1091720 нъ вино ново въ мѣхꙑ новꙑ въливаѭтъ · ꙇ обое съблюдетъ сѧ ·
1091800 сице г꙯лѭщю емꙋ къ нимъ · кц꙯ · Се кьнѧзъ въшедъ кланѣше
1091810 сѧ емꙋ г꙯лѧ · ѣко дъшти моѣ нꙑнѣ ꙋмьрѣтъ ·
1091820 нъ пришедъ нꙑнѣ възложи на нѭ рѫкѫ твоѭ и оживетъ ·
1091900 и въставъ и꙯съ по немь идѣаше и ꙋченици его ·
1092000 ꙇ се жена кръвоточива · дьвѣ на десѧте лѣтѣ имѫшти ·
1092010 пристѫпьши съ зади · прикоснѫ сѧ вьскрилии ризꙑ его ·
1092100 г꙯лаше бо вь себѣ · аще токмо прикоснѫ сѧ ризꙑ его с꙯псна бѫдѫ ·
1092200 ꙇ꙯съ же обраштъ сѧ и видѣвъ ѭ рече ·
1092210 дръзаи дъщи вѣра твоѣ с꙯псе тѧ ·
1092220 ꙇ с꙯псна бꙑстъ жена отъ часа того ·
1092300 ꙇ пришедъ и꙯съ въ домъ кънѧжь · ꙇ видѣвъ сопьцѧ и народъ млъвѧщъ
1092310 г꙯ла имъ ·
1092400 отидѣте не ꙋмьрѣтъ бо дѣвица нъ съпитъ · ꙇ рѫгахо сѧ емꙋ ·
1092500 егда же изгънанъ бꙑстъ народъ · въшедъ ѩтъ ѭ за рѫкѫ ·
1092510 ꙇ въста дѣвица ·
1092600 ꙇ изиде вѣсть си по вьсеи земи тои҅ ⁘
1092700 Ꙇ прѣходѧщю тѫдѣ и꙯сви · по немь идете дьва слѣпьца
1092710 зовѫща и г꙯лща· помилꙋи нꙑ с꙯нꙋ д꙯въ ·
1092800 пришедъшꙋ же емꙋ въ домъ · пристѫп꙯сте къ немꙋ слѣпъца ·
1092810 ꙇ г꙯ла има и꙯съ · вѣрꙋета ли ѣко могѫ се сътворити ·
1092820 г꙯ласте емꙋ еи꙼ г꙯и ·
1092900 тъгда коснѫ ѣ въ очи г꙯лѧ · по вѣрѣ ваю бѫди вама ·
1093000 ꙇ҅ отврѣсте сѧ има очи · ꙇ запрѣти има и꙯съ г꙯лѧ ·
1093010 блюдѣта да никтоже не ꙋвѣстъ ·
1093100 она зе ишедъша прослависте и по вьсеи земи тои ·
1093200 тѣма же исходѧштема · се привѣсѧ ч꙯лвкъ нѣмъ бѣсенъ ·
1093300 ꙇ изгънанꙋ бѣсꙋ п꙯рогла нѣмꙑ · ꙇ дивишѧ сѧ народи г꙯лѭще ·
1093310 николиже ави сѧ тако в꙯ли ·
1093400 а фарисѣи г꙯лахѫ · о кънѧѕи бѣсъ изгонитъ бѣсꙑ ⁘
1093500 ꙇ҅ прохождаше и꙯съ градꙑ вьсѧ и вьси · ꙋчѧ на соньмиштихъ ихъ ·
1093510 ꙇ проповѣдаѩ е꙯внꙉлие ц꙯срствиѣ ·
1093520 ꙇ цѣлѧ вьсѣкъ недѫгъ ꙇ҅ вьсѣкѫ ѩ꙼зѫ вь людхъ ·
1093600 Видѣвъ же народъи и꙯съ · м꙯илосрдва о нихъ ѣко бѣхѫ съмѧтени ·
1093610 ꙇ отъвръжени ѣкоже овъцѧ · не имѫщѧ пастꙑрѣ ·
1093700 тогда г꙯ла ꙋченикомъ своимъ · жѧтва ꙋбо мънога · а дѣлатель мало ·
1093800 молите сѧ ꙋбо г꙯нꙋ жѧтвѣ · да изведетъ дѣлателѧ
1093810 на жѧтвѫ своѭ · кц꙯ ·
1100100 ꙇ҅ призъва оба на десѧте ꙋченика своѣ дастъ имъ власть ·
1100110 на д꙯схь нечистꙑхъ да изгонѧтъ ѩ҅ ·
1100120 ꙇ҅ цѣлити вьсѣкъ недѫгъ и вьсѣкѫ болѣзнь ·
1100200 Ѡбѣма же на десѧте а꙯плма · ꙇ҅ мена сѫтъ се · Пръвꙑ симонъ ·
1100210 ꙇ҅же наречетъ сѧ петръ · ꙇ аньдрѣа братръ его ·
1100300 филипъ и вартоломѣи · тома и матьтеи мꙑтарь · иѣковъ альфеовъ ·
1100310 ꙇ келевеи нареченꙑ тадеи ·
1100400 симонъ кананѣи · ꙇю꙼да искариотъскꙑ · ꙇже и прѣдастъ ·
1100500 Сиѩ оба на десѧте посъла и꙯съ · заповѣдавъ имъ г꙯лѧ ·
1100510 на пѫть ѩ꙯зкъ не идѣте · ꙇ въ градъ самарѣнъ не вьнидѣте ·
1100600 ꙇдѣте же паче къ овъцамъ погꙑбъшимъ домꙋ и꙯лва ·
1100700 ходѧще же проповѣдаите г꙯лще · ѣко приближи сѧ ц꙯срствие н꙯бское ·
1100800 болѧщѧѩ цѣлите · мрътвꙑѩ вьскрѣшаите · прокаженꙑѩ очиштаите ·
1100810 бѣсꙑ изгоните · тꙋне приѩсте тꙋне дадите · кц꙯ ·
1100900 не сътѧжите злата ни съребра · ни мѣди при поѣсѣхъ вашихъ ·
1101000 ни мошъ[нꙑ] на пѫти · ни дъвою ризꙋ · ни сапогъ ни жъзла ·
1101010 достоинъ бо естъ дѣлатель мъздꙑ своеѩ҅ ·
1101100 Въ ньже колижъдо градъ ли вь весь вьнидете · ꙇспꙑтаите кто вь
1101110 немь достоинъ естъ · ꙇ тꙋ прѣбѫдете доньдеже изидете ·
1101200 Въходѧште же въ домъ цѣлꙋите и ·
1101300 ꙇ аште ꙋбо бѫдетъ домъ достоинъ · придетъ миръ вашъ на нь ·
1101310 аще ли же не бѫдетъ достоинъ · миръ вашъ къ вамъ възвратитъ сѧ ·
1101400 Ꙇ иже колижъдо не прииметъ васъ ·
1101410 ни послꙋшаатъ словесъ вашихъ · ꙇсходѧще из домꙋ ·
1101420 ли из града того · отътрѧсѣте прахъ отъ ногъ вашихъ ·
1101500 аминь г꙯лѭ вамъ · отърадьнѣе бѫдетъ земи содомьсцѣи гоморьсцѣи ·
1101510 вь день сѫдънꙑ · неже градꙋ томꙋ ⁘
1101600 Се азъ сълѭ вꙑ ѣко овьцѧ по срѣдѣ влъкъ · бѫдѣте же
1101610 мѫдри ѣко змиѩ · ꙇ цѣли ѣко голѫбье ⁘
1101700 Вьнемлѣте же отъ ч꙯лвкъ · прѣдадѧтъ бо вꙑ на сонъмꙑ ·
1101710 ꙇ на съньмищихъ вашихъ ꙋбиѭтъ вꙑ ·
1101800 ꙇ прѣдъ в꙯лдкꙑ же и цѣсарѧ ведени бѫдете мене ради ·
1101810 вь съвѣдѣние имъ и ѩ꙯зкмъ ·
1101900 Егда же прѣдаѭтъ вꙑ · не пцѣте сѧ како ли что възглаголете
1101910 дастъ бо сѧ вамъ въ тъ часъ · что г꙯лте ·
1102000 не вꙑ бо есте г꙯лѭщеи · нъ д꙯хъ о꙯тца вашего г꙯лѧи въ васъ ·
1102100 прѣдастъ же братръ братра на съмръть · ꙇ отецъ чѧдо ·
1102110 ꙇ въстанѫтъ чѧда на родителѧ и ꙋбьѭтъ ѩ҅ ·
1102200 ꙇ бѫдете ненавидими вьсѣми · имене моего ради прѣтръпѣвꙑ
1102210 же до коньца сь с꙯пнъ бѫдетъ ⁘ кц꙯ ⁘
1102300 Егда же гонѧтъ вꙑ въ градѣ семь · бѣгаите въ дрꙋгꙑ · аминь бо
1102310 г꙯лѭ вамъ · ѣко не имате исконьчати градъ и꙯здрлвъ ·
1102320 доньдеже придетъ с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ ⁘
1102400 Нѣстъ ꙋченикъ надъ ꙋчителемь · ни рабъ надъ г꙯мь своимь ·
1102500 довьлетъ ꙋченикꙋ да бѫдетъ ѣкоже ꙋчитель его ·
1102510 и рабꙋ ѣко г꙯ь его · Ꙇ аште господина домꙋ вельзѣвола нарѣшѧ ·
1102520 кольми паче домаштьнѧѩ его ·
1102600 не ꙋбоите сѧ ꙋбо ихъ ⁘ зч꙯ · Ничтоже бо естъ покръвено еже не
1102610 отъкръвено бѫдетъ · ꙇ таино еже не ꙋбѣдѣно бѫдетъ ·
1102700 еже г꙯лѭ вамъ въ тъмѣ · рьцѣте вь свѣтѣ ·
1102710 ꙇ еже въ ꙋхо слꙑшите · проповѣдите на кровѣхъ ·
1102800 ꙇ не ꙋбоите сѧ ꙋбиваѭщихъ тѣло · ꙇ д꙯шѧ не могѫштъ ꙋбити ·
1102810 боите же сѧ паче · могѫщааго и д꙯шѫ и тѣло погꙋбити въ ꙉее҅ннѣ
1102900 не дьвѣ ли пьтици на ссарии вѣнимѣ есте · ꙇ ни едина же отъ нею
1102910 не падетъ на земи без отъца вашего·
1103000 вамъ же и власи главꙑ вьси ищътени сѫтъ · не ꙋбоите сѧ ꙋбо мънозѣхъ
1103010 птицъ лꙋчъши вꙑ есте ·
1103200 Вьсѣкъ ꙋбо иже исповѣстъ мѧ прѣдъ ч꙯лвкꙑ · ꙇсповѣмъ і
1103210 и азъ прѣдъ о꙯тцмь моимъ иже естъ на н꙯бсхъ ·
1103300 иже отъвръжетъ сѧ мене прѣдъ ч꙯кꙑ · отъвръгѫ сѧ его и азъ прѣдъ
1103310 отъцемь {мь} иже естъ на н꙯бсхъ ·
1103400 не мъните ѣко придъ въврѣшти мира на земл҄ѭ ·
1103410 не придъ въврѣщъ мира нъ мечъ ·
1103500 придъ бо разлѫчитъ ч꙯лвка · на о꙯тца своего
1103510 ꙇ дъштерь на матерь своѭ̑ ·
1103520 и невѣстѫ на свекровь своѭ̑ ·
1103600 ꙇ врази ч꙯лкꙋ домащьнии его ⁘
1103700 Ꙇже любитъ о꙯тца ли матерь паче мене
1103710 нѣстъ мене достоинъ и ꙇже любитъ
1103720 с꙯нъ ли дъштерь паче мене · нѣстъ мене достоинъ ·
1103800 ꙇ҅ иже не прииметъ к꙯рста своего и въ слѣдъ мене грѧдетъ ·
1103810 нѣстъ мене достоинъ ·
1103900 Обрѣтꙑ д꙯шѫ своѭ̑ погꙋбитъ ѭ҅ ·
1103910 а иже погꙋбитъ д꙯шѫ своѭ҅ мене ради обрѧщетъ ѭ҅ ·
1104000 ꙇже вꙑ приемлетъ мѧ приемлетъ · ꙇ иже приемл҅етъ мѧ приемлетъ
1104010 посълавъшааго мѧ ·
1104100 Приемлѧи п꙯рка въ імѧ пророче мьздѫ пророчѫ приемлетъ ·
1104110 ꙇ приемлѧи праведьника · въ імѧ праведьниче мъздѫ
1104120 праведьничѫ прииметъ ·
1104200 И иже колижьдо напоитъ единого отъ малꙑхъ сихъ ·
1104210 чашѫ стꙋденꙑ водꙑ · тъкмо въ імѧ ꙋченика ·
1104220 аминь г꙯лвмъ не погꙋбитъ мьздꙑ своеѩ ·
1110100 Ꙇ бꙑстъ егда съвръши и꙯съ · заповѣдаѩ обѣма на десѧте
1110110 ꙋченикома своима · прѣиде отъ тѫдѫ ꙋчитъ ·
1110120 ꙇ проповѣдатъ въ градѣхъ ихъ ⁘ кц꙯
1110200 Ꙇоанъ же слꙑшавъ въ ѫзилищи дѣла х꙯ва · посълавъ ꙋченикꙑ своими
1110300 рече емꙋ · тꙑ ли еси грѧдꙑи · ли иного чаемъ ·
1110400 ꙇ отъвѣщавъ и꙯съ рече имъ · шедъше възвѣстите иоанови ·
1110500 слѣпии прозираѭтъ · ꙇ хромии ходѧтъ · прокажении очищаѭтъ сѧ
1110510 и глꙋсии слꙑшѧтъ · мрътвии въстаѭтъ · ꙇ ништии благовѣстꙋѭ҅тъ ·
1110600 ꙇ блаженъ естъ иже не съблазнитъ сѧ о мьнѣ ·
1110700 тѣмъ же исходѧщемъ · начѧтъ и꙯съ г꙯лти народомъ · о иоанѣ ·
1110710 чесо видѣтъ изидете въ пꙋстꙑнѭ трьсти ли вѣтромь колѣблемꙑ ·
1110800 нъ чесо изидете видѣтъ · ч꙯лвка ли въ мѧкъкꙑ ризи облъчена ·
1110810 се иже мѧкъка носѧтъ · въ домохъ ц꙯ср[ихъ] сѫтъ ·
1110900 нъ чесо изидете видѣтъ · пророка ли г꙯лѭ вамъ · ꙇ лише пророка ·
1111000 сь бо естъ о немьже естъ писано ·
1111010 Се азъ посълѭ а꙯нꙉлъ мои прѣдъ лицемь твоимъ ·
1111020 ꙇ ꙋготовитъ пѫть твои прѣдъ тобоѭ̑ ·
1111100 Аминь г꙯лѭ вамъ · не въста въ рожденꙑхъ женами болеи иоана
1111110 кръстителѣ · мьнѣи же въ ц꙯срстви н꙯бсцѣмь болеи естъ его ·
1111200 Отъ дьнии же иоана кръстителѣ до селѣ ·
1111210 ц꙯срствие [небеское] нѫдитъ сѧ ·
1111220 ꙇ нѫждъници в[ъсхꙑ]таѭтъ е ·
1111300 въси бо п꙯рци и законъ до иоана прорѣшѧ ·
1111400 ꙇ аще хощете приѩти · тъ {е} естъ илиѣ хотѧи прити ·
1111500 ꙇмѣѩи ꙋши слꙑшати да слꙑшитъ ·
1111600 Комꙋ ꙋподобл҄ѭ родось · подобенъ естъ дѣтищемъ сѣдѣштемъ ·
1111610 на тръжиштихъ · ꙇже възглашаѭтъ дрꙋгомъ своимъ
1111700 и г꙯лалѭтъ · пискахомъ вамъ и не плѧсасте ·
1111710 плакахомъ вамъ и не рꙑдасте ·
1111800 приде бо иоанъ не пиѩ ни ѣдꙑ · и г꙯лѭтъ бѣсъ иматъ ·
1111900 приде с꙯нъ ч꙯лвчскъ ѣдꙑ и пиѩ · ꙇ г꙯лтъ се сь ч꙯лвкъ
1111910 ѣдъца и винопиица · мꙑтаремъ дрꙋгъ и грѣшъникомъ ·
1111920 ꙇ оправьди сѧ прѣмѫдрость отъ чѧдъ своихъ ·
1112000 тогда начѧтъ поносити градомъ · вь нихъже бꙑшѧ
1112010 мъножѣишѧѩ силꙑ имъ · зане не покаашѧ сѧ ⁘
1112100 Горе тебѣ хоразинъ · горе тебѣ витъсаида ·
1112110 ѣко аще въ тꙋрѣ и сидонѣ · бѫ силꙑ бꙑлꙑ бꙑвъшѧѩ въ васъ ·
1112120 древле ꙋбо въ врѣтищи и попелѣ покаали сѧ бѫ ·
1112200 обаче г꙯ллѭ вамъ тꙋромъ и сидонꙋ ·
1112210 отърадьнѣе бѫдетъ вь день сѫдънꙑ · неже вамъ ·
1112300 И тꙑ каперънаꙋмъ · вьзнесꙑи сѧ до н꙯бсе до ада сънидеши ·
1112310 зане аште въ содомѣхъ бѫ силꙑ бꙑвъшѧѩ вь тебѣ ·
1112320 прѣбꙑлꙑ бѫ до [дьнес]ьнѣго дьне ·
1112400 обаче г꙯лѭ вамъ ѣко земи содомьсцѣ отърадьнѣе бѫдетъ ·
1112410 въ день сѫдънꙑ неже тебѣ ·
1112500 Въ то врѣмѧ отъвѣщавъ и꙯съ рече · ꙇсповѣдаѭ ти сѧ
1112510 отъче г꙯и небꙋ и земи · ѣко ꙋтаилъ еси
1112520 се отъ прѣмѫдрꙑхъ и разꙋмънꙑхъ ·
1112530 ꙇ ѣвилъ ѣ еси младеньцемъ ·
1112600 еи о꙯тче · ѣко тако бꙑстъ волѣ прѣдъ тобоѭ̑ ·
1112700 Вьсѣ мьнѣ прѣдана сѫтъ о꙯тцмь моимь · ꙇ никтоже не знаетъ с꙯на ·
1112710 тъкмо о꙯тцъ · ни о꙯тца кто знаетъ · ткмо с꙯нъ · ꙇ емꙋже волитъ
1112720 с꙯нъ отъкрꙑти ·
1112800 Придѣте кь мънѣ въси трꙋждаѭштеи сѧ ·
1112810 ꙇ҅ обрѣменении · ꙇ азъ покоѭ вꙑ ·
1112900 вьзьмѣте иго мое на себѣ · ꙇ наꙋчите сѧ отъ мене ѣко кротокъ
1112910 есмъ и съмѣренъ с꙯рдцмъ · ꙇ обрѧщете покои д꙯шамъ вашимъ ·
1113000 ꙇ҅го бо мое благо и брѣмѧ мое легъко естъ ·
1120100 Въ то врѣмѧ приде и꙯съ сквозѣ сѣаниѣ ·
1120110 ꙋченици же его възаалкашѧ сѧ · и начѧсѧ въстръгати класꙑ и ѣсти
1120200 фарисѣи же видѣвъше рѣшѧ емꙋ · се ꙋченици твои творѧтъ ·
1120210 егоже не достоитъ творити въ соботꙑ ·
1120300 Онъ же рече имъ · нѣсте ли чъли чъто сътвори д꙯въ егда възаалка
1120310 самъ · ꙇ сѫщи съ нимь ·
1120400 како вьниде въ храмъ б꙯жии · ꙇ хлѣбꙑ прѣдъложениѣ сънѣстъ ·
1120410 ꙇхъже не достоино емꙋ бѣ ѣсти · ни сѫщимъ съ нимъ ·
1120420 тъкъмо иереомъ единѣмъ ·
1120500 ли нѣсте чъли въ законѣ · ѣко въ соботꙑ иереи въ ц꙯ъркве
1120510 соботꙑ скврънѧтъ · ꙇ неповиньни сѫтъ ·
1120600 г꙯лѭ вамъ · ѣко ц꙯ркве · ꙇ бол◌҄еи естъ съде ·
1120700 аще ли бисте вѣдѣли · чъто естъ милости хоштѫ а не жрътвѣ ·
1120710 николиже ꙋбо бисте осѫдили неповинънꙑхъ ·
1120800 г꙯ь бо естъ соботѣ с꙯нъ чловѣчскꙑ ⁘
1120900 ꙇ прѣшедъ отъ тѫдѣ и꙯съ · приде на соньмиште ихъ ·
1121000 ꙇ се ч꙯лвкъ бѣ тꙋ · рѫкѫ имꙑ сꙋхѫ · ꙇ въпросишѧ и г꙯лѭще ·
1121010 аще достоитъ въ соботѫ цѣлити · да на нь в꙯ъзглѭтъ ·
1121100 онъ же рече имъ · кто естъ отъ васъ ч꙯лвкъ ·
1121110 ꙇже иматъ овьчѧ едино · ꙇ҅ аще въпадетъ сѧ въ ѣмѫ въ соботѫ ·
1121120 не изьметъ ли его ·
1121200 кольми ꙋбо лꙋчеи естъ ч꙯лвкъ овьчѧте · тѣмь же достоитъ
1121210 въ соботѫ добро творити ·
1121300 тъгда г꙯ла ч꙯вкꙋ · простьри рѫкѫ и простьрѣ ·
1121310 ꙇ ꙋтвръди сѧ цѣла ѣко и дрꙋгаѣ ⁘
1121400 Фарисѣи же ишедъше съвѣтъ сътворишѧ на нь · како и погꙋбѧтъ ·
1121500 ꙇ꙯съ же разꙋмѣвъ отиде отъ тѫдѣ ·
1121510 Ꙇ по немь идѫ народи мьноѕи · ꙇ исцѣли ѩ вьсѧ ·
1121600 ꙇ запрѣти имъ да не ѣвѣ его сътворѧтъ ·
1121700 да събѫдетъ сѧ реченое п꙯ркомь исаиемь г꙯лщемь ·
1121800 се отрокъ мои егоже изволихъ · вьзлюбленꙑ мои ·
1121810 на ньже благоизволи д꙯ша моѣ · положѫ д꙯хъ мои · на немь ·
1121820 ꙇ сѫдъ ѩзкмь вьзвѣститъ ·
1121900 не прѣречетъ · ни възъпиетъ · не ꙋслꙑшитъ никтоже
1121910 на расп[ѫ]тихъ гласа его ·
1122000 трьсти съкрꙋшенꙑ не прѣломитъ · ꙇ пръта вънемъша сѧ
1122010 не ꙋгаситъ · доньдеже вьзведетъ на побѣдѫ сѫдъ ·
1122100 ꙇ на имѧ его ѩ꙯зци ꙋпъваѭтъ ·
1122200 Тъгда привѣсѧ къ немꙋ бѣсънѫѭщь сѧ слѣпъ и нѣмъ и исцѣли и ·
1122210 ѣко слѣпъ і нѣмъ г꙯лаше и глѧдаше ·
1122300 ꙇ дивлѣхѫ сѧ вьси народи г꙯лѭще · еда сь естъ с꙯нъ д꙯въ
1122400 Фарисеи же слꙑшавъше рѣшѧ ·
1122410 сь не изгонитъ бѣсъ · тъкмо о вельзѣволѣ кънѧѕи бѣсъ ·
1122500 Вѣдꙑ же мꙑсли ихъ рече имъ · вьсѣко ц꙯ѣсрство раздѣлъ сѧ на сѧ ·
1122510 запꙋстѣетъ ꙇ въсѣкъ градъ ли домъ раздѣлъ сѧ на сѧ не станетъ ·
1122600 ꙇ аще сотона сотонѫ изгонитъ · на сѧ раздѣлилъ сѧ естъ како
1122610 ꙋбо станетъ ц꙯ствие его ·
1122700 ꙇ аште азъ о велъѕѣволѣ изгонѭ бѣсꙑ · с꙯нве ваши о комь изгонѧтъ ·
1122710 Сего ради ти вамъ бѫдѫтъ сѫдиѩ ·
1122800 аще ли о дꙋсѣ б꙯жии · азъ изгонѭ бѣсꙑ ·
1122810 ꙋбо постиже на васъ ц꙯срствие б꙯жие ·
1122900 ли како можетъ къто вьнити въ домъ крѣпъкааго ·
1122910 ꙇ съсѫдꙑ его расхꙑтити · аще не пръвѣе съвѧжетъ крѣпъкааго ·
1122920 ꙇ тогда домъ его расхꙑтитъ · зч꙯ ·
1123000 Ꙇже нѣстъ съ мноѭ на мѧ естъ ·
1123010 ꙇ иже не събираатъ съ мноѭ̑ растачаатъ ·
1123100 сего ради г꙯лѭ вамъ вьсѣкъ грѣхъ и хꙋла отъпꙋститъ сѧ чловѣкомъ ·
1123110 а ѣже на д꙯хъ хꙋла не отъпꙋститъ сѧ ч꙯лкмъ
1123200 ꙇ иже колижъдо речетъ слово на с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ · отъпꙋститъ сѧ емꙋ ·
1123210 а иже речетъ на д꙯хъ с꙯тꙑ не отъпꙋститъ сѧ емꙋ ·
1123220 ни вь сь вѣкъ ни въ бѫдѫщии ·
1123300 ли сътворите дрѣво добро и плодъ его добръ · ли сътворите дрѣво
1123310 зъло и плодъ его золъ отъ плода бо дрѣво познано бѫдетъ ·
1123400 ꙇштѧдьѣ ехидънова како можете добро г꙯лати зъли сѫще отъ
1123410 избꙑтъка бо с꙯рдцꙋ ꙋста г꙯лѭтъ ·
1123500 Добрꙑ ч꙯лвкъ отъ добраго съкровишта износитъ добраѣ ꙇ зълꙑ
1123510 ч꙯лвкъ отъ зълааго съкровишта износитъ зълаа҅ ·
1123600 г꙯лѭ же вамъ · ѣко вьсѣко слово праздъно ·
1123610 еже аще рекѫтъ ч꙯лвци · въздадѧтъ о немь слово · вь день сѫдьнꙑ ·
1123700 отъ словесъ бо своихъ · оправъдиши сѧ ·
1123710 ꙇ словесꙑ своими сѫдиши си ⁘ кц꙯
1123800 Тъгда отъвѣщашѧ етери отъ кънижъникъ · ꙇ фарисѣи г꙯лѭще ·
1123810 ꙋчителю хощемъ отъ тебе знамение видѣти ⁘
1123900 Ѡнъ же отъвѣщавъ рече имъ · родъ лѫкавъ и любодѣи знамениѣ ищетъ ·
1123910 ꙇ знамение не дастъ сѧ емꙋ · тъкмо знамение ионꙑ п꙯рка ·
1124000 ѣко бо бѣ иона въ чрѣвѣ китовѣ · три дьни и три ношти ·
1124010 тако бѫдетъ с꙯нъ ч꙯лвскꙑ ·
1124020 въ с꙯рдци землѧ три дни и три ношти ·
1124100 мѫжи ниневьꙉитьстии въстанѫтъ на сѫдъ · съ родомь симь и осѫдѧтꙑи ·
1124110 ѣко покаашѧ сѧ · проповѣдиѭ иониноѭ̑ · ꙇ се болеи ионꙑ сьде ·
1124300 егда же нечистꙑ д꙯хъ ꙇ҅зидетъ отъ ч꙯лвка · прѣходитъ
1124310 скозѣ бездънаа мѣста · ꙇштѧ покоѣ и не обрѣтаатъ ·
1124400 тъгда речетъ · възвраштѫ сѧ въ храмъ мои · отъ нѭдꙋже изидъ ·
1124410 ꙇ пришедъ обрѧштетъ празденъ · по метенъ · ꙋкрашенъ ·
1124500 тъгда идетъ и поиметъ съ собоѭ седмь инѣхъ д꙯хъ ·
1124510 люштьшь себе · ꙇ въшедъше живѫтъ тꙋ ·
1124520 ꙇ бѫдѫтъ послѣдьнѣ ч꙯лвка того горьша пръвꙑхъ ·
1124530 тако бѫдетъ и родꙋ семꙋ лѫкавꙋемꙋ ⁘
1124600 Еще емꙋ глаголѭщꙋ къ народомъ · се мати и братрьѣ его
1124610 стоѣхѫ вьнѣ · ꙇскѫштте г꙯лти емꙋ ·
1124700 рече же къ немꙋ единъ · се мати твоѣ и братрьѣ твоѣ
1124710 вьнѣ стоѩтъ хотѧще г꙯лти къ тебѣ ·
1124800 онъ же отъвѣштавъ рече къ г꙯л҄ѭштюмꙋ ·
1124810 къто естъ мати моѣ и кто сѫтъ братриѣ моѣ ·
1124900 ꙇ простеръ рѫкѫ на ꙋченикꙑ своѩ рече ·
1124910 се мати моѣ и братрьѣ моѣ ·
1125000 ꙇже бо аще творитъ волѭ о꙯тца моего иже естъ на н꙯бсхъ ·
1125010 тъ братръ мои и сест[р]а и мати естъ ·
1130100 Въ тъ же день ишедъ и꙯съ из домꙋ сѣдѣше при мори ·
1130200 ꙇ събърашѧ сѧ кь немꙋ народи мъноѕи ·
1130210 ꙇ ѣко вьлѣзъ въ корабь сѣде · и весь народъ на помори стоѣше ·
1130300 и г꙯ла имъ мъного притъчами г꙯лѧ · Се изиде сѣѩи да сѣетъ ·
1130400 ꙇ сѣѭштꙋмꙋ · ова ꙋбо падѫ при пѫти ·
1130410 ꙇ придѫ птицѧ н꙯ебскꙑѩ и позобашѧ ѣ·
1130500 дрꙋгаа же падѫ на каменеихъ · ѣже не имѣшѧ землѧ мъногꙑ ·
1130510 ꙇ абье прозѧбѫ · зане не имѣше глѫбинꙑ землѣ ·
1130600 слънъцꙋ же восиѣвъшю присвѧдѫ · ꙇ зане не имѣхѫ корениѣ исъхѫ ·
1130700 а дрꙋга падѫ въ трънии · ꙇ҅ вьзиде тръние и подави ѣ ·
1130800 дрꙋгаа же падѫ на земи добрѣ · ꙇ даѣхѫ плодъ ·
1130810 ово съто · ово шесть десѧтъ · ово три десѧти ·
1130900 ꙇмѣѩи ꙋши слꙑшати да слꙑшитъ ·
1131000 и пристѫпьше ꙋченици рѣшѧ емꙋ · по что притъчами глаголеши имъ ·
1131100 онъ же отъвѣщавъ рече · ѣко вамъ дано естъ разꙋмѣти ·
1131110 таинаа ц꙯срствиѣ · н꙯бскааго · онѣмъ же не дано естъ ·
1131200 ꙇмѫщꙋмꙋ бо дастъ сѧ ꙇ избѫдетъ емꙋ · а иже не иматъ ·
1131210 ꙇ҅ еже иматъ възьметъ сѧ отъ него ·
1131300 Сего ради притъчами имъ г꙯лѭ · ѣко видѧще не видѧтъ
1131310 ꙇ слꙑшѧште не слꙑшѧтъ ни разꙋмѣваѭтъ ·
1131400 ꙇ събꙑваетъ сѧ имъ пророчъсто исаино г꙯лѭщее҅ слꙋхомь
1131410 ꙋслꙑшите и не имате разꙋмѣти · ꙇ зьрѧще ꙋзьрите и не имате видѣти ·
1131500 отлъстѣ бо с꙯рдце людеи сихъ · ꙇ ꙋшима тѧжъко слꙑшашѧ ·
1131510 ꙇ очи свои съмѣжишѧ · еда когда ꙋзьрѧтъ очима ·
1131520 ꙇ ꙋшима ꙋслꙑшѧтъ · ꙇ с꙯рдцемь разꙋмѣѭтъ ·
1131530 ꙇ обратѧтъ сѧ и исцѣлѭ ѩ҅ ·
1131600 Ваши же блаженѣи очи ѣко видите · ꙇ ꙋши ваши ѣко слꙑшите ·
1131700 аминь бо г꙯лѭ вамъ · ѣко мъноѕи п꙯рци
1131710 и праведьници въжделѣшѧ видѣти ·
1131720 ѣже видите и не видѣшѧ · и слꙑшати ѣже слꙑшите и не слꙑшашѧ ·
1131800 вꙑ же ꙋслꙑшите притъчѫ сѣвъшааго ·
1131900 вьсѣкъ иже слꙑшитъ словеса цсарествиѣ · ꙇ не разꙋмѣваатъ ·
1131910 приходитъ же неприѣзнь и въсхꙑтаатъ сѣное въ с꙯рдци его ·
1131920 се естъ сѣное при пѫти ·
1132000 а сѣаное на камении · сь естъ слꙑшѧи слово ·
1132010 ꙇ абие съ радостиѭ приемлѧ е ·
1132100 не иматъ же корене вь себѣ · нъ врѣменъно естъ ·
1132110 бꙑвъши же печали и гонению словесе ради · абье съблажнѣатъ сѧ ·
1132200 а сѣаное въ трънии · сь естъ слꙑшѧи слово · ꙇ печаль свѣта сего ·
1132210 ꙇ льсть бгатъства подавлѣетъ е · ꙇ бес плода бꙑваетъ ·
1132300 а сѣаное на добрѣ земи · сь естъ слꙑшѧи слово и разꙋмѣваѩ е·
1132310 ꙇ приноситъ плодъ ѣко подобаатъ · и творитъ ово
1132320 · р꙯ · ово · м꙯ · ово ꙉ꙯ ·
1132400 ꙇ҅нѫ притъчѫ прѣдъложи имъ г꙯лѧ ⁘ ꙋ҅подоби сѧ ц꙯рствие небеское ·
1132410 ч꙯лвкꙋ сѣвъшꙋ добро сѣмѧ на селѣ своемь ·
1132500 съпѧщемъ же ч꙯лвкомъ ·приде врагъ его ·
1132510 и вьсѣ плѣвелъ по срѣдѣ пшеницѧ и отиде ·
1132600 егда же прозѧбе трѣва и плодъ сътвори · тъгда ави сѧ и плѣвелъ ·
1132700 пришедъше же раби г꙯ина рѣшѧ емꙋ г꙯и ·
1132710 не добро ли сѣмѧ сѣлъ еси на селѣ твоемь ·
1132720 отъ кꙋдѫ ꙋбо иматъ плѣвелъ ·
1132800 онъ же рече имъ врагъ ч꙯лвкъ се сътвори · раби же рѣшѧ емꙋ ·
1132810 хощеши ли ꙋбо да шедьше исплѣвемъ ѩ҅ ·
1132900 онъ же рече ни · еда въстръгаѭще плѣвелъ ·
1132910 въстръгнете кꙋпъно съ нимь и пшеницѫ ·
1133000 оставите е кꙋпьно расти ꙋбо до жѧтвꙑ · ꙇ въ врѣмѧ жѧтвꙑ ·
1133010 рекѫ дѣлателемъ · съберѣте пръвѣе плѣвелъ · ꙇ съвѧжате и въ снопꙑ ·
1133020 ѣко съжешти ѩ · а пшеницѫ съберѣте вь житьницѫ моѭ̑ кц꙯ ·
1133100 ꙇнѫ притъчѫ прѣдложи имъ г꙯лѧ · подобно естъ ц꙯срствие н꙯бское ·
1133110 зрънꙋ горꙋшънꙋ · еже вьземъ чловѣкъ вьсѣ на селѣ своемъ ·
1133200 еже мьне естъ вьсѣхъ сѣменъ · егда же въздрастетъ боле зелии естъ ·
1133210 ꙇ҅ бꙑваатъ дрѣво · ѣко прити птицамь н꙯бскꙑмъ ·
1133220 ꙇ витати на вѣтвехъ его ·
1133300 Ꙇнѫ притъчѫ г꙯ла имь · подобъно естъ ц꙯срствие н꙯ебское квасꙋ ·
1133310 ꙇже въземъши жена съкрꙑ въ мѫцѣ три сатъ доньдеже вьскꙑсѣ вьсѣ ·
1133400 Вьсѣ г꙯ла и꙯съ притъчами къ народомъ ·
1133410 ꙇ бес притъчѧ ничесо же г꙯лше къ нимъ ·
1133500 да събодетъ сѧ реченое п꙯ркмь г꙯лѭштемь ·
1133510 отвръзѫ въ притъчахъ ꙋста моѣ · отъкрꙑѭ̑ съкръвенаа ·
1133520 отъ съложениѣ вьсего мира ·
1133600 Тъгда оставль народꙑ приде въ домъ и꙯с ·
1133610 ꙇ пристѫпишѧ къ немꙋ ꙋченици его г꙯лѭште ·
1133620 съкажи намъ притъчѫ · плѣвелъ селънꙑхъ ·
1133700 онъ же отъвѣщавъ рече имъ ⁘ вьсѣавꙑ естъ доброе сѣмѧ с꙯нъ ч꙯лвскꙑ ·
1133800 а село естъ весь миръ · доброе же сѣмѧ се сѫтъ ·
1133810 с꙯нве ц꙯срствиѣ · а плѣвелъ сѫтъ с꙯нве неприѣзнини ·
1133900 а врагъ естъ вьсѣавꙑ ѩ҅ диѣволъ ·
1133910 а жѧтва естъ коньчина вѣка · а жѧтеле сѫтъ а꙯нꙉли ·
1134000 ѣко бо ꙋбо събираѭтъ плѣвелꙑ · ꙇ огнемь съжиѕаѭ̑тъ ·
1134010 тако бѫдетъ вь съконъчание вѣка сего ·
1134100 посълетъ с꙯нъ ◌꙯ч꙯лвѣчскꙑ а꙯нꙉлꙑ своѩ ·
1134110 ꙇ съберѫтъ отъ ц꙯срствиѣ его вьсѧ сканьдѣлꙑ ·
1134120 ꙇ творѧщѧѩ безаконение ·
1134200 ꙇ въвръгѫтъ ѩ вь пешть огньнѫ · тъгда бѫдетъ плачь и скрьжетъ зѫбомъ ·
1134300 тъгда праведьнии просвьтѧтъ сѧ ѣко слъньце ·
1134310 въ ц꙯срствии отъца ихъ · ꙇмѣѩи ꙋши слꙑшати да слꙑшитъ ·
1134400 пакꙑ подобъно естъ ц꙯срствие н꙯бское · съкровищю съкръвенꙋ ·
1134410 {на} на селѣ · еже обрѣтъ ч꙯лвкъ съкрꙑ · ꙇ отъ радости его идетъ ·
1134420 ꙇ вьсе елико иматъ продаетъ · ꙇ҅ кꙋпꙋетъ село то ·
1134500 пакꙑ подобъно естъ ц꙯срствие н꙯бское ч꙯лвкꙋ кꙋпъцꙋ ·
1134510 ꙇщѫщѫ добръ бисьръ ·
1134600 ꙇже обрѣтъ единъ мьногоцѣнень бисьръ ·
1134610 шедъ продастъ вьсе имѣние · елико имѣаше и кꙋпи и ⁘
1134700 Пакꙑ подобъно естъ ц꙯срствие н꙯ебское неводꙋ въвръженꙋ въ море ·
1134710 ꙇ отъ вьсѣкого рода избъравъшю ·
1134800 ꙇже егда исплъни сѧ извлъкъше и на краи ·
1134810 ꙇ сѣдъше избр꙯ашѧ добрꙑѩ҅ вь съсѫдꙑ · а зълꙑѩ извръгѫ вонъ ·
1134900 тако бѫдетъ въ съконьчание вѣка · ꙇзидѫтъ а꙯нꙉли ·
1134910 ꙇ отълѫчѧтъ зълꙑѩ отъ срѣдꙑ праведънꙑхъ ·
1135000 ꙇ въвръгѫтъ ѩ въ пещь огньнѫ · тꙋ бѫдетъ плачь и скрьжетъ зѫбомь ·
1135100 Г꙯ла имъ и꙯съ разꙋмѣете ли вьсѣ си · г꙯лшѧ емꙋ еи꙼ г꙯и ·
1135200 и꙯съ же рече имъ · сего ради вьсѣкъ кънижъникъ наꙋчь сѧ ·
1135210 ц꙯срствию н꙯бскꙋмꙋ · подобенъ естъ ч꙯лвкꙋ домовитꙋ ·
1135220 ꙇже износитъ отъ съкровища своего нова и ветъхаа ·
1135300 Ꙇ бꙑстъ егда съконьча и꙯съ притъчѧ сиѩ · прѣиде отъ тѫдѣ ·
1135400 ꙇ пришедъ въ отьчьствие свое ꙋчаше ѩ҅ · на съньмиштихъ ихъ ·
1135410 ѣко дивлѣхѫ сѧ емꙋ и г꙯лхѫ ·
1135420 отъ кѫдѫ семꙋ естъ прѣмѫдрость си и сила ·
1135500 не сь ли естъ тектоновъ с꙯нъ · не мати ли его нарицаетъ сѧ мариѣ ·
1135510 ꙇ братрьѣ его иѣковъ и осифъ · ꙇ симонъ июда ·
1135600 ꙇ сестрꙑ его не вьсѧ ли въ насъ сѫтъ ·
1135610 отъ кѫдꙋ ꙋбо семꙋ вьсѣ си сѫтъ ·
1135700 ꙇ блажнѣхѫ сѧ о немь · Ꙇ꙯с же рече имъ · нѣстъ п꙯ркъ бещьстии ·
1135710 тъкмо въ своемь отьчьствии · ꙇ въ домꙋ своемь ·
1135800 ꙇ не сътвори тꙋ силъ мъногъ · за невѣрьство ихъ ⁘
1140100 въ врмѧ оно ꙋслꙑшавъ иродъ тетрархъ слꙋхъ и꙯свъ ·
1140200 ꙇ рече отрокомъ своимъ · сь естъ иоанъ кръститель ·
1140210 тъ въскрьсе отъ мрътвꙑхъ · ꙇ сего ради силꙑ дѣѭтъ сѧ о немь ·
1140300 ꙇ҅родъ бо емъ иоанꙿна съвѧза и · ꙇ въсади и вь темьницѫ ·
1140310 ꙇродиѣдꙑ ради женꙑ филипа братра своего ·
1140400 г꙯лаше бо емꙋ иоанъ · не достоитъ ти имѣти еѩ҅ ·
1140500 ꙇ хотѧ и ꙋбити ꙋбоѣ сѧ народа · зане ѣко прка имѣхѫ и ·
1140600 Дьни же бꙑвъшꙋ розьства иродова ·
1140610 плѧса дъшти иродиѣдина по срѣдѣ и ꙋгоди иродови
1140700 тѣмь же съ клѧтвоѭ издрече еи дати егоже аште въспроситъ ·
1140800 она же наваждена материѭ своеѭ · даждь ми рече сьде ·
1140810 на мисѣ главѫ иоана к꙯рстителѣ ·
1140900 ꙇ печаленъ бꙑс꙯ ц꙯сръ · клѧтвꙑ же ради и възлежѧщихъ съ нимъ ·
1140910 повелѣ дати и ·
1141000 ꙇ посълавъ ꙋсѣкнѫ иоана вь темьници ·
1141100 ꙇ принѣсѧ главѫ его на мисѣ · и дашѧ дѣвици · ꙇ несе матери своеи ·
1141200 и пристѫпьше ꙋченици его вьзѧсѧ тѣло его · и погрѣсѧ е ·
1141210 ꙇ пришедъше възвѣстишѧ и꙯сви ·
1141300 ꙇ҅ слꙑшавъ и꙯с · отиде отъ тꙋдѣ въ корабли · въ пꙋсто мѣсто единъ ·
1141310 ꙇ слꙑшавъше народи · по немь идѫ пѣши отъ градъ ⁘ кц꙯
1141400 ꙇ҅ ишедъ и꙯с видѣ народъ мъногъ · ꙇ м꙯илосрдва о нихъ ·
1141410 ꙇ исцѣли недѫжънꙑѩ ихъ ·
1141500 Поздѣ же бꙑвъшꙋ пристѫпишѧ къ немꙋ ꙋченици его · г꙯лѭште ·
1141510 пꙋсто естъ мѣсто · ꙇ година минѫ юже о҅тъпꙋсти народꙑ ·
1141520 да шедъше вь ближьнѧѩ градъцѧ · кꙋпѧтъ брашъна себе ·
1141600 ꙇ꙯с же рече имъ · не трѣбꙋѭтъ отити · дадите имъ вꙑ ѣсти ·
1141700 они же г꙯лашѧ емꙋ не имамъ съде тъкмо пѧть хлѣбъ и дьвѣ рꙑбѣ ·
1141800 онъ же рече принесѣте ми ѩ сѣмо ·
1141900 ꙇ повелѣвъ народомъ вьзлещи на трѣвѣ ꙇ҅ приемъ пѧть хлѣбъ и
1141910 дьвѣ рꙑбѣ вьзьрѣвъ на н꙯бо б꙯лгсви ·
1141920 ꙇ прѣломъ хлѣбꙑ дастъ ꙋченикомъ · ꙋ҅ченици же народомъ ·
1142000 ꙇ ѣшѧ вьси и насꙑтишѧ сѧ · ꙇ вьзѧсѧ избꙑтъкꙑ ꙋкрꙋхъ ·
1142010 дъва на десѧте коша испльнь ·
1142100 ѣдѫщихъ же бѣ мѫжъ · ѣко пѧть тꙑсѫщь · развѣ женъ и дѣтеи ·
1142200 ꙇ҅ абие ꙋбѣди и꙯съ ꙋченикꙑ вьлѣсти въ корабь ·
1142210 ꙇ варити и на ономь полꙋ · доньдеже отъпꙋститъ народꙑ ⁘ кц꙯
1142300 Ꙇ отъпꙋщъ народꙑ вьзиде на горѫ единь помолитъ сѧ ·
1142310 Поздѣ же бꙑвъшю единь бѣ тꙋ ·
1142400 корабь же бѣ по срѣдѣ морѣ вълаѩ сѧ влънами ·
1142410 бѣ бо противенъ вѣтръ ·
1142500 въ четврътѫѭ же стражѫ нощи · ꙇде къ нимъ и꙯съ ходѧ по морю ·
1142600 ꙇ видѣвъше и ꙋченици ходѧштъ по морю ·
1142610 съмѧшѧ сѧ г꙯лѭште · ѣко призракъ естъ · ꙇ отъ страха възъпишѧ
1142700 абие же рече имъ и꙯с г꙯лѧ · дръзаите азъ есмъ не боите сѧ ·
1142800 Ѡтъвѣштавъ же петръ рече емꙋ г꙯и аште тꙑ еси ·
1142810 повели ми прити къ тебѣ по водамъ ·
1142900 онъ же рече приди · ꙇ излѣзъ ис кораблѣ петръ хождаше на водахъ ·
1142910 и прити къ и꙯сви ·
1143000 видѧ же вѣтрꙑ крѣпькꙑ ꙋбоѣ сѧ · ꙇ наченъ ꙋтапати возъпи г꙯лѧ ·
1143010 г꙯и с꙯пс мѧ ·
1143100 абие же и꙯съ простеръ рѫкѫ ѩтъ і ·
1143110 ꙇ г꙯ла емꙋ маловѣре по чьто сѧ ꙋсꙋмьнѣ ·
1143200 Ꙇ вьлѣзъшема има въ корабь прѣста вѣтръ ·
1143300 сѫштеи же въ кораби пришедъше поклонишѧ сѧ емꙋ г꙯лѭште ·
1143310 въ істинѫ с꙯нъ б꙯жи е҅си ·
1143400 ꙇ прѣѣвъше придѫ на землѭ ꙉенисаретъскѫ · кц꙯ ·
1143500 Ꙇ познавъше и мѫжи мѣста того · посълашѧ въ вьсѫ странѫ тѫ ·
1143510 ꙇ принѣсѧ къ немꙋ вьсѧ болѧштѧѩ҅ ·
1143600 ꙇ молѣхѫ и да ??? тъкъмо прикоснѫтъ сѧ въскрилии҅ ризꙑ его ·
1143610 ꙇ елико прикоснѫшѧ сѧ емь с꙯псни бꙑшѧ ·
1150100 Тъгда пристѫпишѧ къ и꙯сви иже бѣахѫ въ и꙯мѣ ·
1150110 кънижъници и фарисѣи г꙯лѭште ·
1150200 по чъто ꙋченици твои прѣстѫпаѭтъ прѣдааниѣ старецъ ·
1150210 не омꙑваѭ̑тъ бо рѫкъ своихъ егда хлѣбъ ѣдѧтъ ·
1150300 онъ же отъвѣштавъ рече имъ · по чъто вꙑ прѣстѫпаете заповѣдь
1150310 б꙯жиѭ̑ · за прѣдание ваше ·
1150400 б꙯ъ бо заповѣда г꙯лѧ · чьти о꙯тца и матерь ·
1150410 ꙇ иже зълословитъ о꙯тца ли матерь · съмрътьѭ̑ ꙋмьретъ ·
1150500 вꙑ же г꙯лте · ꙇже колижъдо речетъ
1150510 о꙯тцю ли матери даръ · ꙇже колижъдо отъ мене польѕевалъ сѧ еси ·
1150520 ꙇ҅же не почьтетъ о꙯тца ли матере своеѩ҅ ·
1150600 ꙇ разористе законъ б꙯жии҅ · за прѣдание ваше
1150700 лицемѣри · добрѣ пророчъствова о васъ исаиѣ г꙯лѧ ·
1150800 приближаѭ̑тъ сѧ мьнѣ лѭдъе си ꙋстꙑ своими · и ꙋстънами чьтѫтъ мѧ ·
1150810 а с꙯рдце ихъ далече отъстоитъ от мене ·
1150900 въ сꙋе же чътѫтъ мѧ · ꙋчѧще ꙋчениѣ заповѣдеи ч꙯лвчскъ ·
1151000 ꙇ призъвавъ народꙑ рече имъ · слꙑшите и разꙋмѣите ·
1151100 не въходѧщее въ ꙋста скврънитъ ч꙯лвка ·
1151110 нъ исходѧщее из ꙋстъ то скврънитъ ч꙯лвка ·
1151200 Тъгда пристѫпьше ꙋченици его рѣшѧ емꙋ ·
1151210 вѣси ли ѣко фарисѣи слъшавъшеи слово съблазнишѧ сѧ ·
1151300 онъ же отъвѣщавъ рече · вьсѣкъ садъ егоже не сади
1151310 о꙯тцъ мои н꙯ебскꙑ · ꙇскоренитъ сѧ ·
1151400 Останѣте ихъ · вожди сѫтъ слѣпи слѣпьцемъ ·
1151410 слѣпецъ же слѣпъца аште водитъ · оба вь ѣмѫ въпадете сѧ ·
1151500 отъвѣщавъ же петръ рече емꙋ · съкажи намъ притъчѫ сиѭ ·
1151600 ꙇ꙯с же рече емꙋ · единаче ли и вꙑ бездразꙋма есте ·
1151700 не ю ли разꙋмѣваате · ѣко вьсѣко еже въходитъ въ ꙋста ·
1151710 въ чрѣво въмѣщаатъ сѧ · ꙇ афедрономъ исходитъ ·
1151800 а исходѧщаа из ꙋстъ · отъ с꙯рдца исходѧтъ ·
1151810 ꙇ та скврънѧтъ ч꙯лвка ·
1151900 отъ с꙯рдца бо исходѧтъ · помꙑшлениѣ зъла ꙋбииства прѣлюбодѣаниѣ ·
1151910 любодѣаниѣ · татьбꙑ лъжесъвѣдѣниѣ · власфимиѣ ·
1152000 си сѫтъ скврнѧштаа ч꙯лка · а еже не ꙋмъвенами рѫками ѣсти ·
1152010 не скврънитъ ч꙯лвка ·
1152100 Ꙇ ишедъ отъ тꙋдѣ и꙯с · отиде въ странѫ тꙋрьскѫ и сѵдонъскѫ ·
1152200 ꙇ се жена хананеиска отъ прѣдѣлъ тѣхъ ишедъши ·
1152210 възъпи г꙯лѭшти · помилꙋи мѧ г꙯и с꙯нꙋ д꙯авдвъ ·
1152220 дъшти моѣ зълѣ бѣсънꙋетъ сѧ ·
1152300 онъ же не отъвѣща еи словесе ·
1152310 Ꙇ пристѫпьше ꙋченици его молѣхѫ и г꙯лѭще ·
1152320 отъпꙋсти ѭ ѣко въпиетъ въ слѣдъ насъ ·
1152400 онъ же отъвѣщавъ рече · нѣсмъ посъланъ ·
1152410 тъкмо къ овъцамъ погꙑбъшимъ домꙋ и꙯злвꙋ ·
1152500 она же пришедъши поклони сѧ емꙋ г꙯лшти · г꙯и помоѕи ми ·
1152600 онъ же отъвѣштавъ рече ·
1152610 нѣстъ добро отѧти хлѣба чѧдомъ и поврѣщи псомъ ·
1152700 она же рече еи г꙯и ·
1152710 ꙇбо и пси ѣдѧтъ отъ крꙋпицъ падаѭштихъ съ трапезꙑ господеи своихъ ·
1152800 Тъгда отъвѣштавъ и꙯с рече еи · jѡ жено вельѣ естъ вѣра твоѣ҅ ·
1152810 бѫди тебѣ ѣкоже хощеши · ꙇ исцѣлѣ дъщи еѩ во тъ часъ ·
1152900 ꙇ пришедъ отъ тꙋдѣ и꙯с · ꙇде при мори галилѣисцѣмъ ·
1152910 ꙇ въшедъ на горѫ сѣде тꙋ ·
1153000 ꙇ пристѫпишѧ къ немꙋ народи мъ[но]зи · ꙇмѫще съ собоѭ хромꙑ ·
1153010 нѣмꙑ и слѣпꙑ и бѣсънꙑ · ꙇ инꙑ мъногꙑ ·
1153020 ꙇ привръгѫ ѩ къ ногама и꙯свама · и исцѣли ѩ ·
1153100 ѣко народꙋ дивити сѧ · видѧще нѣмꙑ г꙯лѭштѧ · бѣдънꙑѩ съдравꙑ ·
1153110 ꙇ хромꙑѩ ходѧштѧ · слѣпꙑѩ видѧштѧ ·
1153120 ꙇ славлѣхѫ б꙯а и꙯здрлва · кц꙯ ⁘
1153200 ꙇ꙯҅с же призъвавъ ꙋченикꙑ своѩ рече имъ ·
1153210 милосрдꙋѭ̑ о народѣ · ѣко юже три дьни присѣдѧтъ мьнѣ ·
1153220 ꙇ не имѫтъ чесо ѣсти · и отъпꙋстити ихъ не ѣдьшъ не хоштѫ ·
1153230 да не како ослабѣѭ̑тъ на пѫти ·
1153300 ꙇ г꙯лшѧ емꙋ ꙋченици · отъ кѫдѣ вьзьмемъ на пꙋстѣ мѣстѣ хлѣбꙑ ·
1153310 насꙑтити толико народа ·
1153400 ꙇ г꙯ла имъ и꙯с · колико хлѣбъ и҅мате ·
1153410 они же рѣшѧ ·ж꙯· и мало рꙑбицъ ·
1153500 ꙇ повелѣ народꙋ възлешти на земли ·
1153600 ꙇ приемъ ж꙯ хлѣбъ · ꙇ рꙑбꙑ · хвалѫ въздавъ ·
1153610 прѣломи и дастъ ꙋченикомъ своимъ · ꙋченици же народомъ ·
1153700 ꙇ ѣшѧ вьси и насꙑтишѧ сѧ · и вьзѧсѧ · ꙇзбꙑтъкꙑ ꙋкрꙋхъ ·
1153710 седмь кошъницъ исплънь ·
1153800 ꙇ ѣдъшихъ бѣшѧ четꙑри тꙑсѫштѧ мѫжъ · развѣ женъ и дѣтеи ·
1153900 ꙇ отъпꙋшть народъ вьлѣзе въ корабь ·
1153910 и пришедъ въ прѣдѣлꙑ магдаланьскꙑ ⁘ кц꙯
1160100 ꙇ пристѫпьше фарисѣи и садѵкеи искꙋшаѭште и ·
1160110 просишѧ знамениѣ с н꙯бсе · показати имъ ·
1160200 Онъ же отъвѣщавъ рече имъ · вечеръ сѫщꙋ г꙯лте ·
1160210 ведро чръмънꙋетъ сѧ н꙯бо ·
1160300 ꙇ ютро дьнесь зименъ · чръмънꙋетъ бо сѧ дрѧселꙋѩ н꙯бо ·
1160310 лице ꙋбо н꙯бси ꙋмѣете расѫждати · а знамениѣ врѣменемь не можете ·
1160400 родъ золъ и прѣлюбодѣи · знамениѣ ищетъ ·
1160410 ꙇ знамение не дастъ сѧ имъ · тъкмо знамение ионꙑ пророка ·
1160420 ꙇ оставль ѩ отиде ·
1160500 ꙇ прѣшедъше ꙋченици его на онъ полъ · забꙑшѧ хлѣбꙑ възѧти ·
1160600 Ꙇ꙯с же рече имъ · вьнемлѣте и блюдѣте сѧ отъ
1160610 кваса фарисеиска и садѵкеиска ·
1160700 они же помꙑшлѣхѫ г꙯лѭще · како хлѣбъ не възѧсомъ ·
1160800 разꙋмѣвъ же и꙯с рече · чъто мꙑслите въ себѣ маловѣри ·
1160810 ѣко хлѣбъ не възѧсте ·
1160900 не ꙋ ли разꙋмѣсте · ни помьните д꙯ хлѣбъ · пѧти тꙑсѫштъ ·
1160910 ꙇ колико кошъ вьзѧсте ·
1161000 ни ли ж꙯ хлѣбъ · четꙑремъ тꙑсѫштамъ · ꙇ колико кошъницъ възѧсте ·
1161100 како не разꙋмѣете · ѣко не о хлѣбѣхъ вамъ вънь{ꙇ}мати рѣхъ ·
1161110 храните же сѧ отъ кваса фарисеиска и садѵкеиска ·
1161200 Тъгда разꙋмѣшѧ ѣко рече храните сѧ · не отъ кваса хлѣбънааго ·
1161210 нъ отъ ꙋчениѣ фарисеиска и садѵкеиска ⁘
1161300 Пришедъ же и꙯с въ странѫ кесариѩ филиповꙑ ·
1161310 въпрашаше ꙋченикꙑ своѩ г꙯лѧ ·
1161320 кого г꙯лѭтъ мѧ ч꙯лвци сѫшта с꙯на ч꙯лвчскааго ·
1161400 они же рѣшѧ емꙋ · ови иоана к꙯рстителѣ · ꙇни же илиѭ ·
1161410 дрꙋѕии же иеремиѭ̑ · ли единоготъ п꙯ркъ ·
1161500 г꙯ла имъ и꙯с · вꙑ же кого мѧ г꙯лете бꙑти ·
1161600 отъвѣщавъ же симонъ петръ рече · тꙑ еси х꙯ъ с꙯нъ б꙯а живааго ·
1161700 ꙇ отъвѣщавъ и꙯с · рече емꙋ · Блаженъ еси симоне вариjѡна ·
1161710 ѣко плъть и крвъ не ави тебѣ · нъ о꙯тцъ мои иже естъ н꙯бсхъ ·
1161800 ꙇ азъ же тебѣ г꙯лѭ · ѣко тꙑ еси петръ ·
1161810 ꙇ на семь камене съзиждѫ ц꙯рквъ моѭ̑ ꙇ врата адова не ꙋдолѣѭтъ еи ·
1161900 и дамь тебѣ клѧч꙯ ц꙯срствиѣ н꙯ебскааго ·
1161910 и еже аще съвѧжеши на земи · бѫдетъ съвѧзано на нбесехъ ·
1161920 ꙇ еже аще раздрѣшиши на земи бѫдетъ раздрѣшено на небесехъ ⁘ кц꙯ ⁘
1162000 Тъгда запрѣти ꙋченикомъ своимъ · да никомꙋже не рекѫтъ ·
1162010 ѣко сь естъ и꙯съ х꙯ъ ·
1162100 отъ толѣ начѧтъ и꙯съ · съказати ꙋченикомъ своимъ ·
1162110 ѣко подобаатъ емꙋ ити вл꙯мъ · ꙇ мъного пострадати отъ старецъ ·
1162120 ꙇ архиереи · ꙇ кьнижъникъ · ꙇ ꙋбьенꙋ бꙑти · и трети дьнь въстати ·
1162200 ꙇ поемъ і петръ начѧтъ прѣрѣкати емꙋ г꙯лѧ · м꙯илосрдъ тꙑ г꙯и ·
1162210 не иматъ тебѣ бꙑти се ·
1162300 онъ же обраштъ сѧ рече петрови ·
1162310 ꙇди за мъноѭ̑ сотоно съблазнъ ми еси · ѣко не мꙑслиши ѣже
1162320 сѫтъ б꙯жиѣ и ч꙯лчскаѣ ·
1162400 Тъгда и꙯съ рече ꙋченикомъ своимъ ·
1162410 аще къто хощетъ по мьнѣ ити да отъвръжетъ сѧ себе ·
1162420 ꙇ възъметъ к꙯рстъ свои · ꙇ҅ вь слѣдъ мене грѧдетъ ·
1162500 ꙇже бо хощетъ д꙯шѫ своѭ с꙯псти погꙋбитъ ѭ ·
1162510 ꙇ иже погꙋбитъ д꙯шѫ своѭ мене ради · обрѧштетъ ѭ ·
1162600 каа полъѕа естъ ч꙯лвкꙋ · аште весь миръ приобрѧщетъ ·
1162610 а д꙯шѫ своѭ̑ отъштетитъ · ли что дастъ ч꙯лвкъ ·
1162620 ꙇзмѣнѫ за д꙯шѫ своѭ̑ ·
1162700 Прити бо иматъ с꙯нъ чловѣчскꙑ · въ славѣ о꙯тца своего ·
1162710 съ а꙯нꙉлꙑ с꙯тꙑми · ꙇ тогда въздастъ комꙋжъдо по дѣломъ своимъ ·
1162800 аминь г꙯лѭ вамъ · сѫтъ етери отъ съде стоѩштихъ ·
1162810 ꙇже не имѫтъ съмръти въкꙋсити ·доньдеже видѧтъ
1162820 с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ грѧдѫшть въ ц꙯срствии своемь ⁘
1170100 ꙇ бꙑстъ по шести денъ · Поѩтъ и꙯с петра и иѣкова
1170110 и иоана братра его · ꙇ вьзведе ѩ на горѫ вꙑсокѫ единꙑ ·
1170200 ꙇ прѣобрази сѧ прѣдъ ними · ꙇ просвьтѣ сѧ лице его ѣко слънъце ·
1170210 а ризꙑ его бꙑшѧ бѣлꙑ ѣко свѣтъ ·
1170300 ꙇ се ависте сѧ имъ моси и илиѣ · съ нимь г꙯лѭща ·
1170400 отъвѣщавъ же петръ къ и꙯сви рече · г꙯и : добро естъ намъ сьде бꙑти ·
1170410 аште хощеши да сътворимъ съде три кровꙑ ·
1170420 тебѣ единъ и мосеови единъ · и илии единъ ·
1170500 еште же емꙋ г꙯лѭштю · се облакъ свѣтелъ осиѣ ѩ ·
1170510 ꙇ се гласъ из облака г꙯лѧ · сь естъ с꙯нъ мои вьзлюбленꙑ
1170520 о немьже благоизволихъ · того послꙋшаите ·
1170600 ꙇ слꙑшавъше ꙋченици падѫ ници · и ꙋбоѣшѧ сѧ ѕѣло ·
1170700 и пристѫпь и꙯с прикоснѫ сѧ ихъ · ꙇ рече въстанѣте и не боите сѧ ·
1170800 възведъше же очи свои не видѣшѧ никогоже токъмо и꙯са единого ·
1170900 и съходѧщемъ и҅мъ съ горꙑ · заповѣдѣ имъ и꙯съ г꙯лѧ ·
1170910 никомꙋже не повѣдите видѣниѣ ·
1170920 доньдеже с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ из мрътвꙑхъ въскръснетъ ·
1171000 ꙇ҅ въпросишѧ и ꙋченици его г꙯лѭще чъто ꙋбо г꙯лѭтъ кънижъници ·
1171010 ѣко илии подобаатъ приди прѣжде ·
1171100 ꙇ꙯с же отъвѣщавъ рече имъ ·
1171110 ꙇлиѣ ꙋбо придетъ прѣжде и ꙋстроитъ вьсѣ ·
1171200 г꙯лѭ же вамъ · ѣко илиѣ ю҅же приде и не познашѧ его ·
1171210 нъ сътворишѧ о немь въсѣ елико въсхотѣшѧ
1171220 тако и с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ иматъ страдати отъ нихъ ·
1171300 тъгда разꙋмѣшѧ ꙋченици · ѣко о иоанѣ кръстители рече имъ ·
1171400 ꙇ пришедъшемъ имъ къ народꙋ ·
1171410 Пристѫпи къ немꙋ ч꙯къ · кланѣѩ сѧ емꙋ
1171500 и г꙯лѧ · г꙯и · помилꙋи с꙯нъ мои ·
1171510 ѣко на новꙑ м꙯сцѧ бѣсъноетъ сѧ ꙇ зьлѣ страждетъ ·
1171520 мъножицеѭ бо падаетъ на огнь · ꙇ мъножицеѭ въ водѫ ·
1171600 ꙇ привѣсъ і къ ꙋченикомъ твоимъ · ꙇ не могѫ его исцѣлити ·
1171700 отъвѣштавъ же и꙯съ рече · ѡ꙼ роде невѣрънꙑ и развращенꙑ ·
1171710 до колѣ съ вами бѫдѫ до колѣ тръплѭ васъ · приведѣте ми и сѣмо ·
1171800 ꙇ запрѣти емꙋ и꙯с · и изиде из него бѣсъ ·
1171810 ꙇ҅ исцѣлѣ отрокъ томь часѣ ·
1171900 Тогда пристѫпьше ꙋченици и꙯сви единомꙋ рѣшѧ ·
1171910 по чьто мꙑ не възмогомъ изгънати его ·
1172000 ꙇ꙯с же рече имъ · за невѣръство ваше · аминь бо г꙯лѭ вамъ ·
1172010 аще имате вѣрѫ ѣко зръно горюшъно ·
1172020 речете горѣ сеи прѣ[и]ди отъ сѫдѣ тамо ·
1172030 ꙇ прѣидетъ · ꙇ ничтоже не възможъно бѫдетъ вамъ ·
1172100 родъ же сь не исходитъ тъкмо молитвоѭ и постомь ⁘
1172200 Живѫштемъ же имъ въ галилеи ·
1172210 рече имъ и꙯съ прѣданъ иматъ бꙑти с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ въ рѫцѣ ч꙯лвкомъ ·
1172300 ꙇ ꙋбиѭтъ і и трети день въстанетъ ⁖ кц꙯ ·
1172310 Ꙇ скръбьни бꙑшѧ ѕѣло ⁘
1172400 Пришедъшемъ же имъ въ каферънаꙋмъ · пристѫпишѧ приемлѭщеи дидрагма ·
1172410 къ петрови и рѣшѧ · ꙋчитель вашъ не даетъ ли дидрагма ·
1172500 рече еи · ꙇ егда вьниде въ домъ · вари и꙯с · г꙯лѧ ·
1172510 что ти сѧ мьнитъ симоне · ц꙯сри земьсции отъ кꙑхъ приемлѭтъ дани ·
1172520 ли кинсь · отъ своихъ ли с꙯нвъ · ли отъ тꙋждихъ ·
1172600 ꙇ рече емꙋ петръ · отъ тꙋждиихъ · рече емꙋ и꙯с ·
1172610 ꙋбо свободьни сѫтъ с꙯нве ·
1172700 нъ да не съблазнимъ ихъ · шедъ въ море въвръѕи ѫдицѫ ·
1172710 ꙇ ѭже имеши прѣжде рꙑ бѫ вьзьми и отвръзъ ꙋста еи҅ ·
1172720 ꙇ обрѧштеши статиръ · тъ въземъ даждъ имъ за мѧ и за сѧ ·
1180100 Въ тъ часъ пристѫпишѧ ꙋченици къ и꙯сѵ г꙯лште ·
1180110 кто ꙋбо болеи естъ въ ц꙯сртви н꙯ебсцѣе҅мь ??
1180200 ꙇ призъвавъ и꙯съ отрочѧ · постави е по срѣдѣ ихъ
1180300 и рече · аминь г꙯лѭ вамъ · аще не обратите сѧ и бѫдете ѣко дѣти ·
1180310 не имате вьнити въ ц꙯срствие н꙯ебское ·
1180400 ꙇже бо сѧ съмѣритъ ѣко отрочѧ се ·
1180410 тъ естъ болеи въ ц꙯срствии н꙯бсцѣемъ ⁘ кц꙯ ·
1180500 ꙇ҅ иже колижъдо прииметъ отрочѧ таково едино ·
1180510 въ імѧ мое : мене приемлетъ ·
1180600 ꙇ иже аще скандалисаетъ единого отъ малꙑхъ сихъ вѣрꙋѭщихъ въ мѧ ·
1180610 ꙋнѣе емꙋ естъ да обѣсѧтъ жръновъ на вꙑи его осьльскꙑ ·
1180620 ꙇ потопѧтъ і въ пѫчинѣ морьстѣи҅ ·
1180700 Горе вьсемꙋ мирꙋ отъ сканъдѣлъ · неволѣ бо естъ прити сканьдаломъ ·
1180710 обаче горе ч꙯лкꙋ томꙋ имьже сканьдаль приходитъ ·
1180800 Аште ли рѫка твоѣ ли нога твоѣ съблажнѣетъ тѧ ·
1180810 отъсѣци и и отъвръѕи отъ себе · добрѣа ти естъ
1180820 вънити въ животъ хромꙋ ли бѣдънꙋ · неже дьвѣ рѫцѣ и дъвѣ ноѕѣ
1180830 имѫштю въвръженꙋ бꙑти въ огнь вѣчънꙑ ·
1180900 ꙇ аште око твое съблажнаатъ тѧ ·
1180910 ꙇзьми е и връѕи отъ себе добрѣа ти естъ съ
1180920 единѣмь окомь вь животъ вьнити · неже дьвѣ очи имѫштю ·
1180930 въвръженꙋ бꙑти въ ꙉеонѫ огньнѫѭ̑ ⁘
1181000 Блюдѣте сѧ и не родите о единомъ отъ малꙑхъ сихъ ·
1181010 г꙯л бо вамъ · ѣко а꙯нꙉли ихъ н꙯нбсхъ ·
1181020 въ інѫ видѧтъ лице отъца моего н꙯бскааго ·
1181100 приде бо с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ възискатъ и с꙯пстъ погꙑбъшааго ·
1181200 чъто сѧ вамъ мьнитъ · аште бѫдетъ етерꙋ ч꙯лвкꙋ ◌꙯·п· овецъ ·
1181210 ꙇ҅ заблѫдитъ едина отъ нихъ · не оставитъ ли девѧти десѧтъ и девѧти
1181220 на горахъ · и шедъ иштетъ заблѫждьшѧѩ ·
1181300 и аще обрѧщетъ ѭ̑ · аминь г꙯лѭ вамъ ?? ѣко радꙋетъ сѧ о неи паче ·
1181310 неже о девѧти десѧтъ и девѧти не заблѫждьшиихъ ·
1181400 тако нѣстъ волѣ · прѣдъ отъцемь вашимъ н꙯бскꙑимъ · да погꙑбнетъ
1181410 единъ отъ малꙑхъ сихъ ·
1181500 аще же съгрѣшитъ къ тебѣ братръ твои · ꙇди обличи и междю собоѭ и
1181510 тѣмь единѣмь · аще тебе послꙋшаатъ приобрѧщеши братръ твои ·
1181600 аще ли тебе не послꙋшаатъ ·поими пакꙑ съ собоѭ единого ли два ·
1181610 да въ ꙋстѣхъ дъвою ли трии съвѣдѣтель станетъ вьсѣкъ г꙯лъ ·
1181700 аще же не послꙋшаатъ ихъ · рьци ц꙯ркви ·
1181710 аште же и о цркви не родити вьчьнетъ ·
1181720 да бѫдетъ ти ѣко ѩзꙑчьникъ · ꙇ мꙑтарь ·
1181800 аминь г꙯лѭ вамъ · елико аще съвѧжете на земи ·
1181810 бѫдетъ съвѧзано на небесехъ · ꙇ елико аште раздрѣшиши на земи ·
1181820 бѫдетъ раздрѣшено на н꙯бсхъ ·
1181900 Пакꙑ аминъ г꙯л вмъ · ѣко аште дъва отъ васъ съвѣштаате
1181910 на земи о вьсѣкои вешти еѩже колижъдо просите бѫдетъ има ·
1181920 отъ о꙯тца моего иже естъ н꙯нбсхъ ·
1182000 ꙇдеже бо есте дъва ·ли трье събрани въ імѧ мое҅ ·
1182010 тꙋ есмъ по срѣдѣ ихъ ⁘ кц꙯ ·
1182100 тъгда пристѫпь къ немꙋ петръ рече ·
1182110 г꙯и коль кратꙑ съгрѣшитъ братръ мои въ мѧ ·
1182120 ꙇ отъпꙋштѫ емꙋ · до седмь кратъ ли ·
1182200 г꙯ла емꙋ и꙯съ · не г꙯лѭ тебѣ до седмь кратъ ·
1182210 нъ до седмь десѧтъ кратъ седмицеѭ̑ ⁘
1182300 Сего ради ꙋподобило сѧ естъ ц꙯срствие н꙯бское ч꙯лвкꙋ ц꙯срю ·
1182310 ꙇже въсхотѣ сътѧзати сѧ о словеси · съ рабꙑ своими ·
1182400 наченъшю же емꙋ сътѧзати сѧ о словеси ·
1182410 привѣсѧ емꙋ длъжъникъ единъ · тъмоѭ таланътъ ·
1182500 не имѫштю же емꙋ въздати ·
1182510 повелѣ г꙯ъ его да продадѧтъ і и женѫ его и чѧда ·
1182520 ꙇ вьсе елико имѣаше · ꙇ отъдати и꙼ ·
1182600 падъ ꙋбо работъ · кланѣше сѧ емꙋ г꙯лѧ ·
1182610 г꙯и потръпи на мьнѣ и вьсѣ въздамъ ти ·
1182700 м꙯илосрдвавъ же г꙯ъ раба того · пꙋсти и и длъгъ отъпꙋсти емꙋ ·
1182800 ꙇшьдъ же работъ · обрѣте единого отъ клеврѣтъ своихъ ·
1182810 ꙇже бѣ длъженъ емꙋ сътомъ пѣнѧѕъ · ꙇ имъ давлѣше и г꙯лѧ ·
1182820 даждь ми имъже еси длъженъ ·
1182900 падъ же клеврѣтъ молѣше и г꙯лѧ · потръпи на мънѣ и вьсе въздамъ ти ·
1183000 онъ же не хотѣше · нъ ведъ въсади и въ темьницѫ ·
1183010 доньдеже въздастъ емꙋ весь длъгъ ·
1183100 видѣвъше же ꙋбо клеврѣти ?????? бꙑвъша съжалишѧ си ѕѣло ·
1183110 ꙇ пришедъше съказашѧ г꙯нꙋ своемꙋ вьсѣ бꙑвъшаа ·
1183200 тъгда призъвавъ і г꙯ъ его г꙯ла емꙋ ·
1183210 рабе лѫкавꙑ · вьсъ длъгъ твои отъпꙋстихъ тебѣ ·
1183220 понеже ꙋмоли мѧ ·
1183300 не подобаше ли и тебѣ помиловати клеврѣта твоего ·
1183310 ѣко и азъ тѧ помиловахъ ⁘
1183400 ꙇ прогнѣвавъ сѧ г꙯ь его · прѣдастъ і мѫчителемъ ·
1183410 доньдеже въздастъ вьсь длъгъ свои ·
1183500 Тако и отецъ мои н꙯бскъ сътворитъ вамъ ·
1183510 аще не отъпꙋщаате кожъдо братрꙋ своемꙋ отъ с꙯рдцъ вашихъ ⁘ кц꙯ ·
1190100 ꙇ бꙑстъ егда съконьча и꙯съ словеса си · прѣіде отъ галилеѩ ·
1190110 ꙇ приде въ прѣдѣлꙑ июдеискꙑ · об онъ полъ иоръдана ·
1190200 ꙇ по немь идѫ народи мъноѕи и исцѣли ѩ тꙋ ⁘
1190300 Ꙇ пристѫпишѧ къ немꙋ фарисѣи искꙋшаѭште и г꙯лѭще ·
1190310 аште достоитъ ч꙯лкꙋ пꙋстити женѫ своѭ̑ · по вьсѣкои винѣ·
1190400 онъ же отъвѣштавъ рече имъ · нѣсте ли чьли ·
1190410 ѣко сътвори и ꙇскони мѫжескъ полъ и женескъ · сътворилъ естъ ·
1190500 ꙇ рече сего ради оставитъ ч꙯лкъ о꙯тца своего и матерь своѭ ·
1190510 ꙇ прилѣпитъ сѧ женѣ своеи · ꙇ бѫдете оба въ плъть единѫ ·
1190600 тѣмь же юже нѣсте дъва нъ едина плътъ ·
1190610 еже {ꙋ}ꙋбо б꙯ъ съчета ч꙯лвкъ да не разлѫчаатъ ·
1190700 г꙯лашѧ емꙋ что ꙋбо моси заповѣдѣ ·
1190710 дати кънигꙑ распꙋстънꙑѩ и отъпꙋстити ѭ ·
1190800 г꙯ла имъ · ѣко моси по жестосръдью вашемꙋ повелѣ вамъ ·
1190810 отъпꙋстити женꙑ вашѧ · ꙇскони же не бꙑстъ тако ·
1190900 Г꙯лѭ же вамъ · ѣко иже аще пꙋститъ женѫ своѭ̑ ·
1190910 развѣ словесе прѣлюбодѣина · творитъ ѭ прѣлюбꙑ творити ·
1190920 ꙇ҅ женѧи сѧ подъбѣгоѭ̑ · прѣлюбꙑ творитъ ·
1191000 и г꙯лшѧ емꙋ ꙋченици его · аште тако естъ вина ч꙯лкꙋ съ женоѭ̑ ·
1191010 ꙋнѣе естъ не женити сѧ ·
1191100 онъ же рече имъ · не вьси въмѣстѧтъ словесе сего ·
1191110 нъ имъже дано естъ ·
1191200 сѫтъ бо каженици иже ичрѣва мр꙯нѣ родишѧ сѧ тако ·
1191210 ꙇ сѫтъ каженици ѩже исказишѧ ч꙯лци ·
1191220 ꙇ҅ сѫтъ каженици иже исказишѧ сѧ сами ·
1191230 ц꙯срствиѣ ради нб꙯скааго · могꙑ вьмѣштати да вьмѣститъ ⁘
1191300 Тъгда привѣсѧ къ немꙋ дѣти да рѫцѣ възложитъ на нѧ ·
1191310 ꙇ помолитъ сѧ · ꙋченици же запрѣтишѧ имъ ·
1191400 ꙇ꙯с же рече имъ · останѣте дѣтии и не браните имъ ·
1191410 прити къ мьнѣ · таковꙑхъ бо е҅стъ ц꙯срствие н꙯ебское ·
1191500 ꙇ възложъ на нѧ рѫцѣ отиде отъ тꙋдѣ ⁘
1191600 Ꙇ се етеръ пристѫпь рече емꙋ · ꙋ҅чителю благꙑ ·
1191610 что благо сътворѭ · да имамъ животъ вѣчънꙑ ·
1191700 онъ же рече емꙋ · что мѧ г꙯леши блага ·
1191710 никтоже благъ тъкмо единъ б꙯ъ · аште ли хоштеши въ животъ вьнити ·
1191720 съблюди заповѣди ·
1191800 г꙯ла емꙋ кꙑѩ · ꙇ꙯с же рече емꙋ · еже не ꙋбьеши ·
1191810 не прѣлюбꙑ сътвориши не ꙋкрадеши · не лъжесъвѣдѣтель бѫдеши ·
1191900 чьти о꙯тца и матерь · ꙇ възлюбиши искрьнѣаго своего ѣко самъ сѧ ·
1192000 г꙯ла емꙋ юноша · вьсѣ си съхранихъ отъ юности моеѩ҅ ·
1192010 чесо есмъ еште не доконьчалъ ·
1192100 рече емꙋ и꙯с · аште хощеши съвръшенъ бꙑти ·
1192110 ꙇди продаждъ имѣние твое · ꙇ даждъ ништиимъ ·
1192120 ꙇ имѣти имаши съкровиште на н꙯ебсе · ꙇ приди въ слѣдъ мене ·
1192200 Слꙑшавъ же юноша слово отиде скръбѧ ·
1192210 бѣ бо имѣѩ҅ сътѧжаниѣ мънога ·
1192300 ꙇ꙯с же рече къ ꙋченикомъ своимъ · амин г꙯лѭ вамъ ·
1192310 ѣко не ꙋ҅добь вьнидетъ богатъ въ ц꙯срествие н꙯бское ⁘
1192400 пакꙑ г꙯лѭ вамъ · ѣко ꙋдобѣе естъ вельбѫдꙋ ·
1192410 сквозѣ ꙋши игълинѣ проити · неже богатꙋ въ ц꙯срствие б꙯жие вьнити ·
1192500 слъша???? {а}въше же ꙋченици дивлѣахѫ сѧ ѕѣло г꙯лѭште ·
1192510 кто ꙋбо можетъ с꙯пн бꙑти ·
1192600 възьрѣвъ же и꙯с речѧ имъ · отъ ч꙯лвкъ се невъзможъно естъ ·
1192610 а отъ б꙯а вьсѣ възможъна ⁘ кц꙯ ·
1192700 Тъгда отъвѣштавъ петръ рече емꙋ ·
1192710 г꙯и се мꙑ оставихомъ вьсѣ и вь слѣдъ тебе идомъ· что ꙋбо бѫдетъ намъ·
1192800 ꙇ꙯с рече имъ · аминь г꙯лѭ вамъ ·
1192810 ѣко вꙑ шедъшеи по мънѣ въ пакꙑбꙑтии ·
1192820 егда сѧдетъ с꙯нъ ч꙯лвскꙑ · на прѣстолѣ славꙑ своеѩ҅ ·
1192830 Сѧдете и вꙑ на дъвою на десѧте прѣстолꙋ ·
1192840 сѫдѧште обѣма на десѧте колѣнома и꙯здраилвма ·
1192900 ꙇ вьсѣкъ иже оставитъ братриѭ̑ ли сестрꙑ · ли о꙯тца ли матерь ·
1192910 ли женѫ ли дѣти · ли села ли храмꙑ · ꙇмене моего ради ·
1192920 съторицеѭ приметъ· ꙇ животъ вѣчънꙑ наслѣдитъ ·
1193000 мьноѕи же бодѫтъ пръвии послѣдьнии · ꙇ послѣдьнии пръвии ⁘
1200100 Подобъно естъ ц꙯срствие небеское · ч꙯лвкꙋ домовитꙋ ·
1200110 ꙇже изиде кꙋпъно ѵтро · наѩтъ дѣлателъ виноградꙋ своемꙋ ·
1200200 съвѣщавъ же съ дѣлателꙑ · по пѣнѧзꙋ на день · посъла ѩ въ
1200210 виногр꙯дъ свои ·
1200300 ꙇ ишедъ въ третиѭ годинѫ · видѣ инꙑ на тръжищи стоѩштѧ праздънꙑ ·
1200400 ꙇ тѣмъ рече идѣте и вꙑ въ виноградъ мои ·
1200410 ꙇ еже бѫдетъ правъда дамъ вамъ ·
1200500 они же идѫ · пакꙑ же ишедъ въ шестѫѭ и въ девѧтѫѭ̑ годинѫ ·
1200510 сътвори такожде ·
1200600 вь единѫѭ̑ же на десѧте годинѫ ишедъ · обрѣте дрꙋгꙑѩ
1200610 стоѩштѧ праздънꙑ · ꙇ г꙯ла имъ чъто стоите сьде весь день праздьни ·
1200700 ꙇ г꙯лашѧ емꙋ ѣко никтоже насъ не наѩтъ · г꙯ла имъ
1200710 идѣте и вꙑ въ виноградъ мои · ꙇ еже бѫдетъ правъда приимете ·
1200800 вечерꙋ же бꙑ[въ]шю · г꙯ла г꙯нъ винограда · къ приставъникꙋ своемꙋ ·
1200810 призови дѣлателѧ · ꙇ даждь имъ мъздѫ ·
1200820 наченъ отъ послѣдьниихъ до пръвꙑихъ ·
1200900 пришедъше же иже въ единѫѭ на десѧте годинѫ · приѩсѧ по пѣнѧзю ·
1201000 ꙇ пришедъше пръвии мьнѣахѫ сѧ вѧште приѩти · ꙇ приѩсѧ по пѣнѧзꙋ ·
1201100 приемъше же ръпътаахѫ на г꙯нъ
1201200 г꙯лѫште· како сьѩ послѣдьнѧѩ · единъ часъ сътворьшѧ ·
1201210 ꙇ равънꙑ намъ сътворилъ ѩ еси · понесъшеимъ тѧготѫ дьне и варъ ·
1201300 онъ же отъвѣщавъ рече единомꙋ ихъ · дрꙋже не обиждѫ тебе ·
1201310 не по пѣнѧѕꙋ ли съвѣштахъ съ тобоѭ ·
1201400 вьзьми свое и иди · хоштѫ же семꙋ послѣдьнюмꙋ дати ѣко и тебѣ ·
1201500 ꙇли нѣстъ ми лѣть сътворити въ своихъ ми еже хоштѫ ·
1201510 аште око твое лѫкаво естъ · ѣко азъ благъ есмъ ·
1201600 тако бѫдѫтъ послѣдьнии пръвии · ꙇ пръвии послѣдьнии ·
1201610 мъноѕи бо сѫтъ зъвании мало же избъранꙑихъ ⁘
1201700 Ꙇ въсходѧ и꙯с въ и꙯мъ · поѩтъ оба на десѧте {о} ꙋченика
1201710 единꙑ на пѫть и рече имъ ·
1201800 се въсходимъ въ е꙯рслмъ · ꙇ снъ ч꙯лвчскъ прѣданъ бѫдетъ архиереомъ ·
1201810 ꙇ кънижъникомъ · ꙇ осѫдѧтъ і на съмръть ·
1201900 ꙇ прѣдадѧтъ і на порѫгание ѩ꙯зкмъ ·
1201910 ꙇ биение и пропѧтье · ꙇ въ трети день вьскръснетъ ·
1202000 Тъгда пристѫпи къ немꙋ мати с꙯новꙋ зеведеовꙋ ·
1202010 съ с꙯ньма своима кланѣѭ̑шти сѧ · ꙇ просѧшти нѣчесо отъ него ·
1202100 онъ же рече еи чъто хоштеши · г꙯ла емꙋ рьци да сѧдете сьѣ с꙯нꙑ моѣ ·
1202110 единъ о деснѫѭ̑ тебе и единъ о шюѭ тебе · въ ц꙯срствии твоемъ ·
1202200 отъвѣштавъ же и꙯с рече · не вѣста сѧ чесо просѧшта ·
1202210 можета ли пити чашѫ · ѭ̑же азъ имамъ пити ·
1202220 ли кръштение еже азъ кръштаѭ сѧ кръстити сѧ · г꙯ласте емꙋ можевѣ ·
1202300 ꙇ г꙯ла има · чашѫ моѭ испиета · ꙇбо и крьштениемь имъже азъ крьштаѭ
1202310 сѧ кръстита сѧ · а еже сѣсти о деснѫ и о шѫѭ мене
1202320 нѣстъ мьнѣ сего дати · нъ имъже оготовано естъ отъ о꙯тца моего ·
1202400 ꙇ слꙑшавъше десѧтии꙼ · негодовашѧ о обою братрꙋ ·
1202500 ꙇ꙯с же призъвавъ ѩ рече · вѣсте ѣко кънѧзи ѩ꙯зкъ ꙋстоѩтъ имъ ·
1202510 и велиции обладаѭтъ малꙑими ·
1202600 не тако ꙋбо бѫдетъ въ васъ · нъ іже аще хощетъ вѧштии бꙑти въ васъ ·
1202610 да бѫдетъ вашъ слꙋга ·
1202700 ꙇ иже аще хощетъ въ васъ бꙑти прѣдьнии · да бѫдетъ вашъ рабъ ·
1202800 ѣкоже с꙯нъ ч꙯лвскꙑ · не приде бо да послꙋжѧтъ емꙋ · нъ послꙋжитъ ·
1202810 и дати д꙯шѫ своѭ̑ · ꙇзбавление за мъногꙑ ⁘ кц꙯ ⁘
1202900 Ꙇ исходѧщю емꙋ отъ иерихона · по немь идѫ народи мъноѕи ·
1203000 ꙇ се дъва слѣпъца сѣдѧшта при пѫти ·
1203010 ꙇ҅ слꙑшавъша ѣко и꙯съ мимо ходитъ · възъписте глаголѭшта ·
1203020 помилои нꙑ г꙯и с꙯нꙋ д꙯вдвъ ·
1203100 народи же запрѣтишѧ има да ꙋмлъчите ·
1203110 она же паче въпиѣшете г꙯лѭшта помилꙋи нꙑ г꙯и с꙯нꙋ д꙯въ ·
1203200 ꙇ ставъ и꙯съ възгласи ѣ · и рече · что хощета да сътворѭ вама ·
1203300 г꙯ласте емꙋ г꙯и · да отвръзете сѧ наю очи ·
1203400 м꙯илосрдвавъ же и꙯съ · прикоснѫ сѧ очию има ·
1203410 ꙇ абье прозьрѣсте има очи · ꙇ по немь идете ⁘ кц꙯ ⁘
1210100 Ꙇ егда приближи сѧ въ е꙯рслмъ · ꙇ приде въ витфаꙉиѭ ⁘
1210110 къ горѣ елеоньсцѣ · тъгда и꙯с посъла дъва ꙋченика своѣ ·
1210200 ꙇ г꙯ла има идѣта въ весь ѣже естъ прѣмо вама ·
1210210 ꙇ абье обрѧштета осьлѧ привѧзано и жрѣбѧ съ нимь ·
1210220 ꙇ отрѣшъша приведѣта ми е ·
1210300 ꙇ аще речетъ кто вама что · речета ѣко г꙯ь трѣбꙋетъ ею ·
1210310 ꙇ абье же посълетъ ѣ ·
1210400 Се же вьсе бꙑстъ да събѫдетъ сѧ реченое п꙯ркмъ г꙯лѭщемъ ·
1210500 ръцѣте дъщери сионовѣ · се ц꙯сръ твои грѧдетъ тебѣ ·
1210510 кротокъ и вьсѣдъ на осьлѧ · ꙇ жрѣбѧ с꙯на ѣрьмьнича ·
1210600 Шедъша же ꙋченика и сътворьша ѣже повелѣ има и꙯с ·
1210700 привѣсте осьлѧ и жрѣбѧ · ꙇ възложишѧ връхꙋ ризꙑ своѩ ·
1210710 ꙇ вьсѣде връхꙋ ихъ·
1210800 мъножѣише же народи · постълашѧ ризꙑ своѩ по пѫти · дрꙋзии
1210810 же рѣзахѫ бѣтви отъ дрѣва · и постилахѫ по пѫти ·
1210900 народи же ходѧштеи прѣдъ нимъ · ꙇ вь слѣдъ · зъваахѫ г꙯лѭште ⁘
1210910 ѡ҅санна с꙯нови давꙑдовꙋ · ◌꙯б꙯лгослвнъ грѧдꙑ въ імѧ г꙯не ·
1210920 ѡ҅санна въ вꙑшъниихъ ·
1211000 ꙇ въшедъшꙋ емꙋ в꙯мъ · потрѧсе сѧ весь градъ г꙯лѧ кто сь естъ ·
1211100 народи же г꙯лаахѫ · ѣко сь естъ и꙯с пророкъ ·
1211110 ꙇже отъ назарета галилеискааго ·
1211200 ꙇ вьниде и꙯с въ ц꙯рквъ б꙯жиѭ̑ · ꙇ изгъна вьсѧ продаѭштѧѩ ·
1211210 ꙇ кꙋпꙋѭштѧѩ въ ц꙯ркве · ꙇ дъскꙑ тръжьникъ испровръже ·
1211220 ꙇ сѣдалишта продаѭштихъ голѫби ·
1211300 ꙇ г꙯ла имъ · писано естъ храмъ мои храмъ молитвѣ наречетъ сѧ ·
1211310 вꙑ же сътвористе и врътъпъ разбоиникомъ · ⁘
1211400 Ꙇ пристѫпишѧ къ немꙋ хроми и слѣпии въ ц꙯ркве и исцѣли ѩ҅ ·
1211500 Видѣвъше же арьхиереи и кънижьници чюдеса ·
1211510 ѣже сътвори ꙇ отрокꙑ зовѫщѧ въ ц꙯ркве · ꙇ г꙯лѭштѧ ·
1211520 ѡ҅санна с꙯нови д꙯вдвꙋ · негодовашѧ
1211600 и рѣшѧ емꙋ · слꙑшиши ли что сии г꙯лѭтъ · ꙇ꙯с же рече имъ · еи꙼ ·
1211610 нѣсте ли чьли николиже · ѣко из ꙋстъ младьнечь и
1211620 съсѫштихъ съвръшилъ еси хвалѫ ·
1211700 ꙇ оставль ѩ изиде вънь из града въ витаниѭ ·
1211710 ꙇ въдвори сѧ тꙋ ⁘ кц꙯ ⁘
1211800 Ютро же възвраштъ сѧ въ градъ възалка ·
1211900 ꙇ ꙋзьрѣвь смоковьницѫ единѫ при пѫти · приде къ неи ·
1211910 ꙇ ничъсоже не обрѣте на неи · тъкмо листвье едино · ꙇ г꙯ла еи ·
1211920 да николиже пло[да] [отъ] [тебе] не бѫдетъ въ вѣкъ ·
1211930 ꙇ абье исъше смоковьница ·
1212000 ꙇ видѣвъше ꙋченици дивишѧ сѧ г꙯лште · како абье ꙋсъше смоковьніца ·
1212100 Отъвѣщавъ же и꙯с рече имъ · аминь г꙯лѭ вамъ ·
1212110 аще имате вѣрѫ и не ꙋсѫмьните сѧ · не ткмо смоковьничъное сътворите ·
1212120 нъ аште и горѣ сеи речете двигни сѧ · ꙇ въвръѕи сѧ въ море бѫдетъ ·
1212200 ꙇ вьсего егоже въспросите въ молитвѣ вѣрꙋѭще приимете ⁘
1212300 ꙇ егда приде {въ} въ ц꙯рквъ · пристѫпишѧ къ немꙋ ꙋчѧщю ·
1212310 архиереи҅ и старьци людьстии г꙯лще · коеѭ властиѭ си твориши ·
1212320 ꙇ кто ти дастъ область сиѭ̑ ·
1212400 отъвѣштавъ же и꙯с рече имъ · въпрошѫ вꙑ и азъ единого словесе ·
1212410 еже аште речете мънѣ и азъ вамъ рекѫ · коеѭ властиѭ си твор҄ѭ ·
1212500 кръщение иоаново отъ кѫдѫ бѣ · съ н꙯бсе ли или отъ ч꙯лвкъ ·
1212510 они же помꙑшлѣхѫ вь себѣ г꙯лѭште ·
1212600 аште речемъ съ небесе · по чъто ꙋбо не ѩсѧ емꙋ вѣрꙑ ·
1212610 аште ли речемъ {отъ} отъ ч꙯лкъ ·
1212620 боимъ сѧ народа · вьси бо ѣко п꙯рка имѫтъ иоана ·
1212700 отъвѣштавъше же и꙯сви рѣшѧ не вѣмъ · рече имъ и тъ ·
1212710 ни азъ г꙯лѭ вамъ · коеѭ властиѭ̑ си творѭ ⁘
1212800 Чьто же сѧ мьнитъ вамъ · ч꙯къ етеръ имѣ дьвѣ чѧдѣ ·
1212810 ꙇ пришедъ къ пръвꙋмꙋ рече · чѧдо иди дьнесь дѣлаи
1212820 вь виноградѣ моемъ ·
1212900 онъ же отъвѣштавъ рече не хощѫ · послѣдь же раскаавъ сѧ иде ·
1213000 ꙇ пристѫпь къ дрꙋгꙋмꙋ рече такожде ·
1213010 онъ же отъвѣштавъ рече азъ идѫ г꙯и и не иде ·
1213100 кꙑ отъ обоѭ сътвори волѭ отьчѫ · г꙯лшѧ емꙋ пръвꙑ ·
1213110 г꙯ла имъ и꙯с аминъ г꙯лѭ вамъ · ѣко мꙑтаре и любодѣицѧ
1213120 варѣѭтъ вꙑ · въ ц꙯срствии б꙯жии ·
1213200 приде бо иоанъ к꙯рститель пѫтемь праведъномъ · ꙇ не ѩсте емꙋ вѣрꙑ ·
1213210 мꙑтаре же и любодѣицѧ ѩсѧ емꙋ вѣрѫ ·
1213220 вꙑ же видѣвъше и не раскаасте сѧ послѣдь ѩти емꙋ вѣрѫ ⁘
1213300 ꙇ҅нѫ притъчѫ слꙑшите · ч꙯лкъ бѣ домовитъ · ꙇже насади виноградъ ·
1213310 ꙇ оплотомъ і огради · ꙇ ископа вь немь точило ·
1213320 ꙇ созъда въ немъ стлъпъ · ꙇ въдастꙑ и дѣлателемъ · и отиде ·
1213400 егда же приближи сѧ врѣмѧ плодомъ · посъла рабꙑ своѩ ·
1213410 къ дѣлателемъ · приѩти плодꙑ его ·
1213500 емъше же дѣлателе рабꙑ его ового бишѧ ового же ꙋбишѧ ·
1213510 ового же камениемь побишѧ ·
1213600 пакꙑ посъла инꙑ рабꙑ · мъножѣишѧ пръвꙑхъ · ꙇ сътворишѧ имъ тожде ·
1213700 послѣдь же посъла къ нимъ с꙯нъ свои г꙯лѧ ·
1213710 ꙋсрамлѣѭтъ сѧ ◌꙯ сна моего ·
1213800 дѣлателе же егда ꙋзьрѣшѧ с꙯нъ · рѣшѧ вь себѣ ·
1213810 сь естъ наслѣдъникъ · придѣте ꙋбимъ і · ꙇ ꙋдръжимъ достоѣние его ·
1213900 ꙇ емъше и извѣсѧ вонъ из винограда · ꙇ ꙋбишѧ и ·
1214000 егда же ꙋбо придетъ г꙯нь винограда ·
1214010 чъто сътворитъ дѣлателемъ тѣмъ ·
1214100 зълꙑ зълѣ погꙋбитъ ѩ · и виноградъ прѣдастъ инѣмъ дѣлателемъ ·
1214110 ꙇже въздадѧтъ емꙋ плодꙑ въ врѣмена своѣ ·
1214200 г꙯ла имъ и꙯с · нѣсте ли чьли николиже въ кънигахъ ·
1214210 камень егоже не врѣдꙋ сътворишѧ зиждѫштеи ·
1214220 съ бꙑстъ въ главѫ ѫгълѫ · отъ б꙯а бꙑстъ си ·
1214230 и естъ дивъна въ очию нашею · кц꙯ ⁘
1214300 Сего ради г꙯лѭ вамъ · ѣко отъиметъ сѧ отъ васъ ц꙯срствие б꙯жие ·
1214310 ꙇ дастъ сѧ ѩ꙯зкꙋ · творѧштꙋмꙋ плодъ его
1214400 ꙇ падꙑ на камене семъ съкрꙋшитъ сѧ · а на немъже падетъ сътъретъ і ·
1214500 ꙇ слꙑшавъше архиереи и фарисеи притъчѫ его ·
1214510 разꙋмѣшѧ ѣко о нихъ г꙯лаше ·
1214600 ꙇ искѫште ѩти и · ꙋбоѣшѧ сѧ народа понеже ѣко пророка имѣахѫ и ·
1220100 ꙇ отъвѣштавъ и꙯с рече имъ въ притъчахъ г꙯лѧ ⁘
1220200 [Ꙋ]подоби сѧ ц꙯срствие н꙯бское҅ ·
1220210 ч꙯лкꙋ ц꙯рю · ꙇже сътвори бракъ с꙯нꙋ своемꙋ ·
1220300 ꙇ посъла рабꙑ своѩ призъвати зъванꙑѩ на бракъ · ꙇ не хотѣахѫ прити ·
1220400 Пакꙑ посъла инꙑ рабꙑ · г꙯лѧ рьцѣте зъванꙑмъ се обѣдъ мои ꙋготовахъ ·
1220410 ю҅ньци мои и ꙋпитѣнаа исколена и вьсѣ готова · придѣте на бракъ ·
1220500 они же не рождъше отидѫ · овъ на село свое овъ на кꙋплѭ своѭ ·
1220600 а прочи имъше рабꙑ его досадишѧ имъ и избишѧ ѩ҅ ·
1220700 ꙇ слꙑшавъ ц꙯ср тъ разгнѣва сѧ и посъла воѩ своѩ ·
1220710 погꙋби ꙋбицѧ тꙑ · ꙇ градꙑ ихъ зажьже ·
1220800 тъгда г꙯ла рабомъ своимъ ·бракъ ꙋбо готовъ естъ ·
1220810 а зъвании не бѣшѧ достоини ·
1220900 ꙇдѣте ꙋбо на исходишта пѫтии ·
1220910 ꙇ елико аште обрѧштете призовѣте на бракъ ·
1221000 ꙇ ишедъше раби ти на пѫти · събърашѧ вьсѧ ѩже обрѣтѫ ·
1221010 зълꙑѩ же и добрꙑ · ꙇ исплънишѧ бракъ възлежѧштихъ ·
1221100 Въшедъ же ц꙯сръ видѣтъ възлежѧщихъ ·
1221110 видѣ тꙋ ч꙯ка не облъчена въ одѣание брачъное ·
1221200 ꙇ г꙯ла емꙋ дрꙋже како вьниде сѣмо ·
1221210 не имꙑ одѣаниѣ брачъна · онъ же ꙋмлъча ·
1221300 тъгда рече ц꙯сръ слꙋгамъ · съвѧзавъше емꙋ рѫцѣ и ноѕѣ ·
1221310 в[ъ]зьмѣте и ·ꙇ въвръѕѣте въ тъмѫ кромѣштьнѭѭ ·
1221320 тꙋ бѫдетъ плачь и скрьжетъ зѫбомъ ·
1221400 мъноѕи бо сѫтъ зъвани · мало же изъбранꙑхъ ⁘ кц꙯ ⁘
1221500 Тъгда шедъше фарисѣии ⁘
1221510 Съвѣтъ сътворишѧ на нъ да обльстѧтъ і словомь ·
1221600 ꙇ посꙑлаѭтъ къ немꙋ ꙋченикꙑ своѩ · съ іродиѣнꙑ г꙯лѭще
1221610 ꙋчителю вѣмъ ѣко истиненъ еси · пѫти б꙯жию въ істинѫ ꙋчиши ·
1221620 ꙇ ни о комьже не родиши · не зьриши бо на лице ч꙯комъ ·
1221700 рьци ꙋбо намъ чъто ти сѧ мьнитъ ·
1221710 достоино ли естъ дати кинъсъ кесареви или ни ·
1221800 разꙋмѣвъ же и꙯с · лѫкавъство ихъ рече · чъто мѧ окꙋшаате ѵ҅покрити ·
1221900 покажите ми склѧзъ кинъсънꙑ · они же принѣсѧ емꙋ пѣнѧзъ ·
1222000 онъ же г꙯ла имъ чи естъ образось и написание ·
1222100 г꙯лшѧ емꙋ кесаровъ · тъгда г꙯ла имъ ·
1222110 въздадите ꙋбо кесарева кесареви · ꙇ҅ б꙯жиѣ б꙯гви ⁘ кц꙯ ⁘
1222200 ꙇ слꙑшавъше дивишѧ сѧ · ꙇ оставьше и отидѫ · кц꙯ ⁘
1222300 Въ тъ день пристѫпишѧ къ немꙋ г꙯лѭште садꙋкеи ·
1222310 не бꙑти вьскрѣшению · ꙇ въпросишѧ и
1222400 г꙯лѭште · ꙋчителю моси рече · аште къто ꙋмьретъ не имꙑ чѧдъ ·
1222410 да поиметъ братръ женѫ его · ꙇ вьскрѣситъ сѣмѧ братра своего ·
1222500 бѣ же въ насъ седмь братриѩ҅ · ꙇ пръвꙑ ожень сѧ ꙋмьрѣтъ ·
1222510 ꙇ не имꙑ сѣмене · остави же женѫ своѭ братрꙋ своемꙋ ·
1222600 такожде и въторꙑ · и трети до седмааго ·
1222700 послѣжде же ихъ вьсѣхъ ꙋмьрѣтъ и жена ·
1222800 въ вьскрѣшение ꙋбо · котораго отъ седми бѫдетъ жена ·
1222810 вьси бо имѣшѧ ѭ ·
1222900 отъ вѣщавъ же и꙯съ рече имъ · блѫдите не вѣдѫште кънигъ ·
1222910 ни силꙑ б꙯жиѩ҅ ·
1223000 въ вьскрѣшение бо ни женѧтъ сѧ ни посагаѭтъ ·
1223010 нъ ѣко а꙯нꙉи б꙯жии н꙯нбсе {сѫ} сѫтъ ·
1223100 о вьскрѣшени же мрътвꙑхъ · нѣсте ли чьли ·
1223110 реченааго вамъ б꙯гмъ г꙯лѫщемъ ·
1223200 азъ есмъ б꙯ъ аврамль · ꙇ богъ исаковъ · ꙇ б꙯ъ иѣковль ·
1223210 нѣстъ б꙯ъ мрътвꙑхъ нъ живꙑхъ ·
1223300 ꙇ слꙑшавъше народи дивлѣхѫ сѧ о ꙋчении его ·
1223400 Фарисеи же слꙑшавъше ѣко срами садꙋкеѩ҅ ·
1223410 събърашѧ сѧ въ кꙋпѣ · ⁘
1223500 Ꙇ въпроси отъ нихъ · законоꙋчитель искꙋшаѩи и г꙯лѧ ·
1223600 ꙋчителю · каѣ заповѣдь естъ больши въ законѣ ·
1223700 ꙇ꙯с же рече емꙋ · възлюбиши г꙯а б꙯а твоего · вьсѣмъ с꙯рдцемъ твоимъ ·
1223710 и вьсеѭ д꙯шеѭ своеѭ · ꙇ вьсеѭ мꙑсльѭ̑ твоеѭ̑ ·
1223800 си естъ пръва и большиѣ заповѣдь ·
1223900 вътораа же подобъна еи · вьзлюбиши искрънѣго твоего ѣко самъ сѧ ·
1224000 вь сею обою заповѣдию · весь законъ и пророци висѧть · ⁘
1224100 Събъраномъ же фарисеомъ · въпроси ѩ и꙯съ
1224200 г꙯лѧ · что сѧ вамъ мънитъ о х꙯ѣ · чи естъ с꙯нъ · г꙯лашѧ емꙋ д꙯авꙑдвъ ·
1224300 г꙯ла имъ како ꙋбо давꙑдъ · д꙯хмъ нарицаатъ і г꙯а г꙯лѧ ·
1224400 рече г꙯ъ г꙯ви моемꙋ · сѧди о деснѫѭ мене ·
1224410 дондеже положѫ врагꙑ твоѩ · подъножие ногама твоима ·
1224500 аще ꙋбо д꙯вдъ д꙯хомъ г꙯а нарицаетъ і како емꙋ естъ с꙯нъ ·
1224600 ꙇ никътоже не можааше отъвѣштати емꙋ словесе ·
1224610 ни съмѣ къто отъ дьне того въпросити его къ томꙋ ⁘ кц꙯ · зч꙯ ⁘
1230100 Тъгда и꙯с г꙯ла къ народомъ · и ꙋченикомъ своимъ
1230200 г꙯лѧ · на мосѣовѣ сѣдалищи сѣдѫ кънижъници и фарисеи ·
1230300 вьсѣ ꙋбо елико аште рекѫтъ вамъ блюсти · съблюдаите и творите ·
1230310 по дѣломъ же ихъ не ходиите · г꙯лѭтъ бо и не творѧтъ ·
1230400 събираѭтъ же брѣмена тѧжъка и не ꙋдобь носима ·
1230410 ꙇ възлагаѭтъ на плешта ч꙯лвска ·
1230420 а пръстомь своимь не хотѧтъ двигнѫти ихъ ·
1230500 вьсѣ же дѣла своѣ творѧтъ да видими бѫдѫтъ ч꙯лвкꙑ ·
1230510 раширѣѭтъ же хранилишта своѣ · ꙇ величаѭтъ подъметꙑ ·
1230520 вьскрилиѣ ризъ своихъ ·
1230600 любѧтъ же прѣждевъзлѣганиѣ на вечерѣхъ ·
1230610 ꙇ прѣждесѣданиѣ на сонъмиштихъ ·
1230700 ꙇ цѣлованиѣ на тръжиштихъ ꙇ нарицати сѧ отъ ч꙯лкъ равьви ·
1230800 вꙑ же не нарицаите сѧ равъви · единъ бо естъ вашъ ꙋчитель х꙯ъ ·
1230810 вьси же вꙑ братрьѣ есте
1230900 ꙇ отъца не нарицаите себѣ на земи · единъ бо естъ о꙯тцъ вашъ ·
1230910 ꙇже естъ н꙯нбсхъ ·
1231000 ни нарицаите сѧ наставьници · ѣко наставьникъ вашъ единъ естъ ·
1231100 а болеи васъ да бѫдетъ вамъ слꙋга ·
1231200 А иже вьзнесетъ сѧ съмѣритъ сѧ ·
1231210 ꙇ съмѣрѣѩи сѧ вьзнесетъ сѧ ⁘ кц꙯ ·
1231300 Горе вамъ кънигъчиѩ · и фарисѣи · ꙇ ѵ҅покрити ·
1231310 ѣко сънѣдаате домꙑ въдовицъ · ꙇ виноѭ далече молитвѫ творѧще ·
1231320 сего ради приимете лише осѫждение ·
1231400 Горе вамъ къникьчиѩ и фарисѣи · лицемѣри ·
1231410 ѣко затварѣате ц꙯срствие н꙯бское прѣдъ ч꙯лвкъ ·
1231420 вꙑ бо не въходи{ди}те ·
1231430 ни въходѧштиихъ оставлѣате вънити ·
1231500 Горе вамъ кънигъчиѩ и фарисѣи ѵ҅покрити ·
1231510 ѣко прѣходите море и сꙋшѫ сътворити единого пришелъца ·
1231520 ꙇ егда бѫдетъ творите и с꙯на ꙉеоньнѣ сꙋгꙋбѣиша васъ ·
1231600 Горе вамъ вожди слѣпии г꙯лѭштеи · ꙇже аще клънетъ сѧ ц꙯рквьѭ̑ ·
1231610 ничтоже естъ · а иже клънетъ сѧ златомь ц꙯рквнꙑмъ длъжень естъ ·
1231700 бꙋи и слѣпии · кто болеи естъ · злато ли ли ц꙯ркꙑ ·
1231710 с꙯вщаѭщиѣ злато ·
1231800 ꙇ иже аще кльнетъ сѧ олтаремь · ничтоже естъ ·
1231810 а иже кльнетъ сѧ даромь иже естъ връхꙋ его · длъженъ естъ ·
1231900 бꙋи и слѣпии ?? что бо естъ боле · даръ ли или олтарь с꙯вщаѩи даръ ·
1232000 клънꙑи сѧ ꙋбо олтаремь кльнетъ сѧ имь и сѫштиими връхꙋ его ·
1232100 ꙇ клънꙑи сѧ ц꙯рквиѭ · кльнетъ сѧ еѭ и живѫштимъ вь неи ·
1232200 ꙇ клънꙑи сѧ н꙯бсемь · кльнетъ сѧ прѣстоломъ ·
1232210 б꙯жиемь · ꙇ сѣдѧщимь на немь ⁘
1232300 Горе вамъ кънигъчиѩ и фарисѣи · лицемѣри · ѣко отъдесѧтъствꙋете
1232310 мѧтѫ и копръ ·ꙇ҅ кѵминъ · ꙇ остависте тѧжьшаа закона сѫдъ и
1232320 милость и вѣрѫ · си же подобааше сътворити · ꙇ҅ тѣхъ не оставити ·
1232400 Вожди слѣпии · оцѣждаѭщеи мьшицѫ · а вельбѫдъ поглъштаѭще ·
1232500 Горе вамъ кънижьници и фарисеи ѵ҅покрити ·
1232510 ѣко очиштаате вьнѣщънее стькльници · ꙇ паропсидѣ ·
1232520 ѫтрьѫдѫ же сѫтъ · плъни хꙑштениѣ · ꙇ нечистотꙑ ⁘
1232600 Фарисею слѣпе · очисти прѣжде вьнѫтрьнее стекльници ·
1232610 ꙇ поропсидѣ да бѫдетъ и вьнѣщьнее има чисто ⁘
1232700 Горе вамъ кьнижьници и фарисѣи ѵ҅покрити ·
1232710 ѣко подобите сѧ гробомъ повапьненомъ · ꙇже вьнѣѭдѫ ꙋбо сѫтъ
1232720 красьни · вънѫтрьѫдѫ же плъни сѫтъ костии мрътвꙑихъ ·
1232730 ꙇ вьсѣкоѩ нечистотꙑ ·
1232800 тако и вꙑ вьнѣѫ̑дꙋ ꙋбо авлѣате сѧ ч꙯лвкомъ праведьни ·
1232810 вънѫтрьѫдꙋ же есте пльни лицемѣриѣ и безакониѣ ⁘
1232900 Горе вамъ кънижъници и фа[ри]сѣи ꙇ ѵ҅покрити ·
1232910 ѣ҅ко зиждете гробꙑ пророчьскꙑѩ҅ ꙇ красите ракꙑ праведьнꙑхъ
1233000 ꙇ г꙯лете · аште бимъ бꙑли вь дьни отецъ нашихъ ·
1233010 не бимь ꙋбо обещьници имъ бꙑли въ кръви пророкъ ·
1233100 тѣмъ же сами съвѣдѣтельствꙋете себѣ ·
1233110 ѣко с꙯нове есте избивъшихъ п꙯ркꙑ ·
1233200 ꙇ вꙑ исплъните мѣрѫ отецъ вашихъ ·
1233300 змиѩ ищѧдьѣ ехидънова како ꙋбѣжите отъ сѫда ꙉеонъскааго · ⁘
1233400 Сего ради се азъ съл҄ѭ къ вамъ п꙯ркꙑ и прѣмѫдрꙑ ·
1233410 ꙇ кънижъникꙑ · ꙇ отъ нихъ ꙋбиете · ꙇ пропьнете ·
1233420 ꙇ отъ нихъ бьете на соньмиштихъ вашихъ ·
1233430 ꙇ ижденете отъ града въ градъ ·
1233500 да придетъ на вꙑ вьсѣка кръвъ праведъна · проливаема на земл҄ѭ ·
1233510 отъ кръве авела праведънааго · до крьве захариѩ с꙯на варахиина ·
1233520 егоже ꙋбисте междю ц꙯рквиѭ̑ и ол҄таремь ·
1233600 амин г꙯лѭ вамъ · придѫтъ вьсѣ си на родось
1233700 ⁘ Ꙇ꙯рме · избивꙑ п꙯ркꙑ · ꙇ҅ камениемь побиваѩ ·
1233710 посъланꙑѩ къ тебѣ · коль кратꙑ въсхотѣхъ събърати чѧда твоѣ ·
1233720 ѣкоже събираатъ кокошъ птенъцѧ своѩ подъ крилѣ · ꙇ не въсхотѣсте ·
1233800 се оставлѣетъ сѧ вамъ домъ вашъ пꙋстъ · г꙯лѭ бо вамъ
1233810 не имате видѣти мене · дондеже речете · б꙯лгнъ грѧдꙑ въ імѧ г꙯не ⁘
1240100 ꙇ ишедъ и꙯с · и ц꙯ркве ꙇдѣаше · ꙇ пристѫпишѧ къ немꙋ ꙋченици его
1240110 показати емꙋ зъданиѣ ц꙯рквънаѣ ·
1240200 онъ же отъвѣштавъ рече имъ · не видите ли вьсѣхъ сихъ · аминь
1240210 г꙯лѭ вамъ · не иматъ съде остати камень на камени ·
1240220 ꙇ҅же не разоритъ сѧ ⁘
1240300 Сѣдѧштю же емꙋ на горѣ елеооньсцѣ · пристѫпишѧ къ немꙋ
1240310 ꙋченици его единомꙋ г꙯лще · повѣждъ намъ когда си бѫдѫтъ ·
1240320 ꙇ что естъ знамение твоего пришествиѣ и коньчание вѣка ·
1240400 ꙇ отъвѣштавъ и꙯с рече имъ ·
1240410 Блюдѣте сѧ никтоже васъ да не прѣльститъ ·
1240500 мъноѕи бо придѫтъ въ імѧ мое г꙯лѭще ·
1240510 азъ есмъ х꙯ъ · ꙇ҅ мъногꙑ прѣльстѧтъ ·
1240600 ꙋслъшати же имате брани · ꙇ слꙑшаниѣ брании видите · не ꙋжасаите сѧ ·
1240610 подобаатъ бо вьсѣмъ бꙑти · нъ не тогда естъ коньчина ·
1240700 въстанетъ бо ѩ꙯зкъ на ѩ꙯зкъ · ꙇ҅ ц꙯ство на ц꙯срство ·
1240710 ꙇ бѫдѫтъ глади и пагꙋбꙑ · ꙇ трѫси помѣста ·
1240800 вьсѣ же си начѧло болѣзнии ·
1240900 Тъгда прѣдадѧтъ вꙑ въ скръбь · ꙇ ꙋбьѭтъ вꙑ ·
1240910 ꙇ бѫдете ненавидими вьсѣми ѩ꙯зкꙑ · ꙇмене моего ради ·
1241000 ꙇ тъгда съблазнѧтъ сѧ · мь[но]ѕи · ꙇ дрꙋгъ дрꙋга прѣдастъ ꙇ
1241010 вьзненавидитъ дрꙋгъ дрꙋга ·
1241100 ꙇ мъноѕи лъжии п꙯рци въстанѫтъ · ꙇ прѣльстѧтъ мъногꙑ ·
1241200 ꙇ за ꙋмъножение безакониѣ · ꙇсѧкнетъ любꙑ мъногꙑхъ ·
1241300 прѣтръпѣвꙑ же до коньца тъ с꙯пст сѧ ⁘ кц꙯ ⁘
1241400 ꙇ҅ проповѣстъ сѧ е꙯внꙉлие ц꙯срствиѣ по вьсеи вьселенѣи ·
1241410 вь съвѣдѣтельство вьсѣмъ ѩзꙑкомъ · и тъгда придетъ коньчина ⁘
1241500 Егда же ꙋзьрите мръзость запꙋстѣниѣ · реченѫѭ данииломъ п꙯ркмь ·
1241510 стоѩштѫ на мѣстѣ · ꙇже чьтетъ да разꙋмѣваатъ ·
1241600 Тъгда сѫштеи въ іюдеи да бѣгаѭтъ на горꙑ ·
1241700 ꙇ иже на кровѣ да не сълазитъ вьзѧти еже естъ въ храмѣ его ·
1241800 ꙇ иже на селѣ такожде да не възвратитъ сѧ вьспѧть ·
1241810 вьзѧтъ ризъ своихъ ⁘
1241900 Горе же непраздънꙑмъ и доѩштимъ въ тꙑ дьни ⁘
1242000 Молите же сѧ да не бѫдетъ бѣство ваше зимѣ ни въ соботѫ ·
1242100 Бѫдетъ бо тогда скрьбь велиѣ ·
1242110 ѣкаже нѣстъ бꙑла отъ начѧла въсего мира до селѣ · ни иматъ бꙑти ·
1242200 и аще не бишѧ прѣкратили сѧ дъне ти ·
1242210 не би ꙋбо с꙯ъпслсѧ вьсѣка плъть ·
1242220 за избъранꙑѩ же прѣкратѧтъ сѧ дьне ти ·
1242300 тъгда аште кто вамъ речетъ се съде х꙯ъ ли сьде · не имѣте вѣрꙑ ·
1242400 Въстанѫтъ бо лъжи хръсти и лъжи п꙯рци ·
1242410 и дадѧтъ знамениѣ велиѣ и чюдеса · ѣко прѣльстити ·
1242420 аште естъ възможъно избъранꙑѩ ·
1242500 се прѣжде рѣхъ вамъ ·
1242600 аще же рекѫтъ вамъ · се въ пꙋстꙑни естъ · не изидѣте ·
1242610 се въ съкровиштихъ не имѣте вѣрꙑ ·
1242700 ѣкоже бо млъни исходитъ отъ въстокъ ·
1242710 ꙇ авлѣатъ сѧ до западъ · тако бѫдетъ и пришествие с꙯на ч꙯лчьскааго ·
1242800 ꙇдеже бо аште бѫдетъ трꙋпъ · тꙋ съберѫтъ сѧ орьли ·
1242900 абие же по скръби дьнии тѣхъ · слъньце мръкнетъ ·
1242910 и лꙋна не дастъ свѣта своего · ꙇ звѣздꙑ съпадѫтъ с н꙯бсе ·
1242920 ꙇ силꙑ небескꙑѩ҅ двигнѫтъ сѧ ·
1243000 ꙇ тъгда авитъ сѧ знамение с꙯на ч꙯лвчъскааго на н꙯бсе ·
1243010 ꙇ тъгда въсплачѫтъ сѧ въсѣ колѣна землъскаѣ҅ ·
1243020 ꙇ ꙋзьрѧтъ с꙯на ч꙯лвчскааго · грѧдѫ{дѫ}шта на облацѣхъ небесъскꙑхъ ·
1243030 съ силоѭ и славоѭ̑ велиеѭ̑ ·
1243100 ꙇ посълетъ а꙯нꙉлꙑ съ гласомъ велиемь трѫбънꙑмь ·
1243110 ꙇ съберетъ избъранꙑѩ его · отъ четꙑръ вѣтръ ·
1243120 отъ к꙯нцъ н꙯бсъ до конецъ ихъ ⁘
1243200 Отъ смоковъни[цѧ] же наꙋчите сѧ притъчи ·
1243210 егда [ꙋ]же вѣѣ еѩ бѫдетъ [мла]да и листвье прозѧбне[тъ] ·
1243220 [вѣс]те ѣко близ[ъ] естъ жѧтва ·
1243300 такожде и вꙑ · [егда] [ꙋзь]рите вьсѣ си ·
1243310 вѣ[дите] [ѣко] [близъ] [ест]ъ при двьре[хъ] ·
1243400 [аминь] [г꙯лѭ] [ва]мъ ѣко не ми[мо] [иде]тъ ро[дось] ·
1243410 доньдеже вьсѣ [си] бѫдѫтъ ·
1243500 н꙯бо и землѣ мимо идетъ · а словеса моѣ не мимо идѫтъ ·
1243600 а о дьни томъ и о годинѣ тои никтоже не вѣстъ · ни а꙯нꙉли н꙯бсции ·
1243610 тъкмо о꙯тцъ единъ ·
1243700 ѣкоже бо во дьни ноевꙑ · тако бѫдетъ и въ дьни с꙯на ч꙯лвчскааго ·
1243800 ѣко бо бѣхѫ въ дьни прѣжде потопа · ѣдѫще и пьѭште ·
1243810 женѧще сѧ и посагаѭште · до негоже дьне вьниде ное вь ковьчегъ ·
1243900 ꙇ не ощютишѧ доньдеже приде вода и вьзѧтъ вьсѧ ·
1243910 тако бѫдетъ и пришествие с꙯на ч꙯лвчскааго ·
1244000 тъгда дъва бѫдете на селѣ · единъ поемлѭтъ ·
1244010 а дрꙋгꙑ оставлѣатъ сѧ ·
1244100 дьвѣ мелѭщивъ жрънъвахъ · едина поемлетъ сѧ и едина оставлѣатъ сѧ·
1244200 бьдите ꙋбо ѣко не вѣсте въ кѫѭ годинѫ г꙯ь вашъ при{де}детъ ·
1244300 се же вѣдите · ѣко аще би вѣдѣлъ г꙯нъ храма ·
1244310 въ кѫѭ стражѫ тать придетъ · бьдѣлъ ꙋбо би ·
1244320 ꙇ не би оставилъ подърꙑти храма своего ·
1244400 сего ради и вꙑ бѫдѣте готови · ѣко вь ньже не мъните часъ ·
1244410 сн ч꙯скꙑ придетъ ⁘ кц꙯ ⁘
1244500 Кто ꙋбо естъ вѣрънꙑ рабъ и мѫдрꙑ ·
1244510 егоже постави г꙯ъ надъ домомь своимъ ·
1244520 да дастъ имъ вь врѣмѧ пиштѫ ихъ ·
1244600 блаженъ рабъ тъ · егоже пришедъ гн꙯ъ свои обрѧштетъ тако творѧшта ·
1244700 аминь г꙯лѭ вамъ · ѣко надъ вьсѣмь имѣниемъ поставитꙑ и҅ ·
1244800 аште ли речетъ зълꙑ рабъ въ с꙯ръдци своемь · кьснитъ мои г꙯нъ прити ·
1244900 ꙇ начьнетъ бити клеврѣтꙑ своѩ · ѣсти же и пити съ пиѣницами ·
1245000 придетъ г꙯нъ раба того · вь день вь ньже не чаетъ ·
1245010 ꙇ въ часъ въ ньже не вѣстъ ·
1245100 ꙇ протешетъ і полъма ·ꙇ чѧсть его съ ѵ҅покритꙑ положитъ ·
1245110 тꙋ бѫдетъ плачь и ск[р]ьжетъ зѫбомъ ⁘
1250100 Тъгда ꙋподобитъ сѧ ◌꙯ц꙯срствие н꙯бское десѧти дѣвъ ·
1250110 ѩже приімъшѧ свѣтильникꙑ своѩ · ꙇзидѫ противꙋ женихꙋ ????
1250200 пѧть же бѣ отъ нихъ бꙋи · ꙇ пѧть мѫдръ ·
1250300 бꙋѩ бо приемъшѧ свѣтильникꙑ своѩ · не вьзѧшѧ съ собоѭ олеа ·
1250400 а мѫдрꙑѩ приѩшѧ олѣи҅ · въ съсѫдѣхъ съ свѣтилъникꙑ своими ·
1250500 кьснѧщꙋ же женихꙋ · вьздрѣмасѧ сѧ вьсѧ и съпаахѫ ·
1250600 полꙋ ношти же въпль бꙑстъ · се женихъ грѧдетъ ·
1250610 ꙇсходите вь сърѣтение его ·
1250700 тъгда въсташѧ дѣвꙑ тꙑ вьсѧ · и ꙋкрасишѧ свѣтильникꙑ своѩ ·
1250800 бꙋѩ рѣшѧ мѫдрꙑимъ · дадите намъ отъ олѣа вашего ·
1250810 ѣко свѣтильници наши ꙋгасаѭтъ ·
1250900 отьвѣшташѧ же мѫдрꙑѩ г꙯лѭштѧ · еда како не достанетъ намъ и вамъ ·
1250910 ꙇдѣте же паче къ продаѭщимъ и кꙋпите себѣ ·
1251000 ꙇдѫштамъ же имъ кꙋпитъ приде женихъ ·
1251010 ꙇ готовꙑѩ вънидѫ съ нимъ на бракъ · ꙇ затворенꙑ бꙑшѧ двьри ·
1251100 послѣдь же придѫ и прочѧѩ дѣвꙑ · г꙯лѭщѧ г꙯и г꙯и отъвръзи намъ ·
1251200 онъ же отъвѣштавъ рече · аминь г꙯лѭ вамъ · не вѣмь васъ ·
1251300 бьдите ꙋбо ѣко не вѣсте дьни ни часа ⁘ кц꙯ ⁘
1251400 Ѣкоже бо ч꙯лвкъ отъходѧ призъва своѩ рабꙑ ·
1251410 ꙇ прѣдастъ имъ имѣние свое ·
1251500 ꙇ овомꙋ же дастъ пѧть таланътъ · овомꙋ же дъва ·
1251510 овомꙋ же единъ · комꙋжъдо противѫ силѣ своеи҅ · ꙇ҅ отиде абие ·
1251600 шедъ же приемꙑ · д꙯ таланътъ дѣла о нихъ ·
1251610 ꙇ приобрѣте дрꙋгѫѭ д꙯ талантъ ·
1251700 тако и иже дъва · приобрѣте дрꙋгаѣ дъва·
1251800 а приемꙑ единъ · шъдъ раскопа зем҄лѭ ·
1251810 ꙇ съкрꙑ съребро г꙯на своего ·
1251900 по мьнозѣхъ же врѣменехъ приде г꙯ь рабъ тѣхъ ·
1251910 ꙇ сътѧза сѧ съ ними о словеси ·
1252000 ꙇ пристѫпь приимꙑ д꙯ таланътъ · принесе дрꙋгѫѭ д꙯ таланътъ г꙯лѧ ·
1252010 г꙯и пѧть таланътъ ми еси прѣдалъ ·
1252020 се дрꙋгѫѭ̑ д꙯ таланътъ приобрѣтъ ими ·
1252100 рече емꙋ г꙯ь его · добрꙑ рабе и благꙑ и҅ вѣрьне о малѣ бѣ вѣренъ ·
1252110 надъ мъногꙑ тѧ поставлѭ · вьниди вь радость г꙯и твоего ·
1252200 пристѫпь же и приемꙑ дъва таланъта рече · г꙯и б꙯ таланъта ми еси
1252210 прѣдалъ · се дрꙋгаѣ дъва приобрѣтъ има ·
1252300 рече емꙋ г꙯ь его · добрꙑ рабе благꙑ и вѣрьне ·
1252310 о малѣ бѣ вѣренъ надъ мъногꙑ тѧ поставлѭ ·
1252320 вьниди въ радость г꙯и твоего ·
1252400 пристѫпь же и приемꙑ единъ таланътъ рече г꙯и ·
1252410 вѣдѣхъ тѧ ѣко жестокъ еси ч꙯лкъ ·
1252420 жьнѧ идеже нѣси сѣлъ и събираѩ ѭ̑дꙋже не расточъ
1252500 ꙇлꙇ ꙋбоѣвъ сѧ шедъ съкрꙑхъ талантъ твои вь земи · се имаши твое ·
1252600 отъвѣштавъ же г꙯ъ его рече емꙋ · зълꙑ рабе и лѣнꙑ ·
1252610 вѣдѣаше ѣко жьнѭ идеже не сѣахъ · ꙇ събираѭ ѭдꙋже не расточихъ ·
1252700 подобааше ти ꙋбо въдати съребро мое ????? тръжъникомъ ·
1252710 ꙇ҅ пришьдъ азъ вьзѧлъ ꙋбо бимь свое съ лихвоѭ̑ ·
1252800 вьзьмѣте ꙋбо отъ него таланътъ · ꙇ дадите имѫщюмꙋ ·
1252810 ꙇ꙯ · таланътъ ·
1252900 ꙇмѫщюмꙋ бо весьде дано бѫдетъ и избѫдетъ ·
1252910 а отъ не имѫштааго и еже аште мьнитъ сѧ имꙑ вьзѧто
1252920 бѫдетъ отъ него ⁘ кц꙯ ⁘
1253000 ꙇ҅ неключимааго раба въвръѕѣте въ тъмѫ кромѣштьн҄ѭѭ̑ ·
1253010 тꙋ бѫдетъ плачь и скрьжетъ зѫбомъ ⁘
1253100 Егда придетъ с꙯нъ ч꙯лскꙑ въ славѣ своеи · ꙇ вьси =сти=
1253110 а꙯нꙉли съ нимъ · тъгда сѧдетъ на прѣстолѣ славꙑ своеѩ ·
1253200 ꙇ съберѫтъ сѧ прѣдъ нимь вьси ѩзꙑци · ꙇ разлѫчитъ
1253210 ѩ дрꙋгъ отъ дрꙋга · ѣкоже пастꙑръ ражлѫчаатъ овъцѧ отъ козьлиштъ ·
1253300 ꙇ поставитъ овьцѧ о деснѫѭ себе · а козьлищѧ о шюѭ̑ ·
1253400 тъгда речетъ ц꙯сръ сѫштиимъ о деснѫѭ его ·
1253410 придѣте б꙯лгні отъца {ца} моего ·
1253420 наслѣдꙋите ꙋготованое вамъ ц꙯срствие · отъ съложениѣ вьсего мира ·
1253500 възалка {сѧ} хъ бо сѧ и дасте ми ѣсти · въждѧдахъ сѧ и напоисте мѧ ·
1253510 страненъ бѣхъ и вьвѣсте мѧ ·
1253600 нагъ и одѣсте мѧ · болѣхъ и посѣтисте мене ·
1253610 въ темъници бѣхъ и придете къ мьнѣ ·
1253700 тъгда отъвѣштаѭтъ емꙋ праведьници г꙯лѭште ·
1253710 г꙯и когда тѧ видѣхомъ алч҄ѫща ꙇ натрꙋхомъ · ли жѧждѫща и напоихомъ ·
1253800 когда же тѧ видѣхомъ странъна и въвѣсомъ · ли нага и одѣхомъ ·
1253900 когда же тѧ видѣхомъ болѧшта ꙇли вь темьници
1253910 и придомъ къ {къ} тебѣ ·
1254000 ꙇ отъвѣштавъ ц꙯ръ речетъ имъ · аминь г꙯лѭ вамъ ·
1254010 понеже сътвористе единомꙋ отъ сихъ малꙑхъ братръ моихъ
1254020 мьньшихъ мьнѣ сътвористе ⁘
1254100 Тъгда речетъ и сѫщимъ о {шѫ}шѫѭ его · ꙇдѣте отъ мене
1254110 проклѧтии въ огнъ вѣчънꙑ · ꙋготованꙑ диѣволꙋ и а꙯нꙉломъ его ·
1254200 възалкахъ бо сѧ и не дасте ми ѣсти ·
1254210 вьждѧдахъ сѧ и не напоисте мене ·
1254300 страненъ бѣхъ и не въвѣсте мене· нагъ и не одѣсте мене ·
1254310 боленъ и въ темьници и не посѣтисте мене ·
1254400 Тъгда отъвѣштаѭтъ и ти г꙯лѭще · г꙯и когда тѧ видѣхомъ алчѫща ·
1254410 ли жѧждѫшта ли странъна ли нага · ли больна ли вь темьници ·
1254420 ꙇ не послꙋжихомъ тебѣ ·
1254500 тъгда отъвѣщаатъ имъ г꙯лѧ · аминь г꙯лѭ вамъ ·
1254510 понеже не сътвористе единомꙋ отъ сихъ мьньшихъ ни мьнѣ сътвористе ·
1254600 ꙇ идѫтъ ти въ мѫкѫ вѣчънѫѭ ·
1254610 а праведьници въ животъ вѣчънꙑ ⁘ кц꙯ ⁘
1260100 Ꙇ бꙑстъ егда съконьча и꙯съ · вьсѣ словеса си ·
1260110 рече ꙋченикомъ своимъ · ⁘
1260200 Вѣсте ѣко по дъвою дънꙋ пасх҄а бѫдетъ ·
1260210 ꙇ с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ прѣданъ бѫдетъ на пропѧтие ·
1260300 тъгда събърашѧ сѧ архиереи и кънижъници и старьци людьстии ·
1260310 на дворъ архиереовъ · нарицаемааго каиѣфа ·
1260400 ꙇ съвѣтъ сътворишѧ да и꙯сса льстиѭ имѫтъ и ꙋбиѭтъ ·
1260500 г꙯лхѫ же нъ не въ праздьникъ · да не мльва бѫдетъ въ людехъ ⁘
1260600 Ꙇ꙯сѵ же бꙑвъшю въ витании · въ до{до}мꙋ симона прокаженаго ·
1260700 пристѫпи кь немꙋ жена имѫшти алавастръ мѵра драга ·
1260710 ꙇ вьзльѣ на главѫ его вьзлежѧшта ·
1260800 видѣвъше же ꙋченици его негодовашѧ г꙯лште · чесо ради гꙑбѣль си ·
1260900 можаше бо се мѵро продано бꙑти на мьнозѣ · ꙇ дано бꙑти нищиимъ ·
1261000 разꙋмѣвъ же и꙯с рече имъ чьто трꙋждаате женѫ ·
1261010 дѣло бо добро сътвори вь мьнѣ ·
1261100 вьсегда бо нищѧѩ имате съ собоѭ̑ · мене же не вьсегда имате ·
1261200 вьзльѣвъши бо си мѵро се на тѣло мое на погребение мѧ сътвори ·
1261300 амин г꙯лѭ вамъ · ꙇдеже аште проповѣдѣно бѫдетъ е꙯внꙉие се въ
1261310 вьсемъ мирѣ речетъ сѧ · ꙇ еже сътвори си въ памѧть еѩ҅ ·
1261400 Тъгда шедъ отъ обоѭ ндсѧт нарицаемꙑ июда искариотъскꙑ къ архиереомъ
1261500 рече · что хоштете ми дати · ꙇ азъ вамъ прѣдаме и ·
1261510 они же поставишѧ емꙋ · ꙉ꙯ · ти съребрьникъ ·
1261600 ꙇ отъ толи искаше подобъна врѣмени · да и прѣдастъ ⁘ кц꙯ ⁘
1261700 Въ пръвꙑ же денъ опрѣснокъ ·
1261710 пристѫпишѧ ꙋченици къ и꙯сви г꙯лѭще къ немꙋ ·
1261720 Къде хоштеши ꙋготоваемь тебѣ пасхѫ ѣсти ·
1261800 онъ же рече · ꙇ҅дѣте въ градъ къ етерꙋ · и рьцѣте емꙋ ·
1261810 ꙋчитель г꙯лтъ ꙋ тебе · сътворѭ пасхѫ съ ꙋченикꙑ своими ·
1261900 ꙇ сътворишѧ ꙋченици ѣкоже повелѣ имъ и꙯с · ꙇ ꙋготовашѧ пасхѫ ·
1262000 вечерꙋ же бꙑвъшꙋ · възлеже съ обѣма на десѧте ꙋченикома ·
1262100 ꙇ ѣдѫщемъ имъ рече · аминъ г꙯лвмъ ·
1262110 ѣко единъ отъ васъ прѣдастъ мѧ ·
1262200 ꙇ скръбѧще ѕѣло начѧсѧ г꙯лти емꙋ единъ кожъдо ихъ ·
1262210 еда азъ есмъ г꙯и ·
1262300 онъ же отъвѣщавъ рече · омочии съ мъноѭ рѫкѫ въ солило ·
1262310 тъ мѧ прѣдастъ ·
1262400 с꙯нъ же ч꙯лвѣчскꙑ идетъ · ѣкоже естъ писано о немь ·
1262410 горе же ч꙯лвкꙋ томꙋ имьже с꙯нъ ч꙯скъ прѣдастъ сѧ ·
1262420 добрѣа҅ би бꙑло емꙋ аште сѧ би не родилъ ч꙯къ тъ ·
1262500 отъвѣщавъ же июда прѣдаѩи его рече · еда азъ есмъ равьви ·
1262510 г꙯ла емꙋ тꙑ рече ⁘
1262600 Ѣдѫщемъ же имъ · приимь и꙯с хлѣбъ и б꙯лгсшть ·
1262610 прѣломи и даѣше ꙋченикомъ своимъ · ꙇ рече
1262620 Приимѣте ѣдите се естъ тѣло мое ·
1262700 ꙇ приимъ чашѫ и хвалѫ въздавъ · дастъ имъ г꙯лѧ · пиите отъ неѩ вьси
1262800 се естъ кръвъ моѣ новааго завѣта ·
1262810 проливаемаа за мъногꙑ въ отъдание грѣхомъ ·
1262900 г꙯лѭ же вамъ · ѣко не имамъ пити юже отъ сего плода лозънааго ·
1262910 до того дьне егда пьѭ̑ съ вами новъ въ ц꙯срствии о꙯тца моего ·
1263000 ꙇ вьспѣвьше изидѫ въ горѫ елеонъскѫ ⁘
1263100 Тъгда г꙯ла имъ и꙯с · вьси вꙑ съблазните сѧ о мьнѣ вь сьѭ ношть ·
1263110 псано бо естъ поражѫ пастꙑрь и разидѫтъ сѧ овъцѧ стада ·
1263200 по въск{р}ьсновени же моемь · варѣѭ вꙑ въ галилеи҅ ·
1263300 отъвѣщавъ же петръ рече емꙋ · аште и вьси съблазнѧтъ сѧ о тебѣ ·
1263310 азъ николиже не съблажнѭ сѧ ·
1263400 рече емꙋ и꙯с · аминь г꙯лѭ тебѣ · ѣко вь сьѭ ношть
1263410 прѣжде даже кокотъ не възгласитъ · три кратꙑ отъвръжеши сѧ мене ·
1263500 Г꙯ла емꙋ петръ · аште ми сѧ ключитъ съ тобоѭ ꙋмьрѣти ·
1263510 не отъвръгѫ сѧ тебе · такожде и вьси ꙋченици рѣшѧ ·
1263600 тъгда приде и꙯с · вь весь нарицаемѫѭ ꙉедсимани ·
1263610 ꙇ г꙯ла ꙋченикомъ сѣдѣте тꙋ · дондеже шедъ помолѭ сѧ тамо ·
1263700 ꙇ поемъ петра · и оба с꙯на зеведеова · начѧтъ скръбѣти и тѫжити ·
1263800 тъгда г꙯ла имъ и꙯с · прискръбъна естъ д꙯ша моѣ до съмръти ·
1263810 пожидѣте сьде и бьдите съ мъноѭ ·
1263900 ꙇ прѣшьдъ мало паде ницъ молѧ сѧ и г꙯лѧ · ѡ꙯꙼че мои
1263910 аште възможьно естъ да мимо идетъ отъ мене чаша си ·
1263920 обаче не ѣко азъ хощѫ · нъ ѣкоже тꙑ ⁘ кц꙯ ⁘
1264000 Ꙇ приде къ ꙋченикомъ и обрѣте ѩ съпѧштѧ · ꙇ г꙯ла петрови ·
1264010 тако ли не възможе единого часа побьдѣти съ мъноѭ ·
1264100 бьдите и молите сѧ да не вьнидете въ напасть ·
1264110 д꙯хъ бо бьдръ а плъть немощьна ⁘
1264200 Пакꙑ въторицеѭ шедъ помоли сѧ г꙯лѧ · о꙯҅тче мои аште не
1264210 възможетъ чаша си · мимо ити отъ мене ·
1264220 аште не пиѭ еѩ бѭди волѣ твоѣ :
1264300 и пришедъ пакꙑ обрѣте ѩ съпѧщѧ · бѣсте бо очи имъ тѧжьцѣ ·
1264400 ꙇ оставль ѩ · пакꙑ шедъ помоли сѧ третицеѭ̑ · тожде слово рекъ ·
1264500 тъгда приде къ ꙋченикомъ · ꙇ г꙯ла имъ съпите прочее и почиваате ·
1264510 се приближи сѧ година · ꙇ с꙯нъ ч꙯скꙑи прѣдаатъ
1264520 сѧ въ рѫкꙑ грѣшъникомъ ·
1264600 въстанѣте идѣмъ · се приближи сѧ прѣдаѩи мѧ ·
1264700 ꙇ ещте г꙯лѭштю емꙋ · се июда единъ отъ обою на десѧте приде ·
1264710 ꙇ съ нимъ народъ мъногъ · съ орѫжии и дрькьльми ·
1264720 отъ архиереи и старецъ людьскꙑхъ ·
1264800 прѣдаѩи же и дастъ имъ знамение г꙯лѧ ·
1264810 егоже аште лобьжѫ тъ естъ имѣте и ·
1264900 ꙇ абье пристѫпь къ и꙯сви рече емꙋ · радꙋи сѧ равьви · ꙇ облобꙑза и ·
1265000 ꙇсꙋсъ же рече емꙋ · дрꙋже на неже еси пришелъ ·
1265010 тъгда пристѫпьше възложишѧ рѫцѣ на и꙯са и ѩсѧ и ·
1265100 ꙇ се единъ отъ сѫщтихъ съ и꙯смъ ·
1265110 простеръ рѫкѫ извлѣче ножъ свои · ꙇ ꙋдарь раба архиереова ·
1265120 ꙋрѣза емꙋ ꙋхо ·
1265200 тъгда г꙯ла емꙋ и꙯съ · възврати ножь свои въ свое мѣсто ·
1265210 вьси бо приемъшеи ножь ножемь погꙑбнѫтъ ·
1265300 ли мьнитъ ти сѧ ѣко не могѫ нꙑнѣ ꙋмолити отъца моего ·
1265310 ꙇ приставитъ мьнѣ вѧште ли дъва на десѧте леꙉеона а꙯нꙉлъ
1265400 како же ꙋбо събѫдѫтъ сѧ кънигꙑ · ѣко тако подобааше бꙑти ·
1265500 Въ тъ часъ рече и꙯с народомъ ·
1265510 ѣко на разбоиника ли изидете съ орѫжьемь и дрькольми ѩти мѧ ·
1265520 по вьсѧ дьни сѣдѣахъ при васъ въ ц꙯ркве и не ѩсте мене ⁘
1265600 Се же вьсе бꙑстъ · да събѫдѫтъ сѧ кънигꙑ пророчъскꙑѩ ·
1265610 тъгда ꙋченици вьси оставльше и бѣжашѧ ⁘
1265700 Они же емъше и꙯сса вѣсѧ къ каиѣфѣ архиереови ·
1265710 ꙇдеже кънижьници и старьци събьрашѧ сѧ ·
1265800 петръ же идѣаше по немь из далече · до двора архиереова ·
1265810 ꙇ въшедъ вънѫтрь сѣдѣаше съ слꙋгами · видѣти коньчинѫ :⁘:
1265900 а҅рхиереи же и старьци · ꙇ сьнемь вьсь ·
1265910 ꙇскаахѫ лъжа съвѣдѣтелѣ на и꙯са · ѣко да ꙋбиѭтъ і ·
1266000 ꙇ҅ не обрѣтѫ · мьногомь лъжемъ съвѣдѣтелемъ · пристѫпьшемъ ·
1266010 Послѣдь же пристѫпьша дъва лъжа съвѣдѣтелѣ
1266100 рѣсте · сь рече могѫ разорити ц꙯рквь б꙯жиѭ̑ ·
1266110 ꙇ трьми дьньми созъдати ѭ̑ ·
1266200 ꙇ въставъ архиереи рече емꙋ · ничьсоже ли не отъвѣштаваеши ·
1266210 чъто сии на тѧ съвѣдѣтельствꙋѭтъ ·
1266300 ꙇ꙯с же млъчааше · ꙇ отъвѣштавъ архиереи рече емꙋ ·
1266310 заклинаѭ тѧ б꙯мь живꙑмъ да речеши намъ · аще тꙑ еси х꙯ъ с꙯нъ б꙯жии ·
1266400 г꙯ла имъ и꙯съ тꙑ рече · обаче г꙯лѭ вамъ ·
1266410 отъ селѣ ꙋзьрите с꙯на ◌꙯ч꙯лвѣчскааго · сѣдѧшта о деснѫѭ силꙑ ·
1266420 ꙇ грѧдѫщь на облацѣхъ н꙯бскꙑхъ ⁘
1266500 Тъгда архиереи растръѕа ризꙑ своѩ г꙯лѧ · ѣко власфимиѭ рече ·
1266510 чъто еще трѣбꙋемъ съвѣдѣтель ·
1266520 се {нꙑ}нꙑнѣ слꙑшасте власфимиѭ его ·
1266600 чъто сѧ вамъ мьнитъ · они же отъвѣщавъше рѣшѧ ·
1266610 повиненъ естъ съмръти ·
1266700 Тъгда запльвашѧ лице его · ꙇ пакости емꙋ дѣашѧ ·
1266710 ови же за ланитѫ ꙋдаришѧ
1266800 г꙯лште · прорьци намъ х꙯е кто естъ ꙋдареи тѧ ·
1266900 Петръ же вьнѣ сѣдѣаше на дворѣ · ꙇ пристѫпи къ
1266910 немꙋ едина рабꙑни г꙯лѭщи · ꙇ тꙑ бѣ съ и꙯҅смь галилеискꙑмъ ·
1267000 онъ же отъвръже сѧ прѣдъ вьсѣми г꙯лѧ · не вѣмь чьто г꙯лши ·
1267100 ꙇшьдъшꙋ же емꙋ въ врата · ꙋзьрѣ и дрꙋгаѣ ·
1267110 ꙇ г꙯ла имъ тꙋ и сь бѣ ч꙯лкъ · съ и꙯смъ назарѣаниномь ·
1267200 ꙇ пакꙑ отъвръже сѧ съ клѧтвоѭ · ѣко не знаѭ ч꙯лвка ·
1267300 не по мъногꙋ же пристѫпьше стоѩштеи рѣшѧ петрови ·
1267310 въ істинѫ и тꙑ отъ нихъ еси · ꙇбо и бесѣда твоѣ авѣ тѧ творитъ ·
1267400 тогда начѧтъ ротити сѧ и клѧти сѧ ѣко не знаѭ ч꙯лвка ·
1267410 ꙇ абие кокотъ възгласи ·
1267500 ꙇ помѣнѫ петръ г꙯лъ и҅сѵсовъ ꙇже рече емꙋ ·
1267510 ѣко прѣжде даже кокотъ не възгласитъ ·
1267520 три кратꙑ отъвръжеши сѧ мене · ꙇ ишедъ вонъ плака сѧ горько ⁘ кц꙯ ·
1270100 Ютрꙋ же бꙑвъшꙋ · Съвѣтъ сътворишѧ вьси архиереи и старьци
1270110 людьсции на и꙯са · ѣко ꙋбити и·
1270200 ꙇ съвѣзавъше и вѣсѧ · ꙇ прѣдашѧ
1270210 и понтьскꙋмꙋ пилатꙋ · ꙇꙉемонꙋ ⁘ кц꙯ ·
1270300 Тъгда видѣвъ июда прѣдавꙑи его · ѣко осѫдишѧ и ·
1270310 раскаавъ сѧ възврати три десѧти съребрьникъ · архиереомъ и старьцемъ
1270400 г꙯лѧ · съгрѣшихъ прѣдавъ кръвъ не повинънѫ ·
1270410 они же рѣшѧ что естъ намъ тꙑ ꙋзьриши ·
1270500 ꙇ повръгъ съребро въ ц꙯ркве отиде · ꙇ ошедъ вьзвѣси сѧ ⁘
1270600 Архиереи же приемъше съребро рѣшѧ ·
1270610 не достоино естъ въложити его въ карванѫ · понеже цѣна кръве естъ ·
1270700 съвѣтъ же сътворьше кꙋпишѧ имь село скѫдельниково ·
1270710 въ погрѣбание странънꙑмъ ·
1270800 тѣмь же нарече сѧ село то село кръве до сего дьне ·
1270900 Тъгда събꙑстъ сѧ реченое пророкомь г꙯лѭштемь · ꙇ приѩсѧ три десѧти
1270910 съребръникъ цѣнѫ цѣненааго · егоже цѣнишѧ отъ с꙯нъ и꙯꙼злвъ ·
1271000 ꙇ да{шѧ}шѧ ѩ на селѣ скѫдельничи · ѣкоже съказа мьнѣ г꙯ь ⁘
1271100 ꙇ꙯с же ста прѣдъ иꙉемономъ · ꙇ въпроси и иꙉемонъ г꙯лѧ ·
1271110 тꙑ ли еси ц꙯срь июдеискъ · ꙇ꙯с же рече емꙋ тꙑ г꙯лши ·
1271200 ꙇ егда на нь г꙯лхѫ архиереи и старьци · ничьсоже отъвѣштавааше ·
1271300 Тъгда г꙯ла емꙋ пилатъ · не слꙑшиши ли
1271310 колико на тѧ съвѣдѣтельствꙋѭ̑тъ ·
1271400 ꙇ не отъвѣшта емꙋ ни къ единомꙋ г꙯лꙋ · ѣко дивити сѧ иꙉемонꙋ ѕѣло ·
1271500 На вьсѣкъ же день великъ обꙑчаи бѣ [ꙇ]ꙉемонꙋ ·
1271510 отъпꙋштати народꙋ · съвѧзьнѣ егоже хотѣахѫ ·
1271600 ꙇмѣаше же тъгда съвѧзьнѣ нарочита нарицаемааго варавва ·
1271700 събъравъшемъ же сѧ имъ · рече имъ пилатъ ·
1271710 кого хощете отъ обою отъпꙋштю вамъ · вараввѫ ли ·
1271720 ꙇ҅ли и꙯са нарицаемааго х꙯а ·
1271800 вѣдѣше бо ѣко зависти ради прѣдашѧ и ⁘
1271900 Сѣдѧштю же емꙋ на сѫдишти · посъла къ немꙋ жена своѣ г꙯лѭщи ·
1271910 ничьсоже тебѣ ꙇ҅ праведьникꙋ томꙋ ·
1271920 мъного бо пострадахъ дьнесь вь сьнѣ его ради ⁘
1272000 Архиереи же и старьци наꙋстишѧ народꙑ · да испросѧтъ вараввѫ ·
1272010 ꙇ꙯са же погꙋбѧтъ ·
1272100 отъвѣщавъ же ꙇ҅ꙉемонъ рече имъ · кого хоштете отъ обою
1272110 отъпꙋштѫ вамъ · они же рѣшѧ вараввѫ ·
1272200 г꙯ла имъ пилатъ · что же сътворѭ и꙯са нарицаемааго х꙯а ·
1272210 г꙯лашѧ емꙋ вьси · да пропѧтъ бѫдетъ ·
1272300 ꙇꙉемонъ рече имъ · что бо зъло сътвори ·
1272310 они же из лиха въпиѣхѫ г꙯лѭште · да пропѧтъ бѫдетъ ·
1272400 видѣвъ же пилатъ ѣко ничесоже не ꙋспѣатъ ·
1272410 нъ паче млъва бꙑваатъ · приемъ водѫ ꙋмꙑ рѫцѣ прѣдъ народомъ г꙯лѧ ·
1272420 не повиненъ есмъ отъ кръве сего праведънааго · вꙑ ꙋзьрите ·
1272500 ꙇ отъвѣщавъше вьси людье рѣшѧ ·
1272510 кръвь его на насъ и на чѧдѣхъ нашихъ · ⁘
1272600 Тъгда отъпꙋсти имъ вараввѫ ·
1272610 ꙇ꙯са же бивъ прѣдастъ имъ да и пропънѫтъ ·
1272700 тъгда воини иꙉемонови · прѣимъше и꙯са на сѫдишти ·
1272710 събърашѧ на нь вьсѫ спирѫ ·
1272800 ꙇ съвлъкъше и хламидоѭ чръвленоѭ одѣшѧ и ·
1272900 ꙇ съплетъше вѣнецъ отъ тръниѣ҅ възложишѧ на главѫ его ·
1272910 ꙇ трьсть вь десницѫ его · ꙇ поклоньше сѧ на колѣнꙋ прѣдъ нимь ·
1272920 рѫгаахѫ сѧ емꙋ г꙯лѭште · радꙋи сѧ ц꙯срю июдеискъ ⁘
1273000 Ꙇ плинѫвъше на нь приѩсѧ трьсть · ꙇ биѣхѫ и по главѣ ·
1273100 ꙇ егда порѫгашѧ сѧ емꙋ · съвлѣшѧ съ него хламидѫ ꙇ
1273110 облѣшѧ и въ ризꙑ своѩ · ꙇ вѣсѧ і на пропѧтие ·
1273200 Ꙇсходѧще же обрѣтѫ ч꙯ка кѵринѣиска ·
1273210 ꙇменемь симона семꙋ задѣшѧ понести к꙯рсть его · ⁘ кц꙯ ⁘
1273300 ꙇ пришедъше на мѣсто нарицаемое голъгота ·
1273310 еже естъ нарицаемое краниево мѣсто
1273400 дашѧ емꙋ оцътъ пити съ злъчьѭ съмѣшънъ · ꙇ въкꙋшъ не хотѣше пити ·
1273500 пропьньше же и · раздѣльше ризꙑ его меташѧ жрѣбиѩ ·
1273600 ꙇ сѣдъше стрѣжаахѫ и тꙋ ·
1273700 ꙇ положишѧ връхꙋ главꙑ его винѫ написанѫ · сь естъ ц꙯срь июдеискъ ·
1273800 Тъгда пропѧшѧ съ нимь дъва разбоиника ·
1273810 единого о деснѫѭ̑ и единого о шѫѭѫ̑ ·
1273900 мимо ходѧштеи же хꙋлѣахѫ и · покꙑваѭште главами своими ·
1274000 ꙇ г꙯лаголѭште · ꙋва · разарѣѩи ц꙯рквъ · ꙇ трьми деньми
1274010 съзидаѩ с꙯ъпси себе · аште с꙯нъ б꙯жии еси · сълѣзи съ к꙯рта ·
1274100 Такожде же и аархиереи рѫгаѭште сѧ · съ кънижьникꙑ и старьцꙑ ·
1274110 ꙇ фарисеи г꙯лаахѫ ·
1274200 ꙇ҅нꙑ с꙯псе себе ли не можетъ с꙯псти · аште ц꙯срь и꙯здлвъ естъ ·
1274210 да сълѣзетъ нꙑнѣ съ к꙯рста · ꙇ вѣрѫ имемъ емꙋ ·
1274300 ꙋпъва на б꙯а да избавитꙑ и нꙑнѣ · аште хоштетъ емꙋ ·
1274310 рече бо ѣко б꙯жии с꙯нъ есмъ ·
1274400 тожде же и разбоиника распѧта съ нимъ поношаасте · емꙋ ·
1274500 Отъ шестꙑ {і} ѩ же годинꙑ тъма бꙑстъ по вьсеи земи ·
1274510 до девѧтꙑѩ годинꙑ ⁘
1274600 При девѧтѣи же годинѣ вьзьпи и꙯с гласомь велиемь г꙯лѧ ·
1274610 елѡꙇ елѡꙇ лема савахтани · ежестъ б꙯же мои б꙯же мои ·
1274620 въскѫѭ мѧ еси оставилъ ·
1274700 едини же отъ стоѩ҅щихъ тꙋ слꙑшавъше г꙯лаахѫ · ѣко илиѭ зоветъ ·
1274800 ꙇ абие текъ единъ отъ нихъ · ꙇ приемъ гѫбѫ · ꙇспльнь оцьта ·
1274810 ꙇ вьзнезъ на трь{ь}сть · напаѣше и ·
1274900 а прочии г꙯лхѫ · остани да видимъ · аще придетъ илиѣ с꙯пстъ его ·
1274910 дрꙋгꙑ же приемъ копие прободе емꙋ ребра · ꙇ изиде вода и кръвь · ⁘
1275000 ◌꙯Ꙇ꙯съ же възъпивъ г꙯лсмъ въльемь испꙋсти д꙯хъ ·
1275100 ꙇ се катапетазма ц꙯рквнаѣ раздъра сѧ · съ вꙑшънѣаго краѣ до ни ???
1275110 жънѣаго на дъвое҅ · ꙇ землѣ потрѧсе сѧ · ꙇ камение распаде сѧ ·
1275200 ꙇ гроби отврѣсѧ сѧ · ꙇ мънога тѣлеса почиваѭштиихъ с꙯тꙑхъ въсташѧ ·
1275300 ꙇ ишедъше из г[р]объ по воскръсновении его · вънидѫ въ с꙯тꙑ градъ ·
1275310 ꙇ ѣвишѧ сѧ мъногомъ ·
1275400 сътъникъ же и иже бѣхѫ съ нимъ стрѣгѫште и꙯са ·
1275410 видѣвъше трѫсъ и бꙑвъшаа · ꙋбоѣшѧ сѧ ѕѣло г꙯лѭще ·
1275420 вꙑ истинѫ б꙯жии с꙯нъ съ бѣ ⁘ кц꙯ ⁘
1275500 Бѣахѫ же тꙋ женꙑ мъногꙑ из далече зьрѧштѧ · ѩже идѫ по и꙯сѣ ·
1275510 отъ галилеѩ слꙋжѧштѧ емꙋ ·
1275600 вь нихъ же бѣ мариѣ магдалꙑні і҅ {ма}мариѣ иѣковлѣ и осии мати ·
1275610 ꙇ мати с꙯новꙋ зеведеовꙋ ·
1275700 Поздѣ же бꙑвъшю · приде ч꙯лкъ богатъ отъ ариматѣѩ҅ ·
1275710 ꙇменемь иосифъ · ꙇже и ꙋчи сѧ ꙋ и꙯са ·
1275800 съ пристѫпь къ пилатꙋ проси тѣла и꙯сва ·
1275810 пилатъ же повелѣ въдати тѣло и꙯сво ·
1275900 ꙇ приемъ тѣ[ло] иосифъ · обитъ е плащаницеѭ чистоѭ ·
1276000 ꙇ положи е въ новѣмь своемь гробѣ · ꙇже исѣче въ камени ·
1276010 ꙇ възваль камень велии на двьри гроба и отиде ·
1276100 бѣ же тꙋ мар꙯ѣ магдалꙑн҄и · ꙇ дрꙋгаѣ мариѣ
1276110 сѣдѧщи прѣмо гробꙋ ⁘ кц꙯ ⁘
1276200 Въ ꙋтрънии же день иже естъ по параскевьꙉии ·
1276210 събрашѧ сѧ архиереи и фарисеи · къ пилатꙋ
1276300 г꙯лѭште г꙯и помѣнѫхомъ ѣко льстецъ онъ рече · еште сꙑ живъ ·
1276310 по трехъ дьнехъ въстанѫ ·
1276400 повели ꙋбо ꙋтвръдити гробъ до третиѣаго дьне ·
1276410 еда како пришедъше ꙋченици его ноштиѭ ꙋкрадѫтъ і·
1276420 ꙇ рекѫтъ людемъ въста отъ мрътвꙑхъ ·
1276430 ꙇ бѫдетъ послѣдьнѣа лесть горьши пръвꙑѩ ·
1276500 рече имъ пилатъ имате кꙋстодиѭ идѣте ꙋтвръдите ѣкоже вѣсте ·
1276600 они же шедъше ꙋтвръдишѧ гробъ ·
1276610 знаменавъше камень съ кꙋстодиеѭ̑ ⁘ кц꙯ ⁘
1280100 Въ вечеръ же соботънꙑ · свитаѭ̑щи въ пръвѫѭ̑ соботѫ ·
1280110 приде мариѣ магдалꙑн҄и · ꙇ дрꙋгаѣ мариѣ видѣтъ гроба ·
1280200 ꙇ се трѫсъ бꙑстъ велии · а꙯нꙉл бо г꙯нь съшедъ с н꙯бсе ·
1280210 ꙇ пристѫпь отъвали камень отъ двьреи гроба · ꙇ сѣдѣаше на немь ·
1280300 бѣ бо зракъ его ѣко{о} млънии · ꙇ одѣние его бѣло ѣко снѣгъ ·
1280400 отъ страха же его сътрѧсѧ сѧ стрѣгѫштеи · ꙇ҅ бꙑшѧ ѣко мрътви ·
1280500 отъвѣштавъ же а꙯нꙉль рече женама · не боита вꙑ сѧ ·
1280510 вѣмъ бо ѣко и꙯са про{пѧ}пѧтааго ищета ·
1280600 нѣстъ сьде въста бо ѣкоже рече · придѣта видита мѣсто ·
1280610 ꙇдеже лежа х꙯ъ ·
1280700 ꙇ ѩдро шьдъши рьцѣта ꙋченикомъ его · ѣко въста отъ мрътвꙑхъ ·
1280710 ꙇ се варѣатъ вꙑ въ галилеи꙼ · тꙋ и ꙋзьрите се рѣхъ вама ·
1280800 Ꙇ отъшедъши ѩдро отъ гроба съ страхомъ ·
1280810 ꙇ радостиѭ велиеѭ · тѣсте вьзвѣститъ ꙋченикомъ его ·
1280900 ꙇ се и꙯съ сърѣте и г꙯лѧ радꙋита сѧ ·
1280910 онѣ же пристѫпьши ѩсте сѧ за ноѕѣ его · и поклонисте сѧ емꙋ ·
1281000 тъгда г꙯ла има и꙯съ не боита сѧ идѣта и вьзвѣстита братрии моеи ·
1281010 да идѫтъ въ галилеѭ̑ и тꙋ мѧ видѧтъ ·
1281100 ꙇдѫштама же има · се едині отъ кꙋстодиѩ пришедъше въ градъ ·
1281110 вьзвѣстишѧ архиереомъ вьсѣ бꙑвъшаа ·
1281200 ꙇ събърашѧ сѧ старьци · съвѣтъ же сътворьше ·
1281210 съребро мъного дашѧ воиномъ ·
1281300 г꙯лѭште · рьцѣте ѣко ꙋченици его ноштьѭ ·
1281310 пришедъше ꙋкрадѫ и намъ съпѧштемъ ·
1281400 ꙇ аште се ꙋслꙑшано бѫдетъ ꙋ и҅ꙉемона · мꙑ ꙋтолимꙑ и ·
1281410 ꙇ вꙑ бес печали сътворимъ ·
1281500 они же приемъше съребро · сътворишѧ ѣкоже наꙋчени бꙑшѧ ·
1281510 ꙇ промьче сѧ слово се въ іюдеихъ до сего дьне ⁘
1281600 е҅динꙑ же на десѧте ꙋченикъ · ꙇдѫ въ галилеѭ̑ ·
1281610 въ горѫ ѣможе повелѣ имъ и꙯съ ·
1281700 ꙇ҅ видѣвъше и поклонишѧ сѧ емꙋ · ови же ꙋсѫмьнѣшѧ сѧ ·
1281800 ꙇ пристѫпь и꙯с рече имъ г꙯лѧ · дана ми естъ вьсѣка власть ·
1281810 на н꙯ебсе и на земи ·
1281900 Шьдъше ꙋбо наꙋчите вьсѧ ѩ꙯зкꙑ · крьстѧште ѩ въ імѧ о꙯тца
1281910 и с꙯на и с꙯тааго д꙯ха ·
1282000 ꙋчѧще ѩ блюсти · вьсѣ елико заповѣдахъ вамъ ·
1282010 ꙇ҅ се азъ съ вами есмъ вьсѧ дьни до
1282020 съконьчаниѣ вѣка аминь ⁘ ⁖ кц꙯ :⁘⁘:
2000010 ГЛАв꙯ ЕВНЪꙉ꙯ЛИѢ ЕЖЕ ОТЪ МАРЪКА :⁘:
2000020 а꙯ О бѣсънꙋѭштиимъ · ⁘
2000030 б꙯ О тъшти петровѣ :⁘⁘:
2000040 в꙯ О ꙇсцѣлѣвъшиихъ отъ различенъ недѫгъ ⁖⁘:
2000050 г꙯ О прокаженѣмь · ⁘
2000060 д꙯ О ослабленѣемъ жилами :⁘:
2000070 е꙯ О левьꙉи и мꙑтари ⁖⁘:
2000080 ж꙯ О сѫхорѫцѣмъ :⁘:
2000090 ѕ꙯ О избърании а꙯плъ ⁘
2000100 з꙯ О сѣмени притъча ⁘
2000110 ꙇ꙯ О запрѣштении водамъ ⁘
2000120 ◌꙯а꙯ꙇ О леꙉеонѣ ⁘
2000130 ◌꙯б꙯ꙇ О дъштери сѵнагоговѣ :⁘:
2000140 ◌꙯в꙯ꙇ О кръвоточивѣи :⁘:
2000150 ◌꙯г꙯ꙇ О повелѣнии а꙯плмъ :⁘:
2000160 ◌꙯д꙯ꙇ О иоаннѣ и о иродѣ ⁘
2000170 е꙯ꙇ О пѧти хлѣбъ ⁖⁘:
2000180 ж꙯ꙇ О морьсцѣмь хождении ⁘
2000190 ѕ꙯ꙇ О прѣстѫплении заповѣди б꙯жиѩ ⁘
2000200 з꙯ꙇ О финикисии ⁘
2000210 и꙯ О гѫгънивѣемь · ⁘
2000220 и꙯а О седми хлѣбъ :⁘:
2000230 и꙯б О [ква]сѣ {ф}фарисѣисцѣ :⁘:
2000240 и꙯в О слѣпѣемь ⁘
2000250 и꙯г О въпрошении кесариистц꙯ѣемъ ⁘
2000260 и꙯д О прѣображении х꙯вѣ ⁘
2000270 и꙯е О зълодѣѭштимъ сѧ на новꙑ м꙯сцѧ ⁘
2000280 и꙯ж О помъшлѣѭштиихъ къто болеи естъ ·
2000290 и꙯ѕ О въпрошъшиихъ фарисѣихъ ⁘
2000300 и꙯з О въпрошъшиимъ богатѣмь ·
2000310 ꙉ꙯ О с꙯новꙋ зеведеовꙋ ⁘
2000320 ꙉ꙯а О варьтимеи · ⁘
2000330 ꙉ꙯б О жрѣбѧти ⁘
2000340 ꙉ꙯в О ꙋсохъшии смоковъници · ⁘
2000350 ꙉ꙯г о꙯ не помьнѣти вражьдꙑ · ⁘
2000360 ꙉ꙯д О въпрошъшихъ г꙯а архиереихъ и кънижьницѣхъ ⁘
2000370 ꙉ꙯е О вино{но}гр꙯дѣ · ⁘
2000380 ꙉ꙯ж О въпрошъшиихъ льстиѭ о киньсѣ · ⁘
2000390 ꙉ꙯ѕ О садꙋкеихъ ⁘
2000400 ꙉ꙯з О кънижъницѣхъ ⁘
2000410 к꙯ О въпрошении г꙯ни ⁘ к꙯а · О женѣ ѣ[же] [оба] [пѣ]нѧѕа ⁘
2000420 к꙯б О сѫдьнѣемь дьне си рѣчь о коньчинѣ ⁘
2000430 к꙯в О дьни и часѣ ⁘ к꙯г · О помазавьшии г꙯а мѵрмъ ⁘
2000440 к꙯д О пасцѣ ⁘ к꙯е · О прѣдании пророчъство :⁘:
2000450 к꙯ж Отъметание петрово ⁘
2000460 к꙯ѕ О въпрошении тѣлесе г꙯нѣ :⁘⁘⁘⁘⁘⁘⁘:
2000470 ЕВАНЬꙈЕЛИЕ ОТЪ МАРЪКА ⁘
2010100 Зачѧло е꙯ваньꙉлиѣ и꙯схва с꙯на б꙯жиѣ ·
2010200 ѣкоже естъ писано въ пророцѣхъ · се азъ посълѭ
2010210 а꙯нꙉлъ мои прѣдъ лицемъ твоимъ · ꙇже ꙋготовитъ пѫть твои ·
2010300 гласъ въпиѭщааго въ пꙋстꙑни · ꙋготовите пѫть г꙯нь ·
2010310 правꙑ творите стъѕѧ его ·
2010400 бꙑстъ иоанъ кръстѧ въ пꙋстꙑни ·
2010410 ꙇ проповѣдаѩ кръштение покаанию · въ отъпꙋштение грѣхомъ ·
2010500 ꙇ исхождааше къ немꙋ вьсѣ июдеиска страна и е꙯рлмне и
2010510 кръштаахѫ сѧ вьси въ іоръдансцѣи рѣ[цѣ] отъ него
2010520 ꙇсповѣдаѭште грѣхꙑ своѩ ·
2010600 бѣ же иоанъ облъченъ власꙑ вельбѫждꙇ ·
2010610 ꙇ поѣсъ ꙋсниѣнъ о чрѣслѣхъ его · ꙇ ѣдь акриди и медъ дивии ·
2010700 Ꙇ проповѣдааше г꙯лѧ · грѧдетъ крѣплеи мене въ слѣдъ мене ·
2010710 емꙋже нѣсмъ достоинъ поклонь сѧ раздрѣшити · ремене чрѣвиемъ его ·
2010800 азъ ꙋбо кръстихъ вꙑ водоѭ · а тъ кръститъ вꙑ д꙯хомъ с꙯тꙑмъ ⁘ кц꙯ ⁘
2010900 Ꙇ бꙑстъ въ дьни тꙑ · приде и꙯съ отъ назарета галилеискааго ·
2010910 ꙇ кръсти сѧ отъ иоана въ іорданѣ ·
2011000 ꙇ абье въсходѧ отъ водꙑ · ꙇ видѣ разводѧшта сѧ н꙯бса ·
2011010 ꙇ д꙯хъ ѣко голѫбь съходѧшть на нь ·
2011100 ꙇ бꙑстъ гласъ съ н꙯бсе · тꙑ еси с꙯нъ мои възлюбленꙑ ·
2011110 о тебѣ благоволихъ ·
2011200 ꙇ абье д꙯хъ изведе и вь пꙋстꙑнѭ ·
2011300 ꙇ бѣ тꙋ въ пꙋстꙑни · к꙯ · дьнъ · ꙇскꙋшаемъ сотоноѭ ·
2011310 ꙇ бѣ съ звѣрьми · ꙇ а꙯нꙉли сло[ꙑ]жаахѫ емꙋ ·
2011400 по прѣдании же иоановѣ ⁘ приде и꙯съ въ галилеѭ̑ ·
2011410 Проповѣдаѩ е꙯ванꙉлие ц꙯ствіѣ б꙯жиѣ
2011500 г꙯лѧ · ѣко исплъни сѧ врѣмѧ · ꙇ приближи сѧ ц꙯срствие б꙯жие ·
2011510 каите сѧ и вѣрꙋите въ е꙯внꙉлие ·
2011600 ходѧ же при мори галилеисцѣ · видѣ симона ꙇ аньдрѣѭ̑
2011610 братра того симона · въметаѭшта мрѣжѧ вь море · бѣашете бо рꙑбарѣ ·
2011700 ꙇ рече има и꙯съ придѣта вь слѣдъ мене ·
2011710 ꙇ сътворѭ вꙑ бꙑти ловъца чловѣкомъ ·
2011800 ꙇ абье оставльша мрѣжѧ своѩ по немь идете ·
2011900 ꙇ прѣшедъ отъ тѫдꙋ ꙋзьрѣ иѣкова зеведеова · ꙇ иоана братра его ·
2011910 ꙇ та въ ладии завѧзаѭшта мрѣжѧ ·
2012000 ꙇ абье възъва ѣ · ꙇ оставльша отъца своего зеведеа въ ладии҅
2012010 съ наемъникꙑ · по немь идете · ⁘
2012100 ꙇ҅ вьнидѫ въ каперънаꙋмъ · ꙇ абь въ соботꙑ на соньмищи ꙑчаше ѩ ·
2012200 ꙇ дивлѣахѫ сѧ о ꙋчении его бѣ бо ꙋчѧ ѣко власть ꙇ҅мꙑ ·
2012210 ꙇ не ѣко кънижъници ихъ ⁘
2012300 Ꙇ бѣ на соньми[щи]хъ ч꙯лкъ нечистомь д꙯хмь · ꙇ възъва г꙯лѧ
2012400 остани что естъ намъ и тебѣ · ꙇ꙯се назарѣнине пришелъ еси
2012410 п[ог]ꙋбитъ насъ · вѣмь тѧ кто еси с꙯тꙑ б꙯жиі ·
2012500 ꙇ запрѣти емꙋ и꙯съ г꙯лѧ · ꙋмлъчи изиди из него ·
2012600 ꙇ сътрѧсъ і д꙯хъ нечистꙑи · ꙇ възъпивъ гласомъ велиемь ꙇзиде иж него ·
2012700 ꙇ ꙋжасѫ сѧ вьси · ꙇ сътѧѕахѫ сѧ къ себѣ г꙯лѭште ·
2012710 чъто ꙋбо естъ се · что ꙋчение новое се ·
2012720 ѣко по области д꙯хмъ нечистꙑмъ велитъ и послꙋшаѭтъ его ·
2012800 Ꙇ изиде слꙋхъ его абие во вьсѫ странѫ галилеискѫ ·
2012900 ꙇ абье ишедъше и съньмишта · придѫ въ домъ симоновъ и аньдрѣовъ ·
2012910 съ и҅ѣковомъ и оаномъ ·
2013000 Тъшта же симонова лежаше огнемь жегома · ꙇ абие г꙯лашѧ емꙋ о неи ·
2013100 ꙇ пристѫпь вьздвиже ѭ емъ за рѫкѫ · ꙇ остави ѭ абие ог҄нь ·
2013110 ꙇ слꙋжааше имъ ·
2013200 поздѣ же бꙑвъшю · егда захождаше слъньце ·
2013210 приношаахѫ къ немꙋ вьсѧ недѫжънꙑѩ и бѣсънꙑѩ ·
2013300 ꙇ бѣ весь градъ събьраль сѧ къ двъремъ ·
2013400 Ꙇ исцѣли мъногꙑ недѫжънꙑ ꙇмѫштѧ различънꙑ ѩѕѧ ·
2013410 ꙇ бѣсꙑ мъногꙑ ꙇзгъна · ꙇ не оставлѣше г꙯лати бѣсъ ·
2013420 ѣко видѣахѫ и ⁘
2013500 Ꙇ ютро пробрѣзгꙋ ѕѣло · въставъ изиде и꙯сь
2013510 и иде въ пꙋсто мѣсто · ꙇ тꙋ молитвѫ дѣаше ·
2013600 ꙇ гънашѧ и симонъ и иже бѣахѫ съ нимь ·
2013700 ꙇ обрѣтъше и г꙯лашѧ емꙋ · ѣко вьси иштѫтъ тебе ·
2013800 ꙇ г꙯ла имъ идѣмъ въ ближьнѧѩ вьси и градꙑ ·
2013810 да и тꙋ проповѣмь · на се бо изидъ ·
2013900 ꙇ бѣ проповѣдаѩ на сънъмиштихъ ихъ · въ въсеи галилеи ·
2013910 ꙇ бѣсꙑ изгонѧ · ⁘
2014000 Ꙇ приде къ немꙋ прокаженъ молѧ и · ꙇ на колѣнꙋ падаѩ и г꙯лѧ емꙋ ·
2014010 ѣко аште хоштеши можеши мѧ иштистити ·
2014100 ꙇ꙯с же м꙯илосрдовавъ простеръ рѫкѫ коснѫ и ·
2014110 ꙇ г꙯ла емꙋ хощѫ иштисти сѧ ·
2014200 ꙇ рекъшю емꙋ · абие отиде проказа отъ него · ꙇ чистъ бꙑстъ ·
2014300 ꙇ запрѣщь емꙋ абие изгъна и꙼ ·
2014400 ꙇ г꙯ла емꙋ блюди сѧ никомꙋже ничесоже не рьци ·
2014410 нъ шедъ покажи сѧ архиереови · и принеси за очиштение твое ·
2014420 еже повелѣ моси въ съвѣдѣние имъ ⁘
2014500 онъ же ишедъ начѧтъ проповѣдати мъного · ꙇ проносити слово ·
2014510 ѣко к томꙋ не можааше ѣвѣ въ градъ вьнити · нъ вьнѣ въ пꙋстѣхъ
2014520 мѣстѣхъ бѣ · ꙇ прихождахѫ къ немꙋ отъ въсѫдѣ ⁘
2020100 Ꙇ вьниде пакꙑ и꙯съ въ каперънаꙋмъ по дьнехъ ·
2020110 ꙇ слꙋхъ бꙑстъ ѣко бъ домꙋ естъ ·
2020200 ꙇ абье събърашѧ сѧ мъноѕи · ѣко къ томꙋ не
2020210 вьмѣщаахѫ сѧ ни прѣдъ дверьми · ꙇ г꙯лаше имъ слово ·
2020300 Ꙇ придѫ къ немꙋ носѧште ослабленъ жилами · носимъ четꙑрьми ·
2020400 ꙇ не могѫште пристѫпити къ немꙋ за народъ ·
2020410 отъкрꙑшѧ покровъ идеже бѣ · ꙇ прокопавъше съвѣсишѧ
2020420 одръ на немьже ослабленꙑ сълежааше ·
2020500 видѣвъ же и꙯съ вѣрѫ ихъ · г꙯ла ослабленꙋмꙋ ·
2020510 чѧдо отъпꙋштаѭтъ ти сѧ грѣси твои ·
2020600 бѣхѫ же едини отъ кънижъ{нижъ}никъ тꙋ сѣдѧште ·
2020610 ꙇ помꙑшлѣѭште въ сръдьцихъ своихъ ·
2020700 что сь тако глаголетъ власфимиѩ · кто можетъ отъпꙋштати грѣхꙑ ·
2020710 ткмо единъ б꙯ъ ·
2020800 ꙇ абие разꙋмѣвъ и꙯съ д꙯хомь своимь ·
2020810 ѣко тако ти помꙑшлѣѭтъ въ себѣ ·
2020820 рече имъ · что тако помꙑшлѣате въ с꙯рдцихъ вашихъ ·
2020900 что естъ ꙋдобѣе решти ослабленꙋмꙋ · отъпꙋштаѭтъ ти сѧ грѣси ·
2020910 ли решти въстани и вьзъми одръ твои и ходи ·
2021000 нъ да вѣсте ѣко власть с꙯нъ ◌꙯ч꙯лвчскꙑ ·
2021010 отъпꙋштати на земи грѣхꙑ ꙇ г꙯ла ослабленꙋмꙋ ·
2021100 тебѣ г꙯лѭ въстани и вьзьми одръ · твои и иди въ домъ твои
2021200 и въста абье и вьзѧтъ одръ · ꙇ изиде прѣдъ вьсѣми ·
2021210 ѣко дивлѣахѫ сѧ вьси и славлѣхѫ б꙯а г꙯лѭште ·
2021220 ѣко николиже тако видѣхомъ ⁘ кц꙯ ⁘
2021300 ꙇ изиде пакꙑ къ морю ·
2021310 ꙇ весь народъ идѣаше къ{къ} немꙋ и ꙋчааше ѩ ⁘
2021400 ꙇ мимо грѧдꙑ и꙯съ видѣ левьꙉиѭ альфеова · сѣдѧшта на мꙑтьници ·
2021410 и г꙯ла емꙋ по мьнѣ грѣди · ꙇ въставъ въ слѣдъ его иде ·
2021500 ꙇ бꙑстъ {же} възлежѧштю емꙋ въ домꙋ его ·
2021510 ꙇ мъноѕи мꙑтаре и грѣшъници възлежахѫ съ и꙯смь и съ ꙋченикꙑ его ·
2021520 бѣахѫ бо мьноѕи · ꙇ по немь идѫ
2021600 и кънижъници фарисеи · видѣвъше и ѣдѫштъ съ мꙑтари и грѣшъникꙑ ·
2021610 г꙯лаахѫ ꙋченикомъ его · что ѣко съ грѣшъникꙑ ѣстъ и пьетъ ·
2021700 ꙇ слꙑшавъ и꙯съ г꙯ла имъ · не трѣбꙋѭтъ съдравии балиѩ нъ болѧщеи ·
2021710 не придъ призъватъ праведьникъ ·
2021720 нъ грѣшъникꙑ въ покаание ⁘ кц꙯ ⁘
2021800 ꙇ бѣахѫ ꙋченици иоанови · ꙇ фарисеи постѧще сѧ ·
2021810 ꙇ придѫ и рѣшѧ емꙋ · по что ꙋченици иоанови и фарисеи постѧтъ сѧ ·
2021820 а твои ꙋченици не постѧтъ сѧ ·
2021900 ꙇ рече имъ и꙯съ · еда могѫтъ с꙯нве брачьнии постити сѧ ·
2021910 доньдеже съ ни ми естъ женихъ · елико врѣмѧ съ собоѭ имѫтъ жениха ·
2021920 не имѫтъ постити сѧ ·
2022000 придѫтъ же дьнье · егда отъиметъ сѧ отъ нихъ женихъ ·
2022010 ꙇ тъгда постѧтъ сѧ въ тꙑ дьни ·
2022100 ꙇ никтоже приставлениѣ плата не бѣлена ·
2022110 не приставлѣатъ ризѣ ветъсѣ · аште ли же ни възьметъ конецъ
2022120 отъ неѩ новое · отъ ветъхааго · ꙇ горьши дира бѫдетъ ·
2022200 ꙇ никътоже не въливаатъ вина нова вь мѣхꙑ ветъхꙑ ·
2022210 аще ли же ни просадитъ вино ново · ꙇ вино пролѣетъ сѧ ·
2022220 ꙇ мѣси погꙑбнѫтъ · нъ вино новое въ мѣхꙑ новꙑ лиѣти ⁘
2022300 Ꙇ бꙑстъ мимо ходѧштю емꙋ и꙯сꙋ · въ соботꙑ сквозѣ сѣниѣ ·
2022310 ꙇ начѧсѧ ꙋченици его пѫть творити въстръгаѭште класꙑ ·
2022400 ꙇ фарисѣи г꙯лхѫ емꙋ · виждъ что творѧтъ въ соботꙑ егоже не достоитъ ·
2022500 ꙇ тъ г꙯лаше имъ · нѣсте ли николиже чьли ·
2022510 что сътвори д꙯авдъ егда трѣбова ·
2022520 ꙇ възалъка самъ и иже бѣахѫ съ нимъ ·
2022600 како въниде въ храмъ б꙯жии · при авиатари архиереи ·
2022610 ꙇ хлѣбꙑ прѣдъложениѣ сънѣстъ · ꙇхъже не достоѣше ѣсти ·
2022620 тькмо иереомъ · ꙇ дастъ и сѫштимъ съ нимъ ·
2022700 ꙇ г꙯лше имъ собота ч꙯лка ради бꙑстъ · а не ч꙯лкъ соботꙑ ради ·
2022710 тѣмь же г꙯ъ естъ с꙯нъ ч꙯лчскꙑ соботѣ ⁘
2030100 ꙇ вьніде пакꙑ вь съньмиште · ꙇ бѣ тꙋ ч꙯лвкъ сꙋхѫ рѫкѫ имꙑ ·
2030200 ꙇ назираахѫ и · аще въ соботѫ исцѣлитъ і · да на нь възглаголѭтъ ·
2030300 ꙇ г꙯ла ◌꙯ члкꙋ имѫштꙋмꙋ сꙋхѫ рѫкѫ стани по срѣдѣ
2030400 и г꙯ла имъ · достоитъ ли въ соботѫ добро творити ли зъло творити ·
2030410 д꙯шѫ съпасти ли погꙋбити · они же млъчаахѫ · ꙇ
2030500 възърѣвъ на нѧ съ гнѣвомъ ·
2030510 скръбѧ о окаменени с꙯рдца ихъ · г꙯ла ч꙯кꙋ ·
2030520 простьри рѫкѫ твоѭ и простьрѣ · ꙇ ꙋтвръди сѧ рѫка
2030530 его цѣла ѣко и дрꙋгаѣ ⁘ кц꙯ ⁘
2030600 Ꙇ абие ишедъше фарисѣи съ іродиѣнꙑ ·
2030610 съвѣтъ творѣхѫ на нь како и бѫ погꙋбили ·
2030700 ꙇ꙯҅съ же отиде съ ꙋченикꙑ своими къ морю ·
2030710 ꙇ мъногъ народъ отъ галилеѩ по немь иде · ꙇ отъ июдеѩ ·
2030800 ꙇ отъ и꙯лма · ꙇ отъ идꙋмѣѩ · ꙇ съ оного полꙋ иоръдана ·
2030810 ꙇ сѫштеи о тѵрѣ и сидонѣ · мъого мъножъство ·
2030820 слꙑшавъше елико творѣше придѫ къ немꙋ ·
2030900 ꙇ рече ꙋченикомъ своимъ · да естъ при немъ ладиица народа ради ·
2030910 да не сътѫжаѭтъ емꙋ ·
2031000 многꙑ бо исцѣли · ѣко нападахѫ емь хотѧште прикоснѫти сѧ емь ·
2031010 елико имѣахѫ ранꙑ ·
2031100 ꙇ егда видѣахѫ и д꙯си нечистии припадаахѫ къ немꙋ ·
2031110 ꙇ въпиѣхѫ г꙯лште ѣко тꙑ еси х꙯ъ с꙯нъ б꙯жии ·
2031200 ꙇ мъного прѣштааше имъ · да не авѣ творѧтъ его ·
2031300 Ꙇ вьзиде на горѫ и призъва ѩже самъ хотѣ · ꙇ идѫ къ немꙋ ·
2031400 ꙇ сътвори дъва на десѧте да бѫдѫтъ съ нимь ·
2031410 ꙇ да посꙑлаатъ ѩ проповѣдати ·
2031500 ꙇ имѣти область цѣлити недѫгꙑ и изгонити бѣсꙑ ·
2031600 ꙇ нарече имѧ симонꙋ петръ ·
2031700 и иѣкова зеведеова · ꙇ иоана братра иѣковлѣ · ꙇ нарече има именѣ ·
2031710 воаниръꙉесъ · еже естъ с꙯на громова ·
2031800 ꙇ аньдрѣѭ и филипа · ꙇ вартоломѣа · ꙇ матътеа · ꙇ томѫ ·
2031810 ꙇ иѣкова алф҄еова · ꙇ тадеа и симона · кананѣа ·
2031900 ꙇ юдѫ искариотъскааго · ꙇже и прѣдастꙑ и · ꙇ придѫ въ домъ ·
2032000 ꙇ събърашѧ сѧ пакꙑ народи · ѣко не мощи имъ ни хлѣба сънѣсти ·
2032100 ꙇ слꙑшавъше иже бѣахѫ ꙋ него · ꙇзидѫ ѩти и ·
2032110 г꙯лахѫ бо ѣко неистовъ естъ ·
2032200 ꙇ кънижъници низъшедъшеи отъ и꙯ерлма · г꙯лхѫ ѣко вельѕѣволъ иматъ·
2032210 ꙇ ѣко о кьнѧзи бѣсъ изгонитъ бѣсꙑ ·
2032300 ꙇ призъвавъ ѩ въ притъчахъ г꙯лаше къ нимъ ·
2032310 како можетъ сотона сотонѫ изгонити ·
2032400 ꙇ аште ц꙯срство на сѧ раздѣлитъ сѧ · не можетъ стати цѣсарьство то ·
2032500 ꙇ аште домъ на сѧ раздѣлитъ сѧ · не можетъ стати домотъ ·
2032600 ꙇ аште сотона въста самъ на сѧ и раздѣли сѧ ·
2032610 не можетъ стати · нъ коньчинѫ иматъ ·
2032700 никтоже не можетъ съсѫдъ крѣпъкааго въшедъ въ домъ его расхꙑтити ·
2032710 аште не прѣжде крѣпъкааго съвѧжетъ ·
2032720 ꙇ тъгда домъ его расхꙑтитъ · ⁘
2032800 а҅минь г꙯лѭ вамъ ѣко вьсѣ отъпꙋстѧтъ сѧ с꙯нмъ ч꙯лвѣчъскомъ ·
2032810 съгрѣшениѣ и власфимиѩ҅ · елико аще власфимисаѭтъ ·
2032900 а иже власвимісаатъ на с꙯тꙑ д꙯хъ · не иматъ отъпꙋштениѣ въ вѣкъ ·
2032910 нъ повиненъ естъ вѣчънꙋмꙋ сѫдꙋ ·
2033000 зане г꙯лаахѫ ѣко д꙯хъ нечистъ иматъ ·
2033100 Приде же мати его и братриѣ · ꙇ вьнѣ стоѩште посълашѧ къ немꙋ
2033110 глашаѭште и ·
2033200 ꙇ сѣдѣаше о немь народъ · рѣшѧ же емꙋ се мати твоѣ и
2033210 братриѣ твоѣ и сестрꙑ твоѩ вьнѣ иштѫтъ тебе ·
2033300 ꙇ отъвѣшта имъ г꙯лѧ кто естъ мати моѣ ли братрьѣ моѣ ·
2033400 ꙇ съглѧдавъ стоѩштѧѩ окръсть его г꙯ла ·
2033410 се мати моѣ и братриѣ моѣ ·
2033500 ꙇже бо аште сътворитъ волѭ б꙯жиѭ̑ · съ братръ мои и сестра моѣ ·
2033510 ꙇ мати естъ ·
2040100 ꙇ пакꙑ начѧтъ при мори ꙋчити · ꙇ събъра сѧ къ немꙋ народъ мъногъ ·
2040110 ѣко самъ вьлѣзъ въ корабь сѣдѣаше въ мори ·
2040120 ꙇ вьсъ народъ бѣшѧ при мори на земи ·
2040200 ꙇ ꙋчааше ѩ притъчами {ми} мъного · ꙇ г꙯лаше имъ въ ꙋчении своемь ⁘
2040300 слꙑшите ⁘ Се изиде сѣѩи сѣатъ ·
2040400 ꙇ бꙑстъ егда сѣаше · ова падѫ на пѫти · ꙇ придѫ птицѧ и позобашѧ ѣ ·
2040500 а дрꙋгое паде на каменьнѣемь · ꙇдеже не имѣ землѧ мъногꙑ ·
2040510 ꙇ абье прозѧбе зане не имѣаше глѫбинꙑ земънꙑѩ҅ ·
2040600 слъньцꙋ же въсиѣвъшю присвѧде · ꙇ зане не имѣше корениѣ ꙋсъше ·
2040700 ꙇ дро[у]гое паде въ трънии · ꙇ вьзиде тръние и подави е҅ ·
2040710 и плода не дастъ ·
2040800 ꙇ дрꙋгое паде на земи добрѣ · ꙇ даѣше плодъ въсходѧ и растꙑ ·
2040810 ꙇ приплоди ово три десѧти · ово м꙯ · ово съто ·
2040900 ꙇ г꙯лаше · имѣѩи ꙋши слꙑшати да слꙑшитъ · ⁘
2041000 е҅гда же бꙑстъ единъ · въпросишѧ и иже бѣахѫ съ нимъ съ
2041010 обѣма на десѧте притъчѧ ·
2041100 ꙇ г꙯лаше имъ вамъ естъ дано вѣдѣти таинаа ц꙯срствиѣ б꙯жиѣ ·
2041110 Ѡнѣмъ же вънѣщънимь въ притъчахъ вьсѣ бꙑваѭ̑тъ ·
2041200 да видѧще видѧтъ и не ꙋзьрѧтъ · ꙇ слꙑшѧште слꙑшѧтъ ·
2041210 ꙇ не разꙋмѣваѭ̑тъ · еда когда обратѧтъ сѧ
2041220 и отъпꙋстѧтъ сѧ имъ грѣси ·
2041300 ꙇ г꙯ла имъ не вѣсте ли притъчѧ сеѩ҅ ·
2041310 ꙇ како вьсѧ притъчѧ разꙋмѣете ·
2041400 сѣѩи слово сѣатъ ·
2041500 си же сѫтъ ѣже на пѫти · ꙇдеже сѣетъ сѧ слово ·
2041510 ꙇ егда слꙑшѧтъ · абие придетъ сотона ·
2041520 ꙇ отъиметъ слово сѣное въ сръдьцихъ ихъ ·
2041600 ꙇ си такожде сѫтъ · ꙇже на каменънꙑхъ сѣеми ·
2041610 ꙇже егда слꙑшѧтъ слово · абие съ радостиѭ приемлѭтъ е҅ ·
2041700 ꙇ не имѫтъ корене вь себѣ · нъ врѣменьни сѫтъ ·
2041710 по томь же бꙑвъши печали ли гонению҅ словесе ради ·
2041720 абие съблажнѣѭтъ сѧ ·
2041800 а син сѫтъ сѣанин въ трънии · слꙑшѧштеи слово
2041900 и печали вѣка сего · ꙇ лесть богатьствие и о
2041910 прочиихъ похоти въходѧштѧ · подавлѣѭтъ слово · ꙇ бес плода бꙑваатъ ·
2042000 а си сѫтъ сѣанни на добрѣ земи · ꙇже слъшѧтъ слово и приемлѭтъ е ·
2042010 ꙇ плодѧтъ сѧ · на три десѧти и шесть десѧтъ и съто ·
2042100 Ꙇ г꙯лаше имъ · еда приходитъ свѣтильникъ ·
2042110 да подъ спѫдомъ положенъ бѫдетъ· ли подъ одромъ ·
2042120 не да ли на свѣштъникъ въз{л}ложѧтꙑ и ·
2042200 нѣстъ бо ничътоже таино еже не авитъ сѧ · ни бꙑстъ потаено ·
2042210 нъ да придетъ въ авление ·
2042300 ꙇже иматъ ꙋши слꙑшати да слꙑшитъ ·
2042400 ꙇ г꙯лаше имъ · блюдѣте сѧ чъто слꙑшите ·
2042410 вь нюже мѣрѫ мѣрите намѣритъ сѧ вамъ·
2042420 ꙇ приложитъ сѧ вамъ слꙑшѧштиимъ ·
2042500 Ꙇже бо аште иматъ дастъ сѧ емꙋ · а ꙇже не иматъ ·
2042510 ꙇ еже иматъ отъиметъ сѧ отъ него ·
2042600 ꙇ г꙯лаше тако естъ цѣсарествие б꙯жие ·
2042610 ѣкоже ч꙯лкъ въмѣтаатъ сѣмѧ вь землѭ ·
2042700 ꙇ съпитъ · ꙇ въстаатъ ношть и дьнь ·
2042710 ꙇ сѣмѧ прозѧбаатъ · ꙇ растетъ ѣкоже не вѣстъ онъ ·
2042800 о себѣ бо землѣ плодитъ сѧ · прѣжде трѣвѫ по томь же класъ ·
2042810 по томъ же и пьшеницѫ въ класѣ ·
2042900 егда же созърѣатъ плодъ · абие посълетъ сръпъ ·
2042910 ѣко настоитъ жѧтва ⁘
2043000 Ꙇ г꙯лше чесомꙋ ꙋподобимъ ц꙯срствие б꙯жие ·
2043010 ли коеи притъчи · приложимъ е
2043100 ѣко горюшънѣ зрънѣ · еже егда въсѣно бѫдетъ въ землѭ ·
2043110 мьне вьсѣхъ сѣ{???ъ} менъ земънꙑхъ ·
2043200 ꙇ егда вьсѣно бѫдетъ въздрастетъ · ꙇ бѫдетъ боле вьсѣхъ зелии ·
2043210 и творитъ вѣтви велиѩ · ѣко мошти подъ сѣниѭ̑
2043220 его птица{ца}мъ н꙯бскꙑимъ витати ·
2043300 ꙇ тацѣми притъчами мъноѕѣми г꙯лше имъ слово ·
2043310 ѣкоже можаахѫ слꙑшати ·
2043400 бес притъчѧ же не г꙯лаше имъ ·
2043410 единъ же съказаше ꙋченикомъ своꙇмъ вьсѣ ⁘
2043500 Ꙇ г꙯ла имъ въ тъ день вечерꙋ бꙑвъшꙋ · прѣидѣмъ на онъ полъ ·
2043600 ꙇ отъпꙋштьше народъ · поѩсѧ и ѣкоже бѣ въ ладии ·
2043610 ꙇ инꙑ же ладиѩ бѣахѫ съ нимь ·
2043700 ꙇ бꙑстъ бꙋрѣ вѣтръна велиѣ ·
2043710 влънꙑ же вьливахѫ сѧ въ ладиѭ · ѣко юже погрѧзнѫти хотѣаше ·
2043800 ꙇ бѣ самъ на кръмѣ на възглавьници съпѧ · ꙇ възбꙋдишѧ и ·
2043810 ꙇ г꙯лашѧ емꙋ ꙋчителю · не родиши ли ѣко погꙑблемь ·
2043900 ꙇ въставъ запрѣти вѣтрꙋ · ꙇ рече морю мльчи и ꙋстани ·
2043910 и ꙋлеже вѣтръ и бꙑстъ тишина велиѣ ·
2044000 ꙇ҅ рече имъ чъто тако страшиви есте · како не имете вѣрꙑ ·
2044100 ꙇ възбоѣшѧ сѧ страхомь велиемь · ꙇ г꙯лахѫ дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ ·
2044110 къто ꙋбо естъ сь · ѣко и вѣтри и море послꙋшаѭтъ его ·
2050100 ꙇ придѫ на онъ полъ морѣ · въ странѫ гадаринскѫ ⁘
2050200 Ꙇ излѣзъшꙋ емꙋ ис кораблѣ · абие сърѣте и отъ гробъ ч꙯къ ·
2050210 нечистомъ д꙯хмъ ·
2050300 ꙇже жилиште имѣаше въ гробѣхъ · ꙇ ни желѣзномъ ѫжемь
2050310 его никтоже не можааше съвѧзати ·
2050400 зане мъногꙑ кратꙑ пѫтꙑ и ѫжи желѣзнꙑ съвѧ[за]нѫ сѫщю ·
2050410 прѣтръзаахѫ сѧ отъ него · ѫжа желѣзна и пѫта съкрꙋшаахѫ сѧ ·
2050420 ꙇ никтоже его не можааше ꙋмѫчити ·
2050500 и вꙑ инѫ день и ношть · въ гробѣхъ и въ горахъ бѣ ·
2050510 вьпиѩ и тлъкꙑ сѧ камениемь ·
2050600 ꙋзьрѣвъ же и꙯са из далече · тече и поклони сѧ емꙋ ·
2050700 ꙇ възъпивъ гласомъ велиемь г꙯ла · что мьнѣ и тебѣ и꙯се с꙯не б꙯а
2050710 вꙑшънѣаго · заклинаѭ тѧ б꙯мъ не мѫчи мене ·
2050800 г꙯ла емꙋ изиди д꙯ше нечистꙑи отъ ч꙯лвка ·
2050900 ꙇ въпрашаше и како ти естъ і҅мѧ · ꙇ г꙯ла емꙋ леꙉеонъ мьнѣ естъ и҅мѧ ·
2050910 ѣко мъноѕи есмъ ·
2051000 ꙇ молѣше и мъного · да не посълетъ ихъ кромѣ странꙑ ·
2051100 бѣ же тꙋ стадо свино пасомо велие при горѣ ·
2051200 ꙇ молишѧ и вьси бѣси г꙯лѭште ·
2051210 посъли нꙑ вь свиниѩ да вь нѧ вьнидемь ·
2051300 ꙇ абие повелѣ имъ и꙯съ · ꙇ ишедъше д꙯си нечистии ·
2051310 вьнидѫ вь свиниѩ · ꙇ ꙋстръми сѧ стадо по брѣгꙋ въ море ·
2051320 бѣ же ихъ ѣко дъвѣ тꙑсѫшти · ꙇ ꙋтапаахѫ въ мори ·
2051400 ꙇ пасѫшти {сви}свиниѩ бѣжашѧ · ꙇ вьзвѣстишѧ въ градѣ
2051410 и на селѣхъ · ꙇ придѫ видѣтъ что естъ бꙑвъшее ·
2051500 придѫ къ и꙯сви и видѣшѧ бѣсъновавъшааго сѧ · сѣдѧща обльчена ·
2051510 ꙇ съмꙑслѧшта имѣвъшааго леꙉеонъ · ꙇ ꙋбоѣшѧ сѧ
2051600 и повѣдѣшѧ имъ видѣвъшеи · како бꙑстъ бѣсънꙋемꙋ · ꙇ о свиниѣхъ ·
2051700 ꙇ начѧсѧ {сѧ} молити и · отити отъ прѣдѣлъ ихъ ·
2051800 ꙇ въходѧштю емꙋ въ ладиицѫ · молѣаше и бѣсъновавꙑ сѧ ·
2051810 да би съ нимь бꙑлъ ·
2051900 ꙇ꙯съ же не дастъ емꙋ · нъ г꙯ла емꙋ иди въ домъ твои къ твоимъ ·
2051910 ꙇ вьзвѣсти имь · елико ти г꙯ъ сътвори и помилова тѧ ·
2052000 ꙇ иде и начѧтъ проповѣдати въ декаполи елико сътвори емꙋ и꙯съ ·
2052010 ꙇ вьси дивлѣахѫ сѧ ·
2052100 ꙇ прѣѣвъшю и꙯сви въ кораби пакꙑ на онъ полъ ·
2052110 събъра сѧ народъ мъногъ о немь · ꙇ бѣ при мори ·
2052200 ꙇ се приде единъ отъ архисꙋнагогъ · ꙇменемь иаирь ·
2052210 ꙇ видѣвъ і паде на ногꙋ его ·
2052300 ꙇ молѣше и мъного г꙯лѧ · ѣко дъшти моѣ на коньчинѣ естъ ·
2052310 да пришедъ възложи на нѭ рѫцѣ · да с꙯псна бѫдетъ и оживетъ ·
2052400 ꙇ иде съ нимь · ꙇ по немь идѣаше народъ мъногъ · ꙇ ꙋгнѣтаахѫ и ·
2052500 ꙇ жена едина сѫшти въ точении кръве лѣтъ дьвѣ на [де]сѧте ·
2052600 ꙇ много пострадавъши отъ мъногъ балии · ꙇ иждивъши вьсе свое ·
2052610 ꙇ ни единоѩ польѕѧ обрѣтъши · нъ паче въ горе пришьдъши ·
2052700 слꙑшавъши о и꙯сѣ · пришедъши въ народѣ ·
2052710 съ зади прикосно сѧ ризѣ его ·
2052800 г꙯лаше бо · ѣко аште прикоснѫ сѧ понѣ{нѣ}
2052810 ризѣ {е}его с꙯псна бѫдѫ ·
2052900 ꙇ абие исѧкнѫ источьникъ кръве еѩ ·
2052910 ꙇ разꙋмѣ тѣломъ ѣко цѣлѣатъ отъ ранꙑ ·
2053000 ꙇ абье и꙯съ оштюшть вь себѣ силѫ ишедъшѫ отъ него ·
2053010 обраштъ сѧ вь народѣ г꙯лаше · кто прикоснѫ сѧ ризахъ моихъ ·
2053100 ꙇ г꙯лашѧ емꙋ ꙋченици его · видиши народъ ꙋгнѣтаѭштъ тѧ ·
2053110 ꙇ г꙯леши къто сѧ прикоснѫ сѧ мънѣ ·
2053200 ꙇ озирааше сѧ видѣти сътворьшѫѭ се ⁘
2053300 Жена же ꙋбоѣвъши сѧ и трепещѫшти · вѣдѫщи еже бꙑстъ еи ·
2053310 приде и припаде къ немꙋ · ꙇ рече емꙋ въсѫ истинѫ ·
2053400 и꙯съ же рече еи дъшти вѣра твоѣ с꙯пстѧ иди съ миромъ ·
2053410 ꙇ бѫди цѣла отъ ранꙑ твоеѩ҅ ·
2053500 Ꙇ еште г꙯лѭштꙋ емꙋ придѫ отъ архисѵнагога г꙯лѭште ·
2053510 ѣко дъшти твоѣ ꙋмьрѣтъ что движеши ꙋчителѣ ·
2053600 ꙇ꙯съ же абие слꙑшавъ · слово г꙯лемое ·
2053610 г꙯ла архисѵнагогови не бои сѧ · тъкмо вѣрꙋи ·
2053700 ꙇ не остави ити по себѣ ни единого же ·
2053710 тъкмо петра и иѣкова · ꙇ иоана братра иѣковлѣ ·
2053800 ꙇ приде въ домъ архисѵнагоговъ · ꙇ видѣ мльвѫ и плачѫштѧ сѧ ·
2053810 ꙇ кричѧштѧ мъного ·
2053900 ꙇ въшедъ г꙯ла имъ · чьто млъвите и плачете сѧ ·
2053910 отроковица нѣстъ ꙋмръла нъ съпитъ ·
2054000 ꙇ рѫгаахѫ [сѧ] емꙋ · онъ же изгънавъ вьсѧ · поѩтъ о꙯тца отроковицѧ
2054010 и матерь · ꙇ иже бѣшѧ съ нимь · ꙇ вьниде идеже бѣ отрочѧ лежѧ ·
2054100 ꙇ емъ за рѫкѫ отроковицѫ г꙯ла еи · талитакꙋмъ ·
2054110 еже естъ съказаемое · дѣвице тебѣ г꙯лѭ въстани ·
2054200 ꙇ абие въста дѣвица и хождааше · бѣ бо лѣтома дъвѣма на десѧте ·
2054210 ꙇ ꙋжаснѫшѧ сѧ ꙋжасомь велиемь ·
2054300 ꙇ запрѣти имъ мъного да никтоже не ꙋвѣстъ сего ·
2054310 ꙇ рече дати еи ѣсти ⁘
2060100 Ꙇ изиде отъ тѫдꙋ · ꙇ приде въ отечьствие свое ·
2060110 ꙇ по немь идѫ ꙋченици его ·
2060200 ꙇ бꙑвъши соботѣ · начѧтъ на сьнмишти ꙋчити ·
2060210 ꙇ мънози слꙑшавъше дивлѣхѫ сѧ г꙯лѭще · отъ кѫдꙋ се естъ семꙋ ·
2060220 ꙇ что прѣмѫдрость данаѣ емꙋ · ꙇ силꙑ таковꙑ рѫкама его бꙑваѭтъ ·
2060300 не сь ли естъ тектонъ с꙯нъ мариинъ · братръ же иѣковꙋ и оси и юдѣ
2060310 и симонꙋ · не и ли сестрꙑ его сѫтъ ꙋ насъ сьде ·
2060320 ꙇ съблажнаахѫ сѧ о немь · ⁘
2060400 Г꙯лааше же имъ и꙯съ ѣко нѣстъ пророкъ бечьсти ·
2060410 тъкъмо въ своемь отьчьствии и въ рождении и въ домꙋ своемь
2060500 не можааше тꙋ ни единоѩ силꙑ сътворити · тъкмо на мало
2060510 недѫжьникъ рѫцѣ възложь исцѣли ·
2060600 ꙇ диви сѧ за невѣръство ихъ · ꙇ объхождаше градъцѧ ꙋчѧ ⁘
2060700 Ꙇ призъвавъ оба на десѧте и начѧтъ ѩ сълати дъва нъ дъва ·
2060710 ꙇ дааше имъ власть на д꙯сѣхъ нечистꙑхъ ·
2060800 ꙇ запрѣти имъ · да ничьсоже не вьземлѭтъ на пѫть ·
2060810 тъкмо жезлъ единъ · ни пирꙑ ни хлѣба ни при поѣсѣ мѣди ·
2060900 нъ обꙋвенꙑ въ сандалиѩ · ꙇ не облачити сѧ вь дъвѣ ризѣ ·
2061000 ꙇ҅ г꙯лаше имъ идеже колижъдо вънидете въ домъ · тꙋ прѣбꙑваите
2061010 доньдеже изидете отъ тѫдѣ ·
2061100 ꙇ елико аште не приимѫтъ васъ · ни послꙋшаѭтъ васъ ·
2061110 ꙇсходѧште отъ тѫдѫ отътрѧсѣте прахъ иже естъ подъ
2061120 ногами вашими въ съвѣдѣтельство имъ ·
2061130 а҅минь г꙯лѭ вамъ отърадьнѣе бѫдетъ содомомъ ли гоморѣнемь ·
2061140 вь день сѫдънꙑи · неже градꙋ томꙋ ·
2061200 ꙇ ишедъше проповѣдаахѫ да покаѭтъ сѧ ·
2061300 ꙇ бѣсꙑ мъногꙑ изгонѣахѫ · ꙇ мазаахѫ олеемъ мъногꙑ
2061310 недѫжънꙑ и исцѣлѣахѫ ⁘
2061400 Ꙇ ꙋслꙑшавъ ц꙯сръ иродъ слꙋхъ и꙯свъ · ѣвѣ бꙑстъ имѧ его ·
2061410 ꙇ г꙯лаше ѣко иоанъ кръстѧи въста отъ мрътвꙑхъ ·
2061420 ꙇ сега ради силꙑ дѣѭтъ сѧ о немъ ·
2061500 ꙇни же г꙯лахѫ ѣко илиѣ естъ · ѣко единъ отъ п꙯ркъ ·
2061600 слꙑшавъ же иродъ рече · ѣко егоже азъ ꙋсѣкнѫхъ иоана сь естъ ·
2061610 тъ въста отъ мрътвꙑхъ ·
2061700 Тъ бо иродъ посълавъ ѩтъ иоана · ꙇ съвѧза и въ темьници ·
2061710 ꙇродиѣдꙑ ради женꙑ филипа братра своего · ѣко ожени сѧ еѭ ·
2061800 г꙯лаше бо иоанъ иродови · не достоитъ тебѣ имѣти
2061810 женꙑ филипа братра своего ·
2061900 ꙇродиѣ же гнѣвааше сѧ на нь · ꙇ хотѣаше и ꙋбити и не можааше ·
2062000 ꙇродъ бо боѣаше сѧ иоана · вѣдꙑ и мѫжа праведъна и с꙯та ·
2062010 и хранѣаше и · ꙇ послꙋшаѩ его мъного творѣше ·
2062020 ꙇ въ сласть его послꙋшааше ·
2062100 ꙇ приклꙋчьшю сѧ дьни потрѣбънꙋ · егда иродъ рождъствꙋ своемꙋ
2062110 вечерѭ творѣаше кънѧѕемъ своимъ и тꙑсѫштьникомъ ·
2062120 ꙇ старѣишинамъ галилеискамъ ·
2062200 и въшедъши дъштери еѩ иродиѣдѣ · ꙇ плѧсавъши и ꙋгождъши иродови ·
2062210 ꙇ възлежѧштиимъ съ нимъ · рече ц꙯срь дѣвици проси ꙋ мене емꙋже
2062220 аште хощеши и дамъ ти ·
2062300 ꙇ клѧтъ сѧ еи · ѣко егоже аште просиши дамь ти ·
2062310 до полъ ◌꙯ц꙯срствиѣ моего ·
2062400 она же ишедъши рече къ матери своеи · чесо прошѫ ·
2062410 она же рече главꙑ иоана к꙯рстителѣ ·
2062500 ꙇ въшедъши абие съ тъштаниемь къ ц꙯срю ·
2062510 проси г꙯лѭшти хощѫ да даси ми ·
2062520 отъ него на блюдѣ главѫ иоана крьстителѣ ·
2062600 ꙇ прискръбенъ бꙑстъ ц꙯срь за клѧтвꙑ · и възлежѧщиихъ съ нимъ ·
2062610 не въсхотѣ отърещи сѧ еи ·
2062700 ꙇ абие посълавъ ц꙯срь конна · повелѣ принести главѫ е[го]
2062800 онъ же шедъ ꙋсѣкнѫ и вь{вь} тем[ь]ници ·
2062810 ꙇ принесе главѫ его на мисѣ и дастъ ѭ дѣвици ·
2062820 ꙇ дѣвица дастъ ѭ матери своеи ·
2062900 и слꙑшавъше ꙋченици его · вьзѧсѧ трꙋпъ его и положишѧ и въ гробѣ ·
2063000 и събърашѧ сѧ а꙯пли къ и꙯сꙋ · ꙇ вьзвѣстишѧ емꙋ вьсѣ елико
2063010 сътворишѧ и елико наꙋчишѧ ·
2063100 ꙇ҅ рече имъ придѣте вꙑ сами въ пꙋсто мѣсто едини ·
2063110 ꙇ почиите мало · б{ѣ}ѣахѫ бо приходѧштии · ꙇ оходѧштеи мъноѕи ·
2063120 ꙇ не бѣ имъ коли понѣ ѣсти ·
2063200 ꙇ идѫ въ пꙋсто мѣсто кораблемь едини ·
2063300 и видѣшѧ ѩ идѫштѧ · ꙇ познашѧ ѩ мъноѕи ·
2063310 ꙇ пѣши отъ вьсѣхъ градъ притѣшѧ тамо · и варишѧ ѩ ·
2063400 и шедъ и꙯съ видѣ народъ мъногъ · ꙇ мили емꙋ бꙑшѧ ·
2063410 зане бѣхѫ ѣко овъцѧ не имѫштѧ пастꙑрѣ · ꙇ начѧтъ ꙋчити ѩ мъного ·
2063500 ꙇ ꙋже часꙋ мъногꙋ минѫвъшꙋ ⁘ Пристѫпьше къ немꙋ ꙋченици
2063510 его г꙯лашѧ · ѣко пꙋсто естъ мѣсто · ꙇ юже година минѫ ·
2063600 отъпꙋсти ѩ да шедъше въ окръстьниихъ селѣхъ ·
2063610 ꙇ вьсехъ кꙋпѧтъ себѣ · хлѣбꙑ · не имѫтъ бо чесо ѣсти ·
2063700 онъ же отъвѣштавъ рече имъ · дадите имь вꙑ ѣсти ·
2063710 ꙇ г꙯лашѧ емꙋ · да шедъше кꙋпимъ дъвѣма сътома пѣнѧѕъ хлѣбꙑ ·
2063720 ꙇ дамь имъ ѣсти ·
2063800 онъ же г꙯ла имъ · колико имате хлѣбъ · ꙇдѣте и видите ·
2063810 ꙇ ꙋвѣдѣвъше г꙯лашѧ · пѧть хлѣбъ и дъвѣ рꙑбѣ ·
2063900 ꙇ повелѣ имъ посадити вьсѧ народꙑ ???????? на сподꙑ на трѣвѣ
2063910 зеленѣ ·
2064000 ꙇ вьзлегѫ на лѣхꙑ на лѣхꙑ по сътꙋ и по пѧти десѧтъ ·
2064100 и приемъ пѧть хлѣбъ и дъвѣ рꙑбѣ · възьрѣвъ на н꙯бо б꙯лгслви ·
2064110 ꙇ прѣломи хлѣбꙑ · ꙇ даѣше ꙋченикомъ своимъ · да полагаѭтъ
2064120 прѣдъ ними · ꙇ обѣ рꙑбѣ раздѣли вьсѣмъ ·
2064200 ꙇ ѣшѧ вьси и насꙑтишѧ сѧ ·
2064300 ꙇ вьзѧсѧ ꙋкрꙋхъ дъва на десѧте коша исплънь и отъ рꙑбꙋ ·
2064400 ѣдъшихъ же бѣ хлѣбꙑ · пѧть тꙑсѫшть мѫжь ·
2064500 ꙇ абие ꙋбѣди ꙋченикꙑ своѩ вънити въ корабь· ꙇ варити
2064510 и на ономъ полꙋ къ видъсаидѣ · доньдеже самь отъпꙋститъ народꙑ ·
2064600 ꙇ отърекъ сѧ имъ иде въ горѫ помолитъ сѧ ⁘
2064700 Ꙇ вечерꙋ бꙑвъшю · бѣ корабъ по срѣдѣ морѣ ·
2064710 а сь единъ на земи ·
2064800 ꙇ видѣвъ ѩ страждѫштѧ въ гребении · бѣ бо противенъ вѣтръ имъ ·
2064810 ꙇ при четврътѣи стражи ноштънѣи · приде къ нимъ по морю ходѧ ·
2064820 ꙇ хотѣ ѩ минѫти ·
2064900 они же видѣвъше и по морю ходѧштъ · непьштевашѧ призракъ бꙑти ·
2064910 ꙇ възъвашѧ
2065000 вьси бо видѣшѧ и и вьзмѧшѧ сѧ · онъ же абие г꙯ла съ ними
2065010 и рече имъ · дръзаите азъ есмъ не боите сѧ ·
2065100 ꙇ вьниде къ нимъ вь корабь · ꙇ ꙋлеже вѣтръ ·
2065110 ꙇ ѕѣло излиха въ себѣ дивлѣахѫ сѧ и ꙋжасаахѫ сѧ ·
2065200 не разꙋмѣшѧ бо о хлѣбѣхъ · нъ бѣ сръдъце ихъ окаменено ·
2065300 ꙇ прѣѣвъше придѫ на з꙯емлѭ ꙉенисаретъскѫ и присташѧ ⁘
2065400 Ꙇшедъшемъ же имъ ис кораблѣ абие познашѧ и ·
2065500 ꙇ прѣтѣшѧ въсѫ странѫ тѫ · ꙇ начѧсѧ приносити на одрѣхъ болѧщѧѩ ·
2065510 ꙇдеже слꙑшаахѫ и ѣко тꙋ естъ ·
2065600 ꙇ ѣможе колижъдо въхождааше · вь вьси ли въ градꙑ ли въ села ·
2065610 на распѫтихъ полагаахѫ недѫжънꙑѩ · ꙇ молѣахѫ и ·
2065620 да понѣ вьскрилин ризꙑ его прикоснѫтъ сѧ ·
2065630 ꙇ елико аште прикасахѫ сѧ емь сънасени бꙑваахѫ ·
2070100 ꙇ събърашѧ сѧ къ немꙋ фарисеи · и едини отъ кънижъникъ пришедъше
2070110 отъ и꙯ерꙋслма ·
2070200 ꙇ҅ видѣвъше единꙑ отъ ꙋченикъ его · нечистама рѫкама ·
2070210 си рѣчь не ꙋмьвенама ѣдѫштѧ хлѣбꙑ зазьрѣахѫ ·
2070300 фарисеи бо и вьси июдеи · аште не ꙋмꙑѭтъ рѫкꙋ търѫште не ѣдѧтъ ·
2070310 дръжѧще прѣдаание {е} старецъ ·
2070400 и отъ кꙋплѧ аште не покѫпл҄ѭтъ сѧ не ѣдѧтъ ·
2070410 ꙇ ина мънога сѫтъ ѣже приѩсѧ дръжати · крьштениѣ стькльницамъ и
2070420 чъваномъ · ꙇ котъломъ и одромъ ⁘
2070500 По томь же въпрашаахѫ и фарисѣи и кьнижьници · по чъто не ходѧтъ
2070510 ꙋченици твои по прѣдаанию старецъ ·
2070520 нъ не ꙋмъвенама рѫкама ѣдѧтъ хлѣбъ ·
2070600 онъ же отъвѣштавъ рече имъ ⁘
2070610 ѣко добрѣ прорече исаиѣ о васъ · лицемѣри · ѣкоже естъ псно ·
2070620 сии людие ꙋстънами мѧ чътѫтъ ·
2070630 а сръдьце ихъ кромѣ отъстоитъ отъ мене ·
2070700 въ сꙋе же чътѫтъ мѧ · ꙋчѧще ꙋчениѣ заповѣдии члвѣческъ ·
2070800 о҅ставьше бо заповѣдь б꙯жиѭ · дръжите прѣданиѣ ч꙯лвчска ·
2070810 кръштениѣ чъваномъ и стькльницамъ ·
2070820 ꙇ ина подобъна такова мънога {тво} творите ·
2070900 Ꙇ г꙯лаше имъ добрѣ отъметаате сѧ заповѣди б꙯жиѩ҅ ·
2070910 да прѣдание ваше съблюдете ⁘
2071000 Моси бо рече чьти отъца своего и матерь своѭ ·
2071010 ꙇ иже зълословитъ отъца ли матерь съмрътьѭ̑ да ꙋмьретъ ·
2071100 вꙑ же г꙯лте аште речетъ ч꙯лкъ отъцꙋ
2071110 ли матери корван :⁓ еже естъ даръ ·
2071120 ꙇ еже аште отъ мене польѕевалъ еси ·
2071200 ꙇ к томꙋ не оставлѣа[те] его · ничьсоже сътворити о꙯цю своемꙋ ·
2071210 ли матери своеи ·
2071300 прѣстѫпаѭште слово б꙯жие · прѣдааниемь вашимъ еже прѣдасте ·
2071310 ꙇ подобъна такова мънога творите ·
2071400 и призъвавъ вьсь народъ г꙯лааше имъ ·
2071410 послꙋшаите мене вьси и разꙋмѣваите ·
2071500 ничьтоже естъ еже отъ вьнѣѫдꙋ ч꙯лвка ·
2071510 въходѧ во нь можетъ оскврънити и ·
2071520 нъ ꙇ҅сходѧштаа из него та сѫтъ с꙯кврънѧштаа ч꙯лка ·
2071600 Аще къто иматъ ꙋши слꙑшати да слꙑшитъ · ⁘
2071700 ꙇ҅ егда вьниде въ домъ отъ народа ·
2071710 въпрашаахѫ и ꙋченици его о притъчи ·
2071800 ꙇ г꙯ла имъ · тако ли и вꙑ не разꙋмиви есте · не разꙋмѣате ли ѣко
2071810 вьсѣко еже из вънꙋ въходитъ въ ч꙯лвка · не можетъ его оскврънити ·
2071900 ѣко не въходитъ емꙋ въ сръдце нъ въ чрѣво
2071910 и сквозѣ афедронъ исходитъ ·
2071920 ꙇстрѣблѣѩ въсѣ брашъна ·
2072000 г꙯лааше же ѣко исходѧштее отъ ч꙯лвка то скврънитъ ч꙯лвка ·
2072100 ꙇз ꙋтрьѭдѫ бо отъ с꙯рдца ч꙯лвчка помꙑшлениѣ исходѧтъ ·
2072110 прѣлюбодѣаниѣ любодѣаниѣ · ꙋбииства
2072200 татъбꙑ · обидъи лѫкавъство · льсть стꙋдодѣание · око лѫкавъно
2072210 власфимиѣ · гръдꙑни безꙋмье ·
2072300 вьсѣ си зъла из ѫтрь исходѧтъ · ꙇ скврънѧтъ ч꙯лвка ·
2072400 Ꙇ отъ тѫдꙋ въставъ иде въ прѣдѣлꙑ тѵрьскꙑ и сидоньскꙑ ·
2072410 ꙇ въ домъ въшедъ · не хотѣаше да би и къто чюлъ ·
2072420 ꙇ не може ꙋтаити сѧ ⁘
2072500 Слꙑшавъши бо жена о немь · еѩже дъшти имѣше д꙯хъ нечистъ ·
2072510 Пришедъши припаде къ ногама его ·
2072600 жена же бѣ поганꙑни · сѵрофоникиссанꙑни родомь ·
2072610 ꙇ молѣаше и да ижденетъ бѣсъ из дъштере ѩ ·
2072700 ꙇ꙯съ же рече и · остани да пръвѣе насꙑтѧтъ сѧ чѧда ·
2072710 нѣстъ бо добро отѧти хлѣба чѧдомъ · ꙇ псомъ поврѣшти ·
2072800 она же отъвѣштавъши рече емꙋ еи г꙯и ·
2072810 ꙇбо и пси подъ трапезоѭ ѣдѧтъ отъ крꙋпицъ дѣтескъ ·
2072900 ꙇ рече еи за слово се иди · ꙇ҅зиде бѣсъ из дъштере твоеѩ҅ ·
2073000 ꙇ шедъши домови обрѣте отроковицѫ лежѧщѫ на одрѣ и бѣсъ ишедъшъ ·
2073100 Ꙇ пакꙑ ишедъ и꙯съ · отъ прѣдѣлъ тѵръскъ и сѵдоньскъ ·
2073110 приде на море галилеиско · междю прѣдѣлꙑ декапольскꙑ ·
2073200 ꙇ привѣсѧ къ немꙋ глꙋха гѫгънива ·
2073210 ꙇ молѣахѫ и да възложитъ на нь рѫкѫ ·
2073300 ꙇ поемꙑ и единъ отъ народа · въложи пръстꙑ своѩ въ ꙋши его ·
2073310 ꙇ плинѫвъ коснѫ и въ ѩ꙯зкъ ·
2073400 ꙇ възърѣвъ на н꙯бо въздъхнѫ · ꙇ г꙯ла емꙋ еффꙿата ·
2073410 еже естъ развръзи сѧ ·
2073500 ꙇ абье разврѣсте сѧ слꙋха его · ꙇ раздрѣши сѧ ѫза ѩ꙯зка его ·
2073510 ꙇ г꙯лаше чисто ·
2073600 ꙇ запрѣти имъ да никомꙋже не повѣдѧтъ ·
2073610 еликоже ꙇмъ тъ заповѣдаа҅ше · они паче излиха проповѣдаахѫ ·
2073700 ꙇ прѣизлиха дивлѣахѫ сѧ г꙯лѭште · добрѣ вьсе творитъ ·
2073710 {ꙇ} глꙋхꙑѩ творитъ слꙑшати · ꙇ нѣмꙑѩ г꙯лати ⁘ кц꙯ :⁘:
2080100 Въ тꙑ дьни пакꙑ мъногꙋ сѫштꙋ народꙋ · ꙇ не имѫштемъ чесо ѣсти ·
2080110 призъвавъ ꙋченикꙑ своѩ и꙯съ · г꙯ла имъ ·
2080200 милъ ми естъ народось · ѣко юже три дьни присѣдѧтъ мьнѣ ·
2080210 ꙇ не имѫтъ чесо ѣсти ·
2080300 ꙇ аште отъпꙋщѫ ѩ не ѣдъшѧ въ домꙑ своѩ · ослабѣѭ̑тъ на пѫти ·
2080310 дрꙋѕии бо ихъ из далече сѫтъ пришъли ·
2080400 ꙇ отъвѣшташѧ емꙋ ꙋченици его · отъ кѫдꙋ сьѩ можетъ къто [съде]
2080410 насꙑтити хлѣбъ на пꙋстꙑни ·
2080500 ꙇ въпроси ѩ колико имате хлѣбъ · они же рѣшѧ седмь ·
2080600 ꙇ повелѣ народꙋ възлешти на земи · ꙇ приемъ седмь тѫ хлѣбъ ·
2080610 хвалѫ въздавъ прѣломи · ꙇ даѣше ꙋченикомъ своимъ
2080620 да прѣдълагаѭтъ · ꙇ положишѧ прѣдъ народомъ ·
2080700 ꙇ имѣахѫ и рꙑбицъ мало · ꙇ тꙑ благословивъ рече ·
2080710 прѣдъложите и тꙑ ·
2080800 ѣсѧ же и насꙑтишѧ сѧ · ꙇ вьзѧсѧ избꙑтъкꙑ ꙋкрꙋхъ седмь кошъницъ ·
2080900 бѣ же ѣдъшиихъ ѣко четꙑри тꙑсѫштѧ · ꙇ отъпꙋсти ѩ ⁘
2081000 Ꙇ абие вълѣзъ въ корабъ съ ꙋченикꙑ своими ·
2081010 приде въ странꙑ далъманꙋтанъскꙑ ·
2081100 ꙇ изидѫ фарисѣи и начѧсѧ сътѧзати сѧ съ нимь ·
2081110 ꙇскѫште отъ него знамениѣ съ н꙯ебсе искѫшаѭште и ·
2081200 ꙇ въздъхнѫвъ д꙯хомъ своимъ г꙯ла · чъто родось знамениѣ иштетъ ·
2081210 аминь г꙯лѭ вамъ · аште дастъ сѧ родꙋ семꙋ знамение ·
2081300 ꙇ оставь ѩ вьлѣзъ пакꙑ въ корабь иде на онъ полъ ·
2081400 ꙇ забꙑшѧ вьзѧти хлѣбꙑ · ꙇ развѣ единого хлѣба не
2081410 имѣахѫ съ собоѭ въ корабли ⁘
2081500 Ꙇ прѣштааше имъ г꙯лѧ · видите блюдѣте сѧ отъ кваса фарисѣиска ·
2081510 ꙇ отъ кваса иродова ·
2081600 ꙇ помꙑшлѣахѫ дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ г꙯лѭште · ѣко хлѣбъ не имамъ ·
2081700 ꙇ разꙋмѣвъ и꙯съ г꙯ла имъ · что помꙑшлаате ѣко хлѣбъ не имате ·
2081710 не ю ли чюете ни разꙋмѣете еште · окаменено ли имате с꙯рдце ваше ·
2081800 очи имѫште не видите · ꙇ ꙋши имѫште не слꙑшите · ꙇ не помьните ли ·
2081900 егда пѧть хлѣбъ прѣломихъ вь пѧть тꙑсѫщь ·
2081910 ꙇ колико кошъ ꙋкрꙋхъ приѩсте · г꙯лашѧ емꙋ дъва на десѧте ·
2082000 ꙇ егда седмь въ четꙑри тꙑсѫштѧ · колико кошъницъ
2082010 исплънениѣ ꙋкрꙋхъ вьзѧсте · они же рѣшѧ седмь ·
2082100 ꙇ г꙯лааше имъ како не разꙋмѣсте ⁘
2082200 ꙇ҅ приде въ видъсаидѫ · ꙇ привѣсѧ къ немꙋ слѣпа ·
2082210 ꙇ молѣахѫ и да и коснетъ ·
2082300 ꙇ емъ за рѫкѫ слѣпааго · ꙇзведе и вьнъ ꙇз вьси · ꙇ плинѫ на
2082310 очи его и възложи рѫцѣ на нь · въпрашааше и аште чъто видитъ ·
2082400 ꙇ вьзьрѣвъ г꙯лааше · зьрѭ чловѣкъи ѣко дрѣво виждѫ ходѧштѧ ·
2082500 по томь же пакꙑ възложи рѫцѣ на очи его · ꙇ сътвори и прозьрѣти ·
2082510 ꙇ ꙋтвори сѧ и ꙋзьрѣ вьсѧ свѣтъло ·
2082600 ꙇ посъла и въ домъ его г꙯лѧ · ни вь ве{ве}сь вьниди ·
2082610 ни повѣждъ никомꙋже вь вьси · ⁘
2082700 Ꙇзиде же и꙯съ и ꙋченици его · въ вьси кесариѩ филиповꙑ ·
2082710 ꙇ на пѫти въпрашааше ꙋченикꙑ своѩ г꙯лѧ имъ ·
2082720 кого мѧ г꙯лѭтъ ч꙯лвци бꙑти ·
2082800 они же отъвѣшташѧ · ови иоана крстителѣ · ꙇ ини илиѭ ·
2082810 а дрꙋѕии единого отъ п꙯ркъ ·
2082900 ꙇ тъ г꙯ла имъ вꙑ же кого мѧ г꙯лте бꙑти · отъвѣштавъ же петръ
2082910 г꙯ла емꙋ · тꙑ еси х꙯ъ ·
2083000 ꙇ запрѣти имъ да никомꙋже не г꙯лѭтъ о немъ ·
2083100 ꙇ начѧтъ ꙋчити ѩ · ѣко подобаатъ с꙯нꙋ ч꙯лвчскꙋмꙋ ·
2083110 мъного пострадати и искꙋшенꙋ бꙑти отъ старецъ и аръхиереи
2083120 и кънижъникъ и ꙋбьенꙋ бꙑти · ꙇ трети день вьскрьснѫти · ⁘ кц꙯
2083200 Ꙇ не обинꙋѩ сѧ слово глаголааше ·
2083210 ꙇ приемъ і петръ начѧтъ прѣтити емꙋ ·
2083300 онъ же обраштъ сѧ и възьрѣвъ на ꙋченикꙑ своѩ ·
2083310 запрѣти петрови г꙯лѧ · ꙇди за мъноѭ сотоно ·
2083320 ѣко не мꙑслиши ѣ сѫтъ б꙯жѣа · нъ ѣже сѫтъ чловѣчьскаа ⁘
2083400 ꙇ призъвавъ народꙑ съ ꙋченикꙑ своими рече имъ · ⁘
2083410 Ꙇже хоштетъ по мьнѣ ити да отъвръжетъ сѧ себе ·
2083420 ꙇ вьзьметъ к꙯рстъ свои и грѧдетъ по мьнѣ
2083500 ꙇже бо аште хоштетъ д꙯шѫ сво[ѭ] с꙯псти погꙋбитъ ѭ̑ ·
2083510 ꙇже бо аште погꙋбитъ д꙯шѫ своѭ мене ради и е꙯внꙉлиѣ тъ с꙯пстъ ѭ̑ ·
2083600 каа бо польѕа естъ ч꙯лкꙋ аште приобрѧщетъ весь миръ ·
2083610 ꙇ отъщетитъ д꙯шѫ своѭ̑ ·
2083700 что бо дастъ ч꙯лвкъ ꙇзмѣнѫ на д꙯ши своеи ·
2083800 ꙇже бо аште постꙑдитъ сѧ мене и моихъ словесъ ·
2083810 въ родѣ семь прѣлюбодѣимъ и грѣшънѣемь ·
2083820 ꙇ с꙯нъ ч꙯лвчскъ постꙑдитъ сѧ его · егда придетъ
2083830 въ славѣ о꙯тца своего · съ а꙯нꙉлꙑ с꙯тꙑими ·
2090100 аминь г꙯лѭ вамъ · ѣко сѫтъ едини отъ съде стоѩштиихъ ·
2090110 ꙇже не имѫтъ въкꙋсити съмръти · дондеже видѧтъ
2090120 ц꙯сртвие б꙯жие пришедъше{дъше}е вь силѣ ⁘ кц꙯ · ⁘
2090200 ꙇ по шести денъ поѩтъ и꙯съ · петра и иѣкова и иоана ·
2090210 ꙇ вьзведе ѩ на горѫ вꙑсокѫ единꙑ · ꙇ прѣобрази сѧ прѣдъ ними ·
2090300 ꙇ бꙑшѧ ризꙑ его льштѧштѧ сѧ бѣлꙑ ѕѣло ѣко снѣгъ ·
2090310 ѣцѣхъ не може гнафеи на земи тако ꙋбѣлити ·
2090400 ꙇ ѣви сѧ имъ илиѣ съ мосеемъ · ꙇ бѣашете г꙯лаголѭшта с꙯мъ ·
2090500 ꙇ отъвѣштавъ петръ г꙯ла и꙯сви ·
2090510 равь[ви] добро естъ намъ съде бꙑти · ꙇ сътворимъ три скиниѩ ·
2090520 тебѣ единѫ и мосеові единѫ · ꙇ илии единѫ ·
2090600 не вѣдѣаше бо что г꙯лтъ · пристрашъни бо бѣахѫ ·
2090700 ꙇ бꙑстъ же облакъ осѣнѣѩ ѩ · и приде гласъ из облака ·
2090710 сь естъ с꙯нъ мои вьзлюбленꙑ послꙋшаите его ·
2090800 ꙇ вънезаапѫ вьзьрѣвъше никогоже не видѣшѧ ·
2090810 тъкъмо нъ и꙯са единого съ собоѭ ·
2090900 съходѧштемъ же имъ съ горꙑ · запрѣти имъ да никомꙋже не повѣдѧтъ
2090910 ѣже видѣшѧ · тъкмо егда с꙯нъ ч꙯лвчскꙑи въскръснетъ из мрътвꙑхъ ·
2091000 ꙇ ꙋдръжашѧ слово вь себѣ · сътѧзаѭште сѧ что естъ еже из
2091010 мрътвꙑхъ въскръснѫти ·
2091100 и въпрашаахѫ и г꙯лѭште ѣкоже г꙯лѭтъ кънижьници ·
2091110 ѣко илии подобаатъ прѣжде прити ·
2091200 онъ же отъвѣштавъ рече имъ · ꙇлиѣ ꙋбо пришедъ
2091210 прѣжде ꙋстроитъ вьсѣ· ꙇ како естъ писано о с꙯нѣ чловѣчьсцѣемь ·
2091220 да мъного постраждетъ и ꙋничьжѧтъ і ·
2091300 нъ г꙯лѭ вамъ ѣко илиѣ приде · и сътворишѧ емꙋ елико хотѣшѧ ·
2091310 ѣкоже естъ писано о немь ·
2091400 ꙇ пришедъ къ ꙋченикомъ · видѣ народъ мъногъ о нихъ ·
2091410 ꙇ кънижьникꙑ сътѧзаѭштѧ сѧ съ ними ·
2091500 ꙇ абье вьсь народъ видѣвъше и ꙋжасѫ сѧ ·
2091510 и пририштѫште цѣловаахѫ и ·
2091600 ꙇ въпроси кънижъникꙑ · чъто сътѧѕаате сѧ вь себѣ ·
2091700 ꙇ отъвѣштавъ единъ отъ народа рече ·
2091710 ꙋчителю привѣсъ с꙯нъ мои къ тебѣ · ꙇмѫштъ д꙯хъ нѣмъ ·
2091800 ꙇ иже аште колижъдо иметъ і · разбиваатъ і и пѣнꙑ тѣштитъ ·
2091810 ꙇ скрьжьштетъ зѫбꙑ своими · и оцѣпѣнѣатъ ·
2091820 ꙇ рѣхъ ꙋченикомъ твоимъ · да ижденѫтъ і и не възмогѫ ·
2091900 онъ же отъвѣштавъ емꙋ г꙯ла ⁘ ѡ҅ роде невѣрънь
2091910 доколѣ въ васъ бѫдѫ · доколѣ тръплѭ вꙑ · принесѣте и къ мънѣ
2092000 и принѣсѧ и къ немꙋ · ꙇ видѣвъ і д꙯хъ абие сътрѧсе и ·
2092010 ꙇ падъ на земи валѣаше сѧ пѣнꙑ тѣштѧ ·
2092100 ꙇ҅ въпроси и꙯съ о꙯тца его · колико лѣтъ естъ одънелиже
2092110 се бꙑстъ емꙋ · онъ же рече из отрочинꙑ ·
2092200 и мъножицеѭ ꙇ въ огнь въвръже · ꙇ въ водѫ да и би погꙋбилъ ·
2092210 нъ аште что можеши помози н[а]мъ · милосрдовавъ о насъ ·
2092300 ꙇ꙯с же рече емꙋ · еже аште можеши вѣровати ·
2092310 вьсѣ възможъна вѣрꙋѭштюмꙋ ·
2092400 ꙇ абие възъпивъ отецъ отрочѧте съ слъзами г꙯лааше ·
2092410 вѣрꙋѭ г꙯и помози моемꙋ невѣрьствию҅ ·
2092500 видѣвъ же и꙯съ ѣко съриштетъ сѧ народъ · запрѣти д꙯хꙋ нечистꙋ{ꙋ}мꙋ
2092510 г꙯лѧ емꙋ · нѣмꙑ ꙇ глꙋхꙑ д꙯ше · азъ ти велѭ изити из него ·
2092520 ꙇ к томꙋ не вьниди вь нь ·
2092600 ꙇ възъпивъ и мъного прѫжавъ сѧ изиде · ꙇ бꙑстъ ѣко мрътвъ ·
2092610 ѣко мънози г꙯лаахѫ ѣко ꙋмьрѣтъ ·
2092700 ꙇ꙯с же е҅мъ і за рѫкѫ въздвиже ꙇ въста ·
2092800 ꙇ въшедъшю емꙋ въ домъ · ꙋченици его въпрашахѫ и единого ·
2092810 ѣко мꙑ не възмогомъ изгънати его ·
2092900 ꙇ рече имъ · тъ родъ ничимъже не можетъ изити
2092910 ткмо молитвоѭ̑ и постомъ · ⁘
2093000 ꙇ҅ отъ тѫдѫ ишедъше идѣахѫ скозѣ галилеѭ̑ ·
2093010 ꙇ не хотѣаше да къто ꙋвѣстъ ·
2093100 ꙋчааше бо ꙋченикꙑ своѩ и г꙯лаше имъ · ѣко с꙯нъ ч꙯лвскꙑ
2093110 прѣданъ бѫдетъ въ рѫцѣ ч꙯лвчсцѣ · ꙇ ꙋбьѭтъ і и ꙋбьенъ бꙑвъ ·
2093120 въ третии день въскръснетъ ⁘ кц꙯ · ⁘
2093200 они же не разꙋмѣшѧ г꙯ла · ꙇ боѣахѫ сѧ въпросити и ⁘
2093300 ꙇ приде въ каперънаꙋмъ ꙇ въ домꙋ бꙑвъ въпрашааше ѩ ·
2093310 что на пѫти вь себѣ помꙑшлѣашете ·
2093400 они же млъчаахѫ ⁘ Дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ бо сътѧѕашѧ на пѫти ·
2093410 кто естъ болеи ·
2093500 ꙇ сѣдъ гласи оба на десѧте· ꙇ г꙯ла имъ аште кто хощетъ
2093510 старѣи бꙑти да бѫдетъ вьсѣхъ мьнеи · ꙇ вьсѣмъ слꙋга ·
2093600 ꙇ приемъ отрочѧ постави е по срѣ[дѣ] ихъ и обемъ е рече имъ ·
2093700 ꙇже аште едино таковꙑхъ отрочѧтъ · прииметъ въ імѧ мое ·
2093710 мѧ приемлетъ · ꙇ иже аще мене приемлетъ ·
2093720 не мене приемлетъ нъ посълавъшааго мѧ :⁘:
2093800 о҅тъвѣшта емꙋ иоанъ г꙯лѧ ꙋчителю видѣхомъ единого именемъ
2093810 твоимь изгонѧшта бѣсꙑ · ꙇже не ходитъ по насъ ·
2093820 ꙇ възбранихомъ емꙋ · ѣко не послѣдова намъ ·
2093900 ꙇ꙯с же рече не браните мꙋ · никтоже бо естъ иже сътворитъ силѫ о
2093910 имени моемь · ꙇ възможетъ въскорѣ зълословити мѧ ·
2094000 ꙇже бо нѣстъ на вꙑ по васъ естъ ·
2094100 ꙇ҅же бо аште напоитъ вꙑ чашѫ водꙑ · въ імѧ ѣко хръстови есте ·
2094110 аминь г꙯лѭ вамъ · не погꙋбитъ мъздꙑ своеѩ҅ ·
2094200 ꙇ иже аще съблазнитъ единого отъ малꙑхъ сихъ вѣрꙋѭштииихъ вь мѧ ·
2094210 добрѣе емꙋ естъ паче · аще обложѧтъ камень жръновънꙑ о вꙑи его ·
2094220 ꙇ въвръгѫтъ і въ море ·
2094300 ꙇ҅ аште съблажнаатъ те рѫка твоѣ · отъсѣци ѭ̑ ·
2094310 добрѣа ти естъ маломоштиѭ въ животъ вънити ·
2094320 неже обѣ рѫцѣ имѫштю ити ꙉеонѫ · въ огнь не гашѫщии ·
2094400 ꙇдеже чръвь ихъ не ꙋмираатъ · ꙇ огнь не ꙋгасаатъ ·
2094500 ꙇ аште нога твоѣ съблажнаатъ тѧ отъсѣци ѭ̑ ·
2094510 добрѣа ти естъ вънити въ животъ хромꙋ · неже дъвѣ ноѕѣ
2094520 имѫще въвръженꙋ бꙑти въ ꙉеонѫ · въ огнь не гашѫштии ·
2094600 ꙇдеже чръвь ꙇхъ не ꙋмираатъ · ꙇ огнь не ꙋгасаатъ ·
2094700 ꙇ аште око твое съблажнаатъ тѧ истъкни е · добрѣа ти естъ
2094710 съ единѣмь окомь вьнити въ ц꙯срствие б꙯жие҅ · неже обѣ очи имѫщю ·
2094720 ꙇти въ ꙉеонѫ огньнѫѭ ·
2094800 ꙇдеже чръвь ихъ не ꙋмираатъ · ꙇ огнь не ꙋгасаатъ ·
2094900 вьсѣкъ бо огнемь осолитъ сѧ · ꙇ вьсѣка жрътва солиѭ осолитъ сѧ ·
2095000 добро естъ соль · Аште ли же соль не слана бѫдетъ чимь осолите ·
2095010 ꙇмѣите соль вь себѣ · ꙇ҅ миръ имѣте ме{д}ждю собоѭ̑ ·
2100100 ꙇ отъ тѫдꙋ въставъ приде въ прѣдѣлꙑ июдеискꙑ ·
2100110 по ономꙋ полꙋ иоръдана · и придѫ пакꙑ народи къ немꙋ ·
2100120 ꙇ ѣко имѣ обꙑчаи пакꙑ ꙋчааше ѩ ⁘
2100200 Ꙇ пристѫпьше фарисѣи въпрашаахѫ и ·
2100210 аще достоитъ мѫжю женѫ пꙋштати · окꙋшаѭште и ·
2100300 онъ же отъвѣштавъ рече имъ · что вамъ заповѣдѣ моси ·
2100400 повелѣ моси кънигꙑ распꙋстънꙑѩ написати и пꙋстити ·
2100500 ꙇ отъвѣщавъ и꙯съ рече имь · по жестосръдию вашемꙋ
2100510 написа вамъ заповѣдь сиѭ ·
2100600 а҅ отъ начѧла съзъданию · мѫжа и женѫ сътворилъ ѣ естъ б꙯ъ ·
2100700 сего ради оставитъ ч꙯лкъ о꙯тца своего и матерь ·
2100710 ꙇ прилѣпитъ сѧ къ женѣ своеи ·
2100800 ꙇ бѫдете оба въ плъть единѫ ·
2100810 тѣмь же юже нѣсте дъва нъ плъть едина ·
2100900 еже ꙋбо б꙯ъ съчеталъ естъ · ч꙯къ да не разлѫчаатъ ⁘
2101000 ꙇ въ домꙋ пакꙑ ꙋченици его о семъ въпрашаахѫ и ·
2101100 ꙇ г꙯ла имъ · иже аште пꙋститъ женѫ своѭ ·
2101110 ꙇ оженитъ сѧ иноѭ прѣлюбꙑ творитъ на нѭ ·
2101200 ꙇ аште жена пꙋштъши мѫжа посагнетъ за инъ прѣлюбꙑ творитъ ·
2101300 ꙇ приношаахѫ къ немꙋ дѣти · да ѩ коснетъ · ꙋченици же
2101310 прѣштаахѫ приносѧщиимъ ·
2101400 видѣвъ же и꙯съ негодова · ꙇ г꙯ла имъ ·
2101410 не дѣите дѣтии приходити къ мьнѣ · ꙇ не браните имъ ·
2101420 тацѣхъ бо естъ ц꙯срствие б꙯жие ·
2101500 амин г꙯лѭ вамъ · ꙇже аште не прииметъ ц꙯сртвиѣ б꙯жиѣ ·
2101510 ѣко отрочѧ · не иматъ вънити вь не ·
2101600 ꙇ обемъ ѩ благословлѣаше · възлагаѩ рѫцѣ на нѧ ⁘
2101700 Ꙇ исходѧштю емꙋ на пѫть приде единъ ꙇ поклонь сѧ
2101710 емꙋ на колѣнꙋ въпрашааше и · ꙋчителю благꙑ ·
2101720 что сътворѭ да животъ вѣчънꙑ наслѣдъствꙋѭ ·
2101800 ꙇ꙯с же [ре]че емꙋ что мѧ г꙯лши блага ·
2101810 никтоже благъ тъкъмо единъ б꙯ъ ·
2101900 заповѣди вѣси не прѣлюбъ дѣи · не ꙋби не ꙋкради ·
2101910 не лъжѧ съвѣдѣтельствꙋи · не обиди · чти о꙯тца твоего и м꙯трь ·
2102000 онъ же отъвѣщавъ рече емꙋ ·
2102010 ꙋчителю вьсѣ си съхранихъ отъ юности моеѩ ·
2102100 ꙇ꙯с же възьрѣвъ на нь възлюби и · и рече емꙋ ·
2102110 единого еси не доконьчалъ · аште хоштеши съвръшенъ бꙑти ·
2102120 ꙇди елико имаши продаждъ и даждъ ништиимъ · ꙇ имѣти имаши
2102130 съкровиште н꙯бсе · ꙇ приди ходи въ слѣдъ мене въземъ к꙯рстъ ·
2102200 онъ же дрѧхлъ бꙑвъ о словеси · отиде скръбѧ ·
2102210 бѣ бо имѣѩ сътѧжаниѣ мънога ·
2102300 ꙇ възьрѣвъ и꙯съ г꙯ла ꙋченикомъ своимъ ·
2102310 како не ꙋдобь имѫщеи богатъство · въ ц꙯рствие б꙯жие вънидѫтъ ·
2102400 ꙋченици же ꙋжасаахѫ сѧ о словесехъ его · ꙇ꙯с же пакꙑ отъвѣштавъ г꙯ла
2102410 имъ чѧда · како не ꙋдобь естъ ꙋпъваѭштимъ на бгатъство ·
2102420 въ ц꙯ѣсрствие б꙯жие вьнити ·
2102500 ꙋдобѣе естъ вельбѫдꙋ сквозѣ игълинѣ ꙋши проити ·
2102510 неже богатꙋ въ ц꙯срствие б꙯жие вънити ·
2102600 они же излиха дивлѣахѫ сѧ г꙯лѭште къ се[б]ѣ ·
2102610 кто можетъ с꙯пснъ бꙑти ·
2102700 и възърѣвъ на нѧ и꙯съ г꙯ла · отъ ч꙯лвкъ не възможъно нъ отъ б꙯а ·
2102710 вьсѣ бо възможъна отъ б꙯а сѫтъ ⁘
2102800 Начѧтъ же петръ г꙯лати емꙋ · се мꙑ оставихомъ вьсѣ и
2102810 въ слѣдъ тебе идомъ ·
2102900 отъвѣштавъ же ꙇ꙯съ рече · аминь г꙯лѭ вамъ · никтоже естъ
2102910 иже оставитъ домъ · ли братриѭ ли сестрꙑ · ли о꙯тца или матерь ·
2102920 ли женѫ ли чѧда ли села ????? мене ради и е꙯ванꙉлиѣ ·
2103000 аште не иматъ приѩти съторицеѭ въ врѣмѧ се нꙑнѣ домовъ
2103010 и братриѩ и сестръ · ꙇ о꙯тца и матеръ и чѧдъ и селъ · по изгънании ·
2103020 ꙇ вь вѣкъ грѧдѫштии животъ вѣчьнꙑи ·
2103100 мъноѕи же бѫдѫтъ пръвии послѣдьнии · ꙇ послѣдьнии пръвии ·
2103200 бѣахѫ же на пѫти въсходѧще в꙯лмъ · ꙇ бѣ варѣѩ и꙯съ ·
2103210 ꙇ ꙋжасаахѫ сѧ · ꙇ послѣдь грѧдѫште боѣахѫ сѧ ⁘ ·
2103220 Ꙇ поемъ и꙯съ пакꙑ оба на десѧте ·
2103230 начѧтъ и҅мъ г꙯лти · еже хотѣаше бꙑти емꙋ ·
2103300 ѣко се въсходимъ в꙯лмъ · ꙇ с꙯нъ ч꙯кскꙑ прѣданъ бѫдетъ архиереомъ и
2103310 кънижъникомъ · ꙇ осѫдѧтъ і на съм[р]ъть · ꙇ прѣдадѧтъ і ѩ꙯зкмъ ·
2103400 ꙇ порѫгаѭтъ сѧ емꙋ и ꙋбиѭтъ і · и третии день вьскръснетъ ⁘
2103500 ꙇ҅ прѣдъ нимъ идете иѣковъ и [и]оанъ ·
2103510 сꙑна зеведеова г꙯лѭшта емꙋ ·
2103520 ꙋчителю хоштевѣ да егоже аще просивѣ сътвориши нама ·
2103600 ꙇ꙯с же рече има что хоштета да сътворѭ вама ·
2103700 она же рѣсте емꙋ · даждъ нама да единъ о деснѫѭ тебе ·
2103710 и единъ о шюѭ тебе сѧдевѣ въ славѣ твоеи
2103800 и꙯с же рече има · не вѣста сѧ чесо просѧшта ·
2103810 можета ли пити чашѫ ѭже азъ пиѭ · ли кръщениемъ имъже азъ
2103820 кръштаѭ сѧ кръстити сѧ ·
2103900 она же рѣсте емꙋ можевѣ · ꙇ꙯с же рече има · чашѫ ꙋбо ѭже азъ пиѭ
2103910 испиета · и кръштениемь имъже азъ кръштаѭ сѧ кръстита сѧ ·
2104000 а еже сѣсти о деснѫѭ мене и о шюѭѫ · нѣстъ мьнѣ дати ·
2104010 нъ имъже естъ ꙋготовано ·
2104100 Ꙇ слꙑшавъше десѧть начѧсѧ негодовати · о иѣковѣ · ꙇ иоанѣ ·
2104200 ꙇ꙯с же призъвавъ ѩ г꙯ла имъ · вѣсте ѣко мьнѧштеи сѧ власти
2104210 ѩ꙯зкꙑ ꙋстоѩтъ имъ · и велици ихъ обладаѭ̑тъ ими ·
2104300 не такожде же бѫди въ васъ ·
2104400 нъ иже аште хоштетъ вѧштии҅ бꙑти въ васъ · да бѫдетъ вамъ слꙋга ·
2104410 ꙇ иже аште хощетъ въ васъ бꙑти старѣи · да бѫдетъ вьсѣмъ рабъ ·
2104500 ꙇбо с꙯нъ ч꙯лвѣчьскꙑ не приде да послꙋ[жѧ]тъ емꙋ нъ послꙋжитъ ·
2104510 ꙇ дати д꙯шѫ своѭ избавление за мъногꙑ ⁘ кц꙯ ⁘
2104600 и придѫ въ ерихѫ · ꙇсходѧштю емꙋ отъ иерихона · ꙇ ꙋченикомъ его ·
2104610 ꙇ народꙋ мъногꙋ · сꙑнъ тимеовъ вартимеи ·
2104620 слѣпъ сѣдѣаше при пѫти хлѫбаѩ҅ ·
2104700 ꙇ слꙑшавъ ѣко и꙯съ назарѣнинъ естъ · начѧтъ зъвати и г꙯лати ·
2104710 с꙯не д꙯вдвъ и꙯с помилꙋи мѧ ·
2104800 ꙇ прѣщаахѫ емꙋ мъноѕи да ꙋмлъчитъ · онъ же излиха въпиѣше ·
2104810 с꙯не давꙑдовъ помилꙋи мѧ ·
2104900 ꙇ ставъ и꙯съ рече възг[л]асити и · ꙇ зъваахѫ слѣпъца г꙯лѭште
2104910 емꙋ дръзаи · въстани зоветъ тѧ ·
2105000 онъ же отъвръгъ ризꙑ своѩ въставъ приде къ и꙯сви ·
2105100 ꙇ отъвѣштавъ г꙯ла емꙋ и꙯съ · чесомꙋ хощеши да сътворѭ тебѣ ·
2105110 слѣпецъ же г꙯ла емꙋ · раввꙋни да прозьрѭ ·
2105200 ꙇ꙯с же рече емꙋ · ꙇди вѣра твоѣ с꙯пстѧ · и абие прозьрѣ ·
2105210 ꙇ по и꙯сѣ иде въ пѫтъ ·
2110100 Ꙇ егда приближи сѧ въ и꙯мъ · въ витъфаꙉиѭ · ꙇ витаниѭ ·
2110110 къ горѣ елеоньсцѣ · посъла дъва отъ ꙋченикъ своихъ ·
2110200 ꙇ҅ г꙯ла има · ꙇдѣта вь весь ѣже [е]стъ прѣмо вама ·
2110210 ꙇ абие въходѧшта вь нѫѭ обрѧштета жрѣбецъ привѧзанъ ·
2110220 на ньже нѣстъ не ꙋ никтоже отъ ч꙯къ вьсѣлъ ·
2110230 отрѣшъша и приведѣта ·
2110300 ꙇ аще вама къто речетъ · что се дѣата · ръцѣта ѣко г꙯ь его
2110310 трѣбꙋꙋтъ · ꙇ абье посълетъ і сѣмо ·
2110400 ꙇдете же и обрѣтете жрѣбецъ привѧзанъ при двьрехъ ·
2110410 вьнѣ на распѫтии · ꙇ отрѣшаашете и ·
2110500 ꙇ҅ едини отъ стоѩштихъ тꙋ г꙯лашѧ има
2110510 что дѣата отрѣшаѭща жрѣбецъ ·
2110600 она же рѣсте имъ · ѣкоже заповѣдѣ и꙯съ · оставишѧ ѣ ·
2110700 ꙇ привѣсте жрѣбецъ къ и꙯сви · ꙇ възложишѧ на нь ризꙑ своѩ҅ ·
2110710 и вьсѣде на нь ·
2110800 мъноѕи же ризꙑ своѩ постилаахѫ по пѫти ·
2110810 а дрꙋѕии вѣие рѣзаахѫ отъ дрѣва · ꙇ постилаахѫ по пѫти ·
2110900 ꙇ прѣдъ ходѧште и въ слѣдъ ходѧштеи вьпиѣхѫ г꙯лѭште ·
2110910 ѡ҅санънна б꙯лгсвнъ грѧдꙑ въ імѧ г꙯не ·
2111000 б꙯лно грѧдѫште ц꙯срствие въ імѧ г꙯и о꙯тца нашего д꙯авда ·
2111010 ѡсанна въ вꙑшъниихъ ·
2111100 ꙇ вьниде въ е꙯рсмъ и꙯съ и въ ц꙯рквъ · ꙇ с꙯ъглѧда вьсе ·
2111110 поздѣ юже сѫштꙋ часꙋ· ꙇзиде въ витаниѭ҅ · съ обѣма на десѧте ·
2111200 ꙇ въ ꙋтрьнии ишедъшемъ имъ отъ витаниѩ · въз[а]лка ·
2111300 ꙇ видѣвъ смоковъницѫ из далече · ꙇмѫштѫ листвье ·
2111310 приде аште ꙋбо обрѧштетъ на неи чъто ·
2111320 ꙇ пришедъ къ неи ничесоже не обрѣте на неи тъкмо листвие ·
2111330 не бѣ бо врѣмѧ смокъвамъ ·
2111400 ꙇ отъвѣштавъ и꙯съ рече еи · къ томꙋ отъ тебе въ вѣкъ никтоже
2111410 плода не сънѣстъ · слꙑшаахѫ же ꙋченици его ·
2111500 ꙇ придѫ въ и꙯лмъ · и въшедъ и꙯съ въ цркв꙯ъ ·
2111510 начѧтъ изгонити продаѭштѧѩ҅ · ꙇ кꙋпꙋѭщѧѩ в ц꙯ркве ·
2111520 ꙇ дъскꙑ тръжъникъ · ꙇ сѣдалишта продаѭштихъ голѫби испровръже ·
2111600 ꙇ не дадѣаше никомꙋже мимо нести съсѫдъ сквозѣ ц꙯рквъ ·
2111700 ꙇ ꙋчааше г꙯лѧ имъ · нѣстъ ли писано ·
2111710 ѣко храмъ мои храмъ молитвѣ · наречетъ сѧ вьсѣмъ ѩ꙯зкмъ ·
2111720 вꙑ же сътвористе и врътъпъ разбоиникомъ ⁘
2111800 ꙇ҅ слꙑшашѧ кънижъници и архиереи · и искаахѫ како и бѫ погꙋбили ·
2111810 боѣхѫ бо сѧ его · ѣко весь народъ дивлѣхѫ сѧ о ꙋчении его ·
2111900 ꙇ ѣко поздѣ бꙑстъ исхождааше вонъ из града ·
2112000 ꙇ мимо ходѧште ютро видѣшѧ смоковьницѫ ꙋсъхъшѫ ис корениѣ ·
2112100 ꙇ въспомѣнѫвъ петръ г꙯ла емꙋ равьви · виждъ смоковъница
2112110 ѭже проклѧтъ ꙋсъше ·
2112200 ꙇ отъвѣштавъ и꙯съ г꙯ла емꙋ · ꙇмѣите вѣрѫ б꙯жиѭ̑ ·
2112300 аминь г꙯лѭ вамъ · ѣко иже речетъ горѣ сеи · двигни сѧ и
2112310 въвръѕи сѧ въ море · ꙇ не ꙋсѫмьнитъ сѧ въ с꙯рдци своемь ·
2112320 нъ вѣрѫ иметъ · ѣко еже г꙯лтъ бꙑваатъ ·
2112330 бѫдетъ емꙋ еже аште речетъ ⁘
2112400 Сего ради г꙯лѭ вамъ вьсѣ елико молѧште сѧ просите · вѣрꙋите ѣко
2112410 приемлете · ꙇ бѫдетъ вамъ ·
2112500 ꙇ егда стоите молѧште сѧ · отъпꙋштаите аште что имате на кого да и
2112510 отцъ вашъ н꙯бскꙑ отъпꙋститъ вамъ съгрѣшениѣ ваша ·
2112600 аште ли вꙑ не отъпꙋстите · ни отецъ вашъ иже въ н꙯ебсхъ
2112610 отъпꙋститъ прѣгрѣшении вашихъ ·
2112700 ꙇ придѫ пакꙑ въ · и꙯рслмъ · ꙇ въ ц꙯ркве ходѧштю емꙋ ·
2112710 придѫ къ немꙋ архиереи и кънижъници · и старьци ·
2112800 ꙇ г꙯лашѧ емꙋ · коеѭ̑ областиѭ се твориши ·
2112810 ꙇ кто ти дастъ область сиѭ да си твориши ·
2112900 ꙇ꙯с же отъвѣштавъ рече имъ · въпрошѫ и ѣзъ вꙑ единого словесе ·
2112910 ꙇ отъвѣштаите ми · ꙇ рекѫ вамъ коеѭ областиѭ се твор҄ѭ ·
2113000 крьштение иоаново отъ кѫдѫ бѣ · съ н꙯ебс ли
2113010 или отъ ч꙯лкъ · отъвѣштаите ми ·
2113100 и мꙑшлѣахѫ къ себѣ г꙯лѭште · аште речемъ с꙯нбсе ·
2113110 речетъ по что ꙋбо не вѣровасте емꙋ ·
2113200 аште речемъ отъ ч꙯къ боѣахѫ сѧ людии ·
2113210 вьси бо имѣахѫ иоана ѣко п꙯рка ·
2113300 ꙇ отъвѣштавъше г꙯лашѧ и꙯сви не вѣмь · ни азъ г꙯лѭ вамъ ·
2113310 коеѭ властиѭ си творѭ ·
2120100 ꙇ начѧтъ имъ притъчами г꙯лти · виноградъ ч꙯лкъ насади ·
2120110 ꙇ огради и оплотомь · ꙇ ископа точило и созъда стлъпъ ·
2120120 ꙇ въдастъ і тѧжателемъ и отиде ·
2120200 ꙇ посъла къ тѧжателемъ рабъ въ врѣмѧ ·да отъ тѧжателъ прииметъ ·
2120210 отъ плодъ винограда ·
2120300 они же емъше и бишѧ и посълашѧ тьшть ·
2120400 ꙇ пакꙑ посъла къ нимъ дрꙋгꙑи рабъ · ꙇ того камениемь
2120410 бивъше пробишѧ главѫ емꙋ · ꙇ҅ посълашѧ бещьстъна ·
2120500 ꙇ пакꙑ иного посъла и того ꙋбишѧ инꙑ мъногꙑ ·
2120510 овꙑ биѭште овꙑ ꙋбиѣѭште ·
2120600 еште же имѣаше единого с꙯на · вьзлюбленааго своего ·
2120610 посъла и того къ нимъ послѣдь г꙯лѧ ·
2120620 ѣко посрамлѣѭтъ сѧ с꙯на моего · ⁘
2120700 они же тѧжателе къ себѣ рѣшѧ · ѣко сь естъ наслѣдъникъ ·
2120710 придѣте ꙋбиѣмъ і · ꙇ наше бѫдетъ достоѣние ·
2120800 ꙇ емъше ꙋбишѧ и · ꙇ извръгѫ и вонъ из винограда ·
2120900 чъто ꙋбо сътворитъ г꙯ь винограда придетъ и погꙋбитъ тѧжателѧ ·
2120910 ꙇ дастъ виноградъ инѣмъ ·
2121000 ни ли сихъ есте кънигъ чьли · камень егоже неврѣдꙋ
2121010 сътворишѧ зиждѫштеи · съ бꙑстъ въ главѫ ѫгълꙋ ·
2121100 отъ г꙯а бꙑстъ си · ꙇ естъ дивъна въ очиѭ нашею ·
2121200 ꙇ҅ искаахѫ ѩти и и ꙋбоѣшѧ сѧ народа ·
2121210 разꙋмѣшѧ бо ѣко къ нимъ рече притъчѫ · ꙇ оставьше и отидѫ ·
2121300 ꙇ посълашѧ къ немꙋ единꙑ отъ фарисѣи ·
2121310 ꙇ иродиѣнꙑ да и бѫ обльстили словомь ·
2121400 они же пришедъше г꙯лашѧ емꙋ ꙋчителю ·
2121410 вѣмь ѣко истиненъ еси ꙇ не родиши ни о комьже ·
2121420 не зьриши бо на лице ч꙯лвкомъ · нъ вꙑ истинѫ пѫти б꙯жию ꙋчиши ·
2121430 достоитъ ли дати киньсъ кесареви или ни · дамь ли или не дамь ·
2121500 онъ же вѣдꙑ ихъ лицемѣрие рече имъ · чъто мѧ окꙋшаате ·
2121510 принесѣте ми пѣнѧзъ да виждѫ ·
2121600 они же принѣсѧ и г꙯ла имъ · чии естъ образъ сь и написание ·
2121610 они же рѣшѧ емꙋ кесаровъ ·
2121700 ꙇ отъвѣщавъ и꙯съ рече имъ · кесарова въздадите кесарови ·
2121710 ꙇ б꙯жиѣ б꙯ви и чюдишѧ сѧ о немь ·
2121800 ꙇ придѭ садꙋкеи къ немꙋ иже г꙯лглѭтъ не бꙑти вьскрѣшению и
2121810 въпросишѧ и г꙯лѭште ·
2121900 ꙋчителю · мосии написа намъ · ѣко аще комꙋ братръ ꙋмьретъ ·
2121910 ꙇ оставитъ женѫ · а чѧдъ не оставитъ · да поиметъ братръ женѫ его ·
2121920 ꙇ вьскрѣситъ сѣмѧ братра своего ·
2122000 бѣ же седмь братриѩ · ꙇ пръвꙑ поѩ женѫ
2122010 и ꙋмираѩ не остави сѣмене ·
2122100 ꙇ въторꙑ поѩ ѭ и ꙋмьрѣтъ ꙇ тъ не остави сѣмене ·
2122110 ꙇ третии такожде ·
2122200 ꙇ поѩсѧ ѭ̑ седмь и не оставишѧ сѣмене ·
2122210 послѣдь же вьсѣхъ ꙋмьрѣтъ и жена ·
2122300 въ въскрѣшение ꙋбо егда воскръснѫтъ · которꙋмꙋ ихъ бѫдетъ · жена ·
2122310 седмь бо ихъ имѣшѧ ѭ женѫ ·
2122400 ꙇ отъвѣштавъ и꙯съ рече имъ · не сего ли ради блѫдите не вѣдѫште
2122410 кънигъ · ни силꙑ б꙯жиѩ ·
2122500 Егда бо из мрътвꙑхъ въскръснѫтъ · ни женѧтъ сѧ ни посагаѭтъ ·
2122510 нъ сѫтъ ѣко а꙯нꙉи на небесехъ ·
2122600 а о мрътвꙑихъ ѣко въстанѫтъ · нѣсте ли чъли въ кънигахъ мосеовахъ ·
2122610 при кѫпинѣ како рече емꙋ б꙯ъ г꙯лѧ · азъ б꙯ъ аврамль и б꙯ъ исаковъ ·
2122620 и б꙯ъ иѣковль ·
2122700 нѣстъ богъ мрътвꙑхъ · нъ б꙯ъ живꙑхъ · вꙑ ꙋбо мъно[го] блѫдите ·
2122800 ꙇ пристѫпь единъ отъ кънижьникъ · слꙑшавъ ѩ сътѧѕаѭштѧ сѧ ·
2122810 видѣвъ ѣко добрѣ отъвѣшта имъ ·
2122820 въпроси и каѣ естъ заповѣдъ пръва вьсѣхъ ·
2122900 ꙇ꙯с же г꙯ла емꙋ · Ѣко пръвѣиши заповѣдь естъ вьсѣхъ ·
2122910 слꙑши и꙯злю г꙯ъ б꙯ъ нашъ · г꙯ъ единъ естъ ·
2123000 ꙇ вьзлюбиши г꙯а б꙯а твоего · вьсѣмъ с꙯рдцемъ твоимъ ·
2123010 ꙇ вьсеѭ д꙯шеѭ своеѭ̑ · ꙇ вьсеѭ мꙑслиѭ своеѭ̑ ·
2123020 ꙇ вьсеѭ крѣпостиѭ своеѭ ·
2123030 си пръва вьсѣхъ заповѣдь ·
2123100 ꙇ вътораѣ подобъна еи · вьзлюбиши искрьнѣго своего
2123110 ѣко самъ себе · большѧ сею иноѩ заповѣди нѣсть ·
2123200 ꙇ҅ рече емꙋ кънижъникъ добрѣ ꙋчителю въ істинѫ рече ·
2123210 ѣко единъ естъ · ꙇ нѣстъ иного развѣ его ·
2123300 ꙇ еже любити и вьсѣмъ с꙯рдцемь · ꙇ вьсѣмь разꙋмомъ ·
2123310 ꙇ вьсеѭ д꙯шеѭ҅ · ꙇ вьсеѭ крѣпостиѭ ·
2123320 ꙇ иже любитъ искрьнѣаго ѣко себе ·
2123330 боле естъ вьсѣхъ олокавтоматъ и жрътвъ ·
2123400 ꙇ꙯с же видѣвꙑ и · ѣко съмꙑслъно отъвѣшта рече емꙋ · не далече еси
2123410 отъ ц꙯срствиѣ б꙯жиѣ · ꙇ никътоже не съмѣаше его къ томꙋ въпросити ·
2123500 ꙇ отъвѣштавъ и꙯съ г꙯лаше ꙋчѧ въ ц꙯ркве ·
2123510 Како г꙯лѭтъ кънижьници ѣко х꙯ъ с꙯нъ д꙯авъ естъ ·
2123600 тъ бо рече д꙯авдъ д꙯хмь с꙯втъмъ · рече г꙯ъ г꙯ви моемꙋ сѣди о
2123610 деснѫѭ мене · дондеже положѫ врагꙑ твоѩ подъножие ногама твоима ·
2123700 самъ ꙋбо д꙯вдъ нарицаатъ і г꙯а · ꙇ како емꙋ естъ с꙯нъ · ꙇ҅ мъноѕи
2123710 народи послꙋшаахѫ его въ сласть ⁘
2123800 ꙇ г꙯лаше имъ въ ꙋчении своемъ · блюдѣте сѧ отъ кънижьникъ ·
2123810 хотѧштиихъ въ одѣаниихъ ходити · ꙇ цѣлованиѣ на тръжиштихъ ·
2123900 ꙇ прѣждесѣданиѣ на соньмиштихъ ·
2123910 ꙇ прьвовьзле[же]ниѣ на вечерѣхъ ·
2124000 поѣдаѭштихъ домꙑ въдовіцъ · ꙇ непъщеваниемъ далече молѧште сѧ ·
2124010 сии приимѫтъ лише осѫждение ·
2124100 ꙇ҅ сѣдъ и꙯съ прѣмо газофилакеови ·
2124110 видѣаше како народъ мететъ мѣдь вь газофилакиѭ ·
2124120 ꙇ мноѕи богатии въмѣтаахѫ многа ·
2124200 ꙇ пришедъши едина въдовица ꙋбога · въвръже дъвѣ лептѣ ·
2124210 еже естъ кодрантъ ·
2124300 ꙇ призъвавъ ꙋченикꙑ своѩ рече имъ ·
2124310 аминь г꙯лѭ вамъ ѣко въдовица си ꙋбогаа · мъножѣе вьсѣхъ въвръже ·
2124320 въмѣтаѭштиихъ въ газофилакиѭ ·
2124400 вьси бо отъ избꙑтъка своего въвръгѫ · а си отъ лишениѣ своего вьсе
2124410 елико имѣаше въвръже · вьсе житие свое ⁘
2130100 Ꙇ исходѧштю емꙋ отъ ц꙯ркве · г꙯ла емꙋ единъ отъ ꙋченикъ своихъ ·
2130110 ꙋчителю виждъ каково камение и каково зъдание ·
2130200 ꙇ꙯с же отъвѣштавъ рече емꙋ · ви[ди]ши ли великаа си зъданиѣ ·
2130210 не иматъ остати сьде камень на камени ·
2130220 ꙇже не иматъ разорити сѧ ⁘
2130300 Ꙇ сѣдѧштю емꙋ на горѣ елеонъсцѣ ·
2130310 прѣмо ц꙯ркви въпрашаахѫ и единого ·
2130320 петръ и иѣковъ · ꙇ иоань и аньдрѣа ·
2130400 ръци намъ когда се бѫдетъ · ꙇ кое бѫдетъ знамение ·
2130410 егда имѫтъ съконьчати сѧ вьсѣ си ·
2130500 ꙇ꙯с же отъвѣштавъ начѧтъ г꙯лати имъ ·
2130510 блюдѣте сѧ да не кто прѣльститъ васъ ·
2130600 мънози бо придѫтъ въ мое имѧ г꙯лште ·
2130610 ѣко азъ есмъ ꙇ мъногꙑ прѣльстѧтъ ⁘
2130700 егда же ꙋслꙑшите брани и слꙋхꙑ брании ·
2130710 не ꙋжасаите сѧ · подобаатъ бо бꙑти · нъ не ꙋ коньчина ·
2130800 въстанетъ бо ѩзꙑкъ на ѩ꙯зкъ · ꙇ ц꙯срство на ц꙯срство ·
2130810 ꙇ бѫдѫтъ трѫси по мѣста · ꙇ бѫдѫтъ глади и мѧтежи ·
2130900 начѧло болѣзнемъ си · Блюдѣте же вꙑ сѧ сами ⁘
2130910 прѣдадѧтъ бо вꙑ въ сънѧтиѣ · ꙇ на сънъмищихъ бьени бѫдете ·
2130920 ꙇ прѣдъ {вое}воеводами и прѣдъ ц꙯сри станете мене ради ·
2130930 въ съвѣдѣтельство имъ ·
2131000 ꙇ въ вьсѣхъ ѩзꙑцѣхъ ·
2131010 подобаатъ прѣжде проповѣдати сѧ е꙯внꙉлию ⁘
2131100 Егда же водѧтъ вꙑ прѣдаѭште не пьцѣте сѧ
2131110 прѣжде что възглаголете :
2131120 {н} ни поꙋчаите сѧ · нъ еже аште дастъ сѧ вамъ въ тъ часъ
2131130 то глаголете · не вꙑ бо бѫдете глаголѭштеи · нъ д꙯хъ с꙯тꙑ ·
2131200 прѣдастъ же братръ братра на съмръть · ꙇ о꙯тцъ чѧдо ·
2131210 и въстанѫтъ чѧда на родителѧ · ꙇ ꙋбьѭтъ ѩ ·
2131300 и бѫдете ненавидими вьсѣми имене моего ради ·
2131310 прѣтръпѣвꙑ же до коньца тъ с꙯пснъ бѫдетъ · ⁘
2131400 Егда же мръзость ꙋзьрите запꙋстѣниѣ · реченѫѭ данииломъ п꙯ркмъ ·
2131410 стоѩштѫ идеже не подобаатъ · чътꙑ да разꙋмѣатъ ·
2131420 тъгда иже бѫдѫтъ въ іюдеи да бѣгаѭтъ на горꙑ ·
2131500 ꙇ иже на кровѣ да не сълазитъ въ домъ ·
2131510 ни да вънидетъ вьзѧтъ чесо отъ домꙋ своего ·
2131600 и сꙑи на селѣ да не възвратитъ сѧ вьспѧть вьзѧтъ ризъ своихъ ⁘
2131700 Горе же непраздънꙑмъ и доѩштімъ въ тꙑ дъни ·
2131800 молите же сѧ да не бѫде бѣство ваше зимѣ ·
2131900 бѫдѫтъ бо дъне ти скръбьни · ѣко не бꙑстъ такова
2131910 отъ начѧла зъданию · еже съзъда б꙯ъ · до нꙑнѣ и не бѫдетъ ·
2132000 ꙇ҅ аште не би г꙯ъ прѣкратилъ дьнии ·
2132010 не би бꙑла съпасена вьсѣка плъть ·
2132020 нъ ꙇ҅збъранꙑхъ ради ѩже избъра прѣкратитъ дьни ⁘
2132100 ꙇ тъгда аште речетъ къто вамъ се сьде х꙯ь се овъде ·
2132110 не имѣте вѣрꙑ ·
2132200 въстанѫтъ бо лъжи хръсти · и лъжи пророци ·
2132210 ꙇ дадѧтъ знамениѣ и чюдеса ·
2132220 да прѣльстѧтъ аще възможъно избъранꙑѩ ·
2132300 вꙑ же блюдѣте сѧ се прѣжде рѣхъ вамъ вьсѣ :⁘:
2132400 Нъ въ тꙑ дьни по скръби тои слъньце помрачитъ сѧ ·
2132410 ꙇ лꙋна не дастъ свѣта своего ·
2132500 ꙇ звѣздꙑ начънѫтъ падати съ н꙯бсе ·
2132510 ꙇ силꙑ ѩже сѫтъ на н꙯бсхъ подвижѧтъ сѧ ⁘
2132600 ꙇ тъгда ꙋзьрѧтъ с꙯на ч꙯ловчскааго · грѧдѫшта на облацѣхъ ·
2132610 съ силоѭ мъногоѭ и славоѭ̑ ·
2132700 ꙇ тъгда посълетъ а꙯ньꙉлꙑ своѩ · ꙇ съберетъ избъранꙑѩ своѩ
2132710 отъ четꙑръ вѣтръ · отъ коньца землѧ до коньца н꙯бсе ·
2132800 отъ смоковьницѧ же навꙑкнѣте притъчѫ · егда юже вѣтвье еѩ
2132810 бѫдетъ младо · и прозѧбнетъ листвье · вѣсте ѣко близъ естъ жѧтва ·
2132900 тако и вꙑ егда ꙋзьрите си бꙑваѭща ·
2132910 вѣдите ѣко близъ естъ при двьрехъ ·
2133000 амин глаголѭ вамъ ѣко не иматъ прѣити родось
2133010 дондеже вьсѣ си бѫдѫтъ ·
2133100 н꙯бо и землѣ прѣидетъ · а моѣ словеса не прѣидѫтъ ⁘
2133200 А о дьни томь и о часѣ никтоже не вѣстъ · ни а꙯нꙉли иже сѫтъ на
2133210 н꙯бсхъ · ни с꙯нъ тъкъмо отецъ ·
2133300 блюдѣте сѧ и молите сѧ · не вѣсте бо когда врѣмѧ бѫдетъ ·
2133400 ѣкоже ч꙯лвкъ оходѧ остави домъ свои · ꙇ давъ рабомъ своимъ властъ и
2133410 комꙋжъдо дѣло свое · ꙇ вратьникꙋ повелѣ да бьдитъ ·
2133500 бьдите ꙋбо не вѣсте бо когда г꙯ь домꙋ придетъ ·
2133510 вечеръ ли въ полꙋ ношти · ли въ кокотоглашение · ли ютро ·
2133600 да не пришедъ вьнезаапѫ обрѧщетъ вꙑ съпѧштѧ ·
2133700 а еже вамъ г꙯лглѭ · вьсѣмъ г꙯лѭ бьдите ⁘
2140100 Бѣ же пасха и опрѣснъци по дъвою дънꙋ ·
2140110 ꙇ искаахѫ архиереи и кънижъници како и лестьѭ емъше ꙋбиѭтъ ·
2140200 г꙯лахѫ же нъ не въ праздьникъ · еда како бѫдетъ млъва людемь ·
2140300 ꙇ сѫштю емꙋ въ витании · въ домꙋ симона прокаженааго ·
2140310 вьзлежѧштю емꙋ приде жена · ꙇмѫшти алавастръ хризмꙑ ·
2140320 наръдънꙑ пистикиѩ драгꙑ · ꙇ҅ съкрꙋшъши алавастръ
2140330 възлиѣ емꙋ на главѫ ·
2140400 бѣахѫ же едини негодѫѭште вь себѣ и г꙯лѭште ·
2140410 вь чемъ гꙑбѣль си хризмънаѣ бꙑстъ ·
2140500 можааше бо си хризма продана бꙑти · вѧште три сотъ пѣнѧѕъ ·
2140510 ꙇ҅ дати сѧ ништиимъ и прѣштаахѫ еи ·
2140600 ꙇ꙯с же рече останѣте еѩ по чъто ѭ трꙋждаате ·
2140610 добро бо дѣло съдѣла о мьнѣ ·
2140700 вьсегда бо ништѧѩ имате съ собоѭ̑ ·
2140710 ꙇ егда хощете можете имъ добро творити · а мене не вьсегда имате ·
2140800 еже имѣ си сътвори ⁘ Варила естъ похризмити
2140810 тѣло мое на погребение ·
2140900 аминь г꙯лѭ вамъ · идеже колижъдо проповѣдано бѫдетъ е꙯внꙉлие се ·
2140910 вь вьсемь мирѣ · и еже сътвори си · г꙯лано бѫдетъ въ памѧть еѩ҅ ⁘
2141000 ꙇюда искариотъскꙑ единъ отъ обою на десѧте ·
2141010 ꙇде къ архиереомъ да и прѣдастъ имъ ·
2141100 они же слꙑшавъше въздрадовашѧ сѧ · ꙇ обѣщашѧ емꙋ съребрьникꙑ дати ·
2141110 и искааше како и въ подобъно врѣмѧ прѣдастъ ·
2141200 и въ пръвꙑ дьнь опрѣснькъ · егда пасхѫ жьрѣахѫ ·
2141210 г꙯лашѧ емꙋ ꙋченици свои къде хоштеши шедъше ꙋготовимъ да ѣси пасхѫ ·
2141300 ꙇ посъла дъва отъ ꙋченикъ своихъ · и г꙯ла има идѣта въ градъ и
2141310 сърѧштета вꙑ ч꙯лвкъ · въ скѫдьльницѣ водѫ носѧ · по немь идѣта ·
2141400 ꙇ҅ идеже аште вънидетъ рьцѣта г꙯нꙋ домꙋ · ѣко ꙋчитель г꙯лтъ ·
2141410 къде естъ обитѣль идеже пасхѫ съ ꙋченикꙑ своими сънѣмъ ·
2141500 ꙇ тъ вама покажетъ горьницѫ велиѭ · постъланѫ готовѫ ·
2141510 тꙋ ꙋготоваита намъ ·
2141600 ꙇ изидете ꙋченика его и придете въ градъ ·
2141610 и обрѣтете ѣкоже рече има · и ꙋготовасте пасхѫ ⁘
2141700 ꙇ вечерꙋ бꙑвъшꙋ приде съ обѣма на десѧте ·
2141800 ꙇ възлежѧштемъ имъ · ꙇ ѣдѫштемъ ре{ре}че и꙯съ · амин г꙯л҄ѭ вамъ ·
2141810 ѣко единъ отъ васъ прѣдастъ мѧ · ѣдꙑ съ мъноѭ ⁘
2141900 Ѡни же начѧсѧ скръбѣти и тѫжити · ꙇ г꙯лати емꙋ единъ по единомꙋ ·
2141910 еда азъ · ꙇ дрꙋгꙑи еда азъ ·
2142000 онъ же отъвѣштавъ рече имъ · единъ отъ обою на десѧте ·
2142010 омочии съ мъноѭ въ солило ·
2142100 с꙯нъ же ꙋбо ч꙯лвчскꙑ идетъ ѣкоже естъ писано о немь ⁘
2142110 Горе же ч꙯лвкꙋ томꙋ имъже с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ прѣдаатъ сѧ ·
2142120 добро би емꙋ бꙑло · аште не би родилъ сѧ ч꙯лвѣкотъ ⁘
2142130 Горе же ч꙯лвкꙋ томꙋ имъже с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ прѣдаатъ сѧ ·
2142140 добро би емꙋ бꙑло · аште не би родилъ сѧ ч꙯лвѣкотъ ⁘
2142200 Ꙇ ѣдѫштемъ имъ приемъ и꙯съ хлѣбъ · б꙯лгслвештъ прѣломи ·
2142210 ꙇ дастъ имъ и рече · приимѣте се естъ тѣло мое ·
2142300 ꙇ приимъ чашѫ хвалѫ въздавъ дастъ имъ · ꙇ пишѧ отъ неѩ вьси ·
2142400 и рече имъ се естъ кръвь моѣ новааго за{ва}вѣта ·
2142410 проливаема за мъногꙑ ⁘
2142500 Аминь же г꙯лѭ вамъ · ѣко юже не имамъ пити отъ плода лозънааго ·
2142510 до того дьне егда пьѭ ино въ ц꙯срствии б꙯жии ·
2142600 ꙇ въспѣвъше изидѫ въ горѫ елеонъскѫ ⁘
2142700 ꙇ҅ г꙯ла имъ и꙯съ ѣко вьси съблазните сѧ о мьнѣ вь сиѭ ноштъ ·
2142710 писано бо естъ · Поражѫ пастꙑрѣ · и овъцѧ разбѣгнѫтъ сѧ ·
2142800 Нъ по томь егда вьскрьснѫ варѭ вꙑ въ галилеи ·
2142900 петръ же рече емꙋ · и аште вьси съблазнѧтъ сѧ нъ не азъ ·
2143000 ꙇ г꙯ла емꙋ и꙯съ · Аминь г꙯л[ѭ] ти · ѣко тꙑ дьнесь вь сьѭ ноштъ ·
2143010 прѣжде даже въторицеѭ · кокотъ не в꙯ъзгласитъ ·
2143020 три кратꙑ отъвръжеши сѧ мене ·
2143100 онъ же излиха г꙯лааше паче · аште ми сѧ ключитъ съ тобоѭ ꙋмьрѣти ·
2143110 не отъвръгѫ сѧ тебе · такожде и вьси г꙯лаахѫ ·
2143200 Придѫ вь весь еиже имѧ ꙉетъсимани ·
2143210 ꙇ г꙯ла ꙋченикомъ своимъ · сѧдѣте съде доньдеже шедъ помолѭ сѧ ·
2143300 ꙇ поѩтъ петра и иѣкова · ꙇ оана съ собоѭ ·
2143310 и начѧтъ ꙋжасати сѧ и тѫжити ·
2143400 ꙇ г꙯ла имъ прискръбъна естъ д꙯ша моѣ до съмръти ·
2143410 пожидѣте съде и бьдите ·
2143500 и прѣшедъ мало паде на земли ·
2143510 и молѣаше сѧ да аште възможъно естъ мимо идетъ отъ него часъ ·
2143600 ꙇ г꙯лаше авва о꙯тцъ · въсѣ възможъна тебѣ сѫтъ · мимо неси чашѫ
2143610 сиѭ отъ мене ⁘ Нъ не ѣко азъ хоштѫ нъ еже тъ ·
2143700 ꙇ приде ꙇ обрѣте ѩ съпѧштѧ · и г꙯ла петрови ·
2143710 симоне съпиши ли · не възможе единого часа побъдѣти ·
2143800 бьдите и молите сѧ да не вьнидете въ напасть ·
2143810 д꙯хъ бо естъ бьдрь а плътъ немоштъна ·
2143900 ꙇ пакꙑ шедъ помоли сѧ тожде слово рекъ ·
2144000 и възврашть сѧ обрѣте ѩ пакꙑ съпѧштѧ ·
2144010 бѣашете бо имъ очи тѧготьнѣ·
2144020 ꙇ не ꙋмѣхѫ чъто бѫ отъвѣштали емꙋ ⁘
2144100 Ꙇ приде третиици · и г꙯ла имъ · съпите прочее҅ и почиваите ·
2144110 приспѣ коньчина приде часъ ·
2144120 се прѣдаатъ сѧ с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ въ рѫцѣ грѣшъникомъ ·
2144200 въстанѣте идѣмъ · се прѣдаѩи мѧ приближи сѧ
2144300 ꙇ абие еште емꙋ г꙯лѭщю · приде июда единъ отъ обоѭ на десѧте ·
2144310 и съ нимь народъ мъногъ · съ орѫжии и дръкольми ·
2144320 отъ архиереи и кънижъникъ и старецъ ⁘
2144400 Дастъ же прѣдаѩи его знамение имъ г꙯лѧ · егоже аште лобъжѫ
2144410 имѣте и тъ естъ · и ведѣте съхраньно ·
2144500 ꙇ пришедъ абие пристѫпь къ немꙋ г꙯ла · равви равви · ꙇ облобꙑза и ·
2144600 они же възложишѧ рѫцѣ на нь и ѩсѧ и҅ ·
2144700 единъ же отъ стоѩштихъ · ꙇзвлъкъ ножъ ꙋдари раба архиереова ·
2144710 ꙇ ꙋрѣза емꙋ ꙋхо ·
2144800 ꙇ отъвѣштавъ и꙯съ рече имъ · ѣко на разбоиника
2144810 ли изидете съ орѫжьемь и дръкольми ѩти мѧ ·
2144900 по вьсѧ дьни бѣхъ въ васъ ꙋчѧ въ ц꙯ркве и не ѩсте мене ·
2144910 нъ да събѫдѫтъ сѧ кънигꙑ ·
2145000 ꙇ оставьше и вьси бѣжашѧ ·
2145100 ꙇ единъ юноша етеръ по немь иде · одѣнъ въ плаштаницѫ нагъ ·
2145110 ꙇ ѩсѧ и юношѧ ·
2145200 онъ же оставь плаштаницѫ · нагъ бѣжа отъ нихъ ·
2145300 ꙇ вѣсѧ и꙯са къ архиереови ·
2145310 ꙇ сънидѫ сѧ къ немꙋ въси архиереи ꙇ҅ старьци и кънижъници ·
2145400 ꙇ петръ ꙇ҅здалече въ слѣдъ его иде · до вънѫтрь въ дворъ
2145410 архиереовъ и бѣ сѣдѧ съ слꙋгами и грѣѩ сѧ при свѣшти ·
2145500 архиереи же и весь сънемъ · ꙇскаахѫ на и꙯са съвѣдѣтельства да и
2145510 ꙋбьѭтъ · ꙇ не обрѣтаахѫ ·
2145600 мъноѕи бо лъже съвѣдѣтельствоваахѫ ньн꙯ ·
2145610 ꙇ не бѣахѫ равъна съвѣдѣтельства
2145700 Ꙇ едини въставъше лъжѫ съвѣдѣтельствоваахѫ на нь г꙯лште ·
2145800 ѣко мꙑ слꙑшахомꙑ и г꙯лѭшть ·
2145810 ѣко азъ разорѭ ц꙯рквь сиѭ рѫкотворенѫѭ ·
2145820 ꙇ трьми дьньми инѫ нерѫкотворенѫ съзиждѫ ·
2145900 ꙇ тако же не бѣ равъно съвѣдѣтельство имъ ·
2146000 ꙇ въставъ архиереи по срѣдѣ въпроси и꙯са г꙯лѧ не отъвѣштаваеши
2146010 ли ничесоже · чъто сии на тѧ съвѣ[дѣ]тельствꙋѭтъ ·
2146100 онъ же млъчааше · ꙇ ничьсоже не отъвѣштааше · Пакꙑ архиереи
2146110 въпроси и и г꙯ла емꙋ · тꙑ ли еси х꙯ъ с꙯нъ б꙯лгсвнааго ·
2146200 ꙇ꙯съ же рече азъ есмъ · ꙇ ꙋзьрите с꙯на ч꙯лскааго ·
2146210 о д꙯еснѫѭ сѣдѧшта силꙑ · ꙇ грѧдѫшта съ облакꙑ н꙯бсскꙑими ·
2146300 архиереи же растръзавъ ризъи своѩ г꙯ла ·
2146310 что еште трѣбꙋемъ съвѣдѣтель ·
2146400 слꙑшасте власфимиѭ его · что вамъ сѧ авлѣатъ ·
2146410 они же вьси осѫдишѧ и повинънꙋ бꙑти съмръти ·
2146500 ꙇ начѧсѧ едини пльвати на нь · ꙇ прикрꙑвати лице его и мѫчити и ·
2146510 ꙇ г꙯лати емꙋ · прорьци намъ х꙯е кто естъ ꙋдареи тѧ ·
2146520 ꙇ слꙋгꙑ биѭште за ланитѫ прѣѩсѧ и ⁘
2146600 ꙇ сѫштꙋ петрови низꙋ на дворѣ · приде едина отъ рабꙑнь архиереовъ ·
2146700 ꙇ видѣвъши петра грѣѭшта сѧ · вьзьрѣвъши на нь г꙯ла ·
2146710 ꙇ҅ тꙑ съ назарѣниномь и꙯смъ бѣ ·
2146800 о҅нъ же отъвръже сѧ г꙯лѧ · не ꙋмѣѭ ни съвѣмь что тꙑ г꙯лши ·
2146810 ꙇ изиде вонъ на прѣдъдворие · ꙇ кокотъ вьспѣтъ ·
2146900 ꙇ видѣвъши и рабꙑни пакꙑ начѧтъ г꙯лати къ стоѩштиимъ ·
2146910 ѣко сь естъ отъ нихъ ·
2147000 онъ же пакꙑ отъметааше сѧ · ꙇ не по мъногꙋ пакꙑ стоѩщеи ·
2147010 г꙯лаахѫ петрови · вꙑ истинѫ отъ нихъ еси · ꙇбо галилѣанинъ еси ·
2147020 ꙇ бесѣда твоѣ подобитъ сѧ ·
2147100 онъ же начѧтъ ротити сѧ и клѧти сѧ ·
2147110 ѣко не вѣмъ ч꙯лвка сего егоже г꙯лте ·
2147200 ꙇ въторицеѭ кокотъ въспѣтъ · ꙇ помѣнѫ петръ г꙯лъ иже
2147210 рече емꙋ и꙯съ · прѣжде даже кокотъ не в꙯ъзгласитъ дъва кратꙑ ·
2147220 отъвръжеши сѧ мене три кратꙑ · ꙇ начѧтъ плакати сѧ ·
2150100 ꙇ абье на ꙋтрѣи съвѣтъ сътворьше архиереи и старьци ·
2150110 и кънижъникꙑ и весь сънемъ · съвѧзавъше и꙯са вѣсѧ ·
2150120 и прѣдашѧ и пилатови ·
2150200 и въпроси и пилатъ · тꙑ ли еси ц꙯сръ июдеискъ ·
2150210 онъ же отъвѣштавъ рече емꙋ · тꙑ г꙯лши ·
2150300 ꙇ г꙯лхѫ на нь архиереи мъного · онъ же ничесоже не отъвѣштавааше ·
2150400 Пилатъ же пакꙑ въпрашааше и г꙯лѧ · не отъвѣштаваеши ли ничесоже ·
2150410 виждъ колико на тѧ съвѣдѣтельствꙋѭтъ ·
2150500 ꙇ꙯с же к томꙋ ничесоже не отъвѣшта · ѣко дивити сѧ пилатови ·
2150600 на вьсѣкъ же праздьникъ отъпꙋштааше имъ ·
2150610 единого съвѧзьнѣ егоже прошаахѫ ·
2150700 бѣ же нарицаемꙑ варавва съ своими ковьникꙑ съвѧзанъ ·
2150710 ꙇже въ ковѣ ꙋбииство сътворишѧ ·
2150800 и възъпивъше начѧсѧ просити ѣкоже присно творѣаше имъ ·
2150900 пилатъ же отъвѣшта имъ г꙯лѧ ·
2150910 хоштете ли да отъпꙋштѫ въ {въ} ц꙯срѣ июдеиска ·
2151000 вѣдѣаше бо ѣко зависти ради прѣдашѧ и архиереи ·
2151100 Архиереи же поманѫшѧ народꙋ · да паче варавѫ отъпꙋститъ имъ ·
2151200 Пилатъ же пакꙑ отъвѣштавъ рече имъ ·
2151210 что ꙋбо хоштете сътворѭ егоже г꙯лете ц꙯срѣ июдеиска ·
2151300 они же пакꙑ възьпишѧ пропьни и ·
2151400 пилатъ же г꙯лаше имъ что бо зъло сътвори ·
2151410 они же лише възъпишѧ пропьни и ·
2151500 Пилатъ же хотѧ народꙋ похоть сътворити · пꙋсти имъ варавѫ ·
2151510 ꙇ прѣдастъ и꙯са бивъ · да и пропънѫтъ ⁘
2151600 Воини же вѣсѧ и꙯са вънѫтрь на дворъ · еже естъ прѣторъ ·
2151610 ꙇ призъвашѧ вьсѫ спирѫ ·
2151700 ꙇ облѣшѧ и въ прапрѫдъ ·
2151710 ꙇ възложишѧ на нь съплетъше тръновъ вѣнецъ ·
2151800 ꙇ начѧсѧ цѣловати и · радꙋи сѧ ц꙯срю июдеискъ ·
2151900 ꙇ биѣхѫ и тръстьѭ по главѣ · и пльваахѫ на нь ·
2151910 ꙇ прѣгꙑбаѭште колѣна кланѣахѫ сѧ емꙋ ·
2152000 и егда порѫгашѧ сѧ емꙋ · съвлѣшѧ съ него прапрѫдъ ·
2152010 ꙇ облѣшѧ и въ ризꙑ своѩ҅ · ꙇ извѣсѧ и да пропънѫтъ і · ⁘
2152100 ꙇ задѣшѧ мимо ходѧштꙋ единомꙋ симонꙋ кѵрѣнинꙋ грѧдѫштю съ села ·
2152110 о꙯тцꙋ алексѧдровꙋ · и рѵфовꙋ · да вьзъметъ к꙯стъ его ·
2152200 и привѣсѧ и на мѣсто голъгота еже естъ съказаемо краниево мѣсто ·
2152300 ꙇ даѣхѫ емꙋ пити оцътъно вино · онъ же не приѩтъ ·
2152400 ꙇ пропьнъше и раздѣльше ризꙑ его меташѧ жрѣбиѩ о нѧ ·
2152410 кто что вьзьметъ ·
2152500 бѣ же година третиѣа · ꙇ пропѧсѧ и ·
2152600 ꙇ бѣ написание винꙑ его написано ц꙯сръ июдеискъ ·
2152700 ꙇ съ нимь пропѧшѧ дъва разбоиника · единого о деснѫѭ ·
2152710 а дрꙋгааго о шюѭ его ·
2152800 ꙇ събꙑстъ сѧ писаное еже г꙯лтъ ·
2152810 ꙇ҅ съ безаконьникома причътенъ бꙑстъ ·
2152900 ꙇ мимо ходѧштеи хꙋлѣахѫ и · ꙇ покꙑваѭште главами своими ·
2152910 ꙇ г꙯лште ꙋва · разарѣѩи ц꙯рквъ · и трьми дьньми съзидаѩ
2153000 съпаси сѧ самъ · ꙇ съниди съ к꙯рста ·
2153100 такожде и архиереи рѫгаѭште сѧ съ кънижъникꙑ ·
2153110 дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ г꙯лаахѫ · ꙇнꙑ съпасе · али себе не можетъ съпасти
2153200 х꙯ъ ц꙯сръ издаилвъ · да сънидетъ нꙑнѣ съ к꙯рста ·
2153210 да видимъ и вѣрѫ имемъ ⁘ ꙇ пропѧтаѣ съ нимь поношаашете емꙋ ·
2153300 Бꙑвъши же годинѣ шестѣи · тъма бꙑстъ по вьсеи земи
2153310 до девѧтꙑѩ годинꙑ ·
2153400 ꙇ въ девѧтѫѭ годинѫ възъпи и꙯съ гласомь велиемь г꙯лѧ ·
2153410 елѡи елѡи лима савахтани · еже естъ съказаемое б꙯же б꙯же
2153420 мои въскѫѭ мѧ остави ·
2153500 ꙇ едини отъ стоѧштихъ · слꙑшавъше г꙯лаахѫ · виждъ илиѭ глашаатъ ·
2153600 текъ же единъ исплънь гѫбѫ оцъта ·
2153610 ꙇ вьзнезъ на тръсть напаѣше и г꙯лѧ ·
2153620 не дѣите да видимъ · аште придетъ илиѣ сънѧтъ его ·
2153700 ꙇ꙯с же пꙋщъ гласъ велии издъше ·
2153810 ꙇ опона ц꙯рквнаѣ раздъра сѧ на дъвое съ вꙑше до ниже ·
2153900 Видѣвъ же сотьникъ стоѩи прѣмо емꙋ ·
2153910 ѣко тако вьзъпивъ издъше · рече въ істинѫ ч꙯лкъ съ с꙯нъ б꙯жии бѣ ·
2154000 бѣахѫ же и женꙑ издалече зърѧштѧ ·
2154010 въ нихъже бѣ и мариѣ магдалини ·
2154020 ꙇ мариѣ иѣкова малаего · ꙇ мати иосиова · ꙇ саломи ·
2154100 ѩже егда бѣ въ галилеи по немь хождаахѫ и слꙋжаахѫ емꙋ ·
2154110 ꙇ инꙑ мъногꙑ въшедъшѧѩ съ нимь въ и꙯лмъ ·
2154200 ꙇ юже поздѣ бꙑвъшю · Понеже бѣ параскевьꙉии пасцѣ ·
2154210 еже естъ къ соботѣ ⁘
2154300 Приде иосифъ отъ ариматѣѩ · благообразенъ съвѣтьникъ ·
2154310 ꙇже и тъ бѣ чаѩ ц꙯срствиѣ б꙯жиѣ · ꙇ дръзнѫвъ въниде къ пилатꙋ ·
2154320 ꙇ проси тѣла и꙯сва ·
2154400 пилатъ же диви сѧ аште ꙋже ꙋмърѣтъ ·
2154410 призъвавъ сътъника аште ꙋже ꙋмьрѣтъ ·
2154500 ꙇ ꙋвѣдѣвъ отъ кентѵриона · дастъ тѣло иосифови ·
2154600 ꙇ кꙋпль плаштаницѫ и сънемꙑ и обитꙑи въ плаштаницѫ ·
2154610 ꙇ въложи въ гробъ · ꙇже бѣ исѣченъ отъ камене ·
2154620 ꙇ привали камень на двьри гробꙋ ⁘
2154700 Мариѣ же магдалини · ꙇ мариѣ иосиова ·
2154710 зьрѣашете къде и полагаахѫ ⁘ кц꙯ ⁘
2160100 Ꙇ минѫвъши соботѣ · мариѣ магдалини ·
2160110 ꙇ҅ мариѣ иѣковлѣ и саломи · кꙋпишѧ ароматъи ·
2160120 да пришедъшѧ помажѫтъ і ·
2160200 ꙇ ѕѣло за ꙋтра вь единѫ соботъ ·
2160210 придѫ на гробъ въсиѣвъшю слъньцю ·
2160300 ꙇ г꙯лаахѫ къ себѣ · кто отъвалитъ намъ камень отъ двьреи гроба ·
2160400 ꙇ възьрѣвъшѧ видѣшѧ ѣко отъваленъ бѣ камень · бѣ бо велеи ѕѣло ·
2160500 ꙇ вълѣзъшѧ въ гробъ видѣшѧ юношѫ сѣдѧшть о деснѫѭ ·
2160510 одѣнъ въ одеждѫ бѣлѫ и ꙋжасѫ сѧ · ⁘
2160600 Ѡнъ же рече имъ · не ꙋжасаите сѧ · ꙇ꙯са ищете назарѣнина пропѧтааго ·
2160610 въста нѣстъ съде · се мѣсто иде бѣ положенъ ·
2160700 нъ и҅дѣте ръцѣте ꙋченикомъ его и петрови ·
2160710 ѣко варѣатъ вꙑ въ галилеи · тꙋ и видите ѣкоже рече вамъ ·
2160800 ꙇ ишедъшѧ бѣжашѧ отъ гроба · ꙇ имѣаше же ѩ трепетъ и
2160810 ꙋжасъ и никомꙋже ничесоже не рѣшѧ боѣхѫ бо сѧ · ⁘ кц꙯ · ⁘
2160900 Вьскрьсъ же и꙯съ за ꙋтра въ пръвꙑ соботѣ ·
2160910 ѣви сѧ прѣжде марии магдалини · ꙇж неѩ҅же изгъна ж꙯ бѣсъ ·
2161000 она шьдъши вьзвѣсти бꙑвъшимъ съ нимъ · плачѫштемъ сѧ и рꙑдаѭштемъ ·
2161100 они же слꙑшавъше ѣко живъ естъ · и видѣнъ бꙑстъ еѭ · не ѩсѧ вѣрꙑ ·
2161200 по сихъ же дьвѣма отъ нихъ грѧдѫштема · ѣви сѧ инѣмь образомь ·
2161210 ꙇдѫщема на село ·
2161300 ꙇ та шедъша вьзвѣстисте прочиимъ · ни тѣма же вѣрꙑ ѩсѧ ·
2161400 послѣдь же вьзлежѧштемъ имъ · единꙋемꙋ на десѧте ѣви сѧ ·
2161410 ꙇ поноси невѣрьствию ихъ и жестосръдью ·
2161420 ѣко видѣвъшиимъ его въставъша из мрътвꙑхъ не ѩсѧ вѣрꙑ ·
2161500 ꙇ рече имъ шедъше въ весь миръ · проповѣдите е꙯ванꙉлие вьсеи твари ·
2161600 ꙇ иже вѣрѫ иметъ и кръститъ сѧ съпасенъ бѫдетъ ·
2161610 а иже не иметъ вѣрꙑ осѫжденъ бѫдетъ ⁘
2161700 Знамениѣ же вѣрꙋѭштиимъ си послѣдъствꙋѭтъ ·
2161710 ꙇменемъ моимъ бѣсꙑ ижденѫтъ · ѩ꙯зкꙑ в꙯ъзглаглѭтъ новꙑ
2161800 ꙇ въ ркахъ змиѩ вьзъмѫтъ · аще и съмрътъно что испиѭтъ ничътоже ихъ
2161810 не врѣдитъ · на недѫжьникꙑ рѫкꙑ ???? възложѧтъ · и съдрави бѫтъ ⁘
2161900 г꙯ь же и꙯съ по г꙯лании его къ нимъ · вьзнесе сѧ на небо ·
2161910 ꙇ сѣде о деснѫѭ б꙯а ·
2162000 они же ишедъше проповѣдѣшѧ въсѫдѣ · г꙯ю поспѣшъствꙋѭштꙋ ·
2162010 ꙇ слово ꙋтвръждаѭштю · послѣдъствꙋѭштиими знаменими аминь ⁖⁘:
2162020 ЕВАНЬꙈЕЛИЕ ОТЪ МАРЪКА :⁘:
3000010 ГЛАВꙐ Е꙯ВАНꙈЛІѢ ЕЖЕ ОТЪ ЛꙊКꙐ
3000020 а꙯ О написании ⁘
3000030 б꙯ О стрѣгѫштиихъ пастꙑрихъ :⁘:
3000040 в꙯ О сѵменѣ ⁘
3000050 г꙯ О аньнѣ пророчици ⁘
3000060 д꙯ О бꙑвъшиимь г꙯лѣ къ іоанꙋ ⁘
3000070 е꙯ О въпрошъшиихъ иоана ⁘
3000080 ж꙯ О искꙋшении с꙯пстелевѣ ⁘
3000090 ѕ꙯ О имѫштимь д꙯хъ бѣсенъ ⁘
3000100 з꙯ О тъшти петровѣ ⁘
3000110 ꙇ꙯ О исцѣлѣвъшиихъ отъ различенъ недгъ ⁘
3000120 а꙯ꙇ О ловитвѣ рꙑбъ ⁘
3000130 б꙯ꙇ О прокаженѣемь ⁘
3000140 в꙯ꙇ О ослабленѣемь ⁘
3000150 г꙯ꙇ О левьꙉи и мꙑтари ·
3000160 д꙯ꙇ О имѫштиимъ сѫхѫ рѫкѫ · ⁘
3000170 е꙯ꙇ О избърании а꙯плъ ⁘
3000180 ж꙯ꙇ О блаженъиихъ ⁘
3000190 ѕ꙯ꙇ О сотьницѣ ⁘
3000200 з꙯ꙇ О сꙑнꙋ въдовицѧ · ⁘
3000210 и꙯ О посъланꙑхъ отъ иоана ⁘
3000220 а꙯и О помазавъшии г꙯а хризмоѭ ⁘
3000230 б꙯и О притъчи сѣѭштааго · ⁘
3000240 и꙯в О запрѣштении вѣтрꙋ и морю ⁘
3000250 и꙯г О леꙉеонѣ ⁘
3000260 и꙯д О дъштери сѵнагоговѣ ⁘
3000270 и꙯е О кръвоточивѣи ⁘
3000280 и꙯ж О посълании обѣма на десѧте
3000290 и꙯ѕ О пѧти хлѣбъ ⁘
3000300 и꙯з О г꙯ни въпрошении · ⁘
3000310 ꙉ꙯ О прѣображении и꙯свѣ ⁘
3000320 ꙉ꙯а О бѣсънꙋѭштимъ сѧ на новꙑ м꙯сцѧ ⁘
3000330 ꙉ꙯б О помꙑшлаѭштихъ кто болеи естъ ⁘
3000340 ꙉ꙯в О {о}неповелѣнѣмь послѣдовати · ⁘
3000350 ꙉ꙯г О авлении седми десѧтъ :⁘:
3000360 ꙉ꙯д О въпрошъшимъ законьницѣ :⁘:
3000370 ꙉ꙯е О въпадъшиимъ въ разбоиникꙑ :⁘:
3000380 ꙉ꙯ж О мартѣ и марии :⁘:
3000390 ꙉ꙯ѕ О молитвѣ :⁘:
3000400 ꙉ꙯з О имѫштимь бѣсънѣемь ⁘
3000410 к꙯ О възъпивъшии гласомь отъ народа · ⁘
3000420 к꙯а О просѧштиихъ знамениѣ :⁘:
3000430 к꙯б О фарисѣ ꙋбѣждъшиимъ и꙯са :⁘:
3000440 к꙯в О окаании законьникъ :⁘:
3000450 к꙯г О квасѣ фарисеисцѣ ⁘
3000460 к꙯д О хотѧштимь раздѣлити имѣние ⁘
3000470 к꙯е О богатѣмь емꙋже ꙋгобьѕи сѧ нива ⁘
3000480 к꙯ж О галилеихъ иже бѣахѫ въ силꙋамѣ ⁘
3000490 к꙯ѕ О имѫшти д꙯хъ недѫженъ ⁘
3000500 к꙯з О притъчахъ ⁘
3000510 л꙯ О въпрошъшимъ аште мало с꙯псаемꙑхъ ⁘
3000520 л꙯а О рекъшиихъ и꙯сви ирода раді ⁘
3000530 л꙯б О водънотрѫдовитѣемь :⁘:
3000540 л꙯в О не любити пръвовъзлѣгании ⁘
3000550 л꙯г О зъванꙑхъ на вечер҄ѭ ⁘
3000560 л꙯д О стлъпѣ притъча :⁘:
3000570 л꙯е О сътѣ овецъ притъча ⁘
3000580 л꙯ж О ошедъшиимъ въ странѫ далече ⁘
3000590 л꙯ѕ О приставьницѣ неправедьнѣемь ⁘
3000600 л꙯з О богатѣемь и лазарѣ ⁘
3000610 м꙯ О десѧти прокаженъ ⁘
3000620 м꙯а О сѫдии неправедьнѣемь ⁘
3000630 м꙯б О фарисѣи и мꙑтари · ⁘
3000640 м꙯в О въпрошъшимь его богатѣ ⁘
3000650 м꙯г О слѣпѣемь :⁘:
3000660 м꙯д О закхеи :⁘:
3000670 м꙯е О ошедъшиимъ приѩти ц꙯срствие҅ ⁘
3000680 м꙯ж О приемъшиихъ десѧтъ мънасъ :⁘:
3000690 м꙯ѕ О жрѣбѧти · ⁘
3000700 м꙯з О въпрошъшихъ г꙯а архиереихъ и кънижъницѣхъ ⁘
3000710 н꙯ О виноградѣ ⁘
3000720 н꙯а О лаѭштиихъ кинъса ради ⁘
3000730 н꙯б О садꙋкеихъ ⁘
3000740 н꙯в о꙯ въпрошени г꙯ни къ фарисѣомъ · ⁘
3000750 н꙯г О давъшии оба пѣнѧѕа ⁘
3000760 н꙯д О кинсѣ :⁘:
3000770 н꙯е О пасцѣ ⁘
3000780 н꙯ж О сътѧѕаѭштихъ сѧ кто болеи ⁘
3000790 н꙯ѕ О испр꙯ошении а꙯плмъ · ⁘
3000800 н꙯з О ꙋничьжении иродовѣ ⁘
3000810 о꙯ О плачѫштихъ сѧ женахъ ⁘
3000820 о꙯а О покаавъшиимъ сѧ разбоиницѣ ⁘
3000830 о꙯б О исп[р]ошении тѣлесе г꙯нѣ ⁘
3000840 о꙯в О клеопѣ :⁘:
3000850 ⁘ ЕВАНЬꙈЕЛІЕ ОТЪ ЛꙊКꙐ :⁘:
3010100 Понеже ꙋбо мъноѕи начѧсѧ чинити повѣсть о
3010110 ꙇзвѣстованꙑхъ въ насъ вештехъ ·
3010200 ѣкоже прѣдашѧ намъ бꙑвъшеи искони самовидьци ꙇ слꙋгꙑ словесе ·
3010300 ꙇзволи сѧ и мьнѣ хождъшю ис пръва по вьсѣхъ ·
3010310 въ істинѫ по рѧдѫ писати тебѣ · славънꙑ теофиле ·
3010400 да разꙋмѣеши о нихъже наꙋчилъ сѧ еси словесехъ ꙋтвръждение ⁘
3010500 Бꙑстъ въ дьни ирода цѣсѣрѣ июдеиска ·
3010510 ꙇереи единъ именемъ захариѣ ·
3010520 отъ ефимѣриѩ авиѣнѧ · ꙇ жена его о꙯тъ дъштеръ арѡнь ·
3010530 ꙇ имѧ еи елисаветъ ·
3010600 бѣашете же оба праведъна прѣдъ б꙯мъ ·
3010610 ходѧшта въ заповѣдехъ въсѣхъ ·
3010620 ꙇ оправъданиихъ г꙯ни{и҅}хъ бес порока ·
3010700 и не бѣ има чѧда · понеже бѣ елисаветь неплодꙑ ·
3010710 ꙇ оба заматорѣвъша вь дьнехъ своихъ бѣашете ·
3010800 бꙑстъ же слꙋжѧштꙋ емꙋ · въ чинꙋ чрѣдꙑ своеѩ · прѣдъ б꙯мъ ·
3010900 по обꙑчаю иереискꙋмꙋ · ключи сѧ емꙋ покадити
3010910 въшедъшю въ ц꙯рквъ г꙯нѭ ·
3011000 ꙇ вьсе мъножъство людии бѣ молитвѫ дѣѩ вьнѣ въ годъ темьѣна ·
3011100 ѣви же сѧ емꙋ а꙯нꙉъ г꙯нь стоѩ о деснѫѭ олтарѣ кадилънаего ·
3011200 ꙇ съмѧте сѧ захариѣ видѣвъ · ꙇ страхъ нападе на нь ·
3011300 рече же къ немꙋ а꙯нꙉлъ · не бои сѧ захарие ·
3011310 зане ꙋслꙑшана бꙑстъ молитва твоѣ ·
3011320 ꙇ жена твоѣ елисаветь родитъ с꙯нъ тебѣ · ꙇ наречеши имѧ емꙋ иоанъ ·
3011400 ꙇ бѫдетъ тебѣ радость и веселие ·
3011410 ꙇ мъноѕи о рождьствѣ его въздрадꙋѭтъ сѧ ·
3011500 бѫдетъ бо велеи прѣдъ г꙯мь · и вина и сикера не иматъ пити ·
3011510 ꙇ д꙯ха с꙯тааго исплънитъ сѧ еште и чрѣва матере своеѩ ·
3011600 ꙇ мъногꙑ с꙯нвъ и꙯здрлвъ обратитъ къ г꙯и б꙯ꙋ ихъ ·
3011700 ꙇ тъ прѣдъидетъ прѣдъ нимь д꙯хомь и силоѭ илииноѭ̑ ·
3011710 обратити сръдъца отъцемъ на чѧда ·
3011720 ꙇ противънꙑѩ въ мѫдрость праведънꙑхъ ·
3011730 ꙋготовати г꙯ви люди съвръшенꙑ ·
3011800 ꙇ рече захариѣ къ а꙯нꙉꙋ · по чесомꙋ разꙋмѣѭ се ·
3011810 азъ бо есмъ старъ и жена моѣ заматорѣвъши вь дьнехъ своихъ ·
3011900 ꙇ отъвѣштавъ а꙯нꙉлъ · рече емꙋ · азъ есмъ г꙯аврлъ
3011910 прѣстоѩи прѣдъ б꙯мъ · ꙇ посъланъ есмъ г꙯лти [къ] тебѣ ·
3011920 ꙇ благовѣстити тебѣ ·
3012000 ꙇ се бѫдеши млъчѧ и не могꙑ проглаголати · до негоже дьне бѫдетъ се ·
3012010 зане не вѣрова словесемъ моимъ · ѣже събѫдѫтъ сѧ въ врѣмѧ свое҅ ·
3012100 ꙇ бѣшѧ людье жидѫще захариѩ ·
3012110 ꙇ чюждаахѫ сѧ еже къшнѣаше тъ въ цръкъве ·
3012200 ꙇшедъ же не можааше г꙯лати къ людемъ ·
3012210 ꙇ разꙋмѣшѧ ѣко видѣние видѣ въ ц꙯ркви ·
3012220 ꙇ тъ бѣ помаваѩ имъ · ꙇ прѣбꙑвааше нѣмъ ·
3012300 ꙇ бꙑстъ ѣко исплънишѧ сѧ денье слꙋжьбꙑ его иде въ домъ свои ·
3012400 по сихъ же дьнехъ ⁘ зч꙯ ⁘ зачѧтъ елисаветь жена его ·
3012410 ꙇ таѣше сѧ д꙯ м꙯сцъ г꙯лѭшти ·
3012500 ѣко тако сътвори мьнѣ г꙯ъ · вь дьни вь нѧже призьрѣ ·
3012510 отъѩти поношение мое въ ч꙯лвцѣхъ ⁘
3012600 Въ шестꙑ же мѣсѧцъ посъланъ бꙑстъ а꙯нꙉлъ гавьрилъ отъ б꙯а ·
3012610 въ градъ галилеискъ · емꙋже имѧ назаретъ ·
3012700 къ дѣвѣ обрѫченѣ мѫжеви · емꙋже имѧ иосифъ · отъ домꙋ д꙯авдва ·
3012710 ꙇ имѧ дѣвѣ мариѣ ·
3012800 ꙇ въшедъ къ неи а꙯нꙉлъ рече · радꙋи сѧ благодатънаѣ г꙯ъ съ тобоѭ ·
3012810 б꙯лгсна тꙑ въ женахъ ·
3012900 она же видѣвъши съмѧте сѧ о словеси его ·
3012910 ꙇ помꙑшлѣаше вь себѣ каково се бѫдетъ цѣлование ·
3013000 ꙇ рече еи а꙯нꙉлъ · не бои сѧ марие · обрѣте бо благодатъ отъ б꙯а ·
3013100 ꙇ се зачьнеши вь чрѣвѣ и родиши с꙯нъ · ꙇ наречеши имѧ емꙋ и꙯съ ·
3013200 сь бѫдетъ велии · ꙇ с꙯нъ вꙑшънѣаго наречетъ сѧ ⁘
3013210 ꙇ дастъ емꙋ г꙯ъ б꙯ъ прѣстолъ д꙯авда о꙯тца его ·
3013300 ꙇ въцѣсаритъ сѧ въ домꙋ иѣковли въ вѣкꙑ ·
3013310 ꙇ ц꙯срствию его не бѫдетъ коньца ⁘
3013400 Рече же мариѣ къ а꙯нꙉлꙋ · како бѫдетъ се иде мѫжа не знаѭ̑ ·
3013500 ꙇ отъвѣштавъ а꙯нꙉлъ рече еи · д꙯хъ с꙯тꙑ наидетъ на тѧ ·
3013510 ꙇ сила вꙑшънѣаго осѣнитъ тѧ · тѣмь же еже родитъ сѧ с꙯то
3013520 наречетъ сѧ с꙯нъ б꙯жіи ·
3013600 ꙇ се елисаветь ѫжика твоѣ · ꙇ та зачѧтъ с꙯на въ старость своѭ ·
3013610 ꙇ сь мѣсѧцъ шестꙑ естъ еи · нарицаемѣи неплодъви ·
3013700 ѣко не изнеможетъ отъ б꙯а вьсѣкъ г꙯лъ ·
3013800 рече же мариѣ се раба г꙯нѣ · бѫди мьнѣ по г꙯лꙋ твоемꙋ ·
3013810 ꙇ отиде отъ неѩ а꙯нꙉлъ ⁘ кц꙯ ⁘
3013900 Въставъши же мариѣ въ тꙑ дьни · ꙇде въ гр꙯ѫ съ тъштаниемь ·
3013910 въ градъ июдовъ ·
3014000 ꙇ вьниде въ домъ захариинъ · ꙇ цѣлова елисаветь ⁘
3014100 ꙇ бꙑстъ ѣко ꙋслъша елисаветь · цѣлование мариино · вьзигра
3014110 сѧ младънецъ въ чрѣвѣ еѩ҅ · ꙇ исплъни сѧ д꙯хмь с꙯тꙑмъ елисаветь ·
3014200 ꙇ възъпи г꙯ласомь велиемь и рече · б꙯лгсна тꙑ въ женахъ ·
3014210 ꙇ б꙯лгслвнъ плодъ ѫтробꙑ твоеѩ҅ ·
3014300 ꙇ отъ кѫдѫ се мьнѣ · да придетъ мати г꙯и моего къ мьнѣ ·
3014400 се бо ѣко бꙑстъ гласъ цѣлованиѣ твоего въ нꙋшию моею҅ ·
3014410 вьзигра сѧ младьнецъ радоштами въ ѫтробѣ моеи҅ ·
3014500 ꙇ блажена ѣже вѣрѫ ѩтъ · ѣко бѫдетъ съвръшение г꙯ланꙑмъ отъ г꙯и ·
3014600 ꙇ рече мариѣ · величитъ д꙯ша моѣ г꙯а ·
3014700 ꙇ въздрадова сѧ д꙯хъ мои о б꙯ѕѣ с꙯псѣ моемь ·
3014800 ѣко призърѣ на съмѣрение рабꙑ своеѩ҅ ·
3014810 се бо отъ селѣ блажѧтъ мѧ вьси роди ·
3014900 ѣко сътвори мьнѣ величьѣ силънꙑ · ꙇ свѧто имѧ его ·
3015000 ꙇ милость его въ родъ и родъ боѩштиимъ сѧ его ·
3015100 сътвори дръжавѫ мꙑшъцеѭ своеѭ ·
3015110 растачи гръдꙑѩ҅ мꙑслиѭ с꙯рдца ихъ ·
3015200 низъложи силънꙑѩ съ прѣстолъ · ꙇ възнесе съмѣренꙑѩ ·
3015300 алчѫштѧѩ исплъни благъ · ꙇ богатѧштѧѩ сѧ отъпꙋсти тъштѧ ·
3015400 приѩтъ и꙯лѣ отрока своего · помѣнѫти милость ·
3105500 ѣкоже г꙯ла къ о꙯тцмъ нашимъ · аврамꙋ и сѣмени его до вѣка ⁘
3015600 Прѣбꙑстъ же мариѣ съ неѭ ѣко и три мсцѧ ·
3015610 ꙇ възврати сѧ въ домъ свои :⁘: кц꙯ ⁘
3015700 Елисавети же исплъни сѧ врѣмѧ родити еи · ꙇ роди с꙯нъ ·
3015800 ꙇ слꙑшашѧ окръсть живѫштеи ꙇ рождение еѩ҅ ·
3015810 ѣко вьзвеличилъ естъ г꙯ъ милость своѭ съ неѭ ·
3015820 ꙇ радовахѫ сѧ съ неѭ̑ ·
3015900 ꙇ҅ бꙑстъ въ осмꙑ день придѫ обрѣзатъ отрочѧте ·
3015910 ꙇ нарицахѫ е именемь о꙯тца своего захариѣ ·
3016000 ꙇ отъвѣштавъши мати его рече · ни нъ да наречетъ сѧ иоанъ ·
3016100 ꙇ рѣшѧ еи · ѣко никтоже естъ отъ рождениѣ твоего ·
3016110 ꙇже нарицаатъ сѧ именемь тѣмь ·
3016200 Помаваахѫ же отъцю его · како би хотѣлъ нарешти е ·
3016300 ꙇ испрошъ дъштицѫ написа г꙯лѧ · ꙇоанъ естъ имѧ емꙋ ·
3016310 ꙇ чюдишѧ [сѧ] вьси ·
3016400 о҅тврѣсѧ же сѧ ꙋста его абие и ѩ꙯зкъ его · ꙇ г꙯лаше благословѧ б꙯а ·
3016500 ꙇ бꙑстъ на вьсѣхъ страхъ живѫштиихъ окръсть ихъ ·
3016510 ꙇ въ вьсеи странѣ июдеистцѣи повѣдаеми бѣахѫ вьси г꙯ли сии ·
3016600 ꙇ положишѧ вьси слꙑшавъшеи на сръдьцихъ своихъ г꙯лѭште ·
3016610 что ꙋбо отрочѧ се бѫдетъ · ꙇ рѫка г꙯нѣ бѣ съ нимь ·
3016700 ꙇ захариѣ о꙯тцъ е[го] · ꙇсплъни сѧ д꙯хмь с꙯тꙑмъ ·
3016710 ꙇ пророчъствова г꙯лѧ ⁘
3016800 б꙯лгнъ г꙯ъ б꙯ъ и꙯злвъ · ѣко посѣти и сътвори
3016810 избавление людемъ своимъ ·
3016900 ꙇ вьздвиже рогъ с꙯псниѣ нашего · въ домꙋ д꙯авда отрока своего ·
3017000 ѣкоже г꙯ла ꙋстꙑ с꙯тꙑхъ сѫштиихъ отъ вѣка п꙯ркъ ·
3017100 с꙯псние отъ врагъ нашихъ · ꙇ из д [р]ѫкъ въсѣхъ ненавидѧштиихъ насъ ·
3017200 сътворити милость съ о꙯ци нашими · ꙇ помѧнѫти завѣтъ с꙯тои свои ·
3017300 клѧтвоѭ еѭже клѧтъ сѧ · къ авраамꙋ о꙯тцю нашемꙋ дати намъ
3017400 бе страха · ꙇз д рѫкꙑ врагъ нашихъ избавльшемь сѧ · сл{ꙋ}ꙋжити емꙋ
3017500 прѣподобиемь · ꙇ правъдоѭ прѣдъ нимь вьсѧ дьни живота нашего ·
3017600 ꙇ тꙑ отрочѧ проркъ вꙑшьнѣаго наречеши сѧ · прѣдъидеши бо прѣдъ
3017610 лицемъ г꙯немь ꙋготовати пѫти его ·
3017700 дати разꙋмъ с꙯псниѣ людемъ его въ отъпꙋштение грѣховъ ꙇ҅хъ ·
3017800 м꙯илосрдеи ради б꙯а нашего · вь нихъже посѣтилъ естъ
3017810 насъ въстокъ съ вꙑше ·
3017900 просвѣтити сѣдѧштѧѩ вь тъмѣ : ꙇ сѣни съмрътьнѣ ·
3017910 направити ногꙑ нашѧ на пѫть миренъ ·
3018000 отрочѧ же растѣаше и крѣплѣаше сѧ д꙯хмь ·
3018010 ꙇ бѣ въ пꙋстꙑнѣхъ до дьне авлениѣ своего къ издраилю · ⁘ кц꙯ ⁘
3020010 Въ вечеръ х꙯ва рождства :⁘:
3020100 Бꙑстъ же вь дьни тъ · ꙇзиде повелѣние отъ кесарѣ авъгꙋста ·
3020110 написати вьсѫ ꙋселенѫѭ ·
3020200 се написание пръвое бꙑстъ · владѫштю сѵриеѭ и кѵринию ·
3020300 ꙇ идѣахѫ вьси кьжъдо напсати сѧ въ свои градъ ⁘
3020400 вьзиде же иосифъ отъ галилеѩ · ꙇз града назаретъска ·
3020410 вь июдеѫ въ градъ д꙯въ · ꙇже нарицаатъ сѧ витлеемъ ·
3020420 зане бѣаше отъ домꙋ и отьчьствиѣ д꙯авдва ·
3020500 написати сѧ съ мариеѭ̑ обрѫченѫѭ е҅мꙋ женоѭ ·
3020510 сѫштеѭ непраздъноѭ̑ ·
3020600 бꙑстъ же егда бꙑсте тꙋ · ꙇсплънишѧ сѧ дьние родити еи ·
3020700 ꙇ роди с꙯нъ свои пръвѣнецъ · ꙇ повитъ і · ꙇ положи и вь ѣслехъ ·
3020710 зане не бѣ има мѣста въ обитѣли ⁘
3020800 ꙇ бѣахѫ пастꙑри въ тоижде странѣ ·
3020810 бьдѧще и стрѣгѫще ст[р]ажѫ нощънѫѭ о стадѣ своемь ·
3020900 ꙇ се а꙯нꙉлъ г꙯нь ста вь нихъ · ꙇ слава г꙯нѣ осиѣ ѩ ·
3020910 ꙇ ꙋбоѣшѧ сѧ страхомь велиемь ·
3021000 ꙇ рече имъ а꙯нꙉлъ не боите сѧ · се бо благовѣштаѭ
3021010 вамъ радость велиѭ҅ · ѣже бѫдетъ вьсѣмъ людемъ ·
3021100 ѣко роди сѧ вамъ дьнесь с꙯псъ · ꙇже естъ х꙯ъ г꙯ъ · въ градѣ д꙯вѣ ·
3021200 ꙇ се вамъ знамение · обрѧщете младенецъ повитъ лежѧштъ въ ѣслехъ ·
3021300 ꙇ вънезаапѫ бꙑстъ съ а꙯нꙉлмъ мъножъство вои н꙯ебскꙑихъ ·
3021310 хвалѧштъ б꙯а и г꙯лглѭштиихъ ·
3021400 слава въ вꙑшъниихъ б꙯ꙋ · ꙇ на земи миръ · въ ч꙯лвцхъ благоволение ·
3021500 Ꙇ бꙑстъ ѣко отидѫ отъ нихъ а꙯нꙉли н꙯ибо ·
3021510 и҅ ч꙯лвци пастꙑри рѣшѧ дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ · прѣидѣмъ ꙋбо до витлеема ·
3021520 ꙇ видимъ г꙯лъ съ бꙑвъшии҅ · ꙇже съказа намъ г꙯ъ ·
3021600 ꙇ придѫ подвигъше сѧ · ꙇ обрѣтѫ мариѭ же и осифа ·
3021610 ꙇ младенецъ лежѧштъ въ ѣслехъ ·
3021700 видѣвъше же съказашѧ о г꙯лѣ · г꙯лнмь имь о отрочѧте семь ·
3021800 ꙇ вьси слꙑшавъшеи дивишѧ сѧ · о г꙯ланꙑхъ отъ пастꙑрь къ нимь ·
3021900 мариѣ же съблюдаасе вьсѧ г꙯лꙑ сиѩ сълагаѭшти въ с꙯рдци своемь ·
3022000 Ꙇ възвратишѧ сѧ пастꙑри славѧште и хвалѧште б꙯а ·
3022010 о вьсѣхъ еже видѣшѧ и слꙑшашѧ ·
3022020 ѣкоже г꙯лано бꙑстъ къ нимь ⁘ кц꙯ ⁘
3022100 ꙇ егда исплънишѧ сѧ осмь дьнии да и обрѣжѫтъ ·
3022110 ꙇ нарѣшѧ имѧ емꙋ и꙯съ · нареченое а꙯нꙉлмъ
3022120 прѣжде даже [не] зачѧтъ сѧ вь чрѣвѣ ⁘
3022200 ꙇ егда исплънишѧ сѧ дьнье очиштениѣ ею҅ · по законꙋ мосеовꙋ ·
3022210 възнѣсѧ и въ и꙯лмъ · поставити прѣдъ г꙯мь ·
3022300 ѣкоже естъ писано въ законѣ г꙯ни ·
3022310 ѣко вьсѣкъ младенецъ мѫжъска полꙋ ·
3022320 развръзаѩ л꙯ожесна с꙯то г꙯ви наречетъ сѧ ·
3022400 ꙇ дати жрътвѫ по реченꙋмꙋ въ законѣ г꙯ни ·
3022410 дъва кагръличишта ли дъва птенъца голѫбина ⁘
3022500 Ꙇ се бѣ ч꙯къ въ и꙯лмѣ · емꙋже имѧ сѵмеонъ · ꙇ ч꙯къ съ правъденъ и
3022510 чьстивъ · чаѩ ꙋтѣхꙑ и꙯здрвꙑ · ꙇ д꙯хъ бѣ с꙯тъ въ немь ·
3022600 ꙇ бѣаше емꙋ отъвѣштано д꙯хмь с꙯тꙑмь ·
3022610 не видѣти съмръти прѣжде даже видитъ х꙯а г꙯нѣ ·
3022700 ꙇ приде д꙯хмъ въ ц꙯рквь · ꙇ егда вьвѣсте родителѣ отрочѧ и꙯са ·
3022710 сътворити има по обꙑчаѭ законьнꙋмꙋ о немь ·
3022800 ꙇ тъ приѩтъ е на рѫкꙋ своею · ꙇ б꙯лгсви б꙯а и рече ·
3022900 нꙑнѣ отъпꙋстиши раба твоего в꙯лдко · по г꙯лꙋ твоемꙋ съ миромъ ·
3023000 ѣко видѣсте очи мои съпасение твое ·
3023100 еже еси ꙋготовалъ прѣдъ лицемъ вьсѣхъ людии ·
3023200 свѣтъ въ окръвение ѩзꙑкъ · и славѫ лидии твоихъ и꙯лѣ ·
3023300 ꙇ бѣ иосифъ и мати его чюдѧшта сѧ · о г꙯лемꙑхъ о немь ·
3023400 ꙇ҅ б꙯лгслви ѣ сѵмеонъ и рече къ марии матери его ·
3023410 се лежитъ съ на падение и на въстание мъногомъ въ и꙯ли ·
3023420 ꙇ въ знамение прѣрочъно ·
3023500 ꙇ тебѣ же самои д꙯шѫ проидетъ орѫжие ·
3023510 да отъкрꙑѭтъ сѧ отъ мъногъ с꙯рдцъ помꙑшлениѣ · ⁘
3023600 Ꙇ бѣ анна пророчица · дъсти фанꙋилева · отъ колѣна асꙋрова ·
3023610 си заматорѣвъси въ дьнехъ мноѕѣхъ · живъши съ мѫжемь ж꙯ лѣтъ ·
3023620 отъ дѣвъства своего ·
3023700 и та въдова до осми десѧтъ и четꙑръ лѣтъ · ѣже не охождааше постомь
3023710 и молитвами · слꙋжѧшти день и ношть ·
3023800 ꙇ та въ тъ часъ приставъши исповѣдааше сѧ г꙯ви · ꙇ г꙯лаше о немь ·
3023810 вьсѣмъ чаѭштиимъ избавлениѣ въ и꙯мѣ ·
3023900 ѣко съконьчашѧ сѧ вьсѣ по законꙋ г꙯ню · възвратишѧ сѧ въ галилеѭ ·
3023910 въ градъ свои назаретъ ·
3024000 отрочѧ же растѣаше и крѣплѣаше сѧ д꙯хмь ·
3024010 ꙇсплънѣѩ сѧ прѣмѫдрости · ꙇ благодатъ б꙯жиѣ бѣ на немь ⁘ кц꙯ ·
3024100 Ꙇ хождаашете родителѣ его по вьсѣ лѣта въ и꙯мъ ·
3024110 въ праздьникъ пасхꙑ ·
3024200 ꙇ егда бꙑстъ дъвою на десѧте лѣтꙋ · въшедъшемъ имъ въ и꙯мъ ·
3024210 по обꙑчаѭ праздьника ·
3024300 ꙇ коньчавъшемъ дъни възвраштаѭштемъ сѧ имъ ·
3024310 оста отрокъ и꙯с въ и꙯мѣ · ꙇ не чю иосифъ и мати его ·
3024400 мьнѣвъша же и въ дрꙋжинѣ сѫштъ · придете пѧть дьне{и} ꙇ искаашете
3024410 его въ рождении · ꙇ въ знании ·
3024500 ꙇ не обрѣтъша его · възвратисте сѧ въ и꙯мъ · възискаѭшта его ·
3024600 ꙇ бꙑстъ по трехъ дънехъ · обрѣтете и въ ц꙯ркви сѣдѧштъ ·
3024610 по срѣдѣ ꙋчитель и послꙋшаѭшта ихъ · ꙇ въпрашаѭшта ѩ҅ ·
3024700 ꙋжасаахѫ же сѧ вьси · послꙋшаѭштеи его ·
3024710 о разꙋмѣ и о отъвѣтѣхъ его ·
3024800 ꙇ видѣвъша и дивисте сѧ · ꙇ рече къ немꙋ мати его ·
3024810 чѧдо что сътвори нама тако · се отецъ твои и азъ ·
3024820 скръбѧща искааховѣ тебе ·
3024900 ꙇ рече къ нима · что ѣко искаашета мене · не вѣста ли ѣко ѣже сѫтъ
3024910 о꙯ца моего · вь тѣхъ достоитъ ми бꙑти ·
3025000 ꙇ та не разꙋмѣсте г꙯ла иже рече има ·
3025100 и съниде съ нима и приде въ назаретъ · ꙇ бѣ повинꙋѩ сѧ има ·
3025110 ꙇ мати его съблюдааше вьсѧ г꙯лꙑ сиѩ҅ въ с꙯рдци своемь ·
3025200 ꙇ꙯съ же спѣаше прѣмѫдростиѭ и тѣломъ и благодатиѭ ·
3025210 отъ б꙯а · и ч꙯лкъ ⁘ кц꙯ :⁘:
3030100 Въ пѧтое на десѧте лѣто · владꙑчъства тивериѣ к҄есарѣ ·
3030110 обладаѭштꙋ понтьскꙋмꙋ пилатꙋ июдѣеѭ · ꙇ четврътовластъствꙋѭштꙋ
3030120 галилѣеѭ иродꙋ · филипꙋ же братрꙋ его четврътовластъствꙋѭштꙋ
3030130 итꙋриеѭ и трахонитъскоѭ ст[р]аноѭ ·
3030140 ꙇ лѵсанию четврътовластъствꙋѭштꙋ · авилиниеѭ
3030200 при архиереи аннѣ и каиѣфѣ ⁘
3030210 Бꙑстъ г꙯лъ б꙯жіи къ иоанꙋ захариинꙋ с꙯нꙋ въ пꙋстꙑни ·
3030300 ꙇ приде бо вьсѫ странѫ иоръданъскѫѭ ·
3030310 проповѣдаѩ кръштение покааниѣ · въ отъпꙋштение грѣхомъ ·
3030400 ѣкоже естъ писано въ кънигахъ словесъ · исаиѩ пр꙯ка г꙯лшта ·
3030410 Гласъ въпиѭштааго въ пꙋстꙑни · ꙋготоваите пѫть г꙯нь ·
3030420 правꙑ творите стьзѧ его ·
3030500 вьсѣка дьбрь исплънитъ сѧ · и вьсѣка гора и хлъмъ съмѣритъ сѧ ·
3030510 ꙇ бѫдѫтъ стръпътънаѣ въ праваѣ · ꙇ острии въ пѫти гладъкꙑ ·
3030600 ꙇ ꙋзьритъ вьсѣка плъть с꙯псние б꙯жие ·
3030700 г꙯лааше же исходѧштиимъ народомъ · кръститъ сѧ отъ него ·
3030710 ꙇштѧдиѣ ехидънова · къто съказа вамъ бѣжати отъ грѧдѫштааго гнѣва ·
3030800 сътворите ꙋбо плодꙑ достоинꙑ покаанию ·
3030810 ꙇ не начинаите г꙯лати въ себѣ · о꙯тца имамъ аврама · г꙯лѭ бо вамъ ·
3030820 ѣко можетъ б꙯ъ отъ камениѣ сего · вьздвигнѫти чѧда авраамꙋ ·
3030900 Юже бо секꙑра при корении дрѣва лежитъ · вьсѣко ꙋбо дрѣво не
3030910 творѧщее плода добра посѣкаѭтъ и въ огнь вьмѣтаѭтъ ⁖
3031000 Ꙇ въпрашаахѫ и народи г꙯лѭщ · что ꙋбо сътворимъ ·
3031100 отъвѣштавъ же г꙯ла имъ · ꙇмѣѩи дьвѣ ризѣ да подастъ не имѫштꙋмꙋ ·
3031110 ꙇ имѣѩи брашъна такожде да творитъ ·
3031200 придѫ же и мꙑтаре кръститъ сѧ · ꙇ рѣшѧ къ немꙋ ·
3031210 ꙋчителю что сътворимъ ·
3031300 онъ же рече къ нимъ · ничтоже боле повелѣнааго вамъ творите ·
3031400 въпрашаахѫ же и и воини г꙯лште · ꙇ мꙑ чъто сътворимъ ·
3031410 ꙇ рече къ нимъ · никогоже обидите ни оклеветаите ·
3031420 ꙇ дьвьльни бѫдете оброкꙑ вашими ·
3031500 Чаѭштемъ же людемъ и помꙑшлѣѭштемь вьсѣмъ въ сръдьцихъ своихъ ·
3031510 о иоанѣ еда тъ естъ х꙯ъ ·
3031600 отъвѣштавааше иоанъ вьсѣмъ г꙯лѧ · азъ ꙋбо водоѭ кръштаѭ вꙑ ·
3031610 грѧдетъ же крѣплеи мене · емꙋже нѣсмъ достоинъ отрѣшити ремене
3031620 сапогъ его · тъ вꙑ крьститъ д꙯хмь с꙯тꙑмъ и о꙯гнемь ·
3031700 емꙋже лопата въ рѫцѣ его · ꙇ потрѣбитъ гꙋмьно свое҅ · ꙇ съберетъ
3031710 пшеницѫ въ житьницѫ своѭ · а плѣвꙑ съжежетъ огнемь не гашѫштиимь ·
3031800 мънога же и ина ꙋтѣшаѩ благовѣстъствоваше къ людемь · ⁘ кц꙯ ⁘
3031900 Ꙇродъ же четврътовластьникъ обличаемъ имъ ·
3031910 о иродиѣдѣ женѣ братра своего ·
3031920 ꙇ о вьсемь зьлѣ еже сътвори иродъ ·
3032000 приложи и се надъ вьсѣми · ꙇ заклепе иоана въ темьници · ⁘
3032100 Бꙑстъ же егда кръстишѧ сѧ вьси людье ·
3032110 ꙇ꙯сꙋ крьштьшю сѧ и молѧштю сѧ · отвръзе сѧ небо ·
3032200 ꙇ съниде д꙯хъ с꙯тꙑи тѣлесънꙑмъ зракомъ · ѣко голѫбь на нь · ꙇ г꙯лсъ
3032210 с꙯нбе бꙑстъ г꙯лѧ · тꙑ еси с꙯нъ мои възлюбленꙑ · о тебѣ благоволихъ ·
3032300 ꙇ тъ бѣ и꙯съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ начинаѩ ·
3032310 с꙯нъ сꙑ ѣко мьнимъ бѣ :⁘⁘: ꙇосифовъ · ꙇлиевъ ·
3032400 маттатовъ · ⁘ левьꙉиинъ ⁘ мелхиевъ · ꙇ аннаевъ ⁘ ꙇосифовъ ⁘
3032500 маттатиевъ ⁘ амосовъ ⁘ наꙋмовъ ⁘ если[м]овъ · ⁘ наанꙉеовъ ⁘
3032600 маатовъ ⁘ мататиевъ ⁘ семеоновъ ⁘ ꙇосифовъ ⁘ ꙇюдинъ ⁘
3032700 иоанаевъ ⁘ рисиевъ ⁘ зоровавелевъ ⁘ салатилевъ ⁘ нириевъ ⁘
3032800 мелхиевъ ⁘ адъдиевъ ⁘ касамовъ · алмодановъ · ꙇровъ ⁘
3032900 ꙇосиовъ ⁘ елиезеровъ · ꙇорамовъ ⁘ маттатовъ ⁘ левьꙉиинъ ⁘
3033000 сѵмеоновъ ⁘ ꙇюдовъ ⁘ и[о]сифовъ · ꙇоананевъ ⁘ елиакимовъ ⁘
3033100 мелеанновъ ⁘ маинановъ ⁘ маттатаевъ ⁘ {а}натановъ · давꙑдовъ ⁘
3033200 ꙇесеовъ ⁘ овидовъ ⁘ воозовъ ⁘ салмоновъ ⁘ наасоновъ ⁘
3033300 аминадавовъ ⁘ арамовъ ⁘ ꙇор꙯амовъ ⁘ есромовъ ⁘
3033310 фаресовъ ⁘ ꙇюдовъ ⁘
3033400 ꙇѣкѡвовъ ⁘ ꙇсаковъ · авраамовъ · тарань · нахоровъ ⁘
3033500 серꙋховъ ⁘ рагавовъ ⁘ фале[к]овъ ⁘ еверовъ ⁘ салань ·
3033600 каинановъ ⁘ арфаксадовъ ⁘ симовъ ⁘ ноевъ ⁘ ламеховъ ⁘
3033700 матꙋсаль ⁘ еноховъ ⁘ ꙇаредовъ ⁘ малелеилевъ ⁘ каиновъ ⁘
3033800 еносовъ ⁘ ситовъ ⁘ адамовъ божеꙇ҅ ⁘
3040100 ꙇ꙯съ же исплънь д꙯ха с꙯та · възврати сѧ отъ иоръдана ·
3040110 ꙇ ведѣаше сѧ д꙯хмъ въ пꙋстꙑнѭ ·
3040200 к꙯ · дьнии · ꙇскꙋшаемъ диѣволомъ · ꙇ не ѣстъ ничесоже
3040210 въ тꙑ дьни ⁘ ꙇ коньчавъшемъ сѧ имъ послѣдь вьзалка ·
3040300 ꙇ рече емꙋ диѣволъ ⁘ аще с꙯нъ еси б꙯жии ·
3040310 рьци камению семꙋ да бѫдетъ хлѣбъ ·
3040400 и отъвѣшта и꙯с къ немꙋ г꙯лѧ · писано естъ ѣко не о хлѣбѣ
3040410 единомь живъ бѫдетъ ч꙯къ · нъ о вьсѣкомь г꙯лѣ б꙯жии ·
3040500 ꙇ вьзведе и диѣволъ на горѫ вꙑсокѫ · показа емꙋ вьсѣка ц꙯срствиѣ
3040510 въселенꙑѩ вь чѣсѣ врѣменьнѣ ·
3040600 ꙇ рече емꙋ диѣволъ · тебѣ дамъ власть сиѭ вьсѫ и славѫ ихъ ·
3040610 ѣко мьнѣ прѣдана естъ · ꙇ емꙋже аште хоштѫ прѣдамь ѭ ·
3040700 тꙑ ꙋбо аште поклониши сѧ прѣдъ мноѭ · бѫдѫтъ тебѣ вьсѣ ·
3040800 ꙇ отъвѣштавъ и꙯съ рече емꙋ · ꙇди за мъноѭ сотоно · писано естъ ·
3040810 г꙯и б꙯ꙋ твоемꙋ поклониши сѧ · ꙇ томꙋ единомꙋ послꙋжиши ·
3040900 ꙇ веде и въ ꙇ꙯мъ · ꙇ постави и на крілѣ ц꙯рквьнѣемь · ꙇ рече емꙋ ·
3040910 аште с꙯нъ еси б꙯жіи · връзи сѧ отъ сѫдꙋ низъ ·
3041000 писано бо естъ · ѣко а꙯нꙉлмъ своимъ заповѣстъ
3041010 о тебѣ съхранити тѧ ·
3041100 ꙇ на рѫкахъ възъмѫтъ тѧ · да не о камень прѣтъкнеши ногꙑ твоеѩ ·
3041200 ꙇ отъвѣштавъ и꙯съ рече емꙋ · ѣко речено естъ ·
3041210 не искꙋсиши г꙯а б꙯а твоего ·
3041300 ꙇ съконьчавъ вьсѣко искꙋшение диѣволъ ·
3041310 отиде отъ него до врѣмене ⁘
3041400 ꙇ възврати сѧ ꙇ꙯съ · вь силѣ д꙯ховънѣи въ галилѣѭ ⁘
3041410 ꙇ вѣсть изиде по вьсеи странѣ о немь ·
3041500 ꙇ тꙋ ꙋчааше на сънъмищихъ ихъ · славимъ вьсѣми ⁘ зч꙯ ⁘
3041600 ꙇ приде въ назаретъ въ немьже бѣ въспитѣнъ ·
3041610 ꙇ въниде по обꙑча[ю] своемꙋ · вь день соботънꙑ въ сънъмиште ·
3041620 ꙇ въста чистъ ·
3041700 ꙇ въздашѧ емꙋ кънигꙑ исаиѩ пророка · ꙇ разгънѫвъ кънигꙑ ·
3041710 обрѣте мѣсто идеже бѣ написано ·
3041800 д꙯хъ г꙯нъ на мьнѣ · егоже ради помаза мѧ · благовѣститъ
3041810 ништиимь посъла мѧ · ꙇсцѣлитъ съкрꙋшенꙑѩ с꙯рдцемь ·
3041900 проповѣдѣтъ плѣньникомъ отъпꙋштение · ꙇ слѣпꙑмъ прозьрѣние ·
3041910 отъпꙋститъ съкрꙋшенꙑѩ въ отърадѫ ·
3041920 проповѣдѣти лѣто г꙯не приѩто ·
3042000 ꙇ съгънѫвъ кънигꙑ въдавъ слꙋѕѣ сѣде ·
3042010 ꙇ вьсѣмъ въ съньмищи очи бѣашете зърѧшти на нь ·
3042100 начѧтъ же г꙯лати къ нимъ · ѣко дьнесь събꙑстъ сѧ писание се ·
3042110 въ ꙋшию вашею ·
3042200 ꙇ вьси съвѣдѣтельствовашѧ емꙋ · Ꙇ дивлѣахѫ сѧ о словесехъ
3042210 благодати · исходѧштиихъ из ꙋстъ его ⁘ кц꙯ ⁘ Ꙇ г꙯лахѫ не сь
3042220 ли естъ с꙯нъ иосифовъ ·
3042300 и рече къ нимъ · вьсѣко речете ми притъчѫ сиѭ̑ ·
3042310 балии ꙇсцѣли сѧ самъ · елико слꙑшахомъ бꙑвъшиихъ · въ каперънаꙋмѣ ·
3042320 сътвори и сьде въ отьчствии твоемь ·
3042400 рече же аминь г꙯лѭ вамъ · ѣко никоторꙑ же проркъ приѩтенъ
3042410 естъ въ отечъствии своемъ ·
3042500 въ істинѫ же г꙯лѭ вамъ · мъногꙑ въдовицѧ бѣшѧ ·
3042510 вь дьни илиинꙑ въ і꙯ли ·
3042520 егда заклепе сѧ небо · три лѣта и шесть м꙯сцъ ·
3042530 ѣко бꙑстъ гладъ по вьсеи земи ·
3042600 ꙇ ни къ единои же ихъ посъланъ бꙑстъ илиѣ҅ ·
3042610 тъкмо въ сарефтѫ сидонъскѫѭ · къ женѣ въдовици ·
3042700 ꙇ мъноѕи бѣахѫ прокажени в꙯ли при елисеи пророцѣ ·
3042710 ꙇ ни единъ же отъ нихъ очисти сѧ · токмо нееманъ сꙋрьскꙑ ·
3042800 ꙇ исплънише сѧ ѣрости вьси на съньмишти слꙑшѧште ·
3042900 ꙇ въставъше изгънашѧ и вонъ из града · ꙇ вѣсѧ и до връхꙋ горꙑ ·
3042910 на неиже градъ ихъ съзъданъ бѣаше · да бѫ и низъринѫли ·
3043000 онъ же прошедъ по срѣдѣ ихъ идѣаше ⁘ кц꙯ ⁘ зч꙯ ⁘
3043100 ꙇ҅ вьниде и꙯съ въ каперънаꙋмъ въ градъ галилеискъ ·
3043110 ꙇ бѣ ꙋчѧ вь соботꙑ ·
3043200 ꙇ ꙋжасаахѫ сѧ о ꙋчении его · ѣко съ властиѭ бѣ слово его ·
3043300 ꙇ въ съньмишти бѣ ч꙯лкъ имꙑ д꙯хъ бѣса н꙯ечста ·
3043310 ꙇ възъпи гласомь велиемь г꙯лѧ ·
3043400 остани чьто естъ намь и тебѣ и꙯се назарѣнине ·
3043410 пришелъ еси погꙋбитъ насъ · вѣмъ тѧ кто еси с꙯тꙑ б꙯жіи ·
3043500 ꙇ запрѣти емꙋ и꙯съ г꙯лѧ · прѣмлъчи изиди из него ·
3043510 ꙇ повръгъ і бѣсъ по срѣдѣ изиде иж него · никакоже не врѣждъ его ·
3043600 ꙇ бꙑстъ ꙋжасъ на вьсѣхъ · ꙇ сътѧзаахѫ сѧ дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ г꙯лѭште ·
3043610 что естъ слово се · ѣко вл[а]стиѭ и силоѭ велитъ ·
3043620 нечистꙑимъ д꙯хмъ и исходѧтъ ⁘ кц꙯ ⁘
3043700 ꙇ҅ исхождааше шюмъ о немъ въ въсѣко мѣсто и странꙑ ·
3043800 въставъ же и съньмишта · въниде въ домъ симоновъ ·
3043810 тъшта же симонѣ бѣ одръжима огнемь велиемь и молишѧ и о неи ·
3043900 ꙇ ставъ надъ неѭ запрѣти огню · и остави ѭ ·
3043910 абие же въставъши слꙋжааше имъ ⁘
3044000 заходѧштю же слънъцꙋ · въси елико имѣахѫ болѧщѧѩ҅
3044010 недѫгꙑ различънꙑ · привождаахѫ ѩ къ немꙋ ·онъ же на когожъдо ихъ
3044020 рѫкѫ възлагаѩ исцѣлѣаше ѩ ·
3044100 ꙇсхождаахѫ же и бѣси отъ мъногъ въпиѭште и г꙯лѭште ·
3044110 ѣко тꙑ еси х꙯ъ с꙯нъ б꙯жии · и запрѣштаѩ не даѣше имъ г꙯лати ·
3044120 ѣко вѣдѣахѫ х꙯а самого сѫшта ·
3044200 бъвъшю же дьни · ꙇшедъ иде въ пꙋсто мѣсто · ꙇ народи искаахѫ его ·
3044210 и придо до него · ꙇ дръжаахѫ и да не би отъшелъ отъ нихъ ·
3044300 онъ же рече къ нимъ · ѣко и дрꙋгꙑимъ градомъ подобаатъ ми
3044310 благовѣстити ц꙯ствие б꙯жіе · ѣко на се посъланъ есмъ ·
3044400 ꙇ бѣ проповѣдаѩ на съньмиштихъ галилѣисцѣхъ ·
3050100 бꙑстъ же належѧштю емꙋ народꙋ ·
3050110 да бѫ слꙑшали слово б꙯жие ⁘ кц꙯ ⁘
3050120 ꙇ тъ бѣ стоѩ и꙯съ при езерѣ ꙉенисаретъсцѣ ·
3050200 ꙇ видѣвъ дъва корабица стоѩшта при езерѣ ·
3050210 рꙑбꙑтвꙑ же ошедъше отъ неѭ плакаахѫ мрѣжѧ ·
3050300 вълѣзъ же въ единъ отъ корабицю иже бѣ симоновъ ·
3050310 моли и отъ землѧ отъстѫпити мало ·
3050320 ꙇ сѣдъ ꙋчааше ис кораблѣ народꙑ ·
3050400 ѣко же прѣста г꙯лѧ · рече къ симонꙋ вьзѣди {въ}въ глѫбинѫ ·
3050410 ꙇ вьметѣте мрѣжѧ вашѧ въ ловитвѫ ·
3050500 ꙇ отъвѣштавъ симонъ рече емꙋ · наставьниче об ношть вьсѫ трождьше
3050510 сѧ не ѩсомъ ничесоже · по г꙯лꙋ же твоемꙋ въвръжемъ мрѣжѫ ·
3050600 ꙇ се сътворьше · обѧсѧ мъножъство рꙑбъ много · протръзааше же сѧ
3050610 мрѣжа ихъ ·
3050700 ꙇ поманѫшѧ причѧстьникомъ иже бѣахѫ въ дрꙋѕѣмь кораби ·
3050710 да пришѧдъше помогѫтъ имъ · ꙇ придѫ и исплънишѧ оба кораблѣ ·
3050720 ѣко погрѫжати сѧ има ·
3050800 видѣвъ же симонъ петръ · припаде къ колѣнома и꙯свама г꙯лѧ ·
3050810 ꙇзиди отъ мене ѣко мѫжь грѣшенъ есмъ г꙯и ·
3050900 ꙋжасъ бо одръжааше и · и вьсѧ сѫщѧѩ съ нимъ
3050910 о ловитвѣ рꙑбъ ѩже ѩсѧ ·
3051000 такожде же и иѣкова и оана с꙯на зеведеова ·
3051010 ѣже бѣсте наслѣдьника симонови ·
3051020 ꙇ рече къ симонꙋ и꙯съ · не бои сѧ отъ селѣ ч꙯лкꙑ бѫдеши ловѧ ·
3051100 ꙇ извезъше кораблѣ на сꙋхо
3051110 и оставьше вьсе вь слѣдъ его идѫ ⁘ кц꙯ ⁘
3051200 ꙇ бꙑстъ егда бꙑстъ въ единомъ отъ градъ ·
3051210 ꙇ се мѫжъ исплънь прокажениѣ · ꙇ видѣвъ ꙇ꙯са падъ ницъ
3051220 моли сѧ емꙋ г꙯лѧ · г꙯и аште хоштеши можеши мѧ очистити ·
3051300 ꙇ простеръ рѫ[кѫ] коснѫ и рекъ хоштѫ очисти сѧ · ꙇ ѣби{би}е проказа
3051310 отиде отъ него ·
3051400 ꙇ тъ запрѣти емꙋ · никомꙋже не г꙯лти · нъ шедъ покажі сѧ иереови ·
3051410 ꙇ принеси о очиштении своемь ·
3051420 ѣкоже повелѣ моси во съвѣдѣтельство имъ ⁘
3051500 Прохождааше же паче слово о немь · ꙇ сънъмаахѫ сѧ народи мьноѕи ·
3051510 слъшати и цѣлити сѧ отъ него · отъ недѫгъ своихъ ⁘
3051600 Тъ же бѣ оходѧ въ пꙋстꙑнѧ и молѧ сѧ ·
3051700 ꙇ бꙑстъ вь единъ отъ дьнеи · и тъ бѣ ꙋчѧ ·
3051710 ꙇ бѣахѫ сѣдѧште фарисѣи · ꙇ законоꙋчителе ⁘ ·
3051720 ꙇже бѣахѫ пришъли отъ вьсѣкоѩ вьси ·
3051730 галилеискꙑ и июдеискꙑ · ꙇ отъ и꙯лма · ꙇ сила г꙯нѣ бѣ цѣлити ѩ ·
3051800 ꙇ се мѫжи на одрѣ носѧште ч꙯лвка ꙇже бѣ ослабленъ ·
3051810 ꙇ искаахѫ вънести и и положити и прѣдъ нимъ ·
3051900 ꙇ не обрѣтъше кѫдѫ вънести [и] народомъ · възлѣзъше на храмъ ·
3051910 сквозѣ скѫдель низъвѣсишѧ и · съ одромь ???? прдъ и꙯са ·
3052000 ꙇ видѣвъ вѣрѫ [ихъ] рече емꙋ ·
3052010 ч꙯лвче отъпꙋштаѭтъ ти сѧ грѣси твои ·
3052100 и начѧсѧ помꙑшлѣти кънижъници и фарисѣи г꙯лште ·
3052110 къто естъ сь иже г꙯летъ власфимиѭ · кто можетъ отъпꙋштати грѣхꙑ
3052120 тъкмо единъ б꙯ъ ·
3052200 разꙋмѣвъ же и꙯съ помꙑшлениѣ ихъ · отъвѣштавъ рече къ нимъ ·
3052210 что помꙑшлѣате въ с꙯рдцхъ вашихъ ·
3052300 что естъ ꙋдо ?? бѣе решти · отъпꙋштаѭтъ ти сѧ грѣси твои ·
3052310 ли решти въстани и ходи ·
3052400 нъ [да] ꙋвѣсте ѣко вл{в}асть иматъ с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ на земи
3052410 отъпꙋштати грѣхꙑ · рече ослабленꙋмꙋ тебѣ г꙯лѭ въстани ·
3052420 ꙇ вьзьми од[ръ] твои и иди въ домъ твои ·
3052500 ꙇ абие в[ъ]ставъ прѣдъ ними · вьзем[ъ] [на] немъже лежааше ·
3052510 ꙇде въ дом[ъ] свои славѧ б꙯а ·
3052600 ꙇ исплънишѧ с[ѧ] страхомь г꙯лѭште · ѣко видѣхо[мъ]
3052610 дивъна дьнесь ⁘ кц꙯ ⁘
3052700 ꙇ по сих[ъ] [и]зиде и ꙋзьрѣ мꙑтарѣ име[немъ] левьꙉиѭ ·
3052710 сѣдѧштъ на мъ[ітьни]ци · ꙇ рече емꙋ иди по мьнѣ ·
3052800 ꙇ [оста]вь вьсѣ вь слѣдъ его иде
3052900 и съ[твори] чрѣждение велие левьꙉии емꙋ · въ домꙋ своемь ·
3052910 ꙇ бѣ народъ мъногъ мꙑтарь ·
3052920 ꙇ инѣхъ иже бѣахѫ съ нимь вьзлежѧште ·
3053000 и ръпътаахѫ кънижъници ихъ и фарисѣи · къ ꙋченикомъ его г꙯лѭще ·
3053010 по чъто съ мꙑтари и грѣшъникꙑ ѣсте и пьете ·
3053100 ꙇ отъвѣштавъ и꙯съ рече къ нимъ ·
3053110 не трѣбꙋѭтъ съдравии врача нъ болѧщеи ·
3053200 не придъ призъватъ праведъникъ · нъ грѣшъникꙑ въ покаание ⁘ кц꙯ ⁘
3053300 они же рѣшѧ кь немꙋ по чъто ꙋченици иоанови постѧтъ сѧ чѧсто и
3053310 молитвꙑ творѧтъ · такожде и фарисѣистии · а твои ѣдѧтъ и пиѭтъ ·
3053400 онъ же рече къ нимъ · еда можете с꙯нꙑ брачънꙑѩ доньдеже женихъ
3053410 естъ съ ними сътворити постити сѧ ·
3053500 придѫтъ же дьние егда отъѩтъ бѫдетъ отъ нихъ женихъ ·
3053510 тъгда постѧтъ сѧ въ тꙑ дъни ·
3053600 г꙯лааше же и притъчѫ къ нимъ · ѣко никътоже приставлениѣ ризꙑ новꙑ ·
3053610 не приставлѣатъ на ризѫ ветъхѫ · аште ли же ни и новѫѭ раздеретъ ·
3053620 ꙇ ветъсѣи не приключитъ сѧ приставление
3053630 еже отъ новааго ⁘
3053700 ꙇ никтоже не въливаатъ вина нова въ мѣхꙑ ветъхꙑ ·
3053710 аще ли же ни просадитъ вино новое мѣхꙑ ·
3053720 ꙇ то пролѣетъ сѧ и мѣси погꙑбнѫтъ ·
3053800 нъ вино ново въ мѣхꙑ новꙑ въливати · ꙇ обое съблюдетъ сѧ ·
3053900 ꙇ никътоже пивъ ветъха абие хоштетъ новꙋꙋмꙋ ·
3053910 г꙯лтъ бо ветъхое лꙋче естъ ⁘
3060100 Бꙑстъ же въ соботѫ въторопръвѫѭ · ꙇти емꙋ сквозѣ сѣаниѣ ·
3060110 ꙇ въстръзаахѫ ꙋченици его класꙑ · ꙇ ѣдѣахѫ истираѭште рѫкама ·
3060200 едини же отъ фарисѣи рѣшѧ имъ · что творите егоже не достоитъ
3060210 твори[ти] въ соботѫ ·
3060300 ꙇ отъвѣштавъ и꙯съ рече къ нимъ · ни ли сего есте чъли еже
3060310 сътвори д꙯вдъ · егда възалка сѧ самъ · и иже съ нимъ бѣахѫ ·
3060400 како вьниде въ домъ б꙯жіи · ꙇ хлѣбꙑ прѣдъложениѣ приѩ и ѣстъ ·
3060410 и дастъ и сѫштиимъ съ нимь · ꙇ҅хъже [не] достоѣаше ѣсти ·
3060420 тъкмо иерѣомъ единѣмъ ·
3060500 ꙇ г꙯лааше имъ ѣко г꙯ъ естъ с꙯нъ ч꙯кꙑ соботѣ ⁘
3060600 Бꙑстъ же и въ дрꙋгоѭ соботѫ · вънити емꙋ въ съньмиште и ꙋчити ·
3060610 ꙇ бѣ ч꙯лвѣкъ тꙋ и рѫка деснаа емꙋ бѣ сꙋха ·
3060700 ꙇ назьрѣахѫ и кънижъници и фарисѣи аште въ соботѫ исцѣлитꙑ и ·
3060710 да обрѧштѫтъ рѣчъ на нь ·
3060800 онъ же вѣдѣаше помꙑшлениѣ ихъ · ꙇ рече члвѣкови
3060810 имѫштѫмꙋ сꙋхѫ рѫкѫ · въстани и стани по срѣдѣ онъ же въста ·
3060900 рече же и꙯съ къ нимъ · въпрошѫ вꙑ что достоитъ въ соботꙑ добро
3060910 ли творити или зъло творити · д꙯шѫ съпасти ли погꙋбити ·
3061000 ꙇ възьрѣвъ на вьсѧ ѩ рече емꙋ · простьри рѫкѫ т[в]оѭ онъ же
3061010 прость[рѣ]тъ · и ꙋтвръди сѧ рѫка его ѣко и дрꙋгаѣ ⁘ кц꙯ ⁘
3061100 они же исплънишѧ се безꙋмьѣ · ꙇ г꙯лхѫ дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ ·
3061110 что бишѧ сътворили и꙯сви ⁘
3061200 Бꙑстъ же во дьни тꙑ · ꙇзиде въ горѫ молити сѧ и бѣ об ношть въ
3061210 молитвѣ б꙯зии ·
3061300 ꙇ егда бꙑстъ день пригласи ꙋченикꙑ своѩ · ꙇ избъравъ отъ нихъ
3061310 дъва на десѧте · ѩже и апостолꙑ нарече ·
3061400 симона егоже именова петра · ꙇ аньдрѣѭ братра его ·
3061410 ꙇ иѣкова и иоана · фл꙯ипа и вартоломѣа ·
3061500 матьтѣа и томѫ · иѣкова альфеова · ꙇ симона нарицаемааго зилота ·
3061510 ꙇюдѫ иѣковлѣ ·
3061600 ꙇ июдѫ искариотъскааго · ꙇже бꙑстъ и прѣдатель ·
3061700 Ꙇ съшедъ съ ними ста на мѣстѣ равьнѣ · и народъ ꙋченикъ его ·
3061710 ꙇ мъножьство мъного людии · отъ вьсеѩ июдеѩ и отъ и꙯ерлма ·
3061720 ꙇ помориѣ тꙋрьска и сидоньска · ꙇже придѫ послꙋшатъ его ·
3061730 ꙇ исцѣлитъ сѧ отъ недѫгъ ·
3061800 и страждѫштеи отъ д꙯хъ нечистъ · ꙇсцѣлѣахѫ сѧ ·
3061900 ꙇ вьсь народь искааше прикасати сѧ емь · ѣко сила ꙇз него исхождааше
3061910 и цѣлѣаше вьсѧ ·
3062000 ꙇ тъ възведъ очи свои на ꙋченикꙑ своѩ г꙯лааше ·
3062100 блажении ништии ѣко ваше естъ ц꙯ствие б꙯жие · блажении алчѫштеи
3062110 нꙑнѣ ѣко насꙑтите сѧ · блажении плачѫштеи нꙑнѣ ѣко вьсмѣѭтъ сѧ ·
3062200 блажени бѫдете егда вьзненавидѧтъ вꙑ ч꙯лвци · ꙇ егда разлѫчѧтъ
3062210 вꙑ и поносѧтъ · ꙇ пронесѫтъ имѧ ваше ѣко зъло ·
3062220 с꙯на ч꙯лвчскааго ради ·
3062300 въздрадꙋите сѧ въ тъ день и възиграите · се бо мъзда ваша мънога
3062310 на н꙯ебсе · по сихъ бо творѣахѫ п꙯ркмъ о꙯тци ихъ · ⁘
3062400 обаче горе вамъ богатꙑимъ · ѣко вьсприѩсте ꙋтѣхѫ вашѫ ·
3062500 горе вамъ насꙑштении ѣко възалчете сѧ ·
3062510 горе вамъ смѣѭштеи сѧ нꙑнѣ ѣко въздрꙑдаате и въсплачете сѧ ⁘
3062600 Горе егда рекѫтъ добрѣ о васъ вьси ч꙯лв[ц]и ·
3062610 по семꙋ бо творѣахѫ лъжиимъ п꙯ркмъ о꙯тци ихъ ·
3062700 Нъ вамъ г꙯лѭ слꙑ[шѧ]штиимъ · любите врагꙑ вашѧ ·
3062710 добро творите ненавидѧштиимъ васъ ·
3062800 Благословите клънѫщѧѩ вꙑ · молите сѧ за творѧштѧѩ вамъ обидѫ ·
3062900 биѭштюмꙋ тѧ въ ланитѫ · подаи дрꙋгꙋѭ ·
3062910 ꙇ от{т}емлѭштюмꙋ тебѣ ризѫ · ꙇ срачицѧ не възбрани ·
3063000 въсѣкомꙋ же просѧштꙋмꙋ ꙋ тебе даи · ꙇ отъ отемлѭштааго твоѣ не
3063010 истѧѕаи · ⁘ зч꙯ ⁘
3063100 Ꙇ ѣкоже хоштете да творѧтъ вамъ ч꙯лци · и вꙑ творите имъ такожде ·
3063200 ꙇ ѣште ????? любите любѧщѧѩ бꙑ каѣ вамъ хвала естъ ·
3063210 ꙇбо и грѣшъници любѧштѧѩ ихъ любѧтъ ·
3063300 ꙇ аште благотворите благотворѧщиимъ васъ · каѣ вамъ хвала естъ ·
3063310 ибо и грѣшъници тожде творѧтъ ·
3063400 ꙇ аште въ заимъ даате отъ нихъже чаате въсприѩти ·
3063410 каѣ вамъ хвала естъ · ꙇбо и грѣшъници грѣшъникомъ
3063420 въ заимъ даѭтъ · да вьсприимѫтъ равъно ·
3063500 обаче любите врагꙑ вашѧ и благотворите · ꙇ въ заимъ даите ничесоже
3063510 не чаѭще · и бѫдетъ мъзда ваша мънога · ꙇ бѫдете с꙯нове вꙑшънѣего ·
3063520 ѣко тъ благъ естъ на невъзблагодатънꙑѩ и зълꙑѩ ·
3063600 бѫдѣте ꙋбо милостиви · ѣкоже и отецъ вашъ м꙯илосрдъ естъ ⁘ кц꙯ ⁘
3063700 ꙇ не сѫдите да не сѫдѧтъ вамъ · не осѫждаите да не осѫдѧтъ васъ ·
3063710 отъпꙋштаите и отъпꙋстѧтъ вꙑ ·
3063800 даите и дастъ сѧ вамъ · мѣрѫ добро натъканѫ и потрѫсънѫ и
3063810 прѣлиѣѭштѫ сѧ · дадѧтъ на лоно ваше ·
3063820 тоѭ бо мѣроѭ еѭже мѣрите вьзмѣритъ сѧ вамъ ·
3063900 Рече же притъчѫ имъ · еда можетъ слѣпецъ слѣпъца водити ·
3063910 не оба ли вь ѣмѫ въпадете сѧ ·
3064000 нѣстъ ꙋченикъ надъ ꙋчителемъ своимъ · съвръшенъ же въсѣкъ бѫдетъ ·
3064010 ѣкоже ꙋчитель его ·
3064100 что же видиши сѫчецъ иже естъ въ очесе братра твоего ·
3064110 а бръвъна еже естъ въ очесе твоемь не чюеши ·
3064200 ли како можеши решти братрꙋ твоемꙋ · братре остави да изъмѫ сѫчецъ
3064210 иже естъ въ оцѣ твоемь · самъ бръвъна въ оцѣ твоемь не видѧ ·
3064220 лицемѣре · изъми пръвѣе бръвъно из очесе твоего ·
3064230 ꙇ тъгда прозьри[р]ши изѧти сѫчецъ иже естъ въ очесе брат[р]а
3064240 твоего ·
3064300 нѣстъ бо дрѣво добро творѧ плода зъла · Ни дрѣво зъло творѧ
3064310 плода добра ·
3064400 вьсѣко бо дрѣво отъ плода своего познаатъ сѧ ·
3064410 не отъ тръниѣ бо чешѫтъ смокъви · ни отъ кѫпинꙑ грозда обемлѭтъ ⁘
3064500 Благꙑ ч꙯лкъ отъ б꙯лгаго съкровишта с꙯рдца своего износитъ благое ·
3064510 ꙇ зълꙑ ч꙯лкъ отъ зълааго съкровища с꙯рдца своего износитъ зълое ·
3064520 отъ избітъка бо с꙯рдца г꙯лтъ ꙋста его ·
3064600 что же мѧ зовете г꙯и г꙯и а не творите ѣже г꙯лѭ ·
3064700 въсѣкъ грѧдꙑ къ мьнѣ и слꙑшѧи словеса моѣ и творѧ ѣ ·
3064710 съкажѫ азъ комꙋ естъ подобенъ ·
3064800 Подобенъ естъ ч꙯лвкꙋ зиждѫштю храминѫ · ꙇже ископа и ꙋглѫби ·
3064810 ꙇ положи основание на камене · наводию же бꙑвъшꙋ · припаде рѣка
3064820 храминѣ тои · ꙇ не може двигнѫти еѩ · основана бо бѣ на камене ·
3064900 а слꙑшавꙑ и не сътворь · подобенъ естъ ч꙯лвкꙋ ·
3064910 съзъдавъшꙋ храминѫ на земи без [о]снованиѣ ·
3064920 еиже прирази сѧ рѣка · и абие разори сѧ ·
3064930 ꙇ бꙑстъ раздрꙋшение храминꙑ тоѩ велие ·
3070100 егда съконьча вьсѧ г꙯лꙑ сиѩ · въ слꙋхꙑ людемь ·
3070110 въниде {въ}въ каперънаꙋмъ :⁘: зч꙯ ⁘
3070200 Сътъникꙋ же етерꙋ рабъ болѧ зълѣ ꙋмирааше · ꙇже бѣ емꙋ чъстенъ ·
3070300 слꙑшавъ же о и꙯сѣ · посъла къ немꙋ старъцѧ июдеискꙑ ·
3070310 молѧ и да пришедъ с꙯пстъ раба его ·
3070400 они же пришедъше къ и꙯сви · молѣахѫ и тъштъно г꙯лѭште
3070410 ѣко достоинъ естъ · еже аште даси емꙋ ·
3070500 любитъ бо ѩ꙯зкъ нашъ · ꙇ съньмиште тъ съзъда намъ ·
3070600 и꙯съ же идѣаше съ ними · еште же емꙋ недалече сѫщꙋ отъ домꙋ ·
3070610 посъла къ немꙋ дрꙋгꙑ сътьникъ г꙯лѧ емꙋ· г꙯и не движи сѧ ·
3070620 нѣсмъ бо [до]стоинъ да подъ кровъ мои вънидеши ·
3070700 тѣмь же ни себе достоина сътворихъ прити къ тебѣ ·
3070710 нъ ръци словомъ и исцѣлѣетъ отрокъ мои ·
3070800 ꙇбо азъ ч꙯лвкъ есмъ подъ властелꙑ ꙋчиненъ · ꙇмѣѩ подъ собоѭ воѩ ·
3070810 ꙇ г꙯лѭ семꙋ иди и идетъ · ꙇ дрꙋгꙋмꙋ приди и придетъ · ꙇ рабꙋ
3070820 моемꙋ сътвори се и сътворитъ ·
3070900 слъшавъ же се и꙯съ чюди сѧ емꙋ · ꙇ обраштъ сѧ послѣдꙋѭштꙋмꙋ
3070910 народꙋ рече · г꙯лѭ вамъ ни вꙑ и꙯зли толикоѩ вѣрꙑ [не] обрѣтъ ·
3071000 ꙇ възвраштъше сѧ въ домъ посълании · обрѣтѫ болѧштааго раба
3071010 исцѣлѣвъша · ⁘ кц꙯ ⁘
3071100 ꙇ бꙑстъ въ прочии · ꙇдѣаше и꙯съ въ градъ нарицаемꙑи наинъ ·
3071110 ꙇ съ нимь идѣахѫ ꙋченици его · ꙇ народъ мъногъ ·
3071200 ѣко же приближи сѧ къ вратомъ града · ꙇ се изношаахѫ ꙋмерошъ
3071210 с꙯нъ иночѧдъ матери своеи · ꙇ та бѣ въдова · ꙇ народъ отъ града
3071220 мъногъ бѣ съ неѭ ·
3071300 ꙇ видѣвъ ѭ г꙯ъ ◌꙯ милосрдова ѭ̑ · ꙇ рече еи не плачи сѧ ·
3071400 ꙇ пристѫпь коснѫ въ одръ · носѧштеи же сташѧ ·
3071410 ꙇ рече юношѧ тебѣ г꙯лѭ въстани ·
3071500 ꙇ сѣде мрътвꙑ и начѧтъ г꙯лати · ꙇ дастꙑ и матери его ·
3071600 Приѩтъ же ст[р]ахъ вьсѧ · ꙇ славлѣахѫ б꙯а г꙯лѫште · ѣко пр꙯къ
3071610 великъ въста въ насъ · ꙇ ѣко посѣти г꙯ь б꙯ъ людеи своихъ ⁘ кц꙯ ⁘
3071700 ꙇ изиде слово се по вьсеи июдеи о немь · ꙇ по вьсеи странѣ ·
3071800 ꙇ҅ вьзвѣстишѧ иоанꙋ ꙋченици [его] о вьсѣхъ сихъ ·
3071900 ꙇ призъвавъ дъва етера отъ ꙋченикъ своихъ иоанъ ·
3071910 посълакъ и꙯сви г꙯лѧ · тꙑ ли еси грѧдꙑи : ли иного чаемъ ·
3072000 пришьдъша же къ немꙋ мѫжа рѣсте · ꙇоанъ к[ръ]ститель посъла
3072010 нꙑ къ тебѣ г꙯лѧ · тꙑ ли еси грѧдꙑи ли иного чаемъ ·
3072100 въ тъ часъ исцѣли мъногꙑ отъ недѫгъ · ꙇ ранъ и д꙯хъ зълъ · ꙇ мъногомъ
3072110 слѣпомъ дарова прозьрѣние ·
3072200 ꙇ отъвѣштавъ ꙇ꙯съ рече има · шъдъша възвѣстита иоанови · ѣже
3072210 видѣста и слꙑшаста · ѣко слѣпии прозираѭтъ ·
3072220 хромии ходѧтъ · прокажении очиштаѭтъ сѧ ·
3072230 глꙋсии слꙑшѧтъ мрътвии въстаѭтъ · ништии благовѣстꙋѭтъ ·
3072300 ꙇ блаже нъ естъ иже аште не съблазнитъ сѧ о мьнѣ ·
3072400 ошедъшема же вѣстьникома иоанновома ⁘ Начѧтъ г꙯лти къ народомъ о
3072410 иоанѣ · чесо изидете въ пꙋстꙑнѭ видѣтъ ·
3072420 трьсти ли вѣтромъ движемꙑ ·
3072500 нъ чесо изидете видѣтъ · ч꙯лка ли мѧкъками ризами одѣна ·
3072510 се иже въ одежди славьнѣ ꙇ пишти сѫште · вь ц꙯срхъ сѫтъ ·
3072600 нъ чесо изидете видѣтъ · п꙯рк ли еи г꙯лѭ вамъ и лише п꙯рка ·
3072700 сь естъ о немьже писано естъ · се азъ посꙑлаѭ а꙯нꙉлъ мои прѣдъ
3072710 лицемъ твоимь · ꙇже ꙋготоваатъ пѫть твои прѣдъ тобоѭ ·
3072800 г꙯лѭ же {ва}вамъ · болии рожденꙑхъ женами п꙯ркъ · ꙇоана кръстителѣ
3072810 никтоже нѣстъ · мьниꙇ҅ же въ ц꙯срстви божии болии его естъ ⁘
3072900 ꙇ҅ вьси людье слꙑшавъше и мꙑтаре оправъдишѧ б꙯а кръштъше сѧ ·
3072910 кръштениемь иоановомъ ·
3073000 фарисѣи же и законьници · съвѣтъ б꙯жии отъвръгѫ вь себѣ ·
3073010 не крьщьше сѧ отъ него ·
3073100 Комꙋ ꙋбо ꙋподоблѭ ч꙯лкꙑ рода сего · ꙇ комꙋ сѫтъ подобьни ·
3073200 Подобьни сѫтъ отрочиштемъ сѣдѧштемь на тръжиштихъ ·
3073210 ꙇ приглашаѭштемъ дрꙋгъ дрꙋга · ꙇ глаголѭштемъ ·
3073220 пискахомъ вамъ и не плѧсасте · рꙑдахомъ вамъ и не плакасте сѧ ·
3073300 Приде бо иоанъ кръститель · ни хлѣба ѣдꙑ ни вина пиѩ ·
3073310 и г꙯лте бѣсъ иматъ · ⁘
3073400 Приде с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ · ѣдꙑ и пиѩ и г꙯лте · се ч꙯лвкъ ѣдъца и
3073410 винопиица · дрꙋгъ мъитаремъ и грѣшъникомъ ·
3073500 ꙇ оправьди сѧ нрѣмѫдрость отъ чѧдъ своихъ · ⁘
3073600 Молѣаше же и единъ отъ фарисѣи да би ѣлъ съ нимъ ·
3073610 ꙇ въшедъ въ домь фарисѣовъ вьзлеже ·
3073700 ꙇ се жена въ градѣ ѣже бѣ грѣшъница · ꙇ ꙋвѣдѣвъши
3073710 ѣко вьзлежитъ · въ храминѣ фарисѣовѣ · принесъши алавастръ мѵрꙋ ·
3073800 ꙇ ставъши зади при ногꙋ его · плачѫшти сѧ начѧтъ мочити
3073810 ноѕѣ его слъзами · и власꙑ главꙑ своеѩ отирааше ·
3073820 ꙇ облобꙑзааше ноѕѣ его и мазааше мѵромь ·
3073900 видѣвъ же фарисѣи възъвавꙑ его рече вь себѣ г꙯лѧ · съ аште би бꙑлъ
3073910 п꙯ркъ · вѣдѣлъ би ꙋбо кто и какова жена прикасаатъ сѧ емь ·
3073920 ѣко грѣшъница естъ ·
3074000 отъвѣщавъ же и꙯съ рече къ немꙋ · симоне имамъ ти нѣчъто решти ·
3074010 онъ же отъвѣштавъ рече ꙋчителю рьци ·
3074100 дъва длъжьника бѣсте заимодавъцꙋ етерꙋ ·
3074110 единъ бѣ длъженъ пѧтиѭ сотъ динарь · а дрꙋгꙑ пѧтьѭ десѧтъ ·
3074200 не имѫщема же има въздати обѣма има отъда · которꙑ ꙋбо ею паче
3074210 възлюбитꙑ и ·
3074300 отъвѣштавъ же симонъ рече · непьштюѭ ѣко емꙋже вѧште отъда ·
3074310 онъ жѧ рече емꙋ · правѣ сѫдилъ еси ·
3074400 ꙇ обраштъ сѧ къ женѣ рече симонꙋ · видиши ли сиѭ женѫ · вънидъ въ
3074410 домъ твои · водꙑ на ноѕѣ мои не дастъ ·
3074420 си же слъзами омочи нозѣ мои · ꙇ власꙑ своимі отьре ·
3074500 лобъзаньѣ мьнѣ не дастъ · си же отънели вьнидъ ·
3074510 не прѣста облобꙑзаѭшти ногꙋ моею ·
3074600 олѣемь главꙑ моеѩ не помаза · си же нозѣ мои мироѭ помаза ·
3074700 егоже ради г꙯лѭ ти · отъпꙋштаѭтъ сѧ еи грѣси мьнози ·
3074710 ѣко вьзлюби мъного · а емꙋже мьне отъда сѧ · мьньшьми любитъ ·
3074800 Рече же еи отъпꙋштаѭтъ ти сѧ грѣси ·
3074900 и начѧсѧ възлежѧщеи съ нимь г꙯лати вь себѣ ·
3074910 кто сь естъ иже и грѣхꙑ отъпꙋштаатъ ·
3075000 рече же къ женѣ · вѣра твоѣ с꙯пстѧ иди въ миръ ⁘ кц꙯ ⁘
3080100 бꙑстъ же по томъ и тъ прохождааше · скозѣ градꙑ и вьси ·
3080110 проповѣдаѩ и и благовѣстꙋѩ ц꙯срствие б꙯жие ·
3080120 ꙇ оба на десѧте съ нимь ·
3080200 ꙇ женꙑ едінꙑ ѩже бѣахѫ исцѣленꙑ · отъ д꙯хъ зьль и болѣзнии ·
3080210 мариѣ нарицаемаѣ магдалини · ꙇз неѩже изиде седмь бѣсъ ·
3080300 ꙇ иоанна жена хꙋзанѣ приставъника иродова · и сꙋсана и инꙑ мъногꙑ ·
3080310 ѩже слꙋжаахѫ емꙋ · отъ имѣ{ и҅}нии своихъ ·
3080400 Разꙋмѣѭштю же народꙋ мъногꙋ · ꙇ грѧдѫщемъ
3080410 отъ вьсѣхъ градъ кь немꙋ ⁘ Рече г꙯ъ притъчѫ сиѭ̑ къ нимъ ·
3080500 ꙇзиде сѣѩи сѣатъ сѣмене своего · ꙇ егда сѣаше ово паде при пѫти
3080510 и попърано бꙑстъ · ꙇ птицѧ н꙯ебскꙑѩ позобашѧ е ·
3080600 а дрꙋгое паде на камене и прозѧбъ ꙋсъше · зане не имѣаше влагꙑ ·
3080700 а дрꙋгое паде по срѣдѣ тръниѣ · ꙇ въздрасте тръние и подави е ·
3080800 а дрꙋгое паде на земи добрѣ · ꙇ прозѧбъ сътвори плодъ сътократицеѭ ·
3080810 се г꙯лѩ в꙯ъзгласи · имѣѩи ꙋши слꙑшати да слꙑшитъ ·
3080900 въпрашаахѫ же и ꙋченици его г꙯лѭште · что естъ притъча си ·
3081000 онъ же рече · вамъ естъ дано вѣдѣти таинꙑ ц꙯с꙯рствиѣ б꙯жиѣ ·
3081010 а прочиимъ въ притъчахъ · да видѧште не видѧтъ ·
3081020 и слꙑшѧште не разꙋмѣѭтъ ·
3081100 естъ зе притъча си · Сѣмѧ естъ слово б꙯жие ·
3081200 а иже при пѫти сѫтъ слꙑшѧштеи · по томь же придетъ диѣволъ ·
3081210 ꙇ възъметъ слово отъ с꙯рдца ихъ · да не вѣрꙑ емъше с꙯псни бѫдѫтъ ·
3081300 а иже на камении · іже егда ꙋслꙑшѧтъ съ радостиѭ приемлѭтъ слово ·
3081310 ꙇ сии корене не имѫтъ · ꙇже въ врѣмѧ вѣрѫ емлѭтъ ·
3081320 ꙇ въ врѣмѧ напасти остѫпаѭтъ ·
3081400 а падъшеи въ трънии сии сѫтъ слꙑшавъшеи · ꙇ отъ б[га]атьствиѣ
3081410 и сластьми житеискꙑими ходѧще подавлѣѭтъ сѧ ·
3081420 ꙇ не до връха плода творѧтъ ·
3081500 а еже на добрѣ земи сии сѫть · ꙇже добромь сръдьцемъ и благомь ·
3081510 слꙑшавъше слово дръжѧтъ · ꙇ плодъ творѧтъ въ тръпѣнии ⁖⁘:
3081600 Никтоже ꙋбꙋ свѣтильника въжегъ · покрꙑваатъ его съсѫдомь ·
3081610 ли подъ одръ подълагаатъ · нъ на свѣштъникъ възлагаатъ ·
3081620 да въходѧштеи видѧтъ свѣтъ ·
3081700 нѣстъ бо таино еже не авитъ сѧ · ни ꙋтаено еже не бѫдетъ познано ·
3081710 ꙇ въ ѣвление придетъ ⁘
3081800 Блюдѣте сѧ ꙋбо како слꙑшите · ꙇже бо иматъ дастъ сѧ емꙋ ·
3081810 а иже не иматъ · и еже мьнитъ сѧ имѣѩ отъиметъ сѧ отъ него ⁘
3081900 Придѫ же къ немꙋ мати и братриѣ его · ꙇ не можѣахѭ бесѣдовати
3081910 къ немꙋ народомь ·
3082000 ꙇ вьзвѣстишѧ емꙋ г꙯лѫште · ѣко мати твоѣ и братрьѣ твоѣ
3082010 вьнѣ стоѩтъ · видѣти тѧ хотѧште ·
3082100 онъ же отъвѣщавъ рече къ нимъ · мати моѣ и братрьѣ моѣ сии сѫтъ ·
3082110 слꙑшѧщеи слово б꙯жие и творѧште е ⁘ кц꙯ ⁘
3082200 Бꙑстъ же въ единъ отъ дънеи · ꙇ тъ вълѣзе въ корабъ · ꙇ ꙋченици{ци}
3082210 его · ꙇ рече къ нимъ прѣѣдѣмъ на онъ полъ езера ·
3082300 ꙇ въѣдѫ ѣдѫштемъ же имъ · ꙋсъпе · ꙇ съниде бѫрѣ вѣтръна въ езеро ·
3082310 ꙇ исконьчаваахѫ сѧ и вълаахѫ сѧ ·
3082400 пристѫпьше же възбꙋдишѧ и г꙯лѭште · ? ? ? наставъниче погꙑблемь ·
3082410 онъ же въставъ запрѣти вѣтрꙋ · ꙇ влъне[н]ию водънꙋмꙋ и [ꙋ]леже ·
3082420 ꙇ бꙑстъ тишина ·
3082500 ꙇ рече къ нимъ · къде естъ вѣра ваша · ꙋбоѣвъше же сѧ ·
3082510 чюдишѧ сѧ г꙯лѭште къ себѣ · къто ꙋбо съ естъ ·
3082520 ѣко и вѣтромь велитъ и водѣ · ꙇ послꙋшаѭтъ его ·
3082600 ꙇ прѣѣдѫ на зем҄лѭ гадаринъскѫ{ѭ} ·
3082610 ѣже естъ об онъ полъ галилѣѩ
3082700 ꙇшедъшю же емꙋ на землѭ · сърѣте и мѫжъ единъ отъ града ·
3082710 ꙇже имѣ бѣсꙑ отъ лѣтъ мъногъ · ꙇ вь ризѫ не облачааше сѧ ·
3082720 ꙇ въ храмѣ не живѣаше · нъ въ гробѣхъ ·
3082800 ꙋзьрѣвъ же и꙯са и възъпивъ · припаде къ немꙋ ·
3082810 ꙇ гласомь велиемь рече · что естъ мънѣ и тебѣ и꙯се ·
3082820 с꙯не б꙯а вꙑшънѣаго · молѭ ти сѧ не мѫчи мене ·
3082900 прѣштааше бо дꙋхови нечистꙋꙋмꙋ ꙇзити отъ ч꙯лка · отъ мъногъ бо лѣтъ
3082910 въсхꙑштааше и · ꙇ бѧзаахѫ и ѫжи желѣзнꙑ · ꙇ пѫтꙑ стрѣгѫштеи ·
3082920 ꙇ растръѕавъ ѫзꙑ · гонимъ бꙑвааше бѣсомъ сквозѣ пꙋстꙑнѭ ·
3083000 въпроси же и и꙯съ г꙯лѧ что ти имѧ естъ · онъ же рече леꙉеонъ ·
3083010 ѣко бѣси мъноѕи вънидѫ во нь ·
3083100 ꙇ молѣахѫ и да не повелитъ имъ въ бездънѫ ити
3083200 бѣ же тꙋ стадо свинии мъного пасомо въ горѣ ·
3083210 ꙇ молишѧ и да повелитъ имъ въ тъи вънити · ꙇ повелѣ имъ ·
3083300 ꙇшедъше зѧ бѣси отъ ч꙯лвка · вънидѫ въ свиниѩ ·
3083310 ꙇ ꙋстръми сѧ стадо по брѣгꙋ въ езр꙯о и истопе ·
3083400 видѣвъше же пасѫштеи бꙑвъшее бѣжашѧ
3083410 и възвѣстишѧ въ градѣ и въ селѣхъ ·
3083500 ꙇзидѫ же видѣтъ бꙑвъшааго · ꙇ придо къ и꙯сви ·
3083510 ꙇ обрѣтѫ сѣдѧшта ч꙯ка · ꙇз негоже бѣси изидѫ ·
3083520 облъчена и съмꙑслѧшта при ногꙋ и꙯свꙋ · ꙇ ꙋбоѣшѧ сѧ ·
3083600 възвѣстишѧ же имъ и видѣвъшеи како съпасе сѧ бѣсъновавꙑ ·
3083700 ꙇ молишѧ и вьсъ народъ области гадаринъскꙑѩ · отити отъ нихъ ·
3083710 ѣко страхомь велиемь одръжими бѣахѫ ·
3083720 онъ же вълѣзъ въ корабъ възврати сѧ ·
3083800 Молѣаше же сѧ емꙋ мѫжъ · ꙇз негоже изидѫ бѣси ·
3083810 да би съ нимь бꙑлъ · ꙇ꙯съ же отъпꙋсти и г꙯лѧ ·
3083900 възврати сѧ въ домъ твои · и повѣдаи елико ти сътвори б꙯ъ ·
3083910 ꙇ иде по вьсемꙋ градꙋ · проповѣдаѩ елико сътвори емꙋ и꙯съ ⁘ кц꙯ ⁘
3084000 бꙑстъ же егда възврати сѧ и꙯съ приѩтꙑ и народъ ·
3084010 бѣахѫ бо вьси чаѭште его ⁘
3084100 Ꙇ се приде мѫжь къ и꙯сꙋ · емꙋже бѣ имѧ иаиръ ·
3084110 ꙇ тъ кънѧзъ съньмиштю бѣ · ꙇ падъ при ногꙋ и꙯свꙋ ·
3084120 молѣаше и вънити въ домъ свои ·
3084200 ѣко дъшти иночѧда бѣ емꙋ · ѣко дъвою на десѧте лѣтꙋ ·
3084210 и та ꙋмирааше · егда идѣаше народи ꙋгнѣтаахѫ и ·
3084300 ꙇ жена сѫшти въ точении кръве · отъ дъвоѭ на десѧте лѣтꙋ ·
3084310 ѣже балиѣмъ издаѣвъши вьсе имѣние · ни отъ единого же не може
3084320 исцѣлѣти ·
3084400 пристѫпьши съ слѣда коснѫ сѧ вьскрилии ризꙑ его ·
3084410 ꙇ абие ста токъ кръве еѩ ·
3084500 ꙇ рече и꙯съ · къто естъ коснѫвꙑ сѧ мьнѣ ·
3084510 отъметаѭштемъ же сѧ въсѣмъ · рече петръ и иже съ нимь бѣахѫ ·
3084520 наставъниче народи ꙋтѣштаѭтъ тѧ и гнетѫтъ ·
3084530 ꙇ г꙯леши къто естъ коснѫвꙑ сѧ мьнѣ ·
3084600 ꙇ꙯съ же рече прикоснѫ сѧ мьнѣ нѣкъто ·
3084610 азъ бо цюхъ силѫ ишедъшю из мене ·
3084700 видѣвъши же жена ѣко не ꙋтаи сѧ · трепещѫщи пр҅иде ·
3084710 ꙇ падъши прѣдъ нимъ · за нѭже винѫ прикоснѫ сѧ емъ ·
3084720 повѣдѣ емꙋ прѣдъ вьсѣми людьми · ꙇ ѣко исцѣлѣ абие ·
3084800 онъ же р[е]че еи дръзаи дъшти вѣра твоѣ с꙯пстѧ иди въ миръ ·
3084900 еще емꙋ г꙯лѭштꙋ · приде единъ отъ архисѵнагога г꙯лѧ емꙋ ·
3084910 ѣко ꙋмърѣтъ дъшти твоѣ не движи ꙋчителѣ ·
3085000 ꙇ꙯съ же слꙑшавъ отъвѣшта емꙋ г꙯лѧ · не бои сѧ тъкмо вѣрꙋи
3085010 и с꙯псна бѫдетъ ·
3085100 пришедъ же въ домъ не да никомꙋже вьнити токмо петрови ·
3085110 и иоанꙋ и иѣковꙋ · ꙇ о꙯тцю отроковицѧ и матери ·
3085200 рꙑдаахѫ же вьси · и плакаахѫ сѧ еѩ · онъ же рече не плачите сѧ еѩ ·
3085210 нѣстъ ꙋмръла нъ съпитъ ·
3085300 ꙇ рѫгаахѫ сѧ емꙋ вѣдѫште ѣк[о] ꙋмьрѣтъ ·
3085400 онъ же изгънавъ вьсѧ вонъ · ꙇ емъ ѭ за рѫкѫ възгласи г꙯лѧ ·
3085410 отроковице въстани ·
3085500 и възврати сѧ д꙯хъ еѩ · ꙇ въскръсе абие · ꙇ повелѣ дати еи ѣсти ·
3085600 ꙇ ꙋжасете сѧ родителѣ еѩ · онъ зе запрѣти има не повѣдѣти
3085610 никомꙋже бꙑвъ[ш]аго ⁘ кц꙯ ⁘
3090100 Съзъвавъ же и꙯съ оба на десѧте · дастъ имъ силѫ и власть на
3090110 вьсѣхъ бѣсѣхъ · ꙇ недѫгꙑ цѣлити ·
3090200 ꙇ посъла ѩ · проповѣ[дѣ]ти ц꙯срствие б꙯жие · ꙇ цѣлити болѧщѧѩ ·
3090300 ꙇ рече къ нимъ · ницъсоже не вьземлѣте на пѫть · ни жъзла ні пирꙑ ·
3090310 ни хлѣба ни съребра · ни дъвою ризꙋ имѣти ·
3090400 ꙇ въ ньже домъ вънидете тꙋ прѣбꙑваите · ꙇ отъ тꙋдꙋ исходите ·
3090500 ꙇ елико не приемлѭтъ васъ · ꙇсходѧште отъ града того ·
3090510 ꙇ прахъ отъ ногъ вашихъ отътрѧсѣте · вь съвѣдѣние на нѧ ·
3090600 ісходѧште же прохождаахѫ сквозѣ вьси ·
3090610 благовѣстꙋѭште · ꙇ цѣлѧште въсѫдѫ ⁘ кц꙯
3090700 Слꙑша же иродъ четврътовластецъ · бꙑваѭштаа отъ него вьсѣ ·
3090710 ꙇ не домꙑшлѣаше сѧ зане г꙯лаглъ бѣ отъ етеръ · ѣко иоанъ въста отъ
3090720 мрътвꙑхъ ·
3090800 отъ инѣхъ же ѣко илиѣ ѣви сѧ · отъ дрꙋгꙑхъ же ѣко п꙯ркъ
3090810 нѣкꙑ отъ древьнихъ въскръсе ·
3090900 ꙇ рече иродъ ꙇоана азъ ꙋсѣкнѫхъ · кто же естъ съ о немъже азъ
3090910 слꙑшѫ таковаа · ꙇ҅ и҅скааше видѣти и ·
3091000 ꙇ҅ възвращьше сѧ а꙯пли повѣдашѧ емꙋ елико сътворишѧ · ꙇ поемъ ѩ
3091010 отиде единъ на мѣсто по[ꙑ]сто · града нарицаемааго видъсаида ·
3091100 народи же разꙋмѣвъше по немь идѫ · ꙇ приимъ ѩ г꙯лааше имъ о
3091110 ц꙯ѣсарествии б꙯жии · ꙇ трѣбꙋѭштѧѩ ицѣлениѣ цѣлѣаше ⁘
3091200 Дьнь же начѧтъ прѣкланѣти сѧ ·
3091210 пристѫпьша же оба на десѧте рѣсте емꙋ ·
3091220 отъпꙋсти народꙑ · да шедъше въ окръстьнѧѩ вьси и села витаѭтъ ·
3091230 ꙇ обрѧштѫтъ брашъно · ѣко съде на пꙋстѣ мѣстѣ есмъ ·
3091300 рече же къ нимъ · дадите имъ вꙑ ѣсти · они же рѣшѧ не имамъ
3091310 съде вѧште пѧти хлѣбъ · ꙇ рꙑбꙋ дъвоѭ · аще ꙋбо не мꙑ
3091320 шьдъше во вьсѧ люди сиѩ҅ · кꙋпимъ брашъна ·
3091400 бѣаше бо мѫжь ѣко нѧть тꙑсѭшть · ⁘ Рече же къ ꙋченикомъ своимъ
3091410 посадите ѩ на сподꙑ по пѧти десѧтъ ·
3091500 ꙇ сътворишѧ тако · ꙇ посадишѧ вьсѧ ·
3091600 приемъ же пѧть хлѣбъ и обѣ рꙑбѣ · вьзьрѣвъ на небо благослови ѩ ·
3091610 и съломи и даѣаше ꙋченикомъ прѣдъложити народꙋ ·
3091700 ꙇ ѣсѧ и насꙑтишѧ сѧ вьси · ꙇ възѧшѧ избꙑвъшее имъ кошъ ◌꙯б꙯ꙇ ⁘
3091800 Ꙇ бꙑстъ егда молѣаше сѧ единъ · съ нимь бѣахѫ ꙋченици его ·
3091810 ꙇ въпроси ѩ г꙯лѧ · кого мѧ непьштюѭтъ народи бꙑти ·
3091900 они же отъвѣштавъше рѣшѧ · ꙇоана к꙯рстителѣ и ини же илиѭ ·
3091910 ови же ѣко п꙯ркъ единъ древьниихъ воскръсе ·
3092000 Рече же имъ вꙑ же кого мѧ г꙯лете бꙑти ·
3092010 отъвѣштавъ же петръ рече х꙯а б꙯жиѣ ·
3092100 онъ же запрѣштъ имъ · повелѣ никомꙋже не г꙯лати сего
3092200 рекъ · ѣко подабаатъ с꙯нꙋ ч꙯лскꙋꙋмꙋ мьного пострадати · ꙇ искꙋшенꙋ
3092210 бꙑти отъ старецъ · ꙇ архиереи и кънижъникъ · ꙇ ꙋбьенꙋ бꙑти и третии
3092220 день въстати ·
3092300 г꙯лааше же къ вьсѣмъ · аште кто хоштетъ по мьнѣ ити ·
3092310 да отъвръжетъ сѧ себе · ꙇ да възьметъ к꙯рстъ свои по вьсѧ дьни
3092320 и ходитъ по мьнѣ ·
3092400 ꙇже бо аште хоштетъ д꙯шѫ своѭ съпасти погꙋбитъ ѭ ·
3092410 ꙇ иже аште погꙋбитъ д꙯шѫ своѭ мене ради с꙯пстъ ѭ ·
3092500 каѣ бо полъѕа естъ ч꙯лкꙋ аште приобрѧщетъ весь миръ ·
3092510 а себе погꙋбитъ · ли отъште[ти]тъ ·
3092600 ꙇже бо аште постꙑдитъ сѧ мене и моихъ словесъ · сего с꙯нъ
3092610 ч꙯лскꙑ постꙑдитъ се · егда придетъ въ славѣ своеи и отъчи ·
3092620 Ꙇ с꙯тꙑихъ а꙯нꙉлъ ·
3092700 г꙯лѭ же вамъ въ істинѫ сѫтъ едини отъ стоѩштиихъ съде
3092710 иже не имѫтъ въкꙋсити съмръти · доньдеже ꙋзърѧтъ ц꙯срствие б꙯жие ·
3092800 Бꙑстъ же по словесехъ сихъ ѣко дьнии осмь · ꙇ поемъ петра и иоана и
3092810 иѣкова · вьзиде на горѫ помолитъ сѧ ·
3092900 ꙇ бꙑстъ егда молѣаше сѧ видѣние лица его ино ·
3092910 Ꙇ одѣние его блисцаѩ сѧ ·
3093000 и се мѫжа дъва съ нимь г꙯лѭща · ѣже бѣсте мосии ꙇ илиѣ ·
3093100 ѣже ѣвльша сѧ въ славѣ г꙯лаашете исходъ его ·
3093110 ꙇже хотѣаше съконьчати въ и꙯лмѣ :
3093200 Петръ же и сѫштаа съ нимь бѣахѫ отѧгъчени съномь ·
3093210 ꙋбꙋждъше же сѧ видѣшѧ славѫ его · ꙇ оба мѫжа стоѩща съ нимъ ·
3093300 ꙇ҅ бꙑстъ егда разлѫчаашете сѧ отъ него · рече петръ къ и꙯сви ·
3093310 наставьниче добро естъ намъ съде бꙑти · Ꙇ сътворимъ скиниѩ҅ три ·
3093320 единѫ тебѣ и единѫ мосеови · ꙇ единѫ илии ·
3093330 не вѣ{дѣ}дꙑ еже г꙯лааше ·
3093400 се же емꙋ г꙯лѫштю бꙑстъ облакъ · ꙇ осѣни ѩ и ꙋбоѣшѧ же сѧ ·
3093410 въшедъшема има онѣма въ облакъ ·
3093500 ꙇ г꙯лсъ бꙑстъ из облака г꙯лѧ · сь естъ с꙯нъ мои възлюбленꙑи ·
3093510 того слꙋшаите ·
3093600 ꙇ егда бꙑстъ гласъ · обрѣте сѧ и꙯съ единъ · ꙇ ти ꙋмлъчашѧ ·
3093610 ꙇ никомꙋже не вьзвѣстишѧ въ тꙑ дьни ·
3093620 ничесоже о тѣхъ еже видѣшѧ ⁘ кц꙯ ⁘
3093700 Бꙑстъ же въ прочии день · съшедъшемъ имъ съ горꙑ ·
3093710 сърѣте и народъ мъногъ ·
3093800 ꙇ се мѫжъ ꙇз народа възъпи г꙯лѧ · ꙋчителю молѭ ти сѧ призъри на
3093810 с꙯нъ мои҅ · ѣко иночѧдъ ми естъ ·
3093900 ꙇ се д꙯хъ емлетꙑ и · ꙇ вънезаапѫ въпиетъ и прѫжаатъ сѧ съ пѣнами ·
3093910 ꙇ едъва оходитъ отъ него съкрꙋшаѩ и ·
3094000 ꙇ молихъ сѧ ꙋченикомь твоимь да ижденѫтъ і · ꙇ не възмогѫ ·
3094100 отъвѣштавъ же и꙯съ речѧ ⁘ Ѡ роде невѣрьнь и҅ развраштенъ до
3094110 колѣ бѫдѫ въ васъ и тръплѭ вꙑ · приведи ми снъ твои сѣмо ·
3094200 еште же грѧдѫщю емꙋ · повръже и бѣсъ и сътрѧсе и · запрѣти же
3094210 и꙯съ д꙯хꙋ нечистꙋꙋмꙋ · ꙇ исцѣли отрока · и въдастъ і о꙯цю его ·
3094300 дивлѣахѫ же сѧ вьси о величии б꙯жии ⁘
3094310 Вьсѣмъ же чюдѧштемь сѧ о вьсѣхъ ѣже творѣше и꙯съ ·
3094320 рече къ ꙋченикомъ своимъ ·
3094400 въложите въ ꙋши ваши словеса си · с꙯нъ бо ч꙯лвчскꙑ иматъ прѣдати сѧ
3094410 въ рѫцѣ ч꙯лвчсцѣ ·
3094500 они же не разꙋмѣшѧ г꙯ла сего · бѣ бо прикръвънь отъ нихъ
3094510 да не оштютѧтъ его · ꙇ боѣахѫ сѧ въпросити его о г꙯лѣ семь ⁘
3094600 Вьниде же помꙑшление вь нѧ · къто ихъ вѧштеи би бꙑлъ ·
3094700 ꙇ꙯съ же вѣдꙑ помꙑшление с꙯рдца ихъ · приемъ отрочѧ постави е ꙋ себе
3094800 и рецѧ имъ · ꙇже аште прииметъ отрочѧ се въ імѧ мое мѧ приемлетъ ·
3094810 ꙇ иже аште приемлетъ мѧ · приемлетъ посълавъшааго мѧ ·
3094820 ꙇже бо мьнии естъ во вьсѣхъ васъ · сь естъ вѧштеи · ⁘
3094900 о҅тъвѣштавъ же иоанъ рече · наставъниче видѣхомъ етера · о имени
3094910 твоемь изгонѧшта бѣсꙑ · ꙇ възбранихомъ емꙋ ѣко вь слѣдъ
3094920 не ходитъ съ нами ·
3095000 и рече къ немꙋ ꙇ꙯съ · не браните нѣстъ бо на вꙑ ·
3095010 ꙇже бо нѣстъ на вꙑ по васъ естъ ·
3095100 Бꙑстъ же егда съконьчаваахѫ сѧ дьнье въсхождению его · ꙇ тъ ꙋтвръди
3095110 лице свое въ и꙯мъ ити ·
3095200 ꙇ посъла вѣстьникꙑ прѣдь лицемъ своимъ ·
3095210 ꙇ шьдъше вънидѫ вь весь самарѣнъскѫ · да ꙋготоваѭтъ емꙋ ·
3095300 ꙇ не приѩсѧ его · ѣко лице его бѣ грѧдꙑ въ и꙯҅мъ ·
3095400 видѣвъша же ꙋченика его иѣковъ и иоанъ · рѣсте г꙯и · хоштеши ли и
3095410 речѧвѣ да огнь сънидетъ съ небесе · ꙇ поѣстъ ѩ ·
3095420 ѣкоже и илиѣ сътвори ·
3095500 обраштъ же сѧ запрѣти има ·
3095600 и идѫ вꙑ инѫ весь ·
3095700 Бꙑстъ зе идѫштемъ по пѫти · рече единъ къ немꙋ ·
3095710 ꙇдѫ по тебѣ ѣможе колижъдо идеши г꙯и ·
3095800 ꙇ рече емꙋ и꙯съ · лиси ѣзвинꙑ имѫтъ · и птицѧ н꙯ебскꙑѩ гнѣзда ·
3095810 а с꙯нъ ч꙯лчскꙑ не иматъ къде подъклонити главꙑ ·
3095900 Рече же къ дрꙋгꙋꙋмꙋ ходи вь слѣдъ мене · онъ же рече г꙯и ·
3095910 повели ми древле шѧдъше погрети о꙯тца моего ·
3096000 Рече зѧ емꙋ и꙯съ остави мрътвꙑмъ погрети своѩ мрътвъцѧ ·
3096010 тꙑ же шедъ възвѣштаи ц꙯срствие б꙯жие ·
3096100 рече зе и дрꙋгꙑ идѫ по тебѣ г꙯и · древле
3096110 же повели отърешти ми сѧ · ꙇже сѫтъ въ домꙋ моемь ·
3096200 рече же къ немꙋ и꙯съ · никътоже възложъ рѫкꙑ своеѩ на рало ·
3096210 ꙇ зьрѧ вьспѧть ꙋправленъ естъ въ ц꙯ѣсрствие б꙯жие ⁘ кц꙯ ⁘
3100100 ꙇ по сихъ же ѣви г꙯ъ и ꙇ҅нѣхъ седмь десѧтъ ·
3100110 ꙇ посъла ѩ по дьвѣма прѣдъ лицемь своимь ·
3100120 вь вьсѣкъ градъ и мѣсто · ѣможе хотѣаше самъ ити ·
3100200 г꙯лааше же къ нимъ · жѧтва ꙋбо мънога а дѣлатель мало · молите сѧ ꙋбо
3100210 г꙯нꙋ жѧтвѣ да изведетъ дѣлателѧ на жѧтвѫ своѭ ·
3100300 ꙇдѣте се азъ посꙑлаѭ̑ вꙑ · ѣко агньцѧ по срѣдѣ влъкъ ·
3100400 не носите вълагалишта ни врѣтишта ни сапогъ · ꙇ никогоже на пѫти не
3100410 цѣлꙋите ·
3100500 вь ньже домъ вънидете колижъдо · пръвѣе г꙯лте миръ домꙋ семꙋ ·
3100600 и аште бѫдетъ тꙋ с꙯нъ мира · почиетъ на немь миръ вашъ ·
3100610 аште ли ни къ вамъ възвратитъ сѧ ·
3100700 въ томь же домꙋ прѣбꙑваите ѣдѫште и пиѭште ѣже сѫтъ ꙋ нихъ ·
3100710 достоинъ бо естъ дѣлатель мьздꙑ своеѩ ·
3100720 не прѣходите из домꙋ въ домъ ·
3100800 ꙇ въ ньже г[д]радъ колижъдо въходите и приемлѭтъ вꙑ ·
3100810 ѣдите прѣдълагаемаа вамъ ·
3100900 ꙇ҅ цѣлите недѫжънꙑѩ иже сѫтъ въ немь · ꙇ г꙯лите имъ · приближи сѧ
3100910 на вꙑ ц꙯срствие б꙯жие ·
3101000 Вь ньже колижъдо градъ въходите ꙇ не приемлѭтъ васъ ·
3101010 ꙇшъдъше на распѫтьѣ его рьцѣте ·
3101100 ꙇ прахъ прилепъшеи насъ отъ града вашего отътрѧсаемъ вамъ ·
3101110 обаче се вѣдите ѣко приближи сѧ на вꙑ ц꙯срствие б꙯жие ·
3101200 г꙯лѭ же вамъ ѣко содомлѣнемъ отърадьнѣе бѫдетъ въ тъ день ·
3101210 неже градꙋ томꙋ ·
3101300 Горе тебѣ хоразинъ · Горе тебѣ видьсаида · ѣко аште въ
3101310 тѵрѣ и сидонѣ · бишѧ силꙑ бꙑлꙑ бꙑвъшѧѩ въ ваѭ ·
3101320 древле ꙋбо въ врѣтишти и попелѣ сѣдѧште покаали сѧ бишѧ ·
3101400 обаче тѵрꙋ и сидонꙋ отърадьнѣе бѫдетъ на сѫдѣ · неже вама ·
3101500 Ꙇ тꙑ каперънаꙋме до н꙯ебсе възнесꙑи сѧ · до ада низъведеши сѧ ⁘
3101600 Шлꙋшаѩи васъ мене слꙋшаатъ · ꙇ отъмѣтаѩи сѧ васъ мене сѧ
3101610 отъмѣтаатъ · а отъмѣтаѩи сѧ мене отъмѣтаатъ сѧ посълавъшааго мѧ ·
3101700 Възвратишѧ же сѧ седмь десѧтии · съ радостиѭ {ѭ} г꙯лѭще ·
3101710 г꙯и и бѣси [по]винꙋѭтъ сѧ намъ о имени твоемь ·
3101800 рече же имъ видѣхъ сотонѫ ѣко млъниѭ съ небесе падъша ⁘
3101900 Се даѭ вамь власть настѫпати на змиѩ ꙇ скоръпиѩ · ꙇ на вьсѫ силѫ
3101910 врага · ꙇ ничътоже васъ не врѣдитъ ·
3102000 обаче о семь не радꙋите сѧ ѣко дꙋси вамъ повинꙋѭтъ сѧ ·
3102010 радꙋите же сѧ ѣко имена ваша написана сѫтъ н꙯бсх꙯ъ ⁘
3102100 Въ тъ часъ възд[р]адова сѧ д꙯хомъ и꙯съ и рече · ꙇсповѣдаѭ ти сѧ
3102110 о꙯тче г꙯и н꙯бсе и землѧ · ѣко ꙋтаилъ еси се отъ прѣмѫдръ
3102120 и разꙋменъ · ꙇ отъкрꙑ си младеньцемъ · еи отьче ѣко тако бꙑстъ{стъ}
3102130 благоволение прѣдъ тобоѭ ⁘ кц꙯ ⁘
3102200 ꙇ обрашть сѧ къ ꙋченикомь рече · вьсѣ мьнѣ прѣдана бꙑшѧ отъ о꙯ца
3102210 моего · ꙇ никтоже не вѣстъ кто естъ с꙯нъ тъкмо отецъ · ꙇ҅ кто естъ
3102220 о꙯тцъ ткмо с꙯нъ · ꙇ емꙋже аште хощетъ с꙯нъ авити ·
3102300 и обрашть сѧ къ ꙋченикомь единѣмъ рече ·
3102310 блаженѣ очи видѧштеи ѣже видите ·
3102400 г꙯лѭ бо вамъ ѣко мъноѕи пророци и ц꙯сре въсхотѣшѧ видѣти ѣже
3102410 вꙑ видите · ꙇ не видѣшѧ ·
3102420 ꙇ слꙑшати ѣже слꙑшасте и не слъша{стѩ}шѧ ⁘
3102500 Ꙇ се законьникъ етеръ въста къ и꙯сви · искꙋшаѩ и и г꙯лѧ ·
3102510 ꙋчителю что сътворь животъ вѣчънꙑи наслѣдъствꙋѭ ·
3102600 онъ же рече къ немꙋ · въ законѣ чъто писано естъ како чьтеши ·
3102700 онъ же отъвѣштавъ рече ·възлюбиши г꙯а б꙯а твоего · отъ вьсего с꙯рдца
3102710 твоего · и вьсеѭ д꙯шеѭ твоеѭ · ꙇ вьсеѭ крѣпостиѭ твоеѭ ⁘
3102720 ꙇ вьсѣмь помꙑшлениемь твоимь · и искрънѣаго твоего ѣко самъ сѧ ·
3102800 Рече же емꙋ правѣ отъвѣшта се твори и живъ бѫдеши ·
3102900 онъ же хотѧ оправьдити {ти} сѧ самъ · рече къ и꙯сви ·
3102910 ꙇ кто {е}естъ ꙇскрънии мои ·
3103000 отъвѣштавъ же и꙯съ рече · ч꙯лкъ единъ съхождааше отъ
3103010 и꙯҅ема въ ерихѫ · ꙇ въ разбоинꙑкꙑ вьпаде ·
3103020 иже и съблъкъше и · и ѣзвꙑ възложъше отидѫ ·
3103030 оставльше елѣ живъ сѫштъ ·
3103100 по приключаю же иереи единъ съхождааше потемь тѣмь ·
3103110 ꙇ видѣвъ і мимо иде·
3103200 такожде же и левъꙉиитъ · бꙑвъ{въ} на томь мѣстѣ ·
3103210 пришедъ и видѣвъ і мимо иде ·
3103300 самарѣнинъ же единъ грѧдꙑ приде надь нь · ꙇ видѣвъ і м꙯илосрдва ·
3103400 ꙇ пристопь обѧза стрꙋпꙑ его възливаѩ олѣи и вино · въсаждъ же и на
3103410 свои скотъ приведе и въ гостиницѫ · ꙇ прилежа емъ ·
3103500 ꙇ на ꙋтрьни ишедъ изьмь дъва пѣнѧѕа дастъ гостиньникꙋ ·
3103510 ꙇ рече емꙋ прилежи емь · ꙇ еже аште прииждивеши · азъ егда възврашто
3103520 сѧ въздамь ти ·
3103600 кто ꙋбо тѣхъ трии искрънии мьнитъ сѧ бꙑти ·
3103610 въпадъшѭꙋмꙋ въ разбоиникꙑ ·
3103700 онъ же рече сътвории милость сь нимь ·
3103710 Рече емꙋ и꙯съ иди и тꙑ твори такожде ⁘ кц ⁘
3103800 Бꙑстъ зе ходѧщемъ ꙇмъ ꙇ҅ тъ въниде и꙯съ въ весь едино · жена
3103810 едина именемь маръта · приѩтъ і въ домъ свои ·
3103900 ꙇ сеи бѣ сестра именемъ мариѣ · ѣже и сѣдъши при ногꙋ и꙯свꙋ
3103910 слꙑшааше слово его ·
3104000 ꙇ марта млъвлѣаше о мъноѕѣ слꙋжъбѣ · ставъши же рече ·
3104010 г꙯и не радиши ли ѣко сест[р]а моѣ единѫ мѧ остави слꙋжити ·
3104020 рьци ꙋбо еи да ми поможетъ ·
3104100 отъвѣштавъ же рече еи и꙯съ · марта маръта печеши сѧ
3104110 и млъвиши о мьнозѣ ·
3104200 едино же естъ на потрѣбо · мариѣ бо благѫѭ чѧсть избьра ·
3104210 ѣже не отъиметъ сѧ отъ неѩ · ⁘
3110100 ꙇ҅ бꙑстъ сѫштꙋ емꙋ на мѣстѣ единомь молѧштю сѧ · ѣко прѣста
3110110 рече едінъ ꙋченикъ его къ немꙋ г꙯и · наꙋчи нꙑ молити сѧ ѣкоже
3110120 иоанъ наꙋчи ꙋченикꙑ своѩ ·
3110200 рече же имъ · егда молите сѧ г꙯лте · Отъче нашъ иже еси на н꙯бсх ·
3110210 да с꙯титъ сѧ имѧ твое да придетъ ц꙯срствие твое · да бѫдетъ волѣ
3110220 твоѣ ѣко на н꙯бсе и на земи ·
3110300 хлѣбъ нашъ насѫштънꙑ · даи намъ на вьсѣкъ день ·
3110400 ꙇ остави намъ грѣхꙑ нашѧ · ꙇбо и сами оставлѣемъ вьсѣкомꙋ
3110410 длъжьникꙋ нашемꙋ · ꙇ҅ не вьведи насъ въ іскꙋшение ·
3110420 нъ и҅збави нꙑ отъ неприѣзни ⁘
3110500 Ꙇ рече къ нимъ къто отъ васъ иматъ дрꙋгъ · ꙇ идетъ къ немꙋ
3110510 полꙋ ношти · ꙇ речетъ емꙋ дрꙋже даждъ ми въ заимъ три хлѣбꙑ ·
3110600 ꙇде дрꙋгъ ми приде съ пѫти къ мьнѣ ·
3110610 ꙇ не имамъ чесо положити прѣдъ нимь ·
3110700 ꙇ отъ из ѫтръѫдѫ отъвѣштавъ речетъ не твори ми трꙋдъ · юже двьри
3110710 затворенꙑ сѫтъ · ꙇ дѣти моѩ съ мъноѭ на ложи сотъ ·
3110720 не могѫ въстати дати тебѣ ·
3110800 г꙯лѭ вамъ аште и не дастъ емꙋ въставъ зане естъ дрꙋгъ емꙋ · нъ за
3110810 безочъство его въставъ дастъ емꙋ елико трѣбꙋꙋтъ ·
3110900 ꙇ азъ г꙯лѭ вамъ · просите и дастъ сѧ вамъ ·
3110910 ꙇштите и обрѧщете тльцѣте и отвръзетъ сѧ вамъ ·
3111000 вьсѣкъ бо просѧи приемлетъ · ꙇ иштѧи обрѣтаатъ ·
3111010 ꙇ тлъкѫщꙋмꙋ отвръзетъ сѧ ·
3111100 котерааго же отъ васъ о꙯ца въспроситъ с꙯нъ хлѣба · еда камень
3111110 подастъ емꙋ · ли рꙑбꙑ · еда въ рꙑбꙑ мѣсто змиѭ подастъ емꙋ ·
3111200 или аште проситъ лица · еда по[да]стъ емꙋ скорьпии ·
3111300 аште ꙋбо вꙑ зьли сѫште · ꙋмѣате дааниѣ блага даѣти чѧдомъ вашимъ ·
3111310 кольми паче о꙯тцъ с н꙯бсе дастъ д꙯хъ с꙯тъ · просѧштиимъ ꙋ него ·
3111400 Ꙇ бѣ изгонѧ бѣсъ и тъ бѣ нѣмъ ·
3111410 бꙑстъ же бѣсꙋ изгънанꙋ п꙯рогла нѣмꙑ · ꙇ дивлѣахо сѧ народи ·
3111500 едини же отъ нихъ рѣшѧ · о вельзѣвꙋлѣ кънѧзи бѣсъ изгонитъ бѣсꙑ ·
3111600 дрꙋѕии же искꙋшаѭще знамениѣ отъ него искаахѫ съ н꙯бсе ·
3111700 онъ же вѣдꙑ ихъ помꙑшлениѣ ·
3111710 рече имъ вьсѣко ц꙯срствие раздѣль сѧ само
3111720 вь себѣ запꙋстѣатъ · ꙇ домъ на домъ падаатъ ·
3111800 аште же и сотона самъ вь себѣ раздѣли сѧ ·
3111810 како станетъ ц꙯срсво его ·
3111820 ѣко г꙯лте о вельѕѣвꙋлѣ изгонѧщъ мѧ бѣсꙑ ·
3111900 аште же азъ о вельѕѣвꙋлѣ изгонѭ бѣсꙑ ·
3111910 с꙯нве ваши о комь изгонѧтъ · сего ради ти бѫдотъ вамъ сѫдиѩ ·
3112000 аще ли же о пръстѣ б꙯жіи азъ изгонѭ бѣсꙑ · ꙋбо постиже на васъ
3112010 цѣсарествие б꙯жие ·
3112100 егда крѣпъкꙑ ꙋорожь сѧ хранитъ свои дворъ ·
3112110 вь мирѣ сѫтъ имѣниѣ его ·
3112200 а понеже крѣплеи его нашедъ побѣдитъ і и вьсѣ орѫжиѣ его
3112210 отьметъ на нѣже ꙋпъвааше и користь его раздаатъ ·
3112300 ꙇже нѣстъ съ мъноѭ на мѧ естъ · ꙇ иже не събираатъ
3112310 съ мьноѭ растачаатъ ·
3112400 егда же нечистꙑи д꙯хъ изидетъ отъ ч꙯ка ·
3112410 прѣходитъ сквозѣ безводънаѣ мѣста иштѧ покоѣ
3112420 и не орѣтаѩ г꙯лтъ · възвраштѫ сѧ въ домъ мои отъ нѭдѫже изидъ ·
3112500 ꙇ пришедъ обрѣтаатъ пометенъ и ꙋкрашенъ ·
3112600 Тъгда изидетъ и поиметъ дрꙋгꙑихъ горешъ седмь д꙯хъ · ꙇ въшедъше
3112610 живѫтъ тꙋ · ꙇ бꙑваѭтъ послѣдьнѣа ч꙯лкꙋ томꙋ горьша пръвꙑихъ ⁘
3112700 Бꙑстъ же егда г꙯лааше се · въздвигъши гласъ едина жена отъ народа
3112710 рече емꙋ · блаженое чрѣво ношъше тѧ · ꙇ съсъца ѣже еси съсалъ ·
3112800 онъ же рече · тѣмъ же ꙋбо блажении слꙑшѧштеи слово б꙯жие и
3112810 хранѧште ⁘ кц꙯ ⁘
3112900 Народомъ же събираѭштемъ сѧ · начѧтъ г꙯лти · родъ съ лѫкавънъ естъ ·
3112910 знамениѣ иштетъ · і знамение не дастъ сѧ емꙋ ·
3112920 тъкъмо знамение ионꙑ пр꙯ка ·
3113000 ѣкоже бо бꙑстъ иона знамение ниневъꙉитомъ ·
3113010 тако бѫдетъ и с꙯нъ ч꙯лвскꙑ родꙋ семꙋ ·
3113100 Ц꙯срца южьскаа въстанетъ на сѫдъ · съ мѫжи рода сего и осѫдитъ ѩ҅ ·
3113110 ѣко приде отъ конецъ землѧ слꙑшати прѣмѫдрости соломонѧ ·
3113120 и се мьножѣе соломона съде ·
3113200 мѫжи ниневъꙉитьсции вьскръснѫтъ на сѫдъ · съ родомь симь {симь} и
3113210 осѫдѧтꙑ и · ѣко покаашѧ сѧ въ проповѣдь ионинѫ ·
3113220 ꙇ се мъножѣе ионꙑ съде ⁘
3113300 Никтоже ꙋбо свѣтилъника въжегъ въ съкровѣ полагаатъ ·
3113310 ни подъ спѫдомь · нъ на свѣштъницѣ да въходѧштеи видѧтъ свѣтъ ⁘
3113400 Свѣтильникъ тѣлꙋ естъ око · егда ꙋбо око твое просто бѫдетъ ·
3113410 ꙇ вьсе тѣло твое · свѣтъло бѫдетъ · а понеже лѫкаво бѫдетъ ·
3113420 ꙇ тѣло твое тьмьно бѫдетъ ·
3113500 блюди ꙋбо еда свѣтъ иже естъ въ тебѣ тъма естъ ·
3113600 аште ꙋбо тѣло твое вьсе свѣтъло бѫдетъ · не имꙑ чѧсти единꙑ тъмънꙑ ·
3113610 бѫдетъ свѣтъло вьсе · ѣко се егда свѣтильникъ блисцаниемь
3113620 просвѣштаатъ тѧ ⁘
3113700 Егда же г꙯лааше молѣаше и фарисѣи единъ да обѣдꙋꙋтъ ꙋ него ·
3113710 въшедъ же възлеже ·
3113800 фарисѣи же видѣвъ диви сѧ ·
3113810 ѣко не прѣжде кръсти сѧ пръвѣе обѣда ·
3113900 рече г꙯ь къ немꙋ · нꙑнѣ вꙑ фарисѣи вьнѣштьнее стькльници и мисѣ
3113910 очиштаате · а вънѫтрьнѣа ваша плъна сѫтъ хꙑштениѣ и зълобꙑ ·
3114000 безꙋмьни не иже ли естъ сътворилъ вънѣштьнее · ꙇ вънѫтрьнее сътвори ·
3114100 обаче сѫштаа дадите милостꙑнѭ · ꙇ се вьсѣ чиста вамъ сѫтъ :⁘:
3114200 Нъ горе вамъ фарисѣемъ ѣко десѧтинѫ даате отъ мѧтꙑ и пиганъ и
3114210 вьсѣкого зелиѣ · ꙇ мимо ходите сѫдъ ·
3114220 ꙇ любъвъ б꙯жиѭ · си же подобааше сътворити и онѣхъ не оставлѣти ⁘
3114300 Горе вамъ фарисеи ѣко любити прѣдъсѣданиѣ на съньмиштихъ ·
3114310 ꙇ цѣлованиѣ на тръжиштихъ ⁘
3114400 Горе вамъ кънижъници и фарисѣи · ꙇ лицемѣри ·
3114410 ꙇде есте ѣко гроби не вѣдоми · ꙇ ч꙯лвци ходѧщеи връхꙋ не вѣдѧтъ ·
3114500 отъвѣштавъ же единъ отъ законьникъ г꙯ла емꙋ ·
3114510 ꙋчителю се г꙯лѧ и намъ досаждаеши ·
3114600 онъ же рече и вамъ законьникомъ горе · ѣко накладаате на ч꙯лкꙑ
3114610 брѣмена не ꙋдобь носима · а сами ни единѣмъ же пръстомъ вашимь
3114620 прикасаате шѧ брѣменехъ · ⁘
3114700 Горе вамъ ѣко зиждете гробꙑ прор꙯къ · о꙯тци же ваши избишѧ ѩ ·
3114800 ꙋбо съвѣдѣтельствꙋꙋте и волѭ имате ·
3114810 дѣломъ о꙯тцъ вашихъ · ѣко ти ꙋбо избишѧ ѩ ·
3114820 вꙑ же зиждете ихъ гробꙑ ·
3114900 сего ради и прѣмѫдрость б꙯жиѣ рече ·
3114910 посълѭ вь нѧ п꙯ркꙑ и а꙯постлꙑ · и отъ нихъ ꙋбиѭтъ · и ижденѭтъ ·
3115000 да мьститъ сѧ кръвь вьсѣхъ п꙯ркъ · проливаема отъ съложениѣ
3115010 вьсего мира · отъ рода сего ·
3115100 отъ кръве а[ве]лѣ праведънааго · до кръве захариѩ погꙑбъшааго междю
3115110 олтаремь и храмомъ · еи г꙯лѭ вамъ вьзиштетъ сѧ отъ рода сего ·
3115200 Горе вамъ законьникомъ · ѣко вьзѧсте ключь разꙋмѣнию · сами не
3115210 вьнидете · и въходѧштеимъ възбранисте ·
3115300 Г꙯лѭщю же емꙋ къ нимъ сице · начѧсѧ кънижъници и фарисѣи ·
3115310 лютѣ ѣко гнѣвати сѧ · ꙇ прѣстаати и о мъножаишиихъ ·
3115400 лаѭще его ꙋловити нѣчъто отъ ꙋстъ его · да на нь в꙯ьзглаголѭтъ ·
3120100 о нихъже сънемъшемъ{шемъ} сѧ тъмамъ народа · ѣко попираахѫ дрꙋгъ
3120110 дрꙋга · начѧтъ г꙯лати къ ꙋченикомъ своимъ пръвѣе ·
3120120 вьнемлѣте себѣ отъ кваса фарисѣиска · еже естъ лицемѣрие ⁘
3120200 Ничтоже бо покръвено естъ еже не отъкрꙑетъ сѧ · и таино еже не
3120210 разꙋмѣатъ сѧ ·
3120300 зане елико въ тъмѣ рѣсте вь свѣтѣ ꙋслꙑшитъ сѧ ·
3120310 ꙇ еже къ ꙋхꙋ г꙯ласте въ таилищихъ · проповѣстъ сѧ на кровѣхъ ·
3120400 Г꙯лѭ же вамъ дрꙋгомъ своимъ · не ꙋбоите сѧ отъ ꙋбиваѭштиихъ тѣло ·
3120410 и по томь не могѫштемь лиха чесо сътворити ·
3120500 съказаѭ же вамъ кого сѧ ꙋбоите · ꙋбоите сѧ имѫщтааго власть
3120510 по ꙋбьении вьврѣшти въ ꙉеонѫ · еи г꙯лѭ вамъ · того ꙋбоите сѧ ·
3120600 не пѧть ли птицъ вѣнитъ сѧ пѣнѧѕема дъвѣма ·
3120610 ꙇ ни едина отъ нихъ нѣстъ забьвена прѣдъ б꙯мъ ·
3120700 нъ и҅ власи главꙑ вашеѩ вьси иштьтени сѫтъ ·
3120710 не боите сѧ ꙋбо мъноѕѣхъ пътицъ сꙋлѣиши есте ·
3120800 Г꙯лѭ же вамъ вьсѣкъ иже колижъдо исповѣстъ мѧ прѣдъ ч꙯лвкꙑ ·
3120810 и с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ исповѣстꙑ и прѣдъ а꙯нꙉлꙑ б꙯жіи ·
3120900 а отъвръгꙑ сѧ мене прѣдъ ц꙯лкꙑ ·
3120910 отъвръжень бѫдетъ прѣдъ а꙯нꙉлꙑ б꙯жіи ·
3121000 ꙇ вьсѣкъ иже речетъ слово на с꙯нъ ч꙯лвскꙑи · отъпꙋститъ сѧ емꙋ ·
3121010 а҅ ꙇже власвимисаатъ на д꙯хъ с꙯тꙑ · не отъпꙋститъ сѧ емꙋ ·
3121100 егда же приведѫтъ вꙑ на соньмишта и власти и владꙑчъствиѣ҅ ·
3121110 не пцѣте сѧ како или что отъвѣштаате или что речете ·
3121200 с꙯тꙑи бо д꙯хъ наꙋчитъ вꙑ во тъ часъ · ѣже подобаатъ г꙯лати · ⁘
3121300 Рече же емꙋ единъ отъ народа ·
3121310 ꙋчителю рьци братрꙋ моемꙋ да раздѣлитъ съ мъноѭ достоѣнье ·
3121400 онъ же рече емꙋ ч꙯лче кто мѧ постави сѫдиѭ ли дѣлителѣ надъ вами ·
3121500 рече же къ нимь блюдѣте сѧ и храните сѧ
3121510 отъ вьсѣкого лихоимьствиѣ ·
3121520 ѣко отъ избꙑтъка комꙋжьдо животъ его естъ отъ имѣниѣ емꙋ ⁘
3121600 Рече же притъчѫ къ нимь г꙯лѧ · ч꙯кꙋ единомꙋ богатꙋ огобьѕи сѧ нива ·
3121700 ꙇ мꙑшлѣаше вь себѣ г꙯лѧ · что сътворѭ · ѣко не имамъ къде
3121710 събр꙯ати ???? плодъ моихъ ·
3121800 ꙇ рече се сътворѭ разорѭ житьничѧ моѩ и большѧ съзиждѫ ·
3121810 ꙇ҅ съберѫ тꙋ вьсѣ жита моѣ и добро мое
3121900 и рекѫ д꙯ши моеи · д꙯ше имаши мъного добро лежѧште на лѣта мьнога ·
3121910 почиваи ѣждь пии весели сѧ ·
3122000 рече же емꙋ б꙯ъ · безꙋмьне вь сьѭ нощь д꙯шѫ твоѭ
3122010 истѧѕаѭтъ отъ тебе · а ѣже ꙋготова комꙋ бѫдѫтъ ·
3122100 тако събираѩи себѣ · а не въ б꙯ъ богатѣѩ ·
3122110 си г꙯лѧ възгласи имѣѩи ꙋши слꙑшати да слꙑшитъ ⁘кц꙯ ⁘
3122200 Рече къ ꙋченикомъ своимъ · сего ради г꙯лѭ вамъ · не пцѣте сѧ д꙯шеѭ
3122210 вашеѭ что ѣсте· ни тѣломь вь чъто облѣчете сѧ ·
3122300 д꙯ша бо больши естъ пиштѧ и тѣло одеждѧ ·
3122400 съмотрите вранъ ѣко не сѣѭтъ ни жьнѭтъ · ꙇмьже нѣстъ съкровишта ·
3122410 ни хранилишта · и б꙯ъ питѣатъ ѭ · кольми паче вꙑ есте лꙋчьше птицъ ·
3122500 къто же отъ васъ пекꙑ сѧ можетъ приложити тѣлѣ своемь лакоть единъ ·
3122600 аште ꙋбо ни мала чесо можете чъто о прочиихъ печете сѧ ·
3122700 съмотрите кринь како растѫтъ · не трꙋждаѭтъ сѧ ни прѧдѫтъ ·
3122710 Г꙯лѭ же вамъ ѣко ни соломонъ ·
3122720 во вьсеи славѣ своеи облѣче сѧ ѣко единъ отъ сихъ ·
3122800 аште ли же трѣвѫ дьнесь на селѣ сѫщѫ · и ꙋтрѣ вь пешть вьметаемꙋ ⁘
3122810 б꙯ъ тако дѣатъ · кольми паче васъ маловѣри ·
3122900 ꙇ вꙑ не иштете что имате ѣсти · и что пити · и не възносите сѧ ·
3123000 вьсѣхъ бо сихъ ѩ꙯зци мира сего иштотъ · вашъ же отецъ вѣстъ ѣко
3123010 трѣбꙋꙋте сихъ ·
3123100 обаче иштите ц꙯ѣсрствиѣ б꙯жиѣ҅ · и си вьсѣ приложѧтъ сѧ вамъ · ⁘
3123200 Не бои сѧ малое стадо ѣ{ѣ}ко благоизволи о꙯тцъ вашъ дати вамъ
3123210 ц꙯срствие ·
3123300 Продадите имѣние ваше · и дадите милостꙑнѭ · сътворите себѣ
3123310 вълагалишта не ветъшаѭшта · съкровиште не скѫдѣемо на н꙯ебсхъ ·
3123320 идеже татъ не приближаатъ сѧ · ни тьлѣ тьлитъ ·
3123400 ꙇдеже бо · естъ съкровиште ваше тꙋ и с꙯рдце ваше бѫдетъ ⁘
3123500 Бѫдѫ{дѫ} чрѣсла ваша прѣпоѣсана · и свѣтильници горѫсте ·
3123600 и вꙑ подобьни ч꙯лкомь чаѭштемь г꙯а своего когда възвратитъ сѧ
3123610 отъ бракъ · да пришедъшю и тлъкнѫвъшю абие отвръзѫтъ сѧ емꙋ ⁘
3123700 Блажени раби ти ѩже г꙯ъ пришедъ обрѧштетъ бьдѧштѧ ·
3123710 аминь г꙯лѭ вамъ · ѣко прѣпоѣшетъ сѧ и посадитъ ѩ ·
3123720 и минѫвъ послꙋжитъ имъ ·
3123800 любо во въторѫѭ · любо въ третиѫ стражѫ придетъ · и обрѧщетъ тако :
3123810 блажени сѫтъ раби ти ⁘
3123900 Се же вѣдите ѣко аште би вѣдѣлъ г꙯нъ храминꙑ ·
3123910 въ кꙑ часъ тать придетъ
3123920 бьдѣлъ ꙋбо би и не далъ би подъкопати домꙋ свое{е}го ·
3124000 ꙇ вꙑ ꙋбо бѫдѣте готови · ѣко вь ньже часъ не мьните с꙯нъ ч꙯лскꙑ
3124010 придетъ · ⁘ кц꙯ ⁘
3124100 Рече же емꙋ петръ · г꙯и къ намъ ли притъчѫ сиѭ г꙯леши ·
3124110 ли къ вьсѣмъ ·
3124200 рече же г꙯ъ къто ꙋбо естъ вѣрънꙑ приставьникъ и мѫдрꙑ · егоже
3124210 поставитъ г꙯ъ надъ челѣдиѭ своеѭ · даѣти вь врѣмѧ житомѣрение ·
3124300 Блаженъ рабъ тъ егоже пришедъ г꙯ь его · обрѧштетъ творѧща тако ·
3124400 въ істінѫ г꙯лѭ вамъ · ѣко надъ вьсѣмь
3124410 имѣниемь своимь поставитъ і ·
3124500 аште ли же речетъ рабъ тъ въ с꙯рдци своемь · кьснитъ г꙯ь мои прити ·
3124510 и начьнетъ бити рабꙑ и рабꙑнѧ · ѣсти же и пи[ти] и ꙋпивати сѧ ·
3124600 придеть господинь раба того · вь ньже день не чаатъ · ꙇ вь
3124610 годинѫ вь нѭже не вѣстъ · ꙇ протешетъ і ·
3124620 ꙇ чѧсть его съ невѣрънꙑми положитъ ·
3124700 ть же рабъ вѣдѣвꙑ волѭ г꙯а своего · ꙇ не ꙋготовавъ ли не сътворь
3124710 по воли его · бьенъ бѫдетъ мьного ·
3124800 не вѣдѣвꙑ же сътворь же достоинаа ранамъ бъень бѫдетъ малꙑ ·
3124810 вьсѣкомꙋ же емꙋже дано бꙑстъ мьного · изиштетъ сѧ отъ него · и
3124820 емꙋже прѣдашѧ мьного лишьша просѧть отъ него ⁘
3124900 о҅гнѣ придъ вьврѣштъ{ъ} въземлѭ что хоштѫ аште юже и възгорѣ сѧ·
3125000 крьщение же имамъ кръстити сѧ · ꙇ како ꙋдръжѫ сѧ доньдеже
3125010 коньчаатъ сѧ ·
3125100 мьните ли ѣко мира придъ дати на землѭ ·
3125110 ни г꙯лѭ вамь нъ раздѣлениѣ ·
3125200 бѫдетъ бо отъ селѣ пѧть вь единомъ домꙋ раздѣленъ трие на дъва ·
3125210 и дъва на три ·
3125300 ꙇ раздѣлѧтъ сѧ отъцъ на с꙯нъ · ꙇ҅ с꙯нъ на о꙯тъца · мати на дъштерь ·
3125310 и дъшти на матерь · свекрꙑ на невѣстѫ своѭ ·
3125320 и невѣста на свекровь своѭ ⁘
3125400 Г꙯лааше же и народомь · егда ꙋзьрите облакъ въсходѧщь отъ западъ ·
3125410 абие г꙯лете ѣ{к}ко тѫча грѧдетъ · и бꙑваатъ тако ·
3125500 ꙇ егда югъ дꙋшѫштъ г꙯лете ѣко варъ бѫдетъ · и бꙑваатъ ·
3125600 ѵ҅покрити лице небꙋ и земи ꙋмѣате искꙋшати · а врѣмене сего
3125610 не искꙋшаате ·
3125700 что же и о себѣ не сѫдите правъдꙑ ⁘
3125800 Егда бо грѧдеши съ сѫпьремь твоимь къ кьнѧѕꙋ · на пѫти даждъ дѣлание
3125810 избꙑти отъ него · да не пр[и]влѣчетъ тебе къ сѫдии ·
3125820 ꙇ сѫдии тѧ прѣдастъ слꙋѕѣ · и слꙋга тѧ въсадитъ въ темьницѫ ·
3125900 г꙯лѭ тебѣ не имаши изити отъ тꙋдѣ · доньдеже и послѣдьнии
3125910 трьхьть въздаси ⁘
3130100 приключишѧ же сѧ едини въ то врѣмѧ повѣдаѫште емꙋ
3130110 о галилеихъ · ꙇ҅ · хъжѧ кръвъ пилатъ съмѣси съ зрътвами ихъ ·
3130200 и отъвѣштавъ и꙯съ рече имъ · мьните ли ѣко галилѣане
3130210 сии грѣшънѣиши паче вьсѣхъ ч꙯лкъ бѣшѧ · ѣко тако пострадашѧ ·
3130300 ни · г꙯лѭ вамъ · нъ аште не покаате сѧ · вьси такожде погꙑблете ·
3130400 ли они осмь на десѧте на нѧже паде стлъпъ силꙋамъскъ · ꙇ поби ѩ ·
3130410 мьните ли ѣко ти длъжьнѣише бѣшѧ · паче вьсѣхъ ч꙯лкъ
3130420 живѫштихъ въ е꙯рлмѣ ·
3130500 ни г꙯лѭ вамъ · нъ аште не покаате сѧ вьси такожде погꙑбнете ⁘
3130600 Г꙯лааше же сиѭ притъчѫ смоковьницѫ имѣаше единъ въ виноградѣ своемь
3130610 въсажденѫ · ꙇ приде иштѧ плода на неи и не обрѣте ·
3130700 рече же къ винареви · се третиее лѣто прихождѫ иштѧ плода
3130710 на смоковьници сеи и не обрѣтаѭ ·
3130720 посѣци ѭ въскѫѭ и землѭ опражнѣатъ ·
3130800 онъ же отъвѣштавъ рече емꙋ · г꙯и остави ѭ
3130810 и се лѣто доньдеже ѭ окопаѭ окрьсть · и осꙑплѭ гноемь ·
3130900 и аште ꙋбо сътворитъ плодъ · аще ли же ни ·
3130910 вь грѧдѫштее врѣмѧ посѣчеши ѭ̑ · ⁘
3131000 Бѣ же ꙋчѧ и꙯съ на единомь отъ соньмишть въ соботꙑ ·
3131100 ꙇ се жена бѣаше д꙯хъ имѫшти недѫжень · ѕ꙯ ꙇ꙯ · на десѧте лѣтъ ·
3131100 и бѣ слѫка · ꙇ не могѫшти сѧ въсклонити отънѫдь ·
3131200 ꙋзьрѣвъ же ѭ и꙯съ п꙯ригласи и рече еи ·
3131210 жено отъпꙋштена еси отъ недѫга твоего ·
3131300 и възложи на нѭ рѫцѣ · и абие простьрѣ сѧ · и славлѣаше б꙯а ·
3131400 отъвѣшта{въ}въ же архисѵнагогъ негодꙋѩ зане въ соботѫ
3131410 исцѣли ѭ и꙯съ · г꙯лаше народꙋ ·
3131420 шесть денъ естъ вь нѧже достоитъ дѣлати · въ тꙑ ꙋбо
3131420 приходѧште цѣлите сѧ а не вь день соботънꙑ ·
3131500 отъвѣшта къ немꙋ г꙯ь и рече · лицемѣри · къжъдо васъ въ соботѫ ·
3131510 не отрѣшаатъ ли своего волꙋ ли осъла отъ ѣслии · и ведъ напаѣатъ ·
3131600 сиѭ же дъштерь аврамлѭ сѫштѫ · ѭже съвѧза сотона се осмое на
3131610 десѧте лѣто · не достоѣаше ли раздрѣшити еѩ
3131620 отъ ѫзꙑ вь день соботънꙑ ·
3131700 и се емꙋ г꙯лѭштꙋ · стꙑдѣахѫ сѧ вьси противлѣѭштеи сѧ емꙋ ·
3131710 и вьси людие радоваахо сѧ · о вьсѣхъ славънꙑихъ ·
3131720 бꙑваѭштиихъ отъ него ⁘ кц꙯ ⁘
3131800 Г꙯лааше же комꙋ подобъно естъ ц꙯срствие б꙯жие · и комꙋ ꙋподоблѭ е ⁘
3131900 Подобъно естъ ц꙯ствие н꙯ебское зрънꙋ горюшьнꙋ · еже приемъ ч꙯лвкъ ·
3131910 въвръже въ врътоградъ свои · и въздрасте и бꙑстъ въ дрѣво велие ·
3131920 и птицѧ н꙯ебскꙑѩ вьселишѧ сѧ вь вѣтви его ·
3132000 Пакꙑ рече комꙋ ꙋподоблѭ ц꙯ѣсрствие б꙯жие ·
3132100 подобъно естъ квасꙋ · иже приемъши жена съкрꙑ въ мѫцѣ · трии сатъ ·
3132110 доньдеже вькꙑсѣ вьсѣ ·
3132200 и прохождааше сквозѣ градꙑ и вьси ꙋчѧ · ꙇ шьстье творѧ въ ерꙋсалимъ ·
3132300 Рече же единъ къ немꙋ г꙯и аште мало естъ с꙯ъпсаѭштиихъ сѧ · онъ же
3132310 рече къ нимъ
3132400 подвиѕаите сѧ вънити сквозѣ тѣсна{ѣ}а врата · ѣко мъноѕи г꙯лѭ ·
3132410 вьзищѫтъ вьнити и не възмогѫтъ ·
3132500 отъ нелиже ꙋбо въстанетъ г꙯ь домꙋ · и затворитъ двьри ·
3132510 и начьнете вьнѣ стоѣти · и тлѣшти въ двьри г꙯лѭще ·
3132520 г꙯и г꙯и отврьзи намъ · и отъвѣщавъ речетъ вамъ · не вѣмъ васъ отъ
3132530 кꙋдѫ есте ·
3132600 тогда начьнете г꙯лати · ѣсмь прѣдъ тобоѭ и пихомъ · ꙇ на распѫтиихъ
3132610 нашихъ ꙋчилъ еси ·
3132700 ꙇ речетъ г꙯лѭ вамъ · не вѣмь васъ отъ кѫдꙋ есте ·
3132710 отъстѫпите отъ мене вьси дѣлателе неправьдѣ ·
3132800 тꙋ бѫдетъ плачь и скрьжетъ зѫбомь ·
3132810 егда ꙋзьрите авраама и исака и иѣкова · ꙇ вьсѧ пророкꙑ въ ц꙯срствии
3132820 б꙯жии · вꙑ же изгонимꙑ вонъ ·
3132900 и придѫтъ отъ въстокъ и западъ и сѣвера и юга · и вьзлѧгѫтъ въ
3132910 ц꙯рствии б꙯зіи ⁘ кц꙯ ⁘
3133000 ꙇ се сѫтъ послѣдьнии иже бѫдѫтъ прѣдьнии҅ · и сѫтъ прѣдьнии ·
3133010 ꙇже бѫдѫтъ послѣдьнии ·
3133100 Въ тъ день пристѫпишѧ едини фарисѣи г꙯лѭще емꙋ · ꙇзиди и иди
3133110 отъ сѫдꙋ · ѣко иродъ хоштетъ тѧ ꙋбити ·
3133200 и рече имъ шедъше рьцѣте лисꙋ томꙋ · се изгонѭ бѣсꙑ · ꙇ исцѣлениѣ
3133210 творѭ дьнесь и въ трети коньчаѭ ·
3133300 обаче подобаатъ ми дьнесь и ютрѣ · и въ онъ день ити · ѣко не
3133310 възможъно естъ п꙯ркꙋ погꙑбнѫти кромѣ и꙯ерсма ·
3133400 ꙇ꙯ме и꙯ме избивꙑ п꙯ркꙑ · ꙇ каменьемь побиваѩ посъланꙑѩ къ тебѣ ·
3133410 Коль кратꙑ въсхотѣхъ събърати чѧда твоѣ · ѣкоже кокошъ гнѣздо
3133420 свое подъ крилѣ · и не въсхотѣсте ·
3133500 се оставлѣатъ сѧ вамъ домъ вашъ · г꙯лѭ же вамъ · ѣко не имате
3133510 видѣти мене доньдеже придетъ егда речете ·
3133520 б꙯лгсвнъ грѧдѧи въ імѧ г꙯не ⁘
3140100 Ꙇ бꙑстъ егда вьниде и꙯съ въ домъ единого кънѧѕа фарисѣиска въ соботѫ
3140110 хлѣба ѣстъ · и ти бѣахѫ назираѭште и ·
3140200 ꙇ се ч꙯лвкъ единъ имꙑ водънꙑи трѫдъ · бѣ прѣдъ нимь ·
3140300 и отъвѣштавъ рече и꙯съ рече къ законьникомъ и фарисѣемъ г꙯лѧ ·
3140310 аште достоитъ въ соботꙑ цѣлити · они же ꙋмлъчашѧ ·
3140400 и приемъ и исцѣли и и отъпꙋсти и ·
3140500 и отъвѣштавъ къ нимъ рече · которааго васъ осълъ ли волъ
3140510 въ стꙋденецъ въпадетъ · ꙇ не абие истръгнетъ его · вь день соботънꙑ ·
3140600 ꙇ не възмогѫ отъвѣштати емꙋ къ семꙋ ⁘
3140700 Г꙯лааше же къ зъванъиимъ притъчѫ одръжѧ ·
3140710 како прѣдъсѣданиѣ избираахѫ · г꙯лѧ къ нимь ·
3140800 егда зъванъ бѫдеши цѣмъ на бракъ · не сѧди на прѣдьнимь мѣстѣ ·
3140810 еда къто чьстьнѣи тебе бѫдетъ зъванꙑхъ ·
3140900 ꙇ пришедъ зъвавꙑ тѧ и оного речетъ ти · даждъ семꙋ мѣсто · и тогда
3140910 начьнеши съ стꙋдомъ послѣдьнее мѣсто дръжати ·
3141000 нъ егда зъванъ бѫдеши · шъдъ сѧди на послѣдьниимь мѣстѣ · да егда
3141010 придетъ зъвавꙑи тѧ · речетъ ти дрꙋже посѧди вꙑше · тъгда бѫдетъ ти
3141020 слава прѣдъ сѣдѧштиими съ тобоѭ ·
3141100 ѣко вьсѣкъ възносѧи сѧ съмѣритъ сѧ ·
3141110 и съмѣрѣѩи сѧ вьзнесетъ сѧ ⁘ кц꙯ ⁘
3141200 Г꙯лааше же къ зъвавъшюмꙋ и · егда твориши обѣдъ ли вечерѭ ·
3141210 не зови дрꙋгъ твоихъ · ни братриѩ твоеѩ ни рождениѣ твоего ·
3141220 ни сѫсѣдъ богатъ · еда коли и ти тѧ такожде възовѫтъ · и бѫдетъ
3141230 ти въздаание ·
3141300 нъ егда твориши пиръ · зови ништѧѩ маломошти · хромꙑ слѣпꙑ ·
3141400 ꙇ блаженъ бѫдеши · ѣко не имѫтъ ти чесо въздати ти · въздастъ бо ти
3141410 сѧ во вьскрѣшение праведънꙑхъ ·
3141500 Слꙑшавъ же единъ отъ възлежѧштиихъ съ нимъ си рече емꙋ · блаженъ иже
3141510 сънѣстъ обѣдъ въ ц꙯срствии б꙯жии ·
3141600 онъ же рече емꙋ ⁘ Ч꙯лвкъ единъ сътвори вечерѭ велиѭ ·
3141610 и зъва мъногꙑ ·
3141700 и посъла рабъ свои въ годъ вецерѧ · решти зъванꙑмъ грѧдѣте · ѣко
3141710 ꙋ҅же готова сѫтъ вьсѣ ·
3141800 ꙇ начѧсѧ въкꙋпъ отърицати сѧ вьси · пръвꙑ рече емꙋ · село кꙋпихъ и
3141810 имамъ нѫждѫ изити и видѣти е · молѭ тѧ имѣи мѧ отърочъна ·
3141900 и дрꙋгꙑ рече сѫпрѫгъ воловънꙑихъ кꙋпихъ пѧть · и грѧдѫ искꙋситъ ихъ ·
3141910 молѭ тѧ имѣи мѧ отърочъна ·
3142000 и дрꙋгꙑ рече жено поѩсъ и сего ради не могѫ прити ·
3142100 и пришъдъ рабъ тъ повѣдѣ се г꙯спдинꙋ своемꙋ · тогда разгнѣвавъ сѧ
3142110 господинъ домꙋ · рече рабꙋ своемꙋ · изиди ѩдро на распѫтиѣ и стъгнꙑ
3142120 града · ꙇ ништѧѩ и бѣдънꙑѩ и хромꙑѩ и слѣпꙑѩ въведи сѣмо ·
3142200 ꙇ рече рабъ · г꙯и бꙑстъ ѣкоже повелѣ · и еште мѣсто естъ ·
3142300 и рече г꙯ъ рабꙋ · изиди на пѫти и халѫгꙑ · и ꙋбѣди вьнити ·
3142310 да наплъ{наплъ}нитъ сѧ домъ мои ·
3142400 г꙯лѭ бо вамъ · ѣко ни единъ же мѫжь тѣхъ зъванꙑхъ ·
3142410 не въкꙋситъ моеѩ вечерѧ ·
3142420 мъноѕи бо сѫтъ зъвании мало же избъранꙑхъ ⁘ кц꙯ ⁘
3142500 Ꙇдѣахѫ же съ нимь народи мъноѕи · и обраштъ сѧ рече къ нимъ ·
3142600 аште кто грѧдетъ къ мьнѣ · и не възненавидитъ о꙯тца своего и матере ·
3142610 и женъи и чѧдъ и братриѩ и сестр꙯ъ · еште же и д꙯шѧ своеѩ ·
3142620 не можетъ мои ꙋченикъ бꙑти ·
3142700 ꙇ иже не носитъ к꙯рста своего и въ слѣдъ мене грѧдетъ ·
3142710 не можетъ бꙑти мои ꙋченикъ · ⁘
3142800 Къто бо отъ васъ хотѧи стлънъ созъдати · не прѣжде ли
3142810 сѣдъ раштьтетъ доволъ · аште иматъ иже естъ на съвръшение ·
3142900 да не егда положитъ основаниѣ · и не можетъ съвръшити ·
3142910 вьси видѧштеи начънѫтъ рѫгати сѧ емꙋ
3143000 г꙯лѭште · ѣко сь ч꙯лвкъ начѧтъ зъдати · и не може съвръшити ·
3143100 ли кꙑи ц꙯сръ идꙑ къ иномꙋ ц꙯срю · сънити сѧ на брань · не сѣдъ ли
3143110 прѣжде · съвѣштаваатъ аште силънъ естъ · съ десѧтиѭ тꙑсѫштъ сърѣсти
3143120 грѧдѫштааго · съ дъвѣма десѧтъма {тъ}тꙑсѫштама на нь ·
3143200 аште ли же ни · еште далече емꙋ сѫштю · молитвѫ посълавъ молитъ сѧ о
3143210 мирѣ ·
3143300 Тако ꙋбо вьсѣкъ отъ васъ · иже не отъречетъ сѧ
3143310 вьсего своего имѣниѣ · не можетъ мои бꙑти ꙋченикъ ·
3143400 добро естъ солъ · аште же соль обꙋѣатъ о чемъ осолитъ сѧ ·
3143500 Ни вь земи ни въ гнои трѣбѣ естъ · вонъ исꙑплѭтъ ѭ · ꙇмѣѩи ꙋши
3143510 слꙑшати да слꙑшитъ ⁖⁘:
3150100 Бѣахѫ же къ немꙋ приближаѭште сѧ вьси мꙑтаре и грѣшъници ·
3150110 послꙋшатъ его ·
3150200 и роптаахѫ фарисѣи · и кънижъници г꙯лѭште · ѣко сь грѣшъникꙑ
3150210 приемлетъ · и съ ними ѣстъ ⁘
3150300 Рече же къ нимь притъчѫ сиѭ г꙯лѧ ·
3150400 кꙑ ч꙯лвкъ отъ васъ · имꙑ съто овецъ и погꙋбль единѫ отъ нихъ ·
3150410 не оставитъ ли девѧти десѧтъ и девѧти въ пꙋстꙑни · и идетъ въ слѣдъ
3150420 погꙑбъшѧѩ · доньдеже обрѧштетъ ѭ ·
3150500 ꙇ обрѣтъ възлагаатъ на рамѣ свои радꙋѩ сѧ ·
3150600 и пришедъ въ домъ · съзꙑваатъ дрꙋгꙑ и сѫсѣдꙑ г꙯лѧ имъ · радꙋите сѧ съ
3150610 мъноѭ ѣко обрѣтъ овъцѫ моѭ погꙑбъшѫѭ ·
3150700 г꙯лѭ вамъ ѣко тако радостъ бѫдетъ на н꙯бсе · о единомъ грѣшъницѣ
3150710 каѭшти сѧ · неже о девѧти десѧтъ и девѧти праведъницѣхъ иже не
3150720 трѣбꙋѭтъ покааниѣ ·
3150800 ли каѣ жена имѫшти десѧтъ драгмъ · аште погꙋбитъ драгмѫ единѫ ·
3150810 не въжиѕаатъ ли свѣтильника · и помететъ храминꙑ · ꙇ иштетъ прилежъно
3150820 доньдеже обрѧштетъ ·
3150900 и обрѣтъши съзꙑваатъ дрꙋгꙑ · и сѫсѣдꙑнѧ г꙯лѭшти · радꙋите сѧ
3150910 съ мъноѭ̑ · ѣко обрѣтъ драгмѫ ѭже погꙋбихъ ·
3151000 тако г꙯лѭ вамъ · радость бꙑваатъ прѣдъ ан꙯лꙑ б꙯жии · о единомь
3151010 грѣшъницѣ каѭштиимъ сѧ ??????
3151100 Рече же г꙯ъ ч꙯лвкъ единъ имѣ дъва с꙯на ·
3151200 и рече юнѣи ею о꙯тцю · о꙯тче даждь ми достоинѫѭ чѧсть имѣниѣ ·
3151210 и раздѣли има имѣние ·
3151300 ꙇ не по мъноѕѣхъ дьнехъ събъравъ вьсе мьнии с꙯нъ отиде на
3151310 странѫ далече · и тꙋ расточи имѣние свое живꙑ блѫдъно ·
3151400 иждивъшю же емꙋ вьсѣ · бꙑстъ гладъ крѣпокъ на странѣ тои ·
3151410 и тъ начѧтъ лишити сѧ ·
3151500 и шедъ прилѣпи сѧ единомъ отъ жителъ тоѩ странꙑ · и посъла и на села
3151510 своѣ пастъ свинии ·
3151600 і желааше насꙑтити чрѣво свое отъ рожецъ ѩже ѣдѣахѫ свиниѩ ·
3151610 и никтоже не даѣше емꙋ ·
3151700 вь себѣ же пришедъ рече · колико наимъникъ отъца моего · избꙑваѭтъ
3151710 хлѣби · азъ же гладомь гꙑблѭ ·
3151800 въставъ идѫ къ о꙯тцю моемꙋ · ꙇ рекѫ емꙋ отъче съгрѣшихъ на небо и
3151810 прѣдъ тобоѭ ·
3151900 юже нѣсмъ достоинъ нарещи сѧ с꙯нъ твои · сътвори мѧ ѣко единого отъ
3151910 наимъникъ твоихъ ·
3152000 ꙇ҅ въставъ иде къ о꙯тчю своемꙋ · еще же емꙋ далече сѫштю ·
3152010 ꙋзьрѣ и отецъ его · и милъ емꙋ бꙑстъ · ꙇ текъ нападе на вꙑѭ его и
3152020 облобꙑза и ·
3152100 речѧ же емꙋ с꙯нъ о꙯тче · съгрѣшихъ на небо и прѣдъ тобоѭ · юже
3152110 нѣсмъ достоинъ нарешти сѧ с꙯нъ твои ·
3152200 рече же о꙯тцъ къ рабомъ своимъ · ꙇзнесѣте одеждѫ пръвѫѭ
3152210 ꙇ облѣцѣте и · ꙇ дадите пръстень на рѫкѫ его · ꙇ сапогꙑ на ноѕѣ ·
3152300 ꙇ҅ приведъше телецъ ꙋпитѣнꙑ заколите · и ѣдъше да веселимъ сѧ ·
3152400 ѣко с꙯нъ мои сь мрътвъ бѣ и оживе · ꙇзгꙑблъ бѣ и обрѣте сѧ ·
3152410 ꙇ начѧсѧ веселити сѧ·
3152500 бѣ же с꙯нъ его старѣи на селѣ · ꙇ ѣко грѧдꙑ приближи сѧ къ домꙋ ·
3152510 слꙑша пѣниѣ и ликꙑ ·
3152600 ꙇ призъвавъ единого отъ рабъ · въпрашааше что ꙋбо си сѫтъ ·
3152700 онъ же рече емꙋ ѣко братръ твои приде · ꙇ закла о꙯тцъ твои телецъ
3152710 ꙋпитѣнꙑ ѣко съдрава и приѩтъ ·
3152800 разгнѣва же сѧ и не хотѣаше вънити · о꙯тцъ же его ишедъ молѣаше и ·
3152900 онъ же отъвѣщавъ реце о꙯тъцю своемꙋ ·
3152910 се толико лѣтъ работаѭ тебѣ ·
3152920 ꙇ николиже заповѣди твоеѩ не прѣстѫпихъ · ꙇ мьнѣ николиже не далъ
3152930 еси козьлѧте · да съ дрꙋгꙑ моими възвеселилъ сѧ бимь ·
3153000 егда же с꙯нъ твои сь · ꙇзѣдꙑ твое имѣние съ любодѣицами приде ·
3153010 закла емꙋ телецъ питомꙑ ·
3153100 онъ же рече емꙋ · чѧдо тꙑ вьсегда съ мьноѭ еси ·
3153110 ꙇ вьсѣ моѣ твоѣ сѫтъ ·
3153200 вьзвеселити же сѧ и въздрадовати подобааше · ѣко братръ твои
3153210 сь мрътвь бѣ и оживе · ꙇзгꙑбль бѣ и обрѣте сѧ · ⁘ кц꙯ ⁘
3160100 Г꙯лааше же и къ ꙋченикомъ своимъ ⁘ Ч꙯лвкъ етеръ бѣ богатъ ·
3160110 ꙇже имѣаше приставьникъ · ꙇ тъ оклеветанъ бꙑстъ къ немꙋ ·
3160120 ѣко растачаѩ имѣние его ·
3160200 ꙇ призъвавъ і рече емꙋ · что се слъшѫ о тебѣ · въздаждь отъвѣтъ о
3160210 приставлении домовьнѣемь · не възможеши бо къ томꙋ домꙋ строити ·
3160300 рече же вь себѣ приставъникъ домꙋ ·
3160310 что сътворѭ ѣко г꙯ь мои отъемлетъ строение домꙋ отъ мене ·
3160320 копати не могѫ · хлѫпати стꙑждѫ сѧ ·
3160400 разꙋмѣѭ что сътворѭ · да егда оставленъ бѫдѫ отъ строениѣ домꙋ
3160410 приимѫтъ мѧ въ домꙑ своѩ ·
3160500 и призъвавъ единого когожъдо ??????? длъжьникъ господи своего ·
3160510 г꙯лааше пръвꙋмꙋ · колицѣмь длъженъ еси господинꙋ моемꙋ ·
3160600 онъ же рече сътомь мѣръ отъ олѣа · ꙇ рече емꙋ · приими бꙋкъви твоѩ ·
3160610 ꙇ сѣдъ скоро напиши пѧть десѧтъ ·
3160700 и по томь же дрꙋгꙋмꙋ рече · тꙑ же колицѣмь длъженъ еси · онъ же рече
3160710 сътомь корецъ пьшеницѧ · и г꙯ла емꙋ приими бꙋкъви твоѩ и напиши
3160720 осмь десѧтъ ·
3160800 и похвали г꙯ь иконома неправедънааго · ѣко и мѫдрѣ сътвори · ѣко
3160810 с꙯нве вѣка сего мѫдрѣише паче с꙯нвъ свѣта въ родѣ своемь сѫтъ ⁘
3160900 Ꙇ азъ вамъ г꙯лѭ сътворите себѣ дрꙋгꙑ отъ мамонинꙑ неправъдꙑ ·
3160910 да егда оскѫдѣате приимѫтъ вꙑ въ вѣчънꙑѩ кровꙑ ⁘
3161000 Вѣрънꙑ въ малѣ и въ мъноѕѣ вѣренъ естъ ·
3161010 ꙇ неправъдънꙑ въ малѣ и въ мьнозѣ неправъденъ естъ ·
3161100 аште ꙋбо въ неправедьнѣемь жити не бꙑсте вѣрьни ·
3161110 въ істиньнѣмь къто вамъ вѣрѫ иметъ ·
3161200 ꙇ аште въ тꙋждемь вѣрьни не бꙑсте · ваше къто вамъ дастъ ·
3161300 никꙑи же рабъ не можетъ дъвѣма г꙯ьма работати · ли бо единого
3161310 възненавидитъ · а дрꙋгааго възлюбитъ · ли единого дръжитъ сѧ ·
3161320 а о дрꙋѕѣмь не родити начьнетъ · Не можете б꙯ꙋ работати и мамонѣ ·
3161400 слꙑшаахѫ же си вьсѣ · ꙇ фарисѣи съребролюбьци сѫще ·
3161410 ꙇ подрѣжаахѫ и ·
3161500 и рече имъ · вꙑ есте оправъдаѭштеи себе прѣдъ ч꙯лвкꙑ · б꙯ъ же вѣстъ
3161510 с꙯рдца ваша · ѣко еже естъ въ ч꙯лвцхъ вꙑсоко · мръзость прѣдъ
3161520 б꙯мь естъ ⁘ кц꙯ ⁘
3161600 Законъ и пророци до иоана · отъ толи ц꙯срствие б꙯жие
3161610 благовѣствꙋꙋтъ сѧ ·
3161700 ꙋдобѣе же естъ небꙋ и земи прѣити · неже отъ закона единои чрътѣ
3161710 погꙑбнѫти ·
3161800 вьсѣкъ пꙋштаѩи женѫ своѭ и приводѧ инѫ · прѣлюбꙑ дѣатъ · ꙇ женѧи
3161810 сѧ пꙋштеноѭ отъ мѫжа · прѣлюбꙑ творитъ ⁘
3161900 Ч꙯лвкъ же единъ бѣ богатъ · ꙇ облачаше сѧ въ порфꙿѵрѫ · ꙇ вѵсонъ ·
3161910 веселѧ сѧ на вьсѣкъ день свѣтъло ·
3162000 нищъ же бѣ единъ именемъ лазаръ ·
3162010 ꙇже лежааше при вратѣхъ его гноинъ ·
3162100 и желааше насꙑтити сѧ отъ крꙋпицъ ·
3162110 падаѭштиихъ отъ трапезꙑ богатааго ·
3162120 нъ и пси приходѧште облизаахѫ гнои его ·
3162200 бꙑстъ же ꙋмьрѣти ништюмꙋ · ꙇ несенꙋ бꙑти а꙯нꙉлꙑ на лоно аврам҄ле ·
3162210 ꙋмьрѣтъ же и богатꙑи и погрѣсѧ и ·
3162300 ꙇ҅ въ адѣ възведъ очи свои сꙑ въ мѫкахъ ꙋзьрѣ аврама из далече ·
3162310 и лазарѣ на лонѣ его ·
3162400 ꙇ тъ възглашъ рече о꙯тче аврааме помилꙋи мѧ · и посъли лазарѣ да
3162410 омочитъ конецъ пръста своего въ водѣ · и ꙋстꙋдитъ ѩ꙯зкꙑ мои ·
3162420 ѣко страждѫ въ пламени семь ·
3162500 рече же авраамъ чѧдо помѣни ѣко въсприѩлъ еси тꙑ благаа твоѣ въ
3162510 животѣ твоемь · ꙇ лазарь такожде зълаа · нꙑнѣ же сьде ꙋтѣшаатъ сѧ а
3162520 тꙑ страждеши ·
3162600 ꙇ надъ вьсѣми сими · междю нами и вами · пропадь велиѣ ꙋтвръди сѧ ·
3162610 ѣко да хотѧштеи минѫти отъ сѫдꙋ къ вамъ не възмагаѭтъ · ни иже
3162620 отъ тѫдѫ къ намъ прѣходѧтъ ⁘
3162700 Рече же молѭ тѧ ꙋбо отьче · да и посълеши въ домъ о꙯тца моего ·
3162800 ꙇмамь бо пѧть братриѩ · ѣко да засъвѣдѣтельствꙋꙋтъ имъ · да не и ти
3162810 придѫтъ на мѣсто се мѫчъное ·
3162900 г꙯ла же емꙋ авраамъ · имѫтъ мосѣа и п꙯ркꙑ да послꙋшаѭтъ ихъ ·
3163000 онъ же рече ни отьче аврааме · нъ аште къто отъ мрътвꙑихъ идетъ
3163010 къ нимъ покаѭтъ сѧ ·
3163100 рече же емꙋ аште мосѣа и п꙯ркъ не послꙋшаѭтъ · ни аште кто отъ
3163110 мрътвꙑхъ въскрьснетъ · не имѫтъ вѣрꙑ ⁘ кц꙯ ⁘
3170100 Рече же къ ꙋченикомъ не възможъно естъ да не придѫтъ сканъдали ·
3170110 Горе же томꙋ имьже придѫтъ ·
3170200 ꙋнѣе емꙋ би бꙑло · аште би камень жръновънꙑ възложенъ на вꙑѭ его ·
3170210 ꙇ въвръженъ въ море · неже да сканъдалисаатъ малꙑихъ [сихь] единого ⁘
3170300 Вьнемлѣте себѣ · аште же съгрѣшитъ {бра} тебѣ братръ
3170310 твои запрѣти емꙋ · и аште покаатъ сѧ отъпꙋсти емꙋ ·
3170400 и аште седморицеѭ дьнемъ съгрѣшитъ въ тѧ · и седморицеѭ дьнемь
3170410 обратитъ сѧ г꙯лѧ каѭ сѧ · отъпꙋсти емꙋ ·
3170500 ꙇ рѣшѧ а꙯пли г꙯ви · приложи намъ вѣрѫ ·
3170600 рече же г꙯ъ · аште бисте имѣли вѣрѫ ѣко зръно горюшьно · г꙯лали
3170610 бисте ꙋбо сѵкаминѣ сеи · вьздери сѧ и въсади сѧ въ море ·
3170620 и послꙋшала би васъ · ⁘
3170700 Которꙑи же отъ васъ · рабъ имѣѩ опѭштъ ли пасѫщъ ꙇже пришьдъшю съ
3170710 села · речетъ абие минѫвъ възлѧѕи ·
3170800 нь не речетъ ли емꙋ · ꙋ[го]товаи чъто вечерѣѭ ·
3170810 ꙇ прѣпоѣсавъ сѧ слꙋжи ми · доньдеже ѣмь и пиѭ ·
3170820 ꙇ по томь ѣси и пьеши тꙑ ·
3170900 е҅да иматъ хвалѫ рабꙋ томꙋ · ѣко сътвори повелѣнаа · не мьнѭ
3171000 тако · и вꙑ егда сътворите вьсѣ повелѣнаа вамъ · г꙯лите ѣко раби
3171010 недостоини есмъ · ѣко еже длъжъни бѣхомъ
3171020 сътворити сътворихомъ · ⁘ кц꙯ ⁘
3171100 Ꙇ бꙑстъ идѫштю емꙋ въ и꙯мъ · ꙇ тъ прохождааше междю самариеѭ
3171110 галилѣеѭ ⁘
3171200 Ꙇ въходѧштю емꙋ вь единѫ весь · сърѣте и десѧть прокаженъ мѫжъ ·
3171210 ꙇже сташѧ из далече ·
3171300 ꙇ ти вьзнѣсѧ гласъ г꙯лѭште · ꙇ꙯се наставъниче помилꙋи нꙑ ·
3171400 ꙇ видѣвъ ѩ рече имъ · шьдьше покажите сѧ иерѣомъ ·
3171410 и бꙑстъ идѫштемъ имь · иштистишѧ сѧ ·
3171500 единъ же отъ нихъ видѣвъ ѣко ицѣлѣ · възврати сѧ съ гласомь велиемь
3171510 славѧ б꙯а ·
3171600 и паде ницъ на ногꙋ его · хвалѭ емꙋ въздаѩ · и тъ бѣ самарѣнинъ ·
3171700 отъвѣштавъ же и꙯съ рече · не десѧть ли ищистишѧ сѧ · да девѧть
3171800 како не обрѣтѫ сѧ · възвраштъше сѧ {сѧ} дати славꙑ б꙯ꙋ · тъкъмо
3171810 иноплеменьникъ сь ·
3171900 ꙇ рече емꙋ въставъ иди вѣра твоѣ с꙯псе тѧ ⁘ кц꙯ ⁘
3172000 въпрошенъ же бꙑвъ отъ фарисѣи · когда придетъ ц꙯срствие б꙯жие ·
3172010 отъвѣшта имъ и рече · не придетъ ц꙯срствие б꙯жие съ сѫмьнѣниемь ·
3172100 ни рекѫтъ се сьде ли овьде · се бо ц꙯{ср}срствие б꙯жие вънѫтрьѫдѫ въ
3172110 васъ естъ ·
3172200 рече же къ ꙋченикомъ · придотъ дьние егда въжделѣате единого дьнии
3172210 с꙯на ч꙯лвскааго видѣти · ꙇ не ꙋзьрите ·
3172300 и рекѫтъ вамъ се сьде овъде х꙯ъ · не изидѣте ни поженѣте ·
3172400 ѣко бо млънии блисцаѭщи сѧ отъ п꙯одънебескꙑѩ · на подънебескѫѭ
3172410 свьтитъ сѧ · тако бѫдетъ с꙯нъ ч꙯лскꙑ въ день свои ·
3172500 прѣжде же подобаатъ емꙋ мъного пострадати · ꙇ искꙋшенꙋ бꙑти отъ
3172510 рода сего ·
3172600 ꙇ ѣкоже бꙑстъ въ дьни ноевꙑ · тако бѫдетъ и въ дьни с꙯на ч꙯лвскааго ·
3172700 ѣдѣахѫ пиѣхѫ женѣахѫ сѧ посагахѫ · до негоже дьне вьниде ное въ
3172710 ковьчегъ · и приде потопъ и погꙋби вьсѧ ·
3172800 такожде и ѣкоже бꙑстъ вь дьни лотовꙑ · ѣдѣахѫ и пиѣхѫ · кꙋповаахѫ
3172810 и продаѣахѫ · саждаахѫ зъдаахѫ ·
3172900 вь ньже день изиде лотъ · отъ содомлѣнь · одъжди жюпелъ и огнь съ
3172910 н꙯ебсе · ꙇ погꙋби вьсѧ ·
3173000 по томꙋжде бѫдетъ и день · вь ньже с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ ѣвитъ сѧ ·
3173100 въ тъ день иже бѫдетъ на кровѣ · ꙇ съсѫди его въ домꙋ ·
3173110 да не сълазитъ вьзѧтъ ихъ · и иже на селѣ такожде да не
3173120 възвратитъ сѧ въспѧть ·
3173200 Поминаите женѫ лотовѫ ·
3173300 и иже аще възиштетъ д꙯шѧ своеѩ · ѭ с꙯псти погꙋбитъ ѭ ·
3173310 ꙇ иже погꙋбитъ ѭ живитъ ѭ ·
3173400 г꙯лѭ вамъ · въ то ношть бѫдете дъва на ложи единомь · единъ поемлѭтъ
3173410 а дрꙋгꙑ оставлѣѭтъ ·
3173500 бѫдете дьвѣ вькꙋпѣ мелѭшти ·
3173510 единѫ поемлѭтъ а дрꙋгꙋѭ оставлѣѭтъ ·
3173520 дъва бодете на селѣ · единъ поемлѭтъ а дрꙋгꙑ оставлѣѭтъ ·
3173600 ꙇ отъвѣштавъше г꙯лашѧ емꙋ · къде г꙯и · онъ же рече имъ · ꙇдеже тѣло
3173610 тꙋ орьли сънемлѭтъ сѧ ·
3180100 г꙯лааше же и притъчѫ къ нимъ · како подобаатъ въсегда молити сѧ ·
3180110 ꙇ не сътѫжати си
3180200 г꙯лѭ ⁘ Соди бѣ единъ · въ единомь градѣ · б꙯а не боѩ сѧ и ч꙯къ не
3180210 срамлѣѩ сѧ ·
3180300 въдова же бѣ въ градѣ томь · ꙇ прихождааше къ немꙋ г꙯лѭшти ·
3180310 мьсти мене отъ сѫпьрѣ моего ·
3180400 ꙇ не хотѣашѧ на длъѕѣ врѣмени · послѣди же рече вь себѣ ·
3180410 аште и б꙯а не боѭ сѧ и ч꙯лвкъ не срамлѣѭ сѧ ·
3180500 зане творитъ ми трꙋдъ въдовица си · да мьщѭ еѩ да не до коньца
3180510 приходѧшти застоитъ мене ·
3180600 Рече же г꙯ъ слꙑшите чъто сѫдии неправедънꙑ г꙯лтъ ·
3180700 а б꙯ъ не иматъ ли сътворити мьсти · ꙇзбъранꙑхъ своихъ ·
3180710 въпиѭштиихъ къ немꙋ день и нощь · и тръпитъ на нихъ ·
3180800 г꙯лѭ вамъ · ѣко сътворитъ месть ихъ въ скорѣ ⁘ кц꙯ ⁘
3180810 обаче с꙯нъ ч꙯лвчьскꙑ пришедъ ꙋбо обрѧштетъ ли вѣрѫ на земи ·
3180900 рече же и къ единѣмь надѣѭштемъ сѧ на сѧ · ѣко сѫтъ праведъници ·
3180910 и ꙋничъжаѭщемъ прочѧѩ притъчѫ сиѭ ⁘
3181000 Ч꙯лвка дъва вънидете въ ц꙯рквъ помолитъ сѧ · единъ фарисѣи а дрꙋгꙑ
3181010 мꙑтарь ·
3181100 фарисѣи ставъ вь себѣ молѣаше сѧ · б꙯же хвалѫ тебѣ въздаѭ ·
3181110 ѣко нѣсмъ ѣко и прочии ч꙯лвци · хꙑщьници неправедьници ·
3181120 прѣлюбодѣи · ли ѣко сь мꙑтарь ·
3181200 поштѫ сѧ дъва кратꙑ въ соботѫ · десѧтинѫ даѭ вьсего елико притѧжѭ ·
3181300 а мꙑтарь из далече стоѩ · не хотѣаше ни очию възвести на небо ·
3181310 нъ биѣаше пръси своѩ г꙯лѧ · б꙯же милостивъ боди мьнѣ грѣшъникꙋ ·
3181400 г꙯лѭ вамъ · съниде сь оправъданъ въ домъ свои · паче оного ·
3181410 ѣко вьсѣкъ възносѧи сѧ съмѣритъ сѧ · и съмѣрѣѩи сѧ
3181420 възнесетъ сѧ ⁘ кц꙯ ⁘
3181500 Приношаахѫ же къ немꙋ и младенъчѧ · да би сѧ ихъ коснѫлъ ·
3181510 видѣвъше же ꙋченици прѣштаахѫ имъ ·
3181600 ꙇ꙯с же призъва ѩ г꙯ла · не дѣите дѣтии приходити къ мьнѣ ·
3181610 и не браните имъ · таковꙑхъ бо естъ ц꙯срствие б꙯жие ·
3181700 аминь г꙯лѭ вамъ · иже аште не приметъ ц꙯срствиѣ б꙯жиѣ ѣко отрочѧ ·
3181710 не иматъ вънити въ не · ⁘ нед꙯ · ◌꙯и꙯ѕ ⁘
3181800 Ꙇ въпроси и единъ кънѧ[ѕь] г꙯лѧ · ꙋчителю благꙑ чъто сътворь животъ
3181810 вѣчънꙑ наслѣдъствꙋѭ ·
3181900 рече же емꙋ и꙯съ чъто мѧ г꙯леши блага · никтоже е благъ
3181910 тъкъмо единъ б꙯ъ ·
3182000 заповѣди вѣси не ꙋби не прѣлюбъ сътвори · не ꙋкради ·
3182010 не лъжь съвѣдѣтель бѫди · чьти отъца твоего и матерь твоѭ ·
3182100 онъ же рече вьсѣ си съхранихъ изь юности моеѩ ·
3182200 слꙑшавъ же се и꙯съ рече емꙋ · еще единого не доконьчалъ еси ·
3182210 въсѣ елико имаши продаждъ и раздаи нищиимъ ·
3182220 и имѣти имаши съкровиште на небесе ·
3182230 ꙇ грѧди по мьнѣ ·
3182300 онъ же слꙑшавъ се прискръбенъ бꙑстъ · бѣ бо богатъ ѕѣло ·
3182400 видѣвъ же и꙯съ прискръбенъ бꙑвъшъ рече · како не ꙋдобь имѫштеи
3182410 бгатъство · въ ц꙯срствие б꙯жие вънидѫтъ ·
3182500 ꙋдобѣе бо естъ вельбѫдꙋ сквозѣ игьлинѣ ꙋши проити · неже богатꙋ въ
3182510 ц꙯срствие · вьнити ·
3182600 рѣшѧ жѧ слꙑшавъшеи · то кто можетъ с꙯пснъ бꙑти ·
3182700 онъ же рече не възможънаа отъ ч꙯лвкъ ·
3182710 възможъна отъ б꙯а сѫтъ ⁘ кц꙯ ⁘
3182800 Рече же петръ се мꙑ оставихомъ въсѣ · ꙇ по тебѣ идомъ ·
3182900 онъ же рече имъ аминь г꙯лѭ вамъ · ѣко никтоже естъ · ꙇже оставитъ
3182910 домъ ли родителѧ · ли братриѭ ли женѫ · ли чѧда ·
3182920 ц꙯срствиѣ б꙯жиѣ ради ·
3183000 ꙇже не вьсприиметъ мъножицеѭ вь врѣмѧ се ·
3183010 и въ вѣкъ грѧдѫштии животъ вѣчънꙑ ·
3183100 Поимъ же оба на десѧте рече [к]ъ нимъ · се въсходимъ въ и꙯мъ ·
3183110 и съконьчаѭтъ сѧ вьсѣ писана п꙯ркꙑ · о с꙯нѣ ◌꙯ч꙯лвѣчсцѣмь ·
3183200 прѣдадѧтъ бо и ѩзꙑкмъ · и порѫгаѭтъ сѧ емꙋ ·и досадѧтъ емꙋ
3183210 и заплюѭтъ і ·
3183300 и бивъше ꙋбиѭтъ і · ꙇ҅ трети день вьскрьснетъ ·
3183400 ꙇ ти ничесоже отъ сихъ не разꙋмѣшѧ · ꙇ бѣ г꙯лось съкръвенъ отъ нихъ ·
3183410 ꙇ не разꙋмѣахѫ г꙯лмꙑхъ ⁘
3183500 Бꙑстъ же егда приближи сѧ и꙯съ въ ерихѫ ·
3183510 слѣпецъ етеръ сѣдѣаше при пѫти просѧ ·
3183600 слꙑшавъ же народъ мимо ходѧшть · въпрашааше что ꙋбо естъ се ·
3183700 повѣдѣшѧ же емꙋ ѣко и꙯съ назарѣнинъ [ми]моходитъ ·
3183800 ꙇ възъпи г꙯лѧ и꙯се с꙯не д꙯вдвъ помилꙋи мѧ ·
3183900 ꙇ прѣдь идѫштеи прѣштаахѫ емꙋ · да ꙋмлъчитъ · онъ же паче ѕѣло
3183910 въпиѣше г꙯лѧ · с꙯не д꙯авдвъ помилꙋи мѧ ·
3184000 ставъ же и꙯съ повелѣ привести и къ себѣ · приближьшю же сѧ емꙋ къ
3184010 не{не}мꙋ · въпроси и г꙯лѧ ·
3184100 что хощеши да ти сътворѭ · онъ же рече г꙯и да прозьрѭ ·
3184200 и꙯с же рече емꙋ прозьри вѣра твоѣ с꙯ъпс тѧ ·
3184300 и абие прозьрѣ · ꙇ вь слѣдъ его грѧдѣаше славѧ б꙯а · ꙇ вьси людие
3184310 видѣвъше въздашѧ хвалѫ б꙯ви ⁘ кц꙯ ⁘
3190100 Ꙇ въшедъ прохождааше и꙯съ въ ерихѫ ·
3190200 и се мѫжъ именемь нарицаемъ закьхеи · ꙇ сь бѣ старѣи мꙑтаремъ ·
3190210 ꙇ тъ бѣ богатъ ·
3190300 ꙇ искааше видѣти и꙯са къто естъ · ꙇ не можааше народомъ ·
3190310 ѣко тѣло{б}мъ малъ бѣ ·
3190400 и прѣди текъ възлѣзе на сѵкомориѭ · да видитъ і ·
3190410 ѣко тѫдѣ хотѣаше минѫти ·
3190500 ꙇ ѣ[ко] приде на мѣсто · възьрѣвъ и꙯с видѣ и · ꙇ рече къ немꙋ ·
3190510 закьхѣе потъштавъ сѧ сълѣзи · дънесь бо подобаатъ ми въ домꙋ
3190520 твоемь бꙑти ·
3190600 и потъштавъ сѧ сълѣзе · и приѩтъ і радꙋѩ сѧ ·
3190700 ꙇ видѣвъше вьси ръптаахѫ г꙯лѭште ·
3190710 ѣко къ грѣшънѫ мѫжю въниде витатъ ·
3190800 ставъ же закьхеи рече къ г꙯и ·
3190810 се полъ имѣниѣ моего г꙯и дамъ ништиимъ ·
3190820 ꙇ аште е҅смъ кого чимь обидѣлъ · възвращѫ четворицеѭ̑ ·
3190900 Рече же къ немꙋ и꙯съ · ѣко дьнесь с꙯псние домꙋ твоемꙋ бꙑстъ ·
3190910 зане и сь с꙯нъ авраамль естъ ·
3191000 Приде бо с꙯нъ ч꙯лвчскꙑ възискатъ · ꙇ с꙯пстъ погꙑбъшааго · ⁘ кц꙯ ⁘
3191100 Слꙑшѧщемъ же имъ се · приложь притъчѫ рече ·
3191110 занеже тъ бѣ близъ и꙯ма ·
3191120 ꙇ мьнѣахѫ ѣко абие хоштетъ ц꙯срствие б꙯жие авити сѧ ⁘
3191200 Рече же · ч꙯лкъ единъ добра рода иде на странѫ далече · приѩти себѣ
3191210 ц꙯срствие · ꙇ възврати сѧ ·
3191300 Призъвавъ же и десѧть рабъ своихъ · ꙇ дастъ имъ десѧть мънасъ ·
3191310 ꙇ рече къ нимъ · кꙋплѫ дѣите доньдеже придо ·
3191400 граждане же его ненавидѣахѫ его · посълашѧ молитвѫ въ слѣдъ его
3191410 г꙯лѭще · не хоштемъ семꙋ да ц꙯срствꙋꙋтъ надъ нами ·
3191500 ꙇ бꙑстъ егда сѧ възврати · приимъ ц꙯срствие · ꙇ рече да пригласѧтъ
3191510 емꙋ рабꙑ тꙑ · ꙇмъже дастъ съребро · да ꙋвѣстъ какѫ кꙋплѭ сѫтъ
3191520 сътворили ·
3191600 приде же пръвꙑ г꙯лѧ г꙯и · мънс꙯ъ твоѣ придѣла десѧть мьнасъ ·
3191700 ꙇ рече емꙋ благꙑ рабе и добрꙑ · ѣко о малѣ вѣренъ бꙑстъ ·
3191710 бѫди область имꙑ надъ десѧтьѭ градъ ·
3191800 ꙇ приде въторꙑ г꙯лѧ · мънасъ твоѣ г꙯и сътвори д꙯ мънасъ ·
3191900 рече же и томꙋ · ꙇ тꙑ бѫди надъ пѧтиѭ градъ ·
3192000 ꙇ дрꙋгꙑ приде г꙯лѧ г꙯и · се мънасъ твоѣ ѭже имѣхъ ·
3192010 положенѫ въ ꙋбрꙋсѣ ·
3192100 боѣахъ бо сѧ тебе · ѣко ч꙯лвкъ ѣръ еси · вьземлеши егоже не положъ ·
3192110 ꙇ жьнеши егоже не сѣвъ ·
3192200 г꙯ла емꙋ отъ ꙋстъ твоихъ сѫждѫ ти зълꙑ рабе · вѣдѣаше ѣко азъ ч꙯лвкъ
3192210 ѣръ есмъ · въземлѧ егоже не положихъ · ꙇ жьнѧ егоже не сѣхъ ·
3192300 ꙇ по чъто не въдастъ моего съребра пѣнѧжьникомъ · ꙇ азъ пришедъ съ
3192310 лихвоѭ истѧзалъ е бимъ ·
3192400 ꙇ прѣдъстоѩштиимъ рече · вьзьмѣте отъ него мънасѫ · ꙇ дадите
3192410 имѫштѫꙋмꙋ · ꙇ꙯ · мънасъ ·
3192500 ꙇ рѣшѧ емꙋ г꙯и иматъ ꙇ꙯ мънасъ ·
3192600 Г꙯лѭ же вамъ ѣко вьсѣкомꙋ имѫщюмꙋ дадѧтъ · а отъ не имѫштааго ·
3192610 и еже иматъ отъимѫтъ отъ него ⁘ кц꙯ ⁘
3192700 Обаче врагꙑ моѩ тꙑ · не хотѣвъшѧѩ мьнѣ {да} да ц꙯срь бимь
3192710 бꙑлъ надъ ними · приведѣте сѣмо · ꙇ исѣцѣте ѩ прѣдъ мъноѭ ⁘
3192800 Ꙇ се рекъ идѣаше прѣди въсходѧ въ и꙯мъ ·
3192900 ꙇ бꙑстъ ѣко приближи сѧ въ витъфаꙉиѭ и витаниѭ̑ · къ горѣ
3192910 нарицаемѣи елеонъ · посъла дъва ꙋченикъ своихъ
3193000 г꙯лѧ · ꙇдѣта вь прѣмьнѭѫ весь · вь нѭже въходѧшта обрѧштета жрѣбѧ
3193010 привѧзано · на неже никтоже къде отъ ч꙯лкъ не вьсѣде ·
3193020 отрѣшша е приведѣта ·
3193100 ꙇ аще къто вꙑ въпрашаатъ · тако речета емꙋ · ѣко г꙯ъ трѣбꙋꙋтъ его ·
3193200 шедъша же посъланаѣ · обрѣтете ѣкоже рече има ·
3193300 отрѣшаѭштема же има жрѣбѧ · рѣшѧ господие его къ нима ·
3193310 чъто отрѣшаата жрѣбѧ ·
3193400 она же рѣсте ѣко г꙯ъ трѣбꙋꙋтъ его ·
3193500 и привѣсте е къ и꙯сви · ꙇ възвръгъше ризꙑ своѩ҅ на жрѣбѧ ·
3193510 въсадишѧ и꙯са ⁘
3193600 Ꙇдѫщтю же емꙋ постилаахѫ ризꙑ по пѫти ·
3193700 приближаѭштю же сѧ емꙋ абие къ низъхождению горѣ елеоньстцѣи ·
3193710 начѧтъ вьсе мьножъство ꙋченикъ радꙋѭште сѧ хвалити б꙯а гласомь велиемь
3193720 о вьсѣхъ силахъ ѩже видѣшѧ ·
3193800 г꙯лѭще б꙯лгослвнъ грѧдꙑ въ імѧ г꙯не · миръ н꙯нбсе и
3193810 слава въ вꙑшъниихъ ·
3193900 ꙇ едини фар꙯сѣи отъ народа рѣшѧ къ немꙋ · ꙋчителю запрѣти ꙋченикомъ
3193910 твоимъ ·
3194000 и отъвѣщавъ рече имъ · г꙯лѭ вамъ · ѣко аще и сии ꙋмлъчѧтъ ·
3194010 камение въпити иматъ ·
3194100 ꙇ ѣко приближи сѧ видѣвъ градъ плака сѧ о немь г꙯лѧ ·
3194200 ѣко аште би разꙋмѣлъ въ дьнь съ твои · ꙇ тꙑ ѣже къ мирꙋ твоемꙋ ·
3194210 нꙑнѣ же ꙋкрꙑ сѧ отъ очиѭ твоею ·
3194300 ѣко придѫтъ дьнье на тѧ · ꙇ обложѧтъ врази твои острогъ о тебѣ ·
3194310 и обидѫтъ тѧ · ꙇ осѧдѫтъ тѧ въсѫдѫ ·
3194400 ꙇ разбиѭтъ тѧ и чѧда твоѣ въ тебѣ · ꙇ не оставѧтъ вь тебѣ камене
3194410 на камени · понеже не разꙋмѣ врѣмене ⁘ Посѣщению твоемꙋ ⁘
3194500 Ꙇ въшедъ въ ц꙯рквъ · начѧтъ изгонити продаѭштѧѩ вь неи
3194510 и кꙋпꙋѭштѧѩ ·
3194600 г꙯лѧ имъ · писано естъ · храмъ мои храмъ молитвѣ естъ ·
3194610 вꙑ же сътвористе и врътъпъ разбоиникомъ ⁖⁘:
3194700 Ꙇ бѣ ꙋчѧ въ ц꙯ркве по вьсѧ дьни · архиереи же и кънижьници ·
3194710 искаахѫ его погꙋбити · и старѣишинꙑ людемь ·
3194800 ꙇ не обрѣтаахѫ чъто сътворѧтъ емꙋ · людье бо вьси дръжаахѫ сѧ его
3194810 послꙋшаѭште ·
3200100 Ꙇ бꙑстъ вь единь отъ дьнеи тѣхъ · ꙋчѧштю емꙋ люди въ ц꙯ркви ·
3200110 и благовѣстъствꙋѭштю · състашѧ сѧ архиереи и кънижъници съ старьци ·
3200200 ꙇ рѣшѧ г꙯лѭште къ немꙋ · рьци намъ коеѭ областиѭ се твориши и къто
3200210 естъ давꙑ тебѣ областъ сиѭ ·
3200300 отъвѣштавъ же ре[че] къ нимъ · въпрошѫ вꙑ и азъ единого словесе и
3200310 рьцѣте ми ·
3200400 кръштение иоаново съ небсе ли бѣ или отъ ч꙯лвкъ ·
3200500 они же помꙑшлѣахѫ въ себѣ г꙯лѭште · ѣко аште речемъ отъ н꙯ебсе ·
3200510 речетъ по чъто не вѣровасте емꙋ ·
3200600 аште ли речемъ отъ ч꙯лкъ · людие вьси камениемь побиѭтъ нꙑ ·
3200610 ꙇзвѣстъно бо бѣ людемъ · ѣко иоанъ п꙯ркъ бѣ ·
3200700 ꙇ отъвѣщашѧ не вѣмъ отъ кѫдꙋ ·
3200800 ꙇ꙯съ же рече имъ · ни азъ г꙯лѭ вамъ коѭ властиѭ се творѭ ⁘
3200900 Начѧтъ же къ людемь г꙯лти притъчѫ сиѭ · ч꙯лкъ насади виноградъ и
3200910 въдастъ і дѣлателемь · ꙇ отиде на лѣта мънога ·
3201000 и въ врѣмѧ посъла къ дѣлателемъ рабъ · да отъ плода виногр꙯да
3201010 дадѧтъ емꙋ · дѣлателе же бивъше пꙋстишѧ тъшть ·
3201100 ꙇ приложи дрꙋгꙑ посълати рабъ · они же и того бивъше и досаждьше емꙋ
3201110 пꙋстишѧ тъштъ ·
3201200 ꙇ приложи трети посълати · они же и сего ꙋѣзвьше изгънашѧ ·
3201300 Рече же г꙯ь винограда · чъто сътворѭ посълѭ с꙯нъ мои възл҄юбл҄енꙑ ·
3201310 негъли сего видѣвъше ꙋсрамлѣѭтъ сѧ ·
3201400 видѣвъше же и дѣлателе · мꙑшлѣахѫ дрꙋгъ къ дрꙋгꙋ г꙯лѭште ·
3201410 сь естъ наслѣдьникъ придѣте ꙋбиѣмъ і · да наше бѫдетъ достоѣние ·
3201500 ꙇ изведъше и вонъ из винограда ꙋбишѧ · чъто ꙋбо сътворитъ имъ
3201510 г꙯нъ винограда ·
3201600 придетъ и погꙋбитъ дѣлателѧ сиѩ · ꙇ въдастъ виноградъ инѣмъ ·
3201610 слꙑшавъше же рѣшѧ да не бѫдетъ · ⁘
3201700 О҅нъ же възърѣвъ на нѧ рече · что ꙋбо естъ писаное се · камень егоже
3201710 неврѣдꙋ сътворишѧ зиждѫштеи · съ бꙑстъ въ г꙯лвѫ ѫгълꙋ ·
3201800 вьсѣкъ падꙑ на камене томь съкрꙋшитъ сѧ ·
3201810 а на немьже падетъ сътъретъ і ⁘
3201900 Ꙇ҅ вьзискашѧ архиереи и кънижъници възложити на нь рѫцѣ въ тъ часъ ·
3201910 ꙇ ꙋбоѣшѧ сѧ людии · разꙋмѣшѧ бо ѣко къ нимъ рече притъчѫ сиѭ ·
3202000 ꙇ съглѧдавъше посълашѧ засѣдьникꙑ · творѧщѧ сѧ праведьници сѫште да
3202010 имѫтъ і въ словеси · да бѫ и прѣдали владꙑчъствꙋ и области воеводꙑ ·
3202100 и въпросишѧ и г꙯лѫште ⁘ ꙋчителю вѣмь ѣко право г꙯леши · ꙇ ꙋчиши ·
3202110 ꙇ не на лица зъриши · нъ вꙑ истинѫ пѫти б꙯жию ꙋчиши ·
3202200 достоитъ ли намъ кесареви дань дати · или ни ·
3202300 разꙋмѣвь же лесть ихъ рече къ нимъ · что мѧ окꙋшаате ·
3202400 покажѣте ми пѣнѧѕъ · чии иматъ образъ и написание ·
3202410 отъвѣштавъше рѣшѧ кесаровъ ·
3202500 онъ же рече къ нимъ · въздадите ꙋбо ѣже сѫтъ кесарева кесареви ·
3202510 и ѣже сѫтъ б꙯жиѣ б꙯ви ·
3202600 ꙇ не могѫ зазьрѣти г꙯лѣ его прѣдъ лѭдьми · и дивьше сѧ о отъвѣтѣ
3202610 его ꙋмлъчашѧ ·
3202700 Пристѫпьше же едини отъ садꙋкеи г꙯лѭште вьскрѣшению не бꙑти ·
3202710 въпрашаахѫ и
3202800 г꙯лѫште · ꙋчителю · мосии написалъ естъ намъ · аште комꙋ братръ
3202810 ꙋмъретъ имꙑ женѫ · и тъ бештѧдъ ꙋмьретъ · да поиметъ женѫ его братръ ·
3202820 и вьскрѣситъ сѣмѧ братра своего ·
3202900 Седмь ꙋбо братриѩ бѣ · и пръвꙑ поемъ женѫ ꙋмьрѣтъ бе{д}штѧдень ·
3203000 и поѩтъ въторꙑ женѫ · ꙇ тъ ꙋмьрѣтъ бештѧдьнъ ·
3203100 и трети поѩтъ ѭ · такожде же и вьсѣ седмь ꙋмьрѣшѧ
3203110 не оставльше чѧдъ ·
3203200 послѣжде же вьсѣхъ и жена ꙋмьрѣтъ ·
3203300 во въскрѣшение ꙋбо которааго ихъ бѫдетъ жена ·
3203310 седмь бо имѣшѧ ѭ женѫ ·
3203400 и отъвѣштавъ и꙯съ рече имъ ·
3203410 с꙯нове вѣка сего женѧтъ сѧ и посагаѭтъ ·
3203500 а съподобльшеи сѧ вѣкъ тъ ꙋлꙋчити · и вьскрѣшение еже отъ мрътвꙑхъ ·
3203510 ни женѧтъ сѧ ни посагаѭтъ ·
3203600 ни ꙋмьрѣти бо по томь могѫтъ · равьни бо сѫтъ а꙯нꙉлмъ ·
3203610 ꙇ с꙯нве сѫтъ б꙯жии · вьскрѣшению с꙯нве сѫще ·
3203700 а ѣкоже въстаѭтъ мрътвии · и мосии съказа при кѫпинѣ ·
3203710 ѣкоже г꙯летъ · г꙯а б꙯а аврамлѣ · и б꙯а исакова · и б꙯а иѣковлѣ ·
3203800 б꙯ъ же нѣстъ мрътвꙑхъ нъ живꙑхъ · въси бо томꙋ живи сѫтъ ·
3203900 отъвѣштавъше же едини кънижъници рѣшѧ · ꙋчителю добрѣ реце ·
3204000 къ томꙋ же не съмѣахо его въпра[ша]ти ничьсоже ·
3204100 р[е]че же къ нимъ · како г꙯лѭтъ едини · х꙯а бꙑти с꙯на д꙯ва ·
3204200 а самъ д꙯авдъ г꙯летъ въ кънигахъ псаломъскꙑхъ · рече г꙯ъ г꙯ви моемꙋ
3204210 сѧди о деснѫѭ мене ·
3204300 доньдеже положо врагъ[і] твоѩ подъножию ногама твоима ·
3204400 д꙯авдъ і ꙋбо г꙯ь нарицаатъ то како емꙋ естъ с꙯нъ ⁘
3204500 Слишѧштемъ же вьсѣмъ людемъ · рече къ ꙋченикомъ своимъ · ⁘
3204600 Вьнемлѣте отъ кънижъникъ · хотѧштиихъ {въ} въ одеждахъ ходити ·
3204610 и любѧштиихъ цѣлованиѣ на тръжиштихъ ·
3204620 ꙇ прѣдъсѣданиѣ на съньми[щи]хъ ·
3204630 и прѣждезъваниѣ на обѣдѣхъ · и на вечерѣхъ ·
3204700 ꙇже сънѣдаѭтъ домꙑ въдовицъ · и виноѭ далече молѧтъ сѧ ·
3204710 сии приимѫтъ осѫжденье больше ·
3210100 възьрѣвъ же видѣ въмѣтаѭштѧѩ въ газофилакиѭ
3210110 дарꙑ своѩ б[о]гатꙑѩ ·
3210200 видѣ же и единѫ въдовицѫ ꙋбогѫ · въмѣтаѭштѫ тꙋ дъвѣ лептѣ ·
3210300 и рече въ істꙑнѫ г꙯лѭ [ва]мъ · ѣко въдовица си ꙋбогаѣ · боле вьсѣхъ
3210310 въвръже · си г꙯лѧ възгласи имѣѩи ꙋши слꙑшати да слꙑшитъ · ⁘ кц꙯ ⁘
3210400 вьси бо си отъ избꙑтъка своего въвръго въ дарꙑ б꙯жиѩ · а си отъ
3210410 лишениѣ своего · вьсе имѣние еже имѣ въвръже ⁘
3210500 ꙇ҅ единѣмъ г꙯лѭштемь о ц꙯ркви · ѣко камениемь добромь и съсѫдꙑ
3210510 ꙋкрашена естъ · рече ·
3210600 си ѣже видите · придѫтъ дьнье вь нѧже не останетъ · камень на
3210610 камене · иже не разоритъ сѧ ·
3210700 Въпросишѧ же и г꙯лѭштю · ꙋчителю · когда ꙋбо си бѫдѫтъ · и что естъ
3210710 знамение егда хотѧтъ си бꙑти ·
3210800 онъ же рече · блюдѣте сѧ да не прѣльщени бѫдете · мъноѕи бо
3210810 придѫтъ въ імѧ мое г꙯лѭште ·
3210820 ѣко азъ есмъ и врѣмѧ приближи [с]ѧ · не идѣте ꙋбо въ слѣдъ ихъ ·
3210900 егда же ꙋслꙑшите брани и нестроениѣ · не ꙋбоите сѧ · подобаатъ бо симъ
3210910 прѣжде бꙑти · нъ не ꙋ абие коньчина ·
3211000 тъгда г꙯лаше имъ · въстанетъ ?? ѩ꙯зкъ на ѩ꙯зкъ · и ц꙯срство на
3211010 цѣсарьство ·
3211100 трѫси же велици по мѣста · и глади и мори бѫдѫтъ ·
3211110 страхованиѣ же · и знамениѣ с н꙯бсе велиѣ бѫдѫтъ ⁘
3211200 Прѣжде же сихъ [всхъ] [·] възложѧтъ на вꙑ рѫкꙑ своѩ · и ижденѫтъ
3211210 прѣдаѭште на соньмишта и темъницѧ · ведомꙑ къ цѣсаремъ и влдк꙯мъ ·
3211220 имене моего ради ·
3211300 приключитъ же сѧ вамъ въ съвѣдѣтельство ⁘
3211400 Положите ꙋбо на с꙯рдъцихъ вашихъ · не прѣжде пꙋꙋчати сѧ отъвѣщати ·
3211500 азъ бо дамъ [вмь] ꙋста и прѣмѫдростъ · еиже не възмогѫтъ
3211510 противити сѧ · и отъвѣштати въси противлѣѭщеи сѧ вамъ ·
3211600 прѣдани же бодете родителꙑ и братриѭ · и родомъ и дрꙋгꙑ · ꙇ ꙋмрътвѧтъ
3211610 отъ васъ ·
3211700 ꙇ бѫде{де}те н[е]навидими отъ всѣхъ имене моего ради ·
3211800 и власъ главꙑ вашеѩ не погꙑблетъ
3211900 въ тръпѣни вашемъ сътѧжите д꙯шѧ вашѧ ⁘
3212000 Егда же ꙋзьрите объстоимъ вои и꙯мъ · тогда разꙋмѣете ѣко приближи сѧ
3212010 запꙋстѣние емꙋ ·
3212100 тогда сѫште въ іюдеи да бѣгаѭтъ въ горꙑ · ꙇ иже по срѣдѣ его да
3212110 исходѧтъ · и иже въ странахъ да не въходѧтъ вънъ ·
3212200 ѣко {дь} дьнье мъштению си сѫтъ ·
3212210 да исплънѧтъ сѧ вьсѣ написанаа · ⁘
3212300 Горе же непраздънꙑимъ и доѩштимъ въ тꙑ дьни · бѫдетъ бо бѣда велиѣ
3212310 на земи · и гнѣвъ на людехъ сих
3212400 и падѫтъ въ острии меча · и плѣнени бодѫтъ въ ѩзꙑкꙑ вьсѧ · ꙇ е꙯рслмъ
3212410 бѫдетъ попираемъ ѩзкꙑ · доньдеже сък{о}оньчаѭтъ сѧ
3212420 врѣмена ѩ꙯зкъ · {і}
3212500 и бѫдѫтъ знамениѣ въ слънъци и лꙋнѣ · и ѕвѣздахъ · ꙇ на земи тѫга
3212510 ѩ꙯зкмъ · отъ нечааниѣ шюма моръскааго и възмѫщениѣ
3212600 издꙑхаѭштемъ ч꙯лкмъ отъ страха · и чааниѣ грѧдѫштихъ на вьселенѫѭ ·
3212610 силꙑ бо н꙯бскꙑѩ подвигнѫтъ сѧ ·
3212700 ꙇ тъгда ꙋзь[ри]те с꙯на ч꙯лвчскааго на облацѣ · съ силоѭ и славоѭ
3212710 мъногоѭ̑ ·
3212800 начинаѭштемъ же симъ бꙑвати · въсклоните сѧ и въздвигнѣте гла{въ}вꙑ
3212810 вашѧ · зане приближи сѧ избавление ваше ·
3212900 ꙇ рече имъ притъчѫ · видите смоковьницѫ и вьсѣ дрѣва ·
3213000 егда прошибаѭтъ сѧ юже видѧще о себѣ вѣсте
3213010 ѣко юже близъ жѧтва естъ ·
3213100 тако и вꙑ егда ꙋ[зь]рите си бꙑваѭшта · вѣдите ѣко близъ естъ
3213110 ц꙯срствие б꙯жие ·
3213200 амін · г꙯лѭ вамъ ѣко не иматъ прѣити родось ·
3213210 доньдеже вьсѣ бѫдѫтъ ·
3213300 небо и землѣ мимо идетъ · а словеса моѣ не мимо идѭтъ ⁘
3213410 Вьнемлѣте же себѣ еда когда отѧжаѭтъ с꙯рдца ваша · обѣданиимь и
3213420 пьѣньствомь · ꙇ печальми житеискꙑими · ꙇ наидетъ на вꙑ вънезаапѫ
3213430 дьнь тъ ·
3213500 ѣко сѣть бо придетъ на вьсѧ сѣдѧштѧѩ на лици вьсеѩ землѧ :
3213600 Бьдите ꙋбо на вьсѣко врѣмѧ молѧште сѧ · да съподобите сѧ ꙋбѣжати ·
3213610 въсѣхъ сихъ хотѧштихъ бꙑти · и стати прѣдъ с꙯номъ ч꙯лвчскомь ⁘
3213700 бѣ же вь дьне ꙋчѧ въ ц꙯ркве · а ноштиѭ въдварѣаше сѧ исходѧ въ
3213710 горѣ нарицаемѣи елеонъ ·
3213800 и вьси людие из ꙋтра прихождаахѫ къ немꙋ въ ц꙯рквъ послꙋшатъ его ·
3220100 Приближааше же сѧ праздьникъ опрѣснокъ · нарицаемꙑ пасха ·
3220200 ꙇ искаахѫ архиереи и кънижьници како и бѫ ꙋбили ·
3220210 боѣахѫ бо сѧ людии · ⁘
3220300 Вьниде же сотона вꙑ июдѫ · нарицаемааго искариотъ · сѫща отъ числа
3220310 обою на десѧте ·
3220400 ꙇ шедъ г꙯ла архиереомъ и воеводамъ · како имъ прѣдастꙑ и ·
3220500 и въздрадовашѧ сѧ · и съвѣшташѧ емꙋ дати съребро
3220600 и исповѣдѣ · ꙇ҅ искааше подобъна врѣмене да и прѣдастъ имъ без
3220610 народа ⁘
3220700 Приде же дьнь о꙯прѣснькъ · вь ньже подобъно бѣ жръти пасхѫ ·
3220800 и посъла петра и иоана · рекъ · шедъша ꙋготоваита намъ пасхѫ да ѣмъ ·
3220900 она же рѣсте емꙋ · къде хоштеши да ꙋготоваевѣ ·
3221000 онъ же рече има · се въшедъшема вама въ градъ · сърѧштетъ вꙑ ч꙯лкъ ·
3221010 въ скѫдьльницѣ водѫ носѧ · по немь идѣта въ домъ вь ньже въходитъ ·
3221100 и речета г꙯нꙋ домꙋ · г꙯летъ тебѣ ꙋчитель ·
3221110 къде есть обитѣль идеже пасхо съ ꙋченикꙑ моими сънѣмь ·
3221200 ꙇ тъ вама покажетъ горьницѫ велиѭ постъланѫ · и тꙋ ꙋготоваита ·
3221300 шьдъша же обрѣтете ѣкоже рече има · ꙇ ꙋготовасте пасха ·
3221400 ꙇ егда бꙑстъ година възлеже · и оба на десѧте а꙯постла съ нимъ ·
3221500 и рече къ нимь · желѣниемь се въжделѣхъ · пасха ѣсти съ вами ·
3221510 прѣжде даже не приимо мѫкꙑ ·
3221600 г꙯лѭ бо вамъ · ѣко отъ селѣ не имамъ ѣсти отъ него ·
3221610 доньдеже коньчаатъ сѧ · въ ц꙯срствии б꙯жи ·
3221700 и приимъ чашѫ хвалѫ въздавъ рече · приимѣте се и раздѣлите себѣ ·
3221800 г꙯лѭ бо вам[а] · отъ селѣ не имамъ пити отъ плода лозънаго · доидеже
3221810 ц꙯срествие б꙯жие придетъ ·
3221900 ꙇ приимъ хлѣбъ хвалѫ въздавъ прѣломи · и дастъ имъ г꙯лѧ ·
3221910 се естъ тѣло мое даемое за вꙑ · се творите въ моѭ памѧть ·
3222000 ꙇ чашѫ такожде по вечерѣнии г꙯лѧ · си чаша новꙑ
3222010 завѣтъ моеѭ кръвиѭ̑ · ѣже за вꙑ пролѣатъ сѧ ·
3222100 Обаче се рѫка прѣдаѭштааго мѧ съ мъноѭ естъ на трапезѣ ·
3222200 ꙇ с꙯нъ ꙋбо ч꙯лчьскꙑ по нареченꙋмꙋ идетъ · обаче горе ч꙯лвкꙋ томꙋ ·
3222210 имьже прѣданъ бѫдетъ ·
3222300 ꙇ ти начѧсѧ искати вь себѣ · которꙑ ꙋбо бѫдетъ отъ нихъ ·
3222310 хотѧи сътворити се ·
3222400 бꙑстъ же и пьрѣ вь ихъ кꙑи мънитъ сѧ [ихь] бꙑти болеи
3222500 онъ же рече имъ · ц꙯сре ѩ꙯зкъ ꙋстоѩтъ имъ · и обладаѭште ими
3222510 благодателе нарицаѭтъ сѧ ·
3222600 вꙑ же не тако · нъ болии васъ да бѫдетъ ѣ҅ко мьнии ·
3222610 ꙇ старѣи ѣко слꙋжѧ ·
3222700 кꙑ бо болии възлежѧи ли или слꙋжѧи · не вьзлежѧи ли · азъ же по
3222710 срѣдѣ васъ есмь ѣко слꙋжѧи ·
3222800 вꙑ же есте прѣбꙑвъшеи съ мъноѭ въ напастехъ моихъ ·
3222900 ꙇ азъ завѣштаваѭ вамъ · ѣкоже завѣшта мьнѣ о꙯тцъ мои · ц꙯срство ·
3223000 да ѣсте и пиете на трапезѣ моеи · въ ц꙯срствии моемь ·
3223010 ꙇ сѧдете на прѣстолѣхъ · сѫдѧште обѣма на десѧте колѣнома
3223020 издраилевома ⁘
3223100 Рече же г꙯ъ симоне симоне се сотона проситъ васъ да би сѣлъ ѣко
3223110 пшеницѫ ·
3223200 азъ же молихъ сѧ о тебѣ да не оскѫдѣатъ вѣра твоѣ · ꙇ тꙑ нѣкъгда
3223210 обраштъ сѧ ꙋтвръди братриѭ твоѭ ·
3223300 онъ же рече мꙋ г꙯и съ тобоѭ готовъ есмъ и въ темьницѫ и въ
3223310 съмръть ити ·
3223400 онъ же рече г꙯лѭ ти петре · не възгласитъ кокотъ дьнесь · доидеже
3223410 три кратꙑ отъвръжеши сѧ мене · не вѣдѣти ·
3223500 и рече имъ егда посълахъ вꙑ без вълагалишта · ꙇ бес пирꙑ ·
3223510 ꙇ бе сапогъ · еда чесо лишени бꙑсте · они же рѣшѧ ничесоже ·
3223600 рече же имъ нъ нꙑнѣ иже иматъ вълагалиште да възьметъ такожде и пиро ·
3223610 ꙇ иже не иматъ да продастъ ризо своѭ и кꙋпитъ ножъ ·
3223700 г꙯лѭ бо вамъ · ѣко еште писаное се подобаатъ да съконьчаатъ
3223710 сѧ о мьнѣ · еже и съ безаконьникꙑ въмѣни сѧ · ꙇбо еже о мьнѣ
3223720 коньчино иматъ ⁘
3223800 они же рѣшѧ г꙯и се ножа съде дъва · О҅нъ же рече имъ довольно естъ ·
3223900 ꙇ ишедъ иде по обꙑчаю въ горѫ елеонъскѫ · по немьже идѫ ꙋченици его ·
3224000 Бꙑвъ же на мѣстѣ реце имъ · молите сѧ да не вънидете въ напасть ·
3224100 ꙇ самъ остѫпи отъ нихъ · ѣко бръжение камени · и поклонь колѣнѣ
3224110 молѣаше сѧ
3224200 г꙯лѧ ⁘ о꙯тче аще болиши мімо неси чашѫ сиѭ отъ мене · обаче не моѣ
3224210 волѣ нъ твоѣ да бѫдетъ ·
3224300 ави же сѧ емꙋ а꙯нꙉлъ · с н꙯бсе ꙋкрѣплѣѩ и ·
3224400 ꙇ бꙑвъ въ подвиѕѣ · прилежьнѣе молѣаше сѧ · ꙇ бꙑстъ потъ его ѣко
3224410 и каплѧ кръве · каплѭштѧ на землѭ ·
3224500 ꙇ въставъ отъ молитвꙑ пришедъ къ ꙋченикомъ обрѣте ѩ съпѧштѧ
3224510 отъ печали ·
3224600 и рече имъ чъ{ч}то съпите въставъше помолите сѩ да не вънидете
3224610 въ напастъ ⁘
3224700 Еще же емꙋ г꙯лѭштю · се народъ и нарицаемꙑ июда ·
3224710 единъ отъ обою на десѧте прѣдъ ними идѣаше ·
3224720 и пристѫпи къ і꙯сви лобъзатъ его ·
3224720 се бо бѣ знамение далъ имъ · егоже лобъжо тъ естъ ·
3224800 ꙇ꙯с же рече емꙋ июдо лобъзаниемь ли с꙯на ч꙯лскааго прѣдаеши ·
3224900 видѣвъше же и иже бѣахѫ о немь · бꙑваемое рѣшѧ емꙋ г꙯и аще ꙋдаримъ
3224910 ножемъ ·
3225000 ꙇ ꙋдари единъ нѣкꙑ отъ нихъ архиереова раба · ꙇ отърѣза емꙋ о[ꙑ]хо
3225010 десное ·
3225100 отъвѣштавъ же и꙯с рече · оставите до сего · и коснѫвъ въ ꙋхо его
3225110 исцѣли и҅ ·
3225200 рече же и꙯с къ пришедъшимъ на нь архиереомъ · ꙇ стратигомъ ц꙯рквнꙑмъ ·
3225210 и старьцемъ · ѣко на разбоиникъ ли придете съ орѫжиемь и дръкольми ·
3225300 по вьсѧ дьни сѫщю ми съ вами въ ц꙯ркве · не простьрѣсте рѫкъ на мѧ ·
3225310 нъ се естъ ваша година и область тьмьнаѣ ·
3225400 ꙇмъше же и вѣсѧ · ꙇ въвѣсѧ и въ домъ архиереовъ ·
3225410 петръ же идѣаше въ слѣдъ из далече ·
3225500 вьзгнѣштъшемъ же огнъ по срѣдѣ двора · ꙇ въкꙋпѣ сѣдъшемъ имъ ·
3225510 сѣдѣаше петръ по срѣдѣ ихъ ·
3225600 ꙋзърѣвъши же и раба едина сѣдѧшть при свѣтѣ · и вьзьрѣвъши на нь
3225610 рече · ꙇ сь бѣ съ нимь ·
3225700 онъ же отъвръже сѧ его г꙯лѧ · не знаѭ его жено ·
3225800 ꙇ не по мъногꙋ дрꙋгꙑ видѣвъ і рече · ꙇ тꙑ отъ нихъ еси · петръ же
3225810 рече ч꙯лвче нѣсмъ ·
3225900 ꙇ мимо шедъши ѣко годинѣ единои · ꙇнъ етеръ крѣплѣаше сѧ г꙯лѧ ·
3225910 въ істинѫ и сь бѣ съ нимь · ꙇбо галилеанинъ естъ ·
3226000 рече же петръ ч꙯лвче не вѣмь еже г꙯лглеши ·
3226010 ꙇ абие еште емꙋ г꙯лѭштю · въз[г]ласи кокотъ :⁘:
3226100 Ꙇ обраштъ сѧ г꙯ъ възьрѣ на петра · ꙇ помѣнѫ петръ слово г꙯не ѣкоже
3226110 рече емꙋ · ѣко прѣжде даже не възгласитъ кокотъ три кратꙑ
3226120 отъвръжеши сѧ мене ·
3226200 ꙇ ишедъ вонъ петръ плака сѧ горько ·
3226300 ꙇ мѫжи дръжѧштеи и꙯са · рѫгаахѫ сѧ емꙋ биѭште
3226410 и · закрꙑвъше и биѣахѫ по лицю · въпрашаахѫ же и г꙯лще прорьци кто
3226420 тѧ ꙋдари ·
3226500 ꙇ ина мънога хꙋлѧште г꙯лаахѫ на нь ·
3226600 ꙇ ѣко бꙑстъ дьнь събърашѧ сѧ старьци людьсции · ꙇ архиереи и
3226610 кънижьници · ꙇ вѣсѧ и на сънмь свои г꙯лѭште ·
3226600 аште тꙑ еси х꙯ъ ръци намъ ·
3226700 рече же имъ · аште вамъ рекѫ не имете вѣрꙑ ·
3226800 аште же и въпрошѫ вꙑ не отъвѣштаате ми · ни пꙋстите ·
3226900 отъ селѣ бѫдетъ с꙯нъ ч꙯лвчъскꙑи сѣдѧ о деснѫѭ силꙑ б꙯жиѩ҅ ·
3227000 рѣшѧ же вьси тꙑ ли еси ꙋбо с꙯нъ б꙯жии · онъ же къ нимъ рече ·
3227010 вꙑ г꙯лете ѣко азъ есмъ ·
3227100 они же рѣшѧ чъто еште трѣбꙋемъ съвѣдѣтельства сами бо слꙑшахомъ
3227110 отъ ꙋстъ его ·
3230100 ꙇ въставъше въсе мъножьство ихъ · вѣсѧ и къ пилатꙋ ·
3230200 начѧсѧ же на нь вадити г꙯лѭште · сего обрѣтомъ · развраштаѭшта
3230210 ѩзꙑкъ нашъ · ꙇ възбранѣѭста даѣти кесарови дань · г꙯лѭща себе
3230220 х꙯а ц꙯срѣ бꙑти ·
3230300 пилатъ же въпроси и г꙯лѧ · тꙑ ли еси цѣсарь июдеомъ · онъ же
3230310 отъвѣштавъ рече емꙋ · тꙑ г꙯леши ·
3230400 Пилатъ же рече къ аръхиереомъ и къ народꙋ · никоеѧже винꙑ не
3230410 обрѣтаѭ въ ч꙯лвцѣ семь ·
3230500 они же крѣплѣахѫ сѧ г꙯лѭште · ѣко развраштаатъ люди ꙋчѧ по вьсеи
3230510 июдеи · наченъ отъ галилеѩ до сьде ·
3230600 Пилатъ же слꙑшавъ галилеѭ въпроси и · аште ч꙯лкъ галилѣискъ естъ ·
3230700 ꙇ разꙋмѣвъ ѣко отъ области иродовꙑ естъ · посъла и къ іродꙋ сѫштю и
3230710 томꙋ въ и҅рꙋсалимѣ вь дьни тꙑ ·
3230800 ꙇродъ же видѣвъ и꙯са радъ бꙑстъ ѕѣло ·
3230810 бѣ бо желѣѩ отъ мъногъ врѣменъ видѣти ·
3230820 зане слꙑшааше мънога о немь · ꙇ надѣаше сѧ знамение етеро
3230830 видѣти отъ него бꙑваемо ·
3230900 въпрашааше же и словесꙑ мъногꙑ ·
3230910 онъ же ничесоже не отъвѣштавааше емꙋ ·
3231000 Стоѣхѫ же архиереи и кънижьници прилежъно вадѧште на нь · ⁘
3231100 Ꙋкорь же и иродъ съ вои своими · и порѫгавъ сѧ ·
3231110 облъкъ і вь ризѫ свѣтълѫ · възврати и къ пилатови ·
3231200 бꙑсте же си дрꙋга · ꙇродъ же и пилатъ въ тъ день съ собоѭ ·
3231210 прѣжде бо бѣашете вражъдѫ имѫшта междю собоѭ ·
3231300 пилатъ же созъвавъ архиереѩ и кънѧзѧ и люди ·
3231400 рече къ нимъ привѣсте ми ч꙯лка сего · ѣко развращаѭща люди ·
3231410 ꙇ се азъ истѧзавъ прѣдъ вами · не обрѣтъ ни единоѩ же о ч꙯лвцѣ семь
3231420 винꙑ · ѩже на нь вадите ·
3231500 нъ ни иродъ · посꙑлахъ бо и къ немꙋ · ꙇ се ничътоже {съ} достоино
3231510 съмръти сътворено естъ о немь ·
3231600 показавъ ꙋбо отъпꙋштѫ и ·
3231700 потрѣбѫже имѣаше на вьсѧ праздьникꙑ отъпꙋштати имъ единого ·
3231800 Възъпишѧ же въси народи г꙯лѭште · вьзьми сего отъпꙋсти же намъ
3231810 варавѫ ·
3231900 ꙇже бѣ за единѫ крамолѫ бꙑвъшѫѭ въ градѣ и ꙋбииство въвръженъ въ
3231910 темьницѫ ·
3232000 Пакꙑ же пилатъ възгласи хотѧ отъпꙋстити и꙯са ·
3232100 они же вьпиѣхѫ г꙯лѫште · пропьни пропьни :
3232200 Онъ же третиицеѭ рече къ нимъ · чьто бо сътвори зъло ·
3232210 ничьсоже достоина съмръти обрѣтъ о немь · показавъ і ꙋбо отъпꙋштѫ ·
3232300 они же прилежаахѫ гласꙑ велии просѧште его на пропѧтие ·
3232310 ꙇ҅ ꙋстоѣахѫ гласи ихъ · ꙇ архиереистии ·
3232400 Пилатъ же посѫди бꙑти прошение ихъ ·
3232500 отъпꙋсти же имъ въсажденааго въ темьницѫ · за крамолѫ и ꙋбииство
3232510 егоже прошаахѫ · и і꙯са прѣдастъ воли ихъ ·
3232600 ꙇ ѣко и повѣсѧ емъше симона единого кѵринѣа грѧдѫшта съ села ·
3232610 задѣшѧ емꙋ к꙯рстъ носити по и꙯сѣ ·
3232700 ꙇдѣаше же въ слѣдъ его мъногъ народъ людии · можи и женꙑ ·
3232710 ѩже и биѣахѫ сѧ и плакаахѫ сѧ его ·
3232800 обрашть же сѧ и꙯съ къ нимь рече · дъштери ꙇ꙯мскꙑ · не плачите сѧ о
3232810 мьнѣ · обаче себе плачите сѧ и чѧдъ вашихъ ·
3232900 ѣко се дьнье грѧдѫтъ · вь нѧже рекѫтъ· блаженꙑ неплодъви и чрѣва
3232910 ѣже не родишѧ · ꙇ сьсъци иже не доишѧ ·
3233000 тогда начънѫтъ г꙯лати горамъ падѣте на нꙑ · ꙇ хлъмомъ покрꙑите нꙑ ·
3233100 зане аште въ сꙑрѣ дрѣвѣ си творѧтъ · въ сꙋсѣ что бѫдетъ ⁘
3233200 Ведѣахѫ же съ и꙯смъ и ина дъва зълодѣѣ съ нимь ꙋбитъ ·
3233300 ꙇ егда придѫ на мѣсто нарицаемое краниево · тꙋ пропѧсѧ и ·
3233310 ꙇ зълодѣа ового ꙋбо о деснѫѭ · а дрꙋгааго о шѫѭѫ ·
3233400 ꙇ꙯с же г꙯лааше о꙯тче отъпꙋсти имъ · не вѣдѧтъ бо сѧ чъто творѧтъ ·
3233410 раздѣлѣѭште же ризꙑ его метаахѫ жрѣбиѩ ·
3233500 ꙇ стоѣахѫ людие зьрѧште · подрѣжаахѫ же и и кънѧѕи г꙯лѭще съ ними ·
3233510 ꙇнꙑ естъ с꙯ъпслъ да с꙯пстъ и сѧ · аште сь естъ х꙯ъ с꙯нъ б꙯жии ·
3233520 ꙇзбъранꙑ ·
3233600 рѫгаахѫ же сѧ емꙋ и воини пристѫпаѭште и оцетъ придѣѭште емꙋ и
3233700 г꙯лѭште · аште тꙑ еси ц꙯срь июдеискъ с꙯псѧ самъ ·
3233800 бѣ же и написание написано надъ нимъ · кънигами елинъсками и
3233810 римъсками · ꙇ евреисками · сь естъ ц꙯сръ июдеискъ ·
3233900 Единъ же отъ обѣшенꙋю зълодѣѭ̑ хꙋлѣаше и г꙯лѧ ·
3233910 аште тꙑ еси х꙯ъ с꙯псѧ самъ и нꙑ ·
3234000 отъвѣштавъ же дрꙋгꙑ прѣштааше емꙋ г꙯лѧ · ни ли тꙑ боиши сѧ б꙯а ·
3234000 ѣко въ томьжде осѫждении еси ·
3234100 ꙇ вѣ ꙋбо въ правъдѫ достоинаа бо дѣломъ наю въсприемлевѣ ·
3234110 а сь ничьсоже зъла не сътвори ·
3234200 ꙇ г꙯лааше и꙯сви помѣни мѧ г꙯и · егда придеши въ ц꙯срствии твоемь ·
3234300 ꙇ рече емꙋ и꙯съ аминь г꙯лѭ тебѣ · дьнесь съ мъноѭ бѫдеши вь раи ·
3234400 бѣ же ѣко година шестаа · ꙇ тъма бꙑстъ по вьсеи земи до годинꙑ
3234410 девѧтꙑѩ ·
3234500 и помръче слъньце · ꙇ катапетазма ц꙯рквнаѣ раздъра сѧ на дъвое ·
3234600 ꙇ възглашъ гласомь велиемь и꙯съ · рече · отьче въ рѫцѣ твои
3234610 прѣдаѭ д꙯хъ мои · ꙇ се рекъ издъше ·
3234700 Видѣвъ же сътьникъ бꙑвъшее прослави б꙯а г꙯лѧ · въ істинѫ ч꙯лвк
3234710 сь правьдень бѣ ·
3234800 ꙇ вьси пришедъшеи народи на позоръ сь · видѧште бꙑваѭштаа ·
3234810 биѭште пръси своѩ възвраштаахѫ сѧ ·
3234900 стоѣахѫ же вьси знаемии его из далече · ꙇ женꙑ въшедъшѧѩ съ нимъ
3234910 отъ галилеѩ зьрѧштѧ сихъ · ⁘ кц꙯ ⁘
3235000 ꙇ се мѫжь ꙇменемь иосифъ · съвѣтьникъ сꙑ · мѫжъ благъ и правьденъ ·
3235100 сь не бѣ присталъ съвѣтѣ и дѣлѣ ихъ · отъ ариматѣѩ ·
3235110 града июдеиска · ꙇже чааше и тъ ц꙯сарествиѣ б꙯жиѣ ·
3235200 сь пристѫпь къ пилатꙋ испроси тѣло и꙯сво ·
3235300 ꙇ сънемъ е обитъ е плаштаницеѭ · ꙇ положи е въ гробѣ исѣченѣ ·
3235310 въ немьже не бѣ никътоже никогдаже положенъ ·
3235400 ꙇ дьнь бѣ параскевьꙉи · ꙇ собота свитааше ·
3235500 въ слѣдъ же шедъшѧ женꙑ · ѩже бѣахѫ пришълꙑ съ нимь отъ галилеѩ ·
3235510 видѣшѧ гробъ и ѣко положено бꙑстъ тѣло его ·
3235600 възвраштьшѧ же сѧ ꙋготовашѧ ароматꙑ · ꙇ мѵро · ꙇ въ соботѫ ꙋбо
3235610 ꙋмлъчашѧ по заповѣди ⁘
3240100 Вь единѫ же собото ѕѣло рано · придѫ на гробъ несѫштѧ ѩже
3240110 ꙋготовашѧ ароматꙑ · и дрꙋгꙑѩ съ ними ·
3240200 обрѣтѫ же камень отъваленъ отъ гроба ·
3240300 ꙇ въшедъшѧ не обрѣтѫ тѣлесе г꙯а и꙯са ·
3240400 ꙇ бꙑстъ не домꙑслѧштамъ сѧ имъ о семь · ꙇ се мѫжа дъва стасте въ нихъ
3240410 вь ризахъ бльштѧштахъ сѧ ·
3240500 Пристрашънамъ же бꙑвъшамъ имъ · ꙇ поклоньшамъ лице на землѭ ·
3240510 рѣсте къ нимъ · чъто иштете живааго съ мрътвꙑими ·
3240600 нѣстъ съде нъ въста · помѣнѣте ѣкоже г꙯ла вамъ · еште сꙑ въ галилеи
3240700 г꙯лѧ · ѣко подобаатъ с꙯нꙋ ч꙯лвчскꙋмꙋ прѣданꙋ бꙑти · въ рѫцѣ ч꙯лвкъ
3240710 грѣшъникъ · пропѧтꙋ бꙑти · ꙇ третии день въскръснѫти ·
3240800 ꙇ помѣнѫшѧ г꙯лꙑ его ·
3240900 ꙇ възвраштъшѧ сѧ отъ гроба · вьзвѣстишѧ вьсѣ си единомꙋ на десѧте и
3240910 вьсѣмъ прочиимъ ·
3241000 бѣаше же мариѣ магдалини · ꙇ иоанна · ꙇ мариѣ иѣковлѣ · и прочѧѩ
3241010 съ ними · ѩже и г꙯лаахѫ къ а꙯плмъ се ·
3241100 и ѣвишѧ сѧ прѣдъ ними ѣко блѧди г꙯ли ихъ · и не имѣахѫ имъ вѣрꙑ ⁘
3241200 Петръ же въставъ тече къ гро{ꙑ}бꙋ · ꙇ приникъ видѣ ризꙑ единꙑ
3241210 лежѧштѧ · ꙇ иде вь себѣ дивѧ сѧ бꙑвъшюмꙋ ·
3241300 ꙇ се дъва отъ нихъ бѣсте идѫшта въ тъжде день · вь весь отъстоѩштѫ
3241310 стадии шесть десѧтъ отъ ꙇ꙯ма · еиже имѧ емаꙋсъ ·
3241400 ꙇ та бесѣдоваашете къ себѣ · о вьсѣхъ сихъ · приключьшиихъ сѧ ·
3241500 ꙇ бꙑстъ бесѣдꙋѭштема има и сътѧѕаѭштема сѧ · и самъ и꙯съ · приближь
3241510 [с]ѧ идѣаше съ нима ·
3241600 очи же ею дръжаашете сѧ да его не познаате ·
3241700 рече же къ нима · что сѫтъ словеса си о нихъже сътѧѕаата сѧ къ
3241710 себѣ идѫща · ꙇ еста дрѧхла ·
3241800 отъвѣштавъ же единъ емꙋже имѧ клеопа · рече къ немꙋ · тꙑ ли единъ
3241810 пришълецъ еси въ ꙇ꙯мъ · ꙇ не чю бꙑвъшиихъ въ дьни сиѩ ·
3241900 ꙇ рече има кꙑхъ · она же рѣсте емꙋ ·
3241910 ѣже о и꙯сѣ назарѣнинѣ · ꙇже бꙑстъ мѫжъ п꙯ркъ силенъ ·
3241920 дѣломь и словомь · прѣдъ б꙯мъ и вьсѣми людьми · ꙇ
3242000 како и прѣдашѧ архиереи и кьнѧѕи наши · на осѫждение съмръти ·
3242010 и пропѧсѧ и ·
3242100 мꙑ же надѣемь сѧ ѣко сь естъ хотѧи ꙇ꙯лѣ избавити ·
3242110 нь ꙇ҅ надъ вьсѣми сими третии се день иматъ дънесь ·
3242120 отъ нелиже си бꙑшѧ ·
3242200 нъ ꙇ҅ женꙑ единꙑ отъ насъ · ꙋжасишѧ нꙑ бꙑвьшѧ рано ꙋ гроба ·
3242300 ꙇ не обрѣтъшѧ тѣлесе его · придѫ г꙯лѭштѧ ·
3242310 ꙇ авление а꙯ньꙉлъ видѣвъшѧ · ꙇже г꙯лѭтъ і жива ·
3242400 ꙇ идѫ едини отъ насъ къ гробꙋ · ꙇ обрѣтѫ тако ѣкоже и женꙑ рѣшѧ ·
3242410 самого же не видѣшѧ ·
3242500 ꙇ тъ рече къ нима · Ѡ несъмꙑслънаа и мѫдъна с꙯дцмь · вѣровати о
3242510 вьсѣхъ ѣже г꙯лашѧ п꙯рци ·
3242600 не тако ли подобаше пострадати х꙯ꙋ · ꙇ҅ вьнити въ славѫ своѭ ·
3242700 ꙇ наченъ отъ мосѣа и отъ вьсѣхъ пророкъ съказаше има кънигъ ·
3242710 ѣже бѣахѫ о немь ·
3242800 ꙇ҅ приближишѧ сѧ вь весь вь нѭже идѣашете ·
3242810 ꙇ тъ творѣаше сѧ дале ити ·
3242900 ꙇ нѫждаашете и г꙯лѭшта · облѧѕи съ нама ѣко при вечерѣ естъ ·
3242910 ꙇ прѣклонилъ сѧ естъ юже день · ꙇ вьниде съ нима облешть ·
3243000 ꙇ бꙑстъ ѣко възлеже съ нима · приемъ хлѣбъ б꙯лгви ·
3243010 ꙇ прѣломь даѣаше има ·
3243100 онѣма же отврѣсте сѧ очи и познасте и · ꙇ тъ иштезе отъ нею ·
3243200 ꙇ рѣсте къ себѣ · не с꙯рдце ли наю горꙙ бѣ въ наю ·
3243210 егда г꙯лааше къ нама на пѫти · ꙇ ѣко съказаше нама кънигꙑ ·
3243300 ꙇ въставъша во тъ часъ вратисте сѧ въ ꙇ꙯҅мъ · ꙇ обрѣте{с}та
3243310 съвъкꙋплъшѧ сѧ единого на десѧте · ꙇ иже бѣахѫ съ ними
3243400 г꙯лѭштѧ · въ істинѫ ѣко въста х꙯ъ и ѣви сѧ симонꙋ ·
3243500 ꙇ та повѣдаашете ѣже бꙑшѧ на пѫти · ꙇ ѣко сѧ позна има въ
3243510 прѣломлении хлѣба ⁘ кц꙯ ⁘
3243600 Си же имъ г꙯лѭштемъ · самъ и꙯съ ста по срѣдѣ ихъ ⁘
3243610 {въскресъ} {и꙯съ} {из} {мрътвꙑихъ}
3243620 {ста} {по} {срѣдѣ} {ꙋченикъ} {своихъ} и г꙯ла имъ ·
3243630 миръ вамъ · азъ есмъ не боите сѧ ·
3243700 ꙋбоѣвъше же сѧ и пристрашъни бꙑвъше · мьнѣахѫ д꙯хъ видѧште ·
3243800 и рече имъ чьто съмѫштени есте · и по что помꙑшлениѣ въходѧтъ въ
3243810 с꙯рдца ваша ·
3243900 видите рѫцѣ мои и ноѕѣ мои · ѣко самъ азъ есмъ ·
3243910 осѧжате мѧ и видите · ѣко д꙯хъ плъти и кости не иматъ ·
3243920 ѣкоже мѧ видите имѫща ·
3244000 ꙇ се рекъ показа имъ рѫцѣ и ноѕѣ ⁘
3244100 Еште же не вѣрꙋѭштемъ имъ отъ радости и чюдѧштемъ сѧ · рече имъ ·
3244110 ꙇмате ли чъто сънѣдъно съде ·
3244200 они же дашѧ емꙋ рꙑбꙑ печенꙑ чѧсть · ꙇ отъ бъчелъ сътъ ·
3244300 ꙇ въземъ прѣдъ ними ѣстъ · прочее дастъ имъ ·
3244400 рече же имъ се сѫтъ словеса · ѣже г꙯лахъ къ вамъ еште сꙑ съ вами ·
3244410 ѣко подобаатъ съконьчати сѧ въсѣмъ написанꙑмъ ·
3244420 въ законѣ мосѣовѣ и п꙯рцхъ · ꙇ п꙯слъмѣхъ о мьнѣ ·
3244500 тъгда отвръзе имъ ꙋмъ да разꙋмѣѭтъ кънигꙑ ·
3244600 ꙇ рече имъ ѣко тако естъ писано · и тако подобааше пострадати х꙯ꙋ ·
3244610 и въскръснѫти отъ мрътвꙑхъ · третии день ꙇ проповѣдати сѧ въ імѧ
3244620 его покаанию҅ ·
3244700 ꙇ отъпꙋштению грѣховъ въ вьсѣхъ ѩзꙑцѣхъ · наченъше отъ и꙯ма ·
3244800 вꙑ же есте съвѣдѣтеле симъ ·
3244900 ꙇ се азъ посълѭ обѣтование о꙯тца моего на вꙑ ·
3244910 вꙑ же сѣдѣте въ градѣ иерꙋсалимъсцѣ · доньдеже облѣчете сѧ
3244920 силоѭ съ вꙑше ·
3245000 изведе же ѩ вонъ до витаниѩ҅ · и въздвигъ рѫцѣ свои благослови ѩ ·
3245100 ꙇ бꙑстъ егда благословѣше ѩ · отъстѫпи отъ нихъ · ꙇ възношааше сѧ ·
3245110 на небо ·
3245200 ꙇ ти поклоньше сѧ емꙋ · възвратишѧ сѧ въ и꙯҅мъ · съ радостиѭ велиеѭ ·
3245300 ꙇ бѣахѫ въ ꙇ҅нѫ въ ц꙯ркве · хвалѧште и б꙯лагословѧште б꙯а аминь кц꙯ ⁘
3245310 ЕВАНЬꙈЛИЕ ОТЪ ЛꙊКꙐ :⁘⁘⁘:
3245320 ⁘ стиховъ ⁘
4000010 ГЛАВꙐ ЕВАнЬꙈЕЛИѢ ЕЖЕ ОТЪ ꙆОАНА ⁘
4000020 а꙯ О҅ брацѣ бꙑвъшиимъ въ кана галилѣи · ⁘
4000030 б꙯ О҅ изгънанꙑхъ и ц꙯ркве :⁘:
4000040 в꙯ О никодимѣ ⁘
4000050 г꙯ О въпрошении очиштению ⁘
4000060 д꙯ О самарѣнꙑни ⁘
4000070 е꙯ О ц꙯сри мѫжи ⁘
4000080 ж꙯ О имѫштиимъ ꙉ꙯ и о ѕ꙯ лѣтъ въ недѫѕѣ ⁘
4000090 ѕ꙯ О пѧти хлѣбъ ⁘
4000100 з꙯ О морьсцѣемь хождении꙼ ⁘
4000110 ꙇ꙯ О роженѣемь слѣпѣ ⁘
4000120 а꙯ꙇ О лазари ⁘
4000130 б꙯ꙇ О помазавъшии г꙯а мѵромь ⁘
4000140 в꙯ꙇ О нихъже рече июда ⁘
4000150 г꙯ꙇ О осьлѧти ⁘
4000160 д꙯ꙇ О пришедъшиихъ елиньнѣхъ ⁘
4000170 е꙯ꙇ О ꙋмꙑвании ⁘
4000180 ж꙯ꙇ О параклитѣ ⁘
4000190 ѕ꙯ꙇ О испрошении тѣлесе г꙯нѣ ⁘
4012310 -съ въпиѭштааго въ пꙋстꙑни · ꙇсправите пѫть гнь ·
4012320 ѣкоже рече исаиѣ п꙯ркъ ·
4012400 ꙇ посълании бѣахѫ отъ фарисѣи ·
4012500 ꙇ въпросишѧ и и рѣшѧ емꙋ · что ꙋбо к꙯рштаеши · аште тꙑ нѣси х꙯ъ ·
4012510 ни илиѣ ни п꙯ркъ ·
4012600 отъвѣшта имъ иоанъ г꙯лѧ · азъ к꙯рщаѭ въ водѣ · по срѣдѣ же васъ
4012610 стоитъ · егоже вꙑ не вѣсте ·
4012700 сь естъ грѧдꙑи по мьнѣ · ꙇже прѣдъ мъноѭ бꙑстъ ·
4012710 емꙋже азъ нѣсмъ достоинъ · да отрѣшо ремень сапогꙋ его ·
4012800 си вь витании бꙑшѧ об онъ полъ иоръдана · идеже бѣ иоанъ кръстѧ ⁘
4012810 кц꙯ ⁘
4012900 Въ ꙋтрѣи день видѣ и꙯са грѧдѫшта къ себѣ ·
4012910 ꙇ г꙯ла се агнецъ б꙯жіи · въземлѧи грѣхꙑ мира вьсего ·
4013000 сь естъ о немьже азъ рѣхъ · по мьнѣ грѧдетъ можъ ·
4013010 ꙇже прѣдъ мъноѭ бꙑс꙯ · ѣко пръвѣи мане бѣ ·
4013100 ꙇ азъ не вѣдѣахъ его · нъ да ѣвитъ сѧ и꙯здраилеви · сего ради азъ
4013110 придъ въ водѣ кръстѧ ·
4013200 ꙇ съвѣдѣтельствова иоанъ г꙯лѧ · ѣко видѣхъ д꙯хъ съходѧшть ·
4013210 ѣко голѫбь съ небесе · ꙇ прѣбꙑстъ на немь ·
4013300 и азъ не вѣдѣахъ его · нъ посълавꙑи мѧ кръститъ въ водѣ ·
4013310 тъ мьнѣ рече · надъ ньже ꙋзьриши д꙯хъ съходѧштъ ·
4013320 ꙇ прѣбꙑваѭштъ на немь · сь есть крьстѧи д꙯хмь с꙯тꙑмь ·
4013400 и азъ видѣхъ и съвѣдѣтельствовахъ · ѣко сь естъ с꙯нъ б꙯жіи · ⁘
4013500 Вь ꙋтрѣи же день пакꙑ стоѣаше иоань · ꙇ отъ ꙋченикъ его дъва ·
4013600 ꙇ ꙋзьрѣ и꙯са грѧдѫшта · г꙯ла се агнецъ б꙯жии ·
4013700 ꙇ слꙑшасте и оба ꙋченика г꙯лштъ · ꙇ по и꙯сѣ идете ·
4013800 обраштъ же сѧ и꙯съ · и видѣвъ ѣ по себѣ идѫшта · г꙯ла има
4013900 чесо ищета · она же рѣсте емꙋ равꙿви · еже г꙯летъ сѧ съказаемо
4013910 ꙋчителю · къде живеши ·
4014000 г꙯ла има · придѣта и видита · придете же и видѣсте къде живѣаше ·
4014010 ꙇ прѣбꙑсте ꙋ него день тъ · година бѣ ѣко девѧтаѣ ·
4014100 бѣ же аньдрѣа братръ симона петра · единъ отъ обоѭ слꙑшавъшюю҅
4014110 отъ иоана ·
4014120 ꙇ по немь шьдъшюю ·
4014200 Обрѣте сь прѣжде братра своего симона ·
4014210 ꙇ г꙯ла емꙋ обрѣтомъ месиѭ̑ · еже естъ съказаемо х꙯ъ ·
4014300 ꙇ приведе и къ и꙯сви · възърѣвъ же на нь и꙯съ рече · тꙑ еси симонъ
4014310 с꙯нъ ионинъ · тꙑ наречеши сѧ кифа еже съказаатъ сѧ петръ · ⁘
4014400 Въ ꙋтрѣи же день въсхотѣ и꙯съ изити въ галилѣѭ ·
4014410 ꙇ обрѣте филипа · ꙇ г꙯ла емꙋ и꙯съ грѧди по мьнѣ ·
4014500 бѣ же филипъ отъ виѳсаидꙑ отъ града аньдрѣева и петрова ·
4014600 обрѣте филипъ натанаилѣ · ꙇ г꙯ла емꙋ ·
4014610 егоже писа мосии въ законѣ и п꙯рци ·
4014620 обрѣтомъ и꙯са с꙯на иосифова · ꙇже отъ назарета ·
4014700 ꙇ г꙯ла емꙋ натанаиль · отъ назарета можетъ ли что добро бꙑти ·
4014710 ꙇ г꙯ла емꙋ филипъ приди и виждъ ·
4014800 видѣ же и꙯съ натанаилѣ грѧдѫшта къ себѣ · ꙇ г꙯ла о немь ·
4014810 се вꙑ истинѫ и꙯здлѣнинъ въ намъже льсти нѣстъ ·
4014900 г꙯ла емꙋ натанаиль · како мѧ знаеши · отъвѣшта и꙯съ и рече емꙋ ·
4014910 прѣжде даже не в꙯ъзгласи тебе филипъ сѫшта подъ смоковьницеѭ
4014920 видѣхъ тѧ ·
4015000 отъвѣшта натанаиль и г꙯ла емꙋ · равьви и тꙑ еси с꙯нъ б꙯жіи ·
4015010 тꙑ еси ц꙯срь ꙇ꙯здраилевъ ·
4015100 отъвѣшта и꙯съ и рече емꙋ · зане рѣхъ ти ѣко видѣхъ тѧ подъ
4015110 смоковъницеѭ̑ вѣрꙋеши · больша сихъ ꙋзьриши ·
4015200 ꙇ г꙯ла емꙋ амин амнъ г꙯лѭ вамъ · отъ селѣ ꙋзьрите н꙯ебса о҅твръста ·
4015210 ꙇ а꙯нꙉлꙑ б꙯жиѩ҅ въсходѧщѧ и низъходѧштѧ надъ с꙯на ч꙯лвскааго ⁘
4020100 Ꙇ въ третии день бракъ бꙑстъ въ кана галилеисцѣи ·
4020110 ꙇ бѣ мати и꙯сва тꙋ ·
4020200 зъванъ же бꙑстъ и и꙯съ · ꙇ ꙋченици его на бракъ ·
4020300 ꙇ недоставъшю винꙋ · г꙯ла мати и꙯сва къ немꙋ · вина не имѫтъ ·
4020400 г꙯ла еи и꙯съ · что естъ мьнѣ и тебѣ жено · не ꙋ приде година моѣ ·
4020500 г꙯ла мати его слꙋгамъ · еже асте г꙯летъ вамъ сътворите ·
4020600 бѣ же тꙋ водоносъ камѣнъ шесть лежѧштъ · по очиштению июдеискꙋ ·
4020610 въмѣстѧшть по дьвѣма ли тремъ мѣрамъ ·
4020700 г꙯ла имъ и꙯съ · наплъните водоносꙑ водꙑ · ꙇ наплънишѧ ѩ до връха ·
4020800 и г꙯ла имъ · почръпѣте нꙑнѣ и принесѣте арꙿхитриклинови ·
4020810 ꙇ принѣсѧ ·
4020900 ѣко же въкꙋси архитриклинъ вина бꙑвъшааго отъ водꙑ ·
4020910 ꙇ не вѣдѣаше отъ кѫдꙋ естъ · а слꙋгꙑ вѣдѣхѫ почръпъшеи водѫ ·
4020920 пригласи жениха архитриклинъ ·
4021000 ꙇ г꙯ла емꙋ · вьсѣкъ ч꙯лвкъ прѣжде доброе вино полагаатъ ·
4021010 ꙇ егда ꙋпиѭтъ сѧ тогда тачѣе҅ ·
4021020 тꙑ же съблюде доброе вино до селѣ ·
4021100 сътвори начѧтокъ знамениемъ и꙯съ · въ кана галилеисцѣи · ꙇ ѣви
4021110 славѫ своѭ̑ · ꙇ вѣровашѧ во нь ꙋченици его ⁘ кц꙯ ⁘
4021200 По семь съниде и꙯съ въ каперънаꙋмъ · самъ и мати его ·
4021210 ꙇ братриѣ его · ꙇ ꙋченици его · ꙇ тꙋ не мъногꙑ дьни прѣбꙑшѧ ·
4021300 ꙇ близъ бѣ пасха июдеиска · ꙇ вьзиде и꙯съ въ и꙯мъ ·
4021400 ꙇ обрѣте въ ц꙯ркве продаѭштѧѩ овъцѧ и волꙑ · ꙇ голѫби ·
4021410 ꙇ пѣнѧжъникꙑ сѣдѧштѧ ·
4021500 ꙇ сътвори бичь отъ връвии҅ · вьсѧ изгъна и ц꙯ркве · овъцѧ же и волꙑ ·
4021510 ꙇ тръжьникомъ расꙑпа пѣнѧѕꙑ · ꙇ дъскꙑ опровръже ·
4021600 ꙇ продаѭштимъ голѫби рече · вьзьмѣте си отъ сѫдꙋ · не творите
4021610 домꙋ отъца моего домꙋ кꙋпльнааго ·
4021700 помѣнѫшѧ же ꙋченици его · ѣко написано естъ · жалость домꙋ твоего
4021710 сънѣстъ мѧ ·
4021800 отъвѣщашѧ же июдеи и рѣшѧ емꙋ ·
4021810 кое знамение ѣвлѣеши намъ ѣко си твориши ·
4021900 ѡтъвѣща и꙯съ и рече имъ · разорите ц꙯рквь сиѭ · ꙇ трьми деньми
4021910 вьздвигнѫ ѭ҅ ·
4022000 рѣшѧ же июдеи · четꙑръми десѧтꙑ и шѧстиѭ лѣтъ съзъдана
4022010 бꙑс꙯ ц꙯ркꙑ си · ꙇ тꙑ ли трьми деньми вьздвигнеши ѭ ·
4022100 онъ же глааше о ц꙯ркви тѣла своего ·
4022200 е҅гда ꙋбо въста отъ мрътвꙑхъ · помѣнѫшѧ ꙋченици его
4022210 ѣко се г꙯лааше · ꙇ҅ вѣрѫ ѩсѧ кънигамъ
4022220 и словеси еже рече и꙯съ ⁘ кц꙯ ⁘
4022300 Егда же бѣ въ и꙯мѣх꙯ · въ пасха въ праздьникъ ·
4022310 мъноѕи вѣровашѧ въ імѧ его · видѧще знамениѣ его еже творѣаше ·
4022400 самъ же и꙯съ не въдааше себе въ вѣрѫ ихъ ·
4022410 ꙇмъже самъ вѣдѣаше въсѧ ·
4022500 ꙇ ѣко не трѣбовааше да къто съвѣдѣтельствꙋꙋтъ о ч꙯лвцѣ · самъ бо
4022510 вѣдѣаше что бѣдѣаше въ ч꙯лвцѣ ⁘ а꙯ нед꙯ · в чк꙯ь ⁘
4022520 зч꙯ ⁘ внв꙯ром ⁘
4030100 Бѣ же ч꙯лвкъ отъ фарисѣи · никодимъ имѧ емꙋ · кънѧѕъ июдеискъ ·
4030200 съ приде къ немꙋ ноштиѭ · и рече емꙋ равьвии · вѣмь ѣко отъ б꙯а
4030210 пришелъ еси ꙋчитель · никтоже бо не можетъ знамении сихъ творити ·
4030220 ѣже тꙑ твориши · аште не бѫдетъ б꙯ъ съ нимъ ·
4030300 отъвѣща и꙯съ и҅ рече емꙋ · амин · амин г꙯лѭ тебѣ ·
4030310 аште кто не родитъ сѧ съ вꙑше · не можетъ видѣти ц꙯срствиѣ б꙯жиѣ ·
4030400 г꙯ла къ немꙋ никодимъ · како можетъ члвкъ родити с{ѧ}ѧ старъ сꙑ ·
4030410 еда можетъ въторицеѭ въ чрѣво вьлѣсти матере своеѩ и родити сѧ ·
4030500 отъвѣшта и꙯съ аминь г꙯лѭ тебѣ · аще кто не родитъ сѧ водоѭ̑
4030510 и д꙯хомь · не можетъ вьнити въ цс꙯рвие б꙯жие҅ ·
4030600 рожденꙑ отъ плъти плъть естъ · ꙇ҅ рожденꙑ отъ д꙯ха д꙯хъ естъ ·
4030700 не диви сѧ ѣко рѣхъ ти · подобаатъ вамъ родити сѧ съ вꙑше ·
4030800 дꙋхъ идеже хоштетъ дꙋшетъ · ꙇ глас꙯ его слꙑшиши · нъ не вѣси отъ
4030810 кѫдꙋ придетъ и камо идетъ · тако естъ вьсѣкъ рожденꙑ отъ д꙯ха ·
4030900 отъвѣшта никодимъ и рече емꙋ · како могѫтъ си бꙑти ·
4031000 отъвѣща и꙯съ и рече емꙋ · тꙑ еси ꙋчитель · ꙇ꙯лвъ ·
4031010 и сихъ ли не вѣси ·
4031100 аминь аминь г꙯лѭ тебѣ · ѣко еже вѣмь г꙯лмь · ꙇ еже видѣхомъ
4031110 съвѣдѣтельствꙋемъ · ꙇ съвѣдѣтелъства нашего не приемлете ·
4031200 аште земъна рѣхъ вамъ и не вѣрꙋꙋте · како аште реко вамъ н꙯бска
4031210 вѣрꙋꙋте ·
4031300 ꙇ никтоже възиде н꙯бо · тъкмо съшедꙑ с꙯нбсе · с꙯н чс꙯кꙑ сꙑ н꙯нбсе ·
4031400 ꙇ҅ ѣкоже моси вьзнесе змиѭ въ пꙋстꙑни · тако подобаатъ сѧ
4031410 възнести сꙑнꙋ ч꙯лвскꙋмꙋ ·
4031500 да вьсѣкъ вѣрꙋѩи во нь не п꙯огꙑбнетъ ·
4031510 нъ иматъ живота вѣчънааго ⁘ к꙯ц ⁘
4031600 Тако бо б꙯ъ вьзлюби мира · ѣко с꙯на своего иночѧдааго дастъ · да
4031610 вь{сѣ}сѣкъ вѣрꙋѩи на нь не погꙑбнетъ ·
4031620 нꙑ иматъ живота вѣчънааго ·
4031700 не посъла бо б꙯ъ с꙯на своего вь миръ да содитъ мирꙋ · нъ да съпасетъ
4031710 сѧ миръ имъ ·
4031800 вѣрꙋѩи во нь не бодетъ осѫжденъ · а не вѣрꙋѩи
4031810 юже осѫжденъ естъ · ѣко не вѣрова въ імѧ иночѧдааго с꙯на б꙯жиѣ ·
4031900 сь естъ содъ приде бо свѣтъ въ миръ · ꙇ възлюбишѧ ч꙯лвци паче тъмѫ
4031910 неже свѣтъ · бѣшѧ бо ихъ дѣла зъла ·
4032000 вьсѣкъ бо дѣлаѩи зъла · ненавидитъ свѣта ·
4032010 ꙇ не приходитъ къ свѣтꙋ · да не о[бли]чѧтъ сѧ дѣла его ·
4032020 ѣко зъла сѫтъ ·
4032100 а творѧи истино грѧдетъ къ свѣтꙋ · да авѧтъ сѧ дѣла его
4032110 ѣко о б꙯ѕѣ сѫтъ съдѣлана ⁘ кц꙯ ⁘ зч꙯ ⁘
4032200 По сихъ приде и꙯съ ꙇ҅ ꙋ҅ченици его въ іюденскѫѭ землѭ ·
4032210 ꙇ тꙋ живѣаше съ ними и кръштааше ·
4032300 бѣ же иоанъ кръстѧ вь еннонѣ · близъ салимови · ѣко водꙑ мъногꙑ
4032310 бѣахѫ тꙋ · ꙇ прихождаахѫ и кръштаахѫ сѧ ·
4032400 не ꙋ бо бѣ въсажденъ въ темьницѫ иоанъ ⁘
4032500 Бꙑстъ же сътѧѕание отъ ꙋчени{ни}къ иоановъ · съ ꙇ҅юдеи ·
4032510 о очиштении ·
4032600 ꙇ придѫ къ иоанꙋ и рѣшѧ емꙋ равьви · ꙇже бѣ съ тобоѭ об онъ полъ
4032610 иоръдана ·емꙋже тꙑ съвѣдѣтельствова · се сь крьштаатъ и вьси
4032620 грѧдѫтъ къ немꙋ ·
4032700 отъвѣща иоанъ и речѧ · не мо[же]тъ ч꙯лкъ приимати ничесоже ·
4032710 аще н[е] бѫдетъ емꙋ дано с꙯нбсе ·
4032800 вꙑ сами мьнѣ съвѣдѣтельствꙋꙋте · ѣко рѣхъ нѣсмъ азъ х꙯ъ ·
4032810 нъ посъланъ есмъ прѣдъ нимь ⁘
4032900 ꙇмѣѩи невѣстѫ женихъ естъ · а дрꙋгъ жениховъ стоѩ
4032910 и послꙋшаѩ его · радостиѭ радꙋꙋтъ сѧ за гласъ жениховъ ·
4032920 си ꙋбо радость моѣ исплъни сѧ ·
4033000 ономꙋ подобаатъ расти а мьнѣ мьнити сѧ ·
4033100 грѧдꙑ съ вꙑше надъ вьсѣми естъ · сꙑ отъ землѧ отъ землѧ естъ ·
4033110 и отъ землѧ г꙯летъ · грѧдꙑи съ н꙯бсе надъ вьсѣми естъ ·
4033200 ꙇ еже видѣ и слꙑша се съвѣдѣтельствꙋꙋтъ ·
4033210 ꙇ съвѣдѣтельствиѣ его никтоже не приемлетъ ·
4033300 Приимꙑи его съвѣдѣтельство запечатьлѣ ·
4033310 ѣко б꙯ъ исти{не}ненъ естъ ⁘ кц꙯ ⁘
4033400 Егоже бо посъла б꙯ъ г꙯лꙑ б꙯жиѩ г꙯лтъ ·
4033410 не въ мѣрѫ бо б꙯ъ дастъ д꙯ха ·
4033500 о꙯тцъ любитъ с꙯на · и вьсѣ дастъ въ рѫцѣ его ·
4033600 вѣрꙋѩи въ с꙯на иматъ животъ вѣчънꙑ · а иже не вѣрꙋꙋтъ въ с꙯на не
4033610 ꙋзьритъ живота · нъ гнѣвъ б꙯жіи прѣбꙑваатъ на немь ·
4040100 Егда же ꙋвѣдѣ г꙯ъ ѣко ꙋслꙑшашѧ фарисѣи · ѣко и꙯съ мъножаишѧ
4040110 ꙋченикꙑ творитъ · ꙇ кръштаатъ неже иоанъ ·
4040200 а и꙯съ самъ не кръштааше нъ ꙋченици его ·
4040300 остави июдеѭ · и иде пакꙑ въ галилеѭ ·
4040400 достоѣаше же емꙋ проити скозѣ самариѭ̑ ⁘
4040500 Приде же и꙯съ въ градъ · самарьскъ · нарицаемꙑ сѵхарь · ꙇскрь вьси
4040510 ѭже дастъ иѣковъ иосифꙋ с꙯нꙋ своемꙋ ·
4040600 бѣ же тꙋ стꙋденецъ иѣковль · ꙇ꙯с же трꙋждъ сѧ отъ поти ·
4040610 сѣдѣаше тако на стꙋденьци · година бѣ ѣко шестаа ·
4040700 приде жена отъ самариѩ почрѣтъ водꙑ · г꙯ла и꙯съ даждъ ми пити ·
4040800 ꙋченици бо его ошъли бѣахѫ въ градъ · да брашъна кꙋпѧтъ ·
4040900 г꙯ла же емꙋ жена самарѣнꙑни ·
4040910 како тꙑ июдеи сꙑ отъ мене пити просиши ·
4040920 женꙑ самарѣнꙑнѧ сѫште · не прикасаѭтъ бо сѧ июдеи самарѣнехъ ·
4041000 отъвѣшта и꙯съ и рече еи · аште би вѣдѣла даръ б꙯жіи · ꙇ кто естъ
4041010 г꙯лѧи ти даждь ми пити · тꙑ би просила ꙋ него и далъ ти би водѫ живѫ ·
4041100 г꙯ла емꙋ жена г꙯и ни почръпала имаши · и стꙋденецъ естъ глѫбокъ ·
4041110 отъ кѫдѫ ꙋбо имаши водѫ живѫ ·
4041200 еда тꙑ болеи еси отъца нашего иѣкова · ꙇже дастъ намъ стꙋденецъ сь ·
4041210 ꙇ тъ из него питъ и с꙯нве его и скоти его ·
4041300 отъвѣшта и꙯съ и рече еи · вьсѣкъ пиѩи отъ водꙑ
4041310 сеѩ вьжѧждетъ сѧ пакꙑ ·
4041400 а иже пиетъ отъ водꙑ ѭже азъ дамь емꙋ · не вьждѧдаатъ сѧ въ вѣкъ ·
4041400 нъ вода ѭже азъ дамь емꙋ · бѫдетъ въ немь источьникъ водꙑ ·
4041410 въходѧщѧ въ животъ вѣчънꙑ ·
4041500 г꙯ла къ немꙋ жена · г꙯и даждъ ми сиѭ водѫ · да ни жѧждѫ ни прихождѫ
4041510 сѣмо почръпатъ ·
4041600 г꙯ла еи и꙯с · ꙇди призови мѫжь твои · ꙇ приди сѣмо ·
4041700 отъвѣшта жена и рече емꙋ · не имамъ мѫжа · г꙯ла еи и꙯съ ·
4041710 добрѣ рече ѣко мѫжа не имамъ ·
4041800 пѧть бо мѫжь имѣла еси · ꙇ нꙑнѣ егоже имаши нѣстъ ти мѫжъ ·
4041810 се въ істинѫ рече ·
4041900 г꙯ла емꙋ жена · г꙯и виждѫ ѣко п꙯ркъ еси тꙑ ·
4042000 отъци наши въ горѣ сеи поклонишѧ сѧ · ꙇ вꙑ г꙯лте ѣко въ е꙯мѣ естъ
4042010 мѣсто ꙇдеже кланѣти сѧ подобаатъ ·
4042100 г꙯ла еи и꙯с · жено вѣрѫ ими ми ѣко грѧдетъ година · егда ни въ
4042110 горѣ сеи ни въ и꙯мѣхъ поклоните сѧ о꙯тцю ·
4042200 вꙑ кланѣате сѧ егоже не вѣсте · мꙑ же кланѣемъ сѧ еже вѣмъ ·
4042210 ѣко с꙯псние отъ июдеи естъ ·
4042300 нъ грѧдетъ година и нꙑнѣ естъ · егда истиньни поклоньници {???}
4042310 поклонѧтъ сѧ о꙯тцю · д꙯хомь и истиноѭ̑ · ꙇбо отцъ тацѣхъ иштетъ
4042320 покланѣѭштихъ сѧ емꙋ ·
4042400 д꙯хъ естъ б꙯ъ · ꙇ иже кланѣатъ сѧ емꙋ д꙯хмь и истиноѭ достоитъ
4042410 кланѣти сѧ ·
4042500 г꙯ла емꙋ жена · вѣмь ѣко месиѣ придетъ рекомꙑ х꙯ъ ·
4042510 егда тъ придетъ вьзвѣститъ намъ вьсѣ ·
4042600 г꙯ла еи и꙯с · азъ есмъ г꙯лѧи съ тобоѭ ·
4042700 ꙇ тъгдажде придѫ ꙋченици его · ꙇ чꙋждаахѫ сѧ ѣко съ
4042710 женоѭ г꙯лааше ·
4042720 ꙇ никтоже не рече чесо иштеши · ꙇли что г꙯леши съ неѭ̑ ·
4042800 остави же водоносъ свои жена · ꙇ иде въ градъ · ꙇ г꙯ла ч꙯лкмъ ·
4042900 придѣте и видите ч꙯лка ꙇ҅же рече ми вьсѣ елико сътворихъ · еда тъ
4042910 естъ х꙯ъ ·
4043000 ꙇзидѫ же из града и грѧдѣахѫ къ немꙋ ·
4043100 междю же симъ молѣахѫ и ꙋченици его · г꙯лѭще равьви ѣждъ ·
4043200 онъ же рече къ нимъ · азъ брашъно имамъ ѣсти егоже вꙑ не вѣсте ·
4043300 г꙯лахѫ же ꙋченици къ себѣ · еда кто принесе емꙋ ѣсти ·
4043400 г꙯ла имъ и꙯съ · мое брашъно естъ да творѭ волѭ посълавъшааго мѧ ·
4043410 ꙇ съвръшѫ дѣла его ·
4043500 не вꙑ ли г꙯лете ѣко еште четꙑри мѣсѧци сѫтъ · ꙇ жѧтва придетъ ·
4043510 се г꙯лѭ вамъ · вьзведѣте очи ваши и видите нивꙑ ·
4043520 ѣко плавꙑ сѫтъ къ жѧтвѣ юже ·
4043600 ꙇ жьнѧи мъздѫ приемлетъ · ꙇ събираѩи плодъ въ животъ вѣчънꙑ ·
4043610 да и сѣѩи въкꙋпѣ радꙋꙋтъ сѧ и жьнѧи ·
4043700 о семь бо естъ слово истовое · ѣко инъ естъ сѣѩи҅ ·
4043710 ꙇ инъ естъ жьнѧи ·
4043800 азъ посълахъ вꙑ жѧтъ · ꙇдеже вꙑ ме трꙋдисте сѧ · ꙇни трꙋдишѧ сѧ и
4043810 вꙑ въ трꙋдꙑ ихъ вьнидете ·
4043900 отъ града же того мъноѕи вѣровашѧ вь него · отъ самарѣнъ · за слово
4043910 женѣ съвѣдѣтельствꙋѭшти · ѣко рече ми вьсѣ елико сътворихъ ·
4044000 егда же придѫ самарѣне къ немꙋ · молѣахѫ и да би прѣбꙑлъ ꙋ нихъ ·
4044010 ꙇ прѣбꙑстъ тꙋ дъва дьни ·
4044100 ꙇ мъного паче вѣровашѧ за слово его ·
4044200 женѣ же г꙯лхѫ · ѣко юже не за твоѭ бесѣдѫ вѣрꙋемъ · сами бо
4044210 слꙑшахомъ и вѣмъ · ѣко сь естъ въ істинѫ с꙯псъ мира х꙯ъ ⁘ кц꙯ ⁘
4044300 По дъвою же дънꙋ изиде отъ тѫдꙋ · и ꙇде въ галилеѭ ·
4044400 самъ бо и꙯съ съвѣдѣтельствова ѣко п꙯ркъ въ своемь отъчъствии
4044410 не иматъ чьсти ·
4044500 егда же приде въ галилѣѭ̑ · приѩсѧ и галилѣане ·
4044510 вьсѣ видѣвъше елико сътвори въ ꙇ꙯мѣхъ · ꙇ꙯мѣхъ ·
4044520 въ праздьникъ · ꙇ ти бо придѫ въ праздьникъ ·
4044600 приде же пакꙑ и꙯с въ кана га[ли]лѣѫ҅ · идеже сътвори
4044610 отъ водꙑ вино :⁘: зч꙯ ⁘ Бѣ же етеръ ц꙯сръ мѫжъ · егоже с꙯нъ
4044620 болѣаше въ каперьнаꙋмѣ ·
4044700 сь слꙑшавъ ѣко и꙯с приде отъ июдеѩ въ галилѣѫ · иде къ немꙋ и
4044710 молѣаше и · да сънидетъ и ꙇсцѣлитъ с꙯на его · бѣ бо ꙋмираѩ ·
4044800 рече же къ немꙋ и꙯съ · аште знамении и чюдесъ не видите ·
4044810 не имате вѣрꙑ ѩти ·
4044900 г꙯ла къ немꙋ ц꙯сръ мѫжъ · г꙯и съниди прѣжде даже не ꙋмьретъ
4044910 отрочѧ мое ·
4045000 г꙯ла къ немꙋ и꙯съ иди с꙯нъ твои живъ естъ ꙇ вѣрѫ емъ ч꙯лвкъ словеси
4045010 еже рече емꙋ и꙯с [и]дѣаше ·
4045100 абие же съходѧщю емꙋ · се раби его сърѣтѫ и г꙯лѭще ·
4045110 ѣко с꙯нъ ти живъ естъ ·
4045200 въпраша же годинꙑ отъ нихъ · въ кѫѭ сꙋлѣе емꙋ бꙑс꙯
4045210 рѣшѧ же емꙋ ѣко въчера въ годинѫ седмѫѭ остави и ог҄нь
4045300 разꙋмѣ же {о} о꙯цъ ѣко та бѣ година вь нюже рече емꙋ и꙯с
4045310 ѣко с꙯нъ твои живъ естъ · ꙇ вѣрова самъ и весь домъ его ·
4045400 се пакꙑ въторое чюдо сътвори и꙯съ пришедъ отъ ꙇ҅юдеѩ въ
4045410 галилѣѭ̑ ⁘ кц꙯ ⁘
4050100 По сихъ же бѣ праздьникъ июдеискъ · Ꙇ вьзиде и꙯с въ ерꙋсалимъ ·
4050200 естъ же въ е꙯рсмѣхъ на овьчи кѫпѣли · ѣже нарицаатъ сѧ
4050210 евреискꙑ витезда · пѧть притворъ имѫшти ·
4050300 въ тѣхъ лежааше мъножьство болѧштиихъ · слѣпъ хромъ · сꙋхъ ·
4050310 чаѭщиихъ движениѣ водѣ ·
4050400 а꙯нгл бо г꙯нь на вьсѣ лѣта съхождааше въ кѫпѣль ·
4050410 ꙇ възмѫштааше водѫ · ꙇ иже пръвѣе вълажааше по възмѫштении водꙑ ·
4050420 съдравъ бꙑвааше · ѣцѣмъ же недѫгомъ одръжимъ бꙑвааше ·
4050500 Бѣ же тꙋ единъ ч꙯лвкъ · ꙉ꙯ · ꙇ осмь лѣтъ имꙑ въ недѫѕѣ своемь ·
4050600 сего видѣвъ и꙯с лежѧшта · ꙇ разꙋмѣвъ ·
4050610 ѣко мънога лѣта ѭже имѣаше · г꙯ла емꙋ хоштеши ли цѣлъ бꙑти ·
4050700 отъвѣща емꙋ недѫжънꙑ · еи г꙯и ч꙯лка же не имамъ ·
4050710 да егда възмѫтитъ сѧ вода · въвръжетъ мѧ въ кѫпѣль ·
4050720 егда же прихождѫ азъ · ꙇнъ прѣжде мене вълазитъ ·
4050800 г꙯ла емꙋ и꙯с : въстани възъми одръ твои · ꙇ иди въ домъ свои ·
4050900 ꙇ абье цѣлъ бꙑстъ ч꙯лкъ · ꙇ вьзѧтъ одръ свои · и хождааше
4059100 бѣ же собота въ тъ дьнь ·
4051000 г꙯лахѫ же июдеи исцѣлѣвъшюꙋмꙋ · собота естъ и не достоитъ тебѣ
4051010 вьзѧти одра твоего ·
4051100 онъ же отъвѣшта имъ · ꙇже мѧ сътвори цѣла тъ мънѣ рече ·
4051110 вьзьми одръ твои и ходи ·
4051200 въпросишѧ же и къто естъ ч꙯къ рекꙑ тебѣ · вьзьми одръ твои и ходи ·
4051300 ꙇсцѣлѣвꙑ же не вѣдѣаше кто естъ ꙇ꙯с бо ꙋклони сѧ народꙋ сѫштю
4051310 на мѣстѣ ·
4051400 по томь же обрѣте и и꙯с · въ ц꙯ркве · ꙇ рече емꙋ · се цѣлъ бꙑст
4051410 к томꙋ не съгрѣшаи · да не горе что бѫдетъ ·
4051500 ꙇде же ч꙯лвкъ и повѣ[дѣ] июдеомъ · ѣко и꙯с · естъ иже и
4051510 сътвори цѣла ⁘ кц꙯ ⁘
4051600 ꙇ҅ сего ради гонѣахѫ июдеи и꙯са · и иска{ахѫ} ахѫ его ꙋбити ·
4051610 зане си творѣаше въ соботѫ ·
4051700 Ꙇс же отъвѣштаваше имъ ⁘ о꙯тцъ мои до селѣ дѣлаатъ · и азъ
4051710 дѣлаѭ ·
4051800 сего же ради искаахѫ паче июдеи его ꙋбити ·
4051810 ѣко не тъкмо разарѣаше соботѫ · нъ і о꙯ца своего г꙯лааше б꙯а ·
4051820 {ра} равенъ сѧ творѧ б꙯ꙋ ·
4051900 отъвѣшта же и꙯съ и рече имъ · аминь амин г꙯лѭ вамъ · не можетъ с꙯нъ
4051910 о себѣ творити ничесоже · аште не еже видитъ о꙯тца тв{р}орѧща ·
4051920 ѣже бо онъ творитъ · си и с꙯нъ такожде · творитъ ·
4052000 о꙯тц [б]о любитъ с꙯на · и вьсѣ показаатъ емꙋ ѣже самъ творитъ ·
4052010 ꙇ большаа сихъ покажетъ емꙋ дѣла · да вꙑ чюдите сѧ ·
4052100 ѣко бо о꙯цъ вьскрѣшаатъ мрътвꙑѩ и живитъ · тако и с꙯нъ
4052110 ѩже хоштетъ живитъ ·
4052200 о꙯тцъ бо не сѫдитъ никомꙋже · нъ сѫдъ весь дастъ с꙯нови ·
4052300 да въси чтѫтъ с꙯на ѣкоже чтѫтъ о꙯тца · ꙇ иже не чтетъ с꙯на не
4052310 чьтетъ о꙯тца · посълавъшааго и ·
4052400 Аминь аминь г꙯лѭ вамъ · ѣко слꙋшаѩ҅и словесе моего ·
4052410 и вѣрѫ емлѧ посълавъшюмꙋ мѧ · ꙇматъ живота вѣчънааго ·
4052420 ꙇ на сѫдъ не придетъ · нъ прѣидетъ отъ съмръти въ животъ ·
4052500 аминь амин г꙯лѭ вамъ · ѣко грѧдетъ година и нꙑнѣ естъ · егда
4052510 мрътвии ꙋслꙑшѧтъ г꙯лсъ сна б꙯жиѣ · ꙇ ꙋслꙑшавъшеи оживѫтъ ·
4052600 ѣкоже бо о꙯тцъ живота иматъ вь себѣ ·
4052610 тако дастъ и с꙯нови живота имѣти вь себѣ ·
4052700 и областъ дастъ емꙋ и сѫдъ творити · ѣко с꙯нъ ч꙯лвскꙑ естъ ·
4052800 не дивите сѧ семꙋ · ѣко грѧдетъ година · вь нюже вьси соштеи въ
4052810 гробѣхъ · ꙋслꙑшѧтъ г꙯лсъ с꙯на б꙯жиѣ ·
4052900 и изидѫтъ сътворьшеи благаа въ вьскрѣшение животꙋ · а сътворьшеи
4052910 зълаа въ вьскрѣшение сѫдꙋ ·
4053000 не могѫ азъ о себѣ творити ничесоже · ѣкоже слꙑшѫ сѫждѫ ·
4053010 и сѫдь мои правьденъ естъ · ѣко не иштѫ волѧ моеѩ ·
4053020 нъ волѭ посълавъшааго мѧ о꙯тца ⁘ кц꙯ ·
4053100 аште азъ съвѣдѣтельствꙋѭ о мьнѣ ·
4053110 съвѣтельство мое нѣстъ истинъно ·
4053200 ꙇнъ естъ съвѣдѣтельствꙋѩи о менѣ · ꙇ вѣмь ѣко истиньно естъ
4053210 съвѣдѣтельство еже съвѣдѣтельствꙋтъ о мънѣ·
4053300 вꙑ посъласте къ ио{о}анꙋ · ꙇ съвѣдѣтельствова о истинѣ ·
4053400 азъ же не отъ ч꙯лка съвѣдѣтельства приемлѭ · нъ си г꙯лѭ да вꙑ
4053410 с꙯псни бѫдете ·
4053500 онъ бѣ свѣтильникъ горꙙ и свьтѧ · въ[і] же хотѣсте въздрадовати
4053510 сѧ въ годинѫ свьтѣниѣ его ·
4053600 азъ же имамъ съвѣдѣтельство боле иоанова ·
4053610 дѣла бо ѣже дастъ мънѣ о꙯тцъ да съвръшѫѣ · та дѣла ѣже творѭ ·
4053620 съвѣдѣтелъствꙋѭтъ о мьнѣ · ѣко отецъ мѧ посъла ·
4053700 и посълавꙑ мѧ о꙯тцъ · тъ съвѣдѣтельствова о мьнѣ · ни гласа его
4053710 никъдеже слꙑшасте · ни видѣниѣ его видѣсте ·
4053800 ꙇ словесе его не имате прѣбꙑваѭшта въ васъ · зане егоже тъ посъла
4053810 семꙋ вꙑ вѣрꙑ не емлете ·
4053900 ꙇсп{с}ꙑтаꙇте кънигꙑ ѣко вꙑ мъните въ нихъ ꙇмѣти животъ вѣчънꙑ ·
4053910 ꙇ тъи сѫтъ съвѣдѣтельствꙋѭштѧ о мьнѣ ·
4054000 ꙇ не хощете прити къ мьнѣ · да животъ имате ·
4054100 славꙑ отъ ч꙯лкъ не п꙯риемлѭ
4054200 нъ разꙋмѣѭ вꙑ ѣко л҄ѭбьве б꙯жиѩ не имате вь себѣ ·
4054300 азъ придъ въ імѧ о꙯тца моего и не приемлете мене ·
4054310 аште инъ придетъ въ і[мѧ] свое того приемлете ·
4054400 како вꙑ можете вѣровати славѫ дрꙋгъ отъ дрꙋга приемлѭште ·
4054410 ꙇ҅ славꙑ ѣже отъ единааго б꙯а не ищете ·
4054500 не мьните ѣко азъ на вꙑ рекѫ къ отъцꙋ · естъ иже на вꙑ г꙯лтъ моси ·
4054510 на негоже вꙑ ꙋпъвасте ·
4054600 аште бо бисте вѣрѫ имали мосеови · вѣрѫ бисте ѩли и мьнѣ ·
4054610 о мьнѣ бо тъ писа ·
4054700 аще ли того кънигамъ вѣрꙑ не емлете ·
4054710 како моимъ г꙯лмъ вѣрѫ еи꙯мете ·
4060100 по сихъ иде и꙯съ на онъ полъ морѣ галилѣѩ таверьѣдъскꙑ ·
4060200 и по немь идѣаше народъ мъногъ · ѣко видѣахѫ знамениѣ
4060210 ѣже творѣше на недѫжънꙑхъ ⁘ кц꙯ ⁘
4060300 вьзиде же на горѫ и꙯с · ꙇ тꙋ сѣдѣаше съ ꙋченикꙑ своими ·
4060400 бѣ же близъ пасха праздьникъ ию҅деискъ ⁘
4060500 Възведъ же очи и꙯с видѣвъ ѣко мъногъ народъ грѧдетъ къ немꙋ ·
4060510 г꙯ла къ филипꙋ · чимь кꙋпимъ хлѣбꙑ да ѣдѧтъ сии҅ ·
4060600 се же г꙯лааше искꙋшаѩ и҅ · самъ бо вѣдѣше что хотѧ сътворити ·
4060700 отъвѣшта емꙋ филипъ · дьвѣма сътома пѣнѧѕъ хлѣбъ не довьлѫтъ имъ ·
4060710 да къжьдо ихъ мало чъто прииметъ ·
4060800 г꙯ла емꙋ единъ отъ о[ꙑ]ченикъ его · аньдрѣа братръ симона петра ·
4060900 естъ отрочиштъ сьде единъ · ꙇже иматъ пѧть хлѣбъ ѩчьнъ ·
4060910 ꙇ дьвѣ рꙑбѣ · нъ си цъ[то] сѫтъ вь се[ли]ко ·
4061000 рече же и꙯с сътворите чловкꙑ възлешти ·
4061010 бѣ же трѣба мънога на мѣстѣ ·
4061020 вьзлеже ꙋбо мѫжъ числомъ · ѣко пѧть тꙑсѫштъ ·
4061100 приѩтъ же хлѣбъ и꙯с · и хвалѫ въздавъ · подастъ ꙋченикомъ ·
4061110 а ꙋченици възлежѧштиꙇмъ ·
4061120 такожде и отъ рꙑбꙋ · елико хотѣахѫ ·
4061200 ꙇ ѣко насꙑтишѧ сѧ · г꙯ла ꙋченикомъ своимъ · съберѣте избꙑтъкꙑ
4061210 ꙑкрꙋхъ · да не погꙑблетъ ничътоже ·
4061300 събърашѧ же и исплънишѧ дъва на десѧте коша ꙋкрꙋхъ · отъ пѧти хлѣбъ
4061310 ѩчънꙑхъ · ꙇже избꙑшѧ ѣдъшеимъ ⁘
4061400 Ч꙯лвци же видѣвъше знамение · еже сътвори и꙯с · г꙯лаахѫ ѣко сь
4061410 естъ въ істинѫ п꙯ркъ · грѧдꙑи вь весь миръ ⁘ кц꙯ ·
4061500 и꙯с же разꙋмѣвъ ѣко хотѧтъ прити да въсхꙑтѧтъ і и сътворѧтъ ц꙯срѣ ·
4061510 отиде пакꙑ въ горѫ тъ единъ ·
4061600 ꙇ ѣко поздѣ бꙑстъ · сънидѫ ꙋченици его на море ·
4061700 ꙇ вълѣзъше въ ладиѭ ѣдѣахѫ на онъ полъ морѣ · въ каперънаꙋмъ ·
4061710 ꙇ тъма абие бꙑстъ · ꙇ не ꙋ бѣ пришелъ къ нимъ и꙯с ·
4061800 море же вѣтрꙋ велию дꙑхаѭ̑штю въстааше ·
4061900 гребъше же ѣко дъва десѧтѣ и пѧть стадии · ли ꙉ ти · ꙋзьрѣшѧ и꙯са
4061910 ходѧща по морю · ꙇ близъ кораблѣ бꙑвъша и ꙋбоѣшѧ сѧ ·
4062000 онъ же г꙯ла имъ · азъ есмъ не боите сѧ ·
4062100 хотѣахѫ же и приѩти въ корабь · и абие бꙑстъ корабль на жеми
4062110 вь нѭже ѣдѣахѫ ⁘
4062200 Въ ꙋтрѣи дьнь народъ иже стоѣаше об онъ полъ морѣ · видѣвъ ѣко
4062210 кораблѣ иного не бѣ тꙋ · тъкъмо единъ тъ · въ ньже вьнидѫ ꙋченици
4062220 его · ꙇ ѣко не вьниде съ ꙋченикꙑ своими и꙯с въ корабь · нъ едини
4062230 ꙋченици его идѫ ·
4062300 и ини придѫ корабли отъ тивериѣдꙑ · близъ мѣста идеже ѣсѧ хлѣбꙑ ·
4062310 хвалѫ въздавъшю г꙯ю ·
4062400 егда же видѣшѧ народи ѣко и꙯са не бꙑстъ тꙋ ни ꙋченикъ его · вьлѣзѫ
4062410 сами въ кораблѧ · и придѫ въ каперънаꙋмъ · ꙇ҅скѫште и꙯са ·
4062500 ꙇ обрѣтъше и об онъ полъ морѣ рѣшѧ емꙋ ·
4062510 ꙋчителю когда сѣмо приде ·
4062600 отъвѣшта имъ и꙯съ и рече · аминь амнь г꙯лѭ вамъ ·
4062610 ꙇштете мене не ѣко {и} видѣсте знамение ·
4062620 нъ ѣко ѣли есте хлѣбꙑ и насꙑтисте сѧ · ⁘
4062700 Дѣлаите не брашъно гꙑблѭштее · нъ брашъно прѣбꙑваѭщее въ животѣ
4062710 вѣцьнѣемь · еже с꙯нъ ч꙯лвскꙑ вамъ дастъ ·
4062720 сего бо о꙯тцъ знамена б꙯ъ ·
4062800 рѣшѧ зе къ немꙋ что сътворимъ да дѣлаемъ дѣла б꙯жиѣ ·
4062900 отъвѣща и꙯съ и рече имъ · се е҅стъ дѣло б꙯жие҅ ·
4062910 да вѣрꙋꙋте въ тъ · егоже посъла онъ ·
4063000 рѣшѧ же емꙋ кое ꙋбо тꙑ твориши знамение да видимъ
4063010 и вѣрѫ имемъ тебѣ · что дѣлаеши ·
4063100 отъци наши ѣсѧ манънѫ въ пꙋстꙑни · ѣкоже естъ писано ·
4063110 хлѣбъ с꙯нбсе дастъ имъ ѣсти ·
4063200 рече имъ и꙯с · аминь амнь г꙯лѭ вамъ · не моси дастъ вамъ хлѣбъ съ
4063210 н꙯ебсе · нъ о꙯тцъ мои дастъ вамъ хлѣбъ истинънꙑ съ небесе ·
4063300 хлѣбъ бо б꙯жии естъ съходѧи с꙯нбсе · и даѩи живота мирꙋ ⁘ кц꙯ ⁘
4063400 Рѣшѧ же къ немꙋ г꙯и въсегда даждъ намъ хлѣбъ сь ·
4063500 рече же имъ и꙯съ азъ есмъ хлѣбъ животънꙑи · грѧдꙑ къ мьнѣ не иматъ
4063510 възаа[л]кати сѧ · и вѣрꙋѩи въ мѧ не иматъ въждѧдати сѧ никогдаже ·
4063600 нъ рѣхъ вамъ ѣко и видѣсте мѧ и не вѣрꙋꙋте ·
4063700 въсе еже дастъ мьнѣ отъцъ къ мьнѣ придетъ ·
4063710 ꙇ грѧдѫштааго ко мьнѣ не ижденѫ вонъ ·
4063800 ѣко сънидъ с꙯нбсе · да не творѫ волѧ моеѩ ·
4063810 нъ волѭ посълавъшаа҅го мѧ ⁘
4063900 Ге же естъ волѣ посълавъшааго мѧ о꙯тца · да вьсѣко еже дастъ ми ·
4063910 не погꙋбл҄ѭ отъ него нъ вьскрѣшѫ и въ послѣдьнии день ·
4064000 се бо естъ волѣ о꙯тца моего · да вьсѣкъ видѧи с꙯на
4064010 и вѣрꙋѩи вь него · ꙇматъ живота вѣчънааго ·
4064020 ꙇ вьскрѣшѫ и азъ въ послѣдьнии день ·
4064100 ръпътаахѫ же июдеи о немь ѣко рече азъ есмъ хлѣбъ
4064110 съшедꙑи съ небесе ·
4064200 ꙇ г꙯лаахѫ · не сь ли естъ и꙯с · с꙯нъ иосифовъ ·
4064210 емꙋже мꙑ знаемъ о꙯тца и матерь ·
4064220 како ꙋбо сь г꙯летъ ѣко с꙯нбсе сънидъ ·
4064300 отъвѣща и꙯с и҅ рецѧ имъ · не ръпьштите междю собоѭ̑ ·
4064400 никтоже не можетъ прити къ мьнѣ · аште не о꙯тцъ посълавꙑи
4064410 мѧ привлѣчетъ его · ꙇ азъ въскрѣшѫ и въ послѣдьнии дьнь ⁘ кц꙯ ⁘
4064500 естъ писано въ пророцѣхъ · ꙇ бѫдѫтъ вьси ꙋчени б꙯гомь · вьсѣкъ
4064510 слꙑшавꙑ о꙯тца и навꙑкъ придетъ къ мьнѣ ·
4064600 не ѣко отьца видѣлъ естъ тъкъмо · тъкмо сѫи отъ б꙯а ·
4064610 сь видѣ о꙯тца ·
4064700 амин а҅мин г꙯лѭ вамъ · вѣрꙋѩи вь мѧ иматъ живота вѣчънааго · ⁘
4064800 азъ есмъ хлѣбъ животънꙑ ·
4064900 О꙯тци ваши ѣсѧ маннѫ въ пꙋстꙑни и ꙋ҅мьрѣшѧ ·
4065000 сь естъ хлѣбъ съходѧи съ небесе ·
4065010 да аште отъ него кто ѣстъ не ꙋмьретъ ·
4065100 азъ есмъ хлѣбъ живꙑ съшедꙑ с꙯нбсе ·
4065110 аште кто сънѣстъ отъ хлѣба сего живъ бѫдетъ въ вѣкъ ·
4065120 хлѣбъ бо иже азъ дамь пльть моѣ естъ ·
4065130 ѭже азъ дамь · за животъ мира
4065200 пьрѣахѫ же сѧ июдеи · междю собоѭ г꙯лѭште ·
4065210 како можето сь дати плъть своѭ ѣсти намъ ·
4065300 рече же имъ и꙯с · аминъ амн г꙯лѭ вамъ аште не сънѣсте плъти с꙯на
4065310 ч꙯лс[кааго] · и пиете кръве его · живота не имате вь себѣ ·
4065400 ѣдꙑ моѭ плъть и пиѩи моѭ̑ кръвь · ꙇматъ живота вѣчънааго ·
4065410 и азъ вьскрѣшѫ и въ послѣдьнии дьнь ⁘ кц꙯ ⁘
4065500 плъть бо моѣ истинъно естъ брашъно ·
4065510 ꙇ кръвъ моѣ истинъно естъ пиво ⁘
4065600 Ѣдꙑ моѭ плътъ и пиѩи моѭ кръвь ·
4065610 вь мьнѣ прѣбꙑваатъ и азъ вь немь ·
4065700 ѣкоже посъла мѧ живѫи о꙯тцъ · ꙇ҅ азъ живѫ отъца ради ·
4065800 сь естъ хлѣбъ съшедꙑ с꙯нбсе · не ѣкоже ѣсѧ о꙯тци ваши манꙿнѫ ·
4065810 ꙇ ꙋмьрѣшѧ · ѣдꙙи хлѣбъ съ живъ бѫдетъ въ вѣкъ ·
4065900 си рече на сонъмищи ꙋчѧ въ каперънаꙋмѣ ·
4066000 мъноѕи же слꙑшавъше отъ ꙋченикъ его рѣшѧ ·
4066010 жестоко естъ слово се кто можетъ его слꙋшати ·
4066100 вѣдꙑ же и꙯съ въ себѣ · ѣко ръпъштѫтъ о семь ꙋченици его · рече
4066110 имъ селв꙯ꙑ блазнитъ ·
4066200 аще ꙋбо ꙋзьрите с꙯на ч꙯ловчскааго въсходѧща идеже бѣ прѣжде ·
4066300 д꙯хъ естъ иже живлѣатъ · отъ плъти нѣ польѕѧ никоеѩже ·
4066310 г꙯лꙑ ѩже азъ г꙯лахъ вамъ · д꙯хъ сѫтъ и животъ сѫтъ ·
4066400 нъ сѫтъ отъ васъ едини иже не вѣрꙋѭтъ · вѣдѣаше бо искони и꙯съ ·
4066410 кто сѫтъ не вѣрꙋѭштеи · ꙇ кто естъ хотѧи прѣдати и ·
4066500 ꙇ г꙯лаше сего ради рѣхъ вамъ · ѣко никтоже не можетъ
4066510 прити къ мьнѣ · аште не бѫдетъ дано емꙋ отъ о꙯ца моего ·
4066600 отъ сего мьноѕи отъ ꙋченикъ его идѫ въспѧть · ꙇ к томꙋ не хождаахѫ
4066610 съ нимь ⁘
4066700 Рече же и꙯съ обѣма на десѧте · еда и вꙑ хоштете ити ·
4066800 отъвѣшта емꙋ симонъ петрь · г꙯и къ комꙋ идемъ · г꙯лꙑ живота
4066810 вѣчънааго имаши ·
4066900 ꙇ мꙑ вѣровахомъ и познахомъ · ѣко тꙑ еси [х꙯ь] с꙯нъ б꙯а
4066910 живааго · ⁘ кц꙯ ⁘
4067000 Отъвѣшта имъ и꙯съ · не азъ ли васъ два на десѧте избърахъ ·
4067010 ꙇ отъ васъ е{динъ}динъ диѣволъ естъ ·
4067100 г꙯лааше же июдѫ симонова · ꙇскариота · сь бо хотѣаше прѣдати и ·
4067110 единъ сꙑ отъ обою на десет꙯ · ⁘
4070100 Ꙇ хождааше по сихъ и꙯съ въ галилеи · не хотѣаше бо
4070110 въ іюдеи ходити · ѣко искаахѫ его июдеи ꙋбити ·
4070200 бѣ же близъ праздьникъ июдеискъ · скинопигиѣ ·
4070300 рѣшѧ же къ немꙋ братриѣ его · прѣиди отъ сѫдѫ · ꙇ идѫ въ іюдеѭ ·
4070310 до и ꙋченици твои видѧтъ дѣла твоѣ · ѣже твориши
4070400 никтоже бо въ таинѣ ничесоже творитъ · и ꙇщетъ самъ ѣвѣ бꙑти ·
4070410 аште си твориши · ави сѧ вьсемꙋ мирꙋ ·
4070500 ни братрьѣ бо его вѣроваахѫ вь него ·
4070600 г꙯ла же имъ и꙯с · врѣмѧ мое не ꙋ приде ·
4070610 а врѣмѧ ваше въсегда есть готово ·
4070700 не можетъ миръ ненавидѣти васъ · мене же ненавидитъ · ѣко азъ
4070710 съвѣдѣтельствꙋѭ о немь · ѣко дѣла его зъла сѫтъ ·
4070800 вꙑ вьзидѣте въ праздьникъ сь · азъ не вьзидѫ въ праздьникъ сь ·
4070810 ѣко врѣмѧ мое не ꙋ исплъни сѧ ·
4070900 си рекъ самъ оста въ галилеи ·
4071000 егда же възидѫ братриѣ его въ праздьникъ ·
4071010 тъгда и самъ възиде не ѣвѣ · нъ ѣко таи ·
4071100 июдеи же искаахѫ его въ праздьникъ · и г꙯лаахѫ кьде естъ онъ ·
4071200 и ръптъ мъногъ бѣ о немь · въ народѣхъ · ови г꙯лаахѫ
4071210 ѣко благъ естъ · ини же г꙯лаахѫ ни нъ льститъ народꙑ ·
4071300 никотерꙑи же ꙋбо ѣвѣ г꙯лааше о немь ·
4071310 страха ради июдеиска ⁘ кц꙯ ⁘
4071400 Абие же въ прѣполовление праздьника · вьзиде и꙯с въ ц꙯ркъ и ꙋчааше ·
4071500 и дивлѣахѫ сѧ июдеи глаголѭште · како сь кънигꙑ ꙋмѣатъ ·
4071510 не ꙋчь сѧ ·
4071600 отъвѣшта же и꙯съ и рече имъ · мое ꙋчение нѣстъ мое ·
4071610 нъ посълавъшаа҅го мѧ ·
4071700 аште кто хоштетъ волѭ его творити · разꙋмѣатъ о ꙋчении кое отъ
4071710 б꙯а естъ · ли азъ о себѣ г꙯лѭ ·
4071800 г꙯лѧи о себѣ славꙑ своеѩ иштетъ · а иштѧи славꙑ посълавъшааго и ·
4071810 сь истиненъ естъ · ꙇ нѣстъ неправъдꙑ вь немь ·
4071900 не моси ли дастъ вамъ законъ · ꙇ никтоже отъ васъ творитъ закона ·
4071910 Чъто мене иштете ꙋбити ·
4072000 отъвѣшта народъ и рече · бѣсъ ли имаши · кто тебе иштетъ ꙋбити ·
4072100 отъвѣща и꙯с и рече имъ · едино дѣло сътворихъ и вьси дивите сѧ ·
4072200 сего ради моси дастъ вамъ обрѣзание · не ѣко отъ мосѣа естъ
4072210 нъ отъ о꙯цъ · и въ соботѫ обрѣзаате ч꙯лк꙯а ·
4072300 аште обрѣзание приемлетъ ч꙯къ въ соботѫ · да не разоритъ сѧ
4072310 законъ мосѣовъ · на мѧ ли гнѣваате сѧ · ѣко въсего члк꙯а съдрава
4072320 сътворихъ въ соботѫ ·
4072400 не сѫдите на лица нъ праведънꙑ сѫдъ сѫдите ⁘
4072500 г꙯лаахѫ же едини отъ иерꙋсалимлѣнъ · не сь ли естъ егоже иштѫтъ
4072510 ꙋбити ·
4072600 и се не обинꙋѩ сѧ г꙯лѭтъ · и ничесоже емꙋ не г꙯лѭтъ ·
4072610 еда како разꙋмѣшѧ кънѧѕи · ѣко сь естъ х꙯ъ ·
4072700 нъ сего вѣмь отъ кѫдѫ естъ · а х꙯ъ егда придетъ
4072710 никтоже не вѣстъ отъ кѫдꙋ бѫдетъ ·
4072800 Възъва же въ ц꙯ркви ꙋчѧ и꙯с · и г꙯лѧ · ꙇ мене вѣсте и вѣсте отъ
4072810 кѫдꙋ есмъ · и о себѣ не придъ · нъ естъ истиненъ посълавꙑи мѧ ·
4072820 егоже вꙑ не вѣсте ·
4072900 азъ і вѣмь ѣко отъ него есмь · и ть мѧ посъла ·
4073000 ꙇскаахѫ же ѩти и · ꙇ никтоже не възложи рѫкꙑ на нь ·
4073010 ѣко не ꙋ бѣ пришелъ годъ его ⁘ кц꙯ ⁘
4073100 отъ народа же мъноѕи вѣровашѧ во нь · ꙇ҅ г꙯лаахѫ · ѣко х꙯ъ егда
4073110 придетъ · еда больша знамениѣ сътворитъ · ѣже сь естъ сътворилъ ·
4073200 слꙑшашѧ же фарисѣи народъ ръпьщѫшть о немь се · Ꙇ посълашѧ
4073210 архиереи и фарисеи слꙋгꙑ да имѫтъ і ·
4073300 Рече же и꙯съ · еште мало врѣмѧ съ вами есмъ ·
4073310 ꙇ идѫ къ посълавъшюмꙋ мѧ ·
4073400 Поиштете мене и не обрѧштете · ꙇ идеже есмъ азъ
4073410 вꙑ не можете прити ·
4073500 рѣшѧ же июдеи къ себѣ сами · камо хоштетъ ити ѣко мꙑ
4073510 не обрѧштемъ его · еда въ расѣание елинъско хоштетъ
4073520 ити · ꙇ ꙋчити ельлинꙑ ·
4073600 что естъ слово се вьзиштете ме[не] и не обрѧщете ·
4073610 ꙇ идеже есмъ азъ вꙑ не можете прити ⁘
4073700 Въ послѣдьни же день великꙑи праздьникъ · стоѣаше
4073710 и꙯с · и зъвааше г꙯лѧ · аште кто жѧждетъ
4073720 да придетъ къ мьнѣ и пиетъ ·
4073800 вѣрꙋѩи вь мѧ ѣкоже кънигꙑ рѣшѧ рѣкꙑ отъ чрѣва его
4073810 истекѫтъ водꙑ живꙑ ·
4073900 се же рече о дꙋсѣ иже хотѣахѫ приимати вѣрꙋѭштеи вь
4073910 него · не ꙋ бо бѣ дх꙯ъ с꙯тꙑи данъ ·
4073920 ѣко и꙯съ не ꙋ бѣ прославленъ ·
4074000 мъноѕи же отъ народа слꙑшавъше словеса си ·
4074010 г꙯лаахо сь естъ вꙑ истинѫ п꙯ркъ ·
4074100 дрꙋѕии г꙯лаахѫ сь естъ х꙯ъ ·
4074110 Ови г꙯лаахѫ еда отъ галилѣѩ х꙯ъ придетъ ·
4074200 не кънигꙑ ли рѣшѧ · ѣко отъ сѣмене д꙯ва придетъ х꙯ъ ·
4074300 распьрѣ же бꙑстъ въ народѣ его ради ·
4074400 едини же отъ нихъ хотѣахѫ и ѩти ·
4074410 нъ никътоже не възложи на нь рѫкꙋ :
4074500 Придѫ же слꙋгꙑ къ архиереомъ и фарисѣомъ · ꙇ рѣшѧ
4074510 имъ ти · по что не привѣсте его ·
4074600 отъвѣшташѧ слꙋгꙑ · николиже тако естъ
4074610 г꙯лъ ч꙯лв{чс}къ · ѣко сь ч꙯лвкъ ·
4074700 отъвѣщашѧ имъ фарисѣи · еда и вꙑ прѣльштени бꙑсте ·
4074800 еда кто отъ кнѧѕъ вѣрова во нь · ли отъ фарисѣи
4074900 нъ народось · ꙇже не вѣстъ закона проклѧти сѫтъ ·
4075000 Г꙯ла къ нимъ никодимъ · пришедꙑ къ немꙋ ноштиѭ̑ ·
4075010 единъ сꙑ отъ нихъ ·
4075100 еда законъ нашъ сѫдитъ ч꙯лв{в}кꙋ · аще не слꙑшитъ отъ
4075110 него прѣжде · ꙇ разꙋмѣатъ что творитъ ·
4075200 отъвѣшташѧ и рѣшѧ емꙋ · еда и тꙑ отъ гали{е}леѩ еси ·
4075210 ꙇспꙑтаи и виждь · ѣко отъ галилѣѩ п꙯ркъ не приходитъ ·
4080100 ꙇ꙯҅с же иде въ горѫ елеонъскѫ ·
4080200 Ютро же пакꙑ приде въ ц꙯рквъ · ꙇ вьси людье идѣахѫ
4080210 кь немꙋ · ꙇ сѣдъ ꙋчааше ѩ ·
4080300 привѣсѧ же кънижьници и фарисеи · женѫ вь
4080310 прѣлюбодѣании ѩтѫ · и поставьше ѭ по срѣдѣ ·
4080400 г꙯лашѧ емꙋ · ꙋчителю си жена ѩта естъ нꙑнѣ
4080410 въ прѣлюбодѣании ·
4080500 а въ законѣ намъ моси повелѣ · таковꙑѩ камениемь
4080510 побивати · тꙑ же что г꙯леши ·
4080600 се же рѣшѧ искꙋшаѭште и · да бѫ имѣли на нь что
4080610 г꙯лати · ꙇ꙯съ же низъ поклонь сѧ пръстомь писааше
4080620 на земи ·
4080700 ѣко же прилежаахѫ въпрашаѭште и · въсклони сѧ и рече
4080710 имъ · ꙇже васъ без грѣха естъ · прѣжде връѕи камень
4080720 на нѭ ·
4080800 и пакꙑ поклонь сѧ писааше на земи ·
4080900 они же слꙑшавъше исхождаахѫ единъ по единомꙋ ·
4080910 начьнъше отъ старецъ до послѣдьнихъ · ꙇ оста и꙯съ
4080920 единъ и жена стоѩшти по срѣдѣ ·
4081000 въсклонь же сѧ и꙯съ рече еи · жено кьде сѫтъ иже на тѧ
4081010 важдахѫ · никꙑи же ли тебе не осѫди ·
4081100 она же рече никꙑиже г꙯и · рече еи и꙯с ни азъ тебе
4081110 осѫждаѭ · иди и отъ селѣ не съгрѣшаи к томꙋ · кц꙯ ⁘
4081200 Пакꙑ же имъ рече и꙯съ г꙯лѧ · азъ есмъ свѣтъ мирꙋ ·
4081210 ходѧи по мьнѣ · не иматъ ходити въ тъмѣ ·
4081220 нꙑ иматъ свѣта животънааго ·
4081300 рѣшѧ же емꙋ фарисѣи · тꙑ о себѣ самъ
4081310 съвѣдѣтельствꙋеши · съвѣдѣтел҄ьство твое нѣстъ
4081320 истинъно ·
4081400 Ѡтъвѣшта и꙯съ и рече имъ · аште азъ съвѣдѣтельствꙋѭ
4081410 о мьнѣ самомъ · съвѣдѣтельство мое истинъно естъ ·
4081420 ѣко вѣмь отъ кѫдꙋ придъ и камо грѧдѫ · вꙑ же не вѣсте
4081430 отъ кѫдꙋ грѧдѫ и камо идѫ ·
4081500 вꙑ по плъти сѫдите азъ не сѫждѫ никомꙋже ·
4081600 аште ли сѫждѫ азъ · сѫдъ мои истиненъ естъ · ѣко единъ
4081610 {нѣ} нѣсмъ · нъ азъ и посълавꙑ мѧ о꙯тцъ ·
4081700 ꙇ въ законѣ же вашемь писано естъ · ѣко дъвою ч꙯лвкꙋ
4081710 съвѣдѣтельство истинъно естъ ·
4081800 азъ есмъ съвѣдѣтельствꙋѩ о мьнѣ самомь ·
4081810 ꙇ съвѣдѣтельствꙋꙋтъ о мьнѣ посълавꙑи мѧ о꙯тцъ ·
4081900 Г꙯лаахѫ же емꙋ къде естъ отъцъ твои · Отъвѣшта и꙯с
4081910 ни мене вѣсте ни отьца моего · аште мѧ бисте вѣдѣли ·
4081920 и о꙯тца моего бисте вѣдѣли ·
4082000 Сиѩ г꙯лꙑ г꙯ла и꙯с въ газофилак҄ии҅ · ꙋчѧ въ ц꙯ркве ·
4082010 ꙇ никтоже не ѩтъ его · ѣко не ꙋ бѣ пришъла
4082020 година его · ⁘ кц꙯ ⁘
4082100 Рече же имъ пакꙑ и꙯с · азъ идѫ и възиштете мене ·
4082110 и вь грѣсѣ вашемъ ꙋмьрете · ѣможе азъ идѫ ·
4082120 вꙑ не можете прити ·
4082200 г꙯лаахѫ же июдеи · еда сѧ самъ ꙋбиетъ · ѣко г꙯лтъ ·
4082210 ѣможе азъ {пр}идѫ вꙑ не можете прити ·
4082300 ꙇ г꙯лааше имъ · вꙑ отъ нижънихъ есте · азъ отъ
4082310 вꙑшънихъ есмъ · вꙑ отъ сего мира есте ·
4082320 азъ нѣсмъ отъ сего мира ·
4082400 рѣхъ ꙋбо вамъ ѣко ꙋмьрете въ грѣсѣхъ вашихъ · аште бо
4082410 вѣрꙑ не емлете ѣко азъ есмъ · ꙋмьрете въ грѣсѣхъ
4082420 вашихъ ·
4082500 г꙯лаахѫ же емꙋ тꙑ кто еси · ꙇ рече имъ и꙯с начѧтокъ ·
4082510 ѣко и г꙯лѭ вамъ ·
4082600 мъного имамъ о васъ г꙯лати и сѫдити · нъ посълавꙑ мѧ
4082610 истиненъ естъ · ꙇ азъ ѣже слꙑшахъ отъ него си г꙯лѭ
4082620 въ мирѣ ·
4082700 ꙇ не разꙋмѣшѧ ѣ[ко] отъца имъ г꙯лааше ·
4082800 рече же имъ и꙯с · егда възнесете с꙯на ч꙯лвчскааго ·
4082810 тъгда разꙋмѣате ѣко азъ есмъ · ꙇ о себѣ ничесоже
4082820 не творѭ · нъ ѣкоже наꙋчи мѧ о꙯тцъ мои си творѭ ·
4082900 ꙇ посълавꙑ мѧ съ мъноѭ естъ · не остави мене единого
4082910 о꙯тцъ · ѣко азъ ꙋгодъна творѭ емꙋ въсегда ·
4083000 си г꙯лѭштю емꙋ мъноѕи вѣровашѧ въ него ⁘ кц꙯ ·
4083010 зач꙯ ⁘
4083100 Г꙯лааше же и꙯с къ вѣровавъшиимъ вь нь июдеомъ · аште
4083110 вꙑ прѣбѫдете въ словеси моемъ · вꙑ истинѫ ꙋченици мои
4083120 бѫдете ·
4083200 ꙇ разꙋмѣате истинѫ · ꙇ истина свободитъ вꙑ ·
4083300 отъвѣшташѧ емꙋ июдеи · сѣмѧ аврамле есмъ · и никомꙋже
4083310 не работахомъ николиже · како тꙑ г꙯леши ѣко свободь
4083320 бѫдете ·
4083400 о҅тъвѣща имъ и꙯с · аминь аминь г꙯лѭ вамъ ·
4083410 ѣко вьсѣкъ творѧи · грѣхъ рабъ естъ грѣхꙋ ·
4083500 а рабъ не прѣбꙑваатъ въ домꙋ въ вѣкъ ·
4083510 с꙯нъ же прѣбꙑваатъ въ вѣкъ ·
4083600 аште ꙋбо с꙯нъ вꙑ свободитъ · вꙑ истинѫ свободь
4083610 бѫде[те] ·
4083700 вѣмь ѣко сѣмѧ аврамле есте · нь иштете мене ꙋбити ·
4083710 ѣко слово мое не вьмѣштаатъ сѧ въ васъ · ⁘
4083800 Азъ ѣже видѣхъ ꙋ о꙯тца моего г꙯лѭ · ꙇ вꙑ ꙋбо ѣже
4083810 видѣсте ꙋ о꙯тца вашего творите ·
4083900 отъвѣщашѧ и рѣшѧ емꙋ о꙯тцъ нашъ авраамъ естъ · г꙯ла
4083910 имъ и꙯с · аште чѧда авраамлѣ бꙑсте бꙑли ·
4083920 дѣла авраамлѣ творили бисте ·
4084000 нꙑнѣ же иштете мене ꙋбити · ч꙯лка иже истинѫ вамъ
4084010 г꙯лхъ · ѭже слꙑшахъ отъ б꙯а ·
4084020 сего авраамъ нѣстъ сътворилъ ·
4084100 вꙑ творите дѣла о꙯тца вашего ⁘ Рѣшѧ же емꙋ мꙑ отъ
4084110 любодѣаниѣ нѣсмъ рождени · единого о꙯тца имамъ б꙯а
4084120 ⁘ кц꙯ ⁘
4084200 Рече же имъ и꙯с ⁘ Аще б꙯ъ о꙯тцъ вашъ би бъилъ ·
4084210 любили мѧ бисте · азъ бо отъ б꙯а изидъ и придъ ·
4084220 не о себѣ бо придъ нъ тъ мѧ посъла ·
4084300 по чъто бесѣдꙑ моеѩ не разꙋмѣате · ѣко не можете
4084310 слꙑшати словесе моего ·
4084400 вꙑ отъ отъца диѣвола есте · и похоти о꙯тца вашего
4084410 хоштете творити · о҅нъ ч꙯коꙋбиицъ бѣ искони · ꙇ
4084420 вꙑ истинѣ не стоитъ · ѣко нѣстъ истинꙑ вь немь · егда
4084430 г꙯летъ лъжѫ отъ своихъ г꙯летъ · ѣко льжь естъ и
4084440 о꙯тцъ его ·
4084500 азъ же зане истинѫ г꙯лѭ · не емлете вѣрꙑ мьнѣ ·
4084600 къто отъ васъ обличаатъ мѧ о грѣсѣ · аште ли истинѫ
4084610 г꙯лѭ · по чъто вꙑ не емлете вѣрꙑ мънѣ ·
4084700 ꙇ҅же естъ отъ б꙯а г꙯лъ б꙯жіи послꙋшаатъ · сего вꙑ не
4084710 послꙋшаате · ѣко нѣсте отъ б꙯а ·
4084800 отъвѣшташѧ июдеи и рѣшѧ емꙋ · не добрѣ ли г꙯лемъ мꙑ ·
4084810 ѣко самарѣнинъ еси тꙑ и бѣсъ имаши ·
4084900 отъвѣшта и꙯с азъ бѣса не имамъ · нъ чътѫ о꙯тца моего ·
4084910 ꙇ вꙑ не чьтете мене ·
4085000 азъ же не искѫ славꙑ моеѩ · естъ иштѧ и сѫдѧ ⁘
4085100 Амин амн г꙯лѭ вамъ · аште кто слово мое съблюдетъ ·
4085110 съмръти не иматъ видѣти въ вѣкъ ·
4085200 рѣшѧ же емꙋ июдеи · нꙑнѣ разꙋмѣхомъ ѣко бѣсъ имаши ·
4085210 авраамъ ꙋмърѣтъ и п꙯рци · ꙇ тꙑ г꙯леши ѣко аште кто
4085220 слово мое съблюдетъ · не иматъ въкꙋсити съмръти
4085230 въ вѣкъ ·
4085300 еда тꙑ болеи еси о꙯тца нашего авраама · ꙇже ꙋмьрѣтъ и
4085310 п꙯рци ꙋмьрѣшѧ · кого сѧ самъ тꙑ твориши ·
4085400 отъвѣшта и꙯с · аште азъ славлѭ сѧ самъ · слава моѣ
4085410 ничтоже естъ · естъ о꙯тцъ мои славѧи мѧ ·
4085420 егоже вꙑ г꙯лете ѣко б꙯ъ нашъ естъ ·
4085500 ꙇ не познасте его азъ же вѣмъ і · ꙇ аште рекѫ ѣко не
4085510 вѣмь его · бѫдѫ подобенъ вамъ лъжь ·
4085520 нъ вѣмъ і и слово его съблюдаѭ̑ ·
4085600 авраамъ о꙯тцъ вашъ радъ би бꙑлъ · да би видѣлъ дьнь
4085610 мои · ꙇ видѣ и въздрадова сѧ ·
4085700 Рѣшѧ же июдеи къ немꙋ · пѧти десѧтъ лѣтъ не ꙋ
4085710 има[ш]и · ꙇ аврама ли еси видѣлъ ·
4085800 рече имъ и꙯с · аминь амн г꙯лѭ вамъ ·
4085810 прѣжде даже не бꙑстъ аврамъ азъ есмъ ⁘
4085900 Вьзѧсѧ же камение да връгѫтъ на нь · ꙇ꙯с же съкрꙑ
4085910 сѧ и изиде и ц꙯ркве · ꙇ прошедъ по срѣдѣ ихъ
4085920 идѣаше и хождааше · ⁘ кц꙯ ⁘
4090100 Ꙇ мимо идꙑ и꙯с видѣ ч꙯лва слѣпа · отъ рождъства ·
4090200 и въпросишѧ и ꙋченици его г꙯лѭще · ꙋчителю къто
4090210 съгрѣши · сь ли или родителѣ его · да слѣпъ роди сѧ ·
4090300 отъвѣшта и꙯с · ни сь съгрѣши ни родителѣ его нъ да
4090310 авѧтъ сѧ дѣла б꙯жиѣ на немъ ·
4090400 мьнѣ подобаатъ дѣлати дѣла посълавъшааго мѧ · доньдеже
4090410 день естъ придетъ ноштъ · егда никтоже не можетъ
4090420 дѣлати ·
4090500 егда въ мирѣ есмъ свѣтъ есмь мирꙋ ·
4090600 си рекъ плинѫ на земл҄ѭ · ꙇ сътвори {п}брение отъ
4090610 плиновениѣ · ꙇ помаза емꙋ очи бръньемь ·
4090700 ꙇ рече емꙋ иди ꙋмꙑи сѧ въ кꙋпѣли силꙋамьсцѣ · еже
4090710 съказаатъ сѧ посъланъ · ꙇдеже и ꙋмꙑ сѧ и приде видѧ ·
4090800 сѫсѣди же и иже и бѣахѫ видѣли прѣжде ѣко слѣпъ бѣ ·
4090810 г꙯лаахѫ · не сь ли естъ сѣдѧи и просѧ ·
4090900 ови г꙯лаахѫ ѣко сь естъ · онъ же г꙯лааше ѣко
4090910 азъ есмъ ·
4091000 г꙯лаахѫ же емꙋ · како ти сѧ отврѣсте очи ·
4091100 отъвѣшта онъ и рече · ч꙯лвкъ нарицаемꙑ и꙯с · брьнье
4091110 сътвори · и помаза очи мои и рече ми · иди въ кѫпѣль
4091120 силꙋамлѭ и ꙋмꙑи сѧ · шедъ же и ꙋмꙑвъ сѧ прозьрѣхъ ·
4091200 рѣшѧ же емꙋ къде тъ естъ · г꙯ла не вѣмъ ·
4091300 вѣсѧ и къ фарисѣемъ · иже бѣ иногда слѣпъ ·
4091400 бѣ же собота егда сътвори брьнье и꙯с · и отвръзе
4091410 емꙋ очи ·
4091500 пакꙑ же въпрашаахѫ и фарисѣи како прозьрѣ · онъ же
4091510 рече имъ · брьнье положи мьнѣ на очию ·
4091520 и ꙋмꙑхъ сѧ и виждѫ ·
4091600 г꙯лахѫ же отъ фарисѣи едини · нѣстъ сь отъ б꙯а ч꙯лкъ ·
4091610 ѣко соботꙑ не хранитъ · ови г꙯лаахѫ како можетъ
4091620 ч꙯лкъ грѣшенъ · сица знамениѣ творити ·
4091630 ꙇ распьрѣ бѣ вь нихъ ·
4091700 г꙯лашѧ слѣпьцю пакꙑ · тꙑ чъто г꙯леши о немь · ѣко
4091710 отвръзе очи твои · онъ же рече · ѣко п꙯ркъ естъ ·
4091800 не ѩсѧ же вѣрꙑ июдеи о немь · ѣко бѣ слѣпъ и прозьрѣ ·
4091810 доньдеже призъвашѧ родителѣ того прозьрѣвъшааго ·
4091900 и въпросишѧ ѣ г꙯лѭште · сь ли естъ с꙯нъ ваю · егоже
4091910 вꙑ г꙯лете ѣко слѣпъ сѧ роди · како ꙋбо нꙑнѣ видитъ ·
4092000 отъвѣштасте же имъ родителѣ его и рѣсте · вѣвѣ ѣко сь
4092010 естъ с꙯нъ наю · ꙇ ѣко слѣпъ сѧ роди ·
4092100 како же нꙑнѣ видитъ не вѣвѣ · ли кто емꙋ отвръзе очи
4092110 вѣ не вѣвѣ · самого въпросите · въздрастъ иматъ ·
4092120 самъ о себѣ да г꙯летъ ·
4092200 сице рѣсте родителѣ его · ѣко боѣашете сѧ июдеи · юже
4092210 бо сѧ бѣахѫ съложили июдѣи · да ѣще кто исповѣстъ
4092220 х꙯а · о҅тълѫ[ченъ] соньмишта бѫдетъ ·
4092300 сего ради родителѣ его рѣсте · ѣко въздрастъ иматъ
4092310 самого въпросите ·
4092400 призъвашѧ же въторицеѭ ч꙯ка иже бѣ слѣпъ · ꙇ рѣшѧ емꙋ
4092410 даждь славѫ б꙯ꙋ · мꙑ вѣмь ѣко ч꙯лкъ сь грѣшенъ естъ ·
4092500 отъвѣща же онъ и рече · аште грѣшъникъ естъ не вѣмъ ·
4092510 едино вѣмь ѣко слѣпъ бѣхъ нꙑнѣ же виждѫ ·
4092600 Рѣшѧ же емꙋ пакꙑ · что сътвори тебѣ · како отвръзе
4092610 очи твои ·
4092700 рѣхъ вамъ юже и не слꙑшасте · что хоштете пакꙑ
4092710 слꙑшати · еда и вꙑ хоштете ꙋченици его бꙑти ·
4092800 они же ꙋкоришѧ и и рѣшѧ · тꙑ ꙋченикъ еси того ·
4092810 мꙑ же мосеови есмъ ꙋченици ·
4092900 мꙑ вѣмъ ѣко мосѣови г꙯ла б꙯ъ ·
4092910 сего же не вѣмъ отъ кѫдꙋ естъ ·
4093000 отъвѣшта ч꙯лкъ и рече имъ · о семь бо дивъно естъ ·
4093010 ѣко вꙑ не вѣсте отъ кѫдꙋ естъ · ꙇ отвръзе очи мои ·
4093100 вѣмъ же ѣко грѣ[шь]никъ б꙯ъ не послꙋшаатъ · нъ аште кто
4093110 б꙯гочтецъ естъ · и волѭ его сътворитъ того
4093120 послꙋшаатъ ·
4093200 отъ вѣка нѣстъ слꙑшано · ѣко кто отвръзе очи слѣпꙋ
4093210 рожденꙋ ·
4093300 аште не би отъ б꙯а бꙑлъ съ · не моглъ би творити
4093310 ничесоже ·
4093400 отъвѣшташѧ и рѣшѧ емꙋ · въ грѣсѣхъ тꙑ родилъ сѧ еси
4093410 весь · ꙇ҅ тꙑ ли нꙑ ꙋчиши · ꙇ изгънашѧ и вънъ ·
4093500 слꙑша и꙯с ѣко изгънашѧ и вонъ · ꙇ обрѣтъ і рече емꙋ ·
4093510 тꙑ вѣрꙋеши ли въ с꙯на б꙯жиѣ ·
4093600 отъвѣшта онъ и рече · кто естъ г꙯и · да вѣрѫ имѫ
4093610 въ него ·
4093700 рече же емꙋ и꙯с · видѣлꙑ и еси · ꙇ г꙯лѧи съ тобоѭ
4093710 тъ естъ ·
4093800 онъ же рече вѣрꙋѭ г꙯и и поклони сѧ емꙋ ⁘ кц꙯ ⁘
4093900 Ꙇ рече и꙯съ на сѫдъ азъ въ миръ сь придъ · да не
4093910 видѧштеи видѧтъ · ꙇ видѧштеи слѣпи бѫдѫтъ ·
4094000 ꙇ слꙑшашѧ се отъ фа[ри]сѣи сѫщеи съ нимъ · ꙇ рѣшѧ
4094010 емꙋ · еда и мꙑ слѣпи есмъ ·
4094100 рече же имъ и꙯с · аще бисте слѣпи бꙑли · не бисте
4094110 имѣли грѣха · нꙑнѣ же г꙯лете · ѣко видимъ ·
4094120 и грѣхъ вашъ прѣбꙑваатъ ⁘
4100100 амин амнь г꙯лѭ вамъ · не въходѧи҅ двьрьми въ дворъ
4100110 овьчии҅ · нъ прѣлазѧ инѫдꙋ · тъ тать естъ и
4100120 разбоиникъ ·
4100200 а въходѧи двьрьми · пастꙑръ естъ овъцамъ ·
4100300 семꙋ двьрьникъ отвръзаатъ · ꙇ овъцѧ гласъ его
4100310 слꙑшатъ · ꙇ своѩ овъцѧ глашаатъ по имени ·
4100320 ꙇ изгонитъ ѩ ·
4100400 ꙇ егда своѩ овъцѧ ижденетъ · прѣдъ ними ходитъ · ꙇ
4100410 овъцѧ по немь идѫтъ · ѣко вѣдѧтъ гласъ его ·
4100500 по тꙋждемь же не идѫтъ · нъ бѣжѧтъ отъ него ·
4100510 ѣко не знаѭтъ тꙋждиихъ гласа ·
4100600 сиѭ притъчѫ рече имъ и꙯с они же не разꙋмѣшѧ чъто
4100610 бѣшѧ · ѣже г꙯лааше имъ ·
4100700 рече [же] имъ пакꙑ и꙯с · аминь амин г꙯лаголѭ вамъ ·
4100710 азъ есмъ двьри овъцамъ ·
4100800 вьси еликоже ихъ приде прѣжде мене · татие сѫтъ и
4100810 разбоиници · нъ не послꙋшашѧ ихъ овъцѧ ⁘
4100900 Азъ есмъ двьри · мъноѭ аште кто вьнидетъ с꙯ъпстъ сѧ ·
4100910 и вьнидетъ и изидетъ · ꙇ пажить обрѧщетъ ·
4101000 тать не приходитъ · нъ да ꙋкрадетъ и ꙋбиетъ и
4101010 погꙋбитъ · азъ придъ да живота имѫтъ и лише имѫтъ
4101100 азъ есмъ пастꙑрь добрꙑ · пастꙑрь добрꙑ д꙯шѫ своѭ
4101110 полагаатъ за овьцѧ ·
4101200 а наимьникъ иже нѣстъ пастꙑрь · емꙋже не сѫтъ овъцѧ
4101210 своѩ҅ ⁘ видитъ влъка грѧдѫща · ꙇ оставлѣатъ овъцѧ и
4101220 бѣгаатъ · ꙇ влъкъ расхꙑтитъ ѩ · ꙇ распѫдитъ овъцѧ ·
4101300 а наемьникъ бѣжитъ · ѣко наемьникъ естъ и не радитъ
4101310 о овъцахъ ·
4101400 азъ есмъ пастꙑрь добрꙑ · ꙇ знаѭ моѩ и знаѭтъ мѧ моѩ ·
4101500 ѣкоже знаатъ мѧ отъцъ · ꙇ азъ знаѭ о꙯тца ·
4101510 ꙇ д꙯шѫ моѭ̑ полагаѭ за овъцѧ ·
4101600 ꙇ инꙑ овъцѧ имамъ · ѩже не сѫтъ отъ двора сего · ꙇ тꙑ
4101610 ми подобаатъ привести · ꙇ гласъ мои ꙋслꙑшатъ ·
4101620 ꙇ бѫдетъ едино стадо и единъ пастꙑрь ·
4101700 Сего ради мѧ о꙯тцъ любитъ · ѣко азъ полагаѭ д꙯шѫ
4101710 моѭ · да пакꙑ приимѫ ѭ ·
4101800 никтоже вьзьметъ еѩ отъ мене · нъ азъ полагаѭ ѭ о҅
4101810 себѣ · область имамь положити ѭ · ꙇ҅ область имамъ
4101820 пакꙑ приѩти ѭ̑ · сиѭ заповѣдь приѩсъ отъ о꙯тца моего ·
4101900 Распьрѣ же бꙑстъ пакꙑ въ іюдеихъ · за словеса си ·
4102000 г꙯лаахѫ же мьноѕи отъ нихъ · бѣсъ иматъ · ꙇ неистовъ
4102010 естъ · что его послꙋшаате ·
4102100 ꙇни г꙯лаахѫ · сии г꙯ли не сѫтъ бѣсънꙋѭштааго сѧ ·
4102110 еда бѣсъ можетъ слѣпомъ очи отврѣсти ⁘
4102200 Бꙑшѧ же тъгда енк҄ениѣ въ е꙯рслмхь · ꙇ зима бѣ ·
4102300 ꙇ хождааше и꙯с въ ц꙯ркве въ притворѣ соломони ·
4102400 обидѫ же и июдеи и г꙯лаахѫ емꙋ · доколѣ д꙯шѧ нашѧ
4102410 вьземлеши аште тꙑ еси х꙯ъ · ръци намъ не обинѫѩ сѧ ·
4102500 отъвѣшта имъ и꙯с · рѣхъ вамъ и не вѣрꙋꙋте · дѣла ѣже
4102510 азъ твор҄ѭ въ імѧ о꙯тца моего ·
4102520 та съвѣдѣтельствꙋѭтъ о мьнѣ ·
4102600 нъ вꙑ не вѣрꙋꙋте нѣсте бо отъ овецъ моихъ ѣкоже рѣхъ
4102610 вамъ · ⁘
4102700 Овъцѧ моѩ гласа моего слꙋшаѭтъ · и азъ знаѭ ѩ и
4102710 по мьнѣ грѧдѫтъ ·
4102800 ꙇ азъ животъ вѣчънꙑи даѭ имъ · ꙇ не погꙑбнѫтъ
4102810 въ вѣкъ · ꙇ не въсхꙑтитъ ихъ никтоже отъ рѫкꙑ моеѩ ·
4102900 о꙯тцъ мои иже дастъ мънѣ · болии вьсѣхъ естъ · ꙇ
4102910 никтоже не можетъ въсхꙑтити ихъ · отъ рѫкꙑ
4102920 о꙯тца моего ·
4103000 Азъ и отецъ едино есвѣ ·
4103100 вьзѧсѧ же пакꙑ камение июдеи да и побиѭтъ ·
4103200 отъвѣшта имъ и꙯с мънога дѣла добра ѣвихъ [въ] васъ ·
4103210 отъ отъца моего · за кое ихъ дѣло камение на мѧ
4103220 метете ·
4103300 отъвѣшташѧ емꙋ июдеи г꙯лѭште · о добрѣ дѣлѣ не метемъ
4103310 камениѣ на тѧ · нъ о власфимии · ꙇ ѣко тꙑ ч꙯лвкъ сꙑ
4103320 твориши сѧ самъ б꙯ъ ·
4103400 отъвѣшта имъ и꙯съ · нѣстъ ли написано въ законѣ
4103810 вашемъ · ѣко азъ рѣхъ боѕи есте ·
4103500 аште онꙑ рече богꙑ · къ нимъже бꙑстъ слово б꙯жие ·
4103510 ꙇ не могѫтъ сѧ кьнигꙑ разорити ·
4103600 егоже о꙯тцъ с꙯ти · и посъла въ миръ · вꙑ г꙯лете ѣко
4103610 власфимлѣеши · зане рѣхъ ѣко с꙯нъ б꙯жии есмь ·
4103700 аще не творѭ дѣлъ о꙯тца моего · не емлѣте ми вѣрꙑ ·
4103800 аште ли творѭ · аште и мьнѣ вѣрꙑ не емлете · дѣломъ
4103810 моимъ вѣрѫ имѣте · да разꙋмѣате и вѣрꙋꙋте ·
4103820 ѣко въ мънѣ о꙯цъ и азъ въ о꙯тци ·
4103900 ꙇ искаахѫ же его пакꙑ ѩти · ꙇ изиде отъ рѫкъ и҅хъ ·
4104000 ꙇ иде пакꙑ на онъ полъ иоръдана · на мѣсто иждеже бѣ
4104010 иоанъ прѣжде кръстѧ · ꙇ прѣбꙑстъ тꙋ ·
4104100 ꙇ мъноѕи придѫ къ немꙋ и г꙯лаахѫ · ѣко иоанъ ꙋбо
4104110 знамениѣ не сътвори · ни единого же · вьсѣ же елико
4104120 рече иоанъ о семь истина бѣ ·
4104200 ꙇ мъноѕи вѣровашѧ въ него тꙋ · ⁘
4110100 Бѣ же единъ болѧ лазарь · отъ витаниѩ градъца
4110110 мариина · ꙇ мартꙑ сестрꙑ ѩ ·
4110200 бѣ же мариѣ помазавъшиѣ г꙯а мѵроѭ · ꙇ отьръши ноѕѣ
4110210 власꙑ своими · еѩже братръ ла[за]рь болѣаше ·
4110300 посъласте же сестрѣ его къ немꙋ г꙯лѭшти ·
4110310 г꙯и се егоже любиши болитъ ·
4110400 слꙑшавъ же и꙯с рече · си болѣзнь нѣстъ къ съмръти нъ
4110410 о славѣ б꙯жіи · да прославитъ сѧ с꙯нъ б꙯жіи еѭ̑ ·
4110500 люблѣаше же и꙯с мартѫ и сестрѫ еѩ и лазарѣ ·
4110600 егда же ꙋслꙑша ѣко болитъ · тъгда же прѣбꙑстъ
4110610 на немьже бѣ мѣстѣ дъва дьни ·
4110700 по томь же г꙯ла ꙋченикомъ · ꙇдѣмъ въ іюдеѭ пакꙑ ·
4110800 г꙯лашѧ емꙋ ꙋченици его · ꙋчителю · нꙑнѣ искаахѫ тебе
4110810 камениемь побити июдеи · ꙇ пакꙑ ли идеши тамо ·
4110900 отъвѣшта и꙯с · не дьвѣ ли на десѧте годинѣ есте въ
4110910 дьни · аште кто ходитъ въ дьне не потъкнетъ сѧ ·
4110920 ѣко свѣтъ мира сего видитъ ·
4111000 аште ли кто ходитъ ноштиѭ · потъкнетъ сѧ ·
4111010 ѣко нѣстъ свѣта о немь ·
4111100 си рече и по семь г꙯ла имъ · лазаръ дрꙋгъ нашъ ꙋсъпе ·
4111110 нъ идѫ да възбꙋждѫ и҅ ·
4111200 рѣшѧ же ꙋченици{ци} его · г꙯и аште ꙋсъпе с꙯пснъ
4111210 бѫдетъ ·
4111300 ꙇ꙯с же рече о съмръти его · они же мьнѣшѧ ѣко
4111310 о ꙋсъпении съна г꙯летъ ·
4111400 тъгда рече имъ и꙯с не обинꙋѩ сѧ · лазаръ ꙋмьрѣтъ
4111500 и радꙋѭ сѧ васъ ради · да вѣрѫ имете ѣко не бѣхъ тꙋ ·
4111510 нъ идѣмъ къ немꙋ ·
4111600 рече же тома нарицаемꙑ близнецъ · къ ꙋченикомъ ·
4111610 ꙇдѣмъ и мꙑ да ꙋмьремъ съ нимь ⁘
4111700 пришедъ же и꙯с въ витаниѭ҅ обрѣте и четꙑри дьни юже
4111710 имѫштъ въ гробѣ ·
4111800 бѣ же витаниѣ близъ и꙯ма · ѣко пѧть на десѧте стадии ·
4111900 ꙇ мъноѕи отъ июдеи бѣахѫ пришъли къ мартѣ и марии ·
4111910 да ꙋтѣшѧтꙑ и о братрѣ ею ·
4112000 марта же егда ꙋслꙑша ѣко и꙯с грѧдетъ · сърѣте и ·
4112010 а мариѣ дома сѣдѣаше ⁘
4112100 Рече же маръта къ и꙯сꙋ · г꙯и аште би сьде бꙑлъ ·
4112110 не би братръ мои ꙋмрълъ ·
4112200 нъ ꙇ҅ нꙑнѣ вѣмъ · ѣко егоже колижъдо просиши ꙋ б꙯а
4112210 дастъ тебѣ б꙯ъ ·
4112300 г꙯ла еи и꙯с · вьскръснетъ братръ твои ·
4112400 г꙯ла емꙋ марта вѣмь ѣко вьскрьснетъ въ вьскрѣшение
4112410 вь послѣдьнии дьнь · ⁘
4112500 Рече еи и꙯с · азъ есмъ вьскрѣшение и животъ ·
4112510 вѣрꙋѩи въ мѧ аште ꙋмьретъ оживетъ ·
4112600 ꙇ вьсѣкъ живꙑ и вѣрꙋѩи въ мѧ · не ꙋмьретъ въ вѣкъ ·
4112610 ꙇ҅меши ли вѣрѫ семꙋ ·
4112700 г꙯ла емꙋ еи г꙯и · азъ вѣровахъ ѣко тꙑ еси х꙯ъ
4112710 с꙯нъ б꙯жіи · грѧдꙑи вь весь миръ ·
4112800 ꙇ се рекъши иде и призъва мариѭ сестрѫ своѭ таи ·
4112810 рекъши ꙋчитель се естъ и зоветъ тѧ ·
4112900 она же ѣко ꙋслꙑша въста ѩдро · и иде къ немꙋ ·
4113000 не бѣ же не ꙋ и꙯с пришелъ вь весь · нъ бѣ на мѣстѣ еще
4113010 идеже сърѣте и маръта ·
4113100 ꙇюдеи же сѫщеи съ неѭ въ домꙋ · ꙇ ꙋтѣшаѭште ѭ̑ ·
4113110 видѣвъше мариѭ ѣко ѩдро въста ꙇ изиде · по неи идѫ
4113120 г꙯лѭще · ѣко идетъ на гробъ · да плачетъ сѧ тꙋ ·
4113200 мариѣ же ѣко приде иде бѣ и꙯съ · видѣвъши и паде емꙋ
4113210 на ногꙋ · г꙯лѭшти емꙋ г꙯и · аште би бꙑлъ съде ·
4113220 не би мои братръ ꙋмрълъ ·
4113300 ꙇ꙯с же ѣко видѣ ѭ плачѫштѫ сѧ · ꙇ пришедъшѧѩ съ неѭ
4113310 июдеѩ плачѫштѧ сѧ · запрѣти д꙯хꙋ · и възмѫти сѧ самъ
4113400 и рече къде положисте и · г꙯лашѧ емꙋ г꙯и грѧди виждъ ·
4113500 и просльзи сѧ и꙯съ ·
4113600 г꙯лаахѫ же июдеи · виждь како люблѣаше и ·
4113700 едини же отъ нихъ рѣшѧ · не можааше ли сь отвръзꙑи очи
4113710 слѣпоꙋмꙋ · сътворити да и сь не ꙋмьретъ ·
4113800 Ꙇ꙯с же пакꙑ прѣтѧ вь себѣ приде къ гробꙋ ·
4113810 бѣ же пешть и камень належааше на неи ·
4113900 г꙯ла и꙯с възьмѣте камень · Г꙯ла емꙋ сестра ꙋмеръшааго
4113910 марта г꙯и ю҅же смръдитъ · четврѣдьневънъ бо естъ ·
4114000 г꙯ла еи и꙯с · не рѣхъ ли ти ѣко аште вѣрꙋеши ·
4114010 ꙋзьриши славѫ б꙯жиѭ ·
4114100 вьзѧсѧ же камень идеже бѣ ꙋмерꙑ лежѧ · ꙇ꙯с же вьзведе
4114110 въ іспрь очи и рече · О꙯тче хвалѭ тебѣ въздаѭ ·
4114120 ѣко ꙋслꙑша мѧ
4114200 азъ же вѣдѣхъ · ѣко вьсегда ме[не] послꙋшаеши · нъ
4114210 народа ради стоѩштааго окръсть рѣхъ ·
4114220 да вѣрѫ имѫтъ ѣко тꙑ мѧ посъла ·
4114300 и се рекъ · гласомь велиемь възъва ·
4114310 лазаре грѧди вонъ ·
4114400 ꙇ изиде ꙋмерꙑ · обѧзанъ ногама и рѫкама · ꙋкроемь ·
4114410 ꙇ лице его ꙋбрꙋсомъ обѧзано · г꙯ла имъ и꙯съ
4114420 раздрѣшите и и не дѣите его ꙇ҅ти ·
4114500 мъноѕи же отъ июдеи пришьдъшеи къ марии · ꙇ видѣвъше
4114510 еже сътвори и꙯с · вѣровашѧ вь него · кц꙯ ⁘
4114600 е҅дини же отъ нихъ идѫ къ фарисѣомъ ·
4114610 и рѣшѧ имъ еже сътвори и꙯с ⁘
4114700 Събърашѧ же архиереи ꙇ фарисеи сънемъ на и꙯са · ꙇ
4114710 г꙯лаахѫ что сътворимъ · ѣко ч꙯лвкъ сь знамениѣ мънога
4114720 творитъ ·
4114800 аште оставимꙑ и тако · вьси вѣрѫ имѫтъ въ нъ · ꙇ
4114810 придѫтъ римлѣне · ꙇ възъмѫтъ и мѣсто и ѩ꙯зкъ нашъ ·
4114900 е҅динъ же етеръ отъ нихъ · каиѣфа архиереи сꙑ лѣтꙋ
4114910 томꙋ · рече имъ · вꙑ не вѣсте ничесоже
4115000 ни помꙑшлѣате · ѣко ꙋне естъ намъ да единъ ч꙯лвкъ
4115010 ꙋмьретъ за люди · а не весь ѩ꙯зкъ погꙑбнетъ ·
4115100 сего же о себѣ не рече · нъ архиереи сꙑ лѣтꙋ томꙋ
4115110 прорече · ѣко хотѣаше и꙯с ꙋмьрѣти за люди ·
4115200 ꙇ не тъкъмо за люди · нъ ꙇ҅ да чѧда б꙯жиѣ расточенаѣ
4115210 съберетъ въ едино · ⁘
4115300 о҅тъ того же дьне съвѣшташѧ да и бѫ ꙋбили ·
4115400 ꙇ꙯с же к томꙋ не авѣ хождааше вꙑ июдеихъ · нъ иде отъ
4115410 тѫдꙋ въ странѫ близъ пꙋстꙑни · въ ефремъ нарицаемъ
4115420 градъ · ꙇ тꙋ живѣаше съ ꙋченикꙑ своими · кц꙯ ⁘
4115500 Бѣ же близъ пасха июдеиска · ꙇ вьзидѫ мъноѕи въ і꙯мъ
4115510 отъ странꙑ · прѣжде пасхꙑ да очистѧтъ сѧ ·
4115600 ꙇ искаахѫ же и꙯са · ꙇ г꙯лаахѫ же къ себѣ въ ц꙯ркве
4115610 стоѩште · что сѧ мьнитъ вамъ · ѣко не иматъ ли прити
4115620 въ праздьникъ ·
4115700 дашѧ бо архиереи ꙇ фарисѣи заповѣдь · да аште кто
4115710 оштѫтитъ і къде бѫдетъ · повѣстъ да имѫтъ і ⁘
4120100 Ꙇ꙯҅с же прѣжде шести денъ пасхꙑ · приде вь витаниѭ ·
4120110 ꙇдеже бѣ лазаръ ꙋмерои · егоже въскрѣси
4120120 отъ мрътвꙑихъ ·
4120200 сътворишѧ же [е]мꙋ вечерѭ тꙋ · ꙇ маръта слꙋжааше ·
4120210 лазаръ же единъ бѣ отъ възлежѧштиихъ съ нимъ ·
4120300 мариѣ же приемъши литрѫ хризмꙑ · нарда пистикиѩ
4120310 мъногоцѣнънꙑ · помаза ноѕѣ и꙯свѣ · ꙇ отръ власꙑ
4120320 своими ноѕѣ его · Храмина же исплъни сѧ
4120330 отъ вонѧ хризмънꙑѩ ⁘
4120400 Г꙯ла же единъ отъ о[у]ченикъ его · июда симонь
4120410 и҅скариотъскꙑ · ꙇже и хотѣаше прѣдати ·
4120500 чесо ради мѵро се не продано бꙑстъ · на т꙯ пѣнѧѕъ ·
4120510 ꙇ дано нищиимъ ·
4120600 се рече не ѣко о ништиихъ печааше сѧ · нъ ѣко тать
4120610 бѣ · ꙇ скриницѫ имꙑ · ꙇ вьмѣтаема ношааше ·
4120700 рече же и꙯с не дѣи ѩ въ день погребениѣ моего
4120710 събл҄юде ѭ ·
4120800 ништѧѩ бо съ собоѭ въсегда имате ·
4120810 а мене не въсегда имате ·
4120900 разꙋмѣ же народъ мъногъ отъ июдеи · ѣко тꙋ естъ · ꙇ
4120910 придѫ не и꙯са ради тъкъмо · нъ да и лазара видѧтъ ·
4120920 егоже въскрѣси отъ мрътвꙑхъ ·
4121000 съвѣшташѧ же архиереи · до и лазара ꙋбиѭтъ ·
4121100 ѣко мъноѕи его ради идѣахѫ июдеи · ꙇ вѣровахѫ
4121110 въ и꙯са ·
4121200 въ ꙋтрѣи же день народъ мъногъ · пришедꙑ въ
4121210 праздьникъ · слꙑшавъше ѣко и꙯с грѧдетъ въ и꙯мъ ·
4121300 приѩсѧ вѣие отъ финикъ · ꙇ изидѫ противѫ емꙋ · ꙇ
4121310 зъваахѫ г꙯лѭште · ѡ҅санꙿна б꙯лгсвнъ грѧдѧи въ імѧ
4121320 г꙯не · ц꙯сръ ꙇ꙯лвъ ·
4121400 обрѣтъ же и꙯с осьлѧ вьсѣде на не ·
4121410 ѣкоже естъ писано ·
4121500 не бои сѧ дъщи сионова · се ц꙯срь твои грѧдетъ ·
4121510 сѣдѧ на жрѣбѧте осъли ·
4121600 сихъ же не разꙋмѣшѧ ꙋченици его прѣжде · нъ егда
4121610 прослави сѧ и꙯с · тъгда помѣнѫшѧ · ѣко си бѣшѧ о немь
4121620 писана · ꙇ си сътворишѧ емꙋ ·
4121700 Съвѣдѣтельствовааше же народъ иже бѣ съ нимь · егда
4121710 лазара възъва отъ гроба · ꙇ вьскрѣси его
4121720 отъ мрътвꙑхъ ·
4121800 сего ради и противѫ емꙋ изиде народъ · ѣко слꙑшашѧ и
4121810 сътворьшь се знамение ⁘ кц꙯ ·
4121900 Фарисеи же рѣшѧ къ себѣ · видите ѣко никакоже польѕа
4121910 естъ · се весь миръ по немь идетъ ⁘
4122000 Бѣахѫ же ел꙯лини едини отъ въшедъшиихъ ·
4122010 да поклонѧтъ сѧ въ праздьникъ ·
4122100 сии же пристѫпишѧ къ филипꙋ · ꙇже бѣ отъ видъ{в}саидꙑ
4122110 галѣлѣискꙑѩ҅ · ꙇ молѣхѫ и г꙯лѭште ·
4122120 г꙯и хоштемъ и꙯са видѣти ·
4122200 Приде филипъ и҅ г꙯ла аньдрѣови ·
4122210 ꙇ пакꙑ аньдрѣа и филипъ гласте и꙯сви ·
4122300 ꙇ꙯с же отъвѣшта има г꙯лѧ · Приде година да прославитъ
4122310 сѧ с꙯нъ ч꙯лвскꙑ ·
4122400 амнь аминъ г꙯лѭ вамъ · аште зръно пшеничьно не ꙋмьретъ
4122410 падъ вь земи · то едино прѣбꙑваатъ · аште ли ꙋмьретъ
4122420 мъногъ плодъ сътворитъ ·
4122500 любѧи д꙯шѫ своѭ погꙋбитъ ѭ̑ · ꙇ ненавидѧи д꙯шѧ своеѩ ·
4122510 вь мирѣ семь · въ животѣ вѣчънѣемь съхранитъ ѭ ·
4122600 аште кто мьнѣ слꙋжитъ · по мьнѣ да ходитъ · ꙇ идеже
4122610 есмъ азъ тꙋ и слꙋга мои бѫдетъ · ꙇ аште кто мьнѣ
4122620 слꙋжитъ · почьтетъ і о꙯тцъ ·
4122700 Нꙑнѣ д꙯ша моѣ възмѫти сѧ · ꙇ что рекѫ · о꙯тче с꙯пси
4122710 мѧ отъ годинꙑ сеѩ · нъ сего ради придъ на годинѫ
4122720 сиѭ̑ ·
4122800 о꙯тче прослави имѧ твое · приде же гласъ с꙯нбсе ·
4122810 ꙇ прославихъ и пакꙑ прославлѭ ·
4122900 народъ же стоѩи ꙇ слꙑшавъ · г꙯лаахѫ громъ бꙑстъ ·
4122910 ꙇни г꙯лаахѫ а꙯нꙉлъ г꙯ла емꙋ ·
4123000 отъвѣшта и꙯с и҅ {ре}рече · не мене ради гласъ сь
4123010 бꙑстъ нъ васъ ради ·
4123100 нꙑнѣ сѫдъ естъ мирꙋ семꙋ · Нꙑнѣ кънѧѕъ мира сего
4123110 изгънанъ бѫдетъ вонъ ·
4123200 ꙇ азъ аште вьзнесенъ бѫдѫ отъ земл҄ѧ ·
4123210 вьсѧ привлѣкѫ къ себѣ ·
4123300 се же г꙯лаше клеплѧ коеѭ съмрътиѭ хотѣаше ꙋмьрѣти ·
4123400 отъвѣшта емꙋ народъ · мꙑ слꙑшахомъ отъ закона · ѣко
4123410 х꙯ъ прѣбꙑваатъ въ вѣкъ · ꙇ како тꙑ г꙯леши вьзнести сѧ
4123420 подобаатъ с꙯нꙋ ч꙯лвчскꙋмꙋ · кто сь естъ с꙯нъ
4123430 ч꙯лвчскъ ·
4123500 рече же имъ и꙯с · еште въ мало врѣмѧ свѣтъ въ васъ
4123510 естъ · ходите доньдеже свѣтъ имате · да тъма васъ не
4123520 иметъ · ꙇ ходѧи въ тъмѣ · не вѣстъ камо идетъ ·
4123600 доньдеже свѣтъ имате · вѣрꙋите въ свѣта · да с꙯нве
4123610 свѣтꙋ бѫдете ⁘ кц꙯ ⁘ Си г꙯ла и꙯с ·
4123620 ꙇ ошедъ съкрꙑ сѧ отъ нихъ ·
4123700 толика же зна[ме]ниѣ сътворьшю емꙋ прѣдь ними ·
4123710 не вѣроваахѫ во нь ·
4123800 да събѫдетъ сѧ слово исаиѩ п꙯рка еже рече · г꙯и кто
4123810 вѣрѫ ѩ слꙋхꙋ нашемꙋ · ꙇ мꙑшъца г꙯нѣ комꙋ отъкрꙑ сѧ ·
4123900 сего ради не можаахѫ вѣровати · ѣко пакꙑ рече исаиѣ ·
4124000 ослѣпи очи ихъ · ꙇ окамѣнилъ естъ с꙯рдца ихъ · да не
4124010 видѧтъ очима · ни разꙋмѣѭтъ с꙯рдцемь ·
4124020 ꙇ обратѧтъ сѧ и исцѣл҄ѭ ѩ ·
4124100 си рече исаиѣ · егда видѣ славѫ его · ꙇ г꙯ла о немь ·
4124200 обаче ꙋбо и отъ кьнѧзъ мъноѕи вѣровашѧ вь него · нъ
4124210 фарисѣи ради не исповѣдаахѫ · да не и съньмиштъ
4124220 изгънани бѫдѫтъ ·
4124300 вьзлюбишѧ бо паче славѫ ч꙯лчкѫ неже славѫ б꙯жиѭ̑ ·
4124400 Ꙇ꙯с же вьзъва и рече · вѣрꙋѩи вь мѧ · не вѣрꙋꙋтъ въ
4124410 мѧ нъ въ посълавъшааго мѧ ·
4124500 ꙇ видѧи мѧ видѣ посълавъшааго мѧ ·
4124600 азъ свѣтъ вь миръ придъ · да вьсѣкъ вѣрꙋѩи вь мѧ
4124610 вь тьмѣ не прѣбѫдетъ ·
4124700 ꙇ аште кто ꙋслꙑшитъ г꙯лꙑ моѩ · ꙇ не съхранитъ ихъ ·
4124710 азъ не сѫждѫ емꙋ · не придъ бо да сѫжд҄ѭ мирꙋ ·
4124720 нъ да с꙯псѫ миръ ·
4124800 отъметаѩи сѧ мене и не приемлѧ г꙯лъ моихъ · ꙇматъ
4124810 сѫдѧштааго емꙋ · слово еже г꙯лахъ то сѫдитъ емꙋ
4124820 въ послѣдьнии дьнь ·
4124900 ѣко азъ о себѣ не г꙯лахъ · нъ посълавꙑ мѧ отъцъ · тъ
4124910 мьнѣ заповѣдь дастъ · что рекѫ и что в꙯ъзглѭ ·
4125000 и вѣмь ѣко заповѣдь его животъ вѣчънꙑи естъ · ѣже
4125010 ꙋбо азъ г꙯лѭ · ѣкоже рече мънѣ отъцъ тако г꙯лѭ :⁘:
4130100 Прѣжде же праздьника пасцѣ · вѣдꙑ и꙯с ѣко приде емꙋ
4130110 година · да прѣидетъ отъ мира сего къ о꙯тцю · вьзлюбь
4130120 своѩ сѫщѧѩ во вьсемь мирѣ · до коньца вьзлюби ѩ ⁘
4130200 ꙇ вечери бꙑвъши · диѣволꙋ юже въложъшю въ с꙯рдце
4130210 июдѣ · симоновꙋ искариотъскꙋмꙋ ⁘ да и прѣдастъ ·
4130300 вѣдꙑ и꙯с ѣко вьсѣ дастъ емꙋ о꙯тцъ въ рѫцѣ · ꙇ ѣко
4130310 отъ б꙯а изиде и къ б꙯ꙋ грѧдетъ ·
4130400 въста съ вечерѧ и положи ризꙑ · ꙇ приемъ лентии҅
4130410 прѣпоѣса сѧ ·
4130500 По томь же въли водѫ въ ꙋмꙑвальницѫ · ꙇ начѧтъ
4130510 ꙋмꙑвати ноѕѣ ꙋченикомъ · ꙇ отирати лентиемь ·
4130520 ꙇмъже бѣ прѣпоѣсанъ ·
4130600 приде же къ симонꙋ петрꙋ · ꙇ г꙯ла емꙋ тъ ·
4130610 г꙯и · тꙑ ли мои ꙋмꙑеши ноѕѣ ·
4130700 отъвѣшта и꙯с и рече емꙋ · еже азъ творѭ тꙑ не вѣси
4130710 нꙑнѣ · разꙋмѣеши же по сихъ ·
4130800 г꙯ла емꙋ петръ не ꙋмꙑеши ногꙋ моею вь вѣкъ · отъвѣшта
4130810 емꙋ и꙯с · аште не ꙋмꙑѭ тебе · не имаши чѧсти
4130820 съ мъноѭ̑ ·
4130900 г꙯ла емꙋ симонъ петръ · г꙯и не ноѕѣ мои тъкмо ·
4130910 нъ и рѫцѣ и главѫ ·
4131000 г꙯ла емꙋ и꙯съ · ꙇзмъвенꙑ не трѣбꙋꙋтъ ткмо ноѕѣ ꙋмꙑти ·
4131010 естъ бо весь чистъ · ꙇ вꙑ чисти есте ⁘ кц꙯ :⁘:
4131020 нъ не вьси ·
4131100 вѣдѣаше бо прѣдаѭштааго и · сего ради рече ѣко не вьси
4131110 есте чисти ·
4131200 егда же ꙋмꙑ ноѕѣ ихъ · приѩтъ ризꙑ своѩ и възлеже
4131210 пакꙑ · ꙇ рече имъ · вѣсте ли что сътворихъ вамъ ·
4131300 въ[і] г꙯лаашете мѧ ꙋчителѣ и г꙯а ·
4131310 ꙇ добрѣ г꙯лете есмъ бо ·
4131400 аште ꙋбо азъ ꙋмꙑхъ ваши ноѕѣ г꙯ь и ꙋчитель · ꙇ вꙑ
4131410 длъжьни есте дрꙋгъ дрꙋгꙋ ꙋмꙑвати ноѕѣ ·
4131500 образъ бо дахъ вамъ · да ѣкоже азъ сътворихъ вамъ ·
4131510 ꙇ вꙑ творите ·
4131600 аминь амин г꙯лаглѭ вамъ · нѣстъ рабъ болеи г꙯а
4131610 своего · ни а꙯плъ болеи посълавъшааго и ·
4131700 аще си вѣсте блажени есте аште творите ѣ ·
4131800 не о вьсѣхъ васъ г꙯лѭ · азъ бо вѣмь ѩже избърахъ · нъ
4131810 да кънигꙑ събѫдѫтъ сѧ · ѣдꙑ съ мъноѭ хлѣбъ въздвиже
4131820 на мѧ прѣльщение свое ·
4131900 отъ селѣ г꙯лѭ вамъ · прѣжде даже не бѫдетъ ·
4131910 да егда бѫдетъ вѣрѫ имете ѣко азъ есмъ ·
4132000 амин аминь г꙯лѭ вамъ · приемлѧи аште кого посълѭ
4132010 мене приемлетъ · а приемлѧи мене приемлетъ
4132020 посълавъшааго и мѧ · ⁘
4132100 Си рекъ и꙯с възмѫти сѧ д꙯хмъ · ꙇ съвѣдѣтельствова и
4132110 рече · аминь амин г꙯лѭ вамъ · ѣко единъ отъ васъ
4132120 прѣдастъ мѧ ·
4132200 съзирахѫ же сѧ междю собоѭ ꙋченици ·
4132210 не домꙑслѧште о комь г꙯летъ ·
4132300 бѣ же единъ възлежѧ отъ ꙋченикъ его на лонѣ и꙯свѣ ·
4132310 егоже люблѣаше и꙯с ·
4132400 поманѫ же семꙋ симонъ петръ въпросити кто ꙋбо естъ
4132410 о немьже г꙯летъ ·
4132500 нападъ же тъ тако на пръси и꙯свꙑ г꙯ла емꙋ
4132510 г꙯и кто естъ ·
4132600 отъвѣшта и꙯с · тъ естъ емꙋже азъ омочъ хлѣбъ подамъ ·
4132610 ꙇ омочь хлѣбъ дастъ июдѣ симоню искариотъскꙋмꙋ ·
4132700 и по хлѣбѣ тъгда въниде во нь сотона ·
4132710 г꙯ла емꙋ и꙯с еже твориши сътвори скоро ·
4132800 сего же никтоже не разꙋмѣ възлежѧштихъ ·
4132810 къ чесомꙋ рече емꙋ ·
4132900 едини мьнѣахѫ понеже скриницѫ имѣаше июда · ѣко г꙯лтъ
4132910 емꙋ и꙯съ · кꙋпи егоже трѣбꙋемъ на праздьникъ ·
4132920 ли ништимъ да нѣчъто дастъ ·
4133000 приемъ же онъ хлѣбъ · ꙇзиде абие · бѣ же ноштъ
4133100 егда изиде · г꙯ла же и꙯с · Нꙑнѣ прослави сѧ с꙯нъ
4133110 ч꙯лвчскꙑ · и б꙯ъ прослави сѧ о немь ·
4133200 аште б꙯ъ прослави сѧ о немь · ꙇ б꙯ъ прославитꙑ и
4133210 вь себѣ · ꙇ абие прославитъ і ·
4133300 чѧдъца еще мало съ вами есмъ · възиштете мене · ꙇ
4133310 ѣкоже рѣхъ июдеомъ · ѣко ѣможе азъ идѫ вꙑ не можете
4133320 при[ти] · ꙇ вамъ г꙯лѭ нꙑнѣ ·
4133400 заповѣдь повѣдаѭ вамъ · да любите дрꙋгъ дрꙋга ѣкоже
4133410 вьзлюбихъ вꙑ · да и вꙑ любите дрꙋгъ дрꙋга ·
4133500 о семь разꙋмѣѭтъ вьси · ѣко мои ꙋченици есте ·
4133510 аще любьвь имате междю собоѭ ·
4133600 Г꙯ла емꙋ симонъ петръ · г꙯и камо идеши · отъвѣшта
4133610 и꙯съ ѣможе азъ идѫ не можеши нꙑнѣ по мьнѣ ити ·
4133620 послѣдь же по мьнѣ идеши ·
4133700 г꙯и по чъто не могѫ нꙑнѣ по тебѣ ити ·
4133710 нꙑнѣ д꙯шѫ моѭ за тѧ положѫ ·
4133800 отъвѣшта емꙋ и꙯съ д꙯шѫ ли твоѭ̑ за мѧ положиши · аминь
4133810 амин г꙯л҄ѭ тебѣ · не възгласитъ кокотъ доньдеже
4133820 отъвръжеши сѧ мене три кратꙑ ⁘
4140100 Да не съмѫштаатъ сѧ ваше с꙯рдце · вѣрꙋите въ б꙯а и
4140110 въ мѧ вѣрꙋите ·
4140200 въ домꙋ о꙯тца моего обитѣли мъногꙑ сѫтъ · аште ли же
4140210 ни реклъ бимъ вамъ · ѣко идѫ ꙋготовати мѣсто вамъ ·
4140300 и ѣште идѫ ꙋготоваѭ мѣсто вамъ · пакꙑ придѫ и поимѫ
4140310 вꙑ къ себѣ · да идеже есмъ азъ и вꙑ бѫдете ·
4140400 и ѣможе азъ идѫ вѣсте · и пѫть вѣсте ·
4140500 г꙯ла емꙋ тома г꙯и не вѣмь камо идеши ·
4140510 ꙇ како пѫтъ можемъ вѣдѣти ·
4140600 г꙯ла емꙋ и꙯с · азъ есмъ пѫть и истина и животъ ·
4140610 никтоже придетъ къ отьцю тъкъмо мъноѭ ·
4140700 аште мѧ бисте знали и отъца моего знали бисте ꙋбо ·
4140710 и отъ селѣ познаате и и ꙋвѣдѣсте и ·
4140800 г꙯ла емꙋ филипъ · г꙯и покажи намъ отъца и
4140810 довьлетъ намъ ·
4140900 г꙯ла емꙋ и꙯с · толико ли врѣмѧ съ вами есмъ и не позна
4140910 ли мене филипе · видѣвꙑ мѧ видѣ отца ·
4140920 и како тꙑ г꙯леши покажи намъ о꙯тъца ·
4141000 не вѣрꙋеши ли ѣко азъ въ о꙯тци и отецъ вь мнѣ естъ ⁘
4141010 Г꙯лꙑ ѩже азъ г꙯лѭ вамъ о себѣ не г꙯лѭ ·
4141020 о꙯тцъ же прѣбꙑваѩи въ мьнѣ тъ творитъ дѣла ·
4141100 вѣрѫ имѣте мьнѣ ѣко азъ въ отьци и отъцъ въ мьнѣ ·
4141110 аште ли же ни за та дѣла вѣрѫ емл҄ете ми ·
4141200 амин · амин г꙯лѭ вамъ · вѣрꙋѩи въ мѧ дѣла ѣже азъ
4141210 творѭ · и тъ сътворитъ · и больша сътворитъ сихъ ·
4141220 ѣко азъ къ отьцю грѧдѫ ·
4141300 ꙇ҅ егоже колижъдо просите въ імѧ мое · то сътворѭ ·
4141310 да прославитъ сѧ о꙯цъ о с꙯нѣ ·
4141400 ꙇ аште чесо просите въ імѧ мое азъ сътворѭ ·
4141500 аште любите мѧ заповѣди моѩ съблюдѣте ·
4141600 ꙇ азъ ꙋмолѭ о꙯тца · ꙇ иного параклита дастъ вамъ ·
4141610 да бѫдетъ съ вами вь вѣкъ ·
4141700 д꙯хъ истинънꙑ · егоже миръ не можетъ приѩти · ѣко не
4141710 видитъ его ни знаатъ его · вꙑ же знаате и · ѣко въ
4141720 васъ прѣбꙑваатъ · и въ васъ бѫдетъ
4141800 не оставлѭ васъ сиръ · придѫ къ вамъ ·
4141900 еште мало и миръ к томꙋ {не} не видитъ мене · вꙑ же
4141910 видите мѧ · ѣко азъ живѫ и вꙑ живи бѫдете ·
4142000 въ тъ день разꙋмѣате ѣко азъ въ о꙯тци · моемь ·
4142010 ꙇ вꙑ въ мьнѣ и азъ въ васъ ·
4142100 ꙇмѣѩи заповѣди моѩ и съблюдаѩ ѩ · тъ естъ любѧи мѧ · а
4142110 любѧи мѧ вьзлюбл҄енъ бѫдетъ о꙯тцмъ моимь · и азъ
4142120 възлюблю и · ꙇ ѣвл҄ѭ сѧ емꙋ самъ ⁘ кц꙯ ·
4142200 г꙯ла емꙋ июда не искариотъскꙑ · г꙯и и что бꙑстъ ѣко
4142210 намъ хоштеши сѧ авити · а не вьсемꙋ мирꙋ ·
4142300 отъвѣща и꙯с и рече емꙋ · аште кто любитъ мѧ · слово
4142310 мое съблюдетъ · ꙇ о꙯тцъ мои вьзлюбитъ і · ꙇ къ немꙋ
4142320 идевѣ · ꙇ обитѣль ꙋ него сътворивѣ ·
4142400 не любѧи мене словесъ моихъ не съблюдаетъ · ꙇ слово
4142410 еже слꙑшите · нѣстъ мое нъ посълавъшааго мѧ о꙯тца ·
4142500 си г꙯лахъ вамъ въ васъ сꙑ ·
4142600 параклитъ же д꙯хъ с꙯тꙑ егоже посьлетъ о꙯цъ въ імѧ
4142610 мое · тъ вꙑ наꙋч꙯тъ вьсемꙋ · ꙇ вьспомѣнетъ вамъ вьсѣ
4142620 еликоже рѣхъ вамъ ·
4142700 миръ оставлѣѭ вамъ · миръ мои даѭ вамъ · не ѣкоже вьсь
4142710 миръ даатъ · азъ даѭ вамь · ⁘ Да не съмѫштаатъ сѧ
4142720 ваше с꙯рдце ни ꙋстрашаатъ ·
4142800 слꙑшасте ѣко азъ рѣхъ вамъ · идѫ и придѫ къ вамъ ·
4142810 аште бисте любили мѧ · въздрадовали сѧ бисте ꙋбо · ѣко
4142820 рѣхъ идѫ къ о꙯тцю · ѣко отецъ мои болии мене естъ ·
4142900 ꙇ нꙑнѣ рѣхъ вамъ · прѣжде даже не бѫдетъ ·
4142910 да егда бѫдетъ вѣрѫ имете ⁘
4143000 ю҅же не мъного г꙯лѭ съ вами · грѧдетъ бо се[го] мира
4143010 кънѧѕъ · ꙇ вь мьнѣ не иматъ ничесоже ·
4143100 нъ да разꙋмѣатъ миръ ѣко люблю о꙯тца · и҅ ѣкоже
4143110 запо[вѣ]дѣ мьнѣ о꙯тцъ · тако творѭ :
4143120 въстанѣте идѣмъ отъ сѫдꙋ ⁘
4150100 азъ есмъ лоза истинънаѣ · ꙇ о꙯тцъ мои дѣлатель естъ ·
4150200 вьсѣкѫ разгѫ не творѧштѫѭ плода · ꙇзъметъ ѭ · ꙇ вьсѣкѫ
4150210 тво{тво}рѧштѫ плодъ отрѣбитъ ѭ да плодъ болии
4150220 сътворитъ ·
4150300 Ꙋже вꙑ чисти есте · за слово еже г꙯лахъ вамъ ·
4150400 бѫдѣте въ мънѣ и азъ въ васъ · ѣкоже розга не можетъ
4150410 плода творити о себѣ · аште не бодетъ на лозѣ тако и
4150420 вꙑ · аште вь мьнѣ не прѣбѫдете ·
4150500 азъ есмъ лоза вꙑ раждие · ꙇже бѫдетъ въ мьнѣ и азъ въ
4150510 немь · сътворитъ плодъ мъногъ · ѣко без мене не можете
4150520 творити ничесоже ·
4150600 аште кто въ мьнѣ не прѣбѫдетъ · ꙇзвръжетъ сѧ вонъ
4150610 ѣкоже розга и ꙇсъшетъ · ꙇ събираѭтъ ѭ и въ огнь
4150620 вълагаѭтъ и съгараатъ ·
4150700 аште прѣбѫдете въ мьнѣ · ꙇ г꙯ли мои въ васъ
4150710 прѣбѫдѫтъ · Емꙋже колижъдо хоштете просите и
4150720 бѫдетъ вамъ ⁘
4150800 о҅ семь прослави сѧ отц꙯ъ мои · да плодъ мъногъ
4150810 сътворите · ꙇ бѫдете мои ꙋченици ·
4150900 ѣкоже възлюби мѧ о꙯цъ и азъ възлюбихъ вꙑ ·
4150910 бѫдѣте въ любьви моеи ·
4151000 аще заповѣди моѩ съблюдете · прѣбѫдете въ любьви
4151010 моеи · ѣкоже азъ заповѣди о꙯тца мое[го] съблюсъ ·
4151020 ꙇ прѣбꙑваѭ въ него любьве ·
4151100 се г꙯лахъ вамъ · да радость моѣ {съ} {вами} =въ= =васъ=
4151110 бѫдетъ · ꙇ радость ваша исплънитъ сѧ ·
4151200 си естъ заповѣдь моѣ · да любите дрꙋгъ дрꙋга ѣкоже
4151210 възлюбихъ вꙑ ·
4151300 большѧ сеѩ любьве никтоже [не] иматъ · да кто д꙯шѫ
4151310 своѭ положитъ за дрꙋгꙑ своѩ · ⁘
4151400 Вꙑ дрꙋѕи мои есте · аште творите елико азъ
4151410 заповѣдаѭ вамъ ·
4151500 Юже не г꙯лѭ васъ рабъ · рабъ бо не вѣстъ что творитъ
4151510 г꙯ъ его · вꙑ же рѣхъ дрꙋгꙑ · ѣко вьсѣ ѣже слꙑшахъ отъ
4151520 о꙯тца моего · съказахъ вамъ ·
4151600 не вꙑ мене избърасте нъ азъ избърахъ вꙑ и положихъ
4151610 вꙑ · да вꙑ идете и плодъ принесете · ꙇ плодъ вашъ
4151620 прѣбѫдетъ · да егоже колижъдо просите · отъ о꙯тца
4151630 въ імѧ мое дастъ вамъ · ⁘
4151700 Си заповѣдаѭ вамъ да любите дрꙋгъ дрꙋга ·
4151800 аште миръ васъ ненавидитъ · вѣдите ѣко мене прѣжде
4151810 васъ възненавидѣ ·
4151900 аште отъ мира бисте бꙑли · миръ ꙋбо свое любилъ би ·
4151910 ѣко же отъ мира нѣсте · нъ азъ избърахъ вꙑ отъ мира ·
4151920 сего ради ненавидитъ васъ миръ ·
4152000 Помьните слово еже азъ рѣхъ вамъ · нѣстъ рабъ болеи
4152010 г꙯а своего · Аште мене изгънашѧ и васъ ижденѫтъ ·
4152020 аште слово мое съблюсѧ и ваше съблюдѫтъ ·
4152100 нъ си вьсѣ сътворѧтъ вамъ за имѧ мое ѣко не вѣдѧтъ
4152110 посълавъшааго мѧ ·
4152200 а҅ще не бимь пришелъ и г꙯лалъ имъ · грѣха не бѫ
4152210 имѣли · нꙑнѣ же и винꙑ не имѫтъ о грѣсѣ своемъ ·
4152300 ненавидѧи мене и о꙯тца моего ненавидитъ ·
4152400 аште дѣлъ не бимь сътворилъ въ нихъ · ꙇхъже инъ
4152410 никтоже сътвори · грѣха не бѫ имѣли · нꙑнѣ же и
4152420 видѣшѧ и възненавидѣшѧ и мене и о꙯тца моего ·
4152500 нъ да събѫдетъ сѧ сло[во] писаное въ законѣ ихъ ·
4152510 ѣко възненавидѣшѧ мѧ спꙑти ·
4152600 е҅гда же придетъ параклитъ · егоже азъ посълѭ вамъ ·
4152610 отъ о꙯тца д꙯хъ истинънꙑ · ꙇже отъ о꙯тца исходитъ ·
4152620 тъ съвѣдѣтельствꙋꙋтъ о мънѣ ·
4152700 ꙇ вꙑ же съвѣдѣтельствꙋꙋте · ѣко искони съ мъноѭ есте ·
4160100 си г꙯лахъ вамъ · да не съблазните сѧ ·
4160200 отъ съньмиштъ ижденѫтъ вꙑ · нъ придетъ година · да
4160210 вьсѣкъ иже ꙋбиетъ вꙑ · мьнитъ сѧ слꙋжъбѫ приносити
4160220 б꙯ꙋ ⁘
4160300 Ꙇ си сътворѧтъ вамъ · ѣко не познашѧ о꙯тца ни мене ·
4160400 нъ се г꙯лахъ вамъ · да егда придетъ година · поминаате
4160410 си · ѣко азъ рѣхъ вамъ · сихъ же вамъ испръва не
4160420 рѣхъ · ѣко съ вами бѣхъ ·
4160500 нъ[і]нѣ же идѫ къ посълавъшюмꙋ мѧ · ꙇ никтоже отъ васъ
4160510 не въпрашаатъ мене камо идеши ·
4160600 нъ ѣко си г꙯лахъ вамъ · скръби исплънь сръдъца ваша ·
4160700 нъ азъ истинѫ вамъ г꙯лѭ · ꙋнѣе естъ вамъ да азъ идѫ ·
4160710 аште бо не идѫ азъ · параклитъ не придетъ къ
4160720 ва{ма}мъ · аште ли же идѫ · посълѭ и къ вамъ ·
4160800 и пришедъ онъ · обличитъ мира · о грѣсѣ и о правъдѣ и
4160810 о сѫдѣ ·
4160900 о грѣсѣ ꙋбо ѣко не вѣрꙋѭтъ въ мѧ ·
4161000 о правьдѣ же ѣко къ отьцю идѫ · ꙇ къ томꙋ не видите
4161010 мене ·
4161100 о сѫдѣ же ѣко кънѧѕъ мира сего осѫжденъ бꙑстъ ·
4161200 еще мъного имамъ г꙯лати вамъ · нъ не можете носити
4161210 нꙑнѣ ·
4161300 егда же придетъ онъ · д꙯хъ истинънꙑ · наставитъ вꙑ на
4161310 вьсѣкѫ истинѫ ⁘ кц꙯ ⁘ не о себѣ бо г꙯лати иматъ · нъ
4161320 елико аще ꙋслꙑшитъ · г꙯лати иматъ · ꙇ грѧ{дѫ}дѫштаа
4161330 възвѣститъ вамъ ·
4161400 онъ мѧ прославитъ · ѣко отъ моего прииметъ ·
4161410 ꙇ вьзвѣститъ вамъ ⁘
4161500 Вьсѣ елико иматъ отецъ моѣ сѫтъ · сего ради рѣхъ вамъ
4161510 ѣко отъ моего прииметъ и възвѣститъ ва[мь] ·
4161600 въ малѣ и к томꙋ не видите мене · и пакꙑ въ малѣ и
4161610 ꙋзърите мѧ · и ѣко идѫ къ о꙯тцю ·
4161700 Рѣшѧ же отъ ꙋченикъ его къ себѣ · что естъ се еже
4161710 г꙯летъ намъ · въ малѣ и не видите мене · ꙇ пакꙑ въ
4161720 малѣ и ꙋзьрите мѧ ꙇ ѣко идѫ къ о꙯тцю ·
4161800 г꙯лаахѫ же что естъ се еже г꙯летъ въ малѣ ·
4161810 не вѣмь что г꙯летъ ·
4161900 Разꙋмѣ же и꙯с · ѣко хотѣхѫ и въпрашати · и рече имъ о
4161910 семь ли сътѧѕаете сѧ междю собоѭ · ѣко рѣхъ въ малѣ и
4161920 не видите мене · ꙇ пакꙑ въ малѣ и ꙋзьрите мѧ ·
4162000 аминь аминь г꙯лѭ вамъ · ѣко въс[п]лачете сѧ и
4162010 въздрꙑдаа{а}те вꙑ · и миръ въздрадꙋꙋтъ сѧ · вꙑ же
4162020 печальни бѫдете · нъ печаль ваша въ радостъ бѫдетъ ·
4162100 жена егда раждаатъ · печаль иматъ · ѣко приде годь
4162110 еѩ · егда же родитъ отрочѧ · къ томꙋ не помьнитъ
4162120 скръби за радостъ · ѣко роди сѧ ч꙯лвкъ въ миръ ·
4162200 ꙇ вꙑ же ꙋбо нꙑнѣ печальни бѫдете · пакꙑ же ꙋзьрѭ вꙑ и
4162210 въздрадꙋꙋтъ сѧ с꙯рдце ваше · ꙇ радости вашеѩ никтоже
4162220 не вьзъметъ отъ васъ ·
4162300 ꙇ въ тъ дьнь мене не въпросите ничесоже ⁘ Аминь амин
4162310 г꙯лѭ вамъ · ѣко ащте чесо просите отъ о꙯тца въ імѧ
4162320 мое · дастъ вамъ ·
4162400 до селѣ не просисте ничесоже въ імѧ мое · просите и
4162410 примете · да радостъ ваша исплънена бѫдетъ ·
4162500 си въ притъчахъ г꙯лахъ вамъ · нъ придетъ година · егда
4162510 къ томꙋ въ притъчахъ не г꙯лѭ вамъ · нъ не обинꙋѩ сѧ
4162520 о о꙯тци възвѣштѫ вамъ ·
4162600 въ тъ день въ імѧ мое въспросите · ꙇ не г꙯лѭ вамъ ·
4162610 ѣко азъ ꙋмол҄ѭ о꙯тца о васъ ·
4162700 самъ бо отецъ любитъ вꙑ · ѣко вꙑ мене възлюбисте ·
4162710 ꙇ вѣровасте ѣко азъ отъ б꙯а изидъ ·
4162800 ꙇзидъ отъ о꙯тца · и придъ въ мирь · пакꙑ оставлѣѭ
4162810 миръ · ꙇ идѫ къ о꙯тцꙋ ·
4162900 г꙯лашѧ емꙋ ꙋченици его · се нꙑнѣ не обинꙋѩ сѧ
4162910 глаголеши · а притъчѧ никоѩже не г꙯леши ·
4163000 нꙑнѣ вѣмъ ѣко вѣси вьсѣ и не трѣбꙋеши да кто тѧ
4163010 въпрашаатъ · о семь вѣрꙋемъ ѣко отъ б꙯а ишелъ еси ·
4163100 отъвѣшта имъ и꙯с · нꙑнѣ ли вѣрꙋꙋте ·
4163200 се грѧдетъ година и нꙑнѣ приде · да разидетъ сѧ кожъдо
4163210 въ своѣ · ꙇ мене единого оставите · ꙇ нѣсмъ единъ ѣко
4163220 отецъ съ мъноѭ естъ ·
4163300 си г꙯лахъ вамъ · да въ мьнѣ мира имате · ⁘ кц꙯ ⁘
4163310 въ мирѣ скръбьни бѫдете · нъ дръзаите азъ побѣдихъ
4163320 мира ·
4170100 си г꙯ла и꙯с ⁘ ꙇ възведе и꙯с очи свои на н꙯бо и рече ·
4170110 о꙯тче приде година · прослави с꙯на своего · да и с꙯нъ
4170120 твои прославитъ тѧ ·
4170200 ѣкоже далъ емꙋ еси [власть] вьсѣкоѩ плъти · да вьсѣко
4170210 еже еси емꙋ далъ дастъ имъ живота вѣчънааго ·
4170300 Се же естъ вѣчънꙑи животъ · да знаѭтъ тебе единого
4170310 истинънааго б꙯а · ꙇ егоже посъла и꙯сха ·
4170400 азъ прославихъ тѧ на земи · дѣло съвръшихъ ·
4170410 еже далъ еси мьнѣ да сътворѭ ·
4170500 ꙇ нꙑнѣ прослави мѧ тꙑ о꙯тче ꙋ тебе самого · славоѭ
4170510 ѭже имѣхъ · прѣжде даже не бꙑстъ миръ ꙋ тебе ·
4170600 ѣвихъ имѧ твое ч꙯лвкмъ · ѩже далъ еси мьнѣ отъ мира ·
4170610 твои бѣшѧ и мьнѣ ѩ далъ еси · ꙇ слово твое съхранишѧ ·
4170700 нꙑнѣ разꙋмѣшѧ ѣко вьсѣ елико далъ еси мьнѣ отъ тебе
4170710 сѫтъ ·
4170800 ѣко г꙯лꙑ ѩже далъ еси мьнѣ дахъ{ъ} имъ · ꙇ ти приѩсѧ и
4170810 разꙋмѣшѧ вꙑистинѫ ѣко отъ тебе изидъ ·
4170820 ꙇ вѣровашѧ ѣко тꙑ мѧ посъла ·
4170900 азъ о сихъ молѭ · не о вьсемь мирѣ молѭ · нъ о тѣхъ
4170910 ѩже далъ еси мънѣ · ѣко твои сѫтъ ·
4171000 ꙇ моѣ въсѣ твоѣ сѫтъ · ꙇ твоѣ моѣ · ꙇ прославихъ сѧ
4171010 вь нихъ ·
4171100 ꙇ к томꙋ нѣсмъ въ мирѣ · ꙇ сии въ мирѣ сѫтъ · ꙇ азъ къ
4171110 тебѣ грѧдѫ · ⁘ О꙯тче с꙯тꙑ съблюди ѩ въ імѧ твое ·
4171120 ѩже далъ еси мьнѣ · да бѫдѫтъ едино ѣкоже и мꙑ ·
4171200 егда бѣхъ съ ними въ мирѣ · азъ съблюдахъ ѩ въ імѧ
4171210 твое · ѩже далъ еси мънѣ съхранихъ · ꙇ никтоже отъ
4171220 нихъ не погꙑбе · ткъмо с꙯нъ погꙑбѣлънꙑ · да събѫдѫтъ
4171230 сѧ кънигꙑ ·
4171300 нꙑнѣ къ тебѣ грѧдѫ · ꙇ си г꙯ллѭ въ мирѣ · да имѫтъ
4171310 радость моѭ исплъненѫ вь себѣ ·
4171400 Азъ дахъ имъ слово твое · и миръ възненавидѣ ѩ · ѣко
4171410 не сѫтъ отъ мира · ѣкоже и азъ отъ мира нѣсмъ ·
4171500 не молѭ да възъмеши ѩ отъ мира · нъ да съблюдеши ѩ
4171510 отъ неприѣзни ·
4171600 отъ мира не сѫтъ ѣкоже и азъ отъ мира нѣсмь ·
4171700 с꙯ти ѩ въ істинѫ твоѭ · слово твое истина естъ ·
4171800 ѣкоже тꙑ мѧ посъла въ миръ · ꙇ азъ посълахъ ѩ
4171810 въ миръ ·
4171900 ꙇ҅ за нѧ азъ с꙯вштѫ сѧ самъ · да бѫдѫтъ и ти с꙯штени
4171910 вꙑ истинѫ ·
4172000 не о сихъ же молѭ тькмо · нъ і вѣрꙋѭштихъ словомь ихъ
4172010 вь мѧ ·
4172100 да вьси едино сѫтъ · ѣкоже тꙑ о꙯тче вь мьнѣ и азъ въ
4172110 тебѣ · да и ти въ насъ едино бѫдѫтъ · да и҅ миръ вѣрѫ
4172120 иметъ ѣко тꙑ мѧ посъла ·
4172200 ꙇ азъ славѫ ѭже далъ еси мънѣ дахъ имъ · да бѫдѫтъ
4172210 едино · ѣкоже и мꙑ едино ·
4172300 азъ вь нихъ и тъи въ мьнѣ · да бѫдѫтъ съвръшени въ
4172310 едино · и да разꙋмѣатъ миръ ѣко тꙑ мѧ посъла · ꙇ
4172320 възлюбилъ ѩ еси · ѣкоже и мѧ възлюбилъ еси ·
4172400 о꙯че ѩже далъ еси мънѣ · хоштѫ да иждеже есмъ азъ и ти
4172410 бѫдѫтъ съ мъноѭ · да видѧтъ славѫ моѭ ѭ̑же далъ еси
4172420 мьнѣ · ѣко възлюбилъ мѧ еси · прѣжде съложениѣ мира ·
4172500 о꙯тъ{чт}че праведънꙑи миръ тебе не позна · азъ же тѧ
4172510 познахъ · ꙇ сии познашѧ ѣ[ко] тꙑ мѧ посъла ·
4172600 ꙇ съказахъ имъ имѧ твое и съкажѫ · да любꙑ еѭже мѧ еси
4172610 възлюбилъ въ нихъ бѫдетъ и азъ въ нихъ ⁘ кц꙯ ⁘
4180000 е꙯ванꙉлие от ио꙯н · нтафати ·
4180100 си рекъ и꙯с · ꙇзиде съ ꙋченикꙑ своими · на онъ полъ
4180110 потока кедръска · ꙇдеже бѣ врътъ · вь ньже въниде
4180120 самъ и ꙋченици его ⁘ кц꙯ ⁘
4180200 Вѣдѣаше же июда иже и прѣдааше мѣсто · ѣко мъножицеѭ
4180210 събирааше сѧ и꙯с тꙋ съ ꙋченикꙑ своими ·
4180300 июда же пріемъ спирѫ · ꙇ отъ архиереи · ꙇ фарисѣи
4180310 слꙋгꙑ · приде тамо съ свѣтилꙑ · ꙇ свѣштами и орѫжии ·
4180400 ꙇ꙯с же вѣдꙑ вьсѣ грѧдѫштаа на нь · ꙇ҅шедъ рече имъ
4180410 кого иштете ·
4180500 отъвѣшташѧ емꙋ и꙯с назарѣа ·
4180600 г꙯ла имъ и꙯с · азъ есмъ · стоѣаше же июда иже и
4180610 прѣдааше съ ними · да ѣко рече имъ азъ есмъ · идѫ
4180620 въспѧть · и падѫ на земи ·
4180700 пакꙑ же ѩ въпроси и꙯с · кого иштете · они же рѣшѧ
4180710 и꙯са назареа ·
4180800 отъвѣща и꙯с рѣхъ вамъ ѣко азъ есмъ · аште мене
4180810 иштете · не дѣите сихъ ити ·
4180900 да събодетъ сѧ слово еже рече · ѣко ѩже далъ еси мьнѣ
4180910 не погꙋбихъ никогоже отъ нихъ ·
4181000 Симонъ же петръ имꙑ ножъ извлѣче и · и ꙋдари
4181010 архиереова раба · ꙇ ꙋрѣза емꙋ ꙋхо десное ·
4181020 бѣ же имѧ рабꙋ малхъ ·
4181100 рече же и꙯съ петрови · вьньзи ножъ въ ножъницѧ · Чашѫ
4181110 ѭже дастъ мьнѣ о꙯тцъ не имамь ли пити еѩ҅
4181200 спира же и тꙑсѫштъникъ · ꙇ слꙋгꙑ июдеискꙑ ·
4181210 ѩсѧ и꙯са и съвѧзашѧ и ·
4181300 ꙇ вѣсѧ и къ аннѣ пръвѣе҅ · бѣ бо тьсть каиѣфѣ ⁘
4182910 кѫѭ рѣчь приносите на ч꙯лка сего ·
4183000 отъвѣшташѧ же и рѣшѧ емꙋ · аште не би бꙑлъ сь
4183010 зълодѣи · не бимь прѣдали его тебѣ ·
4183100 рече же имъ пилатъ · поимѣте и вꙑ · и по законꙋ
4183110 вашемꙋ сѫдите емꙋ · рѣшѧ же емꙋ июдеи ·
4183120 не достоитъ намъ ꙋбити никогоже ·
4183200 да слово и꙯сво събѫдетъ сѧ · еже рече клеплѧ коеѭ
4183210 съмрътьѭ хотѣше ꙋмьрѣти ·
4183300 Вьниде же пакꙑ пилатъ въ преторъ · ꙇ възъва и꙯са и
4183310 рече емꙋ · тꙑ ли еси ц꙯сръ июдеискъ ·
4183400 отъвѣшта {е}емꙋ и꙯с о себѣ ли тꙑ г꙯леши се ·
4183410 ли ини тебѣ рѣшѧ о мьнѣ ·
4183500 Отъвѣща пилатъ · еда азъ жидовинъ есмъ родъ твои ·
4183510 ꙇ архиереи прѣдашѧ тѧ мьнѣ · что еси сътворилъ ·
4183600 отъвѣшта и꙯с · ц꙯срство мое нѣстъ отъ сего мира · аште
4183610 отъ сего мира би бꙑло цр꙯ство мое · слꙋгꙑ ꙋбо моѩ
4183620 подвиѕалꙑ сѧ бꙑшѧ · да не прѣданъ бимь июдѣомъ ·
4183630 нꙑнѣ же цр꙯ство мое нѣстъ отъ сѫдꙋ ·
4183700 Рече же емꙋ пилатъ · ꙋбо ц꙯ср ли еси тꙑ · отъвѣща
4183710 и꙯с · тꙑ г꙯леши ѣко ц꙯срь есмъ азъ · азъ на се родихъ
4183720 сѧ · и на се придъ въ вьсь миръ · да съвѣдѣтельствꙋѭ
4183730 о ꙇстинѣ · вьсѣкъ и҅же естъ отъ истинꙑ послꙋшаатъ
4183740 гласа моего ·
4183800 г꙯ла емꙋ пилатъ что естъ истина · ꙇ се рекъ пакꙑ изиде
4183810 къ июдѣомъ · ꙇ г꙯ла имъ · азъ ни единоѩ винꙑ обрѣтаѭ
4183820 въ немь · ⁘
4183900 естъ же обꙑчаи вамъ · да единого вамъ отъпꙋштѫ на
4183910 пасхѫ · хоштете ли ꙋбо да отъпꙋщѫ вамъ ц꙯срѣ
4183920 июдеиска ·
4184000 възъпишѧ же вьси г꙯лѭще не сего нъ вара[а]ввѫ ·
4184010 бѣ же варава разбоиникъ ·
4190100 Тъгда же пилатъ поѩтъ и꙯са и тепе ·
4190200 ꙇ воини съплетъше вѣнецъ отъ тръниѣ · възложишѧ на
4190210 главѫ емꙋ · ꙇ въ ризѫ прапрѫдънѫ облѣшѧ и ·
4190300 ꙇ г꙯лахѫ · радꙋи сѧ ц꙯срю июдеискъ · ꙇ биѣхѫ и
4190310 по ланитама ·
4190400 ꙇзиде же пакꙑ пилатъ вонъ · ꙇ г꙯ла имъ се извождѫ и
4190410 вамъ вонъ · да разꙋмѣате ѣко вь немь винꙑ не обрѣтаѭ
4190420 ни единоѩ ·
4190500 ꙇзиде же и꙯с вонъ носѧ тръновъ вѣнецъ · ꙇ прапрѫдьнѫѭ
4190510 ризѫ · ꙇ г꙯ла имъ се ч꙯лвкъ ⁘ кц꙯ ·
4190600 Егда же и видѣшѧ архиереи и слꙋгꙑ · възъпишѧ
4190610 г꙯лѭште · пропьни и пропьни и · Г꙯ла имъ пилатъ ·
4190620 поимѣте вꙑ и пропьнѣте · Азъ бо не обрѣтаѭ вь немь
4190630 винꙑ ·
4190700 отъвѣшташѧ емꙋ июдеи · мꙑ законъ имамъ и по законꙋ
4190710 нашемꙋ длъженъ естъ ꙋмьрѣти · ѣко с꙯нь б꙯жіи
4190720 творитъ сѧ ·
4190800 Егда же слꙑша пилатъ се слово · паче ꙋбоѣ сѧ
4190900 и вьниде въ преторъ пакꙑ · ꙇ г꙯ла и꙯сви · отъ кѫдꙋ еси
4190910 тꙑ · ꙇ꙯с же отъвѣта не сътвори емꙋ ⁘
4191000 Г꙯ла емꙋ пилатъ · мьнѣ ли не г꙯леши · не вѣси ли ѣко
4191010 власть имамъ пропѧти тѧ · и власть имамъ пꙋстити тѧ ·
4191100 отъвѣшта и꙯с · не имаши области на мьнѣ никоеѩже · аще
4191110 не би ти дано съ вꙑше · сего ради прѣдавꙑ мѧ тебѣ
4191120 болии грѣхъ иматъ · отъ того пилатъ искааше
4191130 пꙋстити и ·
4191200 ꙇюдеи же въпиѣ[хѫ] г꙯лѭште · аште сего пꙋстиши нѣси
4191210 дрꙋгъ кесарови · вьсѣкъ иже сѧ творитъ ц꙯ръ ·
4191220 противитъ сѧ кесарови ⁘ ⁓ ·
4191300 пилатъ же слꙑшавъ та словеса · изведе вонъ и꙯са · ꙇ
4191310 сѣде на сѫдиишти · на мѣстѣ нарицаемѣмь литостротѣ ·
4191320 евврѣискꙑ же гаввата ·
4191400 бѣ же параскевьꙉии пасцѣ · година бѣ ѣко шестаа ·
4191410 ꙇ г꙯ла июдеомъ се ц꙯сръ вашъ ·
4191500 они же въпиѣхѫ възьми възьми пропьни и · г꙯ла имъ
4191510 пилатъ · ц꙯срѣ ли вашего пропънѫ · отъвѣшташѧ
4191520 архиереи · не имамъ ц꙯срѣ · тькмо кесара ·
4191600 тъгда же прѣдастꙑ имъ да и пропънѫтъ ⁘ кц꙯ ⁘
4191610 они же поемъше и꙯са вѣсѧ ·
4191700 ꙇ самъ си несꙑ к꙯рстъ · ꙇ҅зиде въ нарицаемое краниево
4191710 мѣсто · еже г꙯летъ сѧ евреискꙑ голгота ·
4191800 ꙇдеже и пропѧсѧ · ꙇ съ нимь ина дъва · сѫдꙋ и овѫдꙋ ·
4191810 по срѣдѣ же и꙯са ·
4191900 написа же и титла пилатъ · ꙇ положи на к꙯рстѣ ·
4191910 бѣ же написано и꙯с назарѣи ц꙯сръ июдеискъ ·
4192000 сего же титла мъноѕи чисѧ отъ июдѣи · ѣко близъ бѣ
4192010 мѣсто града · ꙇдеже пропѧсѧ и꙯са · ꙇ бѣ написано
4192020 еврѣискꙑ гръчъскꙑ и латинъскꙑ ⁘ ⁓ ⁘
4192100 Г꙯лаахѫ же пилатови архиереи июдеисции · не пиши ц꙯ръ
4192110 июдеискъ · нъ ѣко самъ рече · ц꙯сръ есмъ июдеискъ ·
4192200 отъвѣшта пилатъ · еже писахъ писахъ ⁘
4192300 Воини же егда пропѧсѧ и꙯са приѩсѧ [ри]зꙑ его · ꙇ
4192310 сътворишѧ четꙑри чс꙯и · комꙋжъдо воинꙋ чѧсть · и
4192320 хитонъ · бѣ же хитонъ не шъвенъ · съ връхꙋ истъканъ
4192330 вьсь ·
4192400 рѣшѧ же къ себѣ не прѣдерѣмъ его · нъ метѣмь жрѣбиѩ
4192410 комꙋ бѫдетъ · да събѫдѫтъ сѧ кънигꙑ г꙯лѭштѧѩ ·
4192420 раздѣлишѧ себѣ ризꙑ моѩ · ꙇ о матизмъ мои меташѧ
4192430 жрѣбиѩ · воини же ꙋбо си сътворишѧ ⁘
4192500 Стоѣхѫ же при к꙯рстѣ и꙯свѣ мати его и сестра матере
4192510 его · мариѣ клеопова · ꙇ мариѣ магдалини ·
4192600 ꙇ꙯с же видѣвъ матерь · ꙇ ꙋченика стоѩшта егоже
4192610 люблѣаше · г꙯ла матери своеи · жено се с꙯нъ твои ·
4192700 по томь же г꙯ла ꙋченикꙋ се мати твоѣ · ꙇ отъ того часа
4192710 поѩтъ ѭ ꙋченикъ въ своѣ си ·
4192800 по семь вѣдꙑ и꙯съ · ѣко вьсѣ юже съвръшишѧ сѧ о немь ·
4192810 ⁓ да събѫдѫтъ сѧ къ[ни]гꙑ · г꙯ла жѧждѫ ·
4192900 съсѫдъ же стоѣаше плънъ оцꙿта · они же исплъньше гѫбѫ
4192910 оцьта · на ѵ҅сопъ възнезъше · придѣшѧ къ ꙋстомъ его ·
4193000 егда же приѩтъ оцьта и꙯съ · рече · съвръши сѧ ⁘ ⁓ ·
4193010 ꙇ прѣклонь главѫ прѣдастъ д꙯хъ ⁘
4193100 Ꙇюдеи же понеже параскевьꙉи бѣ · да не останѫтъ
4193110 н꙯кстѣ тѣлеса · въ соботѫ · бѣ бо великъ день тоѩ
4193120 соботꙑ · молишѧ пилата да прѣбиѭтъ голѣни ихъ ·
4193130 ꙇ възъмѫтъ ѩ ·
4193200 придѫ же воини · ꙇ пръвоꙋмꙋ прѣбишѧ голѣни ·
4193210 ꙇ дрꙋгꙋмꙋ пропѧтꙋмꙋ съ нимь ·
4193300 на и꙯са же пришедъше ѣко видѣшѧ и юже ꙋмьрьшъ ·
4193310 не прѣбишѧ емꙋ голѣнию҅ ·
4193400 нъ единъ отъ воинъ · копиемь емꙋ ребра прободе ·
4193410 ꙇ изиде абие кръвъ и вода ·
4193500 ꙇ видѣвъ и съвѣдѣтельствова · ꙇ истинъно естъ
4193510 съвѣдѣтельство его ⁘ кц꙯ ⁘ ꙇ҅ тъ вѣстъ ѣко
4193520 истинѫ г꙯летъ · да вꙑ вѣрѫ имете ·
4193600 бꙑшѧ бо си да събѫдѫтъ [сѧ] кънигꙑ ·
4193610 кость не съкрꙋ[ши]тъ сѧ его ·
4193700 ꙇ пакꙑ дрꙋгꙑѩ кьнигꙑ г꙯лѭтъ · вьзьрѧтъ на нь егоже
4193710 пробасѧ ⁘ кц꙯ ⁘
4193800 По сихъ же моли пилата иосифъ · ꙇже бѣ отъ ариматѣѩ ·
4193810 сꙙи ꙋченикъ и꙯свъ · таинъ же за страхъ июдеискъ · да
4193820 възьметъ тѣло и꙯сво · и повелѣ пилатъ ·
4193830 приде же и вьзѧтъ тѣло и꙯сво ·
4193900 Приде же и никодимъ пришедꙑ къ и꙯сви ноштиѭ̑ прѣжде ·
4193910 несꙑ съмѣшение змрънно и алгꙋино · ѣко и литръ съто ·
4194000 Приѩсте же тѣло и꙯сво · ꙇ обисте е ризами съ
4194010 ароматꙑ · ѣкоже обꙑчаи естъ июдѣомъ погрѣбати ·
4194100 бѣ же на мѣстѣ идеже и пропѧсѧ · врътъпъ · ꙇ въ
4194110 врътъпѣ гробъ новъ · вь немьже николиже никътоже не бѣ
4194120 положенъ ·
4194200 тꙋ же за параскевьꙉиѭ июдѣискѫ · ѣко близъ бѣаше
4194210 гробъ · положисте и꙯са ⁘ кц꙯ ⁘
4200100 Въ единѫ же соботъ · мариѣ магдалини приде за ꙋтра ·
4200110 еште сѫшти тъмѣ на гробъ · ꙇ видѣ камень вьзѧтъ
4200120 отъ гроба ·
4200200 тече же и приде къ симонꙋ петрꙋ · ꙇ къ дрꙋгꙋмꙋ
4200210 ꙋченикꙋ · егоже люблѣаше и꙯съ · ꙇ г꙯ла има възѧсѧ г꙯а
4200220 отъ гроба · ꙇ не вѣмь къде положишѧ и ·
4200300 ꙇзиде же петръ и дрꙋгꙑ ꙋченикъ · ꙇ идѣашете къ гробꙋ ·
4200400 течаашете же оба въ кꙋпѣ · ꙇ дрꙋгꙑ ꙋченикъ тече скорѣе
4200410 петра · ꙇ приде прѣжде къ гробꙋ ·
4200500 ꙇ приникъ видѣ ризꙑ лежѧштѧ · обаче не вьниде ⁘
4200600 Приде же и симонь петръ въ слѣдъ его · ꙇ вьниде
4200610 прѣжде въ гробъ · ꙇ видѣ ризꙑ лежѧштѧ ·
4200700 ꙇ сѵ҅дарь иже бѣ на главѣ его · не съ ризами лежѧшть ·
4200710 нъ особь съвитъ на единомь мѣстѣ ·
4200800 тъгда же вьниде · ꙇ дрꙋгꙑ ꙋченикъ пришедꙑ прѣжде
4200810 къ гробꙋ · ꙇ видѣ и вѣрова ·
4200900 не ꙋ бо вѣдѣахѫ кънигъ · ѣко подобаатъ емꙋ отъ
4200910 мрътвꙑхъ въскръснѫти ·
4201000 ꙇдете же пакꙑ къ себѣ ꙋченика ⁘
4201100 Мариѣ же стоѣше ꙋ гроба вьнѣ плачѫшти сѧ ·
4201110 ѣко же плакааше сѧ · приниче въ гробъ ·
4201200 ꙇ видѣ дъва анꙉ꙯ла въ бѣлахъ сѣдѧшта · единого ꙋ
4201210 главꙑ · ꙇ единого ꙋ ногꙋ · ꙇдеже бѣ лежало тѣло
4201220 и꙯сво ·
4201300 ꙇ г꙯ласте е҅и҅ она · жено что плачеши сѧ · г꙯ла има
4201310 ѣко вьзѧсѧ г꙯а моего · ꙇ не вѣмь кьде положишѧ и ·
4201400 се рекъши обрати сѧ вьспѧть · ꙇ видѣ и꙯са стоѩшта ·
4201410 ꙇ не вѣдѣаше ѣко и꙯съ естъ ·
4201500 г꙯ла еи и꙯съ жено что сѧ плачеши кого иштеши · она же
4201510 мьнѧшти ѣко врътоградарь естъ · рече емꙋ г꙯и ·аште тꙑ
4201520 еси възѧлъ · повѣждь мьнѣ къде и еси положилъ ·
4201530 ꙇ азъ ꙇ вьзъмѫ ·
4201600 г꙯ла еи и꙯сь марие · обраштьши же сѧ она г꙯ла емꙋ ·
4201610 евреискꙑ раввꙋни · еже наречетъ сѧ ꙋчителю ·
4201700 г꙯ла еи ꙇ꙯съ · не прикасаи сѧ мьнѣ · не ꙋ бо вьзидъ
4201710 къ о꙯тцю моемꙋ · ꙇди же къ братри моеи ꙇ рьци имъ ·
4201720 въсхождѫ къ о꙯тцю моемꙑ и о꙯цю вашемꙋ · ꙇ б꙯ꙋ моемꙋ и
4201730 б꙯ꙋ вашемꙋ ·
4201800 приде мариѣ магдалини вьзвѣштаѭшти ꙋченикомъ ѣко видѣ
4201810 г꙯а · ꙇ си рече еи ⁘ кц꙯ ⁘
4201900 Сѫшти же поздѣ вь тъ день · вь единѫ соботъ · ꙇ
4201910 двьремъ затвореномъ · ꙇдеже бѣахѫ ꙋченици его
4201920 събърани · за страхъ июдеискъ · приде и꙯съ ·
4201930 ꙇ ста по срѣдѣ и г꙯ла имъ миръ вамъ ·
4202000 ꙇ се рекъ показа имъ рѫцѣ и ноѕѣ и ребра своѣ ·
4202010 Въздрадовашѧ же сѧ ꙋченици видѣвъше г꙯а ·
4202100 Рече имъ и꙯с · пакꙑ · миръ вамъ · ѣкоже посъла мѧ
4202110 отъцъ и азъ сълѫ вꙑ ·
4202200 ꙇ҅ се рекъ дꙋнꙋ и г꙯ла имъ · приимѣте д꙯ха с꙯та ·
4202300 ꙇмъже отъпꙋстите грѣхꙑ · отъпꙋстѧтъ сѧ имъ ·
4202310 {и имже дрьжите дрьжетсе имь ·} сѧ имъ ⁘
4202400 Тома же единъ отъ обою на десѧте нарицаемꙑ близнецъ ·
4202410 не бѣ тꙋ съ ними егда приде и꙯с ·
4202500 г꙯лаахѫ же емꙋ дрꙋѕии ꙋченици видѣхомъ г꙯а · онъ же
4202510 рече имъ · аште не виждѫ на рѫкꙋ его ѣзвꙑ
4202520 гвоздеинꙑѩ҅ · ꙇ въложѫ рѫкꙑ моеѩ въ ребра его · ни
4202530 вълож[ѫ] пръста моего въ ѣзвѫ гвоздиинѫѭ̑ ·
4202540 не имѫ вѣрꙑ ⁘
4202600 ꙇ҅ по осми денъ пакꙑ бѣа҅хѫ вънѫтрь ꙋченици его · ꙇ
4202610 тома съ ними · Приде и꙯с двьремь затворенамъ ·
4202620 ꙇ ста по срѣдѣ и рече миръ вамъ ·
4202700 По томь г꙯ла томѣ · принеси пръста твое{е}го сѣмо ·
4202710 ꙇ визжь рѫцѣ мои · ꙇ҅ принеси рѫкѫ твоѭ · ꙇ въложи
4202720 въ ребра моѣ · ꙇ не бѫди невѣренъ нъ вѣренъ ·
4202800 ꙇ отъвѣшта тома и рече емꙋ · г꙯ь мои б꙯ъ мои ·
4202900 г꙯ла емꙋ и꙯съ ѣко видѣвъ мѧ вѣрова · блажени не
4202910 видѣвъ · шеи ꙇ вѣровавъшеи ·
4203000 мънога же ина знамениѣ сътвори и꙯с прѣдъ ꙋченикꙑ
4203010 своими · ѣже не сѫтъ писана въ кънигахъ сихъ ·
4203100 си же писана бꙑшѧ · да вѣрѫ имете ѣко и꙯с естъ х꙯ъ
4203110 с꙯нъ б꙯жіи · ꙇ да вѣрѫѭште живота вѣчънааго имате
4203120 въ імѧ его ⁘ кц꙯ ⁘
4210100 По семь ѣви сѧ пакꙑ и꙯с ꙋченикомъ своимъ на мори
4210110 таворьѣ҅дьсцѣмь · ави же сѧ сице ·
4210200 бѣахѫ въ кꙋпѣ симонъ петръ · ꙇ тома нарицаемои
4210210 близнецъ · ꙇ натанаиль · ꙇже бѣ отъ кана галилѣискꙑ ·
4210220 ꙇ с꙯на зеведеова · ꙇ ина дъва отъ ꙋченикъ его ·
4210300 г꙯ла имъ симонъ петръ · ꙇдѫ рꙑбъ ловитъ · г꙯лашѧ емꙋ ·
4210310 ꙇдемъ и мꙑ съ тобоѭ · ꙇ изидѫ · и вьсѣдѫ въ корабь
4210320 абие · ꙇ въ тѫ ношть не ѩсѧ ничесоже ·
4210400 ꙋтрꙋ же абие бꙑвъшю · ста и꙯с при брѣѕѣ · не познашѧ
4210410 же ꙋченици ѣко и꙯с естъ ·
4210500 г꙯ла же имъ и꙯с дѣти · еда что сънѣдъно имате ·
4210510 отъвѣшташѧ же емꙋ ни ·
4210600 онъ же рече имъ · въвръѕѣте о деснѫѭ странѫ кораблѣ
4210610 мрѣжѫ · и обрѧштете · въвръгѫ же · ꙇ к томꙋ не
4210620 можаахѫ привлѣшти еѩ · отъ множьства рꙑбъ ·
4210700 г꙯ла же ꙋченикъ егоже люблѣше и꙯съ петрови · г꙯ъ
4210710 естъ · симонъ же петръ слꙑшавъ ѣко г꙯ь естъ ·
4210720 епендитомъ прѣпоѣса сѧ · бѣ бо нагъ · ꙇ въвръже сѧ
4210730 въ море ·
4210800 а дрꙋѕии ꙋченици корабицьмь придѫ · не бѣшѧ бо далече
4210810 отъ землѧ · нъ ѣко дъвѣ сътѣ лактъ ·
4210820 влѣкѫште мрѣжѫ рꙑбъ ·
4210900 ѣко же излѣзѫ на землѭ · видѣшѧ огнь лежѧщь и р[ъ]ибѫ
4210910 на немь лежѧштѫ и хлѣ[б]ъ ·
4211000 г꙯ла имъ и꙯с · принесѣте отъ рꙑбъ ѩже ѩсте нꙑнѣ ·
4211100 Вьлѣзе же симонъ пет[р]ъ и ꙇз[в]лѣче м[р]ѣжѫ на
4211110 землѭ · плънѫ велиꙇ рꙑбъ · съто и пѧть десѧтъ и три ·
4211120 ꙇ толикꙋ сѫшть не протръже сѧ мрѣжа ⁘
4211200 Г꙯ла имъ и꙯с · придѣте обѣдꙋите · ꙇ никтоже не
4211210 съмѣаше отъ ꙋченикъ истѧѕати его тꙑ кто еси ·
4211220 вѣдѫште ѣко г꙯ь естъ ·
4211300 Приде же и꙯с · ꙇ приѩтъ хлѣба и дастъ имъ · ꙇ рꙑбѫ
4211310 так[о]жде ·
4211400 се юже трети[ици] ѣви сѧ и꙯с ꙋченикомъ своимъ въставъ
4211410 отъ мрътвꙑхъ ⁘ кц꙯ ⁘
4211500 егда же обѣдовашѧ · г꙯ла симонови петрꙋ и꙯с · симоне
4211510 ионинъ любиши ли мѧ паче [сихъ] · г꙯ла емꙋ еи г꙯и ·
4211520 тꙑ вѣси ѣко люблѭ тѧ · г꙯ла емꙋ паси агньцѧ моѩ ·
4211600 г꙯ла емꙋ пакꙑ въторицеѭ · симоне ионинъ любиши ли мѧ ·
4211610 г꙯ла емꙋ еи г꙯и · тꙑ вѣси ѣко любл҄ѭ тѧ ·
4211620 г꙯ла емꙋ паси овъцѧ моѩ ·
4211700 г꙯ла емꙋ третиици ·